रविवारी नोव्हेंबर 27, 2022प्राचीन आणि आधुनिक नेक्रोमन्सी, उर्फ मेस्मेरिझम आणि हिप्नोटिझम, नाकारले गेले

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: यशया 29: 15

"ते लोक परमेश्वरापासून काही लपविण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्यांची दुष्कृत्ये अंधारात करतात. ते लोक स्वत:शीच म्हणतात, आम्हांला कोणीही पाहू शकत नाही? आम्ही कोण आहोत हे कोणालाही माहीत नाही?"Golden Text: Isaiah 29 : 15

Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us?
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: यशया 30: 8-13, 15


8     आता तू हे पाटीवर लिही म्हणजे सर्व लोकांना ते दिसेल आणि हे तू पुस्तकातही लिही म्हणजे भविष्यात दूर असलेल्या शेवटच्या दिवसांसाठी ते उपयोगी पडेल.

9     पालकांचे न ऐकणाऱ्या मुलांसारखे हे लोक आहेत. ते खोटे बोलतात आणि परमेश्वराच्या शिकवणुकीकडे लक्ष देण्यास नकार देतात.

10     ते संदेष्ट्यांना म्हणतात, आम्ही काय करावे हे तुम्ही दिव्य दृष्टीने पाहू नका. आम्हाला सत्य सांगू नका. आम्हाला बऱ्यावाटतील, आवडतील अशाच गोष्टी सांगा, आमच्यासाठी फक्त चागंल्याच गोष्टी तुमच्या दिव्य दृष्टीने बघा.

11     खऱ्या घडणाऱ्या गोष्टी बघायचे टाळा. आमच्या रस्त्यातून दूर व्हा. इस्राएलच्या पवित्र देवाबद्दल आमच्याशी बोलू नका.

12     इस्राएलचा पवित्र देव म्हणतो, परमेश्वराने दिलेला संदेश तुम्ही स्वीकारायचे नाकारले आहे. तुम्ही लोक जुलूम व कपट यांवर विसंबून राहता.

13     लढाया व खोटेपणा करून तुम्ही अपराध केला आहे म्हणून तडे गेलेल्या उंच भिंतीप्रमाणे तुमची स्थिती होईल ही भिंत पडेल व तिचे तुकडे तुकडे होतील.

15     परमेश्वर, माझा प्रभू, इस्राएलचा पवित्र देव म्हणतो, तुम्ही मला शरण आलात, तर तुम्ही वाचाल. शांतता आणि विश्वास हीच तुमची शक्ती आहे.

Responsive Reading: Isaiah 30 : 8-13, 15

8.     Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come for ever and ever:

9.     That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord:

10.     Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits:

11.     Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us.

12.     Wherefore thus saith the Holy One of Israel, Because ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon:

13.     Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant.

15.     For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your strength.धडा उपदेशबायबल पासून


1. नीतिसूत्रे 21: 30

30     परमेश्वर ज्याच्या विरुद्व आहे अशी योजना यशस्वी करुन दाखविणारा एकही शहाणा माणूस नाही.

1. Proverbs 21 : 30

30     There is no wisdom nor understanding nor counsel against the Lord.

2. 1 करिंथकरांस 1: 19

19     कारण पवित्र शास्त्रांत असे लिहिले आहे, शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन, आणि बुद्धिवंतांची बुध्दि मी बाजूला करीन.

2. I Corinthians 1 : 19

19     For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.

3. नहेम्या 1: 1 (से.)

1     नहेम्या हा हखल्याचा मुलगा. त्याची ही वचने.

3. Nehemiah 1 : 1 (to .)

1     The words of Nehemiah the son of Hachaliah.

4. नहेम्या 2: 1-5, 8 (आणि ते), 10

1     राजा अर्तहशश्तच्या कारकीर्दीच्या विसाव्या वर्षी नीसान महिन्यात राजासमोर द्राक्षारस आणला गेला. मी तो उचलला आणि राजाला दिला. या पूर्वी मी कधी राजाच्या सहवासात असताना उदास नव्हतो पण यावेळी मात्र कष्टी होतो.

2     म्हणून राजाने मला विचारले, तुला बरे वाटत नाही का? तू असा खिन्न का दिसतोस? तू मनातून दु:खी दिसतोस. तेव्हा मी फार घाबरलो.

3     पण, भ्यायलेला असूनही मी राजाला म्हणालो, राजा चिरायू होवो! माझ्या पूर्वजांचे जिथे दफन झाले आहे ते नगर उद्ध्वस्त झाले आहे. म्हणून मी दु:खी आहे. नगराच्या वेशीसुध्दा आगीत जळून गेल्या आहेत.

4     यावर राजा मला म्हणाला, तुझ्यासाठी मी काय करावे असे तुला वाटते? उत्तर देण्यापूर्वी मी स्वर्गातील देवाची प्रार्थना केली.

5     मग मी राजाला म्हणालो, राजाची मर्जी असेल आणि मी तुमच्याशी भलेपणाने वागलो असेन तर कृपया मला माझ्या पूर्वजांचे जिथे दफन झाले आहे त्या यहुदातील यरुशलेम नगराला पाठवावे. तिथे जाऊन नगराची पुन्हा उभारणी करण्याची माझी इच्छा आहे.

8     राजाने मला तशी पत्रे आणि मी मागितले ते सर्व काही दिले. देवाची माझ्यावर कृपा असल्यामुळे राजाने हे दिले.

10     सनबल्लट आणि तोबीया यांना माझा बेत ऐकून माहीत होता. इस्राएलींच्या मदतीसाठी कोणी एक जण आला आहे याने ते नाराज झाले व रागावले. सनबल्लट होरोन या गावचा होता आणि तोबीय अम्मोनी आधिकारी होता.

4. Nehemiah 2 : 1-5, 8 (And the), 10

1     And it came to pass in the month Nisan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, that wine was before him: and I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been beforetime sad in his presence.

2     Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? this is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid,

3     And said unto the king, Let the king live for ever: why should not my countenance be sad, when the city, the place of my fathers’ sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire?

4     Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven.

5     And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favour in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my fathers’ sepulchres, that I may build it.

8     And the king granted me, according to the good hand of my God upon me.

10     When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel.

5. नहेम्या 4: 6-9, 17

6     यरुशलेमचा कोट आम्ही बांधला. पूर्ण नगराभोवती तटबंदी बांधून काढली. पण तिची उंची असायला हवी त्यापेक्षा निम्मीच होती. लोकांनी मनापासून काम केले म्हणून आम्ही एवढे केले.

7     पण सनबल्लट तोबीया, अरबी, अम्मोनी आणि अश्दोदी यांचा मात्र फार संताप झाला. लोकांनी यरुशलेमच्या भिंतीचे काम सुरुच ठेवले आहे हे त्यांनी ऐकले. भिंतीला पडलेली भगदाडे ते बुजवत आहेत हे ही त्यांच्या कानावर आले.

8     तेव्हा या सर्वांनी एकत्र येऊन यरुशलेम विरुध्द हल्ला करण्याचा कट केला. यरुशलेममध्ये गोंधळ उडवायचा त्यांनी बेत केला. शहरावर चाल करून येऊन हल्ला करायचे त्यांनी ठरवले.

9     पण आम्ही आमच्या देवाची प्रार्थना केली. आणि त्यांना तोंड द्यायला सज्ज असावे म्हणून आम्ही रात्रंदिवस पहारा करण्यासाठी भिंतींवर राखणदार नेमले.

17     बांधकाम करणारे आणि त्यांचे मदतनीस यांच्या एका हातात बांधकामाची अवजारे तर दुसऱ्या हातात शस्त्रे होती.

5. Nehemiah 4 : 6-9, 17

6     So built we the wall; and all the wall was joined together unto the half thereof: for the people had a mind to work.

7     But it came to pass, that when Sanballat, and Tobiah, and the Arabians, and the Ammonites, and the Ashdodites, heard that the walls of Jerusalem were made up, and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth,

8     And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem, and to hinder it.

9     Nevertheless we made our prayer unto our God, and set a watch against them day and night, because of them.

17     They which builded on the wall, and they that bare burdens, with those that laded, every one with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon.

6. नहेम्या 6: 1 (से 1st ;), 2-6, 7 (या), 8, 10-12, 15, 16

1     पुढे, आम्ही भिंत बांधल्याचे सनबल्लट, तोबीया, गेशेम हा अरब आणि आमचे इतर शत्रू यांनी ऐकले. भिंतीतली भगदाडे आम्ही बुजवली पण वेशीचे दरवाजे अजून बसवले गेले नव्हते.

2     तेव्हा सनबल्लट आणि गेशेम यांनी मला असा निरोप पाठवला: नहेम्या, ये. आपण एकमेकांना भेटू. ओनोंच्या मैदानावर केफिरिम या गावात आपण एकत्र जमू. पण त्यांचा हेतू मला इजा करण्याचा होता.

3     तेव्हा मी माझ्या निरोप्यांमार्फत पुढीलप्रमाणे निरोप पाठवला: एका महत्वाच्या कामात असल्यामुळे मी खाली येऊ शकत नाही. तुम्हाला भेटायला आल्यामुळे काम थांबावे असे मला वाटत नाही.

4     सनबल्लट आणि गेशेम यांनी हाच निरोप माझ्याकडे चार वेळा पाठवला. आणि मी ही त्यांना प्रत्येक वेळी हेच उत्तर पाठवले.

5     मग, पाचव्या वेळी सनबल्लटने आपल्या मदतनीसा करवी हाच निरोप मला दिला. यावेळी त्याच्याकडे उघडे पत्र होते.

6     पत्रातला मजकूर असा होता. येथे एक अफवा पसरली आहे. लोक सर्वत्र तेच बोलत आहेत. खेरीज, गेशेमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यात तथ्य आहे. तू आणि यहुदी मिळून राजाविरुध्द बंड करायच्या बेतात आहात असे लोक म्हणतात. म्हणूनच तुम्ही यरुशलेमच्या तटबंदीचे बांधकाम करत आहात. तू यहुदी लोकांचा नवा राजा होणार असेही लोक म्हणतात.

7     तेव्हा, ये आपण एकदा भेटून त्याबद्दल बोलू.

8     तेव्हा मी सनबल्लटला उलट उत्तर पाठवले की, तू म्हणतोस तसे काही चाललेले नाही. या केवळ तुझ्याच मनातल्या कल्पना आहेत.

10     मी एकदा दलायाचा मुलगा शमाया याच्या घरी गेलो. दलाया हा महेतबेलचा मुलगा. शमायाला आपल्या घरीच थांबून राहावे लागले होते. तो म्हणाला, नहेम्या, आपण देवाच्या मंदिरात भेटू. आत पवित्र जागेत जाऊन आपण दरवाजे बंद करु, कारण लोक तुला मारायला येत आहेत. ते आज रात्रीच तुला मारायला येतील.

11     पण मी शमायाला म्हणालो, “माझ्यासारख्याने पळून जावे? जीव बचावण्यासाठी माझ्यासारख्या माणसाने मंदिरात जाऊन बसू नये. मी जाणार नाही.

12     शमायाला देवाने पाठवले नव्हते हे मला माहीत होते. त्याने माझ्याविरुध्द भाकीत केले कारण तोबीया आणि सनबल्लटने त्याला त्याबद्दल पैसे चारले होते, हे मी जाणून होतो.

15     मग अलूल महिन्याच्या पंचविसाव्या दिवशी यरुशलेमच्या भिंतीचे काम समाप्त झाले. भिंतीचे काम व्हायला बावन्न दिवस लागले.

16     कोट बांधण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे आमच्या सर्व शत्रूंनी ऐकले. ते पूर्ण झाल्याचे आमच्या भोवतींच्या सर्व राष्टांनी पाहिले आणि त्यांचे धैर्य गळून गेले. कारण आमच्या देवाच्या मदतीने हे काम झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

6. Nehemiah 6 : 1 (to 1st ;), 2-6, 7 (Come), 8, 10-12, 15, 16

1     Now it came to pass, when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein;

2     That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief.

3     And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down: why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you?

4     Yet they sent unto me four times after this sort; and I answered them after the same manner.

5     Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand;

6     Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel: for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words.

7     Come now therefore, and let us take counsel together.

8     Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart.

10     Afterward I came unto the house of Shemaiah the son of Delaiah the son of Mehetabeel, who was shut up; and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple: for they will come to slay thee; yea, in the night will they come to slay thee.

11     And I said, Should such a man as I flee? and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life? I will not go in.

12     And, lo, I perceived that God had not sent him; but that he pronounced this prophecy against me: for Tobiah and Sanballat had hired him.

15     So the wall was finished in the twenty and fifth day of the month Elul, in fifty and two days.

16     And it came to pass, that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes: for they perceived that this work was wrought of our God.

7. 1 योहान 4: 1

1     प्रिय मित्रांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्यावर विश्वास ठेवण्याची सवय लावून घेऊ नका. त्याऐवजी नेहमी त्या आत्म्यांचीपरीक्षा करा व ते देवापासून आहेत का ते पाहा. मी हे तुम्हांला सांगतो कारण जगात पुष्कळ खोटे संदेष्टे निघालेआहेत.

7. I John 4 : 1

1     Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

8. लूक 12: 37-40

37     धन्य ते नोकर जे त्यांचा मालक परत आल्यावर त्याला जागे व तयारीत असलेले आढळतील. मी तुम्हांला खरे सांगतो, तो स्वत: त्यांची सेवा करण्यासाठी कंबर कसेल, त्यांना मेजावर बसायला सांगून त्यांची सेवा करील.

38     तो मध्यरात्री येवो अगर त्यांनतर येवो. जर ते त्याला असे तयारीत आढळतील तर ते धन्य.

39     परंतु याविषयी खात्री बाळगा; जर घराच्या मालकाला चोर केव्हा येणार हे माहीत असते तर त्याचे घर त्याने फोडू दिले नसते.

40     तुम्हीही तयार असा कारण तुम्ही अपेक्षा करणार नाही अशा कोणत्याही क्षणी मनुष्याचा पुत्र येईल.

8. Luke 12 : 37-40

37     Blessed are those servants, whom the lord when he cometh shall find watching: verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them.

38     And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

39     And this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through.

40     Be ye therefore ready also: for the Son of man cometh at an hour when ye think not.

9. इफिसकरांस 6: 10-13

10     शेवटी, प्रभूमध्ये तुम्ही त्याच्या महान शक्तीसामर्थ्याने सशक्त व्हा.

11     देवाने दिलेले संपूर्ण चिलखत धारण करा. यासाठी की तुम्हांला सैतानाच्या दुष्ट योजनांविरुद्ध उभे राहता यावे.

12     कारण आपले झगडणे, रक्तमांसाबरोबर नाही, तर सताधीशांविरुद्ध, अधिकान्याविरुद्ध, या अंधकारातील जगाच्या सामर्थ्याबरोबर आणि आकाशातील दुष्ट आत्म्यांविरुद्ध आहे.

13     म्हणून देवाने दिलेली संपूर्ण शस्रसामग्री घ्या. म्हणजे तुम्हाला सर्व ते केल्यावर टिकून राहता येईल व वाईट दिवस आल्यावर तुम्हाला प्रतिकार करता येईल.

9. Ephesians 6 : 10-13

10     Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

11     Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

12     For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

13     Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 442 : 30-32

ख्रिश्चन शास्त्रज्ञांनो, स्वतःसाठी एक नियम बनवा की झोपेत असताना किंवा जागृत असताना मानसिक कुप्रथा तुमचे नुकसान करू शकत नाही.

1. 442 : 30-32

Christian Scientists, be a law to yourselves that mental malpractice cannot harm you either when asleep or when awake.

2. 100 : 1-7 पुढील पान

मेस्मेरिझम किंवा प्राणी चुंबकत्व प्रथम जर्मनीमध्ये 1775 मध्ये मेस्मरने लक्षात आणले. अमेरिकन सायक्लोपीडियाच्या मते, त्यांनी या तथाकथित शक्तीचा विचार केला, जो रोग कमी करण्याचे साधन म्हणून एका सजीवाद्वारे दुसर्‍या जीवावर वापरला जाऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले. त्याचे प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे होते.

"खगोलीय पिंड, पृथ्वी आणि अॅनिमेटेड गोष्टींमध्ये परस्पर प्रभाव आहे. प्राणी शरीर या घटकाच्या प्रभावास संवेदनाक्षम असतात, मज्जातंतूंच्या पदार्थाद्वारे स्वतःचा प्रसार करतात."

1784 मध्ये, फ्रेंच सरकारने पॅरिसच्या मेडिकल फॅकल्टीला मेस्मरच्या सिद्धांताची चौकशी करण्याचे आणि त्यावर अहवाल देण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, एक आयोग नेमला गेला आणि बेंजामिन फ्रँकलिन हे आयुक्तांपैकी एक होते. या आयोगाने सरकारला पुढीलप्रमाणे अहवाल दिला.

"प्राण्यांच्या चुंबकत्वाच्या अस्तित्वाच्या आणि उपयुक्ततेच्या संदर्भात, आम्ही सर्वानुमते निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत की प्राण्यांच्या चुंबकीय द्रवपदार्थाच्या अस्तित्वाचा कोणताही पुरावा नाही; चुंबकत्वाच्या सार्वजनिक व्यवहारात हिंसक परिणाम दिसून येतात. फेरफार, किंवा कल्पनाशक्तीच्या उत्तेजिततेसाठी आणि इंद्रियांवर झालेल्या छापांसाठी; आणि मानवी मनाच्या चुकांच्या इतिहासात आणखी एक तथ्य नोंदवले जाणे आवश्यक आहे आणि कल्पनेच्या सामर्थ्यावर एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग."

2. 100 : 1-7 next page

Mesmerism or animal magnetism was first brought into notice by Mesmer in Germany in 1775. According to the American Cyclopaedia, he regarded this so-called force, which he said could be exerted by one living organism over another, as a means of alleviating disease. His propositions were as follows:

"There exists a mutual influence between the celestial bodies, the earth, and animated things. Animal bodies are susceptible to the influence of this agent, disseminating itself through the substance of the nerves."

In 1784, the French government ordered the medical faculty of Paris to investigate Mesmer's theory and to report upon it. Under this order a commission was appointed, and Benjamin Franklin was one of the commissioners. This commission reported to the government as follows:

"In regard to the existence and utility of animal magnetism, we have come to the unanimous conclusions that there is no proof of the existence of the animal magnetic fluid; that the violent effects, which are observed in the public practice of magnetism, are due to manipulations, or to the excitement of the imagination and the impressions made upon the senses; and that there is one more fact to be recorded in the history of the errors of the human mind, and an important experiment upon the power of the imagination."

3. 101 : 21-25

प्राण्यांच्या चुंबकत्वाच्या कार्याबद्दल लेखकाचे स्वतःचे निरीक्षण तिला खात्री देते की ते उपचारात्मक एजंट नाही आणि जे त्याचे पालन करतात त्यांच्यावर आणि त्याचा प्रतिकार न करणार्‍यांवर त्याचा परिणाम नैतिक आणि शारीरिक मृत्यूकडे नेतो.

3. 101 : 21-25

The author's own observations of the workings of animal magnetism convince her that it is not a remedial agent, and that its effects upon those who practise it, and upon their subjects who do not resist it, lead to moral and to physical death.

4. 102 : 1-8

प्राण्यांच्या चुंबकत्वाला कोणताही वैज्ञानिक पाया नाही, कारण देव वास्तविक, सुसंवादी आणि शाश्वत असलेल्या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो आणि त्याची शक्ती प्राणी किंवा मानव नाही. त्याचा आधार एक विश्वास आहे आणि हा विश्वास प्राणी, विज्ञान प्राणी चुंबकत्व, मेस्मेरिझम किंवा संमोहन केवळ एक नकार आहे, ज्यात बुद्धिमत्ता, शक्ती किंवा वास्तविकता नाही आणि अर्थाने, ती तथाकथित नश्वर मनाची एक अवास्तव संकल्पना आहे.

4. 102 : 1-8

Animal magnetism has no scientific foundation, for God governs all that is real, harmonious, and eternal, and His power is neither animal nor human. Its basis being a belief and this belief animal, in Science animal magnetism, mesmerism, or hypnotism is a mere negation, possessing neither intelligence, power, nor reality, and in sense it is an unreal concept of the so-called mortal mind.

5. 103 : 18-28

ख्रिश्चन सायन्समध्ये नाव दिल्याप्रमाणे, प्राणी चुंबकत्व किंवा संमोहन ही त्रुटी किंवा नश्वर मनासाठी विशिष्ट संज्ञा आहे. मन हे पदार्थात आहे आणि वाईट आणि चांगले दोन्ही आहे हा चुकीचा समज आहे; वाईट तितकेच चांगले आणि अधिक शक्तिशाली आहे. या विश्वासामध्ये सत्याचा एकही गुण नाही. हे एकतर अज्ञान किंवा दुर्भावनापूर्ण आहे. संमोहनाचे दुर्भावनापूर्ण स्वरूप नैतिक मूर्खपणात अंतिम आहे. अमर मनाची सत्ये माणसाला टिकवून ठेवतात आणि ते नश्वर मनाच्या दंतकथांचा नाश करतात, ज्यांचे क्षुल्लक आणि दिखाऊ ढोंग, मूर्ख पतंगासारखे, स्वतःचे पंख गातात आणि धुळीत पडतात.

5. 103 : 18-28

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy. The truths of immortal Mind sustain man, and they annihilate the fables of mortal mind, whose flimsy and gaudy pretensions, like silly moths, singe their own wings and fall into dust.

6. 451 : 19-23

प्रत्येक ख्रिश्चन शास्त्रज्ञ, मन-उपचार विज्ञानाचा प्रत्येक प्रामाणिक शिक्षक, हे जाणतो की मानवी इच्छा ही ख्रिश्चन विज्ञान नाही आणि मानवी इच्छेच्या प्रभावापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्याने हे ओळखले पाहिजे.

6. 451 : 19-23

Every Christian Scientist, every conscientious teacher of the Science of Mind-healing, knows that human will is not Christian Science, and he must recognize this in order to defend himself from the influence of human will.

7. 446 : 24-16

वाईटाचा प्रतिकार करून तुम्ही त्यावर मात करता आणि तिचे शून्यत्व सिद्ध करता. मानवी प्लॅटिट्यूड नाही तर दैवी आनंद, आध्यात्मिक प्रकाश आणि शक्ती प्रतिबिंबित करतात जे आजारी लोकांना बरे करतात. इच्छाशक्तीच्या व्यायामामुळे संमोहन स्थिती येते, आरोग्यासाठी आणि विचारांच्या अखंडतेला हानीकारक. त्यामुळे याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अधर्म झाकल्याने समृद्धी आणि कोणत्याही कारणाचा अंतिम विजय टाळता येईल. मिटवल्या जाणार्‍या त्रुटीबद्दलचे अज्ञान अनेकदा तुम्हाला त्याचा गैरवापर करते.

मनुष्याच्या स्वराज्याच्या वैयक्तिक अधिकारावर अतिक्रमण करून स्वर्गीय कायदा मोडला जातो. आम्हाला ख्रिश्चन विज्ञानामध्ये कोणताही अधिकार नाही आणि इतरांच्या विचारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, त्याशिवाय ते त्यांच्या फायद्यासाठी आहे. मानसिक व्यवहारात, तुम्ही हे विसरू नये की चुकीची मानवी मते, विरोधाभासी स्वार्थी हेतू आणि चांगले करण्याचा अज्ञानी प्रयत्न यामुळे तुम्ही तुमच्या सहपुरुषांची गरज जाणून घेण्यास किंवा त्यांचा अचूकपणे न्याय करण्यास असमर्थ ठरू शकता. म्हणून नियम असा आहे की जेव्हा मदतीसाठी बोलावले जाते तेव्हा आजारी लोकांना बरे करणे आणि मानसिक मारेकर्‍यांच्या बळींना वाचवणे.

अज्ञान, सूक्ष्मता किंवा खोटे दान चूक कायमस्वरूपी लपवत नाही; वाईट वेळेत प्रकट होईल आणि स्वतःला शिक्षा करेल. व्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती क्रिया, जेव्हा सत्याने मानसिकदृष्ट्या टिकून राहते, तेव्हा नैसर्गिकरित्या चालते.

7. 446 : 24-16

Resisting evil, you overcome it and prove its nothingness. Not human platitudes, but divine beatitudes, reflect the spiritual light and might which heal the sick. The exercise of will brings on a hypnotic state, detrimental to health and integrity of thought. This must therefore be watched and guarded against. Covering iniquity will prevent prosperity and the ultimate triumph of any cause. Ignorance of the error to be eradicated oftentimes subjects you to its abuse.

The heavenly law is broken by trespassing upon man's individual right of self-government. We have no authority in Christian Science and no moral right to attempt to influence the thoughts of others, except it be to benefit them. In mental practice you must not forget that erring human opinions, conflicting selfish motives, and ignorant attempts to do good may render you incapable of knowing or judging accurately the need of your fellow-men. Therefore the rule is, heal the sick when called upon for aid, and save the victims of the mental assassins.

Ignorance, subtlety, or false charity does not forever conceal error; evil will in time disclose and punish itself. The recuperative action of the system, when mentally sustained by Truth, goes on naturally.

8. 102 : 16-2

प्राण्यांच्या चुंबकत्वाची सौम्य रूपे नाहीशी होत आहेत आणि त्याची आक्रमक वैशिष्ट्ये समोर येत आहेत. नश्वर विचारांच्या अंधारात लपलेल्या गुन्ह्यांचे वलय, प्रत्येक तासाला जाळे विणत अधिक क्लिष्ट आणि सूक्ष्म असतात. प्राण्यांच्या चुंबकत्वाच्या सध्याच्या पद्धती इतक्या गुप्त आहेत की त्या वयाला आळशीपणात अडकवतात आणि गुन्हेगाराला हव्या असलेल्या विषयावर अतिशय उदासीनता निर्माण करतात. बोस्टन हेराल्ड मधील एक अर्क खालीलप्रमाणे आहे:

"मेस्मेरिझम ही एक समस्या आहे जी स्वतःला सहजतेने स्पष्टीकरण आणि विकासासाठी कर्ज देत नाही. याचा अर्थ निरंकुश नियंत्रणाचा व्यायाम आहे, आणि व्यक्ती किंवा समाजासाठी, अन्यथा नियोजित करण्यापेक्षा, त्याच्या मालकाकडून गैरवर्तन होण्याची शक्यता जास्त आहे."

मानवजातीने हे शिकले पाहिजे की वाईट ही शक्ती नाही. त्याची तथाकथित हुकूमशाही म्हणजे शून्यतेचा टप्पा आहे. ख्रिश्चन विज्ञान वाईटाचे राज्य उद्ध्वस्त करते, आणि कुटुंबांमध्ये आणि म्हणून समाजात स्नेह आणि सद्गुण वाढवते.

8. 102 : 16-2

The mild forms of animal magnetism are disappearing, and its aggressive features are coming to the front. The looms of crime, hidden in the dark recesses of mortal thought, are every hour weaving webs more complicated and subtle. So secret are the present methods of animal magnetism that they ensnare the age into indolence, and produce the very apathy on the subject which the criminal desires. The following is an extract from the Boston Herald:

"Mesmerism is a problem not lending itself to an easy explanation and development. It implies the exercise of despotic control, and is much more likely to be abused by its possessor, than otherwise employed, for the individual or society."

Mankind must learn that evil is not power. Its so-called despotism is but a phase of nothingness. Christian Science despoils the kingdom of evil, and pre-eminently promotes affection and virtue in families and therefore in the community.

9. 98 : 4-7, 15-21

आजचा संदेष्टा मानसिक क्षितिजावर या काळातील चिन्हे पाहतो, ख्रिश्चन धर्माचा पुनरागमन जो आजारी लोकांना बरे करतो आणि त्रुटी नष्ट करतो आणि दुसरे कोणतेही चिन्ह दिले जाणार नाही.

मानवी समजुतींच्या कमकुवत परिसराच्या पलीकडे, पंथांच्या सैल होत चाललेल्या आकलनापलीकडे, ख्रिश्चन मन-उपचाराचे प्रात्यक्षिक एक प्रकट आणि व्यावहारिक विज्ञान आहे. ख्रिस्ताने सत्याचा, जीवनाचा आणि प्रेमाचा प्रकटीकरण म्हणून सर्व युगांमध्ये हे अविभाज्य आहे, जे प्रत्येक माणसाला समजण्यासाठी आणि आचरणात आणण्यासाठी अयोग्य आहे.

9. 98 : 4-7, 15-21

The prophet of to-day beholds in the mental horizon the signs of these times, the reappearance of the Christianity which heals the sick and destroys error, and no other sign shall be given.

Beyond the frail premises of human beliefs, above the loosening grasp of creeds, the demonstration of Christian Mind-healing stands a revealed and practical Science. It is imperious throughout all ages as Christ's revelation of Truth, of Life, and of Love, which remains inviolate for every man to understand and to practise.

10. 99 : 23-29

खर्‍या अध्यात्माचे शांत, मजबूत प्रवाह, ज्याचे प्रकटीकरण आरोग्य, शुद्धता आणि आत्मदहन आहे, जोपर्यंत भौतिक अस्तित्वाच्या समजुतींना टक्कल पडलेले दिसत नाही आणि पाप, रोग आणि मृत्यू हे चिरंतन देतील तोपर्यंत मानवी अनुभव अधिक सखोल केला पाहिजे. दैवी आत्म्याचे वैज्ञानिक प्रदर्शन आणि देवाच्या आध्यात्मिक, परिपूर्ण मनुष्याचे स्थान.

10. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████