रविवारी फेब्रुवारी 12, 2023जीव

SubjectSoul

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 16: 17

"चांगले लोक वाईटापासून दूर राहाण्याचा प्रयत्न करीत आपले आयुष्य जगतात. जो माणूस जीवनात काळजी घेतो तो आपल्या आत्म्याचे रक्षण करतो."Golden Text: Proverbs 16 : 17

The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 121: 1, 2, 5-8


1     वर डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून येणार आहे?

2     माझी मदत परमेश्वराकडून, स्वर्ग व पृथ्वी यांच्या निर्मात्याकडून येणार आहे.

5     परमेश्वर तुझा पाठीराखा आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो.

6     ख पोहोचवणार नाही. आणि रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही.

7     परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.

8     परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणि सदैव मदत करत राहील.

Responsive Reading: Psalm 121 : 1, 2, 5-8

1.     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2.     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

5.     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6.     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7.     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8.     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 107: 1-9

1     परमेश्वराला धन्यावाद द्या. कारण तो चांगला आहे. त्याचे प्रेम कायम राहाणार आहे.

2     परमेश्वराने ज्याचा उध्दार केला आहे अशा प्रत्येक माणसाने हे शब्द म्हटले पाहिजेत. परमेश्वराने त्यांना त्यांच्या शत्रूपासून वाचवले.

3     परमेश्वराने त्याच्या माणसांना वेगवेगळ्या देशातून गोळा करुन आणले. त्याने त्याना पूर्व - पश्चिम, उत्तर - दक्षिण या दिशांतून आणले.

4     त्यांतले काही वाळवंटात फिरले. ते राहाण्यासाठी जागा शोधत होते पण त्यांना शहर सापडले नाही.

5     ते खूप भुकेले आणि तान्हेले होते आणि अशक्त होत होते.

6     नंतर त्यांनी परमेश्वराला मदती साठी हाक मारली आणि त्याने त्यांना त्यांच्या संकटातून वाचवले.

7     देव त्यांना सरळ जेथे त्यांना राहायचे होते त्या शहरात घेऊन गेला.

8     परमेश्वराला त्याच्या प्रेमाबद्दल आणि तो ज्या अद्भुत गोष्टी लोकांसाठी करतो त्याबद्दल धन्यवाद द्या.

9     देव तान्हेल्या आत्म्याचे समाधान करतो. देव भुकेल्या आत्म्याला चांगल्या वस्तूंनी भरतो.

1. Psalm 107 : 1-9

1     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

3     And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

4     They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

5     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

7     And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

8     Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9     For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

2. यिर्मया 31: 10-14

10     राष्ट्रांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका! समुद्राकडील दूरच्या देशांत हा संदेश पोहोचवा. देवाने इस्राएलच्या लोकांना पांगविले. पण देव त्यांना पुन्हा गोळा करील आणि तो आपल्या कळपावर मेंढपाळाप्रमाणे लक्ष ठेवील.

11     परमेश्वर याकोबला परत आणील. परमेश्वराच्या लोकांपेक्षा बलवान असलेल्या लोकांपासून परमेश्वर त्याच्या लोकांचे रक्षण करील.

12     इस्राएलचे लोक सियोनच्या शिखरावर येतील आणि आनंदाने आरोळ्या ठोकतील. परमेश्वराने दिलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळतील. परमेश्वर त्यांना धान्य, ताजा द्राक्षरस, ताजे तेल, कोकरे आणि गाई देईल. भरपूर पाणी मिळालेल्या बागेप्रमाणे त्यांची स्थिती होईल. इस्राएलच्या लोकांना पुन्हा कधीही त्रास होणार नाही.

13     मग इस्राएलमधील तरुणी आनंदित होऊन नाचतील आणि तरुण व वृद्ध त्यांच्या नाचात सामील होतील. मी त्यांचे दु:खाचे सुखात रुपांतर करीन. मी इस्राएलच्या लोकांना समाधानात ठेवीन. मी त्यांच्या दु:खाचे सुखात रुपांतर करीन.

14     मी याजकांना भरपूर अन्न देईन. मी दिलेल्या चांगल्याचुंगल्या गोष्टींमुळे माझ्या लोकांचे समाधान होईल. हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

2. Jeremiah 31 : 10-14

10     Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

13     Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together: for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.

3. 2 इतिहास 15: 1 (आत्मा), 2 (से 3rd ;), 3-5, 8, 9, 12

1     ... ओबेदचा मुलगा अजऱ्या याच्यात परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला.

2     अजऱ्या आसाच्या भेटीला गेला आणि म्हणाला, “आसा मी काय म्हणतो ते ऐक. यहूदा आणि बन्यामिन लोकहो, तुम्हीही ऐका. जर तुम्ही परमेश्वराबरोबर राहिलात तर तो तुमच्याबरोबर राहील. जर तुम्ही त्याचा शोध केलात तर तो तुम्हाला भेटेल. पण तुम्ही त्याला सोडलेत तर तो ही तुम्हाला सोडेल.

3     इस्राएलला दीर्घकाळ पर्यंत खरा देव असा नव्हता, तसेच शिकवायला याजक किंवा नियमशास्त्र नव्हते

4     पण अडचणीत सापडल्यावर इस्राएल लोक पुन्हा परमेश्वर देवाकडे वळाले, तो इस्राएलचा देव आहे. त्यांनी देवाचा सोध घेतला आणि त्यांना तो सापडला.

5     त्या धकाधकीच्या काळात कोणीही सुरक्षितपणे प्रवास करु शकत नव्हता. सगळ्याच देशामध्ये अराजकाची स्थिती होती.

8     आसाला या शब्दांनी आणि ओबेद या संदेष्ट्याच्या संदेशाने धीर आला. त्याने यहूदा आणि बन्यामिनमधील अमंगळ मूर्ती हटवल्या. एफ्राइमचा जो डोंगराळ प्रदेश त्याने ताब्यात घेतला होता त्या प्रदेशातल्या गावांमधल्या मर्तिही काढून टाकल्या. मंदिराच्या प्रवेशद्वारातील परमेश्वराच्या वेदीची डागडुजी केली.

9     मग त्याने यहूदा आणि बन्यामिनमधील सर्व लोक तसेच एफ्राइम, मनश्शे व शिमोन वंशातील जे लोक इस्राएल राष्ट्रातून यहूदांत आले होते त्यांना एकत्र बोलावले. आसाचा देव परमेश्वर याची त्याला साथ आहे हे पाहून लोक मोठ्या संख्येने आले.

12     तिथे त्यांनी जिवाभावाने परमेश्वर देवाची सेवा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यांच्या पूर्वजांचाही देव हाच होता.

3. II Chronicles 15 : 1 (the spirit), 2 (to 3rd ;), 3-5, 8, 9, 12

1     …the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded:

2     And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you;

3     Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law.

4     But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them.

5     And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries.

8     And when Asa heard these words, and the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord, that was before the porch of the Lord.

9     And he gathered all Judah and Benjamin, and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh, and out of Simeon: for they fell to him out of Israel in abundance, when they saw that the Lord his God was with him.

12     And they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul.

4. लूक 4: 14-21

14     मग आत्म्याच्या सामर्थ्यात येशू गालीलास परतला आणि त्याच्याविषयीची बातमी सगळीकडे पसरली.

15     त्याने त्यांच्या सभास्थानात शिकविले, आणि सर्वांनी त्याची स्तुति केली.

16     मग तो नासरेथला गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणि शब्बाथ दिवशी त्याच्या प्रथेप्रमाणे तो सभास्थानात गेला, तो वाचण्यासाठी उभा राहिला,

17     आणि यशया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघडले आणि जो भाग शोधून काढला, त्या ठिकाणी असे लिहिले आहे:

18     प्रभूचा आत्मा मजवर आहे, कारण त्याने मला अभिषेक केला आहे, यासाठी की, गरिबांना सुवार्ता सांगण्यासाठी बंदीवान म्हणून नेलेल्यांस स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृष्टि मिळावी व त्यांनी बघावे यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी.

19     आणि प्रभूच्या कृपेच्या वर्षाची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठविले आहे.

20     मग त्याने पुस्तक बंद केले आणि सेवकाला परत दिले व तो खाली बसला. सभास्थानातील प्रत्येक जण त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.

21     त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्रवचन पूर्ण झाले.

4. Luke 4 : 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

5. मार्क 8: 22-25

22     ते बेथसैदा येथे आले आणि काही जणांनी त्याच्याकडे एका आंधळ्याला आणले व येशूने त्याला स्पर्श करावा अशी विनंति केली.

23     मग त्याने आंधळ्याचा हात धरून त्याला गावाबाहेर नेले मग येशू त्या आंधळ्याच्या डोळ्यात थुंकला व त्याच्यावर हात ठेवून त्यान विचारले, तुला काही दिसते काय?

24     त्याने वर पाहिले आणि म्हणाला, मला माणसे दिसतात व सभोवताली झाडे चालत असल्यासारखी दिसतात.

25     नंतर येशूने पुन्हा आपले हात त्या माणसाच्या डोळ्यावर ठेवले. त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याला दृष्टी आली. त्याला सर्व काही स्पष्ट दिसु लागले.

5. Mark 8 : 22-25

22     And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

23     And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.

24     And he looked up, and said, I see men as trees, walking.

25     After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.

6. यशया 55: 1-3

1     तहानलेल्यांनो, या आणि पाणी प्या. तुमच्याजवळ पैसा नसला तरी काळजी करू नका. या आणि पोटभर खा, प्या. अन्न आणि मद्य ह्यासाठी पैसे पडणार नाहीत.

2     जे खरोखरचे अन्न नाही त्यासाठी पैसे वाया का घालविता? तुम्हाला ज्यापासून समाधान मिळत नाही असे काम तुम्ही का करता? माझे लक्षपूर्वक ऐका म्हणजे तुम्हाला चांगले अन्न मिळेल. तुमच्या जीवाला तृप्ती देणाऱ्या अन्नाचा आनंद तुम्हाला मिळेल.

3     मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी चिरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दावीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल. मी दावीदला वचन दिले होते की मी अखंड त्याच्यावर प्रेम करीन व त्याच्यावर विश्वास ठेवीन. तुम्ही त्या करारावर विश्वास ठेवू शकता.

6. Isaiah 55 : 1-3

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

2     Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

7. 1 पेत्र 2: 25

25     तुम्ही मेंढराप्रमाणे बहकत होता. पण आता तुमच्या जीवनाचा जो मेंढपाळ व संरक्षक त्याच्याकडे परत आला आहात.

7. I Peter 2 : 25

25     For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 6 : 14-16

स्वर्गात पोहोचण्यासाठी, अस्तित्वाची सुसंगतता, आपण असण्याचे दैवी तत्व समजून घेतले पाहिजे.

1. 6 : 14-16

To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

2. 587 : 25-27

स्वर्ग. सुसंवाद; आत्म्याचे राज्य; दैवी तत्त्वानुसार शासन; अध्यात्म; आनंद आत्म्याचे वातावरण.

2. 587 : 25-27

Heaven. Harmony; the reign of Spirit; government by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere of Soul.

3. 120 : 4-6

आत्मा, किंवा आत्मा, देव आहे, अपरिवर्तनीय आणि शाश्वत; आणि माणूस सहअस्तित्वात असतो आणि आत्मा, देव प्रतिबिंबित करतो, कारण मनुष्य देवाची प्रतिमा आहे.

3. 120 : 4-6

Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

4. 477 : 22-29

आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा निकृष्ट काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका विशिष्ट सुंदर तलावाला "महान आत्म्याचे स्मित" म्हटले तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निहित वास्तवाची काही झलक पाहिली.

4. 477 : 22-29

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit."

5. 390 : 4-11

जीवन हे स्वयंपूर्ण आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणि आपण आत्म्याच्या चिरंतन सुसंवादाला कधीही नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंद्रियांमध्ये, विसंगती दिसते. हे देवाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दैवी तत्व, जे स्पष्ट मतभेद निर्माण करते आणि त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसंवाद पुनर्संचयित करते. सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

5. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

6. 311 : 7-25

आत्मा अमर आहे कारण तो आत्मा आहे, ज्यामध्ये आत्म-नाशाचा कोणताही घटक नाही. मनुष्य आध्यात्मिकरित्या हरवला आहे का? नाही, तो केवळ ज्ञान सामग्री गमावू शकतो. सर्व पाप देहाचे आहे. ते आध्यात्मिक असू शकत नाही. जोपर्यंत पदार्थातील मनाचा भ्रम कायम आहे तोपर्यंत येथे किंवा यापुढे पाप अस्तित्वात आहे. ही पापाची भावना आहे, आणि पापी आत्मा नाही, जो हरवला आहे. चांगल्याच्या भावनेने वाईटाचा नाश होतो.

आत्म्याचे वास्तव्य अर्थाने आणि मन हे पदार्थात वसलेले आहे असे चुकीचे अनुमान केल्याने, विश्वास तात्पुरता तोटा किंवा आत्म्याचा अभाव, आध्यात्मिक सत्य या भावनेत भरकटतो. त्रुटीची ही अवस्था म्हणजे जीवनाचे आणि पदार्थाचे अस्तित्त्वात असलेले नश्वर स्वप्न आहे आणि ते अस्तित्वाच्या अमर वास्तवाच्या थेट विरुद्ध आहे. जोपर्यंत आपण विश्वास ठेवतो की आत्मा पाप करू शकतो किंवा अमर आत्मा नश्वर शरीरात आहे, तोपर्यंत आपण अस्तित्वाचे विज्ञान कधीही समजू शकत नाही. जेव्हा मानवतेला हे विज्ञान समजेल, तेव्हा तो मनुष्यासाठी जीवनाचा नियम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च नियम, जो सामंजस्य आणि अमरत्वाद्वारे भौतिक अर्थांवर विजय मिळवतो.

6. 311 : 7-25

Soul is immortal because it is Spirit, which has no element of self-destruction. Is man lost spiritually? No, he can only lose a sense material. All sin is of the flesh. It cannot be spiritual. Sin exists here or hereafter only so long as the illusion of mind in matter remains. It is a sense of sin, and not a sinful soul, which is lost. Evil is destroyed by the sense of good.

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

7. 427 : 2-7

जीवन हा आत्म्याचा नियम आहे, अगदी सत्याच्या आत्म्याचा नियम आहे आणि आत्मा कधीही त्याच्या प्रतिनिधीशिवाय नसतो. मनुष्याचे वैयक्तिक अस्तित्व आत्म्यापेक्षा अधिक मरत नाही किंवा बेशुद्धावस्थेत नाहीसे होऊ शकत नाही, कारण दोन्ही अमर आहेत.

7. 427 : 2-7

Life is the law of Soul, even the law of the spirit of Truth, and Soul is never without its representative. Man's individual being can no more die nor disappear in unconsciousness than can Soul, for both are immortal.

8. 307 : 25 ()-30

दैवी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर प्रभुत्व देतो. मनुष्याला भौतिक आधारावर निर्माण केले गेले नाही, किंवा भौतिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही जे आत्म्याने कधीही केले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

8. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

9. 302 : 15 (सुसंवादी)-24

…सुसंवादी आणि अमर मनुष्य सदैव अस्तित्त्वात आहे आणि कोणत्याही जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्तेच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणि त्याहूनही वरचढ आहे. हे विधान सत्यावर आधारित आहे, दंतकथा नाही. असण्याचे शास्त्र मनुष्याला परिपूर्ण म्हणून प्रकट करते, जसे की पिता परिपूर्ण आहे, कारण अध्यात्मिक मनुष्याचा आत्मा किंवा मन हा देव आहे, सर्व अस्तित्वाचा दैवी तत्व आहे, आणि कारण हा वास्तविक मनुष्य इंद्रियाऐवजी आत्म्याद्वारे नियंत्रित केला जातो, आत्म्याच्या नियमाने, पदार्थाच्या तथाकथित नियमांद्वारे नाही.

9. 302 : 15 (harmonious)-24

…harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable. The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

10. 322 : 3-13

जेव्हा समजून घेतल्याने जीवन आणि बुद्धिमत्तेचा दृष्टिकोन भौतिकतेपासून आध्यात्मिक आधारावर बदलतो, तेव्हा आपल्याला जीवनाची वास्तविकता, इंद्रियांवर आत्म्याचे नियंत्रण प्राप्त होईल आणि आपल्याला त्याच्या दैवी तत्त्वामध्ये ख्रिस्ती धर्म किंवा सत्याची जाणीव होईल. सुसंवादी आणि अमर मनुष्य प्राप्त होण्यापूर्वी आणि त्याच्या क्षमता प्रकट होण्याआधी हा कळस असावा. आपले विचार दैवी तत्त्वाकडे वळवणे - दैवी विज्ञानाची ही ओळख होण्याआधी पूर्ण केले जाणारे अफाट कार्य लक्षात घेता - आपली चूक सोडण्यासाठी मर्यादित विश्वास तयार केला जाऊ शकतो हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

10. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

11. 60 : 24-11

अयोग्य कान विसंगतीला सुसंवाद म्हणतो, समरसतेचे कौतुक करत नाही. म्हणून भौतिक ज्ञान, अस्तित्वाचा खरा आनंद ओळखत नाही, त्याला खोट्या आधारावर ठेवते. विज्ञान विसंवाद दुरुस्त करेल आणि जीवनातील गोड सुसंवाद शिकवेल.

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आहेत ज्याद्वारे मानवजातीला आशीर्वाद द्यावा, आणि आनंद अधिक सहजतेने प्राप्त होईल आणि आत्म्यामध्ये शोधले तर ते अधिक सुरक्षित होईल. केवळ उच्च उपभोगांनीच अमर माणसाची लालसा पूर्ण होऊ शकते. वैयक्तिक अर्थाच्या मर्यादेत आपण आनंदाची परिसीमा करू शकत नाही. इंद्रियांना खरा आनंद मिळत नाही.

मानवी स्नेहातील चांगुलपणाचा वाईटावर आणि अध्यात्मिक प्राण्यांवर चढता असला पाहिजे, अन्यथा आनंद कधीही जिंकला जाणार नाही. या खगोलीय स्थितीची प्राप्ती आपल्या संततीमध्ये सुधारणा करेल, गुन्हेगारी कमी करेल आणि महत्त्वाकांक्षेला उच्च उद्दिष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचावली पाहिजे आणि स्वार्थाचा प्रत्येक पर्वत कमी केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या देवाचा महामार्ग विज्ञानात तयार होईल.

11. 60 : 24-11

An ill-attuned ear calls discord harmony, not appreciating concord. So physical sense, not discerning the true happiness of being, places it on a false basis. Science will correct the discord, and teach us life's sweeter harmonies.

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 210 : 11-16

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमस्वरूपी प्रकट होतात हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, आंधळ्यांना दृष्टी दिली, बहिर्यांना श्रवण केले, पांगळ्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मन आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक क्रिया प्रकाशात आणली. आणि आत्मा आणि मोक्ष बद्दल अधिक चांगली समज देणे.

12. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

13. 9 : 17-24

तुम्ही "तुझा देव परमेश्वर ह्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जिवाने व पूर्ण मनाने प्रीति करा" का? या आज्ञेत बरेच काही समाविष्ट आहे, अगदी सर्व केवळ भौतिक संवेदना, स्नेह आणि उपासना यांचे समर्पण. हा ख्रिश्चन धर्माचा एल डोराडो आहे. यात जीवनाचे विज्ञान समाविष्ट आहे, आणि केवळ आत्म्याचे दैवी नियंत्रण ओळखते, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्वामी आहे, आणि भौतिक ज्ञान आणि मानवाला स्थान नाही.

13. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

14. 273 : 18 फक्त

आत्म्याद्वारे शासित असताना मनुष्य सुसंवादी असतो.

14. 273 : 18 only

Man is harmonious when governed by Soul.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████