रविवारी सप्टेंबर 17, 2023भौतिक

SubjectMatter

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: योहान 6: 63

"शरीराद्दरे मनुष्याला जीवन मिळत नाही. परंतु आत्म्याकडून ते जीवन मिळते. मी तुम्हांला सांगितलेल्या गोष्टी आत्म्याविषयी आहेत, म्हणूनच या गोष्टीपासून जीवन मिळते."Golden Text: John 6 : 63

It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: अनुवाद 6: 4-6, 10, 12, 17, 18


4     हे इस्राएल लोकहो, ऐका! परमेश्वर हाच आपला देव आहे. परमेश्वर एकच आहे.

5     आणि आपला देव परमेश्वर ह्यावर संपूर्ण अंत: करणाने, संपूर्ण मनाने व संपूर्ण शक्तीने प्रेम करा.

6     मी आज दिलेल्या आज्ञा तुमच्या कायम लक्षात असू द्या.

10     अब्राहाम, इसहाक आणि याकोब या तुमच्या पूर्वजांना तुम्हांला हा देश देण्याचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने वचन दिले होते. तो तुम्हांला मिळेल. तुम्ही स्वत: वसवलेली नाहीत अशी मोठी, समृध्द नगरे तो तुम्हाला देईल.

12     पण सावध राहा! परमेश्वराला विसरु नका. मिसरमध्ये तुम्ही गुलाम होता पण तेथून त्याने तुम्हांला बाहेर आणले.

17     त्याच्या आज्ञा कटाक्षाने पाळा. त्याच्या शिकवणीचे व नियमांचे पालन करा.

18     उचित आणि चांगले आहे तेच करा. त्यानेच परमेश्वर प्रसन्न होतो. त्याने तुमचे कल्याण होईल. परमेश्वराने जो चांगला प्रदेश तुम्हांला द्यायचे तुमच्या पूर्वजांना कबूल केले आहे, त्यात तुमचा प्रवेश होईल.

Responsive Reading: Deuteronomy 6 : 4-6, 10, 12, 17, 18

4.     Hear, O Israel: the Lord our God is one Lord:

5.     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

6.     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

10.     And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,

12.     Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.

17.     Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.

18.     And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord: that it may be well with thee.धडा उपदेशबायबल पासून


1. निर्गम 20: 1-6

1     मग देव म्हणाला,

2     मी याव्हे तुझा प्रभू, तुझा देव आहे. तुम्ही मिसरमध्ये गुलाम होता तेव्हा मीच तुम्हाला तेथून गुलामगिरीतून सोडवून आणले.

3     माझ्या शिवाय इतर कोणत्याही दैवतांची तू उपासना करु नयेस.

4     तू आपल्यासाठी कोरीव मूर्ती करु नकोस; वर आकाशातील, खाली पृथ्वीवरील व पृथ्वीखालच्या जलातील कशाचीही प्रतिमा करु नकोस.

5     त्यांची उपासना करू नको; किंवा त्यांची सेवा करु नकोस; कारण मी परमेश्वर तुझा देव आहे; मी ईर्ष्यावान देव आहे, जे माझ्याविरुद्ध पाप करतात, माझा द्वेष करतात ते माझे शत्रू बनतात; मी त्यांना शिक्षा करीन; मी त्यांच्या मुलांना तिसऱ्या चौथ्या पिढीपर्यंत वडिलांच्या अपराधाबद्दल शिक्षा करतो.

6     परंतु जे माझ्यावर प्रेम करतात व माझ्या आज्ञा पाळतात अशांच्या हजारो पिढ्यांवर मी दया करतो.

1. Exodus 20 : 1-6

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

4     Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

5     Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

6     And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

2. उपदेशक 1: 1, 14, 15

1     हेगुरूकडून आलेले शब्द आहेत. हा गुरू दाविदाचा मुलगा आणि यरुशलेमचा राजा होता.

14     मी पृथ्वीवर केल्या गेलेल्या सर्व गोष्टींकडे पाहिले आणि त्या सर्व गोष्टी वेळ वाया घालवण्यासारख्या आहे असे मला वाटले. त्या वारा पकडण्यासारख्याआहे असे वाटले.

15     मी स्वत:शीच म्हणालो: मी खूप शहाणा आहे. माझ्या आधी ज्या राजांनी यरुशलेमवर राज्य केले त्या सर्वांपेक्षा मी शहाणा आहे. शहाणपण आणि ज्ञान म्हणजे खरोखर काय ते मला माहीत आहे.

2. Ecclesiastes 1 : 1, 14, 15

1     The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.

14     I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.

15     That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.

3. उपदेशक 2: 4-10 (से,), 11

4     नंतर मी महान गोष्टी करायला सुरुवात केली. मी घरे बांधली, मी स्वत:साठी द्राक्षाचे मळे लावले.

5     मी बागा लावल्या आणि मोठमोठे बगिचे केले. मी सर्व प्रकारची फळझाडे लावली.

6     मी माझ्यासाठी तळी निर्माण केली. आणि त्या तव्व्यांचा उपयोग मी माझ्या वाढणाऱ्या झाडांना पाणी देण्यासाठी केला.

7     मी पुरुष आणि स्त्री गुलामांना विकत घेतले, आणि माझ्या घरातही गुलामांचा जन्म झाला. माझ्याजवळ खूप मोठया गोष्टी होत्या. माझ्याजवळ जनावरांची खिल्लारे आणि मेंढ्यांचे ढकळप होते. यरुशलेममधील कोणाही माणसाजवळ नसतील इतक्या गोष्टी माझ्याजवळ होत्या.

8     मी स्वत: साठी सोने आणि चांदी गोळा केली. मी राजांकडून, त्याच्या देशांकडून संपत्ती घेतली. माझ्यासाठी गाणे म्हणणारे स्त्री पुरुष माझ्याजवळ होते. कोणालाही हव्याहव्याशा वाटणाऱ्य गोष्टी माझ्याजवळ होत्या.

9     मी खूप श्रीमंत आणि प्रसिद्ध झालो. माझ्या आधी यरुशलेममध्ये राहणाऱ्य कोणाही माणसा पेक्षा मी मोठा होतो आणि माझे शहाणपण मला मदत करण्यासाठी नेहमी तयार होते.

10     माझ्या डोव्व्यांना जे जे दिसे आणि हवेसे वाटे ते मी मिळवले. मी जे केले त्यामुळे माझे मन प्रसन्न असे आणि हा आनंद माझ्या कष्टांचे फळ होते.

11     परंतु नंतर मी ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्यांच्याकडे पाहिले. मी जे कष्ट केले त्यांच्याकडे पाहिले. आणि ते सर्व म्हणजे वेळेचा अपव्यय होता असे मी ठरवले. वाऱ्याला पकडण्यासारखेच ते होते. आपण जीवनात जे काही करतो त्यापासून काहीही लाभ होत नाही.

3. Ecclesiastes 2 : 4-10 (to ,), 11

4     I made me great works; I builded me houses; I planted me vineyards:

5     I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits:

6     I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees:

7     I got me servants and maidens, and had servants born in my house; also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me:

8     I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.

9     So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem: also my wisdom remained with me.

10     And whatsoever mine eyes desired I kept not from them,

11     Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.

4. उपदेशक 12: 13

13     आता या पुस्तकांतलिहिलेल्या सर्व गोष्टींकडून तुम्ही काय शिकणार आहात? माणसाला करता येण्यासारखी सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे देवाला मान देणे आणि त्याच्या आज्ञा पाळणे.

4. Ecclesiastes 12 : 13

13     Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

5. मार्क 5: 21, 25-34

21     नंतर येशू नावेत बसून परत सरोवरापलीडके गेल्यावर, मोठा समुदाय त्याच्या भोवती जमला. तो सरोवराजवळ होता.

25     त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती. ती बारा वर्षांपासून रक्तस्रावाने पीडलेले होती.

26     बऱ्याच वैद्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा तिने बराच त्रास सहन केला होता. तिच्याकडे होते नव्हते ते सर्व तिने उपचारासाठी खर्च केले होते. पण ती बरी न होता. तिचा आजार वाढला होता.

27     त्या स्त्रीने येशूविषयी ऐकले तेव्हा ती गर्दीत त्याच्यामागे आली व त्याच्या झग्याला तिने स्पर्श केला.

28     कारण ती म्हणत होती, जर मी त्याच्या कपड्यांना शिवले तरी बरी होईन.

29     जेव्हा तिने त्याच्या झग्याला स्पर्श केला, तेव्हा तिचा रक्तस्राव थांबला. व आपल्या त्रासातून आपण मुक्त झालो आहोत असे तिला जाणवले.

30     येशूला ताबडतोब जाणीव झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आहे. तो गर्दीत वळून म्हणाला, माझ्या कपड्यांना कोणी स्पर्श केला?

31     शिष्य येशूला म्हणाले, लोक तुमच्याभोवती गर्दी करीत आहेत हे तुम्ही पाहता, आणि तरीही विचारता, मला कोणी स्पर्श केला?

32     परंतु हे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभोवार बघतच राहिला.

33     त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे माहीत होते म्हणून ती आली आणि येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री भीतिने थरथर कांपत कोती. तिने य़ेशूला सर्व काही सांगितले.

34     येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, शांतिने जा आणि त्रासापासून मुक्त राहा.

5. Mark 5 : 21, 25-34

21     And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

6. गलतीकरांस 5: 1, 5, 13, 16-1

1     आम्ही स्वातंत्र्यात राहावे म्हणून ख्रिस्ताने आम्हांला मुक्त केले, म्हणून स्थिर राहा. आणि नियमशास्त्राच्या जुवाच्यागुलामगिरीचे ओझे पुन्हा लादून घेऊ नका.

5     आम्ही तर आत्म्यानेविश्वासाकडून न्यायीपणाच्या आशेची वाट पाहात आहोत.

13     परंतु स्वतंत्रतेमध्ये राहावे म्हणून तुम्हा बंधूना देवाने बोलावले आहे. फक्त तुमच्या देहाला जे आवडते ते करण्याची एकसबब म्हणून तुमच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करु नका. त्याऐवजी प्रीतिमध्ये एकमेकांची सेवा करा.

16     पण मी म्हणतो: तुम्ही आत्म्यात चाला, आणि तुम्ही देहाच्या पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही.

17     कारण आपला देहज्याची इच्छा करतो ते आत्म्याविरुद्ध आहे, आणि आत्मा जी इच्छा करतो, ती देहाविरुद्ध आहेत. परिणाम म्हणून तुम्हांलाजे करावयास पाहिजे ते करता येत नाही.

18     पण जर तुम्ही आत्म्याकडून चालविले जाता तर तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही.

6. Galatians 5 : 1, 5, 13, 16-18

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

5     For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

16     This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

17     For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.

18     But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

7. रोमकरांस 8: 1, 2, 5-9 (से 1st.), 15-17 (से 2nd;

1     म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना शिक्षा नाही.

2     कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे.

5     कारण जे त्यांच्या मानवी पापी देहाप्रमाणे जगतात ते देहाच्या गोष्टींचा विचार करतात, परंतु जे आत्म्याने चालतात व ज्यांचे मन आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले असते ते त्याप्रमाणे जीवन जगतात.

6     देहाचे चिंतन हे मरण आहे. पण आत्म्याचे मनन हे जीवन आणि शांति आहे.

7     मानवी स्वभावाचे अधिकार असलेले पापी मन म्हणजे देवाबरोबर वैर आहे. कारण ते देवाच्या नियमाच्या आधीन होत नाही, व त्याला आधीन होताही येत नाही.

8     कारण जे देहस्वभावाच्या आधीन आहेत त्यांना देवाला प्रसन्र करता येत नाही.

9     देवाचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो, तर तुम्ही देहाचे नसून आत्म्याचे आहात. परंतु जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा नसेल तर तो ख्रिस्ताचा नाही.

15     पुन्हा भीति वाटू नये म्हणून तुम्हांला गुलामगिरीचा आत्मा मिळाला नाही, तर तुम्हांला दतकपणाचा आत्मा मिळाला आहे. त्याच्यायोगे आम्ही “अब्बा, बापा” अशी हाक मारतो.

16     तो आत्मा स्वत: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, आपण देवाची मुले आहोत.

17     आपण जर देवाची मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आणि ख्रिस्ताबरोबर वारस आहोत. खरोखर आपण त्याच्याबरोबर दु:ख भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आपणांस गौरवही मिळावे.

7. Romans 8 : 1, 2, 5-9 (to 1st .), 15-17 (to 2nd ;)

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

5     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

7     Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

8     So then they that are in the flesh cannot please God.

9     But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;विज्ञान आणि आरोग्य


1. 111: 24 (ख्रिश्चन)-25

ख्रिश्चन विज्ञान अध्यात्मासाठी मानवजातीची तळमळ पूर्ण करते.

1. 111 : 24 (Christian)-25

Christian Science meets a yearning of the human race for spirituality.

2. 60: 31-1

केवळ उच्च उपभोगांनीच अमर माणसाची लालसा पूर्ण होऊ शकते.

2. 60 : 31-1

Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man.

3. 239: 16-22, 29-32

आपली प्रगती तपासण्यासाठी, आपले स्नेह कुठे आहेत आणि आपण कोणाला देव मानतो आणि त्याचे पालन करतो हे आपण शिकले पाहिजे. जर दैवी प्रेम आपल्यासाठी जवळचे, प्रिय आणि अधिक वास्तविक होत असेल, तर पदार्थ आत्म्याला अधीन होत आहे. आपण ज्या वस्तूंचा पाठपुरावा करतो आणि आपण जो आत्मा प्रकट करतो ते आपला दृष्टिकोन प्रकट करतात आणि आपण काय जिंकत आहोत हे दाखवतात.

परिपूर्ण मन परिपूर्णता पाठवते, कारण देव मन आहे. अपूर्ण नश्वर मन स्वतःचे साम्य पुढे पाठवते, ज्याबद्दल ज्ञानी मनुष्य म्हणाला, "सर्व व्यर्थ आहे."

3. 239 : 16-22, 29-32

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

4. 272: 19-27

हे विचारांचे आध्यात्मिकीकरण आणि दैनंदिन जीवनाचे ख्रिस्तीकरण आहे, भौतिक अस्तित्वाच्या भयंकर प्रहसनाच्या परिणामांच्या विपरीत; ही पवित्रता आणि शुद्धता आहे, ज्याच्या उलट, खालच्या प्रवृत्ती आणि कामुकता आणि अशुद्धतेचे पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षण, जे ख्रिश्चन विज्ञानाच्या दैवी उत्पत्तीची आणि कार्याची साक्ष देतात. ख्रिश्चन विज्ञानाच्या विजयांची नोंद त्रुटी आणि वाईटाच्या नाशात केली जाते, ज्यातून पाप, आजारपण आणि मृत्यूच्या निराशाजनक विश्वासांचा प्रसार केला जातो.

4. 272 : 19-27

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science. The triumphs of Christian Science are recorded in the destruction of error and evil, from which are propagated the dismal beliefs of sin, sickness, and death.

5. 262: 17-26

ईयोब म्हणाला: "मी कानाने तुझे ऐकले आहे; पण आता माझा डोळा तुला पाहतो आहे." मनुष्य ईयोबच्या विचाराचा प्रतिध्वनी करतील, जेव्हा कथित वेदना आणि वस्तूचे सुख प्रबळ होणे बंद होईल.

मग ते जीवन आणि आनंद, आनंद आणि दुःख यांचे खोटे अंदाज सोडतील आणि निःस्वार्थपणे प्रेम करण्याचा, धीराने काम करण्याचा आणि देवाच्या विपरीत असलेल्या सर्व गोष्टींवर विजय मिळवण्याचा आनंद प्राप्त करतील. उच्च दृष्टीकोनातून प्रारंभ करून, एखादी व्यक्ती उत्स्फूर्तपणे उगवते, जरी प्रकाश प्रयत्नाशिवाय प्रकाश सोडतो; कारण "जिथे तुमचा खजिना आहे, तिथे तुमचे हृदय देखील असेल."

5. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

6. 535: 10-18

दैवी विज्ञान जीवन आणि बुद्धिमत्तेच्या कथित भौतिक पायावर त्याचा मुख्य आघात करते. हे मूर्तिपूजेला नशिबात आणते. इतर देव, इतर निर्माते आणि इतर सृष्टीवरील विश्वास ख्रिश्चन विज्ञानाच्या आधी कमी होणे आवश्यक आहे. आजारपण आणि मृत्यूमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ते पापाचे परिणाम प्रकट करते. मनुष्य ख्रिश्चन विज्ञानाच्या खुल्या गेटमधून आत्म्याच्या स्वर्गात, पुरुषांमध्ये प्रथम जन्मलेल्यांच्या वारशात कधी जाईल? सत्य खरोखरच "मार्ग" आहे.

6. 535 : 10-18

Divine Science deals its chief blow at the supposed material foundations of life and intelligence. It dooms idolatry. A belief in other gods, other creators, and other creations must go down before Christian Science. It unveils the results of sin as shown in sickness and death. When will man pass through the open gate of Christian Science into the heaven of Soul, into the heritage of the first born among men? Truth is indeed " the way."

7. 146: 2 ()-20

प्राचीन ख्रिश्चन उपचार करणारे होते. ख्रिस्ती धर्माचा हा घटक का नष्ट झाला आहे? कारण आपल्या धर्माच्या प्रणाली कमी-अधिक प्रमाणात आपल्या वैद्यक पद्धतीद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. पहिली मूर्तिपूजा ही पदार्थावरील श्रद्धा होती. शाळांनी देवतेवर श्रद्धेऐवजी अंमली पदार्थांवरची श्रद्धा ही फॅशन बनवली आहे. स्वतःचे मतभेद नष्ट करण्यासाठी वस्तूवर विश्वास ठेवून, आरोग्य आणि सुसंवादाचा त्याग केला गेला आहे. अशा प्रणाली अध्यात्मिक शक्तीच्या चैतन्यशक्तीपासून वांझ असतात, ज्याद्वारे भौतिक भावना विज्ञानाचा सेवक बनतात आणि धर्म ख्रिस्तासारखा बनतो.

भौतिक औषध शरीराला बरे करण्यासाठी देवाच्या सामर्थ्यासाठी - अगदी मनाच्या सामर्थ्यासाठी औषधे बदलते. विद्वत्तावाद मनुष्य येशूच्या दैवी तत्त्वाऐवजी, व्यक्तीला तारणासाठी चिकटून आहे; आणि त्याचे विज्ञान, देवाचे उपचारात्मक एजंट, शांत आहे. का? कारण सत्य त्यांच्या काल्पनिक शक्तीची भौतिक औषधे काढून टाकते आणि आत्म्याला वर्चस्वाने परिधान करते.

7. 146 : 2 (The)-20

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

Material medicine substitutes drugs for the power of God — even the might of Mind — to heal the body. Scholasticism clings for salvation to the person, instead of to the divine Principle, of the man Jesus; and his Science, the curative agent of God, is silenced. Why? Because truth divests material drugs of their imaginary power, and clothes Spirit with supremacy.

8. 174: 4-14

सभ्यता ही केवळ मूर्तीपूजेचा उच्च प्रकार आहे का, की माणसाने मांसाहाराला, फलानाला, आंघोळीला, आहाराला, व्यायामाला आणि हवेला नमन करावे? दैवी शक्तीशिवाय दुसरे काहीही मनुष्यासाठी इतके करण्यास सक्षम नाही जेवढे तो स्वत: साठी करू शकतो.

विचारांची पावले, भौतिक दृष्टीकोनातून वरती, मंद असतात आणि प्रवाशाला दीर्घ रात्र दाखवतात; परंतु त्याच्या उपस्थितीचे देवदूत - "रात्र कधी संपली आहे, दिवस जवळ आला आहे" हे सांगणारे अध्यात्मिक अंतर्ज्ञान - आमचे अंधकारमय संरक्षक आहेत.

8. 174 : 4-14

Is civilization only a higher form of idolatry, that man should bow down to a flesh-brush, to flannels, to baths, diet, exercise, and air? Nothing save divine power is capable of doing so much for man as he can do for himself.

The footsteps of thought, rising above material standpoints, are slow, and portend a long night to the traveller; but the angels of His presence — the spiritual intuitions that tell us when "the night is far spent, the day is at hand" — are our guardians in the gloom.

9. 120: 7-24

विज्ञान भौतिक इंद्रियांची खोटी साक्ष उलटून टाकते, आणि या उलट्या पद्धतीने मनुष्य अस्तित्वाच्या मूलभूत तथ्यापर्यंत पोहोचतात. मग प्रश्न अपरिहार्यपणे उद्भवतो: जर भौतिक संवेदनांनी त्याची तब्येत चांगली असल्याचे सूचित केले तर माणूस आजारी आहे का? नाही! पदार्थासाठी मनुष्यासाठी कोणतीही परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही. आणि जर इंद्रियांनी सांगितले की तो आजारी आहे तर तो बरा आहे का? होय, तो विज्ञानात चांगला आहे ज्यामध्ये आरोग्य सामान्य आहे आणि रोग असामान्य आहे.

आरोग्य ही वस्तूची नसून मनाची स्थिती आहे; किंवा भौतिक संवेदना आरोग्याच्या विषयावर विश्वासार्ह साक्ष देऊ शकत नाहीत. मन-उपचाराचे शास्त्र हे दर्शविते की ते कशासाठीही अशक्य आहे परंतु मनाने खरी साक्ष देणे किंवा माणसाची वास्तविक स्थिती प्रदर्शित करणे. म्हणून विज्ञानाचे दैवी तत्व, भौतिक इंद्रियांच्या साक्षीला उलट करून, मनुष्याला सत्यात सुसंवादीपणे अस्तित्वात असल्याचे प्रकट करते, जो आरोग्याचा एकमेव आधार आहे; आणि अशा प्रकारे विज्ञान सर्व रोग नाकारते, आजारी लोकांना बरे करते, खोटे पुरावे काढून टाकते आणि भौतिक तर्काचे खंडन करते.

9. 120 : 7-24

Science reverses the false testimony of the physical senses, and by this reversal mortals arrive at the fundamental facts of being. Then the question inevitably arises: Is a man sick if the material senses indicate that he is in good health? No! for matter can make no conditions for man. And is he well if the senses say he is sick? Yes, he is well in Science in which health is normal and disease is abnormal.

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

10. 180: 31-8

जळजळ कमी करण्यासाठी, ट्यूमर विरघळण्यासाठी किंवा सेंद्रिय रोग बरा करण्यासाठी, मला सर्व खालच्या उपायांपेक्षा दैवी सत्य अधिक शक्तिशाली आढळले आहे. आणि का नाही, कारण मन, देव, सर्व अस्तित्वाचा स्त्रोत आणि स्थिती आहे? शरीर, पदार्थ, विस्कळीत आहे हे ठरवण्यापूर्वी, एखाद्याने विचारले पाहिजे, "आत्माला उत्तर देणारे तू कोण आहेस? पदार्थ स्वतःसाठी बोलू शकतो, की जीवनाच्या समस्यांना धरून आहे?" द्रव्य, ज्याला ना भोगता येते ना उपभोगता, यात दुःख आणि सुखाची भागीदारी नसते, पण नश्वर विश्वासाची अशी भागीदारी असते.

10. 180 : 31-8

To reduce inflammation, dissolve a tumor, or cure organic disease, I have found divine Truth more potent than all lower remedies. And why not, since Mind, God, is the source and condition of all existence? Before deciding that the body, matter, is disordered, one should ask, "Who art thou that repliest to Spirit? Can matter speak for itself, or does it hold the issues of life?" Matter, which can neither suffer nor enjoy, has no partnership with pain and pleasure, but mortal belief has such a partnership.

11. 425: 15-28

नश्वर मनुष्य कमी मर्त्य होईल, जेव्हा त्याला हे कळेल की पदार्थाचे अस्तित्व कधीही टिकत नाही आणि तो कधीही देवाचा नाश करू शकत नाही, जो मनुष्याचे जीवन आहे. जेव्हा हे समजले जाते, तेव्हा मानवजात अधिक आध्यात्मिक होईल आणि हे समजेल की उपभोगण्यासारखे काहीही नाही, कारण आत्मा, देव सर्वसमावेशक आहे. विश्वास उपभोग असेल तर? देव माणसासाठी त्याच्या विश्वासापेक्षा जास्त आहे आणि आपण जितके कमी पदार्थ किंवा त्याचे नियम मान्य करू तितके अधिक अमरत्व आपल्याजवळ आहे. जेव्हा पदार्थावरील विश्वास जिंकला जातो तेव्हा चेतना एक चांगले शरीर तयार करते. आध्यात्मिक समजुतीने भौतिक विश्वास दुरुस्त करा आणि आत्मा तुम्हाला नव्याने तयार करेल. देवाला अपमानित केल्याशिवाय तुम्ही पुन्हा कधीही घाबरणार नाही आणि हृदय किंवा शरीराचा कोणताही भाग तुमचा नाश करू शकेल यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही.

11. 425 : 15-28

Mortal man will be less mortal, when he learns that matter never sustained existence and can never destroy God, who is man's Life. When this is understood, mankind will be more spiritual and know that there is nothing to consume, since Spirit, God, is All-in-all. What if the belief is consumption? God is more to a man than his belief, and the less we acknowledge matter or its laws, the more immortality we possess. Consciousness constructs a better body when faith in matter has been conquered. Correct material belief by spiritual understanding, and Spirit will form you anew. You will never fear again except to offend God, and you will never believe that heart or any portion of the body can destroy you.

12. 468: 8-15

प्रश्न - असण्याचे वैज्ञानिक विधान काय आहे?

उत्तर - पदार्थामध्ये जीवन, सत्य, बुद्धी किंवा पदार्थ नाही. सर्व काही असीम मन आणि त्याचे अनंत प्रकटीकरण आहे, कारण ईश्वर सर्वस्व आहे. आत्मा अमर सत्य आहे; बाब ही नश्वर चूक आहे. आत्मा वास्तविक आणि शाश्वत आहे; बाब अवास्तव आणि तात्पुरती आहे. आत्मा हा देव आहे आणि मनुष्य त्याची प्रतिमा आणि समानता आहे. म्हणून माणूस भौतिक नाही; तो आध्यात्मिक आहे.

12. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6