रविवारी मे 21, 2023आत्मा आणि शरीर

SubjectSoul And Body

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 करिंथकरांस 6: 19

"किंवा तुम्हाला हे माहीत नाही काय तुमची शरीरे ही तुमच्यामध्ये जो पवित्र आत्मा आहे व जो तुम्हांला देवाकडून प्राप्त झाला त्यांचे मंदिर आहे, आणि स्वत:चे असे तुम्ही नाही?"Golden Text: >I Corinthians 6 : 19

What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: 1 करिंथकरांस 6: 20 • 1 थेस्सलनीकाकरांस 5: 16-24


16     सर्वदा आनंद करा.

17     नेहमी प्रार्यना करीत राहा.

18     प्रत्येक परिस्थितीत देवाचे उपकार माना.

19     आत्म्याला विझविण्याचा प्रयत्न करु नका.

20     संदेष्ट्यांच्या संदेशाचा उपहास करु नका.

21     पण हे देवाकडून आले आहेत याची परीक्षा करुन खात्री करुन घेण्याची सवय करा. जे चांगले ते धरुन ठेवा.

22     दुष्टाईच्या प्रत्येक प्रकारापासून दूर राहा.

23     देव स्वत: जो शांतीचा उगम आहे. तो तुम्हांला त्याच्यासाठी पूर्णपणे समर्पित करो आणि तुमचे सर्व मनुष्याण म्हणजे तुमचा आत्मा, जीव आणि शरीर प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या वेळी पूर्णपणे निर्दोष राखो.

24     देव जो तुम्हाला बोलावितो तो विश्वासू आहे आणि खरोखरच तो तसे करील.

Responsive Reading: I Corinthians 6 : 20I Thessalonians 5 : 16-24

20.     For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

16.     Rejoice evermore.

17.     Pray without ceasing.

18.     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

19.     Quench not the Spirit.

20.     Despise not prophesyings.

21.     Prove all things; hold fast that which is good.

22.     Abstain from all appearance of evil.

23.     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

24.     Faithful is he that calleth you, who also will do it.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 23: 1-3 (से :)

1     परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिळत राहील.

2     तो मला हिरव्या कुरणात झोपू देतो. तो मला संथ पाण्याजवळ नेतो.

3     तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो.

1. Psalm 23 : 1-3 (to :)

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3     He restoreth my soul:

2. स्तोत्रसंहिता 121: 1-8

1     मीवर डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून येणार आहे?

2     माझी मदत परमेश्वराकडून, स्वर्ग व पृथ्वी यांच्या निर्मात्याकडून येणार आहे.

3     देव तुला खाली पडू देणार नाही. तुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही.

4     इस्राएलचा पाठीराखा झोपाळू होत नाही. देव कधीही झोपत नाही.

5     परमेश्वर तुझा पाठीराखा आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो.

6     ख पोहोचवणार नाही. आणि रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही.

7     परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.

8     परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणि सदैव मदत करत राहील.

2. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

3. दानीएल 1: 1, 3-6, 8, 11-15

1     नबुखदनेस्सर हा बाबेलाचा राजा होता. नबुखद्नेस्सर यरुशलेमाला आला. आपल्या सैन्याच्या मदतीने त्याने यरुशलेमला वेढा घातला. यहूदाचा राजा यहोयाकीम याच्या कारकिर्दीच्या तिसऱ्या वर्षीहे घडले.

3     नंतर नबुखदनेस्सर राजाने अश्पनजला हुकूम केला. (अश्पनज हा, राजाच्या सेवेत असणाऱ्या नपुंसक अधिकाऱ्यांतील सर्वांत महत्वाचा अधिकारी होता.) राजाने अश्पनजला, काही इस्राएली लोकांना त्याच्या राजवाड्यात आणण्यास सांगितले. नबुखद्नेस्सरला महत्वाच्या घराण्यातील आणि राजघराण्यातील इस्राएली लोक हवे होते.

4     राजाला,सुदृढ, तरुण, ज्यांच्या अंगावर जखमेची खूण वा व्रण नाही, ज्यांच्या शरीरांत काहीही दोष नाही असे यहूदी तरुण हवे होते. ते देखणे व चाणाक्ष असावेत अशी राजाची अपेक्षा होती. त्यांनी सहजतेने पण लवकर सर्व गोष्टी शिकून राजाची सेवा करावी, अशी राजाची इच्छा होती. अश्पनजला, इस्राएलच्या त्या तरुणांना, खास्दी भाषा व लेखन शिकविण्यास सांगितले होते.

5     राजा नबुखद्नेस्सर, त्या तरुणांना, तो स्वत: जे अन्न खाई तेच अन्न व मद्य, ठरावीक प्रमाणात रोज देत असे. इस्राएलच्या ह्या तरुणांनी तीन वर्षांत सर्व शिक्षण पूर्ण करावे, अशी राजाची इच्छा होती. मग ते राजाच्या सेवेत रूज व्हायचे होते.

6     दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या असे ते चौघेजण होते. ते सर्व यहूदा वंशापैकी होते.

8     दानीएलला राजाचे ते पौष्टिक अन्न व मद्य घेऊन, स्वत:ला अपवित्र करून घेण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. म्हणून त्याने ह्यासाठी अश्पनजची परवानगी मागितली.

11     अश्पनजने दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या ह्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका पहाकेऱ्याची नेमणूक केली होती. त्या पहारेकऱ्याबरोबर मग दानीएलचे बोलणे झाले.

12     दानीएल त्याला म्हणाला, आम्हाला खाण्यास फक्त भाज्या व पिण्यास पाणी दे. असे तू दहा दिवस करून बघ.

13     दहा दिवसानंतर तू जे तरुण राजाने दिलेले अन्न खातात, त्यांच्याबरोबर आमची तुलना करून, कोण जास्त सुदृढ दिसतात, ते तुझे तूच ठरव. मग आम्हाला काय द्यायचे ह्याचा निर्णय तुझा तूच घे. आम्ही तुझे नोकर आहोत.

14     तेव्हा पहारेकरी दानीएल, हनन्या, मीशाएल, व अजऱ्या व्या यांची चाचणी घ्यायला तयार झाला.

15     दहा दिवसानंतर पाहिले तर दानीएल व त्याच्या मित्रांची प्रकृती राजाचे पौष्टिक अन्न खाणाऱ्या इतर तरुणांपेक्षा निरोगी होती.

3. Daniel 1 : 1, 3-6, 8, 11-15

1     In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.

3     And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king’s seed, and of the princes;

4     Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king’s palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.

5     And the king appointed them a daily provision of the king’s meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.

6     Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:

8     But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king’s meat, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.

11     Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,

12     Prove thy servants, I beseech thee, ten days; and let them give us pulse to eat, and water to drink.

13     Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king’s meat: and as thou seest, deal with thy servants.

14     So he consented to them in this matter, and proved them ten days.

15     And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king’s meat.

4. यशया 50: 10

10     परमेश्वराला मानणारे लोक परमेश्वराच्या सेवकाचे ऐकतात. तो सेवक, काय घडणार आहे हे माहीत नसताना, पूर्णपणे देवावर विश्वास ठेवून जगतो. त्याला देवाच्या नावाबद्दल खात्री वाटते आणि तो त्यावर अवलंबून राहातो.

4. Isaiah 50 : 10

10     Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

5. यशया 58: 9 (से .), 10, 11

9     नंतर तुम्ही परमेश्वराला हाक मारल्यास परमेश्वर तुमच्या हाकेला ओ देईल. तुम्ही त्याचा धावा केल्यास तो म्हणेल, हा मी येथे आहे.

10     भुकेलेल्यांची तुम्हाला दया यावी व त्यांना तुम्ही अन्न द्यावे. संकटात असलेल्यांना तुम्ही मदत करावी. त्यांच्या गरजा भागवाव्या. मग अंधकारातून तुमचे भाग्य चमकून उठेल. तुम्हाला कसलेही दु:ख होणार नाही. मध्यान्हीच्या सूर्यप्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य तळपेल.

11     परमेश्वर नेहमीच तुम्हाला मार्गदर्शन करील. ओसाड प्रदेशात तो तुमचा आत्मा तृप्त करील. तो तुमची हाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी मिळणाऱ्या बागेप्रमाणे तुम्ही व्हाल. सतत वाहणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे तुम्ही असाल.

5. Isaiah 58 : 9 (to .), 10, 11

9     Then shalt thou call, and the Lord shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am.

10     And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

6. मत्तय 8: 14-16

14     मग येशू पेत्राच्या घरी आला. तेथे पेत्राची सासू तापाने आजारी पडली आहे, असे येशूने पहिले.

15     त्याने तिच्या हाताला स्पर्श केला तेव्हा तिचा ताप निघाला. मग ती उठून त्याची सेवा करू लागली.

16     त्या संध्याकाळी लोकांनी भूतबाधा झालेल्या पुष्कळ लोकांना त्याच्याकडे आणले येशूने शब्द बोलून ती भुते घालविली व सर्व प्रकारच्या रोग्यांना बरे केले.

6. Matthew 8 : 14-16

14     And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

7. मत्तय 5: 1, 2

1     शूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

7. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

8. मत्तय 6: 24-33

24     कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा तिरस्कार करील तर दुसऱ्याशी निष्ठा राखील. किंवा तो एका धन्याचे ऐकेल व दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला देवाची आणि पैशाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी करता येणार नाही.

25     काय खावे आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवाविषयी, किंवा काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता करू नका. जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.

26     आकाशातील पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत वा कापणी करीत नाहीत किंवा गोदामात साठवूनही ठेवीत नाहीत, तरी तुमचा स्वर्गातील पिता त्यांना खावयास देतो आणि तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक मौल्यवान आहात, हे तुम्हांला माहीत आहे.

27     आणि चिंता करुन आपले आयुष्य थोडे देखील वाढवणे कोणाला शक्य आहे का?

28     आणि तुम्ही वस्त्राविषयी का काळजी करता? रानातील फुले पाहा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत, आणि ती कातीतही नाहीत,

29     तरी मी तुम्हांला सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या भर ऐश्र्वर्याच्या काळात यांतील एखाद्या प्रमाणेही सजू शकला नव्हाता.

30     तर अहो अल्पविश्वासी लोकांनो, आज आहे तर उद्या भट्टीत पडते, आशा रानफुलांना जर देव असा पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा विशेष असा पोशाख तुम्हांला घालणार नाही काय?

31     चिंता करू नका आणि असे म्हणू नका की, आम्ही काय खावे? किंवा ‘आम्ही काय प्यावे?’ किंवा आम्ही काय पांघरावे?

32     सर्व लोक ज्यांना देव माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, काळजी करू नका. कारण तुमच्या स्वर्गातील पित्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे.

33     तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सर्व गोष्टीही तुम्हांला मिळतील.

8. Matthew 6 : 24-33

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27     Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28     And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29     And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30     Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31     Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 98 : 7-8

मनाशिवाय शरीराचा उद्धार होऊ शकत नाही.

1. 98 : 7-8

Body cannot be saved except through Mind.

2. 92 : 32-9

तुम्ही म्हणता का की आत्मा हा शरीरावर ताबा ठेवण्यास सक्षम आहे हे ओळखण्याची वेळ अजून आलेली नाही? येशूची आठवण करा, ज्याने जवळजवळ एकोणीस शतकांपूर्वी आत्म्याच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले आणि म्हटले, "जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो, मी जी कामे करतो तो देखील करील," आणि ज्याने असेही म्हटले होते, "पण वेळ येत आहे, आणि आता आहे, जेव्हा खरे उपासक आत्म्याने आणि सत्याने पित्याची उपासना करतील." "पाहा, आता स्वीकारलेली वेळ आहे; पाहा, आता तारणाचा दिवस आहे," पॉल म्हणाला.

2. 92 : 32-9

Do you say the time has not yet come in which to recognize Soul as substantial and able to control the body? Remember Jesus, who nearly nineteen centuries ago demonstrated the power of Spirit and said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also," and who also said, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth." "Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation," said Paul.

3. 595: 7-9 (से ;)

मंदिर. शरीर; जीवन, पदार्थ आणि बुद्धीची कल्पना; सत्याची अधिरचना; प्रेम मंदिर;

3. 595 : 7-9 (to ;)

Temple. Body; the idea of Life, substance, and intelligence; the superstructure of Truth; the shrine of Love;

4. 477 : 19-2

प्रश्न - शरीर आणि आत्मा म्हणजे काय?

उत्तर द्या - ओळख हे आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे, जीवनाच्या तत्त्वाच्या विविध स्वरूपातील प्रतिबिंब, प्रेम. आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा कनिष्ठ काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका सुंदर तलावाला "महान आत्म्याचे स्मित" म्हटले तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निहित वास्तवाची काही झलक पाहिली. मनुष्यापासून विभक्त, जो आत्मा व्यक्त करतो, आत्मा हा एक निरर्थकपणा असेल; मनुष्य, आत्म्यापासून घटस्फोटित, त्याचे अस्तित्व गमावेल. परंतु अशी कोणतीही विभागणी असू शकत नाही, कारण मनुष्य देवासोबत सहअस्तित्वात आहे.

4. 477 : 19-2

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit." Separated from man, who expresses Soul, Spirit would be a nonentity; man, divorced from Spirit, would lose his entity. But there is, there can be, no such division, for man is coexistent with God.

5. 476 : 7-11, 21-22

आत्मा शरीरात आहे, जीव आणि बुद्धी या पदार्थात आहे आणि ही बाब मनुष्य आहे असा दावा करणे त्रुटी थांबेल. देव हे माणसाचे तत्व आहे आणि मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे. म्हणून माणूस नश्वर किंवा भौतिक नाही.

हे नश्वर, हे जाणून घ्या आणि मनापासून मनुष्याच्या आध्यात्मिक स्थितीचा शोध घ्या, जो सर्व भौतिक स्वत्वाच्या बाहेर आहे.

5. 476 : 7-11, 21-22

Error will cease to claim that soul is in body, that life and intelligence are in matter, and that this matter is man. God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material.

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

6. 162 : 4-13

ख्रिश्चन विज्ञान शरीरात सत्याचा सूर्यप्रकाश आणते, जे चैतन्य आणते आणि शुद्ध करते. ख्रिश्चन विज्ञान एक पर्यायी म्हणून कार्य करते, सत्यासह त्रुटी तटस्थ करते. हे स्राव बदलते, विनोद बाहेर टाकते, ट्यूमर विरघळते, कडक स्नायूंना आराम देते आणि कॅरियस हाडांना सुदृढता आणते. या विज्ञानाचा परिणाम म्हणजे मानवी मनाला आधार बदलण्यासाठी ढवळून टाकणे, ज्याच्या आधारे ते दैवी मनाच्या सुसंवादाला प्राप्त होऊ शकते.

प्रयोगांनी या वस्तुस्थितीला अनुकूलता दर्शविली आहे की मन शरीरावर, एका प्रसंगात नव्हे तर प्रत्येक प्रसंगावर नियंत्रण ठेवते.

6. 162 : 4-13

Christian Science brings to the body the sunlight of Truth, which invigorates and purifies. Christian Science acts as an alterative, neutralizing error with Truth. It changes the secretions, expels humors, dissolves tumors, relaxes rigid muscles, restores carious bones to soundness. The effect of this Science is to stir the human mind to a change of base, on which it may yield to the harmony of the divine Mind.

Experiments have favored the fact that Mind governs the body, not in one instance, but in every instance.

7. 216 : 28-1

जेव्हा तुम्ही म्हणता, "मनुष्याचे शरीर भौतिक आहे," तेव्हा मी पौलाबरोबर म्हणतो: "शरीरापासून दूर राहण्याची आणि प्रभूसोबत उपस्थित राहण्याची इच्छा बाळगा." पदार्थावरील तुमचा मनाचा भौतिक विश्वास सोडून द्या, आणि फक्त एकच मन, अगदी देव देखील ठेवा; यासाठी मन स्वतःचे स्वरूप बनवते.

7. 216 : 28-1

When you say, "Man's body is material," I say with Paul: Be "willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord." Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness.

8. 221 : 1-4, 10-16

मी एका व्यक्तीला ओळखत होतो ज्याने अपचन बरा करण्यासाठी ग्रॅहम पद्धतीचा अवलंब केला होता. बरीच वर्षे तो फक्त भाकरी आणि भाजी खात असे आणि पाण्याशिवाय काहीही प्यायचे नाही. … त्याने बरीच थकलेली वर्षे उपासमारीत आणि अशक्तपणात गेली, जवळजवळ उपासमारीत, आणि शेवटी डॉक्टरांचे कौशल्य संपवून त्याने मरण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांनी त्याला प्रेमळपणे सांगितले की मृत्यू हाच त्याचा एकमेव पर्याय आहे. या टप्प्यावर ख्रिश्चन सायन्सने त्याला वाचवले, आणि आता जुन्या तक्रारीचा कोणताही पुरावा न ठेवता त्याची तब्येत पूर्ण झाली आहे.

8. 221 : 1-4, 10-16

I knew a person who when quite a child adopted the Graham system to cure dyspepsia. For many years, he ate only bread and vegetables, and drank nothing but water. … He passed many weary years in hunger and weakness, almost in starvation, and finally made up his mind to die, having exhausted the skill of the doctors, who kindly informed him that death was indeed his only alternative. At this point Christian Science saved him, and he is now in perfect health without a vestige of the old complaint.

9. 222 : 11-17, 22-28

मन मनुष्यावर नियंत्रण ठेवते या वस्तुस्थितीचा फायदा घेतल्यानंतर त्याला मदत करण्याची किंवा दुखापत करण्याची अन्नामध्ये कमी शक्ती होती आणि त्याचा तथाकथित सुख-दुःखावरही कमी विश्वास होता. त्याने काय खावे किंवा काय प्यावे याचा कमी विचार करून, जगण्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल पोटाशी कमी सल्लामसलत करून आणि देव अधिक, त्याने शक्ती आणि देह वेगाने बरे केले.

तो शिकला की डिस्पेप्टिक हा देवाची प्रतिमा आणि प्रतिरूप होण्यापासून खूप दूर आहे, "समुद्रातील मासे, हवेतील पक्षी आणि गुरेढोरे यांच्यावर" प्रभुत्व असण्यापासून खूप दूर आहे, जर प्राणी थोडेसे खाल्ले तर देह त्याच्यावर मात करू शकतो. त्याने शेवटी असा निष्कर्ष काढला की देवाने कधीही डिस्पेप्टिक बनवले नाही, तर भीती, स्वच्छता, शरीरविज्ञान आणि भौतिकशास्त्र यांनी त्याच्या आज्ञांच्या विरुद्ध त्याला एक बनवले आहे.

9. 222 : 11-17, 22-28

Food had less power to help or to hurt him after he had availed himself of the fact that Mind governs man, and he also had less faith in the so-called pleasures and pains of matter. Taking less thought about what he should eat or drink, consulting the stomach less about the economy of living and God more, he recovered strength and flesh rapidly.

He learned that a dyspeptic was very far from being the image and likeness of God, — far from having "dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle," if eating a bit of animal flesh could overpower him. He finally concluded that God never made a dyspeptic, while fear, hygiene, physiology, and physics had made him one, contrary to His commands.

10. 223 : 3-6

लवकरच किंवा नंतर आपण हे शिकू शकतो की मनुष्याच्या मर्यादित क्षमतेचे बेड्या या भ्रमाने बनवले जातात की तो आत्म्याऐवजी शरीरात राहतो, आत्म्याऐवजी पदार्थात राहतो.

10. 223 : 3-6

Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

11. 390 : 12-13, 20-26

जेव्हा रोगाची पहिली लक्षणे दिसतात, तेव्हा दैवी विज्ञानासह भौतिक इंद्रियांच्या साक्षीवर विवाद करा. … विचारांवर वाढण्यासाठी पाप किंवा आजारपणाचा दावा करू नका. ते बेकायदेशीर आहे या दृढ विश्वासाने ते फेटाळून लावा, कारण तुम्हाला माहित आहे की देव पापापेक्षा आजाराचा लेखक नाही. तुमच्याकडे पाप किंवा आजारपणाच्या गरजेचे समर्थन करण्यासाठी त्याचा कोणताही नियम नाही, परंतु तुम्हाला ती गरज नाकारण्याचा आणि आजारी लोकांना बरे करण्याचा दैवी अधिकार आहे.

11. 390 : 12-13, 20-26

When the first symptoms of disease appear, dispute the testimony of the material senses with divine Science. … Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of

sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

12. 391 : 7-13

रोगाच्या सुरुवातीच्या किंवा प्रगत टप्प्यांकडे आंधळे आणि शांतपणे अधीन राहण्याऐवजी, त्यांच्याविरूद्ध बंड करा. मनाच्या सामर्थ्याने नाकारता येत नसलेल्या एका घुसखोर वेदनाला तुम्ही शक्यतो मनोरंजन करू शकता हा विश्वास काढून टाका आणि अशा प्रकारे तुम्ही शरीरातील वेदनांचा विकास रोखू शकता. देवाचा कोणताही नियम या निकालात अडथळा आणत नाही.

12. 391 : 7-13

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them. Banish the belief that you can possibly entertain a single intruding pain which cannot be ruled out by the might of Mind, and in this way you can prevent the development of pain in the body. No law of God hinders this result.

13. 392 : 24 (उभे राहा)-3

विचाराच्या दारात पोर्टर उभा. शारीरिक परिणामांमध्ये तुम्हाला हवे तसे निष्कर्ष स्वीकारणे, तुम्ही स्वतःला सुसंवादीपणे नियंत्रित कराल. जेव्हा तुम्ही म्हणता अशी स्थिती असेल जी रोगास कारणीभूत ठरते, मग ती हवा, व्यायाम, आनुवंशिकता, संसर्ग किंवा अपघात असो, तेव्हा आपले कार्यालय कुली म्हणून करा आणि हे अस्वस्थ विचार आणि भीती दूर करा. आक्षेपार्ह चुका मर्त्य मनातून वगळा; मग शरीर त्यांना त्रास देऊ शकत नाही. दुःख किंवा सुखाचे प्रश्न मनातून आले पाहिजेत आणि एखाद्या चौकीदाराप्रमाणे आपण आपले पद सोडतो, आपण घुसखोर विश्वास मान्य करतो, हे विसरून की दैवी साहाय्याने आपण या प्रवेशास प्रतिबंध करू शकतो.

13. 392 : 24 (Stand)-3

Stand porter at the door of thought. Admitting only such conclusions as you wish realized in bodily results, you will control yourself harmoniously. When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears. Exclude from mortal mind the offending errors; then the body cannot suffer from them. The issues of pain or pleasure must come through mind, and like a watchman forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we can forbid this entrance.

14. 393 : 8-15

मन हे शारीरिक इंद्रियांचे स्वामी आहे आणि ते आजार, पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळवू शकते. देवाने दिलेल्या या अधिकाराचा वापर करा. आपल्या शरीराचा ताबा घ्या आणि त्याची भावना आणि कृती नियंत्रित करा. चांगल्या विपरीत असलेल्या सर्व गोष्टींचा प्रतिकार करण्यासाठी आत्म्याच्या बळावर उठा. देवाने माणसाला यासाठी सक्षम बनवले आहे, आणि दैवीपणे मानवाला बहाल केलेली क्षमता आणि सामर्थ्य याला काहीही कमी करू शकत नाही.

14. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████