रविवारी मार्च 5, 2023माणूस

SubjectMan

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 146: 5

"पण जे लोक देवाला मदतीबद्दल विचारतात ते सुखी असतात."Golden Text: Psalm 146 : 5

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: मत्तय 7: 7-12


7     मागा म्हणजे तुम्हांला ते देण्यात येईल. शोधा आणि तुम्हांला ते सापडेल, ठोका आणि तुमच्यासाठी दार उघडले जाईल,

8     कारण प्रत्येकजण जो मागतो त्याला मिळते, जो शोधतो त्याला सापडते, आणि जो ठोकावतो, त्याच्यासाठी दार उघडले जाते.

9     तुमच्यापैकी असा कोण मनुष्य आहे की, जो आपल्या मुलाने भाकर मागितली तर त्याला दगड देईल?

10     किंवा मासा मागितला, तर त्याला साप देईल?

11     वाईट असूनही जर तुम्हांला आपल्या मुलांना चांगल्या गोष्टी देण्याचे कळते तर तुमच्या स्वर्गातील पित्याकडे जे मागतात, त्यांच्या गरजा तो किती चांगल्या प्रकारे भागवील?

12     यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी कराव्या असे तुम्हांला वाटते त्या सर्व गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी करा. कारण नियमशास्त्राच्या व संदेष्टेयांच्या शिकवणीचे सार हेच आहे.

Responsive Reading: Matthew 7 : 7-12

7.     Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8.     For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

9.     Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

10.     Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

11.     If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

12.     Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.धडा उपदेशबायबल पासून


1. उत्पत्ति 1: 1, 26-28 (से :), 31 (से 1st.)

1     देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.

26     मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

28     देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला; देव त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.

1. Genesis 1 : 1, 26-28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. स्तोत्रसंहिता 8: 1, 3-6

1     परमेश्वरा, माझ्या स्वामी तुझे नाव पृथ्वीवरील नावात सर्वात चांगले आहे, थोर आहे. तुझ्या नावाने तुला स्वर्गात गौरव प्राप्तकरुन दिला आहे.

3     परमेश्वरा, तू तुझ्या हातांनी निर्माण केलेल्या आकाशाकडे मी बघतो तू केलेल्या चंद्र आणि ताऱ्यांकडे मी बघतो. आणि मला आश्चर्य वाटते.

4     लोक तुला इतके महत्वाचे का वाटतात? तू त्यांची आठवण तरी का ठेवतोस? लोकतुझ्यासाठी इतके महत्वाचे का आहेत? तू त्यांची दखल तरी का घेतोस?

5     परंतु लोक तुला महत्वाचे वाटतात. तू त्यांना जवळ जवळ देवच बनवलेस आणि तू लोकांना गौरवाचे आणि मानाचे मुकुट चढवितोस.

6     तू लोकांना तू निर्माण केलेल्या सर्व गोष्टींचे अधिपत्य दिलेस.

2. Psalm 8 : 1, 3-6

1     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

3     When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

4     What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5     For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6     Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

3. स्तोत्रसंहिता 128: 1, 2, 4

1     परमेश्वराचे सर्व भक्त सुखी आहेत. ते देवाच्या इच्छे प्रमाणे जगतात.

2     तू ज्या गोष्टींसाठी काम करतोस त्या गोष्टींचा तू उपभोग घेशील, तू आनंदी राहाशील आणि तुझ्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतील.

4     परमेश्वर अशा रीतीने त्याच्या भक्तांना आशीर्वाद देईल.

3. Psalm 128 : 1, 2, 4

1     Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.

2     For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.

4     Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord.

4. 1 तीमथ्याला 6: 6 (देवपण)-8

6     ... पाहता संतोषाने देवाची सेवा करीत असताना मिळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ आहे.

7     कारण आपण जगात काहीही आणले नाही म्हणून आपण हे ओळखावे की, आपणसुद्धा या जगातून काहीही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही.

8     जर आपणांस अन्र, वस्र असेल तर त्यामध्ये आपण संतुष्ट असावे.

4. I Timothy 6 : 6 (godliness)-8

6     …godliness with contentment is great gain.

7     For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

8     And having food and raiment let us be therewith content.

5. योहान 14: 9 (से म्हटले)

9     येशूने म्हटले... ।

5. John 14 : 9 (to saith)

9     Jesus saith…

6. योहान 16: 22 (तुमचा आनंद), 27, 32, 33

22     ... कोणीही तुमचा आनंद हिरावून घेणार नाही.

27     कारण पिता स्वत: तुमच्यावर प्रीति करतो कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीति केली व माझ्यावर विश्वास ठेवला की, मी देवापासून आलो.

32     पण अशी वेळ येत आहे आणि आली आहे, जेव्हा तुमची पांगापांग होईल. प्रत्येक जण त्याच्या घरी जाईल. तुम्ही मला एकटेच सोडाल, तरीही मी एकटा नाही कारण माझा पिता मजबरोबर आहे.

33     मी तुम्हांला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. यासाठी की माझ्यामध्ये तुम्हांला शांति मिळावी, या जगात तुम्हांला त्रास होईल, पण धीर धरा! मी जगावर मात केली आहे.

6. John 16 : 22 (your joy), 27, 32, 33

22     …your joy no man taketh from you.

27     For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

32     Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

33     These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

7. योहान 17: 1-3

1     येशूने हे बोलणे संपविल्यावर आपले डोळे आकाशाकडे लावले आणि प्रार्थना केली: पित्या, वेळ आली आहे, पुत्राचे गौरव कर, यासाठी की, पुत्र तुझे गौरव करील.

2     तू त्याला जे दिले आहे त्या सर्वांना त्याने अनंतकालचे जीवन द्यावे यासाठी सर्व मनुष्यांवर तू त्याला अधिकार दिलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौरव करावे.

3     आणि अनंतकाळचे जीवन हेच की, तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठविलेस त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे.

7. John 17 : 1-3

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

8. प्रेषितांचीं कृत्यें 14: 8-17

8     लुम्र येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते तो जन्मत:च पांगळा जन्मला होता. व कधीच चालला नव्हता.

9     पौल भाषण करीत असताना हा मनुष्य ऐकत होता. पौलाने त्याच्याकडे पाहिले. पौलाने पाहिले की, देव त्याला बरे करील असा त्या मनुष्याचा विश्वास झाला आहे.

10     तेव्हा पौल मोठ्याने म्हणाला, तुझ्या पायावर उभा राहा!” तेव्हा त्या मनुष्याने उंच उडी मारली आणि चालू लागला.

11     पौलाने केलेले लोकांनी जेव्हा पाहिले, तेव्हा ते आपल्या लुकवनिया भाषेत ओरडले. ते म्हणाल, देव माणसांसारखे झाले आहेत! ते आमच्याकडे खाली आले आहेत!

12     लोकांनी बर्णबाला ज्युपिटरम्हटले व पौलाला मर्क्युरीम्हटले, कारण पौल मुख्य बोलणारा होता.

13     ज्युुपिटरचे मंदिर जवळ होते. या मंदिराचा पुजारी काही बैल व फुले घेऊन वेशीजवळ आला. पुजारी व लोकांना पौल व बर्णबा यांची उपासाना करण्यासाठी त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता.

14     परंतु ते काय करीत आहेत, हे जेव्हा पौल व बर्णबा यांना समजले तेव्हा त्यांनी आपले कपडे फाडले व लोकांच्या गर्दीत शिरले आणि मोठ्याने म्हणाले,

15     लोकांनो, ह्या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात? आम्ही देव नाही! तुम्हांला जशा भावना आहेत, तशाच आम्हालाही आहेत! आम्ही तुम्हांला सुवार्ता सांगायला आलो. आम्ही तुम्हांला हे सांगत आहोत की या व्यर्थ गोष्टींपासून तुम्ही तुमचे मन वळवावे. खऱ्या जिवंत देवाकडे आपले मन लावावे. त्यानेच आकाश, पृथ्वी, समुद्र व जे काही आहे ते निर्माण केले.

16     भूतकाळात, देवाने सर्व राष्ट्रांना त्यांना जसे पाहिजे तसे वागू दिले.

17     परंतु देवाने अशा गोष्टी केल्या की त्या द्वारे तो खरा आहे हे सिद्ध व्हावे. तो तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतो, तो तुम्हांला आकाशातून पाऊस देतो.योग्य वेळी तो तुम्हांला चांगले पीक देतो. तो तुम्हांला भरपूर अन्न देतो व तो तुमची अंत:करणे आनंदाने भरतो.

8. Acts 14 : 8-17

8     And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother’s womb, who never had walked:

9     The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

10     Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

11     And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

12     And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

13     Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14     Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

15     And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

16     Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

17     Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

9. 1 पेत्र 3: 8-12 (से :), 15 (पवित्र करणे)

8     शेवटी सारांश हा की, तुम्ही सर्वजण एकमेकांशी विचार व भावना यांच्या ऐक्याने, सहानुभूतीने आपल्या भाऊबहिणींशी प्रेमाने, दयाळूपणे आणि नम्रतेने राहा.

9     वाइटाची परतफेड वाइटाने करु नका, किंवा अपमानाची फेड अपमानाने करु नका. उलट, त्या व्यक्तीसाठी देवाकडे आशीर्वाद मागा. कारण देवाने तुम्हाला हे करण्यासाठीच बोलाविले होते. यासाठी की, तुम्हाला देवाचा आशीर्वादाचा वारसा मिळावा.

10     पवित्र शास्त्र म्हणते, ज्याला जीवनाचा आनंद उपभोगायचा आहे, व चांगले दिवस पहावयाचे आहेत, त्याने आपली जीभ वाईट बोलण्यापासून आवरली पाहिजे, आणि त्याने आपल्या ओठांनी खोट्या गोष्टी बोलू नयेत.

11     दुष्टतेपासून त्याने दूर व्हावे व चांगले ते करावे. त्याने शांतीचा शोध करुन ती मिळविली पाहिजे

12     जे नीतिमान लोक आहेत त्यांच्यावर प्रभुची नजर असते आणि त्यांच्या प्रार्थना तो कान देऊन ऐकतो.

15     ... आपल्या अंत:करणात ख्रिस्त हा प्रभु आहे असा आदर बाळगा तुमच्यामध्ये जी आशा आहे, तिच्याविषयी तुम्हांला कोणी विचारले तर त्याचे समर्थन करण्यास सदैव तयार राहा.

9. I Peter 3 : 8-12 (to :), 15 (sanctify)

8     Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

9     Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

10     For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

11     Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

12     For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers:

15     …sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

10. रोमकरांस 15: 13

13     देव जो सर्व आशेचा उगम, त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तुम्हांला तो आनंदाने व शांतीने भरो, यासाठी की, तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आशेत विपुल व्हावे.

10. Romans 15 : 13

13     Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

11. याकोब 5: 11 (से 1st.)

11     पाहा, जे सहन करतात त्यांना आम्ही सुखी मानतो.

11. James 5 : 11 (to 1st .)

11     Behold, we count them happy which endure.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 470 : 23-24

मनुष्य हा देवाच्या अस्तित्वाची अभिव्यक्ती आहे.

1. 470 : 23-24

Man is the expression of God's being.

2. 516 : 9 (देव)-12, 19-23

देव सर्व गोष्टींची रचना करतो, त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेनुसार. जीवन अस्तित्वात प्रतिबिंबित होते, सत्यात सत्य, देव चांगुलपणात, जे स्वतःची शांतता आणि शाश्वतता प्रदान करतात. … मनुष्य, त्याच्या प्रतिरूपाने बनलेला, त्याच्याकडे सर्व पृथ्वीवरील देवाचे वर्चस्व आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब आहे. पुरूष आणि स्त्री देवासोबत सहअस्तित्व आणि शाश्वत म्हणून कायमचे, गौरवशाली गुणवत्तेत, असीम पिता-माता देव प्रतिबिंबित करतात.

2. 516 : 9 (God)-12, 19-23

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. … Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

3. 475 : 6 (माणूस)-13

माणूस हा पदार्थ नाही; तो मेंदू, रक्त, हाडे आणि इतर भौतिक घटकांनी बनलेला नाही. पवित्र शास्त्र आपल्याला सूचित करते की मनुष्य देवाच्या प्रतिमेत आणि प्रतिरूपात निर्माण झाला आहे. द्रव्य ती उपमा नाही. आत्म्याचे स्वरूप आत्म्यासारखे वेगळे असू शकत नाही. मनुष्य आध्यात्मिक आणि परिपूर्ण आहे; आणि तो अध्यात्मिक आणि परिपूर्ण असल्यामुळे त्याला ख्रिश्चन सायन्समध्ये इतके समजले पाहिजे.

3. 475 : 6 (Man)-13

Man is not matter; he is not made up of brain, blood, bones, and other material elements. The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science.

4. 544 : 10-11

पदार्थ हे शाश्वत सत्य बदलू शकत नाही की मनुष्य अस्तित्वात आहे कारण देव अस्तित्वात आहे.

4. 544 : 10-11

Matter cannot change the eternal fact that man exists because God exists.

5. 232 : 19-25

औषधे, अन्न, हवा आणि व्यायाम माणसाला निरोगी बनवू शकतात किंवा ते मानवी जीवन नष्ट करू शकतात हे येशूने कधीही शिकवले नाही; किंवा त्याने आपल्या सरावाने या चुका स्पष्ट केल्या नाहीत. त्याने मनुष्याच्या सुसंवादाचा उल्लेख मनाशी केला, काही फरक पडत नाही आणि देवाच्या वाक्याचा कधीही परिणाम करण्याचा प्रयत्न केला नाही, ज्याने पाप, आजार आणि मृत्यू यांच्यावर देवाच्या निषेधावर शिक्कामोर्तब केले.

5. 232 : 19-25

Jesus never taught that drugs, food, air, and exercise could make a man healthy, or that they could destroy human life; nor did he illustrate these errors by his practice. He referred man's harmony to Mind, not to matter, and never tried to make of none effect the sentence of God, which sealed God's condemnation of sin, sickness, and death.

6. 304 : 3-21

हे अज्ञान आणि खोटे विश्वास आहे, जे भौतिक भावनांवर आधारित आहे, जे आध्यात्मिक सौंदर्य आणि चांगुलपणा लपवतात. हे समजून घेऊन, पॉल म्हणाला: "ना मृत्यू, ना जीवन, ... ना वर्तमान, ना येणार्‍या गोष्टी, ना उंची, ना खोली किंवा इतर कोणतेही प्राणी, आपल्याला देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकणार नाहीत." हा ख्रिश्चन विज्ञानाचा सिद्धांत आहे: दैवी प्रेम त्याच्या प्रकटीकरणापासून किंवा वस्तूपासून वंचित राहू शकत नाही; त्या आनंदाचे दु:खात रूपांतर होऊ शकत नाही, कारण दु:ख हा आनंदाचा स्वामी नाही. चांगले कधीही वाईट उत्पन्न करू शकत नाही; ती गोष्ट कधीही मनाची निर्मिती करू शकत नाही आणि जीवनाचा परिणाम मृत्यूमध्ये होतो. परिपूर्ण मनुष्य - देवाद्वारे शासित, त्याचे परिपूर्ण तत्त्व - पापरहित आणि शाश्वत आहे.

सुसंवाद त्याच्या तत्त्वाद्वारे तयार केला जातो, त्याच्याद्वारे नियंत्रित केला जातो आणि त्याचे पालन करतो. दैवी तत्व हे माणसाचे जीवन आहे. त्यामुळे मनुष्याचे सुख हे भौतिक ज्ञानाच्या विल्हेवाटीत नाही. सत्य चुकीने दूषित होत नाही. माणसातील सुसंवाद संगीताप्रमाणेच सुंदर आहे आणि मतभेद अनैसर्गिक आणि अवास्तव आहे.

6. 304 : 3-21

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

Harmony is produced by its Principle, is controlled by it and abides with it. Divine Principle is the Life of man. Man's happiness is not, therefore, at the disposal of physical sense. Truth is not contaminated by error. Harmony in man is as beautiful as in music, and discord is unnatural, unreal.

7. 57 : 18-21

आनंद हा अध्यात्मिक आहे, सत्य आणि प्रेमाचा जन्म आहे. ते निस्वार्थी आहे; म्हणून ते एकटे अस्तित्वात असू शकत नाही, परंतु सर्व मानवजातीने ते सामायिक करणे आवश्यक आहे.

7. 57 : 18-21

Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.

8. 405 : 5-11

ख्रिश्चन विज्ञान मनुष्याला प्रवृत्तींवर प्रभुत्व मिळविण्याची आज्ञा देते, - द्वेषाला दयाळूपणाने सोडून द्या, पवित्रतेने वासनेवर विजय मिळवा, परोपकाराने बदला घ्या आणि प्रामाणिकपणाने कपटावर मात करा. जर तुम्ही आरोग्य, आनंद आणि यशाच्या विरोधात षड्यंत्र रचणार्‍यांच्या सैन्याची कदर करत नसाल तर या त्रुटी त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच काढून टाका.

8. 405 : 5-11

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success.

9. 247 : 28-11

व्यक्तीचे अलंकार हे अस्तित्वाच्या, तेजस्वी आणि शाश्वत वयाच्या आणि क्षीणतेच्या आकर्षणासाठी गरीब पर्याय आहेत.

सौंदर्याची कृती म्हणजे कमी भ्रम आणि अधिक आत्मा असणे, शरीरातील वेदना किंवा आनंदाच्या विश्वासापासून मागे हटणे आणि आध्यात्मिक सुसंवादाच्या अपरिवर्तित शांत आणि गौरवशाली स्वातंत्र्याकडे जाणे.

प्रेम कधीच प्रेमाची नजर चुकवत नाही. त्याचा प्रभामंडल त्याच्या वस्तूवर असतो. एक आश्चर्य आहे की एक मित्र कधीही सुंदरपेक्षा कमी वाटू शकतो. परिपक्व वयाच्या आणि त्याहून मोठे धडे असलेल्या स्त्री-पुरुषांनी अंधारात किंवा अंधकारात जाण्याऐवजी आरोग्य आणि अमरत्व प्राप्त केले पाहिजे. अमर मन शरीराला अलौकिक ताजेपणा आणि निष्पक्षतेने फीड करते, त्याला विचारांच्या सुंदर प्रतिमा पुरवते आणि प्रत्येक दिवस जवळच्या थडग्यात आणणारी भावनांची समस्या नष्ट करते.

9. 247 : 28-11

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

The recipe for beauty is to have less illusion and more Soul, to retreat from the belief of pain or pleasure in the body into the unchanging calm and glorious freedom of spiritual harmony.

Love never loses sight of loveliness. Its halo rests upon its object. One marvels that a friend can ever seem less than beautiful. Men and women of riper years and larger lessons ought to ripen into health and immortality, instead of lapsing into darkness or gloom. Immortal Mind feeds the body with supernal freshness and fairness, supplying it with beautiful images of thought and destroying the woes of sense which each day brings to a nearer tomb.

10. 244 : 7-12

जर आपण पाळणा आणि थडग्यात जे दिसते त्यावरून आपण मनुष्याबद्दलच्या आपल्या सर्व संकल्पना काढल्या तर आनंद आणि चांगुलपणाला माणसामध्ये स्थान नसते आणि किडे त्याचे शरीर लुटतील; परंतु पॉल लिहितो: "ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्म्याच्या नियमाने मला पाप आणि मृत्यूच्या नियमापासून मुक्त केले आहे."

10. 244 : 7-12

If we were to derive all our conceptions of man from what is seen between the cradle and the grave, happiness and goodness would have no abiding-place in man, and the worms would rob him of the flesh; but Paul writes: "The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."

11. 60 : 29-11

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आहेत ज्याने मानवजातीला आशीर्वाद द्यावा, आणि आत्मा शोधल्यास आनंद अधिक सहजतेने प्राप्त होईल आणि आपल्या पाळण्यात अधिक सुरक्षित असेल. केवळ उच्च उपभोगानेच अमर माणसाची लालसा पूर्ण होऊ शकते. वैयक्तिक अर्थाच्या मर्यादेत आपण आनंदाची परिसीमा करू शकत नाही. इंद्रियांना खरा आनंद मिळत नाही.

मानवी स्नेहातील चांगुलपणाचा वाईटावर आणि अध्यात्मिक प्राण्यांवर चढता असला पाहिजे, अन्यथा आनंद कधीही जिंकला जाणार नाही. या खगोलीय स्थितीची प्राप्ती केल्याने आपली संतती सुधारेल, गुन्हेगारी कमी होईल आणि महत्त्वाकांक्षेला उच्च ध्येय मिळेल. पापाची प्रत्येक दरी उंचावली पाहिजे आणि स्वार्थाचा प्रत्येक पर्वत कमी केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या देवाचा महामार्ग विज्ञानात तयार होईल.

11. 60 : 29-11

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 128 : 14-19

अस्तित्वाच्या विज्ञानाचे ज्ञान माणसाच्या सुप्त क्षमता आणि शक्यता विकसित करते. हे विचारांचे वातावरण वाढवते, मनुष्यांना व्यापक आणि उच्च क्षेत्रांमध्ये प्रवेश देते. हे विचारवंताला त्याच्या अंतर्दृष्टी आणि दूरदर्शीतेच्या मूळ हवेत वाढवते.

12. 128 : 14-19

A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

13. 428 : 22-29

महान आध्यात्मिक सत्य बाहेर आणले पाहिजे की माणूस परिपूर्ण आणि अमर आहे, नाही. आपण अस्तित्वाची जाणीव कायमस्वरूपी धारण केली पाहिजे आणि लवकरच किंवा नंतर, ख्रिस्त आणि ख्रिश्चन विज्ञानाद्वारे, आपण पाप आणि मृत्यूवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे. मनुष्याच्या अमरत्वाचा पुरावा अधिक स्पष्ट होईल, कारण भौतिक विश्वासांचा त्याग केला जाईल आणि असण्याची अमर तथ्ये स्वीकारली जातील.

13. 428 : 22-29

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal.

We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

14. 76 : 22-29

पापरहित आनंद, - जीवनाची परिपूर्ण सुसंवाद आणि अमरता, अमर्याद दैवी सौंदर्य आणि चांगुलपणा एकाही शारीरिक सुख किंवा वेदनाशिवाय - हा एकमेव सत्य, अविनाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अस्तित्व आध्यात्मिक आहे. अस्तित्वाची ही स्थिती वैज्ञानिक आणि अखंड आहे, - एक परिपूर्णता ज्यांना दैवी विज्ञानात ख्रिस्ताची अंतिम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते.

14. 76 : 22-29

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████