रविवारी मार्च 27, 2022वास्तव

SubjectReality

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: मत्तय 4 : 17

"पश्चात्ताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे."Golden Text: Matthew 4 : 17

Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: प्रकटीकरण 21: 1, 3-5, 7


1     मग मी नवीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वीपाहिली. कारण पहिले आकाश आणि पहिली पृथ्वी ही नाहीशी झाली होती.आणि कोणताही समुद्र राहिला नव्हता.

3     आणि स्वर्गातील सिंहासनापासून झालेली मोठी वाणी मी ऐकली.ती वाणी म्हणाली, आता माणसांच्या बरोबर देवाची वस्ती आहे. आणि तो त्यांच्या बरोबर राहील. आणि तो त्यांचा देवहोईल.

4     तो त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आणि येथून पुढे मरण असणार नाही. शोक करणे, रडणे आणि अथवादु:खसहन् करणे राहणार नाही. कारण सर्व जुन्या गोष्टी नाहीशा झालेल्या आहेत.

5     जो सिंहासनावर बसलेला होता, तो म्हणाला, पाहा मी सर्व काही नवीन करीत आहे! मग तो पुढे म्हणाला, लिही!कारण हे शब्द विश्वास ठेवण्याला योग्य आणि खरे आहेत.

7     जो विजय मिळवितो, त्याला या सर्व गोष्टी मिळतील, मी त्याचा देवहोईन, व तो माझा पुत्र होईल.

Responsive Reading: Revelation 21 : 1, 3-5, 7

1.     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away;

3.     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4.     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5.     Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

7.     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मत्तय 4: 23 (येशू) फक्त

23     येशू...

1. Matthew 4 : 23 (Jesus) only

23     Jesus…

2. मत्तय 5: 1 (पाहणे) (से 1st :), 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला

2. Matthew 5 : 1 (seeing) (to 1st :), 2

1     …seeing the multitudes, he went up into a mountain:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3. मत्तय 7: 21

21     जो कोणी मला वरवर ‘प्रभु, प्रभु’ म्हणतो, तो प्रत्येक जण स्वर्गच्या राज्यात जाईलच असे नाही तर माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे जो वागेल तोच स्वर्गाच्या राज्यात जाईल.

3. Matthew 7 : 21

21     Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

4. मत्तय 13: 24 ()-30

24     हा एखाद्या मनुष्याने आपल्या शेतात चांगले बी पेरण्यासारखे आहे.

25     पण लोक झोपेत असता त्या मनुष्याचा शत्रू आला व गव्हामध्ये निदण पेरून गेला.

26     पण जेव्हा रोपे वाढली व दाणे आले तेव्हा निदणही दिसू लागले.

27     मग त्या माणसाचे नोकर त्याच्याकडे आले व म्हणाले, मालक आपण आपल्या शेतात चांगले बी पेरले ना? मग त्यात निदण कोठून आले?

28     तो त्यांना म्हणाला, कोणीतरी शत्रूने हे केले आहे. त्याच्या नोकरांनी विचारले, आम्ही जाऊन ते उपटून टाकावे अशी आपली इच्छा आहे काय?

29     पण तो मनुष्य म्हणाला, नको तुम्ही निदण जमा करीत असताना त्याबरोबर कदाचित गहूही उपटाल.

30     कापणीपर्यंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या. मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की पहिल्याने निदण जमा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण गहू माझ्या गोदामात साठवा.

4. Matthew 13 : 24 (The)-30

24     The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

25     But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

26     But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

27     So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

28     He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

29     But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

30     Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

5. मत्तय 13: 10-23 (से 3rd ,)

10     मग शिष्य त्याच्याजवळ आले आणि त्यांनी विचारले, तुम्ही त्यांना गोष्टीरूपाने बोध का करता?

11     तेव्हा त्याने उत्तर दिले, स्वर्गाच्या राज्याची रहस्ये तुम्ही समजू शकता, पण त्यांना ते समजणार नाही.

12     कारण ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिले जाईल व ते त्याला पुष्कळ होईल, परंतु ज्या कोणाकडे नाही त्याच्याजवळ जे असेल ते देखील त्याकडून काढून घेतले जाईल.

13     म्हणून मी त्यांना गोष्टीरूपाने बोध करतो, कारण ते पाहत असताना ही त्यांना दिसत नाही आणि ऐकत असतांनाही त्यांना समजत नाही.

14     तेव्हा हे लोक दाखवून देत आहेत की, त्यांच्यासंबंधी यशयाने पूर्वी जे लिहून ठेवले ते खरे आहे. ते असे, ‘तुम्ही लक्ष द्याल, ऐकाल पण तुम्हांला समजणार नाही, तुम्ही पाहाल आणि निरीक्षण कराल पण तुम्हांला काहीच दिसणार नाही.

15     कारण या लोकांचे अंत: करण कठीण झाले आहे त्यांना कान आहेत पण ऐकू येत नाही. त्यांनी आपले डोळे मिटले आहेत. यासाठी की, या लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहू नये, आपल्या कानांनी ऐकू नये आपल्या अंत:करणाने समजू नये व मागे फिरू नये, आणि मी त्यांना बरे करू नये.

16     पण तुमचे डोळे धन्य आहेत कारण ते पाहतात, तुमचे कान धन्य आहेत कारण ते ऐकातात.

17     मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुम्ही ज्या गोष्टी पाहत आहा त्या पाहण्यासाठी अनेक संदेष्टे व नीतिमान लोक आतुरतेने वाट पाहत होते. तरी त्यांना त्या पाहता आल्या नाहीत, आणि तुम्ही ज्या गोष्टी ऐकत आहात त्या ऐकण्याची त्यांची खूप इच्छा होती तरी त्यांनी त्या ऐकल्या नाहीत.

18     पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा अर्थ काय हे समजून घ्या,

19     कोणी राज्याची गोष्ट ऐकतो पण ती त्याला समजत नाही, तेव्हा तो दुष्ट (सैतान) येतो व त्याच्या अंत:करणात पेरलेले ते घेतो, वाटेवर पेरलेला तो हाच आहे.

20     खडकाळ जागेवर पेरलेला तो असा आहे की, तो वचन ऐकतो व लगेच आनंदाने स्वीकारतो.

21     तरी त्याच्यामध्ये मूळ नसल्याने तो थोडा काळच टिकतो आणि वचनामुळे संकट आले किंवा कोणी छळ केला, व त्रास झाला म्हणजे तो लगेच अडखळतो.

22     आणि काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो पण जगिक गोष्टीविषयीचा ओढा, संपत्तीचा मोह ही वचनाला वाढू देत नाहीत आणि तो निष्फळ होतो.

23     गल्या जमिनीवर पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो, ते समजतो व तो निश्चितपणे पीक देतो. कोणी शंभरपट, कोणी साठपट, कोणी तीसपट असे पीक देतो.

5. Matthew 13 : 10-23 (to 3rd ,)

10     And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

11     He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

12     For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

13     Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

14     And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

15     For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

16     But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

17     For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

18     Hear ye therefore the parable of the sower.

19     When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

20     But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

21     Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

22     He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

23     But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth,

6. मत्तय 10: 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1     येशूने आपल्या बारा शिष्यांना आपल्याजवळ बोलाविले, आणि त्याने त्यांना भुते घालविण्याचा अधिकार दिला. तसेच प्रत्येक आजार व दुखणी बरे करण्याचा अधिकार दिला.

5     या बाराजणांना पुढील सूचना देऊन पाठविण्यात आले. यहूदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी लोकांच्या कोणत्याही नगरात प्रवेश करू नका.

6     तर त्याऐवजी इस्राएलच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे जा.

7     तुम्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा. स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे.

8     रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठावा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तुम्हांला फुकट मिळाले आहे म्हणून फुकट द्या.

16     लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हांस पाठवीत आहे, म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर आणि कबुतरांसारखे सरळ स्वभावी असा.

17     माणसांविषयी सावध असा. कारण ते तुम्हांला न्यायसभेच्या स्वाधीन करतील आणि त्यांच्या सभास्थानांमध्ये ते तुम्हांला फटके मारतील.

18     माझ्यामुळे ते तुम्हांला राज्यपाल व राजे यांच्यासमोर आणतील. तुम्ही त्यांच्यापुढे व यहूदीतर लोकांसमोर माझ्याविषयी सांगाल.

19     जेव्हा तुम्हांला अटक करतील तेव्हा काय बोलावे किंवा कसे बोलावे याविषयी काळजी करू नका. त्यावेळेला तुम्ही काय बोलायचे ते सांगितले जाईल.

20     कारण बोलाणारे तुम्ही नसून तुमच्या पित्याचा आत्मा तुमच्याद्वारे बोलेल.

22     माझ्यामुळे सर्व तुचा द्वेष करतील. पण शेवटपर्यत जो टिकेल तोच तरेल.

40     जी व्यक्ति तुम्हांला स्वीकारते ती व्यक्ति मला स्वीकारते आणि ज्या पित्याने मला पाठविले त्यालाही स्वीकारते.

6. Matthew 10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

6     But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7     And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

16     Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

17     But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;

18     And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

19     But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

20     For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

22     And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.

40     He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

7. योहान 3: 27 ()

27     योहानाने उतर दिले, देव जे देतो तेच माणसाला मिळते.

7. John 3 : 27 (A)

27     A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

8. मत्तय 5: 6, 8, 10, 12 (से 2nd :)

6     ज्यांना नीतीने वागण्याची तहान व भूक लागली आहे ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील.

8     जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते देवाला पाहतील.

10     नीतिमत्त्वासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे.

12     आनंद करा आणि उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापूर्वी होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला.

8. Matthew 5 : 6, 8, 10, 12 (to 2nd :)

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven:विज्ञान आणि आरोग्य


1. 275 : 10-14

त्याच्या विज्ञानात असण्याचे वास्तव आणि क्रम समजून घेण्यासाठी, आपण खरोखर जे काही आहे त्या सर्वांचे दैवी तत्व म्हणून देवाची गणना करून सुरुवात केली पाहिजे. आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक म्हणून एकत्र, आणि देवासाठी शास्त्रवचनीय नावे आहेत.

1. 275 : 10-14

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God.

2. 7 : 13-18

विचारवंतांची वेळ आली आहे. सत्य, सिद्धांत आणि वेळ-सन्मानित प्रणालींपासून स्वतंत्र, मानवतेच्या पोर्टलवर दार ठोठावते. भूतकाळातील समाधान आणि भौतिकवादाची थंड परंपरा नष्ट होत आहे. देवाचे अज्ञान हे यापुढे श्रद्धेची पायरी राहिलेली नाही.

2. vii : 13-18

The time for thinkers has come. Truth, independent of doctrines and time-honored systems, knocks at the portal of humanity. Contentment with the past and the cold conventionality of materialism are crumbling away. Ignorance of God is no longer the stepping-stone to faith.

3. 95 : 19-22, 28-32

आम्ही ज्ञानाच्या वाढीचे आणि त्रुटीच्या समाप्तीचे स्वागत करतो कारण मानवी शोधाचाही दिवस असला पाहिजे आणि तो दिवस ख्रिश्चन विज्ञानाने, दैवी वास्तवाद्वारे यशस्वी व्हावा अशी आमची इच्छा आहे.

मूर्खपणाच्या भ्रमाने लोळलेले, जग बालपणाच्या पाळण्यात झोपलेले आहे, तासनतास स्वप्ने पाहत आहे. भौतिक संवेदना अस्तित्वाची वस्तुस्थिती उलगडत नाही, परंतु अध्यात्मिक संवेदना मानवी चेतना शाश्वत सत्याकडे वळवते.

3. 95 : 19-22, 28-32

We welcome the increase of knowledge and the end of error, because even human invention must have its day, and we want that day to be succeeded by Christian Science, by divine reality.

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth.

4. 109 : 32-7

आत्म्याच्या तीन महान सत्यता, सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापीता, सर्वज्ञता, - सर्व शक्ती असलेला आत्मा, सर्व जागा भरतो, सर्व विज्ञान बनवतो, - वस्तु वास्तविक असू शकते या विश्वासाचे कायमचे खंडन करतात. या शाश्वत सत्यता देवाच्या निर्मितीचे तेजस्वी वास्तव म्हणून आदिम अस्तित्व प्रकट करतात, ज्यामध्ये त्याने जे काही केले आहे ते त्याच्या चांगल्या बुद्धीने उच्चारले आहे.

4. 109 : 32-7

The three great verities of Spirit, omnipotence, omnipresence, omniscience, — Spirit possessing all power, filling all space, constituting all Science, — contradict forever the belief that matter can be actual. These eternal verities reveal primeval existence as the radiant reality of God's creation, in which all that He has made is pronounced by His wisdom good.

5. 472 : 24 (सर्व)-3

सर्व वास्तविकता देव आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये आहे, सुसंवादी आणि शाश्वत. तो जे निर्माण करतो ते चांगले आहे आणि जे काही बनवले आहे ते तोच बनवतो. म्हणूनच पाप, आजारपण किंवा मृत्यूची एकमात्र वास्तविकता ही भयंकर सत्य आहे की अवास्तविक गोष्टी मानवाला वास्तविक वाटतात, चुकीचा विश्वास आहे, जोपर्यंत देव त्यांचे वेश काढून टाकत नाही. ते खरे नाहीत, कारण ते देवाचे नाहीत. आपण ख्रिश्चन सायन्समध्ये शिकतो की नश्वर मन किंवा शरीरातील सर्व सामंजस्य भ्रम आहे, वास्तविक आणि एकसारखे दिसत असले तरी वास्तविकता किंवा ओळख नाही.

5. 472 : 24 (All)-3

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

6. 335 : 27-31

वास्तविकता आध्यात्मिक, सुसंवादी, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत आहे. अध्यात्मिक काहीही वास्तविक, सुसंवादी किंवा शाश्वत असू शकत नाही. पाप, आजारपण आणि मृत्यू हे आत्म्याचे अनुमानित प्रतिपदे आहेत आणि ते वास्तवाचे विरोधाभास असले पाहिजेत.

6. 335 : 27-31

Reality is spiritual, harmonious, immutable, immortal, divine, eternal. Nothing unspiritual can be real, harmonious, or eternal. Sin, sickness, and mortality are the suppositional antipodes of Spirit, and must be contradictions of reality.

7. 186 : 11-5

वाईट हे एक नकार आहे, कारण ते सत्याचा अभाव आहे. ते काहीच नाही, कारण ती कशाची तरी अनुपस्थिती आहे. हे अवास्तव आहे, कारण ते सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापी देवाची अनुपस्थिती गृहीत धरते. प्रत्येक मनुष्याने हे शिकले पाहिजे की वाईटात सामर्थ्य किंवा वास्तविकता नाही.

वाईट हे स्वत: ची ठाम असते. ते म्हणतात: "मी एक वास्तविक अस्तित्व आहे, चांगल्या गोष्टींवर मात करतो." या खोटेपणाने सर्व ढोंगांचे वाईट काढून टाकले पाहिजे. वाईटाची एकमेव शक्ती स्वतःला नष्ट करणे आहे. ते कधीही चांगल्याचा एक अंशही नष्ट करू शकत नाही. चांगल्याचा नाश करण्याचा वाईटाचा प्रत्येक प्रयत्न अयशस्वी ठरतो आणि वाईट करणार्‍याला तात्पुरती शिक्षा करण्यातच मदत करतो. जर आपण समरसतेसाठी समान वास्तविकता मान्य केली, तर विसंवादाचाही आपल्यावर कायमस्वरूपी हक्क असतो. वाईट हे चांगल्याइतकेच खरे असेल तर वाईटही तितकेच अमर आहे. जर मृत्यू जीवनासारखा वास्तविक असेल तर अमरत्व ही एक मिथक आहे. जर वेदना वेदनांच्या अनुपस्थितीइतकी वास्तविक असेल, तर दोन्ही अमर असणे आवश्यक आहे; आणि तसे असल्यास, सुसंवाद हा अस्तित्वाचा नियम असू शकत नाही.

नश्वर मन हे स्वत:बद्दल अज्ञानी असते किंवा ते कधीही स्वत:ची फसवणूक होऊ शकत नाही. जर नश्वर मनाला चांगले कसे व्हायचे हे माहित असेल तर ते चांगले होईल. स्वतःच्या व्यतिरिक्त कशावर तरी विश्वास ठेवला पाहिजे म्हणून, ते देवतेच्या रूपात विराजमान होते. मानवी मन सुरुवातीपासून मूर्तिपूजक आहे, इतर देव आहेत आणि एकापेक्षा जास्त मनांवर विश्वास ठेवतात.

नश्वरांना नश्वर अस्तित्व देखील समजत नाही म्हणून ते सर्वज्ञ मन आणि त्याच्या निर्मितीबद्दल किती अज्ञानी असले पाहिजेत.

7. 186 : 11-5

Evil is a negation, because it is the absence of truth. It is nothing, because it is the absence of something. It is unreal, because it presupposes the absence of God, the omnipotent and omnipresent. Every mortal must learn that there is neither power nor reality in evil.

Evil is self-assertive. It says: "I am a real entity, overmastering good." This falsehood should strip evil of all pretensions. The only power of evil is to destroy itself. It can never destroy one iota of good. Every attempt of evil to destroy good is a failure, and only aids in peremptorily punishing the evil-doer. If we concede the same reality to discord as to harmony, discord has as lasting a claim upon us as has harmony. If evil is as real as good, evil is also as immortal. If death is as real as Life, immortality is a myth. If pain is as real as the absence of pain, both must be immortal; and if so, harmony cannot be the law of being.

Mortal mind is ignorant of self, or it could never be self-deceived. If mortal mind knew how to be better, it would be better. Since it must believe in something besides itself, it enthrones matter as deity. The human mind has been an idolater from the beginning, having other gods and believing in more than the one Mind.

As mortals do not comprehend even mortal existence, how ignorant must they be of the all-knowing Mind and of His creations.

8. 122 : 1-7

भौतिक संवेदनांचा पुरावा अनेकदा अस्तित्त्वाच्या वास्तविक विज्ञानाला उलट करतो, आणि त्यामुळे विसंवादाचे राज्य निर्माण होते, - पाप, आजारपण आणि मृत्यू यांना वाटणारी शक्ती नियुक्त करणे; परंतु जीवनातील महान तथ्ये, योग्यरित्या समजल्या गेलेल्या, त्रुटींच्या या त्रिकूटाचा पराभव करतात, त्यांच्या खोट्या साक्षीदारांना विरोध करतात आणि स्वर्गाचे राज्य प्रकट करतात - पृथ्वीवरील सुसंवादाचे वास्तविक राज्य.

8. 122 : 1-7

The evidence of the physical senses often reverses the real Science of being, and so creates a reign of discord, — assigning seeming power to sin, sickness, and death; but the great facts of Life, rightly understood, defeat this triad of errors, contradict their false witnesses, and reveal the kingdom of heaven, — the actual reign of harmony on earth.

9. 590 : 1-3

स्वर्गाचे राज्य. दैवी विज्ञानातील सुसंवादाचा लगाम; अखंड, शाश्वत आणि सर्वशक्तिमान मनाचे क्षेत्र; आत्म्याचे वातावरण, जिथे आत्मा सर्वोच्च आहे.

9. 590 : 1-3

Kingdom Of Heaven. The rein of harmony in divine Science; the realm of unerring, eternal, and omnipotent Mind; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.

10. 242 : 9-14

स्वर्गाकडे जाण्याचा एकच मार्ग आहे, सुसंवाद आहे आणि दैवी विज्ञानातील ख्रिस्त आपल्याला हा मार्ग दाखवतो. चांगले, देव आणि त्याचे प्रतिबिंब यापेक्षा - दुसरे कोणतेही वास्तव जाणून घेणे - जीवनाचे दुसरे कोणतेही भान नसणे, आणि तथाकथित वेदना आणि इंद्रियांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.

10. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

11. 503 : 9-15

दैवी तत्त्व आणि कल्पना आध्यात्मिक सुसंवाद, स्वर्ग आणि अनंतकाळ निर्माण करतात. सत्याच्या विश्वात, पदार्थ अज्ञात आहे. तेथे त्रुटीची कोणतीही कल्पना येत नाही. दैवी विज्ञान, देवाचे वचन, त्रुटीच्या चेहऱ्यावरील अंधारावर म्हणते, "देव सर्वसमावेशक आहे," आणि सदैव प्रेमाचा प्रकाश विश्वाला प्रकाशित करतो.

11. 503 : 9-15

The divine Principle and idea constitute spiritual harmony, — heaven and eternity. In the universe of Truth, matter is unknown. No supposition of error enters there. Divine Science, the Word of God, saith to the darkness upon the face of error, "God is All-in-all," and the light of ever-present Love illumines the universe.

12. 560 : 11-19

महान चमत्कार, मानवी अर्थाने, दैवी प्रेम आहे, आणि अस्तित्वाची भव्य आवश्यकता म्हणजे मानवामध्ये स्वर्गाचे राज्य काय आहे याची खरी कल्पना प्राप्त करणे. जेव्हा आपण आपल्या शेजाऱ्याचा द्वेष करतो किंवा देवाने त्याचे वचन सांगण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कोणाचाही चुकीचा अंदाज लावत असतो तेव्हा हे ध्येय कधीही गाठले जात नाही. पुन्हा, त्याच्या सर्वोच्च दृश्यमान कल्पनेच्या अचूक अर्थाशिवाय, आपण दैवी तत्त्व कधीही समजू शकत नाही.

12. 560 : 11-19

The great miracle, to human sense, is divine Love, and the grand necessity of existence is to gain the true idea of what constitutes the kingdom of heaven in man. This goal is never reached while we hate our neighbor or entertain a false estimate of anyone whom God has appointed to voice His Word. Again, without a correct sense of its highest visible idea, we can never understand the divine Principle.

13. 291 : 13-18

स्वर्ग हा एक परिसर नाही तर मनाची एक दैवी अवस्था आहे ज्यामध्ये मनाचे सर्व प्रकटीकरण सुसंवादी आणि अमर आहेत, कारण तेथे पाप नाही आणि मनुष्याला स्वतःचे कोणतेही धार्मिकता नाही, परंतु "परमेश्वराचे मन" त्याच्या ताब्यात आहे," पवित्र शास्त्र म्हणते म्हणून.

13. 291 : 13-18

Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

14. 207 : 27 फक्त

अध्यात्मिक वास्तव हे सर्व गोष्टींमधील वैज्ञानिक सत्य आहे.

14. 207 : 27 only

The spiritual reality is the scientific fact in all things.

15. 372 : 14-17

जेव्हा मनुष्य ख्रिश्चन विज्ञान पूर्णपणे प्रदर्शित करतो तेव्हा तो परिपूर्ण होईल. तो पाप करू शकत नाही, दुःख सहन करू शकत नाही, वस्तूंच्या अधीन होऊ शकत नाही किंवा देवाच्या नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाही. म्हणून तो स्वर्गात देवदूतांसारखा असेल.

15. 372 : 14-17

When man demonstrates Christian Science absolutely, he will be perfect. He can neither sin, suffer, be subject to matter, nor disobey the law of God. Therefore he will be as the angels in heaven.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████