रविवारी मार्च 7, 2021मनुष्य

SubjectMan

गोल्डन मजकूर: 1 करिंथकरांस 15 : 57

"देवाला धन्यावाद असो, जो आम्हाला विजय देतो"Golden Text: I Corinthians 15 : 57

Thanks be to God, which giveth us the victory.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


2 करिंथकरांस 4 : 8, 9 • रोमकरांस 8: 31, 35, 37-39


8     आम्हांवर चारी दिशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिरडले गेलो नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण निराश झालो नाही.

9     छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दिलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा नाश झालेला नाही.

31     यावरुन आपण काय म्हणावे? देव जर आपल्या बाजूचा आहे तर आपल्या विरुद्ध कोण?

35     ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण वेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किंवा तलवारीने वध हे वेगळे करतील काय?

37     तरी या सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हांवर प्रीति केली त्याच्याद्वारे अत्यंत वैभवी जय मिळवीत आहोत.

38     कारण माझी खात्री आहे की, मरण किंवा जीवन, देवदूत, अधिकारी आत्मे हल्लीच्या किंवा भविष्यकाळात,

39     येशूचे सामर्थ्य, उंच किंवा खाली, जगात निर्माण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस देवाचे प्रेम जे ख्रिस्तामध्ये आढळते त्यापासून वेगळे करु शकणार नाही.

Responsive Reading: II Corinthians 4 : 8, 9; Romans 8 : 31, 35, 37-39

8.     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9.     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed.

31.     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

35.     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37.     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38.     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39.     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.धडा उपदेशबायबल पासून


1. नीतिसूत्रे 11: 3 (पासून :)

3     चांगल्या, इमानदार लोकांना प्रामाणिकपणा मार्गदर्शन करतो.

1. Proverbs 11 : 3 (to :)

3     The integrity of the upright shall guide them:

2. फिलिप्पैकरांस 2 : 14, 15

14     प्रत्येक गोष्ट तक्रार किंवा भांडण न करता करा, यासाठी की,

15     तुम्ही निर्दोष व शुद्ध असे या कुटिल व विपरीत पिढीतील लोकांमध्ये असावे. आणि त्यांच्यामध्ये अंधाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे चमकावे.

2. Philippians 2 : 14, 15

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

3. फिलिप्पैकरांस 4 : 11 (कारण)-13

11     ....कारण आहे त्या स्थितीत मी समाधानी राहण्याचे शिकलो आहे.

12     गरजू स्थितीत किंवा सर्व विपुल असताना कसे राहायचे ते मी जाणतो. कोणत्याही वेळी आणि सर्व परिस्थितीत तृप्त राहण्याचे व भुकेले राहण्याचे, भरपूर बाळगण्याचे आणि अपूरेपणात राहाण्याचे अशा सर्व परिस्थितीत राहण्याचे रहस्य मी शिकलो आहे.

13     जो ख्रिस्त मला सामर्थ्य देतो त्याच्यार द्धारे मी सर्व परिस्थितीचा सामना करु शकतो.

3. Philippians 4 : 11 (for)-13

11     …for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

12     I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

13     I can do all things through Christ which strengtheneth me.

4. उत्पत्ति 37: 2 (योसेफ) (पासून ;), 3, 4, 24 (पासून :), 28 (पासून :)

2     योसेफ सतरा वर्षांचा उमदा तरुण होता. शेळ्यामेढ्यांचा सांभाळ करणे हे त्याचे काम होते.

3     इस्राएल (याकोब) सर्व मुलांपेक्षा योसेफावर अधिक प्रीती करीत असे कारण तो त्याचा म्हातारपणाचा मुलगा होता. त्याने योसेफाला एक विशेष सुंदर पायघोळ झगा दिला होता.

4     आपला बाप आपल्या इतर भावांपेक्षा योसेफावर अधिक प्रीती करतो हे त्याच्या भावांना दिसले म्हणून ते योसेफाचा द्वेष करु लागले. यासेफाशी चांगल्या रीतीने बोलणे देखील त्यांनी सोडून दिले.

24     नंतर त्यांनी त्याला एका खोल कोरड्या खाड्यात टाकून दिले.

28     ते मिद्यानी व्यापारी जवळ आल्यावर त्या भावांनी योसेफाला खाड्यातून बाहेर काढले व त्या इश्माएली व्यापाऱ्यांस वीस चांदीची नाणी घेऊन विकून टाकले. ते व्यापारी योसेफास मिसर देशास घेऊन गेले.

4. Genesis 37 : 2 (Joseph) (to ;), 3, 4, 24 (to :), 28 (to :)

2     Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren;

3     Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.

4     And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.

24     And they took him, and cast him into a pit:

28     Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver:

5. उत्पत्ति 39 : 1, 3, 7, 8 (पासून 1st ,), 12, 19 (कधी)-20 (पासून 2nd ,), 21, 22

1     योसेफाला विकत घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी त्याला मिसरला नेले व फारो राजाचा एक अधिकारी गारद्यांचा म्हणजे संरक्षक दलाचा सरदार पोटीफर यास विकले.

3     परमेश्वर योसेफा बरोबर आहे आणि म्हणून त्याच्या हर एक कामात तो त्याला यश देतो हे पोटीफरला दिसून आले.

7     काही काळानंतर पोटीफराच्या बायकोला तो आवडू लागला. एके दिवशी ती त्याला म्हणली, “माझ्याबरोबर नीज”

8     परंतु तसे करण्यास योसेफाने तिला नकार दिला.

12     अशावेळी त्याच्या स्वामीच्या बायकोने त्याचे वस्त्र धरुन त्याला म्हटले “तू माझ्यापाशी नीज.” परंतु योसेफ ते वस्त्र तिच्या हातात सोडून आतल्या घरातून बाहेर पळून गेला.

19     ...आपल्या बायकोचे बोलणे एकल्यावर योसेफाच्या स्वामीचा राग खूप भडकला.

20     तेव्हा पोटीफराने योसेफाला त्या तुरुंगात टाकले.

21     परंतु परमेश्वर योसेफाबरोबर होता; आणि योसेफावर परमेश्वराची दया सतत राहिली; काही काळानंतर तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यास योसेफ आवडूं लागला.

22     त्या अधिकाऱ्याने तुरुंगातील सर्व कैद्यांना योसेफाच्या स्वाधीन केले योसेफ; त्यांचा प्रमुख होता तरी पण तोही त्यांच्या सारखेच काम करी.

5. Genesis 39 : 1, 3, 7, 8 (to 1st ,), 12, 19 (when)-20 (to 2nd ,), 21, 22

1     And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.

3     And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand.

7     And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.

8     But he refused,

12     And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

19     …when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.

20     And Joseph’s master took him, and put him into the prison,

21     But the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.

22     And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.

6. उत्पत्ति 41 : 1 (पासून :), 14 (पासून :), 15, 16, 28-30 (पासून 1st ;), 33, 37-40

1     दोन वर्षानंतर फारो राजाला स्वप्न पडले;ते असे की तो.

14     मग फारोने योसेफाला तुरुंगातून आणण्यास बोलावणे पाठवले. तेव्हा गारद्यांनी योसेफाल ताबडतोब तुरुंगातून बाहेर आणले.

15     मग फारो योसेफास म्हणाला, “मला स्वप्न पडले आहे, परंतु त्याचा अर्थ सांगणारा कोणी नाही. मी तुझ्याविषयी ऐकले की जो कोणी तुला स्वप्न सांगतो तेव्हा तू लगेच स्वप्नांचा अर्थ सांगतोस.”

16     योसेफ म्हणाला, “मी माझ्या कौशल्याने किंवा हुशारीने स्वप्नांचा अर्थ सांगतो असे नाही, तर केवळ देवालाच हे सामर्थ्थ आहे आणि तो देवच फारोच्या स्वप्नांचा अर्थ सांगेल.”

28     लवकरच काय घडणार आहे हे देवाने आपणास दाखवले आहे. मी संगितल्याप्रमाणेच हे घडून येईल.

29     सात वर्षांच्या सुबत्तेच्या काळात चांगले व भरपूर पीक येईल व मिसर देशभर भरपूर खावयास असेल.

30     परंतु सुकाळाच्या सात वर्षांनंतर सर्व देशभर दुष्काळाची अशी सात वर्षे येतील की त्यामुळे मिसर देशभर पिकलेले धान्य विसरले जाईल.

33     तेव्हा, फारो महाराज, आपण एखाद्या चतुर व शहाण्या पुरुषाची निवड करुन त्याला सर्व मिसर देशावर प्रशासक म्हणून नेमावे;

37     फारो राजाला ही कल्पना फार चांगली वाटली व पटली; तसेच त्याच्या सर्व सेवकांनी एकमताने तिला संमती दिली.

38     फारोने म्हटले, “योसेफापेक्षा अधिक चांगला व योग्य, दुसरा कोणी पुरुष सापडेल काय? देवाचा आत्मा त्याच्यात असल्यामुळे त्याला शहाणपण येते!”

39     तेव्हा फारो योसेफास म्हणाला, “देवाने तुला या सर्व गोष्टी दाखवल्या आहेत, म्हणून तुझ्यासारखा चतुर व शहाणा दुसरा कोणी नाही.

40     म्हणून मी तुला या देशाचा (मिसरचा) अधिपती म्हणजे सर्वात उच्च अधिकारी म्हणून नेमतो. सर्व लोक तुझ्या सर्व आज्ञा पाळितील; या देशात केवळ राजासना पुरता म्हणजे नामधारी राजा म्हणून काय तो मी एक तुझ्यापेक्षा मोठा असेन.”

6. Genesis 41 : 1 (to :), 14 (to :), 15, 16, 28-30 (to 1st ;), 33, 37-40

1     And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed:

14     Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon:

15     And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.

16     And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.

28     This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.

29     Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:

30     And there shall arise after them seven years of famine;

33     Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.

37     And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.

38     And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?

39     And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:

40     Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.

7. उत्पत्ति 42 : 3, 7 (पासून 1st ,)

3     तेव्हा योसेफाचे दहा भाऊ धान्य विकत घेण्यासाठी मिसरला गेले.

7     योसेफाने आपल्या भावांना पाहिल्या बरोबर.

7. Genesis 42 : 3, 7 (to 1st ,)

3     And Joseph’s ten brethren went down to buy corn in Egypt.

7     And Joseph saw his brethren,

8. उत्पत्ति 45 : 4, 5

4     तेव्हा योसेफ आपल्या भावांना पुन्हा म्हणाला, जरा इकडे माझ्याकडे या; कृपा करुन माझ्याजवळ या अशी मी विनंती करतो. तेव्हा त्याचे भाऊ त्याच्या जवळ गेले; आणि योसेफ त्यांना म्हणाला, ज्या भावाला तुम्ही मिसरच्या लोकांना गुलाम म्हणून विकले तो योसेफ मीच आहे.

5     आता त्याविषयी काही चिंता व काळजी करु नका; किंवा तुम्ही जे केले त्याबद्दल आपल्याला संताप करुन घेऊ नका; मी येथे यावे व त्यामुळे आपणा सर्वांचे प्राण वाचावेत ही देवाचीच योजना होती.

8. Genesis 45 : 4, 5

4     And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

5     Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

9. 1 पेत्र 2 : 19-23

19     कारण हे प्रशंसनीय आहे. जर एखादा त्याच्या अंत:करणात असलेल्या देवाच्या इच्छेसंबंधाने जागरुक आहे व अन्यायामुळे त्याला दु:ख सोसावे लागते.

20     कारण जर तुम्ही केलेल्या चुकीबद्दल तुम्हांला मार मिळाला आणि तुम्हांला तो सहन करावा लागतो, तर ते देवासमोर मान्य आहे.

21     यासाठी देवाने आपल्याला बोलावले आहे; कारण ख्रिस्ताने देखील आपल्यासाठी दु:ख सहन केले आणि त्याच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, म्हणून स्वत:च्या अशा वागण्याने आपल्यासमोर उदाहण ठेवले.

22     “त्याने कोणतेही पाप केले नाही, त्याच्या मुखात कपट नव्हते.”

23     जेव्हा लोकांनी त्याचा अपमान केला तेव्हा त्याने उलट अपमान केला नाही. जेव्हा त्याने दु:ख सहन केले तेव्हा त्याने धमकी दिली नाही. परंतु जो न्यायाने निवाडा करतो त्या देवाच्या हाती स्वत:ला सोपवून दिले.

9. I Peter 2 : 19-23

19     For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

20     For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

21     For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

22     Who did no sin, neither was guile found in his mouth:

23     Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:

10. फिलिप्पैकरांस 2 : 12, 13

12     म्हणून माझ्या प्रियांनो, जसे तुम्ही मी प्रत्यक्ष असतानाच नव्हे तर आता दूर असतानासुद्धा आज्ञा पाळता तसे भीतीने कापत तुमचे तारण पूर्ण होण्यासाठी कार्य करीत राहा.

13     कारण देवच असा एक आहे जो तुमच्यामध्ये कार्य करण्याची इच्छा निर्माण करतो व तो संतुष्ट होईल अशा रीतीने कार्य पूर्णत्वास नेतो.

10. Philippians 2 : 12, 13

12     Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

11. रोमकरांस 8 : 28

28     आणि आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा जे देवावर प्रेम करतात व त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलाविलेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.

11. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 115 : 15-16

मनुष्यः देवाच्या अध्यात्मिक कल्पना, वैयक्तिक, परिपूर्ण, चिरंतन.

1. 115 : 15-16

Man: God's spiritual idea, individual, perfect, eternal.

2. 258 : 13-15, 19-24

देव माणसात अनंत कल्पना कायमस्वरूपी स्वतःच विकसित करतो, विस्तृत करतो आणि अमर्याद आधारावर उंच आणि उच्च होत जातो.

असीम तत्त्व असीम कल्पना आणि अध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वातून प्रतिबिंबित होते, परंतु भौतिक तथाकथित इंद्रियांना तत्त्व किंवा त्याच्या कल्पनांचा कोणताही पत्ता नाही. मानव क्षमता मनुष्याच्या आणि देवाची खरी संकल्पना मिळवण्यामुळे मानवी क्षमता मोठ्या प्रमाणात आणि परिपूर्ण झाल्या आहेत.

2. 258 : 13-15, 19-24

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis.

The infinite Principle is reflected by the infinite idea and spiritual individuality, but the material so-called senses have no cognizance of either Principle or its idea. The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

3. 307 : 25 (द)-30

दैवी मन माणसाची आत्मा आहे, आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर अधिकार देतो. मनुष्य भौतिक आधारावरुन तयार केला गेला नाही किंवा आत्म्याने कधीही न बनविलेल्या भौतिक कायद्यांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांनुसार आणि मनाच्या उच्च नियमात आहे.

3. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

4. 90 : 24-32

माणसाचे स्वत: चे प्रवेश हे माणसाचे स्वत: चे रुप आहे आणि मनुष्याला अनंत कल्पना प्राप्त करण्यास मोकळे करते. या दृढ निश्चयामुळे मृत्यूचा दरवाजा बंद होतो आणि तो अमरत्वासाठी विस्तृत करतो. आत्म्यास समजून घेणे आणि ओळखणे आवश्यक आहे शेवटी, आणि तसेच आपण दैवी तत्त्वाच्या आकलनातून जाण्याचे रहस्य सोडविण्यास आपला वेळ सुधारू शकतो. सध्या माणूस काय आहे हे आपल्याला ठाऊक नाही, परंतु जेव्हा आपण देवाचे प्रतिबिंब काढतो तेव्हा आपल्याला हे नक्कीच कळेल.

4. 90 : 24-32

The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea. This conviction shuts the door on death, and opens it wide towards immortality. The understanding and recognition of Spirit must finally come, and we may as well improve our time in solving the mysteries of being through an apprehension of divine Principle. At present we know not what man is, but we certainly shall know this when man reflects God.

5. 228 : 11-19

माणसाची गुलामी करणे कायदेशीर नाही. जेव्हा मनुष्य त्याच्या स्वातंत्र्याच्या वारशामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा भौतिक इंद्रियांवर त्याचे ईश्वरप्राप्त वर्चस्व असते. मृत्यूचे लोक काही दिवस सर्वसमर्थ देवाच्या नावाने त्यांचे स्वातंत्र्य सांगतील. तर ते दिव्य विज्ञानाच्या समजुतीद्वारे त्यांच्या स्वत: च्या शरीरावर नियंत्रण ठेवतील. त्यांचे सध्याचे विश्वास सोडून देणे, ते आध्यात्मिक वास्तविकता म्हणून सामंजस्य ओळखतील आणि भौतिक अवास्तव म्हणून विवादास्पद होतील.

5. 228 : 11-19

The enslavement of man is not legitimate. It will cease when man enters into his heritage of freedom, his God-given dominion over the material senses. Mortals will some day assert their freedom in the name of Almighty God. Then they will control their own bodies through the understanding of divine Science. Dropping their present beliefs, they will recognize harmony as the spiritual reality and discord as the material unreality.

6. 262 : 9-16

आपण देवाच्या विश्वासार्हतेच्या उथळ पाण्यात बुडवून देवाच्या निर्मितीचे स्वरूप व गुणवत्ता जाणून घेऊ शकत नाही. आपण आपल्या अशक्त फडफडय़ा - आपण जीवनात आणि जीवनात सत्य शोधण्याच्या प्रयत्नांना उलट केले पाहिजे - आणि भौतिक संवेदनांच्या साक्षापेक्षा वर चढून देवाच्या अमर कल्पनेपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. हे स्पष्ट आणि उच्च दृश्ये ईश्वरासारख्या माणसाला त्याच्या अस्तित्वाच्या परिपूर्ण केंद्रापर्यंत पोहोचण्यास प्रेरित करतात.

6. 262 : 9-16

We cannot fathom the nature and quality of God's creation by diving into the shallows of mortal belief. We must reverse our feeble flutterings — our efforts to find life and truth in matter — and rise above the testimony of the material senses, above the mortal to the immortal idea of God. These clearer, higher views inspire the Godlike man to reach the absolute centre and circumference of his being.

7. 517 : 30-4

दैवी प्रेम त्याच्या स्वत: च्या कल्पनांना आशीर्वाद देते आणि त्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी - त्यांची शक्ती वाढवते. मनुष्य मातीपर्यंत बनलेला नाही. त्याचा जन्मसिद्ध हक्क अधिराज्य आहे, अधीन नाही. तो पृथ्वी आणि स्वर्गातील विश्वासाचा स्वामी आहे - तो स्वत: केवळ आपल्या निर्मात्याच्या अधीन आहे. हे अस्तित्वाचे विज्ञान आहे.

7. 517 : 30-4

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

8. 444 : 2-6, 10-12

कुठल्या तरी मार्गाने, लवकरच किंवा नंतर सर्वजण भौतिकतेपेक्षा श्रेष्ठ असणे आवश्यक आहे आणि या उत्कर्षामध्ये दैवी एजंटचा त्रास होतो. “जे लोक देवावर प्रेम करतात त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी एकत्र काम करतात” शास्त्रवचनाचा हुकूम आहे.

जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात त्यांना चरण-मिलाप ते सापडेल “देव आमचे सामर्थ्य साठवण्याचे भांडार आहे आम्ही संकटकाळी त्याच्याजवळ नेहमीमदत शोधू शकतो.”

8. 444 : 2-6, 10-12

In some way, sooner or later, all must rise superior to materiality, and suffering is oft the divine agent in this elevation. "All things work together for good to them that love God," is the dictum of Scripture.

Step by step will those who trust Him find that "God is our refuge and strength, a very present help in trouble."

9. 22 : 11-17

"आपल्या स्वत: च्या तारणासाठी कार्य करा," जीवन आणि प्रेमाची मागणी ही आहे की यासाठी देव आपल्याबरोबर कार्य करतो. "मी येईपर्यंत व्यापतो!" आपल्या बक्षीसची प्रतीक्षा करा आणि "चांगले करण्यास कंटाळा येऊ नका." जर आपले प्रयत्न भयानक परिस्थितीमुळे अडचणीत आले आहेत आणि आपल्याला कोणतेही प्रतिफळ न मिळाल्यास, चुकून परत जाऊ नका किंवा शर्यतीत आळशी होऊ नका.

9. 22 : 11-17

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

10. 254 : 19 (द) -23

... मानवी स्वत: ची सुवार्तेने सुवार्जित करणे आवश्यक आहे. हे कार्य आपण आज प्रेमळपणे स्वीकारण्याची, आणि व्यावहारिक साहित्याइतके वेगाने सोडून देण्याची आणि बाह्य व वास्तविकता ठरविणा ्या आध्यात्मिकतेसाठी कार्य करण्याची मागणी करतो.

10. 254 : 19 (the) -23

…the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

11. 183 : 21-25

दैवी मनाने मनुष्याच्या संपूर्ण आज्ञाधारकपणा, आपुलकीने आणि सामर्थ्याने योग्यरित्या मागणी केली जाते. कोणत्याही कमी निष्ठेसाठी आरक्षण केले जात नाही. सत्याचे पालन करणे माणसाला सामर्थ्य आणि सामर्थ्य देते. त्रुटी सबमिट केल्याने उर्जा कमी होणे.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 202 : 15-23

या विज्ञानाच्या बाहेर सर्व परिवर्तनीय आहे; परंतु अमर मनुष्य, त्याच्या अस्तित्वाच्या दैवी तत्त्वानुसार, देव, पाप नाही, दु: ख भोगत नाही किंवा मरत नाही. जेव्हा पृथ्वीवर देवाचे राज्य येईल तेव्हा आमचे तीर्थक्षेत्र कमी होण्याऐवजी पुष्कळ वाढेल; कारण खरा मार्ग मृत्यूच्या ऐवजी जीवनाकडे नेतो आणि पृथ्वीवरील अनुभवाने त्रुटीची परिपूर्णता आणि सत्याची असीम क्षमता प्रकट होते, ज्यामध्ये देव मनुष्याला सर्व पृथ्वीवर अधिकार गाजवतो.

12. 202 : 15-23

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

13. 571 : 15-19

सर्व वेळी आणि सर्व परिस्थितीत चांगल्या गोष्टींनी वाईटावर विजय मिळवा. स्वत: ला जाणून घ्या आणि देव शहाणपणाचा आणि प्रसंगी वाटेवर विजय मिळवून देईल. प्रेमाच्या पॅनओपलीमध्ये लपलेला, मानवी द्वेष आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही.

13. 571 : 15-19

At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. 

14. 452 : 10-15

जुन्यापेक्षा जास्त वाढ होत असताना, नवीन घालायला घाबरू नका. आपला अ‍ॅडव्हान्सिंग कोर्स कदाचित मत्सर ओढवू शकेल, परंतु यामुळे आदर देखील आकर्षित होईल. जेव्हा त्रुटी आपल्यास सामोरे जाते, तेव्हा डटके किंवा त्रुटी नष्ट करणारे स्पष्टीकरण थांबवू नका. अनैतिक वातावरणाचा श्वास घेऊ नका, जोपर्यंत शुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही तोपर्यंत.

14. 452 : 10-15

When outgrowing the old, you should not fear to put on the new. Your advancing course may provoke envy, but it will also attract respect. When error confronts you, withhold not the rebuke or the explanation which destroys error. Never breathe an immoral atmosphere, unless in the attempt to purify it.

15. 261 : 4-7

टिकाऊ, चांगला आणि खरा असा दृढ विचार करा आणि तुम्ही ते तुमच्या विचारांच्या अनुभवाच्या प्रमाणात अनुभवाल.

15. 261 : 4-7

Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

16. 451 : 14-18

माणूस ज्या दिशेने जाईल त्या दिशेने चाला, आणि जेथे त्याचा खजिना आहे तेथे त्याचे हृदय देखील असेल. जर आपल्या आशा व आकांक्षा आध्यात्मिक आहेत, तर त्या वरुन आल्या आहेत, खालीून नाही आणि आत्म्याच्या जुन्या फळाचा परिणाम म्हणून ते सहन करतात.

16. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

17. 21 : 9-14

जर शिष्य आध्यात्मिकरित्या प्रगती करत असेल तर तो आत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तो सतत भौतिक ज्ञानापासून दूर जातो आणि आत्म्याच्या अविनाशी गोष्टींकडे पाहतो. जर प्रामाणिक असेल तर तो सुरुवातीपासूनच प्रामाणिक असेल आणि प्रत्येक दिवस थोडीशी योग्य दिशेने जाईल, शेवटपर्यंत तो आपला आनंद आनंदाने पूर्ण करेल.

17. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.

18. 453 : 6-8

अजिंक्य सत्याच्या बाजूवर विजय जोपर्यंत टिकत नाही तोपर्यंत योग्य आणि अयोग्य, सत्य आणि चूक विद्यार्थ्यांच्या मनात कलह असेल.

18. 453 : 6-8

Right and wrong, truth and error, will be at strife in the minds of students, until victory rests on the side of invincible truth.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████