रविवारी नोव्हेंबर 6, 2022आदाम आणि पडलेला माणूस

SubjectAdam and Fallen Man

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 करिंथकरांस 15: 22

"कारण जसे आदामाद्वारे सर्व मरण पावतात तसेच सर्वजण ख्रिस्ताद्वारे जिवंत केले जातील."Golden Text: I Corinthians 15 : 22

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 92: 1, 2, 12-15 • यहूदा 1: 24, 25


1     परमेश्वराची स्तुती करणे चांगले असते. परात्पर देवा, तुझ्या नावाचे उपकारस्मरण करणे चांगले असते.

2     तुझ्या प्रेमा बद्दल सकाळी गाणे आणि रात्री तुझ्या इमानीपणाबद्दल जयजयकार करणे चांगले असते.

12     परंतु चांगला माणूस वाढणाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमाणे असतो.चांगला माणूस लबानोनमधल्या मोठ्या देवदार वृक्षासारखा असतो.

13     चांगली माणसे परमेश्वराच्या मंदिरात लावलेल्या मजबूत वृक्षासारखी असतात. आमच्या देवाच्या मंदिरातील अंगणात ती झपाट्याने वाढतील.

14     ते जुने झाल्यावरही फळे देत राहातील. ते सशक्त हिरव्या झाडासारखे असतील.

15     परमेश्वर चांगला आहे हे प्रत्येकाला दाखवण्यासाठी ती (चांगली माणसे) तेथे आहेत तो माझा खडक असून तो काहीही चुकीचे करत नाही.

24     आता, तुम्ही पडू नये म्हणून तुम्हाला राखावयास जो समर्थ आहे आणि तुम्हाला आपल्या गौरवी समक्षतेत शुद्ध असेसादर करायला जो मोठ्या आनंदाने तयार आहे, त्याला आणि आपले तारण करणारा जो

25     एकच देव आहे, त्याला आपलाप्रभु येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे गौरव, मान, पराक्रम आणि अधिकार काल, आज आणि अनंतकाळ असो. आमेन.

Responsive Reading: Psalm 92 : 1, 2, 12-15Jude 1 : 24, 25

1.     It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O most High:

2.     To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15.     To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

24.     Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

25.     To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.धडा उपदेशबायबल पासून


1. उत्पत्ति 1: 26, 27, 31 (से 1st.)

26     मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.

1. Genesis 1 : 26, 27, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. उत्पत्ति 2: 6-9, 21, 22

6     पृथ्वीवरुन धुके वर जात असे व त्याने सर्व जमिनीवर पाणी शिपंडले व पसरले जात असे.

7     नंतर परमेश्वर देवाने जामिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला आणि मनुष्य जीवधारी म्हणजे जीवंत प्राणी झाला.

8     मग परमेश्वर देवाने पूर्वेकडे एदेन नावाच्या जागेत एक बाग लावली आणि त्या बागेत आपण घडविलेल्या मनुष्याला ठेवले.

9     परमेश्वर देवाने सुदंर दिसणारी अन्नासाठी उत्तम अशी सर्व जातीची झाडे बागेमध्ये उगवली आणि बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड आणि बऱ्यावाईटाचे ज्ञान देणारे झाड अशी झाडे लावली.

21     तेव्हा परमेश्वर देवाने आदामाला गाढ झोप लागू दिली. आणि तो झोपला असता परमेश्वराने आदामाच्या शरीरातून एक फासळी काढली व ती जागा चमडचाने बंद केली. तेव्हा ती मांसाने भरुन आली.

22     परमेश्वराने आदामाची फासळी काढून तिची स्त्री बनवली आणि तिला आदामाकडे नेले.

2. Genesis 2 : 6-9, 21, 22

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9     And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

3. उत्पत्ति 3: 1-3, 6, 13, 16, 17 (से 1st,), 19

1     परमेश्वर देवाने निर्माण केलेल्या सर्व वन्य प्राण्यांमध्ये सर्प हा अतिशय धूर्त आणि हुषार होता. त्याला स्त्रीची फसवणूक करायची होती. त्यावेळी सर्प त्या स्त्रीशी बोलला व तो तिला म्हणाला, स्त्रिये, बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नको असे देवाने तुला खरोखरच सांगितले आहे काय?

2     स्त्रीने सर्पाला उत्तर दिले, नाही. देवाने तसे म्हटले नाही बागेतल्या झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो.

3     परंतु असे एक झाड आहे की ज्याचे फळ आम्ही खाता कामा नये देवाने आम्हाला सांगितले, बागेच्या मधोमध असलेल्या झाडाचे फळ तुम्ही मुळीच खाऊ नका. त्या झाडाला स्पर्शही करु नका. नाहीतर तुम्ही मराल.

6     स्त्रीने पाहिले की ते झाड दिसण्यात सुंदर, त्याचे फळ खाण्यास चांगले व शहाणपण देणारे आहे म्हणून तिने त्या झाडाचे फळ तोडून घेतले व खाल्ले. तिचा नवरा तिच्याबरोबर तेथे होता; तेव्हा तिने त्या फळातून त्याला थोडे दिले व त्याने ते खाल्ले.

13     मग परमेश्वर त्या स्त्रीला म्हणाला, तू हे काय केलेस? ती स्त्री म्हणाली, सर्पाने मला भुरळ घालून फसविले व म्हणून मी ते फळ खाल्ले.

16     नंतर परमेश्वर स्त्रीला म्हणाला,“तू गरोदर असताना तुला त्रास होईल आणि मुलांना जन्म देते वेळी तुला खूप वेदना होतील. तरी तुझी ओढ तुझ्या नवऱ्याकडे राहील; आणि तो तुझ्यावर अधिकार चालवील.

17     नंतर परमेश्वर देव आदामाला म्हणाला,

19     तू अतिशय श्रम करुन निढळाच्या घामाने भाकर मिळविशीलं तू मरायच्या दिवसापर्यंत अतिशय काम करशील. आणि नंतर तू पुन्हा माती होशीलं मी तुला मातीतून उत्पन्न केले आहे; आणि तू मरशील तेव्हा परत मातीला जाऊन मिळशील.

3. Genesis 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (to 1st ,), 19

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

16     Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17     And unto Adam he said,

19     In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

4. योहान 1: 6, 15-17

6     योहाननावाचा एक मनुष्य होता. देवाने त्याला पाठवीले.

15     योहानाने त्याच्याविषयी लोकांना सांगितले. योहान म्हणाला, ज्याच्याविषयी मी सांगत आहे तो हाच. मी म्हणालो, माझ्यानंतर येणारा माझ्याहून थोर आहे, तो मोझ्या अगोदरपासुन आहे.

16     शब्द (ख्रिस्त) हा कृपा (दयाळूपणा) व सत्य यांनी पूर्णपणे भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर आशीर्वाद मिळाले.

17     मोशेद्वारे नियमशास्त्र दिले, पण दया व सत्याचा मार्ग ही येशू ख्रिस्ताद्वारे प्राप्त झाली.

4. John 1 : 6, 15-17

6     There was a man sent from God, whose name was John.

15     John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.

16     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

5. योहान 5: 1-9

1     नंतर एका यहुदी सणासाठी येशू यरुशलेमला गेला.

2     यरुशलेमात एक तळे आहेत. त्या तव्व्याला लागून पाच पडव्या आहेत. (होत्या) यहूदिभाषेत।त्या तव्वयाला बेथेझाथाम्हणत. हे तळे मेंढरे नावाच्या वेशीजवळ आहे.

3     तव्व्यालगतच्या पडव्यामध्ये अनेक रोगी पडून असत. त्यात काही आंधळे, लंगडे व काही पांगळे होते.

4     कारण की देवदूत वेळोवेळी तव्व्यात उतरुन पाणी हालवीत असे आणि पाणी हालविल्यानंतर प्रथम जो त्यात जाई त्याला कोणताही रोग असेला तरी तो बरी होत असे.

5     तेथे अडतीस वर्षे आजारी असलेला एक रोगी पडून होता.

6     येशूने त्याला तेथे पडलेला पाहिले, तो मनुष्य तेथे बराच काळ पडून असावा हे येशूने ओळखले. म्हणून येशूने त्या मनुष्याला विचारले. तुला बरे व्हावयाला पाहिजे का?

7     त्या आजारी मनुष्याने उत्तर दिले, महाराज, पाणी हालते तेव्हा त्यात घेऊन जाण्यासाठी माझ्याजवळ कोणीच व्यक्ति नाही. सर्वांत अगोदर पाण्यात उतरण्यासाठी मी निघालो की, माझ्या अगोदर दुसराच रोगी पाण्यात उतरतो.

8     मग येशू म्हणाला, उठून उभा राहा! आपली खाट उचल आणि चालू लाग.

9     तेव्हा तो रोगी ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खाट उचलून चालू लागला. हे सर्व ज्या दिवशी घडले तो शब्बाथाचा दिवस होता.

5. John 5 : 1-9

1     After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

6. मत्तय 5: 2, 44 (मी म्हणू), 45 (से:), 48

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला.

44     पण मी तुम्हांला सांगतो, तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा. तुमचे जे वाईट करतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा.

45     जर तुम्ही असे कराल, तर तुम्ही तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे खरे पुत्र व्हाल. तुमचा पिता चांगल्यावर आणि वाईटावर अशा दोघांवरही सूर्य उगवितो. चांगल्यावरही आणि वाईटावरही पाऊस पाडतो.

48     म्हणून जसा तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे तसे तुम्हीही परिपूर्ण व्हा.

6. Matthew 5 : 2, 44 (I say), 45 (to :), 48

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

44     I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven:

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. लूक 17: 20, 21

20     एकदा, परुश्यांनी येशूला विचारले, देवाचे राज्य केव्हा येईल, त्याने त्यांना उत्तर दिले, देवाच राज्य दृद्दय स्वरुपात येत नाही. लोक असे म्हणणार नाहीत की

21     ते येथे आहे! किंवा ते तेथे आहे! कारण देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.

7. Luke 17 : 20, 21

20     And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

21     Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

8. इफिसकरांस 4: 22 (बंद करणे)-24

22     ... तुमच्या पूर्वीच्या जीवनाविषयी, तुम्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घेण्यास शिकविले होते, जो मनुष्य फसवणुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

23     यासाठी तुम्ही अंत:करणामध्ये व आत्म्यात नवे केले जावे आणि

24     नवा मनुष्य तुम्ही धारण करावा, जो देवाप्रमाणे निर्माण केलेला आहे.

8. Ephesians 4 : 22 (put off)-24

22     …put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 516: 9-12

देव सर्व गोष्टींची रचना करतो, त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेनुसार. जीवन अस्तित्त्वात प्रतिबिंबित होते, सत्यात सत्य, देव चांगुलपणामध्ये, जे स्वतःची शांती आणि शाश्वत देते.

1. 516 : 9-12

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

2. 262: 27-28 (से 2nd.)

नश्वर कलहाचा पाया मनुष्याच्या उत्पत्तीची खोटी जाणीव आहे. योग्य सुरुवात करणे म्हणजे योग्य रीतीने समाप्त होणे.

2. 262 : 27-28 (to 2nd .)

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly.

3. 338: 12 ()-15, 30-32

अॅडम हा शब्द हिब्रू अदामामधून आला आहे, जो जमिनीचा लाल रंग, धूळ, शून्यता दर्शवितो. अॅडम नावाचे दोन अक्षरांमध्ये विभाजन करा आणि ते एक धरण किंवा अडथळा वाचते. … यावरून असे दिसून येते की आदाम हा आदर्श माणूस नव्हता ज्यासाठी पृथ्वी आशीर्वादित होती. आदर्श मनुष्य योग्य वेळी प्रकट झाला आणि त्याला ख्रिस्त येशू म्हणून ओळखले गेले.

3. 338 : 12 (The)-15, 30-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness. Divide the name Adam into two syllables, and it reads, a dam, or obstruction. … From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

4. 529: 21-6

दैवी प्रेमाच्या मुलांना मोहात पाडण्यासाठी खोटे बोलणारा सर्प कोठून येतो? सर्प केवळ दुष्ट म्हणून रूपकात प्रवेश करतो. वर्णन केलेल्या प्रजातींचे प्रतिनिधित्व करणारे प्राणी साम्राज्यात आपल्याकडे असे काहीही नाही - एक बोलणारा सर्प, - आणि त्या वाईटाचा आनंद घ्यावा, जे काही सादर केले आहे, ते स्वतःच्या विरोधाभासी आहे आणि सत्य आणि चांगल्यामध्ये त्याचे मूळ किंवा समर्थन नाही. हे पाहून, आपण सर्व वाईट दाव्यांना लढण्यासाठी विश्वास ठेवला पाहिजे, कारण आपल्याला माहित आहे की ते निरुपयोगी आणि अवास्तव आहेत.

अॅडम, त्रुटीचा समानार्थी शब्द, भौतिक मनाच्या विश्वासाचा अर्थ आहे. तो मनुष्यावर आपले राज्य काहीसे सौम्यपणे सुरू करतो, परंतु तो खोटेपणात वाढतो आणि त्याचे दिवस कमी होतात. या विकासामध्ये, सत्याचा अमर, अध्यात्मिक नियम नश्वर, भौतिक अर्थाच्या विरुद्ध म्हणून प्रकट होतो.

दैवी विज्ञानामध्ये, मनुष्य टिकून राहतो, असण्याचे दैवी तत्व.

4. 529 : 21-6

Whence comes a talking, lying serpent to tempt the children of divine Love? The serpent enters into the metaphor only as evil. We have nothing in the animal kingdom which represents the species described, — a talking serpent, — and should rejoice that evil, by whatever figure presented, contradicts itself and has neither origin nor support in Truth and good. Seeing this, we should have faith to fight all claims of evil, because we know that they are worthless and unreal.

Adam, the synonym for error, stands for a belief of material mind. He begins his reign over man somewhat mildly, but he increases in falsehood and his days become shorter. In this development, the immortal, spiritual law of Truth is made manifest as forever opposed to mortal, material sense.

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

5. 470: 16-5

देवाच्या मुलांना फक्त एकच मन आहे. देव, मनुष्याचे मन, पाप करीत नाही, तेव्हा चांगले वाईट कसे घडू शकते? परिपूर्णतेचे मानक मूळतः देव आणि मनुष्य होते. देवाने स्वतःचा दर्जा खाली आणला आहे आणि माणूस खाली पडला आहे का?

देव हा मनुष्याचा निर्माता आहे, आणि, मनुष्य परिपूर्ण राहण्याचे दैवी तत्त्व, दैवी कल्पना किंवा प्रतिबिंब, मनुष्य, परिपूर्ण राहतो. मनुष्य हा देवाच्या अस्तित्वाची अभिव्यक्ती आहे. जर कधी असा क्षण आला की जेव्हा मनुष्याने दैवी परिपूर्णता व्यक्त केली नाही, तर असा एक क्षण आला जेव्हा मनुष्याने देव व्यक्त केला नाही आणि परिणामी, एक वेळ जेव्हा देवता व्यक्त केली नाही - म्हणजे अस्तित्वाशिवाय. जर मनुष्याने परिपूर्णता गमावली असेल, तर त्याने त्याचे परिपूर्ण तत्व, दैवी मन गमावले आहे. या परिपूर्ण तत्त्वाशिवाय किंवा मनाशिवाय माणूस कधी अस्तित्वात असेल तर माणसाचे अस्तित्व ही एक मिथक होती.

देव आणि मनुष्य यांचे संबंध, दैवी तत्व आणि कल्पना, विज्ञानात अविनाशी आहेत; आणि विज्ञान कोणतीही चूक जाणत नाही किंवा सुसंगततेकडे परत येत नाही, परंतु दैवी आदेश किंवा आध्यात्मिक नियम धारण करतो, ज्यामध्ये देव आणि त्याने जे काही निर्माण केले ते परिपूर्ण आणि शाश्वत आहे, जे त्याच्या शाश्वत इतिहासात अपरिवर्तित राहिले आहे.

5. 470 : 16-5

The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins? The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

6. 520: 3-15

एक अथांग मन व्यक्त होते. अमर्याद प्रेमाची खोली, रुंदी, उंची, पराक्रम, वैभव आणि वैभव सर्व जागा भरते. हे पुरेसे आहे! मानवी भाषा अस्तित्त्वात असलेल्या केवळ अमर्याद भागाची पुनरावृत्ती करू शकते. निरपेक्ष आदर्श, मनुष्य, त्याचे अमर्याद तत्त्व, प्रेम यापेक्षा, मनुष्याने पाहिले किंवा समजले नाही. तत्त्व आणि त्याची कल्पना, मनुष्य, सहअस्तित्व आणि शाश्वत आहेत. अनंताचे अंक, ज्याला सात दिवस म्हणतात, वेळेच्या कॅलेंडरनुसार कधीही मोजता येत नाही. हे दिवस मृत्यूचे अदृश्य झाल्यावर दिसून येतील, आणि ते अनंतकाळ प्रकट करतील, जीवनाची नवीनता, ज्यामध्ये सर्व त्रुटीची भावना कायमची नाहीशी होते आणि विचार दैवी असीम कॅल्क्युलस स्वीकारतो.

6. 520 : 3-15

Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough! Human language can repeat only an infinitesimal part of what exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor comprehended by mortals, than is His infinite Principle, Love. Principle and its idea, man, are coexistent and eternal. The numerals of infinity, called seven days, can never be reckoned according to the calendar of time. These days will appear as mortality disappears, and they will reveal eternity, newness of Life, in which all sense of error forever disappears and thought accepts the divine infinite calculus.

7. 353: 16-24

सर्व वास्तविक शाश्वत आहे. परिपूर्णता वास्तवाला अधोरेखित करते. परिपूर्णतेशिवाय, काहीही पूर्णपणे वास्तविक नाही. जोपर्यंत परिपूर्णता दिसून येत नाही आणि वास्तविकता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत सर्व गोष्टी अदृश्य होत राहतील. आपण सर्व बिंदूंवर वर्णक्रम सोडला पाहिजे. आपण अंधश्रद्धेचे काहीतरी आहे हे मान्य करत राहू नये, परंतु आपण त्यावर सर्व विश्वास सोडला पाहिजे आणि शहाणे असले पाहिजे. जेव्हा आपण हे शिकतो की त्रुटी वास्तविक नाही, तेव्हा आपण प्रगतीसाठी तयार होऊ, "मागे असलेल्या गोष्टी विसरून."

7. 353 : 16-24

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."

8. 259: 17-21

हरवलेली प्रतिमा ही प्रतिमा नाही. दैवी प्रतिबिंबात खरी उपमा गमावली जाऊ शकत नाही. हे समजून घेऊन, येशू म्हणाला: "म्हणून तुम्ही परिपूर्ण व्हा, जसे तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे."

8. 259 : 17-21

The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

9. 502: 9-14

अध्यात्मिक रीतीने अनुसरलेले, उत्पत्तीचे पुस्तक हे देवाच्या असत्य प्रतिमेचा इतिहास आहे, ज्याचे नाव पापी मर्त्य आहे. उत्पत्तीच्या पहिल्या अध्यायात दिल्याप्रमाणे, अस्तित्वाचे हे विक्षेपण, योग्यरित्या पाहिले गेले आहे, देवाचे योग्य प्रतिबिंब आणि मनुष्याच्या आध्यात्मिक वास्तविकतेचे सूचित करते.

9. 502 : 9-14

Spiritually followed, the book of Genesis is the history of the untrue image of God, named a sinful mortal. This deflection of being, rightly viewed, serves to suggest the proper reflection of God and the spiritual actuality of man, as given in the first chapter of Genesis.

10. 521: 6-17

आम्ही आध्यात्मिक निर्मितीचा हा संक्षिप्त, गौरवशाली इतिहास (जेनेसिसच्या पहिल्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे) देवाच्या हातात सोडतो, मनुष्याच्या नव्हे, आत्म्याच्या पाळीत, काही फरक पडत नाही, — आनंदाने आता आणि सदैव देवाचे वर्चस्व, सर्वशक्तिमानता, आणि सर्वव्यापी.

माणसाची सुसंवाद आणि अमरता अबाधित आहे. मनुष्य भौतिकदृष्ट्या निर्माण झाला आहे या विरुद्ध गृहीतकापासून आपण दूर गेले पाहिजे आणि आपली नजर सृष्टीच्या आध्यात्मिक नोंदीकडे वळवली पाहिजे, जी समज आणि हृदयावर "हिराच्या बिंदूने" आणि देवदूताच्या लेखणीवर कोरली पाहिजे.

10. 521 : 6-17

We leave this brief, glorious history of spiritual creation (as stated in the first chapter of Genesis) in the hands of God, not of man, in the keeping of Spirit, not matter, — joyfully acknowledging now and forever God's supremacy, omnipotence, and omnipresence.

The harmony and immortality of man are intact. We should look away from the opposite supposition that man is created materially, and turn our gaze to the spiritual record of creation, to that which should be engraved on the understanding and heart "with the point of a diamond" and the pen of an angel.

11. 476: 21-22, 28-4

हे नश्वर, हे जाणून घ्या आणि मनापासून मनुष्याच्या आध्यात्मिक स्थितीचा शोध घ्या, जो सर्व भौतिक स्वत्वाच्या बाहेर आहे.

मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नव्हे तर देवाच्या मुलांबद्दल बोलताना येशू म्हणाला, "देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;" म्हणजेच, सत्य आणि प्रेम वास्तविक माणसामध्ये राज्य करतात, हे दर्शविते की देवाच्या प्रतिमेतील मनुष्य अखंड आणि शाश्वत आहे. येशूने विज्ञानात एक परिपूर्ण मनुष्य पाहिला, जो त्याला प्रकट झाला जेथे पाप करणारा मर्त्य मनुष्य नश्वरांना दिसतो. या परिपूर्ण मनुष्यामध्ये तारणकर्त्याने देवाचे स्वतःचे स्वरूप पाहिले आणि मनुष्याच्या या योग्य दृष्टिकोनाने आजारी लोकांना बरे केले.

11. 476 : 21-22, 28-4

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

12. 258: 27-30

कधीही जन्मला नाही आणि कधीही मरणार नाही, शाश्वत विज्ञानातील देवाच्या शासनाखाली मनुष्याला त्याच्या उच्च इस्टेटमधून पडणे अशक्य होते.

12. 258 : 27-30

Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████