रविवारी नोव्हेंबर 25, 2021धन्यवाद

SubjectThanksgiving

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: फिलिप्पैकरांस 4 : 4

"प्रभूमध्ये नेहमी आनंद करा. मी पुन्हा म्हणतो की प्रभूमध्ये आनंद करा."Golden Text: Philippians 4 : 4

Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: फिलिप्पैकरांस 4 : 6-8, 10, 11, 13


6     कशाचीही काळजी करु नका, तर प्रत्येक परिस्थितीत प्रार्थना आणि विनंत्या उपकार मानून तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा.

7     जी शांति देवापासून येते, जी शांति सर्व मानवी समजबुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे अंत:करण व मन ख्रिस्त येशूमध्ये सुरक्षित ठेवील.

8     शेवटी, बंधूंनो, जे काही सत्य आहे, जे काही उदात्त आहे, जे काही योग्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जर सदगुण आहे, आणि जर काही स्तुति आहे, या गोष्टींनी तुमची मने भरुन टाका.

10     मी प्रभूमध्ये खूपच आनंदित.

11     मी हे गरजेपोटी बोलतो असे नाही कारण आहे त्या स्थितीत मी समाधानी राहण्याचे शिकलो आहे.

13     जो ख्रिस्त मला सामर्थ्य देतो त्याच्यार द्धारे मी सर्व परिस्थितीचा सामना करु शकतो.

Responsive Reading: Philippians 4 : 6-8, 10, 11, 13

6.     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7.     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

8.     Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

10.     I rejoiced in the Lord greatly,

11.     Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

13.     I can do all things through Christ which strengtheneth me.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 16: 5, 6, 8, 9, 11

5     माझा वाटा आणि प्याला परमेश्वराकडूनच येतो. परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच मला माझा वाटा देतोस.

6     माझा वाटा फारच अद्भूत आहे माझे वतन सुंदर आहे.

8     मी परमेश्वराला नेहमी माझ्या पुढे ठेवतो आणि मी त्याची उजवी बाजू कधीही सोडणार नाही.

9     त्यामुळे माझे ह्दय आणि माझा आत्मा आनंदीत राहील माझे शरीरही सुरक्षित असेल.

11     तू मला नीट कसे जगावे ते शिकवशील परमेश्वरा, केवळ तुझ्या सान्निध्यात असणेही संपूर्ण समाधान देणारे असेल. तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे समाधान लाभेल.

1. Psalm 16 : 5, 6, 8, 9, 11

5     The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

6     The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

8     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

11     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

2. यशायाह 65: 18 (असणे), 19, 23, 24

18     माझे लोक सुखी होतील. ते अखंड आनंदात राहतील का? मी जे निर्माण करीन त्यामुळे असे होईल. मी यरूशेमला आनंदाने भरून टाकीन आणि त्यांना सुखी करीन.

19     मग यरूशलेमबरोबर मलाही आनंद होईल. मी माझ्या लोकांबरोबर सुखी होईन. त्या नगरीत पुन्हा कधीही आक्रोश व दु:ख असणार नाही.

23     स्त्रियांना बाळंतपणाचा त्रास कधीच होणार नाही. बाळंतपणात काय होईल ह्याची त्यांना भिती वाटणार नाही. परमेश्वर माझ्या सर्व लोकांना व त्यांच्या मुलांना आशीर्वाद देईल.

24     त्यांनी मागण्या आधीच त्यांना काय पाहिजे ते मला समजेल. आणि त्यांचे मागणे पुरे होण्याआधीच मी त्यांना मदत करीन.

2. Isaiah 65 : 18 (be), 19, 23, 24

18     …be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.

19     And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.

23     They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them.

24     And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.

3. प्रेषितांचीं कृत्यें 16 : 16 (एक विशिष्ट), 17 (से 1st ,), 18 (पॉल) (से 1st .), 19 (से 2nd ,), 20, 22 (आणि दंडाधिकारी), 23, 25-32, 33 (आणि होते), 34 (आणि आनंद झाला)

16     ... एक दासीकाम करणारी मुलगी आम्हांना भेटली, तिच्या अंगात येत असेती दैवप्रश्ना सांगून आपल्या घरधन्यास पुष्कळ मिळकत करुन देत असे.

17     ती मुलगी पौलाच्या व आमच्या मागे आली. ती मोठ्याने म्हणाली, हे लोक सर्वेच्च देवाचे सेवक आहेत! ते तुम्हांला सांगत आहेत की, तुमचे तारण कसे होईल!

18     तिने हे असे बरेच दिवस केले. त्यामुळे पौल विचलित झाला. मग तो वळला व त्या आत्म्याला म्हणाला, ‘येशू रिव्रस्ताच्या सामर्थ्याने, मी तुला आज्ञा देतो, तिच्यातून बाहेर निघ!’ ताबडतोब तो आत्मा बाहेर आला.

19     ज्या लोकांची ही मुलगी नोकरी करीत असे त्यांनी हे पाहिले. त्यांनी हे ओळखले की, आता ते त्या मुलीचा वापर पैसे कमविण्यासाठी करु शकणार नाहीत. म्हणून त्यांनी पौल व सीला यांना धरुन शहरातील सभेच्या ठिकाणी ओढून नेले. शहराचे अधिकारीही तेथे होते.

20     त्या लोकांनी पौल व सीला यांना पुढाऱ्यांपुढे आणले, व ते म्हणाले, हे लोक यहूदी आहेत. आपल्या शहरात ते त्रास देत आहेत.

22     ... मग पुढाऱ्यांनी पौलाचे व सीलाचे कपडे फाडले व लोकांना सांगितले की, त्यांना काठीने मारा.

23     लोकांनी पौलाला व सीला यांना पुष्कळ मारले. मग पुढाऱ्यांनी त्या दोघांना तुंरुंगात टाकले, पुढाऱ्यांनी तुंरुंगाधिकाऱ्याला सांगितले, फार काळजीपूर्वक यांच्यावर पहारा ठेवा!

25     मध्यरात्रीच्या वेळी पौल व सीला, देवाची गीते गात होते व प्रार्थना करीत होते व इतर कैदी ऐकत होते.

26     अचानक मोठा धरणीकंप झाला. तो इतका जबरदस्त होता की त्यामुळे तुरुगाचे पाये डळमळले. मग तुरुंगाचे सर्व दरवाजे उघडले. सर्व कैद्यांची त्यांच्या साखळदंडातून सुटका झाली.

27     तुरुंगाधिकारी जागा झाला. त्याने पाहिले की, तुरुंगाचे दरवाजे उघडे आहेत. त्याला वाटले कैदी अगोदरच पळाले असतील म्हणून अधिकाऱ्याने आपली तरवार काढली, तो स्वत:ला मारणार होता

28     इतक्यात पौल ओरडला, स्वत:ला इजा करुन घेऊ नकोस आम्ही सर्व येथेच आहोत!

29     अधिकाऱ्याने कोणाला तरी दिवा आणायला सांगितले. मग तो आतमध्ये पळाला. तो थरथर कापत होता. तो पौल व सीला यांच्यापुढे पडला.

30     मग त्यांने त्यांना बाहेर आणले आणि म्हणाला, पुरुषांनो, माझे तारण व्हावे म्हणून मी काय करावे?

31     ते त्याला म्हणाले, प्रभु येशूवर विश्वास ठेव आणि तुझे तारण होईल- तुझे व तुझ्या घरात राहणाऱ्या सर्वांचे तारण होईल.

32     पौलाने व सीलाने तुरुंगाधिकाऱ्याच्या घरातील सर्वांना व त्यालासुद्धा प्रभूचा संदेश सांगितला.

33     ... मग अधिकारी व त्याच्या घरातील सर्वांना बाप्तिस्मा झाला.

34     ... सर्व लोक अतिशय आनंदित झाले होते. कारण ते आता देवावर विश्वास ठेवीत होते.

3. Acts 16 : 16 (a certain), 17 (to 1st ,), 18 (Paul) (to 1st .), 19 (to 2nd ,), 20, 22 (and the magistrates), 23, 25-32, 33 (and was), 34 (and rejoiced)

16     …a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:

17     The same followed Paul and us,

18     Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her.

19     And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas,

20     And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,

22     …and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

23     And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:

25     And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

26     And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one’s bands were loosed.

27     And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.

28     But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.

29     Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,

30     And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?

31     And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

32     And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.

33     …and was baptized, he and all his, straightway.

34     …and rejoiced, believing in God with all his house.

4. 1 थेस्सलनीकाकरांस 5: 5, 6, 16-18, 21, 28

5     कारण तुम्ही सर्वजण प्रकाशाचे पुत्र आहात व दिवसाचे पुत्र आहा, आम्ही अंधाराचे किंवा रात्रीचे नाही.

6     म्हणून आपण इतरांसारखे झोपू नये. उलट आपण सावध राहू व आमच्या स्वत:वर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करु.

16     सर्वदा आनंद करा.

17     नेहमी प्रार्यना करीत राहा.

18     प्रत्येक परिस्थितीत देवाचे उपकार माना.

21     पण हे देवाकडून आले आहेत याची परीक्षा करुन खात्री करुन घेण्याची सवय करा. जे चांगले ते धरुन ठेवा.

28     आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हा सर्वांबरोबर असो.

4. I Thessalonians 5 : 5, 6, 16-18, 21, 28

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

28     The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 15 : 25-30

ख्रिश्चन गुप्त सौंदर्य आणि वरदानात आनंद करतात, जगापासून लपलेले, परंतु देवाला ज्ञात आहे. आत्म-विस्मरण, पवित्रता आणि आपुलकी या निरंतर प्रार्थना आहेत. व्यवसाय नाही सराव करा, विश्वास नाही समजून घ्या, सर्वशक्तिमानाचा कान आणि उजवा हात मिळवा आणि ते निश्चितपणे अनंत आशीर्वादांना कॉल करतात.

1. 15 : 25-30

Christians rejoice in secret beauty and bounty, hidden from the world, but known to God. Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings.

2. 2 : 23-30

देव हे प्रेम आहे. आपण त्याला अधिक होण्यास सांगू शकतो? देव बुद्धिमत्ता आहे. आपण अनंत मनाला त्याला आधीच समजत नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीची माहिती देऊ शकतो का? आपण परिपूर्णता बदलण्याची अपेक्षा करतो का? मोकळ्या कारंज्याजवळ आपण अधिक विनवणी करू का, जे आपण स्वीकारण्यापेक्षा जास्त ओतत आहे? अव्यक्त इच्छा आपल्याला सर्व अस्तित्व आणि आशीर्वादाच्या स्त्रोताच्या जवळ आणते.

2. 2 : 23-30

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

3. 3 : 22-2

आधीच मिळालेल्या चांगल्यासाठी आपण खरोखर कृतज्ञ आहोत का? मग आम्ही आमच्याकडे असलेल्या आशीर्वादांचा फायदा घेऊ आणि अशा प्रकारे अधिक प्राप्त करण्यास सक्षम होऊ. कृतज्ञता ही कृतज्ञता शाब्दिक अभिव्यक्तीपेक्षा खूप जास्त आहे. भाषणापेक्षा कृती अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते.

जर आपण जीवन, सत्य आणि प्रेमाबद्दल कृतघ्न आहोत आणि तरीही सर्व आशीर्वादांसाठी देवाचे आभार मानतो, तर आपण निष्पाप आहोत आणि आपला स्वामी ढोंगी लोकांवर कठोर निंदा करतो. अशा वेळी ओठांवर बोट ठेवून आपल्या आशीर्वादाचे स्मरण करावे एवढीच सर्वमान्य प्रार्थना. अंतःकरण दैवी सत्य आणि प्रेमापासून दूर असताना, आपण वांझ जीवनाची कृतघ्नता लपवू शकत नाही.

3. 3 : 22-2

Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and yet return thanks to God for all blessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pronounces on hypocrites. In such a case, the only acceptable prayer is to put the finger on the lips and remember our blessings. While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

4. 265 : 23-30

ज्याला मानवी शांती हरवल्याचा अनुभव आला आहे त्याला आध्यात्मिक आनंदाची तीव्र इच्छा प्राप्त झाली नाही? स्वर्गीय चांगल्या नंतरची आकांक्षा आपल्याला शहाणपण आणि प्रेम काय आहे हे शोधण्यापूर्वीच येते. ऐहिक आशा आणि सुख गमावल्याने अनेकांच्या हृदयाचा चढता मार्ग उजळतो. इंद्रियातील वेदना आपल्याला त्वरीत सूचित करतात की इंद्रिय सुख नश्वर आहे आणि तो आनंद आध्यात्मिक आहे.

4. 265 : 23-30

Who that has felt the loss of human peace has not gained stronger desires for spiritual joy? The aspiration after heavenly good comes even before we discover what belongs to wisdom and Love. The loss of earthly hopes and pleasures brightens the ascending path of many a heart. The pains of sense quickly inform us that the pleasures of sense are mortal and that joy is spiritual.

5. 574 : 25-30

प्रिय वाचकांनो, याचा विचार करा, कारण ते तुमच्या डोळ्यांवरील गोणपाट काढून टाकेल आणि तुम्हाला मऊ पंख असलेले कबूतर तुमच्यावर उतरताना दिसेल. तुमच्या दु:खाची भावना क्रोधदायक आणि क्लेशकारक मानणारी परिस्थिती, प्रेम एखाद्या देवदूताचे नकळत मनोरंजन करू शकते.

5. 574 : 25-30

Think of this, dear reader, for it will lift the sackcloth from your eyes, and you will behold the soft-winged dove descending upon you. The very circumstance, which your suffering sense deems wrathful and afflictive, Love can make an angel entertained unawares.

6. 304 : 3-5, 9-15

हे अज्ञान आणि खोटे विश्वास आहे, जे भौतिक गोष्टींच्या भावनेवर आधारित आहे, जे आध्यात्मिक सौंदर्य आणि चांगुलपणा लपवतात. … ही ख्रिश्चन विज्ञानाची शिकवण आहे: दैवी प्रेम त्याच्या प्रकटीकरणापासून किंवा वस्तूपासून वंचित राहू शकत नाही; तो आनंद दु:खात बदलू शकत नाही, कारण दु:ख हा आनंदाचा स्वामी नाही; चांगले वाईट कधीच उत्पन्न करू शकत नाही; ती गोष्ट कधीही मनाची निर्मिती करू शकत नाही आणि जीवनाचा परिणाम मृत्यूमध्ये होतो. परिपूर्ण मनुष्य - देवाद्वारे शासित, त्याचे परिपूर्ण तत्त्व - पापरहित आणि शाश्वत आहे.

6. 304 : 3-5, 9-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. …This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

7. 390 : 4-11

जीवन हे स्वयंपूर्ण आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणि आपण आत्म्याच्या चिरंतन सुसंवादाला कधीही नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंद्रियांमध्ये, विसंगती दिसते. हे देवाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दैवी तत्व, जे स्पष्ट मतभेद निर्माण करते आणि त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसंवाद पुनर्संचयित करते. सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

7. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

8. 242 : 6-14

पदार्थाच्या दाव्यांना नकार देणे हे आत्म्याच्या आनंदाकडे, मानवी स्वातंत्र्याकडे आणि शरीरावर अंतिम विजयाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

स्वर्गाकडे जाण्याचा एकच मार्ग आहे, सुसंवाद आहे आणि दैवी विज्ञानातील ख्रिस्त आपल्याला हा मार्ग दाखवतो. चांगले, देव आणि त्याचे प्रतिबिंब यापेक्षा - दुसरे कोणतेही वास्तव जाणून घेणे - जीवनाचे दुसरे कोणतेही भान नसणे, आणि तथाकथित वेदना आणि इंद्रियांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.

8. 242 : 6-14

Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

9. 4:3-9

आपल्याला सर्वात जास्त गरज आहे ती कृपेत वाढ होण्याच्या उत्कट इच्छेची प्रार्थना, जी संयम, नम्रता, प्रेम आणि चांगल्या कृतींमध्ये व्यक्त केली जाते. आपल्या सद्गुरूच्या आज्ञा पाळणे आणि त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण करणे, हेच त्याच्यावरचे आपले ऋण आहे आणि त्याने केलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल आपल्या कृतज्ञतेचा एकमेव योग्य पुरावा आहे.

9. 4 : 3-9

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

10. 140 : 8-12

आपण दैवी स्वरूप समजून घेतो आणि त्याच्यावर समजूतदारपणे प्रेम करतो त्या प्रमाणात आपण त्याचे पालन करू आणि त्याची पूजा करू, भौतिकतेशी लढत नाही, तर आपल्या देवाच्या समृद्धीमध्ये आनंद मानू.

10. 140 : 8-12

We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God.

11. 125 : 12-16

मानवी विचार एका अवस्थेतून दुस-या टप्प्यात जाणीवपूर्वक वेदना आणि वेदनाहीनता, दु: ख आणि आनंद - भीतीपासून आशेपर्यंत आणि विश्वासापासून समजूतदारपणाच्या टप्प्यात बदलत असताना, दृश्यमान प्रकटीकरण शेवटी भौतिक अर्थाने नव्हे तर आत्म्याद्वारे नियंत्रित केले जाईल.

11. 125 : 12-16

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense.

12. 249 : 6-9

आपण आत्म्याची दैवी उर्जा अनुभवू या, जी आपल्याला जीवनाच्या नवीनतेमध्ये आणते आणि कोणतीही नश्वर किंवा भौतिक शक्ती नष्ट करू शकत नाही हे ओळखू. आपण दैवी "शक्‍तींच्या" अधीन आहोत याचा आनंद करूया.

12. 249 : 6-9

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be."


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████