रविवारी मे 15, 2022नश्वर आणि अमर

SubjectMortals and Immortals

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: रोमकरांस 6: 23

"देवाची ख्रिस्त येशूमध्ये दिलेली मोफत देणगी म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे."Golden Text: Romans 6 : 23

The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 23: 1-6


1     परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिळत राहील.

2     तो मला हिरव्या कुरणात झोपू देतो. तो मला संथ पाण्याजवळ नेतो.

3     तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मार्गाने नेतो.

4     मी जरी थडग्यासारख्याभयाण अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही का? कारण परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आणि आकडी माझे सांत्वन करतात.

5     परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्यावर तेल घातलेस माझा प्याला आता भरुन वाहू लागला आहे.

6     माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलपणा आणि दया सदैव माझ्या बरोबर असतील. आणि मी परमेश्वराच्या मंदिरात अनंतकाळापर्यंत बसेन.

Responsive Reading: Psalm 23 : 1-6

1.     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2.     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3.     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4.     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5.     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6.     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.धडा उपदेशबायबल पासून


1. योहान 3 : 16 (देव), 17

16     होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन मिळावे.

17     देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठविले. जगाचा न्याय करण्यासाठी देवाने आपला पुत्र पाठविला नाही, तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठविले.

1. John 3 : 16 (God), 17

16     God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

2. योहान 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26

1     परुश्यांनी हे ऐकले की, येशू योहानापेक्षा अधिक लोकांना बाप्तिस्मा देऊन शिष्य करुन घेत आहे.

3     म्हणून येशू यहूदीयातून निघून परत गालील प्रांतात गेला.

4     गालीलाकडे जाताना येशूला शोमरोन प्रांतातून जोवे लागले.

5     शोमरोनातील सूखार नावाच्या गावात येशू आला. याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दिलेल्या शेताजवळ हे गाव आहे.

6     याकोबाची विहीर तेथे होती. लांबच्या प्रवासामुळे येशू थकला होता. म्हणून येशू विहीरीजवळ बसला. ती दुपारची वेळ होती.

7     तव्हा पाणी नेण्यासाठी एक शोमरोनीस्त्री त्या विहीरीवर आली. येशू तिला म्हणाला. मला प्यावयास पाणी दे.

9     ती शोमरोनी स्त्री म्हणाली, तुम्ही यहूदी आहात आणि मी तर एक शोमरोनी स्त्री आहे. तुम्ही माझ्या हातून पाणी प्यावयास मागता याचे मला मोठे आश्चर्य वाटते. यहूदी लोकांचे शोमरोनी लोकांशी सलोख्याचे संबंध नव्हते.

10     येशूने उत्तर दिले, देव काय दान देतो याविषयी तुला माहीत नाही आणि तुझ्या हातून पाणि मागणारा कोण हे देखील तुला माहीत नाही. तुला जर या गोष्टी माहीत असत्या तर तूच माझ्याकडे मागितले असतेस. आणि मी तुला जिवंत पाणी दिले असते.

11     ती म्हणाली, महाराज, जिवंत पाणी तुम्हांला कोठून मिळणार? विहीर तर फार खोल आहे. आणि पाणी काढण्यासाठी तुमच्याजवळ पोहरा वगैरे काही नाही.

13     येशू म्हणाला, जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला पुन्हा तहान लागेल.

14     परंतु मी जे पाणी देतो ते पाणी जो पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. मी दिलेले पाणी त्याच्या अंतर्यामी जिवंत पाण्याच्या झऱ्यासारखे होईल. त्या पाण्यामुळे त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

15     ती स्त्री येशूला म्हणाली, महाराज, ते पाणी मला द्या, म्हणजे मला पुन्हा तहान लागणार नाही. आणि पाणी आणण्यासाठी मला इकडे परत यावे लागणार नाही.

16     येशूने तिला सांगितले. जा, तुझ्या पतीला घेऊन इकडे ये!

17     ती स्त्री म्हणाली, मला पती नाही. येशू तिला म्हणाला, “हे तू बरोबर सांगिलेस की, तुला नवरा नाही.

18     खरे तर तुझे पाच पती झाले, आणि आता तू ज्याच्याबरोबर राहतेस तो तुझा पती नाही. तेव्हा तू मला सत्यच सांगितलेस.

19     ती स्त्री म्हणाली, महाराज, मला आता कळले की, तुम्ही एक संदेष्टा आहात.

20     आमचे वाडवडील या डोंगरावर उपासना करीत. परंतु तुम्ही यहूदी लोक म्हणता की, यरुशलेम हीच ती जागा आहे जेथे लोकांनी उपासना केली पाहीजे.

21     येशू म्हणाला, बाई, माझ्यावर विश्वास ठेव! अशी वेळ येत आहे की, आपल्या पित्याची (देवाची) उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला अगर या डोंगरावर जाण्याची गरज पडणार नाही.

22     जे तुम्हांला समजत नाही त्याची तुम्ही शोमरोनी उपासना करता. आम्ही यहूदी लोक कशाची उपासना करतो हे आम्हांला चांगले कळते, कारण यहूदी लोकांकडूनच तारण येते.

23     असा काळ येत आहे की, खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपालना करतील. तशी वेळ आता आलेली आहे. आणि तशाच प्रकारचे उपासक पित्याला पाहिजेत.

24     देव आत्मा आहे. म्हणून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने व खरेपणाने त्याची उपासना केली पाहिजे.

25     ती स्त्री म्हणाली, मशीहा येणार आहे हे मला माहीत आहे. मशीहा येईल तेव्हा तो आम्हांला प्रत्थेक गोष्ट समाजावून सांगेल.

26     येशू म्हणाला, ती व्यक्ति तुझ्याशी आता बोलत आहे. मीच तो मशीहा आहे.

2. John 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26

1     When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,

3     He left Judæa, and departed again into Galilee.

4     And he must needs go through Samaria.

5     Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.

6     Now Jacob’s well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.

7     There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.

9     Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

10     Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.

11     The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?

13     Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:

14     But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

15     The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

16     Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.

17     The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:

18     For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.

19     The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.

20     Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.

21     Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.

22     Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.

23     But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

24     God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

25     The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.

26     Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.

3. योहान 12 : 44-50

44     तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, “जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो माझ्यावर विश्वास ठेवतो असे नाही, तर ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो.

45     आणि जो मला पाहतो, तो ज्याने मला पाठविले त्याला पाहतो.

46     मी प्रकाश असा जगात आलो आहे. यासाठी की जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याने अंधारात राहू नये.

47     आणि जो कोणी माझी वचने ऐकून पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी ठरवीत नाही. कारण मी जगाचा न्याय करण्यासाठी आलो नाही, तर जगाच्या तारणासाठी आलो आहे.

48     जो माझा स्वीकार करीत नाही व माझ्या वचनाप्रमाणे वागत नाही त्याचा न्याय करणारा कोणी एक आहे, जे वचन मी बोललो तेच शेवटच्या दिवशी त्याचा न्याय करील.

49     कारण मी स्वत:हून बोललो असे नाही तर मी काय सांगावे व काय बोलावे याविषयी ज्या पित्याने मला पाठविले, त्यानेच मला आज्ञा केली आहे.

50     आणि त्याची आज्ञा अनंतकाळचे जीवन आहे. हे मला ठाऊक आहे, म्हणून जे काही मी बोलतो ते जसे पित्याने मला सांगितले तसेच बोलतो.

3. John 12 : 44-50

44     Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

48     He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

4. 1 तीमथ्याला 1: 1 (पासून 2nd ,), 12 (आय)-16

1     आपला तारणारा देव आणि आपली आशा ख्रिस्त येशू यांच्या आज्ञेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पौल याजकडून

12     जो मला सामर्थ्य देतो त्या ख्रिस्त येशू आपल्या प्रभुचे मी उपकार मानतो कारण त्याने मला विश्वासू समजले आणि त्याने मला त्याची सेवा करण्यासाठी नियुक्त केले.

13     जरी मी पूर्वी निंदा करणारा, मनस्ताप देणारा आणि हिंसक होतो, तरी माझ्यावर दया दाखविण्यात आली. तोर्पांत मी विश्वासणारा नव्हतो म्हणून अज्ञानामुळे मी तसा वागलो.

14     परंतु विश्वास आणि दया जी ख्रिस्त येशूमध्ये सापडते ती आपल्या प्रभुच्या कृपेने ओसंडून वाहिली.

15     एक विश्वासनीय वचन आहे जे स्वीकारावयास पूर्णपणे योग्य आहे. येशू ख्रिस्त पाप्यांना तारावयास या जगात आला. मी त्या पाप्यातील पहिला आहे.

16     परंतु केवळ याच हेतूने माझ्यावर दया दाखविण्यात आली, यासाठी की माझ्यासारख्या अत्यंत वाईट पाप्याच्या उदाहरणावरून, पुढील काळात जे त्याजवर विश्वास ठेवतील त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळावे.

4. I Timothy 1 : 1 (to 2nd ,), 12 (I)-16

1     Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour,

12     I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;

13     Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.

14     And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.

15     This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

16     Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.

5. 1 करिंथकरांस 15: 50-57

50     बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस व रक्त असलेल्या जगिक शरीराला देवाच्या राज्यात वाटा मिळू शकत नाही. तसेव विनाशीपण अविनाशीपणाचा वारसा मिळवू शकत नाही.

51     पाहा! मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण सर्व मरणार नाही. आपण सर्व बदलून जाऊ.

52     क्षणात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या लवकर, जेव्हा शेवटचा कर्णा वाजेल, कारण कर्णा वाजेल आणि मेलेले अविनाशीपणात उठविले जातील आणि आपण जे अजूनही जिवंत आहोत ते बदलून जाऊ.

53     कारण या विनाशी शरीराने अविनाशीपण धारण करावे आणि या मर्त्य शरीराने अमरत्व धारण केलेच पाहिजे.

54     जेव्हा हे विनाशी शरीर अविनाशीपण धारण करील व हे मर्त्य शरीर अमरत्व धारण करील, तेव्हा पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होईल.“विजयात मरण गिळले गेले आहे.

55     अरे मरणा तुझा विजय कोठे आहे? मरण, तुझी नांगी कोठे आहे?

56     मरणाची नांगी पाप आहे आणि पापाचे सामर्थ्य नियमाशास्त्रापासून येते.

57     पण देवाला धन्यावाद असो, जो प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला विजय देतो!

5. I Corinthians 15 : 50-57

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 42 : 26 (मध्ये)-28

…ख्रिश्चन विज्ञानामध्ये खरा मनुष्य देवाद्वारे शासित असतो — चांगल्याद्वारे, वाईट नव्हे — आणि म्हणून तो नश्वर नसून अमर आहे.

1. 42 : 26 (in)-28

…in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal.

2. 295 : 5-15

देव मनुष्यासह विश्व निर्माण करतो आणि त्याचे संचालन करतो. विश्व अध्यात्मिक कल्पनांनी भरलेले आहे, ज्याचा तो उत्क्रांत करतो, आणि ते त्यांना घडवणाऱ्या मनाच्या आज्ञाधारक असतात. नश्वर मन अध्यात्माचे भौतिकात रूपांतर करेल आणि नंतर या त्रुटीच्या मृत्यूपासून वाचण्यासाठी मनुष्याच्या मूळ आत्म्याला पुनर्प्राप्त करेल. नश्वर हे देवाच्या स्वतःच्या प्रतिमेत निर्माण झालेल्या अमरांसारखे नसतात; परंतु अमर्याद आत्मा हा सर्वस्व आहे, नश्वर चेतना शेवटी वैज्ञानिक सत्याला प्राप्त होईल आणि नष्ट होईल आणि परिपूर्ण आणि कायमचे अखंड असण्याची खरी जाणीव दिसून येईल.

2. 295 : 5-15

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them. Mortal mind would transform the spiritual into the material, and then recover man's original self in order to escape from the mortality of this error. Mortals are not like immortals, created in God's own image; but infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disap-pear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.

3. 190 : 14-20

मानवी जन्म, वाढ, परिपक्वता आणि क्षय हे मातीतून सुंदर हिरव्या ब्लेडसह उगवलेल्या गवतासारखे आहेत, नंतर ते कोमेजून त्याच्या मूळ शून्यतेकडे परत जातात. हे नश्वर भास क्षणिक आहे; ते कधीही अमर अस्तित्वात विलीन होत नाही, परंतु शेवटी अदृश्य होते, आणि अमर मनुष्य, आध्यात्मिक आणि शाश्वत, वास्तविक मनुष्य असल्याचे दिसून येते.

3. 190 : 14-20

Human birth, growth, maturity, and decay are as the grass springing from the soil with beautiful green blades, afterwards to wither and return to its native nothingness. This mortal seeming is temporal; it never merges into immortal being, but finally disappears, and immortal man, spiritual and eternal, is found to be the real man.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

नश्वर हे अमरांचे नकली आहेत. ते दुष्टाची मुले आहेत, किंवा एक दुष्ट, जे घोषित करतात की मनुष्याची सुरुवात मातीमध्ये किंवा भौतिक गर्भाच्या रूपात होते. दैवी विज्ञानामध्ये, ईश्वर आणि वास्तविक मनुष्य दैवी तत्त्व आणि कल्पना म्हणून अविभाज्य आहेत.

म्हणून माणूस नश्वर किंवा भौतिक नाही. नश्वर अदृश्य होतील, आणि अमर, किंवा देवाची मुले, मनुष्याचे एकमेव आणि शाश्वत सत्य म्हणून प्रकट होतील. मर्त्य हे देवाची पतित मुले नाहीत. त्यांची कधीही परिपूर्ण स्थिती नव्हती, जी नंतर पुन्हा प्राप्त केली जाऊ शकते. ते, नश्वर इतिहासाच्या सुरुवातीपासून, "पापात गर्भधारणा आणि अधर्मात जन्मलेले" होते. मर्त्यत्व शेवटी अमरत्वात गिळले जाते. अमर माणसाच्या मालकीच्या तथ्यांना स्थान देण्यासाठी पाप, आजारपण आणि मृत्यू नाहीसे झाले पाहिजेत.

देवाच्या मुलांबद्दल बोलतांना, मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नाही, येशू म्हणाला, "देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;" म्हणजेच, सत्य आणि प्रेम वास्तविक माणसामध्ये राज्य करतात, हे दर्शविते की देवाच्या प्रतिमेतील मनुष्य अखंड आणि शाश्वत आहे.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

Mortals are the counterfeits of immortals. They are the children of the wicked one, or the one evil, which declares that man begins in dust or as a material embryo. In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained. They were, from the beginning of mortal history, "conceived in sin and brought forth in iniquity." Mortality is finally swallowed up in immortality. Sin, sickness, and death must disappear to give place to the facts which belong to immortal man.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal.

5. 296 : 4-13

प्रगतीचा जन्म अनुभवातून होतो. हे नश्वर माणसाचे पिकणे आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. एकतर येथे किंवा यापुढे, दुःख किंवा विज्ञानाने जीवन आणि मनाशी संबंधित सर्व भ्रम नष्ट केले पाहिजेत आणि भौतिक भावना आणि स्वत: चे पुनर्जन्म केले पाहिजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद ठेवला पाहिजे. कामुक किंवा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौतिक भावनेचा आणि पापाचा मृत्यू, सेंद्रिय पदार्थाचा मृत्यू नव्हे, तो मनुष्य आणि जीवन, सुसंवादी, वास्तविक आणि शाश्वत प्रकट करतो.

5. 296 : 4-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

6. 496 : 20-27

"मृत्यूचा डंका पाप आहे; आणि पापाची ताकद हा कायदा आहे," - नश्वर विश्वासाचा कायदा, अमर जीवनाच्या तथ्यांशी युद्ध करतो, अगदी कबरला सांगणारा आध्यात्मिक नियम, "तुझा विजय कुठे आहे? ?" परंतु "जेव्हा या भ्रष्टाने अविनाशी धारण केले आहे, आणि या नश्वराने अमरत्व धारण केले आहे, तेव्हा लिहिलेले वचन सत्यात आणले जाईल, मृत्यू विजयाने गिळला गेला आहे."

6. 496 : 20-27

"The sting of death is sin; and the strength of sin is the law," — the law of mortal belief, at war with the facts of immortal Life, even with the spiritual law which says to the grave, "Where is thy victory?" But "when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory."

7. 428 : 22-29

महान आध्यात्मिक सत्य बाहेर आणले पाहिजे की माणूस परिपूर्ण आणि अमर आहे, नाही. आपण अस्तित्वाची जाणीव कायमस्वरूपी धारण केली पाहिजे आणि लवकरच किंवा नंतर, ख्रिस्त आणि ख्रिश्चन विज्ञानाद्वारे, आपण पाप आणि मृत्यूवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे. मनुष्याच्या अमरत्वाचा पुरावा अधिक स्पष्ट होईल, कारण भौतिक विश्वासांचा त्याग केला जाईल आणि असण्याची अमर तथ्ये स्वीकारली जातील.

7. 428 : 22-29

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

8. 246 : 27-31

जीवन शाश्वत आहे. आपण हे शोधून काढले पाहिजे आणि त्याचे प्रात्यक्षिक सुरू केले पाहिजे. जीवन आणि चांगुलपणा अमर आहेत. चला तर मग आपण आपल्या अस्तित्वाच्या दृष्टिकोनाला वय आणि गडबड न करता प्रेमळपणा, ताजेपणा आणि सातत्य यांमध्ये आकार देऊ या.

8. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

9. 247 : 10-18

सौंदर्य, तसेच सत्य, शाश्वत आहे; परंतु भौतिक गोष्टींचे सौंदर्य नाहीसे होते, नश्वर विश्वास म्हणून लुप्त आणि क्षणभंगुर. सानुकूल, शिक्षण आणि फॅशन हे नश्वरांचे क्षणिक मानक तयार करतात. अमरत्व, वय किंवा क्षय पासून मुक्त, स्वतःचे एक वैभव आहे - आत्म्याचे तेज. अमर पुरुष आणि स्त्रिया अध्यात्मिक भावनांचे मॉडेल आहेत, परिपूर्ण मनाने रेखाटलेले आणि प्रेमाच्या त्या उच्च संकल्पना प्रतिबिंबित करतात जे सर्व भौतिक भावनांच्या पलीकडे आहेत.

9. 247 : 10-18

Beauty, as well as truth, is eternal; but the beauty of material things passes away, fading and fleeting as mortal belief. Custom, education, and fashion form the transient standards of mortals. Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

10. 495 : 14-24

पापरहित आनंद, - जीवनाची परिपूर्ण सुसंवाद आणि अमरता, अमर्याद दैवी सौंदर्य आणि एकही शारीरिक सुख किंवा वेदनाशिवाय चांगुलपणा, - हा एकमेव सत्य, अविनाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अस्तित्व आध्यात्मिक आहे. अस्तित्वाची ही स्थिती वैज्ञानिक आणि अखंड आहे, - एक परिपूर्णता ज्यांना दैवी विज्ञानात ख्रिस्ताची अंतिम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते. मृत्यू कधीही या अस्तित्वाच्या स्थितीत घाई करू शकत नाही, कारण अमरत्व प्रकट होण्यापूर्वी मृत्यूवर मात केली पाहिजे, त्याच्या अधीन नाही.

10. 76 : 22-31

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

11. 76 : 22-31

जेव्हा आजारपणाचा किंवा पापाचा भ्रम तुम्हाला मोहात पाडतो तेव्हा देव आणि त्याच्या कल्पनेला चिकटून राहा. त्याच्या प्रतिरूपाशिवाय कशालाही तुमच्या विचारात राहू देऊ नका. भीती किंवा शंका या दोघांनीही तुमची स्पष्ट जाणीव आणि शांत विश्वास यावर छाया पडू देऊ नका, की जीवनाची सुसंवादी ओळख — जसे जीवन शाश्वत आहे — जीवन नसलेल्या कोणत्याही वेदनादायक भावना किंवा विश्वास नष्ट करू शकते. ख्रिश्चन विज्ञानाला, भौतिक अर्थाऐवजी, तुमच्या असण्याबद्दलच्या समजूतदारपणाचे समर्थन करू द्या, आणि ही समज त्रुटीला सत्यात बदलेल, मृत्यूच्या जागी अमरत्व आणेल आणि विसंवाद शांत करेल.

11. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

12. 288 : 27-28

विज्ञान अमर मनुष्याच्या वैभवशाली शक्यता प्रकट करते, नश्वर इंद्रियांद्वारे अमर्यादित.

12. 288 : 27-28

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████