रविवारी नोव्हेंबर 23, 2023धन्यवाद

SubjectThanksgiving

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 107: 1

"परमेश्वराला धन्यावाद द्या. कारण तो चांगला आहे. त्याचे प्रेम कायम राहाणार आहे."Golden Text: Psalm 107 : 1

O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: 1 इतिहास 16: 8, 9, 11, 12, 31


8     परमेश्वराचे स्तवन करा. त्याला हाक मारा. परमेश्वराने केलेली महान कृत्ये लोकांना सांगा.

9     परमेश्वराची स्तोत्रे गा. त्यांचे स्तवन म्हणा. त्याचे चमत्कार इतरांना सांगा.

11     परमेश्वराकडे पाहा त्याचे सामर्थ्य बघा. मदतीसाठी त्याला शरण जा.

12     देवाच्या अद्भूत कृत्यांची आठवण ठेवा. त्याने केलेले न्याय आणि चमत्कारची कृत्ये यांचे स्मरण करा.

31     पृथ्वी आणि आकाश आनंदी असो सर्वत्र लोक म्हणोत, हे परमेश्वराचे साम्राज्य आहे.

Responsive Reading: I Chronicles 16 : 8, 9, 11, 12, 31

8.     Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people.

9.     Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.

11.     Seek the Lord and his strength, seek his face continually.

12.     Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;

31.     Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The Lord reigneth.धडा उपदेशबायबल पासून


1. 2 करिंथकरांस 5: 17

17     म्हणून, जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे, तर तो नवी उत्पत्ति आहे. जुने गेल आहे. नवीन आले आहे!

1. II Corinthians 5 : 17

17     Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

2. प्रेषितांचीं कृत्यें 9: 1-15, 17, 18, 20-

1     शौल यरुशलेममध्ये प्रभूच्या अनुयायांना अजूनही धमकावण्याचा व जिवे मारण्याचा प्रयत्न करीत होता. म्हणून तो प्रमुख याजकांकडे गेला.

2     शौलाने त्याला दिमिष्क येथील सभास्थानातील यहूदी लोकांना पत्र लिहिण्यास सांगितले. शौलाला प्रमुख याजकाकडून दिमिष्क येथील रिव्रस्ताच्या अनुयायांना पकडण्यासाठी अधिकार पाहिजे होता. जर त्याला तेथे कोणी विश्वासणारा, मग तो पुरुष असो अथवा स्त्री, सापडले असते तर त्याने त्यांना अटक करुन यरुशलेमला आणले असते.

3     मग शौल दिमिष्काला गेला. जेव्हा तो शहराजवळ आला तेव्हा एकाएकी आकाशातून फारच प्रखर प्रकाश त्याच्याभोवती चमकला.

4     शौल जमिनीवर पडला, एक वाणी त्याच्याशी बोलताना त्याने ऐकली, शौला, शौला! तू माझा छळ का करतोस?

5     शौल म्हणाला, प्रभु तू कोण आहेस? ती वाणी म्हणाली, मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस तो मीच आहे.

6     आता ऊठ आणि नगरात जा. तुला काय करायचे आहे, हे तुला तेथे कोणी तरी सांगेल.

7     जी माणसे शौलाबोबर प्रवास करीत होती, ती तेथेच स्तब्ध उभी राहिली. त्या लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी दिसले नाही.

8     शौल जमिनीवरुन उठला. त्याने डोळे उघडले, पण त्याला काहीच दिसेना. म्हणून जे लोक त्याच्या बरोबर होते, त्यांनी त्याचा हात धरुन त्याला दिमिष्क शहरात नेले.

9     तीन दिवसांपर्तंत शौलाला काहीच दिसत नव्हते. त्याने काहीच खाल्ले किंवा प्यायले नाही.

10     दिमष्कमध्ये येशूचा एक अनुयायी होता. त्याचे नाव हनन्या होते. प्रभु त्याच्याशी एका दृष्टान्तात बोलला: तो म्हणाला, हनन्या! हनन्याने उत्तर दिले, मी आहे, प्रभु!

11     प्रभु हनन्याला म्हणाला, ऊठ आणि नीट नावाच्या रस्तयावर जा. तेथे यहूदाचेघर शोध व तार्ससहून आलेल्या शौल नावाच्या व्यक्तिबद्दल विचार. सध्या तो तेथे आहे व प्रार्थना करीत आहे.

12     शौलाने दृष्टान्त पाहिला आहे. त्यात हनन्या नावाचा मनुष्य आपल्याकडे आला असून आपल्यावर हात ठेवीत आहे, असे त्याला दिसले. व त्यानंतर त्याला पुन्हा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्याला दिसले.

13     परंतु हनन्याने उत्तर दिले, प्रभु मी त्या मनुष्याविषयी अनेक लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे. यरुशलेम येथील तुइया संतांशी तो किती वाईट रीतीने वागला हे मी ऐकले आहे.

14     आणि आता जे तुझ्या नावावर विश्वास ठेवतात, अशा लोकांना बांधून नेण्यासाठी प्रमुख याजकाकडून अधिकारपत्र घेऊन हा शौल येथे आला आहे.

15     परंतु प्रभु म्हणाला, जा! एका महत्वाच्या कामाकरिता मी त्याला निवडले आहे, माझ्याविषयी त्याने राजांना, यहूदी लोकांना, आणि दुसऱ्या राष्ट्रांना सांगितले पाहिजे.

17     हनन्या निघाला, आणि यहूदाच्या घरी गेला. त्याने शौलाच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हटले, शौला, माझ्या बंधू, प्रभु येशूने मला पाठविले. ज्याने तुला इकडे येत असता रस्त्यावर दर्शन दिले त्यानेच मला तुझ्याकडे पाठविले, येशूने मला पाठविले यासाठी की, तुला पुन्हा पाहता यावे व पवित्र आत्म्याने तू भरला जावास.

18     लागलीच खपल्यासारखे काही तरी शौलाच्या डोळ्यांवरुन खाली पडले, आणि त्याला पुन्हा दृष्टी आली शौल तेथून उठल्यावर त्याचा बाप्तिस्मा करण्यात आला.

20     यानंतर सरळ सभास्थानात जाऊन शौल येशूच्या नावाची घोषणा करु लागला. “यूशू हा देवाचा पुत्र आहे.

21     ज्या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सर्वांना मोठे नवल वाटले. ते म्हणाले, यरुशलेम येथील ज्या लोकांचा येशूच्या नावावर विश्वास आहे, त्या सर्वांचा नाश करु पाहणारा हाच नाही काय? तो येशूच्या अनुयायांना अटक करण्यासाठी येथे आला आहे व तो त्यांना यरुशलेम येथील प्रमुख याजकासमोर उभे करणार आहे.

22     परंतु शौल अधिकाधिक सामर्थ्यशाली होत गेला. त्याने हे सिद्ध केले की, येशू हाच रिव्रस्त आहे. आणि त्याचे पुरावे इतके सबळ होते की, दिमिष्क येथील यहूदी त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत.

2. Acts 9 : 1-15, 17, 18, 20-22

1     And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,

2     And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.

3     And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:

4     And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5     And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

6     And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

7     And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.

8     And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus.

9     And he was three days without sight, and neither did eat nor drink.

10     And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord.

11     And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prayeth,

12     And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight.

13     Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem:

14     And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.

15     But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel:

17     And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

18     And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.

20     And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.

21     But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?

22     But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

3. कलस्सैकरांस 1: 1, 2 (से:)

1     देवाच्या इच्छेने येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पौल आणि आमचा बंधु तीमथयी याजकडून,

2     ख्रिस्तामध्ये आमचे जे विश्वासू बंधु आहेत, त्या कलस्सै येथील देवाच्या पवित्र लोकांना: देव, आमचा पिता याजकडून तुम्हास कृपा व शांति असो.

3. Colossians 1 : 1, 2 (to :)

1     Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,

2     To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse:

4. कलस्सैकरांस 3: 1 (से 2nd,), 11, 15, 1

1     म्हणून जसे तुम्हांला ख्रिस्ताबरोबर मेलेल्यामधून उठविले गेले आहे तर, स्वर्गतील म्हणजे ज्या वरील गोष्टी आहेत त्यासाठी प्रयत्न करा. जेथे ख्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताला बसलेला आहे.

11     परिणाम म्हणून यहूदी व विदेशी असा कोणताही फरक नाही. एखाद्याची सुंता झालेला किंवा एखाद्याची सुंता न झालेला, बेताल, व असंस्कृत, गुलाम आणि स्वतंत्र मनुष्य असा कोणताही फरक नाही, पण ख्रिस्त हाच सर्व काही आहे आणि तो सर्व विश्वासाणाऱ्यात आहे.

15     आणि ख्रिस्ताची शांति जिच्यासाठी तुम्ही जे एका देहातील लोक त्या तुम्हांला बोलाविले होते ती तुमच्या अंत: करणावर राज्य करो आणि नेहमी उपकार मानणारे व्हा.

17     आणि प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही बोलता किंवा करता ते प्रभु येशूच्या नावात करावे. यामुळे तुम्ही देवपित्याचे त्याच्याद्धारे आभार मानता.

4. Colossians 3 : 1 (to 2nd ,), 11, 15, 17

1     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above,

11     Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

15     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

17     And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.

5. फिलिप्पैकरांस 4: 6, 7

6     कशाचीही काळजी करु नका, तर प्रत्येक परिस्थितीत प्रार्थना आणि विनंत्या उपकार मानून तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा.

7     जी शांति देवापासून येते, जी शांति सर्व मानवी समजबुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे अंत:करण व मन ख्रिस्त येशूमध्ये सुरक्षित ठेवील.

5. Philippians 4 : 6, 7

6     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

6. रोमकरांस 11: 3

36     कारण सर्व गोष्टी त्याने निर्माण केल्या आणि त्याच्या द्वारे अस्तित्वात आहेत. त्याला युगानुयुग गौरव असो, आमेन.

6. Romans 11 : 36

36     For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 8: 3-12

आपण प्रामाणिक अंतःकरणाने कधीही निराश होण्याची गरज नाही; परंतु जे लोक केवळ उदासीनतेने त्यांच्या दुष्टपणाला सामोरे जातात आणि नंतर ते लपवू पाहतात त्यांच्यासाठी फारशी आशा नाही. त्यांच्या प्रार्थना अनुक्रमणिका आहेत ज्या त्यांच्या वर्णाशी सुसंगत नाहीत. ते पापाशी गुप्त सहवास ठेवतात, आणि अशा बाह्य लोकांबद्दल येशूने "पांढऱ्या कबरेप्रमाणे... सर्व अस्वच्छतेने भरलेले" असे म्हटले आहे.

एखादा मनुष्य, जरी वरवर उत्कट आणि प्रार्थना करणारा असला, तरी तो अपवित्र आणि म्हणून अविवेकी असेल, तर त्याच्याबद्दल काय टिप्पणी करावी?

1. 8 : 3-12

We never need to despair of an honest heart; but there is little hope for those who come only spasmodically face to face with their wickedness and then seek to hide it. Their prayers are indexes which do not correspond with their character. They hold secret fellowship with sin, and such externals are spoken of by Jesus as "like unto whited sepulchres ... full ... of all uncleanness."

If a man, though apparently fervent and prayerful, is impure and therefore insincere, what must be the comment upon him?

2. 324: 19-31

पौल सुरुवातीला येशूचा शिष्य नव्हता तर येशूच्या अनुयायांचा छळ करणारा होता. जेव्हा सत्य पहिल्यांदा त्याला विज्ञानात दिसले तेव्हा पॉलला आंधळा करण्यात आला आणि त्याचे अंधत्व जाणवले; परंतु आध्यात्मिक प्रकाशाने लवकरच त्याला येशूच्या उदाहरणाचे आणि शिकवणींचे अनुसरण करण्यास सक्षम केले, आजारी लोकांना बरे केले आणि संपूर्ण आशिया मायनर, ग्रीस आणि अगदी शाही रोममध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार केला.

पॉल लिहितो, "जर ख्रिस्त [सत्य] उठला नाही, तर आमचा प्रचार व्यर्थ आहे." म्हणजेच, जर आत्म्याच्या सर्वोच्चतेची कल्पना, जी अस्तित्वाची खरी संकल्पना आहे, तुमच्या विचारात आली नाही, तर मी जे सांगतो त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकत नाही.

2. 324 : 19-31

Paul was not at first a disciple of Jesus but a persecutor of Jesus' followers. When the truth first appeared to him in Science, Paul was made blind, and his blindness was felt; but spiritual light soon enabled him to follow the example and teachings of Jesus, healing the sick and preaching Christianity throughout Asia Minor, Greece, and even in imperial Rome.

Paul writes, "If Christ [Truth] be not risen, then is our preaching vain." That is, if the idea of the supremacy of Spirit, which is the true conception of being, come not to your thought, you cannot be benefited by what I say.

3. 326: 20-7

खऱ्या हेतूने कार्य करणे आणि प्रार्थना करणे, तुमचा पिता मार्ग उघडेल. "तुम्ही सत्याचे पालन करू नये म्हणून तुम्हाला कोणी अडवले?"

टार्ससच्या शौलने मार्ग पाहिले - ख्रिस्त किंवा सत्य - जेव्हा त्याच्या अनिश्चित अधिकाराची भावना आध्यात्मिक अर्थाने प्राप्त झाली, जी नेहमीच योग्य असते. मग माणूस बदलला. विचाराने एक उदात्त दृष्टीकोन गृहीत धरला आणि त्याचे जीवन अधिक आध्यात्मिक बनले. ज्यांचा धर्म त्याला समजला नाही अशा ख्रिश्चनांचा छळ करताना त्याने केलेली चूक त्याला कळली आणि नम्रतेने त्याने पॉलचे नवीन नाव घेतले. त्याने प्रथमच प्रेमाची खरी कल्पना पाहिली आणि दैवी विज्ञानाचा धडा शिकला.

वाईटामध्ये शाश्वत आनंद नाही हे समजून घेऊन आणि विज्ञानानुसार चांगल्या गोष्टींबद्दल आपुलकी प्राप्त करून सुधारणे येते, जे दैवी मन असताना आनंद किंवा वेदना, भूक किंवा उत्कटता या दोन्हीपैकी काहीही असू शकत नाही हे अमर सत्य प्रकट करते. सुख, वेदना किंवा भीती या खोट्या समजुती आणि मानवी मनातील सर्व पापी भूक नष्ट करू शकतात आणि करू शकतात.

3. 326 : 20-7

Working and praying with true motives, your Father will open the way. "Who did hinder you, that ye should not obey the truth?"

Saul of Tarsus beheld the way — the Christ, or Truth — only when his uncertain sense of right yielded to a spiritual sense, which is always right. Then the man was changed. Thought assumed a nobler outlook, and his life became more spiritual. He learned the wrong that he had done in persecuting Christians, whose religion he had not understood, and in humility he took the new name of Paul. He beheld for the first time the true idea of Love, and learned a lesson in divine Science.

Reform comes by understanding that there is no abiding pleasure in evil, and also by gaining an affection for good according to Science, which reveals the immortal fact that neither pleasure nor pain, appetite nor passion, can exist in or of matter, while divine Mind can and does destroy the false beliefs of pleasure, pain, or fear and all the sinful appetites of the human mind.

4. 3: 22-26

आधीच मिळालेल्या चांगल्यासाठी आपण खरोखर कृतज्ञ आहोत का? मग आम्ही आमच्याकडे असलेल्या आशीर्वादांचा फायदा घेऊ आणि अशा प्रकारे अधिक प्राप्त करण्यास सक्षम होऊ. कृतज्ञता ही शाब्दिक आभार व्यक्त करण्यापेक्षा जास्त आहे. भाषणापेक्षा कृती अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते.

4. 3 : 22-26

Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

5. 20: 27-4

सेंट पॉलने लिहिले, "आपण सर्व भार बाजूला ठेवू या, आणि जे पाप आपल्याला सहजपणे घेरले आहे, आणि आपल्यासमोर उभे असलेल्या शर्यतीत संयमाने धावूया; म्हणजेच, आपण भौतिक आत्म आणि इंद्रिय बाजूला ठेवून सर्व उपचारांचे दैवी तत्व आणि विज्ञान शोधूया.

जर तुमच्या दैनंदिन चालण्यात आणि संभाषणात सत्य चुकीवर मात करत असेल, तर तुम्ही शेवटी म्हणू शकता, "मी चांगली लढाई लढली आहे ... मी विश्वास ठेवला आहे," कारण तुम्ही एक चांगले माणूस आहात.

5. 20 : 27-4

St. Paul wrote, "Let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us;" that is, let us put aside material self and sense, and seek the divine Principle and Science of all healing.

If Truth is overcoming error in your daily walk and conversation, you can finally say, "I have fought a good fight ... I have kept the faith," because you are a better man.

6. 340: 23-29

एक असीम देव, चांगला, मनुष्य आणि राष्ट्रांना एकत्र करतो; माणसाचा बंधुत्व निर्माण करतो; युद्धे समाप्त; पवित्र शास्त्र पूर्ण करते, "तुझ्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती कर." मूर्तिपूजक आणि ख्रिश्चन मूर्तिपूजेचा नायनाट करतो, — सामाजिक, नागरी, गुन्हेगारी, राजकीय आणि धार्मिक नियमांमध्ये जे काही चुकीचे आहे; लिंग समान करते; मनुष्यावरील शाप रद्द करतो, आणि पाप, दुःख, शिक्षा किंवा नाश होऊ शकणारे काहीही सोडत नाही.

6. 340 : 23-29

One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.

7. 570: 14-18, 23-25

लाखो निःपक्षपाती मने - सत्याचे साधे साधक, थकलेले भटकणारे, वाळवंटात तहानलेले - विश्रांती आणि पिण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना ख्रिस्ताच्या नावाने एक कप थंड पाणी द्या आणि परिणामांना कधीही घाबरू नका. … तुम्ही दिलेल्या आशीर्वादासाठी जे तयार आहेत ते आभार मानतील. पाणी शांत होईल आणि ख्रिस्त लाटेला आज्ञा देईल.

7. 570 : 14-18, 23-25

Millions of unprejudiced minds — simple seekers for Truth, weary wanderers, athirst in the desert — are waiting and watching for rest and drink. Give them a cup of cold water in Christ's name, and never fear the consequences. … Those ready for the blessing you impart will give thanks. The waters will be pacified, and Christ will command the wave.

8. 45: 16-21

देवाला गौरव आणि संघर्ष करणाऱ्या हृदयांना शांती असो! ख्रिस्ताने मानवी आशा आणि विश्वासाच्या दारातून दगड काढून टाकला आहे आणि देवातील जीवनाच्या प्रकटीकरणाद्वारे आणि प्रात्यक्षिकाद्वारे, मनुष्याच्या आध्यात्मिक कल्पना आणि त्याच्या दैवी तत्त्व, प्रेमासह त्यांना शक्य-एकमेक म्हणून उन्नत केले आहे.

8. 45 : 16-21

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6