रविवारी मार्च 28, 2021वास्तविकत

SubjectReality

गोल्डन मजकूर: यशया 64 : 4

तुझ्या लोकांनी, खरोखर कधीच, तुझे ऐकले नाही, तू सांगितलेल्या गोष्टींकडे कधीच खरोखर लक्ष दिले नाही. कोणीही तुझ्यासारखा देव अजून पाहिला नाही. तुझ्याशिवाय दुसरा देव नाही-फक्त तूच आहेस. लोकांनी संयम पाळल्यास आणि तुझ्या मदतीची वाट पाहिल्यास, तू त्यांच्यासाठी महान गोष्टी करशील.Golden Text: Isaiah 64 : 4

Since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


यशया 43 : 1, 2, 4-7


1     याकोब, परमेश्वराने तुला जन्म दिला. इस्राएल, परमेश्वराने तुला निर्मिले. आता देव म्हणतो, “भिऊ नकोस मी तुझे रक्षण करीन. मी तुला निवडले आहे. तू माझा आहेस.

2     जेव्हा तू अडचणीत असतोस, तेव्हा मी तुझ्या पाठीशी असतो. जेव्हा तू नद्या ओलांडशील तेव्हा इजा होणार नाही. आगीमधून चालताना तुला भाजणार नाही. ज्वाळा तुला पोळणार नाहीत.

4     तू माझ्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहेस. म्हणून मी तुझा आदर करतो. मी तुझ्यावर प्रेम करतो. तुझ्यासाठी मी सर्व लोक आणि सर्व राष्ट्रे दान करीन.”

5     “म्हणून घाबरू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे मी तुझ्या सर्व मुलांना गोळा करून तुझ्याकडे आणीन, मी त्यांना पूर्व आणि पश्चिम दिशेकडून गोळा करीन.

6     मी उत्तरेला म्हणेन : माझे लोक मला परत दे. मी दक्षिणेला सांगेन, माझ्या लोकांना तुरूंगात ठेवू नको. दूरदूरच्या ठिकाणांहून माझ्या मुलांमुलींना माझ्याकडे परत आण.

7     जी माणसे माझी आहेत, जी माझे नाव लावतात, त्या सर्वांना माझ्याकडे आण. मी त्या लोकांना माझ्यासाठी निर्मिले आहे मीच त्यांना घडविले व ते माझे आहेत.”

Responsive Reading: Isaiah 43 : 1, 2, 4-7

1.     But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2.     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

4.     Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.

5.     Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;

6.     I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;

7.     Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.धडा उपदेशबायबल पासून


1. निर्गम 3 : 1, 7 (पासून 1st ,), 10

1     मोशेच्या सासऱ्याचे नाव इथ्रो असे होते. मोशे त्याची शेरडेमेंढरे चारणारा मेंढपाळ होता. एके दिवशी मोशे वाळवंटाच्या पश्चिमेला होरेब डोंगर म्हणजे सिनाय डोंगर ह्या देवाच्या डोंगराकडे आपली मेंढरे घेऊन गेला.

7     परमेश्वर म्हणाला.

10      तेव्हा मी आता तुला फारोकडे पाठवीत आहे! तर तू आता त्याच्याकडे जा! आणि माझ्या लोकांना म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांना मिसरमधून तुझ्या पुढाकाराने घेऊन ये!

1. Exodus 3 : 1, 7 (to 1st ,), 10

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

7     And the Lord said,

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

2. निर्गम 4 : 1-7

1     मग मोशे देवाला म्हणला, “तू मला पाठवले आहेस असे मी इस्राएल लोकांना सांगेन तेव्हा ते माझ्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत; ते म्हणतील, ‘परमेश्वराने तुला दर्शन दिले नाही.”‘

2     परंतु देव मोशेला म्हणाला, “तुझ्या हातात ते काय आहे?”मोशेने उत्तर दिले, “ती माझी काठी आहे.”

3     मग देव म्हणाला, “तुझ्या हातातली तुझी काठी जमिनीवर टाक.”तेव्हा मोशेन तसे केले; आणि त्या काठीचा साप झाला. तेव्हा मोशे घाबरला व त्यापासून बाजूला पळाला.

4     परंतु परमेश्वर मोशेला म्हणला, “तुझा हात पुढे कर व त्या सापाची शेपटी धर.”तेव्हा मोशेने तसे केल्यावर त्या सापाची पुन्हा काठी झाली.

5     मग देव म्हणाला, “ह्याप्रमाणे तुझ्या काठीचा उपयोग कर म्हणजे मग तू इस्राएली पूर्वजांच्या परमेश्वराला म्हणजेच अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव व याकोबाचा देव. याला भेटलास असा ते लोक विश्वास धरतील.”

6     मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी तुला आणखी एक चिन्ह किंवा पुरावा देतो. तू तुझा हात झग्याच्या आत तुझ्या छातीवर ठेव” तेव्हा मोशेने आपला हात झाग्याच्या आत आपल्या छातीवर ठेवला; मग त्याने आपला हात बाहेर काढला तेव्हा त्यावर बफर्सारखे पांढरे डाग दिसले;असा त्याचा हात बदलून गेला.

7     मग देव म्हणाला, “आता पुन्हा तुझा हात झग्याच्या आत तुझ्या छातीवर ठेव.” तेव्हा मोशेने तसे केले. मग त्याने आपला हात तेथून काढला तेव्हा त्याच्यात बदल होऊन तो पुन्हा पूर्वी सारखा चांगला झाला.

2. Exodus 4 : 1-7

1     And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The Lord hath not appeared unto thee.

2     And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.

3     And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.

4     And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:

5     That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.

6     And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.

7     And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.

3. 2 राजे 6: 8-17

8     अरामच्या राजाची इस्राएलशी लढाई चाललेली असताना त्याने आपल्या सैन्याच्या अधिकाऱ्यांची एक सभा बोलावली. राजा म्हणाला, “अमुक ठिकाणी दबा धरुन बसा आणि इस्राएली लोक येतील तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करा.”

9     पण संदेष्टा अलीशा याने इस्राएलच्या राजाला निरोप पाठवून सांगितले, “सावधगिरीने वागा. त्या ठिकाणी जाऊ नका. येथे अरामी सैन्य लपून बसले आहे.

10     ज्या जागेबद्दल अलीशाने सावधगिरीचा इषारा दिला त्या ठिकाणच्या आपल्या माणसांना इस्राएलच्या राजाने तसा निरोप पाठवला आणि बऱ्याच जणांचे प्राण वाचवले.”

11     या गोष्टीचा अरामच्या राजाला धक्का बसला. त्याने पुन्हा आपल्या अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतले आणि त्यांना तो म्हणाला, “इस्राएलच्या राजासाठी कोण हेरगिरी करत आहे ते सांगा.”

12     तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांपैकी एकजण म्हणाला, “स्वामी, आमच्यापैकी कोणीही हेर नाही. इस्राएलचा तो संदेष्टा अलीशाच त्यांच्या राजाला अनेक गुपिते सांगतो. अगदी तुमच्या शयनगृहात चाललेले बोलणे देखील!”

13     तेव्हा अरामचा राजा म्हणाला, “कुठे आहे तो अलीशा. त्याला पकडायला मी माणसे पाठवतो!”तेव्हा अरामच्या राजाच्या सेवकांनी त्याला, अलीशा दोथानमध्ये असल्याचे सांगितले.

14     मग अरामच्या राजाने घोडे, रथ आणि बरेचसे सैन्य दोथान कडे रवाना केले. ते रात्री तेथे पोचले आणि त्यांनी नगराला वेढा घातला.

15     अलीशाचा सेवक पहाटे उठला आणि बाहेर येऊन पाहतो तो, रथघोडे यांसह नगराभोवती सैन्य पसरलेले.अलीशाचा सेवक अलीशाला म्हणाला, “स्वामी, आता आपण काय करायचे?”

16     अलीशा म्हणाला, “घाबरु नको! अरामच्या सैन्यापेक्षा आपले सैन्य किती तरी मोठे आहे!”

17     आणि अलीशाने प्रार्थना केली. तो म्हणाला, “परमेश्वर, माझ्या सेवकाचे डोळे उघड म्हणजे त्याला नीट दिसेल.”परमेश्वराने त्या सेवकाचे डोळे उघडले. तेव्हा त्याला अलीशाच्या भोव

3. II Kings 6 : 8-17

8     Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

9     And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

10     And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

11     Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

12     And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

13     And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

14     Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

15     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

4. मार्क 8 : 1 (येशूने) (पासून 1st ,)

1     येशूने आपल्या शिष्यांस बोलाविले.

4. Mark 8 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus called his disciples unto him,

5. मार्क 10 : 46-52

46     मग ते यरीहोस आले. येशू आपले शिष्य व लोकसमुदायासह यरीहो सोडून जात असता तिमयाचा मुलगा बार्तीमय हा एक आंधळा भिकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता.

47     जेव्हा त्याने ऐकले की, नासरेथचा येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून म्हणून लागला, “येशू, दाविदाचे पुत्र माझ्यावर दया करा.”

48     तेव्हा त्याने गप्प बसावे म्हणून अनेकांनी त्याला दटावले. पण तो अधिक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला. “येशू दाविदाचे पुत्र मजवर दया करा.”

49     मग येशू थांबला आणि म्हणाला, “त्याला बोलवा. तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्याला बोलाविल आणि म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलावीत आहे.”

50     त्या आंधळ्याने आपला झगा टाकला, उडी मारली व तो येशूकडे आला.

51     येशू त्याला म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे?” आंधळा मनुष्य त्याला म्हणाला, “गुरुजी मला पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.”

52     मग येशू त्याला म्हणाला, “जा! तू विश्वास ठेवलास म्हणून तू बरा झाला आहेस.” लगेच तो पाहू शकला आणि रस्त्याने तो येशूच्या मागे चालू लागला.

5. Mark 10 : 46-52

46     And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimæus, the son of Timæus, sat by the highway side begging.

47     And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

48     And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.

49     And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50     And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51     And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52     And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

6. मत्तय 5: 48

48     म्हणून जसा तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे तसे तुम्हीही परिपूर्ण व्हा.

6. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. 2 करिंथकरांस 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     म्हणून देवाच्या दयेद्वारे आम्हाला ही सेवा मिळाली आहे, आम्ही धीर सोडत नाही.

3     आणि जरी आमचे शुभवर्तमान आवरण घातलेले आहे, जे नाश पावत आहेत अशांसाठी ते आच्छादित आहे.

4     या जगाच्या देवाने अविश्वासणाऱ्यांची मने आंधळी केली आहेत. यासाठी की ख्रिस्ताच्या गौरवी सुवार्तेचा प्रकाश त्यांना पाहता येऊन नये. जो देवाच्या प्रतिमेचा आहे.

6     कारण देव, जो म्हणाला, “अंधारातून प्रकाश होवो.” त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रिस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौवाच्या ज्ञानात दाखवावा.

8     आम्हांवर चारी दिशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिरडले गेलो नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण निराश झालो नाही.

9     छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दिलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा नाश झालेला नाही.

16     म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्ही व्यर्थ ठरत आहोत तरी अंतरीकदृष्ट्या आम्ही दिवसेंदिवस नवीन होत आहोत.

17     कारण आमची हलकी व क्षणिक दु:खे ही आमच्यासाठी अनंतकळचे गौरव मिळवीत आहेत, जे दु:खापेक्षा कितीतरी मोठे आहे.

18     म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरुपात दिसत नाहीत तिकडे आमचे डोळे लावीत नाही पण जे दिसत नाही, पण अविनाशी आहे त्याकडे डोळे लावतो. कारण जे दिसते ते क्षणिक आहे, पण जे दिसत नाही, ते अनंतकालीक आहे.

7. II Corinthians 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

3     But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

4     In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

8     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

8. इफिसकरांस 2 : 10 (आम्ही)

10     ... आम्ही देवाच्या हाताने घडविलेले आहोत. ख्रिस्तामध्ये आम्हांला चांगल्या कामासाठी निर्माण केले, जे देवाने अगोदरच तयार केले होते. यासाठी की, त्यामध्ये चालणे आम्हांला शक्य व्हावे.

8. Ephesians 2 : 10 (we are)

10     …we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 472 : 24 (सर्व)-25

सर्व वास्तविकता देव आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये आहे, कर्णमधुर आणि चिरंतन आहे.

1. 472 : 24 (All)-25

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal.

2. 478 : 24-27

सुरवातीपासून शेवटपर्यंत जे काही नश्वर आहे ते भौतिक मानवी श्रद्धेने बनलेले आहे आणि कशाचाही नाही. तेच वास्तविक आहे जे देवाला प्रतिबिंबित करते.

2. 478 : 24-27

From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else. That only is real which reflects God.

3. 14 : 25-30

भौतिक जीवनशैलीच्या श्रद्धा आणि स्वप्नांपासून पूर्णपणे वेगळे आहे, हे जीवन दिव्य आहे, जे आध्यात्मिक पृथ्वीवरील ज्ञान आणि संपूर्ण पृथ्वीवर माणसाच्या अधिपत्याची जाणीव दर्शवते. हे समजून घेतल्यामुळे त्रुटी दूर होते आणि आजारी लोक बरे होतात आणि त्याद्वारे आपण "अधिकार असलेल्या म्हणून" बोलू शकता.

3. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

4. 321 : 6-13 पुढील पृष्ठ

त्याच्यावर काय प्रकट व्हावे हे लोकांना समजून घेण्यापासून निराश इब्री लॉजीव्हर. जेव्हा जेव्हा शहाणपणाच्या सहाय्याने त्याने आपली काठी खाली टाकली तेव्हा त्याने तो नाग झाला आहे असे पाहिले तेव्हा मोशे त्याच्या समोर पळून गेला. परंतु शहाणपणाने त्याला परत येऊन या सर्पाचे पालन करण्यास मनाई केली व मग तो घाबरून गेला. या घटनेत विज्ञानाची वास्तविकता दिसून आली. प्रकरण फक्त एक विश्वास असल्याचे दर्शविले गेले. बुद्धीच्या बोलण्याखाली साप, वाईट, दैवी विज्ञान समजून घेण्यामुळे नष्ट झाला आणि हा पुरावा एक कर्मचारी होता ज्यावर झुकणे आवश्यक होते. जेव्हा मोशेला समजले की त्याने जे काही उघडपणे पाहिले आहे ते खरोखरच नश्वर विश्वासाचे एक चरण आहे.

कुष्ठरोग हा एक मरणार मनाची निर्मिती आहे आणि ही एक अवस्था नव्हती ही वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाली आहे, जेव्हा जेव्हा मोशेने प्रथम त्याच्या मांडीवर हात ठेवला आणि भयानक आजाराने बर्फ म्हणून पांढरा बाहेर काढला आणि सध्या आपला हात नैसर्गिक स्थितीत परत केला तेव्हा समान सोपी प्रक्रिया. ईश्वरीय विज्ञानाच्या पुरावामुळे देवाने मोशेची भीती कमी केली होती आणि आतील वाणी त्याच्यासाठी देवाचा आवाज बनली, ती म्हणाली: "जर ते तुझ्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत किंवा पहिल्यांदा ऐकला नाहीत तर ते होईल." चिन्ह द्या, की ते नंतरच्या चिन्हाच्या आवाजावर विश्वास ठेवतील. " आणि म्हणूनच येणा या शतकांमध्ये, जेव्हा येशूने आपल्या जीवनाचे विज्ञान दाखविले, ज्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना पाण्याचे द्राक्षारस बदलून मनाची शक्ती दाखविली आणि आजारी लोकांना बरे करण्याचे व वाईट गोष्टी दूर कसे आणायचे या विषयी शिकवले. मनाच्या वर्चस्वाचा पुरावा.

जेव्हा समजून घेतल्यामुळे जीवनाची बुद्धिमत्ता आणि भौतिक गोष्टींकडून आध्यात्मिक आधारावर दृष्टिकोन बदलला जातो, तेव्हा आपण जीवनाचे वास्तव, आत्म्यावरील ज्ञानावर नियंत्रण मिळवू आणि ख्रिश्चन किंवा सत्य आपल्याला त्याच्या दिव्य तत्वानुसार प्राप्त होईल. कर्णमधुर आणि अमर मनुष्य मिळण्याआधी आणि त्याच्या क्षमता प्रकट होण्यापूर्वी ही कळस असणे आवश्यक आहे. हे अत्यंत महत्वाचे आहे - दैवी विज्ञानाची ही ओळख येण्यापूर्वी होणारी अफाट कार्ये लक्षात घेता - आपले विचार दैवी तत्त्वाकडे वळविण्यासाठी, ती परिपूर्ण श्रद्धा आपली चूक सोडण्यास तयार असेल.

4. 321 : 6-13 next page

The Hebrew Lawgiver, slow of speech, despaired of making the people understand what should be revealed to him. When, led by wisdom to cast down his rod, he saw it become a serpent, Moses fled before it; but wisdom bade him come back and handle the serpent, and then Moses' fear departed. In this incident was seen the actuality of Science. Matter was shown to be a belief only. The serpent, evil, under wisdom's bidding, was destroyed through understanding divine Science, and this proof was a staff upon which to lean. The illusion of Moses lost its power to alarm him, when he discovered that what he apparently saw was really but a phase of mortal belief.

It was scientifically demonstrated that leprosy was a creation of mortal mind and not a condition of matter, when Moses first put his hand into his bosom and drew it forth white as snow with the dread disease, and presently restored his hand to its natural condition by the same simple process. God had lessened Moses' fear by this proof in divine Science, and the inward voice became to him the voice of God, which said: "It shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign." And so it was in the coming centuries, when the Science of being was demonstrated by Jesus, who showed his students the power of Mind by changing water into wine, and taught them how to handle serpents unharmed, to heal the sick and cast out evils in proof of the supremacy of Mind.

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

5. 347 : 12-22

समीक्षकांनी असा विचार केला पाहिजे की तथाकथित नश्वर मनुष्य माणसाचे वास्तव नाही. मग ते ख्रिस्ताच्या येण्याच्या चिन्हे पाहू शकतील. ख्रिस्त हा देवाची अध्यात्मिक किंवा खरी कल्पना आहे आणि तो आता अगदी पूर्वीसारखा आला आहे. तो गरीबांना सुवार्ता सांगत, आजारी लोकांना बरे करतो व वाईट गोष्टी बाहेर टाकतो. ख्रिस्ती धर्माची मूलतत्त्वे पुनर्संचयित करणारी ही एक त्रुटी आहे - म्हणजेच प्रेषित, दैवी उपचार? नाही; ते ख्रिश्चनतेचे विज्ञान आहे जे ते पुनर्संचयित करते, आणि अंधारामध्ये प्रकाशणारा प्रकाश आहे, ज्याला अंधार कळत नाही.

5. 347 : 12-22

Critics should consider that the so-called mortal man is not the reality of man. Then they would behold the signs of Christ's coming. Christ, as the spiritual or true idea of God, comes now as of old, preaching the gospel to the poor, healing the sick, and casting out evils. Is it error which is restoring an essential element of Christianity, — namely, apostolic, divine healing? No; it is the Science of Christianity which is restoring it, and is the light shining in darkness, which the darkness comprehends not.

6. 302 : 3-19

भौतिक शरीर आणि मन हे लौकिक आहेत, परंतु वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक आणि शाश्वत आहे. वास्तविक माणसाची ओळख हरलेली नाही, परंतु या स्पष्टीकरणाद्वारे ती सापडते; अस्तित्वाची आणि सर्व ओळखीची जाणीव असीमपणा त्याद्वारे ओळखली जाते आणि ती तशीच आहे. जेव्हा देव सर्व काही आणि सदासर्वकाळ त्याच्या अस्तित्वात असतो तेव्हा मनुष्याने जे काही खरे आहे ते गमावले पाहिजे हे अशक्य आहे. मनाने महत्त्वाचे आहे ही कल्पना आहे आणि तथाकथित सुख आणि वेदना, जन्म, पाप, आजारपण आणि पदार्थांचा मृत्यू ही वास्तविक आहे, ही नश्वर विश्वास आहे; आणि हा विश्वास कायमचा नाहीसा होतो.

माणसाची आपली परिभाषा पुढे ठेवून आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कर्णमधुर आणि अमर माणूस कायम अस्तित्त्वात आहे आणि तो कोणत्याही जीवनाचा, पदार्थांचा आणि बुद्धिमत्तेचा अस्तित्वाच्या अस्तित्वाच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणि त्यापेक्षा पुढे असतो. हे विधान दंतकथेवर आधारित आहे.

6. 302 : 3-19

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

Continuing our definition of man, let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable.

7. 248 : 15-32

नश्वर मनासमोर कोणते मॉडेल आहे? हे अपूर्णत्व, आनंद, दु: ख, पाप, दु: ख आहे? आपण नश्वर मॉडेल स्वीकारला आहे? आपण त्याचे पुनरुत्पादन करीत आहात? मग आपण आपल्या कामात लबाडीच्या मूर्तिकारांनी आणि भयंकर प्रकारांनी पछाडलेले आहात. अपूर्ण मॉडेलच्या सर्व मानवजातीकडून आपण ऐकत नाही काय? जग सतत आपल्या नजरेसमोर धरते. याचा परिणाम असा आहे की आपण त्या निम्न नमुन्यांचे अनुसरण करण्यास, आपल्या लाइफवर्कवर मर्यादा घालण्यास आणि वस्तूंच्या मॉडेल्सची टोकदार रूपरेषा आणि विकृती आपल्या अनुभवामध्ये स्वीकारण्यास उत्तरदायी आहात.

यावर उपाय म्हणून आपण प्रथम आपली दृष्टी योग्य दिशेने वळविली पाहिजे आणि नंतर त्या मार्गाने चालणे आवश्यक आहे. आपण विचारात परिपूर्ण मॉडेल तयार केले पाहिजेत आणि सतत त्याकडे पहायला हवे, किंवा आम्ही त्यांना कधीही भव्य आणि उदात्त जीवनात कोरणार नाही. निःस्वार्थपणा, चांगुलपणा, दया, न्याय, आरोग्य, पवित्रता, प्रेम - स्वर्गाचे राज्य - आमच्यात राज्य करा आणि पाप, रोग आणि मृत्यू अदृश्य होईपर्यंत कमी होईल.

7. 248 : 15-32

What is the model before mortal mind? Is it imperfection, joy, sorrow, sin, suffering? Have you accepted the mortal model? Are you reproducing it? Then you are haunted in your work by vicious sculptors and hideous forms. Do you not hear from all mankind of the imperfect model? The world is holding it before your gaze continually. The result is that you are liable to follow those lower patterns, limit your lifework, and adopt into your experience the angular outline and deformity of matter models.

To remedy this, we must first turn our gaze in the right direction, and then walk that way. We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

8. 353 : 16-22

सर्व वास्तविक चिरंतन आहे. परिपूर्णता वास्तविकतेला अधोरेखित करते. परिपूर्णतेशिवाय काहीही खरे नाही. परिपूर्णता प्रकट होईपर्यंत आणि वास्तवात येईपर्यंत सर्व गोष्टी अदृश्य होतील. आपण सर्व बिंदूंवर वर्णक्रमाने सोडले पाहिजे. आपण अंधश्रद्धेचे काहीतरी देणे चालू ठेवू नये, परंतु आपण त्यावरील सर्व विश्वास सोडला पाहिजे आणि शहाणे असले पाहिजे.

8. 353 : 16-22

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise.

9. 259 : 11-21

ख्रिस्त सारख्या वैज्ञानिक अस्तित्वाविषयी आणि दैवी उपचारांविषयी समजून घेण्यासाठी परिपूर्ण सिद्धांत आणि कल्पना - परिपूर्ण देव आणि परिपूर्ण मनुष्य - विचार आणि प्रात्यक्षिकेचा आधार म्हणून.

जर माणूस एकेकाळी परिपूर्ण होता परंतु आता त्याचे परिपूर्णता गमावले असेल तर, मनुष्यांनी देवाची प्रतिक्षिप्त प्रतिमा मनुष्यात कधीही पाहिली नाही. हरवलेली प्रतिमा कोणतीही प्रतिमा नाही. खरे प्रतिरूप दिव्य प्रतिबिंबात हरवले जाऊ शकत नाही. हे समजून घेत येशू म्हणाला: "जसा तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे तसे तुम्हीही परिपूर्ण व्हा."

9. 259 : 11-21

The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

10. 407 : 24-25 (पासून विचार)

परिपूर्ण मॉडेल आपल्या विचारांमध्ये उपस्थित राहू द्या.

10. 407 : 24-25 (to thoughts)

Let the perfect model be present in your thoughts.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████