रविवारी सप्टेंबर 12, 2021विषय — पदार्थ

SubjectSubstance

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 3 : 9

"तुझ्या संपत्तीने परमेश्वराला मान दे. तुझ्या जवळच्या सर्वांत चांगल्या गोष्टी त्याला दे."Golden Text: Proverbs 3 : 9

Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 37: 3, 4, 16, 18, 26, 29


3     तू जर परमेश्वरावर विश्वास ठेवलास आणि चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू खूप जगशील आणि ही जमीन ज्या चांगल्या गोष्टी देते त्यांचा उपभोग घेशील.

4     परमेश्वराची आनंदाने सेवा कर म्हणजे तो तुला जे काही हवे ते आनंदाने देईल.

16     मूठभर चांगले लोक वाईटांच्या जमावापेक्षा चांगले असतात.

18     परमेश्वर शुध्द माणसांचे आयुष्यभर रक्षण करतो त्यांचे वतन सदैव त्याच्याजवळ राहाते.

26     चांगला माणूस दुसऱ्यांना सढळ हाताने देतो आणि चांगल्या माणसाची मुले म्हणजे जणू ईश्वरी कृपाच असते.

29     चांगल्या माणसांना देवाने कबूल केलेली जमीन मिळेल ते सतैव त्या जमिनीवर राहातील.

Responsive Reading: Psalm 37 : 3, 4, 16, 18, 26, 29

3.     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4.     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

16.     A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.

18.     The Lord knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

26.     He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.

29.     The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यिर्मया 9: 23, 24

23     परमेश्वर म्हणतो, शहाण्यांनी त्यांच्या शहाणपणाबद्दल, बलवानांनी त्यांच्या बळाबद्दल व श्रीमंतांनी त्यांच्या पैशाबद्दल बढाई मारु नये. असे परमेश्वर म्हणतो.

24     पण कोणाला बढाईच मारायची असेल तर त्याला ह्या गोष्टीसाठी मारु द्या. तो मला ओळखायला शिकला म्हणून बढाई मारु द्या. मी परमेश्वर आहे, मी कृपाळू व न्यायी आहे, जगात चांगल्या गोष्टी मी करतो आणि त्या गोष्टी मला आवडतात हे कळल्याबद्दल त्याला बढाई मारु द्या. हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

1. Jeremiah 9 : 23, 24

23     Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:

24     But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the Lord.

2. उत्पत्ति 13 : 1 (अब्राम), 2, 5-12, 14-18

1     अशा रीतीने अब्रामाने मिसर देश सोडला व तो आपली बायको साराय, पुतण्या लोट आणि त्यांची सर्व मालमत्ता घेऊन नेगेब मधून प्रवास करीत गेला.

2     त्या काळी अब्राम फार श्रीमंत झाला होता; त्याच्याजवळ पुष्कळ गुरेढोरे, शेरेडेमेंढरे, गाढवे व उंट तसेच सोने चांदी इत्यादी भरपूर होते.

5     या काळात लोट अब्रामाबरोबर प्रवास करीत होता. लोट याजकडे खूप, गुरेढोरे व तंबू होते

6     अब्राम व लोट यांची गुरेढोरे इतकी वाढली की त्या दोघांना एकत्र राहाण्यास ती जागा व तो प्रदेश पुरेना,

7     शिवाय अब्राम व लोट यांच्या गुराख्यांची एकसारखी भांडणे होऊ लागली; त्याकाळी त्या देशात कनानी व परिज्जी लोकांची वस्ती होती.

8     तेव्हा अब्राम लोटास म्हणाला, “तुझ्या माझ्यामध्ये तसेच तुझे व माझे गुराखी यांच्यामध्ये भांडणतंटा नसावा, कारण आपण सगळे भाऊबंद आहोत.

9     तेव्हा आपण वेगळे व्हावे हे आपल्यासाठी बरे आहे तुला पाहिजे तो प्रदेश तू निवड; तू जर डावीकडे गेलास तर मी उजवीकडे जाईन, आणि तू जर उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे जाईन.

10     लोटाने यार्देन दरीकडे नजर टाकली तेव्हा तेथे सर्वत्र भरपूर पाणी असल्याचे त्याला दिसले परमेश्वराने सदोम व गमोरा या नगरांचा नाश केला त्याच्या आधीची ही घटना आहे. त्यावेळी थेट सोअरापर्यंत पसरलेले यार्देन नदीचे खोरे परमेश्वराच्या बागे सारखे सुंदर होते मिसर मधील प्रदेशाप्रमाणे ही भूमी चांगली होती.

11     तेव्हा लोटाने यार्देन नदीच्या खोऱ्यात राहाणे निवडले; मग ते दोघे वेगळे झाले आणि लोटाने पूर्वेकडे प्रवास करण्यास सुरवात केली;

12     अब्राम कनान देशातच राहिला आणि लोट यार्देनेच्या तळवटीतील शहरातून राहिला; लोट दक्षिणेकडे दूर सदोमाला गेला आणि तेथेच त्याने आपला तबू ठोकला.

13     सदोम नगराचे लोक अतिशय दुष्ट व वाईट असल्याचे परमेश्वराला माहित होते.

14     लोट निघून गेल्यावर परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला, “तुझ्या अवतीभोवती, उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे, पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे दूरवर नजर टाकून पाहा;

15     तू पाहातोस हा सगळा प्रदेश मी तुला आणि तुझ्यानंतर तुझ्या संततीला कायमचा देईन.

16     मी तुझी संतती या पृथ्वीवरील धुळीच्या कणाइतकी करीन, ती इतकी करीन की जर कोणाला ते कण मोजता येतील तर तुझ्या संततीचीही गणना होईल.

17     तर उठून जा व या तुझ्या प्रदेशातून फिरुन ये; हा सर्व प्रदेश मी आता तुला देत आहे.

18     तेव्हा अब्रामाने आपले तंबू हलविले व हेब्रोन शहरजवळील मम्रेच्या मोठया वृक्षांत तो राहावयास गेला; परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी त्याने तेथे वेदी बांधिली.

2. Genesis 13 : 1 (Abram), 2, 5-12, 14-18

1     Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.

2     And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.

5     And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.

6     And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.

7     And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.

8     And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.

9     Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.

10     And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.

11     Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.

12     Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.

14     And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:

15     For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.

16     And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.

17     Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.

18     Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord.

3. 1 करिंथकरांस 3 : 6, 7

6     मी बी लावले, अपुल्लोसाने त्याला पाणी घातले, पण देवाने त्याची वाढ केली.

7     म्हणून जो बी पेरतो तो किंवा जो पाणी घालतो तो महत्त्वाचा नाही, तर देव जो त्याची वाढ करतो तो महत्त्वाचा आहे.

3. I Corinthians 3 : 6, 7

6     I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.

7     So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.

4. 2 इतिहास 31 : 2 (हिज्कीया)-8

2     लेव्यांची आणि याजकांची गटागटां मध्ये विभागणी केलेली होती. त्यापैकी प्रत्येक गटाला आपापले विशेष कामकाज नेमून दिलेले होते. राजा हिज्कीयाने त्या सर्वाना आपला कारभार हाती घ्यायला सांगितले. होमार्पणे व शांतिअर्पणे वाहणे हे लेवींचे व याजकांचे नेमलेले काम होते. तसेच मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ परमेश्वराची स्तुतिस्तोत्रे म्हणणे व परमेश्वराच्या मंदिरात सेवा करणे हे ही त्यांचे काम होते.

3     यज्ञात अर्पण करण्यासाठी म्हणून हिज्कीयाने आपल्या पशुधनातील काही पशू दिले. सकाळ संध्याकाळच्या दैनिक होमार्पणांखातर त्यांचा विनियोग करण्यात आला. शब्बाथ, नवचंद्रदर्शनी व इतर नैमित्तिक कार्ये या दिवशीही होमार्पणे होत असत. हे परमेश्वराच्या नियमशास्त्रानुसार होत असे.

4     आपल्या उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा लोकांना लेवी व याजक यांना द्याव लागत असे. तो त्यांनी द्यावा अशी आज्ञा राजा हिज्कीयाने केली. त्यामुळे नियतकार्य निर्वेधपणे प्रभूच्या नियमशास्त्रानुसार करणे याजकांना व लेवींना शक्य झाले.

5     ही आज्ञा सर्व प्रजेच्या कानी गेली. त्याबरोबर इस्राएल लोकांनी आपले धान्याचे पीक, द्राक्ष, तेल, मध आणि इतर बागायती उत्पन्न या सगळ्याचा एकदशांश भाग आणून दिला.

6     यहूदातील नगरवासी इस्राएली व यहूदी लोकांनीही आपली गुरे आणि शेळ्यामेंढ्या यांचा दहावा हिस्सा जमा केला. परमेश्वर देवाप्रीत्यर्थ आखून दिलेल्या जागेत धान्याच्याही राशी त्यांनी आणून ओतल्या. त्यांनी या सर्व वस्तूंचे ढीग रचले.

7     लोकांनी या सर्व वस्तू आणून टाकायला तिसऱ्या महिन्यात सुरुवात केली आणि सातव्या महिन्यात हे काम संपले.

8     राजा हिज्कीया आणि इतर सरदार यांनी जेव्हा या राशी पाहिल्या तेव्हा त्यांनी परमेश्वराला आणि इस्राएलच्या प्रजेला धन्यवाद दिले.

4. II Chronicles 31 : 2 (Hezekiah)-8

2 Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister, and to give thanks, and to praise in the gates of the tents of the Lord.

3     He appointed also the king’s portion of his substance for the burnt offerings, to wit, for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings for the sabbaths, and for the new moons, and for the set feasts, as it is written in the law of the Lord.

4     Moreover he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the Lord.

5     And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the firstfruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field; and the tithe of all things brought they in abundantly.

6     And concerning the children of Israel and Judah, that dwelt in the cities of Judah, they also brought in the tithe of oxen and sheep, and the tithe of holy things which were consecrated unto the Lord their God, and laid them by heaps.

7     In the third month they began to lay the foundation of the heaps, and finished them in the seventh month.

8     And when Hezekiah and the princes came and saw the heaps, they blessed the Lord, and his people Israel.

5. 1 तीमथ्याला 6 : 17-19

17     या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्विष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो विपुलपणे उपभोगासाठी सर्व पुरवितो त्यावर आशा ठेवावी.

18     चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धनवान आणि उदार असावे. व स्वत:जवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असावी.

19     असे करण्याने ते स्वत:साठी स्वर्गीय धनाचा साठा करतील जो भावी काळासाठी भक्क म पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जीवनाचा ताबा मिळेल.

5. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

6. 2 करिंथकरांस 9: 6-11

6     हे लक्षात ठेवा: जो हात राखून पेरतो तो त्याच मापाने कापणी करील, आणि जो उदार हाताने पेरील तो त्याच मापाने कापणी करील.

7     प्रत्येक माणसाने अंत:करणात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, खेदाने किंवा बळजबरीने देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये. कारण आनंदाने देणाऱ्यावर देव प्रेम करतो.

8     आणि देव तुम्हाला कृपेने विपुल देण्यास समर्थ आहे. यासाठी की सर्व गोष्टीत सर्व वेळी, तुम्हांला विपुलता मिळेल आणि चांगल्या कामसाठी अधिक तत्पर व्हाल.

9     असे लिहिले आहे: तो गरीबांना उदारहस्ते देतो, त्याची दया अनंतकाळपर्यंत राहील.

10     जो पेरणाऱ्याला बी व खाणऱ्याला अन्न पुरवितो, तो तुम्हाला पेरायला बी पुरवील आणि ते अनेकपट करील. आणि तुमच्या नीतिमत्वाची फळे वाढवील.

11     सर्व प्रकारच्या उदारपणाकरिता प्रत्येक गोष्टीत धनवान व्हाल. यामुळे तुम्हीदेखील उदारपणे द्यावे ज्यामुळे देवाची स्तुति होईल.

6. II Corinthians 9 : 6-11

6     But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

9     (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 468 : 17 (पदार्थ)-24

पदार्थ तो आहे जो चिरंतन आहे आणि मतभेद आणि क्षय करण्यास असमर्थ आहे. सत्य, जीवन आणि प्रेम हे पदार्थ आहेत, कारण पवित्र शास्त्र हिब्रूमध्ये हा शब्द वापरते: "आशा असलेल्या गोष्टींचा पदार्थ, न दिसलेल्या गोष्टींचा पुरावा." आत्मा, मन, आत्मा किंवा देवाचे प्रतिशब्द, हाच एकमेव वास्तविक पदार्थ आहे. आध्यात्मिक विश्व, वैयक्तिक मनुष्यासह, एक संयुगे कल्पना आहे, जी आत्म्याच्या दैवी पदार्थाचे प्रतिबिंबित करते.

1. 468 : 17 (Substance)-24

Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

2. 469 : 2-3

ज्याला पदार्थ म्हणतात ते आत्म्यासाठी अज्ञात आहे, ज्यामध्ये सर्व पदार्थ समाविष्ट आहेत आणि ते शाश्वत जीवन आहे.

2. 469 : 2-3

What is termed matter is unknown to Spirit, which includes in itself all substance and is Life eternal.

3. 278 : 28-3

आपण ज्याला पाप, आजारपण आणि मृत्यू म्हणतो ते सर्व एक नश्वर विश्वास आहे. आम्ही पदार्थाची त्रुटी म्हणून व्याख्या करतो कारण ती जीवन, पदार्थ आणि बुद्धीच्या विरुद्ध आहे. जर आत्मा पुरेसा आणि चिरंतन असेल तर त्याच्या मृत्यूशी संबंधित बाब महत्त्वपूर्ण असू शकत नाही. आपल्यासाठी कोणता पदार्थ असावा, - चुकीचे, बदलणारे आणि मरणारे, परिवर्तनीय आणि नश्वर, किंवा अचल, अपरिवर्तनीय आणि अमर?

3. 278 : 28-3

All that we term sin, sickness, and death is a mortal belief. We define matter as error, because it is the opposite of life, substance, and intelligence. Matter, with its mortality, cannot be substantial if Spirit is substantial and eternal. Which ought to be substance to us, — the erring, changing, and dying, the mutable and mortal, or the unerring, immutable, and immortal?

4. 311 : 26-7

भौतिक इंद्रियांनी ओळखलेल्या वस्तूंना पदार्थाचे वास्तव नसते. ते फक्त नश्वर विश्वास त्यांना म्हणतात. द्रव्य, पाप आणि मृत्युदर सर्व समजलेली चेतना गमावतात किंवा जीवन किंवा अस्तित्वावर दावा करतात, कारण मनुष्य जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्तेची चुकीची भावना सोडतो. परंतु आध्यात्मिक, शाश्वत मनुष्य मृत्यूच्या या टप्प्यांना स्पर्श करत नाही.

हे किती खरे आहे की भौतिक अर्थाने जे काही शिकले जाते ते हरवले पाहिजे कारण असे तथाकथित ज्ञान विज्ञानात असण्याच्या आध्यात्मिक तथ्यांमुळे उलट होते. ज्याला भौतिक इंद्रिय अमूर्त म्हणतात ते पदार्थ असल्याचे आढळते. भौतिक इंद्रियांना काय वाटते ते पदार्थ, शून्य बनते, जसे की इंद्रिय-स्वप्न नाहीसे होते आणि वास्तविकता दिसते.

4. 311 : 26-7

The objects cognized by the physical senses have not the reality of substance. They are only what mortal belief calls them. Matter, sin, and mortality lose all supposed consciousness or claim to life or existence, as mortals lay off a false sense of life, substance, and intelligence. But the spiritual, eternal man is not touched by these phases of mortality.

How true it is that whatever is learned through material sense must be lost because such so-called knowledge is reversed by the spiritual facts of being in Science. That which material sense calls intangible, is found to be substance. What to material sense seems substance, becomes nothingness, as the sense-dream vanishes and reality appears.

5. 458 : 32-8

ख्रिस्ती धर्मामुळे पुरुष नैसर्गिकरित्या पदार्थापासून आत्म्याकडे वळतात, कारण फूल अंधारातून प्रकाशाकडे वळते. मनुष्य त्या गोष्टींचा वापर करतो ज्या "डोळ्यांनी पाहिल्या नाहीत किंवा कानांनी ऐकल्या नाहीत." पॉल आणि जॉन यांना स्पष्ट आशंका होती की, जसे मर्त्य मनुष्य बलिदान वगळता इतर ऐहिक सन्मान प्राप्त करत नाही, म्हणून त्याने सर्व ऐहिकता सोडून स्वर्गीय संपत्ती प्राप्त केली पाहिजे. मग त्याला जगाच्या प्रेम, हेतू आणि उद्दिष्टांशी काहीही साम्य नाही.

5. 458 : 32-8

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard." Paul and John had a clear apprehension that, as mortal man achieves no worldly honors except by sacrifice, so he must gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the worldling’s affections, motives, and aims.

6. 252 : 15-23 (ला .), 31-8

भौतिक अर्थाचे खोटे पुरावे आत्म्याच्या साक्ष्याशी स्पष्टपणे विरोधाभास करतात. भौतिक अर्थाने वास्तविकतेच्या अहंकाराने आपला आवाज उचलतो आणि म्हणतो:

मी पूर्णपणे अप्रामाणिक आहे आणि कोणालाही ते माहित नाही. मी फसवणूक करू शकतो, खोटे बोलू शकतो, व्यभिचार करू शकतो, लुटू शकतो, खून करू शकतो आणि गुळगुळीत भाषेचा खलनायकी शोधू शकत नाही. प्रवृत्तीतील प्राणी, भावनांमध्ये फसवणूक करणारे, हेतूने फसवे, माझा अर्थ आहे की मी माझ्या आयुष्याचा लहान कालावधी एक पर्व दिवस बनवू.

आत्मा, उलट साक्ष देत, म्हणतो:

मी आत्मा आहे. मनुष्य, ज्याची संवेदना अध्यात्मिक आहे, ती माझी समानता आहे. तो अनंत समजुती प्रतिबिंबित करतो, कारण मी अनंत आहे. पवित्रतेचे सौंदर्य, अस्तित्वाची परिपूर्णता, अविनाशी वैभव, - सर्व माझे आहेत, कारण मी देव आहे. मी माणसाला अमरत्व देतो, कारण मी सत्य आहे. मी सर्व आनंद समाविष्ट करतो आणि देतो, कारण मी प्रेम आहे. मी जीवन देतो, सुरवातीशिवाय आणि शेवटशिवाय, कारण मी जीवन आहे. मी सर्वोच्च आहे आणि सर्व काही देतो, कारण मी मन आहे. मी सर्वांचा पदार्थ आहे कारण मी आहे की मी आहे.

6. 252 : 15-23 (to .), 31-8

The false evidence of material sense contrasts strikingly with the testimony of Spirit. Material sense lifts its voice with the arrogance of reality and says:

I am wholly dishonest, and no man knoweth it. I can cheat, lie, commit adultery, rob, murder, and I elude detection by smooth-tongued villainy. Animal in propensity, deceitful in sentiment, fraudulent in purpose, I mean to make my short span of life one gala day.

Spirit, bearing opposite testimony, saith:

I am Spirit. Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

7. 450 : 27-4

कोण, ज्यांना जीवनात, पदार्थ आणि बुद्धीमध्ये देवापासून विभक्त होणारे धोकादायक विश्वास वाटले आहेत, असे म्हणू शकतात की विश्वासात त्रुटी नाही? प्राण्यांच्या चुंबकत्वाचा दावा जाणून घेणे, की सर्व वाईट गोष्टी जीवन, पदार्थ, आणि बुद्धिमत्ता पदार्थ, वीज, प्राणी निसर्ग आणि सेंद्रिय जीवनावर विश्वास ठेवतात, हे सत्य नाकारणार्या त्रुटी कोण आहेत आणि कोण नष्ट करणार? ख्रिश्चन शास्त्रज्ञांनी भौतिक जगातून बाहेर पडण्यासाठी आणि वेगळे राहण्यासाठी प्रेषित आदेशाच्या सतत दबावाखाली जगले पाहिजे.

7. 450 : 27-4

Who, that has felt the perilous beliefs in life, substance, and intelligence separated from God, can say that there is no error of belief? Knowing the claim of animal magnetism, that all evil combines in the belief of life, substance, and intelligence in matter, electricity, animal nature, and organic life, who will deny that these are the errors which Truth must and will annihilate? Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be separate.

8. 239 : 5-10, 16-22

संपत्ती, कीर्ती आणि सामाजिक संस्था काढून घ्या, ज्याचे वजन देवाच्या शिल्लकमध्ये नाही आणि आम्हाला तत्त्वाचे स्पष्ट मत मिळते. गट फोडा, प्रामाणिकपणाने संपत्तीची पातळी वाढवा, शहाणपणानुसार मूल्य ठरवा आणि आम्हाला मानवतेचे अधिक चांगले विचार मिळतील.

आपली प्रगती निश्चित करण्यासाठी, आपण हे जाणून घेतले पाहिजे की आपले प्रेम कोठे आहे आणि कोणास आपण देव मानतो आणि त्याचे पालन करतो. जर दैवी प्रेम आपल्यासाठी अधिक जवळचे, जवळचे आणि अधिक वास्तविक होत असेल तर ही बाब नंतर आत्म्याच्या अधीन आहे. ज्या वस्तूंचा आपण पाठपुरावा करतो आणि जो आत्मा आपण प्रकट करतो तो आपला दृष्टिकोन प्रकट करतो आणि आपण काय जिंकत आहोत हे दर्शवतो.

8. 239 : 5-10, 16-22

Take away wealth, fame, and social organizations, which weigh not one jot in the balance of God, and we get clearer views of Principle. Break up cliques, level wealth with honesty, let worth be judged according to wisdom, and we get better views of humanity.

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

9. 518 : 15-21

आत्म्याने श्रीमंत गरीबांना एका भव्य बंधुत्वामध्ये मदत करतात, सर्वांचे तत्त्व किंवा वडील समान आहेत; आणि धन्य तो माणूस जो आपल्या भावाची गरज पाहतो आणि तो पुरवतो, दुसऱ्याच्या भल्यासाठी स्वतःचा शोध घेतो. प्रेम कमीतकमी आध्यात्मिक कल्पना, अमरत्व आणि चांगुलपणा देते, जे कळीतून उमलते तसे सर्वांमध्ये चमकते.

9. 518 : 15-21

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud.

10. 21 : 9-14

जर शिष्य आध्यात्मिकरित्या प्रगती करत असेल तर तो आत जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो सतत भौतिक भावनेपासून दूर जातो आणि आत्म्याच्या अविनाशी गोष्टींकडे पाहतो. प्रामाणिक असल्यास, तो सुरुवातीपासूनच मनापासून असेल आणि प्रत्येक दिवशी योग्य दिशेने थोडेसे मिळवेल, शेवटी तो आनंदाने आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करेल.

10. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████