रविवारी फेब्रुवारी 20, 2022मन

SubjectMind

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: याकोब 1 : 5

"म्हणून जर तुमच्यातील कोणी शहाणपणात उणा असेल तर त्याने ते देवाकडे मागावे. जो सर्व लोकांना उदार हस्ते देतो, आणि जो दोष शोधीत नाही, असा देव ते त्याला देईल."Golden Text: James 1 : 5

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: ईयोब 28: 12-15, 20, 23, 28


12     पण माणसाला शहाणपण कुठे मिलेल? समजूतदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जावे लागेल?

13     शहाणपण किती मोलाचे आहे ते आपल्याला कळत नाही. पृथ्वीवरचे लोक जमीन खणून शहाणपण शोधू शकत नाहीत.

14     महासागर म्हणतो, माझ्याजवळ शहाणपण नाही. सागर म्हणतो, माझ्याजवळीही ते नाही.

15     तुम्ही शुध्द सोने देऊन शहाणपण विकत घेऊ शकत नाही. ते विकत घेण्यासाठी जगात तेवढी चांदी नाही.

20     मग शहाणपणा कुठून येतो? समजूतदारपणा आपल्याला कुठे मिळेल?

23     फक्त देवालाच शहाणपणाकडे नेणारा मार्ग माहीत आहे. फक्त देवालाच तो कुठे आहे ते माहीत आहे.

28     आणि देव लोकांना म्हणाला, “परमेश्वराची भीती बाळगा व त्याला मान द्या तेच शहाणपण आहे. वाईट गोष्टी करु नका तोच समजूतदारपणा आहे.

Responsive Reading: Job 28 : 12-15, 20, 23, 28

12.     Where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?

13.     Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.

14.     The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.

15.     It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.

20.     Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?

23.     God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.

28.     And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 119: 33, 34

33     परमेश्वरा, मला तुझे नियम शिकव आणि मी त्यांचे पालन करीन.

34     मला तुझी शिकवण समजून घ्यायला मदत कर आणि मी ती पूर्णपणे पाळीन.

1. Psalm 119 : 33, 34

33     Teach me, O Lord, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

34     Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

2. नीतिसूत्रे 2: 1-7

1     ला, मी ज्या गोष्टी सांगतो त्याचा स्वीकार कर. माझ्या आज्ञा लक्षात ठेव.

2     ज्ञानाचे ऐक. आणि ते समजून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा कर.

3     ज्ञानासाठी ओरड आणि समजून घेण्यासाठी आवाज चढव.

4     ज्ञानाचा चांदीसारखा शोध घे. गुप्तधनाप्रमाणे त्याचा शोध घे.

5     जर तू या गोष्टी केल्यास तर तू परमेश्वराला मान द्यायला शिकशील. तू खरोखरच देवाविषयी शिकशील.

6     परमेश्वर ज्ञान देतो. ज्ञान आणि समज त्याच्या मुखातून येते.

7     तो चांगल्या आणि प्रामाणिक माणसांना मदत करतो. सरळ मार्गावर चालणाऱ्या लोकांसाठी तो ढालीसारखा आहे.

2. Proverbs 2 : 1-7

1     My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2     So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

3     Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

3. 1 राजे 3: 3 (ला :), 5-7, 9-12 (ला ;)

3     शलमोनही आपले वडील दावीद यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींचे मन:पूर्वक पालन करुन परमेश्वरावरील आपले प्रेम प्रकट करीत असे.

5     तो गिबोन येथे असतानाच परमेश्वराने एका रात्री त्याला स्वप्नात दर्शन दिले देव म्हणाला, तुला काय हवे ते माग मी ते देईन.

6     शलमोन तेव्हा म्हणाला, “तुझा सेवक म्हणजेच माझे वडील यांच्यावर तुझी कृपा होती. ते तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागले. ते भलेपणाने आणि योग्य मार्गाने जगले. त्याच्यानंतर त्याच्या मुलालाच गादीवर बसवून तू मोठाच दयाळूपणा दाखवला आहेस.

7     माझ्या वडीलांनंतर, परमेश्वर देवा, तू मला राजा केले आहेस. पण मी अजाण मुलासारखाच आहे. माझे कर्तव्य बजावायला योग्य ते शहाणपण माझ्याजवळ नाही.

9     तेव्हा राज्य करायला आणि लोकांशी न्यायबुध्दीने वागायला आवश्यक ते शहाणपण तू मला दे. त्यामुळे मला बऱ्यावाईटामधील फरक समजेल. त्याखेरीज एवढ्या लोकांवर राज्य करता येणे अशक्य आहे.

10     शलमोनाने हे मागितले याचा परमेश्वराला फार आनंद झाला

11     म्हणून देव त्याला म्हणाला, तू स्वत:साठी दीर्घायुष्य किंवा सुखसमृध्दी मागितली नाहीस. तसेच शत्रूंचा नि:पात व्हावा असे म्हणाला नाहीस. तू फक्त न्यायबुध्दी आणि विवेक याची मागणी केलीस.

12     तेव्हा तुझे मागणे मी मान्य करतो. तू ज्ञानी आणि चाणाक्ष होशील तुला एवढे शहाणपण लाभेल की तुझ्यासारखा भूतकाळात कधी झाला नाही आणि पुढे कधी होणार नाही.

3. I Kings 3 : 3 (to :), 5-7, 9-12 (to ;)

3     And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father:

5     In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night: and God said, Ask what I shall give thee.

6     And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day.

7     And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child: I know not how to go out or come in.

9     Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad: for who is able to judge this thy so great a people?

10     And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.

11     And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life; neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies; but hast asked for thyself understanding to discern judgment;

12     Behold, I have done according to thy words: lo, I have given thee a wise and an understanding heart;

4. यशया 11: 1-5

1     इशायाच्या बुंध्याला अंकुर फुटून वाढू लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल.

2     परमेश्वराचा आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा, समजूत, मार्गदर्शन आणि सामर्थ्य देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून घेण्यास व श्रध्दा ठेवण्यास त्या मुलाला शिकवील.

3     परमेश्वराचे भय वाटण्यातच त्या मुलाला आनंद वाटेल. तो त्याच्या डोळ्यांना जे दिसते वा कानांनी जे ऐकू येते, त्याच्यावरून निर्णय घेणार नाही.हा मुलगा गोष्टी जशा दिसतात त्या वरून लोकांची पारख करणार नाही. तो जे ऐकेल त्यावरून लोकांची परीक्षा करणार नाही.

4     तो गरिबांना प्रामाणिकपणे व सरळपणे न्याय देईल. ह्या देशातील गरिबांसाठी ज्या गोष्टी करण्याचे त्याने ठरविले असेल त्या तो न्यायबुध्दीने करील. त्याने जर काही लोकांना फटकावयाचे ठरविले तर तो तशी आज्ञा देईल आणि त्या माणसांना फटके बसतील. त्याने दुष्टांना मारायचे ठरविले, तर त्याच्या आज्ञेने त्यांना ठार मारले जाईल.

5     चांगलुपणा व प्रामाणिकपणा ह्या मुलाला सामर्थ्य देईल. ते त्याचे संरक्षक कवच असतील.

4. Isaiah 11 : 1-5

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2     And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

3     And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

4     But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

5     And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

5. मत्तय 2: 1 (येशू) (ला 1st ,)

1     यहूदीयातील बेथलहेम गावात येशूचा जन्म झाला. त्यावेळी हेरोद राजा राज्य करीत होता.

5. Matthew 2 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the king,

6. लूक 2: 40-43 (ला ;), 46, 47, 52

40     बालक वाढत होता, तो बलवान झाला, तो ज्ञानाने परिपूर्ण झाला आणि देवाची कृपा त्याच्यावर होती.

41     प्रत्येक वर्षी त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरुशलेमाला जात.

42     जेव्हा तो बारा वर्षांचा झाला तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे सणासाठी वर गेले.

43     सण संपल्यावर ते घरी परतत असता, येशू मात्र यरुशलेमातच राहिला.

46     असे घडले की, तीन दिवसांनंतर तो त्यांना मंदिरात सापडला, तो गुरुजनांच्यामध्ये बसून त्यांचे ऐकत होता व त्यांना प्रश्न विचारीत होता.

47     ज्यांनी त्याचे बोलणे ऐकले ते सर्व त्याच्या समजबुद्धीमुळे आणि उत्तरांमुळे चकित झाले.

52     येशू ज्ञानाने आणि शरीराने देवाच्या आणि मनुष्यांच्या कृपेत वाढला.

6. Luke 2 : 40-43 (to ;), 46, 47, 52

40     And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

41     Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

42     And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43     And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem;

46     And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47     And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

52     And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

7. मत्तय 12: 22-28

22     मग काही माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा व मुका होता व त्याच्यामध्ये भूत होते. येशूने त्या माणसाला बरे केले व तो बोलू लागला व पाहू लागला.

23     सर्व लोक चकित झाले, ते म्हणाले, हा दाविदाचा पुत्र असेल काय?

24     परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले, भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे सामार्थ्य वापरतो आणि बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.

25     परूशी कसला विचार करीत आहेत ते येशूला जाणवत होते. म्हणून येशू त्यांना म्हणाला, आपसात लढणारी राज्ये नाश पावतात व फूट पडलेले शहर किंवा घर टिकत नाही.

26     आणि जर सैतानच सैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग त्याचे राज्य कसे टिकेल?

27     आणि मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या सामर्थ्याने भुते काढतात. म्हणून तुमचे स्वत:चे लोक तुम्हांला चूक ठरवितील.

28     परंतु मी जर देवाच्या साहाय्याने भुते काढतो तर देवाचे राज्य तुमच्यापर्यंत आले आहे हे निश्र्चित समजा.

7. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

8. 1 करिंथकरांस (जसा), 10, 12

9     ... ज्याप्रमाणे पवित्र शास्त्र म्हणते, डोळ्यांनी पाहिले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणि मनुष्याच्या अंत:करणाने जे उपजविले नाही, ते देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10     परंतु देवाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, एवढेच नव्हे तर तो देवाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

12     परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिळाला नाही, तर देवापासूनचा आत्मा मिळाला आहे. यासाठी की, देवाने ज्या गोष्टी फुकट दिल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हावे.

8. I Corinthians 2 : 9 (as), 10, 12

9     …as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

9. फिलिप्पैकरांस 2: 5

5     ख्रिस्त येशूच्या ठायी जे विचार होते तसेच तुमचेही असू द्या.

9. Philippians 2 : 5

5     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:विज्ञान आणि आरोग्य


1. 275 : 6-8 (ला 1st ,), 14-24

दैवी विज्ञानाचा प्रारंभ बिंदू हा आहे की ईश्वर, आत्मा, सर्वव्यापी आहे आणि दुसरे कोणतेही सामर्थ्य किंवा मन नाही,

सर्व पदार्थ, बुद्धी, शहाणपण, अस्तित्व, अमरत्व, कारण आणि परिणाम ईश्वराचे आहेत. हे त्याचे गुणधर्म आहेत, अनंत दैवी तत्त्व, प्रेमाचे शाश्वत प्रकटीकरण. कोणतेही शहाणपण शहाणपणाचे नाही तर त्याची बुद्धी आहे. कोणतेही सत्य सत्य नाही, कोणतेही प्रेम सुंदर नाही, जीवन हे जीवन नाही परंतु दैवी आहे; चांगले नाही, पण चांगले देव देतो.

दैवी तत्वमीमांसा, जसे अध्यात्मिक समजातून प्रकट होते, ते स्पष्टपणे दाखवते की सर्व काही मन आहे, आणि ते मन म्हणजे ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञान, - म्हणजे सर्व शक्ती, सर्व उपस्थिती, सर्व विज्ञान. म्हणून सर्व काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

1. 275 : 6-8 (to 1st ,), 14-24

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind,

All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2. 591 : 16-20

मन. फक्त मी, किंवा आम्ही; एकमेव आत्मा, आत्मा, दैवी तत्व, पदार्थ, जीवन, सत्य, प्रेम; एकच देव; मनुष्यामध्ये जे आहे ते नाही, परंतु दैवी तत्व किंवा देव, ज्याची मनुष्य पूर्ण आणि परिपूर्ण अभिव्यक्ती आहे; देवता, जी रूपरेषा दर्शवते परंतु बाह्यरेखित केलेली नाही.

2. 591 : 16-20

Mind. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God; not that which is in man, but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect expression; Deity, which outlines but is not outlined.

3. 204 : 27 (मध्ये)-29

…विज्ञानात असे कधीही म्हणता येत नाही की मनुष्याचे स्वतःचे एक मन आहे, जे ईश्वरापासून वेगळे आहे, सर्व मन आहे.

3. 204 : 27 (in)-29

…in Science it can never be said that man has a mind of his own, distinct from God, the all Mind.

4. 478 : 14-17, 20-26

प्रश्न. - मेंदू विचार करतो आणि मज्जातंतू अनुभवतो आणि पदार्थात बुद्धी आहे का?

उत्तर द्या. - नाही, नाही, जर देव खरा असेल आणि मर्त्य माणूस खोटा असेल. … जेव्हा पदार्थ बुद्धिमान नसतो आणि मेंदू विचार करू शकत नाही तेव्हा बुद्धी पदार्थात कशी राहू शकते? पदार्थ मनाची कार्ये करू शकत नाही. त्रुटी म्हणते, "मी माणूस आहे;" परंतु हा विश्वास नश्वर आणि वास्तविक आहे. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, जे काही नश्वर आहे ते भौतिक मानवी विश्वासांनी बनलेले आहे आणि इतर कशाचेही नाही.

4. 478 : 14-17, 20-26

Question. — Does brain think, and do nerves feel, and is there intelligence in matter?

Answer. — No, not if God is true and mortal man a liar. … How can intelligence dwell in matter when matter is non-intelligent and brain-lobes cannot think? Matter cannot perform the functions of Mind. Error says, "I am man;" but this belief is mortal and far from actual. From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else.

5. 2 : 23 (देव बुद्धिमत्ता आहे)-25

देव बुद्धिमत्ता आहे. आपण अनंत मनाला त्याला आधीच समजत नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीची माहिती देऊ शकतो का?

5. 2 : 23 (God is intelligence)-25

God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend?

6. 151 : 20-30

वास्तविक माणसाचे प्रत्येक कार्य दैवी मनाने चालवले जाते. मानवी मनाला मारण्याची किंवा बरे करण्याची शक्ती नाही आणि देवाच्या माणसावर त्याचे नियंत्रण नाही. दैवी मन ज्याने मनुष्याला बनवले ते स्वतःची प्रतिमा आणि समानता राखते. मानवी मन हे देवाच्या विरोधात आहे आणि सेंट पॉलने घोषित केल्याप्रमाणे ते थांबवले पाहिजे. जे काही खरोखर अस्तित्वात आहे ते दैवी मन आणि त्याची कल्पना आहे आणि या मनामध्ये संपूर्ण अस्तित्व सुसंवादी आणि शाश्वत आढळते. सरळ आणि अरुंद मार्ग म्हणजे हे सत्य पाहणे आणि मान्य करणे, या सामर्थ्याचे पालन करणे आणि सत्याच्या नेतृत्त्वाचे अनुसरण करणे.

6. 151 : 20-30

Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

7. 206 : 6-14

मनुष्यावर राज्य करण्याचा हा आध्यात्मिक जाणिवेचा प्रांत आहे. भौतिक, चुकीचे, मानवी विचार शरीरावर आणि त्याद्वारे दोन्ही हानीकारकपणे कार्य करतात.

इच्छाशक्ती सर्व वाईटाला सक्षम आहे. ते आजारी लोकांना कधीही बरे करू शकत नाही, कारण ती अनीतिमानांची प्रार्थना आहे; तर भावनांचा व्यायाम - आशा, विश्वास, प्रेम - ही नीतिमानांची प्रार्थना आहे. इंद्रियांऐवजी विज्ञानाने चालवलेली ही प्रार्थना, आजारी लोकांना बरे करते.

7. 206 : 6-14

It is the province of spiritual sense to govern man. Material, erring, human thought acts injuriously both upon the body and through it.

Will-power is capable of all evil. It can never heal the sick, for it is the prayer of the unrighteous; while the exercise of the sentiments — hope, faith, love — is the prayer of the righteous. This prayer, governed by Science instead of the senses, heals the sick.

8. 315 : 3-10

"मी आणि माझे पिता एक आहोत" या आमच्या गुरुच्या या म्हणीने त्याला रब्बींच्या शैक्षणिक धर्मशास्त्रापासून वेगळे केले. देवाबद्दलची त्याची चांगली समज त्यांना फटकारणारी होती. त्याला फक्त एका मनाची माहिती होती आणि त्याने दुसऱ्यावर कोणताही दावा केला नाही. त्याला माहित होते की अहंकार हे शरीराऐवजी मन आहे आणि ते द्रव्य, पाप आणि वाईट हे मन नव्हते आणि या दैवी विज्ञानाबद्दलच्या त्याच्या समजामुळे त्याच्यावर युगाचा भंग झाला.

8. 315 : 3-10

That saying of our Master, "I and my Father are one," separated him from the scholastic theology of the rabbis. His better understanding of God was a rebuke to them. He knew of but one Mind and laid no claim to any other. He knew that the Ego was Mind instead of body and that matter, sin, and evil were not Mind; and his understanding of this divine Science brought upon him the anathemas of the age.

9. 216 : 11-18

अहंकार हे मन आहे, आणि एकच मन किंवा बुद्धिमत्ता आहे हे समजून घेणे, नश्वर इंद्रियांच्या चुका नष्ट करण्यासाठी आणि अमर इंद्रिय सत्याचा पुरवठा करण्यासाठी एकाच वेळी सुरू होते. ही समज शरीराला सुसंवादी बनवते; हे नसा, हाडे, मेंदू इत्यादींना स्वामी ऐवजी नोकर बनवते. जर मनुष्य दैवी मनाच्या नियमाने शासित असेल तर त्याचे शरीर सार्वकालिक जीवन आणि सत्य आणि प्रेमाच्या अधीन आहे.

9. 216 : 11-18

The understanding that the Ego is Mind, and that there is but one Mind or intelligence, begins at once to destroy the errors of mortal sense and to supply the truth of immortal sense. This understanding makes the body harmonious; it makes the nerves, bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man is governed by the law of divine Mind, his body is in submission to everlasting Life and Truth and Love.

10. 128 : 11-19

मानवी मन, या अध्यात्मिक समजाने ओतप्रोत, अधिक लवचिक बनते, जास्त सहनशक्ती करण्यास सक्षम होते, स्वतःपासून काहीसे निसटते आणि कमी विश्रांतीची आवश्यकता असते. माणसाच्या सुप्त क्षमता आणि शक्यता विकसित करण्याच्या विज्ञानाचे ज्ञान. हे विचारांचे वातावरण वाढवते, मनुष्यांना व्यापक आणि उच्च क्षेत्रांमध्ये प्रवेश देते. हे विचारवंताला त्याच्या अंतर्दृष्टी आणि दूरदर्शीतेच्या मूळ हवेत वाढवते.

10. 128 : 11-19

The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

11. 191 : 4-13, 16-20

एकापेक्षा जास्त मन, एकापेक्षा जास्त देव आहेत या भ्रमाचा मनुष्याने त्याग केल्यामुळे, देवाच्या प्रतिमेतील मनुष्य प्रकट होईल, आणि हा शाश्वत मनुष्य त्या प्रतिरूपामध्ये कोणत्याही भौतिक घटकाचा समावेश करणार नाही.

भौतिक म्हणून, सैद्धांतिक जीवन-आधार हा अस्तित्वाचा चुकीचा समज असल्याचे आढळून आले आहे, मनुष्याचे आध्यात्मिक आणि दैवी तत्त्व मानवी विचारांवर डोकावते आणि त्याला "लहान मूल कुठे होते" - अगदी नवीन-जुन्याच्या जन्मापर्यंत घेऊन जाते. कल्पना, अस्तित्वाच्या आध्यात्मिक अर्थासाठी आणि जीवनात काय समाविष्ट आहे.

मानवी विचाराने स्वतःला स्वतःला लादलेल्या भौतिकता आणि बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. हे यापुढे डोके, हृदय किंवा फुफ्फुसांना विचारू नये: मनुष्याच्या जीवनाची शक्यता काय आहे? मन लाचार नाही. बुद्धिमत्ता गैर-बुद्धिमत्तेपुढे नि:शब्द नसते.

11. 191 : 4-13, 16-20

As mortals give up the delusion that there is more than one Mind, more than one God, man in God's likeness will appear, and this eternal man will include in that likeness no material element.

As a material, theoretical life-basis is found to be a misapprehension of existence, the spiritual and divine Principle of man dawns upon human thought, and leads it to "where the young child was," — even to the birth of a new-old idea, to the spiritual sense of being and of what Life includes.

The human thought must free itself from self-imposed materiality and bondage. It should no longer ask of the head, heart, or lungs: What are man's prospects for life? Mind is not helpless. Intelligence is not mute before non-intelligence.

12. 180 : 25-30

जेव्हा मनुष्य देवाद्वारे नियंत्रित केला जातो, सदैव उपस्थित असलेले मन जे सर्व गोष्टी समजून घेते, मनुष्याला हे माहित असते की देवासह सर्व काही शक्य आहे. या जिवंत सत्याकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग, जो आजारी लोकांना बरे करतो, ख्रिस्त येशूने शिकवलेल्या आणि दाखविल्याप्रमाणे दैवी मनाच्या विज्ञानामध्ये सापडतो.

12. 180 : 25-30

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

13. 276 : 1-11

एक देव असणे, एक मन आजारी लोकांना बरे करणारी शक्ती उलगडून दाखवते आणि पवित्र शास्त्रातील या वचनांची पूर्तता करते, "तुला बरे करणारा मी परमेश्वर आहे," आणि "मला खंडणी मिळाली आहे." जेव्हा दैवी आज्ञा समजल्या जातात, तेव्हा ते सहवासाचा पाया उलगडतात, ज्यामध्ये एक मन दुसर्‍याशी युद्ध करत नाही, परंतु पवित्र शास्त्राच्या आज्ञेनुसार सर्वांचा एक आत्मा, देव, एक बुद्धिमान स्त्रोत आहे: "हे मन आपल्या मनात असू द्या. तू, जो ख्रिस्त येशूमध्ये देखील होतास." मनुष्य आणि त्याचा निर्माता दैवी विज्ञानामध्ये परस्परसंबंधित आहेत आणि वास्तविक चेतना केवळ ईश्वराच्या गोष्टींबद्दल जाणते.

13. 276 : 1-11

Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, "I am the Lord that healeth thee," and "I have found a ransom." When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.

14. 231 : 30-2

मनुष्य, त्याच्या निर्मात्याद्वारे शासित, दुसरे कोणतेही मन नसलेले, - "सर्व गोष्टी त्याच्या [देवाचे वचन] द्वारे बनविल्या गेल्या आहेत; आणि जे काही बनवले गेले ते त्याच्याशिवाय निर्माण झाले नाही" - इव्हेंजेलिस्टच्या विधानावर आधारित आहे. पाप, आजारपण आणि मृत्यूवर विजय मिळवू शकतो.

14. 231 : 30-2

Man, governed by his Maker, having no other Mind, — planted on the Evangelist's statement that "all things were made by Him [the Word of God]; and without Him was not anything made that was made," — can triumph over sin, sickness, and death.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████