रविवारी सप्टेंबर 18, 2022भौतिक

SubjectMatter

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 शमुवेल 16: 7

"परमेश्वराची नजर माणसांसारखी नसते. तुम्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अंतरंग पाहतो. अलियाब ही योग्य व्यक्ती नव्हे."Golden Text: I Samuel 16 : 7

The Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: 1 योहान 2: 15-17 • 1 योहान 5: 4, 20, 21


15     जगावर किंवा जगातील गोष्टींवर प्रेम करु नका. जर कोणी जगावर प्रेम करतो, तर पित्याविषयी त्याच्या अंत:करणातप्रेम नाही.

16     कारण जगात जे सर्व काही आहे, ते म्हणजे पापी देहाला संतोषविणारी लैंगिक वासना, डोळ्यांची वासना, वसंसाराविषयीची फुशारकी हे पित्यापासून नाहीत, तर जगापासून आहेत.

17     जग व जगातील वासना नाहीशा होत आहेत.पण जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो तो अनंतकाळपर्यंत जगेल.

4     कारण प्रत्येकजण जो देवाचा मूल होतो तो जगावर विजय मिळवितो,आणि यामुळे आम्हांला जगावर विजय मिळाला: आमच्या विश्वासाने.

20     पण आम्हाला माहीत आहे की देवाचा पुत्र आला आहे व त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिलेली आहे, यासाठी की, जो खराआहे त्या देवाला आम्ही ओळखावे. आणि आपणास माहीत आहे की, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आला आहे व जो खरा देवआणि देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. पिता हा खरा देव आहे आणि तो अनंतकाळचे जीवन आहे.

21     माझ्या मुलांनो, स्वत:ला मूर्तिपूजेपासून दूर राखा.

Responsive Reading: I John 2 : 15-17 • I John 5 : 4, 20, 21

15.     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16.     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17.     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

4.     For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

20.     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

21.     Little children, keep yourselves from idols. Amen.धडा उपदेशबायबल पासून


1. इब्री लोकांस 11: 3

3     विश्वासामुळेच आम्हांला समजते की, या जगाची निर्मिती देवाच्या आज्ञेने झाली. म्हणून जे काही आता दिसते ते जे दिसत नव्हते त्यापासून निर्माण केले गेले.

1. Hebrews 11 : 3

3     Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

2. मत्तय 4: 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. मत्तय 5: 1, 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

3. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4. मत्तय 6: 19-21, 24-26, 33

19     येथे पृथ्वीवर स्वत:साठी संपत्ती साठवू नका. येथे कसर व जंग लागून तिचा नाश होईल. आणि चोर घर फोडून ती चोरून नतील.

20     म्हणून स्वर्गात आपणासाठी संपत्ती साठवा.

21     जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

24     कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा तिरस्कार करील तर दुसऱ्याशी निष्ठा राखील. किंवा तो एका धन्याचे ऐकेल व दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला देवाची आणि पैशाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी करता येणार नाही.

25     म्हणुन मी तुम्हाला सांगतो की, काय खावे आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवाविषयी, किंवा काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता करू नका. जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.

26     आकाशातील पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत वा कापणी करीत नाहीत किंवा गोदामात साठवूनही ठेवीत नाहीत, तरी तुमचा स्वर्गातील पिता त्यांना खावयास देतो आणि तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक मौल्यवान आहात, हे तुम्हांला माहीत आहे.

33     तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सर्व गोष्टीही तुम्हांला मिळतील.

4. Matthew 6 : 19-21, 24-26, 33

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

5. योहान 6: 63

63     शरीराद्दरे मनुष्याला जीवन मिळत नाही. परंतु आत्म्याकडून ते जीवन मिळते. मी तुम्हांला सांगितलेल्या गोष्टी आत्म्याविषयी आहेत, म्हणूनच या गोष्टीपासून जीवन मिळते.

5. John 6 : 63

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. मत्तय 16: 1-4

1     परूशी आणि सदूकी येशूकडे आले, त्यांना येशूची परीक्षा पाहायची होती. आम्हांला आकाशातून चिन्ह दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली.

2     त्याने त्यांना उत्तर दिले, तुम्ही संध्याकाळ झाली असता म्हणता आजचे हवामान चांगले असेल कारण आभाळ तांबूस आहे,

3     आणि तुम्ही सकाळी म्हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व गडद आहे. तुम्हांला आभाळाचे स्वरूप ओळखता येते, पण काळाची लक्षणे ओळखता येत नाहीत?

4     दुष्ट व व्यभिचारी पिढी चिन्ह शोधते, पण तिला योना संदेष्ट्यशिवाय दुसरे चिन्ह दिले जाणार नाही. मग तो त्यांना सोडून गेला.

6. Matthew 16 : 1-4

1     The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

2     He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

3     And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

4     A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

7. मार्क 7: 14-16, 31-37

14     येशूने लोकांना आपल्याकडे पुन्हा बोलावून म्हटले, “प्रत्येकाने माझे ऐका व हे समजून घ्या.

15     बाहेरून मनुष्याच्या आत जाऊन त्याला अपवित्र करील असे काही नाही.

16     ज्या कुणाला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.

31     येशू सोर भोवतलच्या प्रदेशातून परतला आणि सिदोनाहून दकापलिसच्या वाटेने गालील समुद्राकडे आला.

32     तेथे काही लोकांनी एका बहिऱ्या तोतऱ्या मनुष्याला येशूकडे आणले व आपण त्याच्यावर हात ठेवा अशी विनंति केली.

33     येशूने त्याला लोेकांपासून एका बाजूस घेऊन त्याच्या कानात आपली बोटे घातली. नंतर तो थुंकला आणि त्या माणसाच्या जिभेला स्पर्श केला.

34     त्याने स्वर्गाकडे पाहून मोठा उसासा टाकला व म्हणाला, एफ्फात्था म्हणजे मोकळा हो.

35     आणि त्याच क्षणी त्याचे कान मोकळे झाले. त्याला बोलता येऊ लागले. त्याने कोणाला सांगू नका अशी आज्ञा केली.

36     येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्याविषयी लोकांना सूचना देऊ लागला, पण लोक त्याविषयी अधिकाअधिक सांगत गेले.

37     ते लोक फारच आश्चर्यचकित झाले व म्हणाले, त्याने सर्व काही चांगले केले आहे. तो बहिऱ्यांना ऐकण्यास आणि मुक्यांना बोलावयास लावतो.

7. Mark 7 : 14-16, 31-37

14     And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:

15     There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

16     If any man have ears to hear, let him hear.

31     And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32     And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33     And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34     And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35     And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36     And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

37     And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

8. मत्तय 9: 27-31

27     तेव्हा येशू तेथून जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरडत चालले. म्हणू लागले, दाविदाच्या पुत्रा, आम्हांवर दया करा.

28     येशू आत गेला तेव्हा ते आंधळेही आत गेले. त्याने त्यांना विचारले. मी तुम्हांला दृष्टि देऊ शकेन असा तुमचा विश्वास आहे का? होय, प्रभु, त्यांनी उत्तर दिले.

29     मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पर्श केला आणि म्हणाला, तुमच्या विश्वासाप्रमाणे तुमच्या बाबतीत घडो.

30     आणि त्यांना पुन्हा दृष्टि आलि. येशूने त्यांना सक्त ताकीद दिली, पाहा, हे कोणाला कळू देऊ नका.

31     परंतु ते बाहेर गेले आणि त्यांनी त्या प्रदेशात सगळीकडे ही बातमी पसरविलि.

8. Matthew 9 : 27-31

27     And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.

28     And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

29     Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

30     And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.

31     But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

9. लूक 8: 43-48

43     आणि एक स्त्री तेथे होती. तिला बारा वर्षे रक्तस्राव होत होता. तिच्याकडे जे काही पैसे होते ते सर्व तिने वैद्यांसाठी खर्च केले पण कोणीही तिला बरे करु शकले नाही.

44     ती त्याच्या मागोमाग आली. व तिने त्याच्या वस्त्राच्या टोकाला स्पर्श केला आणि ताबडतोब तिचा रक्तस्राव थांबला.

45     मग येशू म्हणाला, मला कोणी स्पर्श केला? ते सर्व जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, सर्व जण आपल्याभोवती गर्दी करीत आहेत आणि तुम्हांला चेंगरीत आहेत.

46     परंतु येशू म्हणाला, कोणी तरी मला स्पर्श केला आहे. कारण मला माहीत आहे की, माझ्यातून शक्ति निघाली आहे.

47     आपण येशूच्या नजरेतून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाहिले तेव्हा ती थरथर कांपत आली आणि त्याच्या पाया पडली. तेथे तिने सर्व लोकांसमोर आपण त्याला का स्पर्श केला व आपण कसे बरे झालो ते सांगितले.

48     तेव्हा तो तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने जा.

9. Luke 8 : 43-48

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. रोमकरांस 8: 1, 2

1     म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना शिक्षा नाही.

2     कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे.

10. Romans 8 : 1, 2

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 275 : 20-24

दैवी तत्वमीमांसा, जसे अध्यात्मिक समजातून प्रकट होते, ते स्पष्टपणे दाखवते की सर्व काही मन आहे, आणि ते मन म्हणजे ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञान, - म्हणजे, सर्व शक्ती, सर्व उपस्थिती, सर्व विज्ञान. म्हणून सर्व काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

1. 275 : 20-24

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2. 310 : 29-31

मन हा देव आहे, आणि भौतिक इंद्रियांद्वारे देव पाहिला जात नाही, कारण मन हा आत्मा आहे, ज्याला भौतिक इंद्रिय ओळखू शकत नाही.

2. 310 : 29-31

Mind is God, and God is not seen by material sense, because Mind is Spirit, which material sense cannot discern.

3. 277 : 24-32

वास्तविकाचे क्षेत्र म्हणजे आत्मा. आत्म्याचे वेगळेपण हे पदार्थ आहे आणि वास्तविकतेच्या विरुद्ध दैवी नाही - ही एक मानवी संकल्पना आहे. मॅटर ही विधानाची त्रुटी आहे. प्रिमिसमधील या त्रुटीमुळे ते प्रवेश केलेल्या प्रत्येक विधानातील निष्कर्षामध्ये त्रुटी निर्माण होतात. पदार्थाबद्दल आपण काहीही म्हणू किंवा विश्वास ठेवू शकत नाही की अमर आहे, कारण पदार्थ तात्पुरती आहे आणि म्हणून ती एक नश्वर घटना आहे, मानवी संकल्पना आहे, कधीकधी सुंदर, नेहमीच चुकीची असते.

3. 277 : 24-32

The realm of the real is Spirit. The unlikeness of Spirit is matter, and the opposite of the real is not divine, — it is a human concept. Matter is an error of statement. This error in the premise leads to errors in the conclusion in every statement into which it enters. Nothing we can say or believe regarding matter is immortal, for matter is temporal and is therefore a mortal phenomenon, a human concept, sometimes beautiful, always erroneous.

4. 479 : 8 फक्त, 10-17

पदार्थ हे स्वतःचे अस्तित्व किंवा आत्म्याचे उत्पादन नाही. … पदार्थ पाहू शकत नाही, अनुभवू शकत नाही, ऐकू शकत नाही, चव घेऊ शकत नाही किंवा गंधही घेऊ शकत नाही. तो स्वत:ला जाणणारा नाही, स्वतःला जाणवू शकत नाही, स्वतःला पाहू शकत नाही किंवा स्वतःला समजू शकत नाही. तथाकथित नश्वर मन काढून टाका, जे पदार्थाचे कथित स्वत्व बनवते, आणि पदार्थ पदार्थाची कोणतीही दखल घेऊ शकत नाही. ज्याला आपण मृत म्हणतो ते कधीही पाहते, ऐकते, अनुभवते किंवा कोणत्याही भौतिक इंद्रियांचा उपयोग करते का?

4. 479 : 8 only, 10-17

Matter is neither self-existent nor a product of Spirit. … Matter cannot see, feel, hear, taste, nor smell. It is not self-cognizant, — cannot feel itself, see itself, nor understand itself. Take away so-called mortal mind, which constitutes matter's supposed selfhood, and matter can take no cognizance of matter. Does that which we call dead ever see, hear, feel, or use any of the physical senses?

5. 279 : 22-29

मानवी तत्वज्ञान, सिद्धांत आणि औषधाची प्रत्येक प्रणाली कमी-अधिक प्रमाणात या सर्वधर्मीय विश्वासाने संक्रमित आहे की पदार्थात मन आहे; परंतु हा विश्वास प्रकटीकरण आणि योग्य तर्क यांच्या विरुद्ध आहे. एक तार्किक आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष केवळ या ज्ञानाद्वारेच पोहोचतो की अस्तित्वाचे दोन आधार आहेत, द्रव्य आणि मन, परंतु एकच, मन.

5. 279 : 22-29

Every system of human philosophy, doctrine, and medicine is more or less infected with the pantheistic belief that there is mind in matter; but this belief contradicts alike revelation and right reasoning. A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

6. 586 : 3-4

डोळे. अध्यात्मिक विवेक - भौतिक नाही तर मानसिक.

6. 586 : 3-4

Eyes. Spiritual discernment, — not material but mental.

7. 585 : 1-4

कान. तथाकथित शारिरीक इंद्रियांचे अवयव नव्हे तर आध्यात्मिक समज.

अध्यात्मिक बोधाचा संदर्भ देत येशू म्हणाला, "कान आहेत, ऐकत नाहीत?" (मार्क 8:18.)

7. 585 : 1-4

Ears. Not organs of the so-called corporeal senses, but spiritual understanding.

Jesus said, referring to spiritual perception, "Having ears, hear ye not?" (Mark viii. 18.)

8. 210 : 5-16

ख्रिश्चन धर्माचे तत्त्व आणि पुरावे आध्यात्मिक अर्थाने ओळखले जातात. ते येशूच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये मांडलेले आहेत, जे दाखवतात - आजारी लोकांना बरे करून, दुष्कृत्ये काढून टाकून आणि मृत्यूचा नाश करून, "शेवटचा शत्रू ज्याचा नाश केला जाईल," - त्याचे पदार्थ आणि त्याच्या तथाकथित नियमांकडे दुर्लक्ष.

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमस्वरूपी प्रकट होतात हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, अंधांना दृष्टी दिली, बहिर्यांना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मन आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक क्रिया प्रकाशात आणली. आणि आत्मा आणि मोक्ष बद्दल अधिक चांगली समज देणे.

8. 210 : 5-16

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

9. 486 : 23-26

दृष्टी, श्रवण, मनुष्याच्या सर्व आध्यात्मिक इंद्रिये, शाश्वत आहेत. ते गमावले जाऊ शकत नाहीत. त्यांची वास्तविकता आणि अमरत्व आत्म्यामध्ये आणि समजूतदारतेमध्ये आहे, पदार्थात नाही, - म्हणून त्यांचे स्थायीत्व.

9. 486 : 23-26

Sight, hearing, all the spiritual senses of man, are eternal. They cannot be lost. Their reality and immortality are in Spirit and understanding, not in matter, — hence their permanence.

10. 487 : 6-12

भौतिक पेक्षा आध्यात्मिकदृष्ट्या पाहण्यात आणि ऐकण्यात जास्त ख्रिश्चन धर्म आहे. त्यांच्या नुकसानापेक्षा मनाच्या शाश्वत व्यायामामध्ये अधिक विज्ञान आहे. गमावले ते असू शकत नाही, तर मन राहते. या भीतीने शतकानुशतके अंधांना दृष्टी आणि बधिरांना श्रवणशक्ती दिली आणि ते आश्चर्याची पुनरावृत्ती करेल.

10. 487 : 6-12

There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

11. 86 : 1-9

येशूने एकदा विचारले, "मला कोणी स्पर्श केला?" ही चौकशी केवळ शारीरिक संपर्कामुळेच होत असेल असे मानून, त्याच्या शिष्यांनी उत्तर दिले, "तुझ्याकडे लोकांची गर्दी आहे." इतरांप्रमाणेच येशूला माहित होते की ते काही फरक पडत नाही, परंतु नश्वर मन आहे, ज्याच्या स्पर्शाने मदतीची मागणी केली होती. त्याची पुन्हा चौकशी केल्यावर त्याला एका आजारी महिलेच्या विश्वासाने उत्तर मिळाले. या मानसिक कॉलची त्याची त्वरीत भीती त्याच्या अध्यात्मिकतेचे चित्रण करते. शिष्यांच्या चुकीच्या समजुतीने त्यांची भौतिकता उघड झाली.

11. 86 : 1-9

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality.

12. 269 : 21-28

भौतिक इंद्रियांची साक्ष निरपेक्ष किंवा दैवी नाही. म्हणून मी स्वतःला येशूच्या शिकवणीवर, त्याच्या प्रेषितांच्या, संदेष्ट्यांच्या आणि मनाच्या विज्ञानाच्या साक्षीवर निःस्वार्थपणे लावतो. इतर पाया नाहीत. इतर सर्व प्रणाली - पूर्णपणे किंवा अंशतः भौतिक इंद्रियांद्वारे मिळविलेल्या ज्ञानावर आधारित प्रणाली - वाऱ्याने हललेल्या रीड्स आहेत, खडकावर बांधलेली घरे नाहीत.

12. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

13. 95 : 28-3

मूर्खपणाच्या भ्रमाने लोळलेले, जग बालपणाच्या पाळण्यात झोपलेले आहे, तासनतास स्वप्ने पाहत आहे. भौतिक संवेदना अस्तित्वाचे तथ्य उलगडत नाही; परंतु अध्यात्मिक ज्ञान मानवी चेतना शाश्वत सत्याकडे वळवते. माणुसकी पापाच्या भावनेतून हळूहळू आध्यात्मिक समजूतदारपणाकडे जाते; सर्व गोष्टी योग्यरित्या शिकण्याची इच्छा नसणे, ख्रिस्ती धर्मजगताला साखळदंडांनी बांधते.

13. 95 : 28-3

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth. Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

पदार्थात जीवन आहे, आणि पाप, आजार आणि मृत्यू ही ईश्वराची निर्मिती आहे, असे मानण्याची चूक केव्हा उघड होईल? पदार्थाला बुद्धी, जीवन किंवा संवेदना नाही आणि उलट विश्वास हाच सर्व दु:खाचा उगम आहे हे कधी समजेल?

चुकीने धुके पडलेले (वस्तु चांगल्या किंवा वाईटासाठी बुद्धीमान असू शकते असा विश्वास ठेवण्याची चूक), धुके पसरल्यावर किंवा ते इतके पातळ झाले की आपल्याला एखाद्या शब्दात किंवा कृतीत दैवी प्रतिमा जाणवते तेव्हाच आपण देवाची स्पष्ट झलक पाहू शकतो. जी खरी कल्पना दर्शवते - चांगल्याचे वर्चस्व आणि वास्तविकता, वाईटाची शून्यता आणि असत्यता.

जेव्हा आपण परमात्म्याशी आपला संबंध पूर्णपणे समजून घेतो, तेव्हा आपल्याला त्याच्याशिवाय दुसरे कोणतेही मन असू शकत नाही, - दुसरे कोणतेही प्रेम, शहाणपण किंवा सत्य नाही, जीवनाची दुसरी कोणतीही भावना नाही आणि पदार्थ किंवा त्रुटीच्या अस्तित्वाची जाणीव नाही.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering?

Befogged in error (the error of believing that matter can be intelligent for good or evil), we can catch clear glimpses of God only as the mists disperse, or as they melt into such thinness that we perceive the divine image in some word or deed which indicates the true idea, — the supremacy and reality of good, the nothingness and unreality of evil.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

15. 21 : 9-14

जर शिष्य आध्यात्मिकरित्या प्रगती करत असेल, तर तो आत जाण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. तो सतत भौतिक अर्थापासून दूर जातो आणि आत्म्याच्या अविनाशी गोष्टींकडे पाहतो. जर तो प्रामाणिक असेल तर तो सुरुवातीपासूनच उत्सुक असेल आणि प्रत्येक दिवशी योग्य दिशेने थोडेफार मिळवेल, शेवटी तो आनंदाने आपला मार्ग पूर्ण करेल.

15. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████