रविवारी फेब्रुवारी 13, 2022जीव

SubjectSoul

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 34 : 22

"परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या आत्म्यांना वाचवतो. ते लोक त्याच्यावर अवलंबून असतात तो त्यांचा विनाश होऊ देणार नाही."Golden Text: Psalm 34 : 22

The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 34: 1-5, 22


1     परमेश्वराला नेहमी धन्यवाद देईन. माझ्या ओठांवर नेहमी त्याची स्तुती असेल.

2     विनम्र लोकांनो ऐका आणि आनंदी व्हा माझ्या मनाला परमेश्वराचा गर्व वाटतो.

3     देवाच्या महानते बद्दल माझ्या बरोबर सांगत चला. आपण त्याच्या नावाला प्रतिष्ठा देऊ या.

4     मी देवाकडे मदतीसाठी गेलो आणि त्याने माझे ऐकले. मला ज्या सर्व गोष्टींची भीती वाटत होती त्यापासून त्याने मला वाचवले.

5     देवाकडे मदतीसाठी वळा तुमचा स्वीकार होईल लाज वाटून घेऊ नका.

22     परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या आत्म्यांना वाचवतो. ते लोक त्याच्यावर अवलंबून असतात तो त्यांचा विनाश होऊ देणार नाही.

Responsive Reading: Psalm 34 : 1-5, 22

1.     I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.

2.     My soul shall make her boast in the Lord: the humble shall hear thereof, and be glad.

3.     O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together.

4.     I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.

5.     They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.

22.     The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 121: 1-8

1     वर डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून येणार आहे?

2     माझी मदत परमेश्वराकडून, स्वर्ग व पृथ्वी यांच्या निर्मात्याकडून येणार आहे.

3     देव तुला खाली पडू देणार नाही. तुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही.

4     इस्राएलचा पाठीराखा झोपाळू होत नाही. देव कधीही झोपत नाही.

5     परमेश्वर तुझा पाठीराखा आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो.

6     ख पोहोचवणार नाही. आणि रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही.

7     परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.

8     परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणि सदैव मदत करत राहील.

1. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2      My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

2. यहोशवा 22 : 1 (यहोशवा)-6

1     यहोशवाने मग रऊबेनी, गादी आणि मनश्शाच्या अर्ध्या वंशातील लोक यांना एकत्र बोलवले.

2     त्यांना तो म्हणाला, परमेश्वराचा सेवक मोशे याने तुम्हाला जे जे सांगितले त्याप्रमाणे तुम्ही वागलात. माझ्याही सर्व आज्ञा तुम्ही पाळल्यात.

3     आजपर्यंत तुम्ही आपल्या इस्राएल बांधवांनाही पाठिंबा दिलात. तुमच्या परमेश्वर देवाने दिलेल्या सर्व आज्ञा तुम्ही काटेकोरपणे पाळल्या आहेत.

4     सर्व कठीण प्रसंगातून शांतता देण्याचे तुमच्या परमेश्वर देवाने इस्राएल लोकांना वचन दिले होते. आणि परमेश्वराने आपला शब्द खरा केला आहे. तेव्हा आता तुम्ही आपल्या घरी जाऊ शकता. यार्देनच्या पूर्वेकडील प्रदेश परमेश्वराचा सेवक मोशेने तुम्हाला दिला आहे. तेथे तुम्ही आता जाऊ शकता.

5     पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा मोशेचे नियम पाळत चला. परमेश्वर देवावर प्रेम करा आणि त्याच्या आज्ञा पाळा. परमेश्वराच्या मार्गाने जा आणि मनोभावे त्याची सेवा करा.

6     एवढे बोलून यहोशवाने त्यांना निरोप दिला आणि ते निघाले. ते आपल्या घरी परतले.

2. Joshua 22 : 1 (Joshua)-6

1     Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh,

2     And said unto them, Ye have kept all that Moses the servant of the Lord commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you:

3     Ye have not left your brethren these many days unto this day, but have kept the charge of the commandment of the Lord your God.

4     And now the Lord your God hath given rest unto your brethren, as he promised them: therefore now return ye, and get you unto your tents, and unto the land of your possession, which Moses the servant of the Lord gave you on the other side Jordan.

5     But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of the Lord charged you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul.

6     So Joshua blessed them, and sent them away: and they went unto their tents.

3. यहोशवा 23 : 1-6, 14

1     परमेश्वराने इस्राएल लोकांना भोवतालच्या शत्रूंपासून विसावा दिला. त्यांना सुरक्षित केले. अशी अनेक वर्षे लोटली, आता यहोशवा बराच वृध्द झाला होता.

2     तेव्हा एकदा, इस्राएल लोकांमधील वडीलधारी मंडळी, कुटुंबप्रमुख, न्यायाधीश, अंमलदार या सर्वांना यहोशवाने भेटीसाठी एकत्र बोलावले. तो त्यांना म्हणाला, मी आता म्हातारा झालो.

3     परमेश्वराने आपल्या शत्रूंची काय परिस्थिती करुन टाकली ते तुम्ही पाहीले. आपल्याला मदत करण्याच्या उद्देशाने त्याने ते केले. तुमचा परमेश्वर देव तुमच्यासाठी लढला.

4     यार्देन नदी आणि पश्चिमेला भूमध्य समुद्र यांच्या मधली जमीन तुम्ही काबीज करू शकता हे मी तुम्हाला सांगितल्याचे तुमच्या लक्षात असेलच. ती भूमी तुम्हाला द्यायचे मी वचन दिले आहे, पण अजून तुम्ही ती ताब्यात घेतली नाही.

5     तेथील रहिवाश्यांना तुमचा परमेश्वर देव घालवून देईल. तुम्ही ती आपल्या ताब्यात घ्याल. तेथील. लोकांना परमेश्वर हुसकावून लावील. तुमच्यासाठी त्याने हे करायचे कबूल केले आहे.

6     परमेश्वराने दिलेल्या आज्ञा तुम्ही कटाक्षाने पाळल्या पाहिजेत. मोशेच्या नियमशास्त्रान जे जे लिहिले आहे त्या सर्वांचे पालन करा. त्याच्याकडे पाठ फिरवू नका.

14     माझी अखेर आता जवळ येऊन ठेपली आहे. परमेश्वराने तुमच्यासाठी बऱ्याच महान गोष्टी केल्या हे तुम्ही जाणता व खरोखरच त्यावर विश्वास ठेवता. त्याने दिलेला शब्द पाळण्यात कुठेही कसूर केली नाही हे तुम्हाला माहीत आहेच. आपल्याला दिलेले प्रत्येक वचन त्याने पुरे केले.

3. Joshua 23 : 1-6, 14

1     And it came to pass a long time after that the Lord had given rest unto Israel from all their enemies round about, that Joshua waxed old and stricken in age.

2     And Joshua called for all Israel, and for their elders, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and said unto them, I am old and stricken in age:

3     And ye have seen all that the Lord your God hath done unto all these nations because of you; for the Lord your God is he that hath fought for you.

4     Behold, I have divided unto you by lot these nations that remain, to be an inheritance for your tribes, from Jordan, with all the nations that I have cut off, even unto the great sea westward.

5     And the Lord your God, he shall expel them from before you, and drive them from out of your sight; and ye shall possess their land, as the Lord your God hath promised unto you.

6     Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right hand or to the left;

14     And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.

4. यशया 58: 10 (तर)-12

10     ... त्यांच्या गरजा भागवाव्या. मग अंधकारातून तुमचे भाग्य चमकून उठेल. तुम्हाला कसलेही दु:ख होणार नाही. मध्यान्हीच्या सूर्यप्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य तळपेल.

11     परमेश्वर नेहमीच तुम्हाला मार्गदर्शन करील. ओसाड प्रदेशात तो तुमचा आत्मा तृप्त करील. तो तुमची हाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी मिळणाऱ्या बागेप्रमाणे तुम्ही व्हाल. सतत वाहणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे तुम्ही असाल.

12     पुष्कळ वर्षे तुमच्या शहरांचा नाश झाला. पण नवीन शहरे वसविली जातील आणि त्या शहरांचा पाया अनेक वर्षे टिकून राहील. तुम्हाला “कुंपण पक्के करणारा आणि रस्ते व घरे बांधणारा असे नांव मिळेल.

4. Isaiah 58 : 10 (if)-12

10     …if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

12     And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.

5. मत्तय 16: 21-28

21     तेव्हापासून येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यास दाखवू लागला की, आपण यरूशलेमला जावे आणि वडील यहुदी नेते व मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक यांच्याकडून पुष्कळ दु:खे सोसावी व जिवे मारले जावे व तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठविले जावे याचे अगत्य आहे.

22     तेव्हा पेत्राने त्याला जवळ घेऊन निषेध करून म्हटले, प्रभु, या गोष्टीपासून देव तुझी सुटका करो. या गोष्टी तुझ्या बाबतीत कधीही घडणार नाहीत!

23     परंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सैताना, माझ्यामागे हो, तू मला अडखळण आहेस. कारण तू देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत नाहीस तर मनुष्यांच्या गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.

24     तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छित असेल तर त्याने स्वत:ला नाकारावे आणि आपला वधस्तंभ उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे.

25     कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इच्छितो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव गमावील तो त्याला मिळवील.

26     जर मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि अनंतकालिक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ? किंवा मनुष्य आपल्या जिवाचा काय मोबदला देईल?

27     कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या वैभवात आपल्या दूतांसहित येणार आहे. आणि तेव्हा तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला देईल.

28     मी तुम्हांला खरे सांगतो की, येथे उभे राहाणाऱ्यातले काही जण असे आहेत की, ते मनुष्याच्या पुत्राला त्याच्या राज्यात येताना पाहतील तोपर्यंत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.

5. Matthew 16 : 21-28

21     From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

22     Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

23     But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

27     For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

28     Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

6. विलापगीत 3 : 24-26

24     मी मनाशी म्हणतो, परमेश्वर माझा देव आहे. म्हणूनच मला आशा वाटेल.

25     परमेश्वराची वाट पाहणाऱ्यांवर व त्याला शोधणाऱ्यांवर तो कृपा करतो.

26     परमेश्वराने आपले रक्षण करावे म्हणून मुकाट्याने वाट पाहणे केव्हाही चांगले.

6. Lamentations 3 : 24-26

24     The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.

25     The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.

26     It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 6 : 14-16

स्वर्गात पोहोचण्यासाठी, अस्तित्वाची सुसंगतता, आपण असण्याचे दैवी तत्व समजून घेतले पाहिजे.

1. 6 : 14-16

To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

2. 120 : 4-6

आत्मा, किंवा आत्मा, देव आहे, अपरिवर्तनीय आणि शाश्वत; आणि माणूस सहअस्तित्वात असतो आणि आत्मा, देव प्रतिबिंबित करतो, कारण मनुष्य देवाची प्रतिमा आहे.

2. 120 : 4-6

Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

3. 477 : 22-29

आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा निकृष्ट काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका विशिष्ट सुंदर तलावाला "महान आत्म्याचे स्मित" म्हटले तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निहित वास्तवाची काही झलक पाहिली.

3. 477 : 22-29

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit."

4. 587 : 25-27

स्वर्ग. सुसंवाद; आत्म्याचे राज्य; दैवी तत्त्वानुसार शासन; अध्यात्म; आनंद आत्म्याचे वातावरण.

4. 587 : 25-27

Heaven. Harmony; the reign of Spirit; government by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere of Soul.

5. 390 : 4-11

जीवन हे स्वयंपूर्ण आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणि आपण आत्म्याच्या चिरंतन सुसंवादाला कधीही नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंद्रियांमध्ये, विसंगती दिसते. हे देवाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दैवी तत्व, जे स्पष्ट मतभेद निर्माण करते आणि त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसंवाद पुनर्संचयित करते. सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

5. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

6. 311 : 7-25

आत्मा अमर आहे कारण तो आत्मा आहे, ज्यामध्ये आत्म-नाशाचा कोणताही घटक नाही. मनुष्य आध्यात्मिकरित्या हरवला आहे का? नाही, तो केवळ ज्ञान सामग्री गमावू शकतो. सर्व पाप देहाचे आहे. ते आध्यात्मिक असू शकत नाही. जोपर्यंत पदार्थातील मनाचा भ्रम कायम आहे तोपर्यंत येथे किंवा यापुढे पाप अस्तित्वात आहे. ही पापाची भावना आहे, आणि पापी आत्मा नाही, जो हरवला आहे. चांगल्याच्या भावनेने वाईटाचा नाश होतो.

आत्म्याचे वास्तव्य अर्थाने आणि मन हे पदार्थात वसलेले आहे असे चुकीचे अनुमान केल्याने, विश्वास तात्पुरता तोटा किंवा आत्म्याचा अभाव, आध्यात्मिक सत्य या भावनेत भरकटतो. त्रुटीची ही अवस्था म्हणजे जीवनाचे आणि पदार्थाचे अस्तित्त्वात असलेले नश्वर स्वप्न आहे आणि ते अस्तित्वाच्या अमर वास्तवाच्या थेट विरुद्ध आहे. जोपर्यंत आपण विश्वास ठेवतो की आत्मा पाप करू शकतो किंवा अमर आत्मा नश्वर शरीरात आहे, तोपर्यंत आपण अस्तित्वाचे विज्ञान कधीही समजू शकत नाही. जेव्हा मानवतेला हे विज्ञान समजेल, तेव्हा तो मनुष्यासाठी जीवनाचा नियम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च नियम, जो सामंजस्य आणि अमरत्वाद्वारे भौतिक अर्थांवर विजय मिळवतो.

6. 311 : 7-25

Soul is immortal because it is Spirit, which has no element of self-destruction. Is man lost spiritually? No, he can only lose a sense material. All sin is of the flesh. It cannot be spiritual. Sin exists here or hereafter only so long as the illusion of mind in matter remains. It is a sense of sin, and not a sinful soul, which is lost. Evil is destroyed by the sense of good.

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

7. 427 : 2-7

जीवन हा आत्म्याचा नियम आहे, अगदी सत्याच्या आत्म्याचा नियम आहे आणि आत्मा कधीही त्याच्या प्रतिनिधीशिवाय नसतो. मनुष्याचे वैयक्तिक अस्तित्व आत्म्यापेक्षा अधिक मरत नाही किंवा बेशुद्धावस्थेत नाहीसे होऊ शकत नाही, कारण दोन्ही अमर आहेत.

7. 427 : 2-7

Life is the law of Soul, even the law of the spirit of Truth, and Soul is never without its representative. Man's individual being can no more die nor disappear in unconsciousness than can Soul, for both are immortal.

8. 307 : 25 ()-30

दैवी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर प्रभुत्व देतो. मनुष्याला भौतिक आधारावर निर्माण केले गेले नाही, किंवा भौतिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही जे आत्म्याने कधीही केले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

8. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

9. 302 : 15 (सुसंवादी)-24

…सुसंवादी आणि अमर मनुष्य सदैव अस्तित्त्वात आहे आणि कोणत्याही जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्तेच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणि त्याहूनही वरचढ आहे. हे विधान सत्यावर आधारित आहे, दंतकथा नाही. असण्याचे शास्त्र मनुष्याला परिपूर्ण म्हणून प्रकट करते, जसे की पिता परिपूर्ण आहे, कारण अध्यात्मिक मनुष्याचा आत्मा किंवा मन हा देव आहे, सर्व अस्तित्वाचा दैवी तत्व आहे, आणि कारण हा वास्तविक मनुष्य इंद्रियाऐवजी आत्म्याद्वारे नियंत्रित केला जातो, आत्म्याच्या नियमाने, पदार्थाच्या तथाकथित नियमांद्वारे नाही.

9. 302 : 15 (harmonious)-24

…harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable. The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

10. 322 : 3-13

जेव्हा समजून घेतल्याने जीवन आणि बुद्धिमत्तेचा दृष्टिकोन भौतिकतेपासून आध्यात्मिक आधारावर बदलतो, तेव्हा आपल्याला जीवनाची वास्तविकता, इंद्रियांवर आत्म्याचे नियंत्रण प्राप्त होईल आणि आपल्याला त्याच्या दैवी तत्त्वामध्ये ख्रिस्ती धर्म किंवा सत्याची जाणीव होईल. सुसंवादी आणि अमर मनुष्य प्राप्त होण्यापूर्वी आणि त्याच्या क्षमता प्रकट होण्याआधी हा कळस असावा. आपले विचार दैवी तत्त्वाकडे वळवणे - दैवी विज्ञानाची ही ओळख होण्याआधी पूर्ण केले जाणारे अफाट कार्य लक्षात घेता - आपली चूक सोडण्यासाठी मर्यादित विश्वास तयार केला जाऊ शकतो हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

10. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

11. 60 : 24-11

अयोग्य कान विसंगतीला सुसंवाद म्हणतो, समरसतेचे कौतुक करत नाही. म्हणून भौतिक ज्ञान, अस्तित्वाचा खरा आनंद ओळखत नाही, त्याला खोट्या आधारावर ठेवते. विज्ञान विसंवाद दुरुस्त करेल आणि जीवनातील गोड सुसंवाद शिकवेल.

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आहेत ज्याद्वारे मानवजातीला आशीर्वाद द्यावा, आणि आनंद अधिक सहजतेने प्राप्त होईल आणि आत्म्यामध्ये शोधले तर ते अधिक सुरक्षित होईल. केवळ उच्च उपभोगांनीच अमर माणसाची लालसा पूर्ण होऊ शकते. वैयक्तिक अर्थाच्या मर्यादेत आपण आनंदाची परिसीमा करू शकत नाही. इंद्रियांना खरा आनंद मिळत नाही.

मानवी स्नेहातील चांगुलपणाचा वाईटावर आणि अध्यात्मिक प्राण्यांवर चढता असला पाहिजे, अन्यथा आनंद कधीही जिंकला जाणार नाही. या खगोलीय स्थितीची प्राप्ती आपल्या संततीमध्ये सुधारणा करेल, गुन्हेगारी कमी करेल आणि महत्त्वाकांक्षेला उच्च उद्दिष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचावली पाहिजे आणि स्वार्थाचा प्रत्येक पर्वत कमी केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या देवाचा महामार्ग विज्ञानात तयार होईल.

11. 60 : 24-11

An ill-attuned ear calls discord harmony, not appreciating concord. So physical sense, not discerning the true happiness of being, places it on a false basis. Science will correct the discord, and teach us life's sweeter harmonies.

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 210 : 11-16

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमस्वरूपी प्रकट होतात हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, आंधळ्यांना दृष्टी दिली, बहिर्यांना श्रवण केले, पांगळ्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मन आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक क्रिया प्रकाशात आणली. आणि आत्मा आणि मोक्ष बद्दल अधिक चांगली समज देणे.

12. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

13. 9 : 17-24

तुम्ही "तुझा देव परमेश्वर ह्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जिवाने व पूर्ण मनाने प्रीति करा" का? या आज्ञेत बरेच काही समाविष्ट आहे, अगदी सर्व केवळ भौतिक संवेदना, स्नेह आणि उपासना यांचे समर्पण. हा ख्रिश्चन धर्माचा एल डोराडो आहे. यात जीवनाचे विज्ञान समाविष्ट आहे, आणि केवळ आत्म्याचे दैवी नियंत्रण ओळखते, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्वामी आहे, आणि भौतिक ज्ञान आणि मानवाला स्थान नाही.

13. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

14. 273 : 18 फक्त

आत्म्याद्वारे शासित असताना मनुष्य सुसंवादी असतो.

14. 273 : 18 only

Man is harmonious when governed by Soul.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████