रविवारी मार्च 20, 2022भौतिक

SubjectMatter

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 28: 6

"गरीब असून प्रामाणिक असणे हे श्रीमंत असून वाईट असण्यापेक्षा चांगले असते."Golden Text: Proverbs 28 : 6

Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 112 : 1-5, 9


1     परमेश्वराची स्तुती करा. जो माणूस परमेश्वराला भितो आणि त्याचा आदर करतो तो आनंदी राहील. त्या माणसाला देवाच्या आज्ञा आवडतात.

2     त्याचे वंशज पृथ्वीवर महान होतील. चांगल्या लोकाच्या वंशजांना खरोखरच आशीर्वाद लाभतील.

3     त्या माणसाचे कुटुंब श्रीमंत होईल आणि त्याचा चांगुलपणा सदैव राहील.

4     चांगल्या लोकांना देव म्हणजे अंधारात चमकणारा प्रकाश वाटतो. देव चांगला, दयाळू आणि कृपाळू आहे.

5     माणसाने दयाळू आणि उदार असणे चांगले असते. माणसाने त्याच्या व्यापार उद्दोगात सचोटीने वागणे चांगले असते.

9     तो माणूस सहजपणे गरीबांना वस्तू देतो आणि त्याचा चांगुलपणा सदैव असतो.

Responsive Reading: Psalm 112 : 1-5, 9

1.     Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.

2.     His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

3.     Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

4.     Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

5.     A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

9.     He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.धडा उपदेशबायबल पासून


1. 1 तीमथ्याला 6: 17-19

17     या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्विष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो विपुलपणे उपभोगासाठी सर्व पुरवितो त्यावर आशा ठेवावी.

18     चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धनवान आणि उदार असावे. व स्वत:जवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असावी.

19     असे करण्याने ते स्वत:साठी स्वर्गीय धनाचा साठा करतील जो भावी काळासाठी भक्क म पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जीवनाचा ताबा मिळेल.

1. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

2. यहोशवा 7: 10 (ला 1st,), 11, 13, 19-22, 25, 26 (ला 1st,)

10     परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “तू असा जमिनीवर पालथा का पडला आहेस? ऊठ उभा राहा.

11     इस्राएल लोकांनी पाप केले आहे. त्यांनी आज्ञाभंग करून माझ्याशी केलेला करार मोडला आहे. मी नष्ट करून टाकायाला सांगितलेल्या वस्तूपैकी काही त्यांनी ठेवून घेतल्या आहेत. त्यांनी चोरी केली आहे. खोटे बोलून त्यांनी त्या स्वत:साठी ठेवल्या आहेत.

13     आता जा आणि लोकांना शुध्द कर त्यांना सांग शुध्द व्हा. उद्याची तयारी करा. नष्ट करायला सांगितलेल्या वस्तू काही जणांनी ठेवून घेतल्या आहेत असे इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे म्हणणे आहे. त्या वस्तूंचा त्याग केल्याखेरीज तुम्हाला शत्रूचा पराभव करता येणार नाही.

19     मग यहोशवा आखानला म्हणाला, मुला, आता प्रार्थना कर. इस्राएलांच्या परमेश्वर देवाचा मान राखून आपली पापे त्याच्यापुढे कबूल कर. आता काहीही लपवून न ठेवता तू काय केलेस ते मला सांग.

20     आखान म्हणाला, हे खरे आहे. इस्राएलच्या परमेश्वर देवाविरूध्द वागून मी पाप केले आहे. मी केले ते असे.

21     यरीहो नगर आणि त्यातील सर्व मालमात्ता काबीज केल्यावर मी एक सुंदर शिनारी (बबिलोनियन) अंगरखा, अंदाजे पाच पौंड चांदी आणि जवळापास एक पौड सोन्याची वीट पाहिली. त्याचा मला मोह पडला त्या वस्तू मी घेतल्या. माझ्या तंबूत या गोष्टी जमिनीत पुरून ठेवलेल्या तुम्हाला सापडतील. चांदी अंगरख्याखाली दडवलेली आहे.

22     तेव्हा यहोशवाने काही माणसे तंबूकडे पाठवली. ती धावतच तेथे गेली आणि त्यांना तंबूत लपवून ठेवलेल्या या वस्तू मिळाल्या. चांदी अंगरख्याच्या खाली होती.

25     तेव्हा यहोशवा म्हणाला, तुझ्यामुळे आम्हाला फार त्रास झाला आहे. पण आता परमेश्वरच तुला संकटात टाकील मग सर्व लोकांनी आखान आणि त्याचे कुटुंबीय यांच्यावर ते मरेपर्यंत दगडांचा मारा केला. मग त्यांना सर्व चीजवस्तूसह जाळून टाकले.

26     त्यानंतर आखानाच्या जळून गेलेल्या शरीरावर त्यांनी दगडांची रास रचली. हे दगड आज ही तेथे आहेत.

2. Joshua 7 : 10 (to 1st ,), 11, 13, 19-22, 25, 26 (to 1st .)

10     And the Lord said unto Joshua,

11     Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them: for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff.

13     Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against to morrow: for thus saith the Lord God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel: thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the accursed thing from among you.

19     And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him; and tell me now what thou hast done; hide it not from me.

20     And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus and thus have I done:

21     When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them; and, behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it.

22     So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and, behold, it was hid in his tent, and the silver under it.

25     And Joshua said, Why hast thou troubled us? the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones.

26     And they raised over him a great heap of stones unto this day.

3. 2 इतिहास 1 : 1 (सुलैमान), 6-12

1     परमेश्वर देवाची शलमोनाला साथ असल्यामुळे दाविदाचा पुत्र शलमोन एक बलाढ्य राजा झाला. परमेश्वराने शलमोनाला थोर केले.

6     परमेश्वराच्या निवासमंडपासमोरील पितळी वेदी वर शलमोनाने 1,000 होमार्पणे केली.

7     त्यारात्री देवाने शलमोनाला दर्शन दिले. तो म्हणाला, “शलमोन, मी तुला काय द्यावे अशी तुझी इच्छा आहे ते मला माग.

8     शलमोन परमेश्वराला म्हणाला, “माझे वडील दावीद यांच्यावर तुझी फार कृपा दृष्टी होती. त्यांच्याजागी तू मला नवीन राजा म्हणून निवडलेस.

9     आता, हे परमेश्वर देवा, त्यांना तू दिलेले वचन पूर्ण कर. एका फार मोठ्या राष्ट्राचा तू मला राजा केले आहेस. त्यातील प्रजेची संख्या धरतीवरील रज:कणांसारखी विपुल आहे.

10     एवढ्या लोकांना उचित मार्गाने नेण्यासाठी मला शहाणपण आणि ज्ञान दे. तुझ्या मदतीखेरीज एवढ्या बहुसंख्य लोकांवर राज्य करणे कोणालाच जमणार नाही.

11     तेव्हा परमेश्वर शलमोनाला म्हणाला, तुझे म्हणणे बरोबर आहे. तू धनसंपत्ती, ऐश्वर्य किंवा मानसन्मान यांची मागणी केली नाहीस. शत्रूंचा नि:पात व्हावा असेही मागितले नाहीस. स्वत:साठी दीर्घायुष्य मागितले नाहीस. यापैकी काहीही न मागता ज्यांचा मी तुला राजा केले त्या प्रजेसाठी धोरणीपणाने निर्णय घेता यावेत म्हणून तू शहाणपण आणि ज्ञान मागितलेस.

12     तेव्हा ते मी तुला देईनच पण त्याखेरीज मालमत्ता, ऐश्वर्य आणि मासन्मानाही देईन. तुझ्या आधीच्या कोणाही राजाला मिळाले नसेल एवढी संपत्ती व मानसन्मान देईन. पुढेही तुझ्यावढे कोणत्याही राजाला मिळणार नाही.

3. II Chronicles 1 : 1 (Solomon), 6-12

1     Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly.

6     And Solomon went up thither to the brasen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.

7     In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.

8     And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

9     Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

10     Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?

11     And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:

12     Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.

4. लूक 18 : 18 (एक)-30

18     ... यहूदी पुढाऱ्यायाने त्याला विचारले, उत्तम गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन मिळविण्यासाठी मी काय करु?

19     येशू त्याला म्हणाला, मला उत्तम का म्हणतोस? देवाशिवाय कोणीही उत्तम नाही.

20     तुला आज्ञा माहीत आहेत: व्यभिचार करु नको, खून करु नको, चोरी करु नको, खोटी साक्ष देऊ नको, तुझ्या आईवडिलांचा मान राख.

21     तो पुढारी म्हणाला, या सर्व आज्ञा मी माझ्या तरुणपणासून पाळल्या आहेत.

22     जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, तुझ्यामध्ये अजून एका गोष्टीची उणीव आहे: तुझ्याजवळचे सर्व काही विकून ते गरिबांना वाट, म्हणजे स्वर्गात तुला संपत्ती मिळेल. मग ये. माझ्या मागे चल.

23     पण जेव्हा त्या पुढाऱ्यायाने हे ऐकले तेव्हा तो फार दु:खी झाला, कारण तो फार श्रीमंत होता.

24     जेव्हा येशूने पाहिले की, तो दु:खी झाला आहे, तो म्हणाला, ज्यांच्याजवळ धन आहे, त्या लोकांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे किती कठीण आहे!

25     होय, श्रीमंत माणसाचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या छिद्रातून जाणे सोपे आहे.

26     नंतर ज्या लोकांनी हे ऐकले, ते म्हणाला, तर मग कोणाचे तारण होईल?

27     येशू म्हणाला, ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य आहेत.

28     मग पेत्र म्हणाला, पाहा, आमच्याकडे जे होते, ते सर्व सोडून आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.

29     येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हांस खरे सांगतो, असा कोणीही नाही की ज्याने देवाच्या राज्यासाठी आपले घर किंवा पत्नी कींवा भाऊ, किंवा आईवडील सोडले आहेत, त्यांस या काळात व

30     येणाऱ्याया काळातील अनंतकाळात याच्यापेक्षा कित्येक पटींनी मिळाले नाही.

4. Luke 18 : 18 (a)-30

18     …a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19     And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20     Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21     And he said, All these have I kept from my youth up.

22     Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23     And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24     And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25     For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26     And they that heard it said, Who then can be saved?

27     And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28     Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29     And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,

30     Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

5. 1 योहान 2: 15-17

15     जगावर किंवा जगातील गोष्टींवर प्रेम करु नका. जर कोणी जगावर प्रेम करतो, तर पित्याविषयी त्याच्या अंत:करणातप्रेम नाही.

16     कारण जगात जे सर्व काही आहे, ते म्हणजे पापी देहाला संतोषविणारी लैंगिक वासना, डोळ्यांची वासना, वसंसाराविषयीची फुशारकी हे पित्यापासून नाहीत, तर जगापासून आहेत.

17     जग व जगातील वासना नाहीशा होत आहेत.पण जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो तो अनंतकाळपर्यंत जगेल.

5. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 468 : 8-15

प्रश्न - असण्याचे वैज्ञानिक विधान काय आहे?

उत्तर - पदार्थामध्ये जीवन, सत्य, बुद्धी किंवा पदार्थ नाही. सर्व काही असीम मन आणि त्याचे अनंत प्रकटीकरण आहे, कारण ईश्वर सर्वस्व आहे. आत्मा अमर सत्य आहे; बाब ही नश्वर चूक आहे. आत्मा वास्तविक आणि शाश्वत आहे; बाब अवास्तव आणि तात्पुरती आहे. आत्मा हा देव आहे आणि मनुष्य त्याची प्रतिमा आणि समानता आहे. म्हणून माणूस भौतिक नाही; तो आध्यात्मिक आहे.

1. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

2. 477 : 9-17

जे काही भौतिक आहे ते नश्वर आहे. पाच शारीरिक इंद्रियांना, मनुष्याला पदार्थ आणि मन एकरूप झालेले दिसते; परंतु ख्रिश्चन विज्ञान मनुष्याला देवाची कल्पना म्हणून प्रकट करते आणि शारीरिक इंद्रियांना नश्वर आणि चुकीचे भ्रम असल्याचे घोषित करते. दैवी विज्ञान हे अशक्य असल्याचे दर्शविते की भौतिक शरीर, जरी पदार्थाच्या सर्वोच्च स्तरावर विणलेले असले तरी, चुकीचे नाव असलेले मन, मनुष्य असावे, - अस्सल आणि परिपूर्ण मनुष्य, असण्याची अमर कल्पना, अविनाशी आणि शाश्वत.

2. 477 : 9-17

Whatever is material is mortal. To the five corporeal senses, man appears to be matter and mind united; but Christian Science reveals man as the idea of God, and declares the corporeal senses to be mortal and erring illusions. Divine Science shows it to be impossible that a material body, though interwoven with matter's highest stratum, misnamed mind, should be man, — the genuine and perfect man, the immortal idea of being, indestructible and eternal.

3. 279 : 13-21, 26-29

आत्मा आणि पदार्थ एकत्र राहू शकत नाहीत किंवा सहकार्य करू शकत नाहीत, आणि सत्य त्रुटी निर्माण करू शकत नाही यापेक्षा दुसरे निर्माण करू शकत नाही, किंवा त्याउलट.

ज्या प्रमाणात हा विश्वास नाहीसा होतो की जीवन आणि बुद्धिमत्ता पदार्थात आहे किंवा त्यामध्ये आहे, अस्तित्वाची अमर तथ्ये दिसतात आणि त्यांची केवळ कल्पना किंवा बुद्धिमत्ता ईश्वरामध्ये आहे. चिरंतन जीवन आणि सत्य आणि प्रेम यांच्या समज आणि प्रदर्शनाद्वारेच आत्म्यापर्यंत पोहोचते.

एक तार्किक आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष केवळ या ज्ञानानेच गाठला जातो की अस्तित्व, द्रव्य आणि मन या दोन पाया नसून एकच - मन.

3. 279 : 13-21, 26-29

Spirit and matter can neither coexist nor cooperate, and one can no more create the other than Truth can create error, or vice versa.

In proportion as the belief disappears that life and intelligence are in or of matter, the immortal facts of being are seen, and their only idea or intelligence is in God. Spirit is reached only through the understanding and demonstration of eternal Life and Truth and Love.

A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

4. 301 : 17-23, 24-29

जसा देव हा पदार्थ आहे आणि माणूस हा दैवी प्रतिरूप आणि प्रतिरूप आहे, माणसाने इच्छा केली पाहिजे, आणि प्रत्यक्षात केवळ चांगल्याचा पदार्थ, आत्म्याचा पदार्थ आहे, काही फरक नाही. मनुष्याकडे दुसरे कोणतेही पदार्थ किंवा मन आहे हा विश्वास अध्यात्मिक नाही आणि पहिल्या आज्ञेचा भंग करतो, तुझा एक देव, एक मन आहे. … भ्रम, पाप, रोग आणि मृत्यू भौतिक अर्थाच्या खोट्या साक्षीतून उद्भवतात, जे, अनंत आत्म्याच्या केंद्रस्थानी अंतराच्या बाहेर एक कथित दृष्टीकोनातून, मन आणि पदार्थाची उलटी प्रतिमा सादर करते आणि सर्व काही उलटे होते.

4. 301 : 17-23, 24-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. … Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

5. 269 : 21-28

भौतिक इंद्रियांची साक्ष निरपेक्ष किंवा दैवी नाही. म्हणून मी येशूच्या शिकवणीवर, त्याच्या प्रेषितांच्या, संदेष्ट्यांच्या आणि मनाच्या विज्ञानाच्या साक्षीवर स्वतःला निःस्वार्थपणे लावतो. इतर पाया नाहीत. इतर सर्व प्रणाली - भौतिक इंद्रियांद्वारे प्राप्त झालेल्या ज्ञानावर पूर्णपणे किंवा अंशतः आधारित प्रणाली - या वाऱ्याने हललेल्या रीड्स आहेत, खडकावर बांधलेली घरे नाहीत.

5. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

6. 326 : 8-14

सर्व निसर्ग मानवाला देवाचे प्रेम शिकवतो, परंतु मनुष्य देवावर परम प्रेम करू शकत नाही आणि भौतिक गोष्टींवर प्रेम करत असताना किंवा आध्यात्मिक गोष्टींपेक्षा त्यावर अधिक विश्वास ठेवत आध्यात्मिक गोष्टींवर प्रेम करू शकत नाही.

जर आपण ख्रिस्ताला आपला एकमेव तारणहार म्हणून प्राप्त करू इच्छित असाल तर आपण भौतिक व्यवस्थेचा पाया सोडला पाहिजे.

6. 326 : 8-14

All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

We must forsake the foundation of material systems, however time-honored, if we would gain the Christ as our only Saviour.

7. 593: 6

पर्स. पदार्थात खजिना घालणे; त्रुटी

7. 593 : 6

Purse. Laying up treasures in matter; error.

8. 262 : 17-26

ईयोब म्हणाला: "मी कानाने तुझे ऐकले आहे; पण आता माझ्या डोळ्याने तुला पाहिले आहे." मनुष्य ईयोबच्या विचाराचा प्रतिध्वनी करतील, जेव्हा कथित वेदना आणि वस्तूचे सुख प्रबळ होणे बंद होईल. मग ते जीवन आणि आनंद, आनंद आणि दु:खाचे खोटे अंदाज सोडून देतील आणि निःस्वार्थपणे प्रेम करण्याचा, संयमाने काम करण्याचा आणि देवाच्या विपरीत असलेल्या सर्व गोष्टींवर विजय मिळवण्याचा आनंद मिळवतील. उच्च दृष्टीकोनातून प्रारंभ करून, एखादी व्यक्ती उत्स्फूर्तपणे उगवते, जरी प्रकाश प्रयत्नाशिवाय प्रकाश सोडतो; कारण "जिथे तुमचा खजिना आहे, तिथे तुमचे हृदय देखील असेल."

8. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

9. 272 : 19-25

हे भौतिक अस्तित्वाच्या भयंकर प्रहसनाच्या परिणामांच्या विपरीत, विचारांचे आध्यात्मिकीकरण आणि दैनंदिन जीवनाचे ख्रिस्तीकरण आहे; ती पवित्रता आणि शुद्धता आहे, ज्याच्या उलट, खालच्या बाजूच्या प्रवृत्ती आणि कामुकता आणि अशुद्धतेच्या पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षण, जे ख्रिश्चन विज्ञानाच्या दैवी उत्पत्तीची आणि कार्यप्रणालीची साक्ष देतात.

9. 272 : 19-25

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science.

10. 322 : 26-5

पदार्थाच्या संशयास्पद जीवनावरील विश्वासाचे तीक्ष्ण अनुभव, तसेच आपली निराशा आणि सतत त्रास, थकलेल्या मुलांप्रमाणे आपल्याला दैवी प्रेमाच्या बाहूंकडे वळवतात. मग आपण दैवी विज्ञानात जीवन शिकू लागतो. दूध सोडण्याच्या या प्रक्रियेशिवाय, "शोधून तुम्ही देव शोधू शकता का?" स्वतःची चूक दूर करण्यापेक्षा सत्याची इच्छा करणे सोपे आहे. मनुष्य ख्रिश्चन विज्ञानाची समज शोधू शकतात, परंतु ते त्यांच्यासाठी प्रयत्न केल्याशिवाय ख्रिश्चन विज्ञानातून तथ्ये गोळा करू शकणार नाहीत. या कलहात सर्व प्रकारच्या चुका सोडण्याचा आणि चांगल्याशिवाय दुसरे कोणतेही चैतन्य न बाळगण्याचा प्रयत्न असतो.

10. 322 : 26-5

The sharp experiences of belief in the supposititious life of matter, as well as our disappointments and ceaseless woes, turn us like tired children to the arms of divine Love. Then we begin to learn Life in divine Science. Without this process of weaning, "Canst thou by searching find out God?" It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.

11. 61 : 4-11

मानवी स्नेहातील चांगुलपणाचा वाईटावर आणि अध्यात्मिक प्राण्यांवर चढता असला पाहिजे, अन्यथा आनंद कधीही जिंकला जाणार नाही. या खगोलीय स्थितीची प्राप्ती आपल्या संततीमध्ये सुधारणा करेल, गुन्हेगारी कमी करेल आणि महत्त्वाकांक्षेला उच्च उद्दिष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचावली पाहिजे आणि स्वार्थाचा प्रत्येक पर्वत कमी केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या देवाचा महामार्ग विज्ञानात तयार होईल.

11. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 518 : 15-19

आत्म्याने श्रीमंत गरीबांना एका भव्य बंधुत्वात मदत करतात, सर्व समान तत्त्व किंवा पिता असतात; आणि धन्य तो माणूस जो आपल्या भावाची गरज ओळखतो आणि ती पुरवतो आणि दुसर्‍याचे भले शोधतो.

12. 518 : 15-19

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good.

13. 451 : 14-18

माणूस ज्या दिशेने पाहतो त्या दिशेने चालतो आणि जिथे त्याचा खजिना आहे तिथे त्याचे हृदयही असेल. जर आपल्या आशा आणि आपुलकी अध्यात्मिक असतील, तर त्या वरून येतात, खालून नव्हे, आणि ते आत्म्याचे फळ जुनेच धारण करतात.

13. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

14. 390 : 9-11

सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

14. 390 : 9-11

Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████