रविवारी नोव्हेंबर 21, 2021आत्मा आणि शरीर

SubjectSoul and Body

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 18 : 26

"जे लोक चांगले आणि शुध्द असतात त्यांच्याशी तू चांगला आणि शुध्द."Golden Text: Psalm 18 : 26

With the pure thou wilt shew thyself pure.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 132: 11, 13, 17, 18 • स्तोत्रसंहिता 78: 70-72


11     परमेश्वराने दावीदाला वचन दिले. परमेश्वराने दावीदाशी प्रामाणिक राहाण्याचे वचन दिले. राजे दावीदाच्या कुटुंबातूनच येतील असे वचन परमेश्वराने दिले.

13     परमेश्वराने त्याच्या मंदिरासाठी सियोनपर्वत निवडला. त्याच्या वस्ती साठी त्याला ती जागा पाहिजे होती.

17     मी या जागेवर दावीदाला बलवान बनवीन. मी माझ्या निवडलेल्या राजाला दिवा देईन.

18     मी दावीदाच्या शत्रूंना लाजेने झाकून टाकीन परंतु मी दावीदाचे राज्य वाढेल असे करीन.

70     देवाने दावीदला स्व:तचा खास सेवक म्हणून निवडले. दावीद मेंढ्यांच्या वाड्यांचे रक्षण करीत होता. परंतु देवाने त्याला त्याच्या कामापासून दूर नेले.

71     दावीद मेंढ्यांची काळजी घेत होता. परंतु देवाने त्याला त्या कामापासून दूर नेले. देवाने दावीदला त्याच्या माणसांकडे, याकोबाच्या माणसांकडे, इस्राएलाच्या माणसांकडे आणि देवाच्या मालमत्तेकडे लक्ष देण्याचे काम करायला सांगितले.

72     आणि दावीदने त्यांना शुध्द मनाने मार्ग दाखवला, त्याने त्याना शहाणपणाने मार्ग दाखवला.

Responsive Reading: Psalm 132 : 11, 13, 17, 18; Psalm 78 : 70-72

11.     The Lord hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.

13.     For the Lord hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.

17.     There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

18.     His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

70     He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

71.     From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

72.     So he fed them according to the integrity of his heart.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 24 : 3, 4 (ला;)

3     परमेश्वराच्या डोंगरापर्यंत कोण जाऊ शकेल? परमेश्वराच्या पवित्र मंदिरात कोण उभा राहू शकतो?

4     तिथे कोण उपासना करु शकतो? ज्या लोकांनी वाईट कृत्ये केली नाहीत, ज्यांचे ह्दय शुध्द आहे.

1. Psalm 24 : 3, 4 (to ;)

3     Who shall ascend into the hill of the Lord? or who shall stand in his holy place?

4     He that hath clean hands, and a pure heart;

2. 1 शमुवेल 16 : 1, 4 (ला.), 5 (आणि त्याने पवित्र केले), 7, 11 (ला 3rd ,), 12, 13 (ला 1st .), 14, 23

1     शमुवेलपरमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, शौलसाठी तू किती दिवस शोक करत बसणार आहेस? राजा म्हणून मी त्याला झिडकारले तरी तू त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेत आहेस? आपल्या शिंगात तेल भरुन घे आणि बेथलहेमला जायला नीघ. तुला मी इशाय नावाच्या माणसाकडे पाठवतो. इशाय बेथलहेमला राहतो. त्याच्या एका मुलाची मी राजा म्हणून निवड केली आहे.

4     शमुवेलने मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे केले. तो बेथलहेम येथे आला. तेव्हा तेथील वडीलधाऱ्यांना धास्ती वाटली. ते शमुवेलला भेटले. आपली ही सलोख्याचीच भेट आहे ना, असे त्यांनी शमुवेलला विचारले.

5     शमुवेल म्हणाला, होय, मी स्नेहभावाने आलो आहे. मला परमेश्वरासाठी यज्ञ करायचा आहे. तयारीला लागा आणि माझ्याबरोबर यज्ञासाठी या. शमुवेलने इशायला व त्याच्या मुलांना तयार केले. त्यांनाही यज्ञात आमंत्रित करुन त्यात भाग घ्यायला सांगितले.

7     तेव्हा परमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, अलियाब उंचापुरा आणि देखणा आहे. पण रुपावर जाऊ नको. परमेश्वराची नजर माणसांसारखी नसते. तुम्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अंतरंग पाहतो. अलियाब ही योग्य व्यक्ती नव्हे.

11     त्याने पुढे इशायला विचारले, इथे तुझी सगळी मुलं हजर आहेत ना? इशाय म्हणाला, नाही आणखी एक आहे सगळ्यात धाकटा तो रानात मेंढरे राखायला गेला आहे. शमुवेल म्हणाला, त्याला बोलावणे पाठवून इथे आण. तो येईपर्यंत आपण जेवायला सुरुवात करयाची नाही.

12     इशायने मग कोणालातरी पाठवून आपल्या धाकट्या मुलाला यायला सांगितले. तो अतिशय देखणा, तांबूस वर्णाचा तरुण होता. परमेश्वर आता शमुवेलला म्हणाला, ऊठ आणि याला अभिषेक कर. हाच तो.

13     शमुवेलने आपले तेलाने भरलेले शिंग उचलले आणि इशायच्या या धाकट्या मुलावर सर्व भावंडांसमोर त्या खास तेलाने अभिषेक केला. तेथून पुढे दावीदवर परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार संचार होऊ लागला. एवढे झाल्यावर शमुवेल रामा येथे परतला.

14     इकडे परमेश्वराच्या आत्म्याने शौलची साथ सोडली. परमेश्वराने पाठवलेला एक दुरात्मा त्याला त्रस्त करु लागला.

23     मग जेव्हा जेव्हा शौल दुरात्म्या मुळे हैराण होई तेव्हा तेव्हा दावीद वीणावादन करी. त्यामुळे दुरात्मा पळून जाऊन शौलला दिलासा मिळे.

2. I Samuel 16 : 1, 4 (to .), 5 (And he sanctified), 7, 11 (to 3rd ,), 12, 13 (to 1st .), 14, 23

1     And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.

4     And Samuel did that which the Lord spake, and came to Beth-lehem.

5     And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

7     But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

11     And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest,

12     And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him: for this is he.

13     Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.

14     But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him.

23     And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.

3. 1 शमुवेल 23: 15-17 (ला 2nd,)

15     झीफच्या वाळवंटात होरेश येथे असताना शौल आपल्या पाठलागावर येत आहे हे पाहून दावीद घाबरला.

16     शौलचा मुलगा योनाथान दावीदला होरेश येथे भेटायला गेला. त्याने दावीदची परमेश्वरावरची श्रद्धा आणखी दृढ केली.

17     योनाथान दावीदला म्हणाला, घाबरु नको. माझ्या वडीलांकडून तुला दुखापत होणार नाही. तू इस्राएलचा राजा होशील. मी तुझ्या खालोखाल असेन. माझ्या वडीलांनाही हे माहीत आहे.

3. I Samuel 23 : 15-17 (to 2nd ,)

15     And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.

16     And Jonathan Saul’s son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.

17     And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel,

4. 1 शमुवेल 25: 29 (ला ;)

29     कोणी तुमच्या जिवावर उठले तर परमेश्वर तुमचे रक्षण करील. पण गोफणीतीले धोंड्याप्रमाणे त्या मारेकऱ्याचा मात्र जीव घेईल.

4. I Samuel 25 : 29 (to ;)

29     Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God;

5. 1 शमुवेल 24 : 1 (ला 2nd ,), 3 (वह)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1     शौलने पलिष्ट्यांचा पाठलाग करुन त्यांना घालवल्यावर लोक त्याला म्हणाले, दावीद एन गेदीजवळच्या वाळवंटात आहे.

3     रस्त्यालगतच्या मेंढवाड्याजवळ शौल आला. तिथे एक गुहा होती. शौल तिथे बहिर्दीशेकरता गेला. दावीद आणि त्याच्या बरोबरचे लोक गुहेत पार आतल्या बाजूला होते.

4     ते लोक दावीदला म्हणाले, परमेश्वराने वर्तवलेला हाच तो दिवस. तो म्हणाला होता, “मी शत्रूला तुमच्या ताब्यात देईन मग तुम्ही त्याचे काहीही करा. दावीद मग हळूच सरकत शौलजवळ पोचला. शौलच्या अंगरख्याचा एक तुकडा त्याने हळूच कापून घेतला. शौलने दावीदला पाहिले नाही.

5     दावीदला नंतर आपल्या कृत्याबद्दल फार वाईट वाटले.

8     दावीद गुहेतून बाहेर आला आणि त्याने शौलला साद घातली, “महाराज, माझे स्वामी! शौलने मागे वळून पाहिले. दावीदाने मान लववून त्याला अभिवादन केले.

9     शौलला तो म्हणाला, दावीद आपला घात करील असे लोक म्हणतात तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे का लक्ष देता?

10     मी तुमच्या केसाला धक्का लावणार नाही. आता तुम्हीच पाहा. आज गुहेत परमेश्वराने तुम्हाला माझ्या समक्ष आणले होते. पण मी तुमची गय केली. तुमचा वध केला नाही. हे माझे धनी आहेत शौल हा परमेश्वराचा अभिषिक्त राजा आहे. त्याला मी धक्का लावणार नाही असे मी म्हणालो.

11     हा तुकडा पाहा तुमच्या अंगरख्याचा हा तुकडा मी कापून घेतला. मी तुमचा जीव घेऊ शकलो असतो पण मी तसे केले नाही. हे तुम्ही समजून घ्यावे अशी माझी इच्छा आहे. तुमच्याविरुद्ध माझे कसलेही कारस्थान चाललेले नाही हे कृपया घ्यानात घ्या. मी तुमचे काहीही वाकडे केलेले नाही. पण तुम्ही मात्र माझा जीव घेण्यास सारखे टपलेले आहात.

12     परमेश्वरानेच याचा न्याय करावा. माझ्याशी तुम्ही असे वागलात याचे परमेश्वराने शासन खुशाल करावे. पण मी तुमच्या विरुद्ध लढणार नाही.

16     दावीदचे बोलून झाले तेव्हा शौलने विचारले, दावीद, माझ्या मुला, तुच हे बोलतो आहेस का? शौलला रडू फुटले. तो हमसाहमशी रडला.

17     तो पुढे म्हणाला, तुझे खरे आहे. माझे चुकले. तू माझ्याशी नेहमी चांगलाच वागलास. पण मी मात्र वाईट वागलो.

18     तू काय चांगले केलेस ते आता सांगितलेस. परमेश्वराने तुझ्यासमोर मला आणूनही तू मला मारले नाहीस.

20     तू आता राजा होणार आहेस हे मला माहीत आहे. तू इस्राएलवर राज्य करशील.

5. I Samuel 24 : 1 (to 2nd ,), 3 (he)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1     And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines,

3     … he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave.

4     And the men of David said unto him, Behold the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul’s robe privily.

5     And it came to pass afterward, that David’s heart smote him, because he had cut off Saul’s skirt.

6     And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord’s anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord.

8     David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself.

10     Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the Lord’s anointed.

11     Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.

12     The Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee: but mine hand shall not be upon thee.

16     And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice, and wept.

17     And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.

18     And thou hast shewed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the Lord had delivered me into thine hand, thou killedst me not.

20     And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand.

6. 2 शमुवेल 22: 1, 3, 7, 21, 25, 27 (ला ;)

1     शौल आणि इतर शत्रू यांच्या हातून देवाने सोडवल्याबद्दल दावीदाने हे स्तुतिगीत म्हटले.

3     तो माझा देव माझ्या संरक्षणासाठी मी या दुर्गाच्या, देवाच्या आश्रयाला जातो. देव म्हणजे माझी संरक्षक ढाल आहे त्याचे सामर्थ्य माझे रक्षण करते. परमेश्वर म्हणजे माझी लपण्याची जागा, माझ्या सुरक्षिततेचे ठिकाण उंच डोंगरात असलेले. क्रूर शत्रूपासून तो मला वाचवतो.

7     तेव्हा मी परमेश्वराचा धावा केला. होय, मी त्यालाच शरण गेलो. देव त्याच्या मंदिरात होता त्याने माझा धावा ऐकला. मदतीसाठी केलेला माझा आक्रोश त्याने ऐकला.

21     मी केले त्याचे फळ परमेश्वर मला देईल कारण मी योग्य तेच केले. मी गैर काही केले नाही, तेव्हा त्याचे चांगले फळ तो मला देईल.

25     तेव्हा परमेश्वर त्याचे फळ मला देणारच. कारण माझी वर्तणूक योग्य आहे. त्याच्या दृष्टीने मी वावगे केलेले नाही. तेव्हा तो माझे भले करील.

27     परमेश्वरा, जे लोक चांगले आणि शुध्द आचरणाचे आहेत त्यांच्याशी तूही तसाच वागतोस. पण दुष्ट आणि बदमाशांशी तूही कुटिलतेने वागतोस.

6. II Samuel 22 : 1, 3, 7, 21, 25, 27 (to ;)

1     And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

3     The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

7     In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

21     The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

25     Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.

27     With the pure thou wilt shew thyself pure;

7. मत्तय 5 : 8

8     जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते देवाला पाहतील.

7. Matthew 5 : 8

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 280 : 26 (देव)-30

देव, मनुष्याचा आणि सर्व अस्तित्वाचा आत्मा, त्याच्या स्वत: च्या व्यक्तिमत्त्वात, सुसंवादात आणि अमरत्वात शाश्वत असल्याने, मनुष्यामध्ये हे गुण प्रदान करतो आणि कायम ठेवतो - मनाद्वारे, काही फरक पडत नाही.

1. 280 : 26 (God)-30

God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter.

2. 70 : 12-16

दैवी मन सर्व ओळखी राखते, गवताच्या ब्लेडपासून तारेपर्यंत, वेगळ्या आणि शाश्वत म्हणून. प्रश्न आहेत: देवाची ओळख काय आहे? आत्मा म्हणजे काय? निर्माण झालेल्या वस्तूमध्ये जीव किंवा आत्मा असतो का?

2. 70 : 12-16

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

3. 71 : 6 (आत्मा)-9

आत्मा, किंवा सर्वांचे दैवी तत्व, आत्म्याच्या निर्मितीमध्ये नाही. आत्मा हा आत्मा, देव, सर्जनशील, शासित, मर्यादित स्वरूपाच्या बाहेर असीम तत्त्वाचा समानार्थी आहे, ज्याचे स्वरूप केवळ प्रतिबिंबित करते.

3. 71 : 6 (Spirit)-9

Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

4. 467 : 17-23

विज्ञान आत्मा, आत्मा, शरीरात नसल्याप्रमाणे आणि देव माणसामध्ये नसून मनुष्याद्वारे प्रतिबिंबित करतो म्हणून प्रकट करतो. मोठे हे कमीत असू शकत नाही. कमीत मोठे असू शकते हा विश्वास ही एक चूक आहे जी आजारी आहे. आत्म्याच्या विज्ञानातील हा एक अग्रगण्य मुद्दा आहे, की तत्त्व त्याच्या कल्पनेत नाही. आत्मा, आत्मा, मनुष्यामध्ये मर्यादित नाही, आणि कधीही पदार्थात नाही.

4. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

5. 478 : 3-13

नश्वरतेमध्ये तुमच्याकडे आत्म्याचा किंवा अमरत्वाचा कोणता पुरावा आहे? निसर्ग विज्ञानाच्या शिकवणीनुसार, मनुष्याने आत्मा किंवा आत्मा शरीर सोडताना किंवा त्यात प्रवेश करताना कधीही पाहिलेले नाही. नश्वर विश्वासाच्या दाव्याशिवाय अंतर्मनाच्या सिद्धांताला कोणता आधार आहे? एखाद्या घरामध्ये वस्ती आहे, आणि विशिष्ट वर्गाच्या लोकांच्या घोषणेचा काय विचार केला जाईल, जेव्हा अशी कोणतीही व्यक्ती घरात जाताना किंवा बाहेर पडताना दिसली नाही, किंवा खिडकीतूनही दिसत नव्हती? शरीरात आत्मा कोण पाहू शकतो?

5. 478 : 3-13

What evidence of Soul or of immortality have you within mortality? Even according to the teachings of natural science, man has never beheld Spirit or Soul leaving a body or entering it. What basis is there for the theory of indwelling spirit, except the claim of mortal belief? What would be thought of the declaration that a house was inhabited, and by a certain class of persons, when no such persons were ever seen to go into the house or to come out of it, nor were they even visible through the windows? Who can see a soul in the body?

6. 300 : 23-4

आत्मा देव आहे, आत्मा आहे; म्हणून आत्मा पदार्थात नाही. जर आत्मा या प्रकरणात असता, तर देवाचा प्रतिनिधी नसता, आणि पदार्थ देवासारखेच असते. आत्मा, आत्मा, बुद्धिमत्ता, पदार्थांमध्ये वास्तव्य आहे हा सिद्धांत शाळांद्वारे शिकवला जातो. हा सिद्धांत अवैज्ञानिक आहे. ब्रह्मांड दैवी पदार्थ किंवा मन प्रतिबिंबित करते आणि व्यक्त करते; म्हणून देव केवळ अध्यात्मिक विश्वात आणि अध्यात्मिक मनुष्यामध्ये दिसतो, जसा सूर्य त्यातून निघणाऱ्या प्रकाशाच्या किरणांमध्ये दिसतो. देव केवळ त्यातच प्रकट होतो जे जीवन, सत्य, प्रेम प्रतिबिंबित करते - होय, जे देवाचे गुणधर्म आणि सामर्थ्य प्रकट करते, अगदी आरशावर फेकलेल्या मानवी प्रतिमेप्रमाणे, आरशासमोरच्या व्यक्तीचे रंग, रूप आणि कृती पुनरावृत्ती होते. .

6. 300 : 23-4

Spirit is God, Soul; therefore Soul is not in matter. If Spirit were in matter, God would have no representative, and matter would be identical with God. The theory that soul, spirit, intelligence, inhabits matter is taught by the schools. This theory is unscientific. The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the spiritual universe and spiritual man, as the sun is seen in the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

7. 477 : 20 (ओळख)-31

ओळख म्हणजे आत्म्याचे प्रतिबिंब, जीवनातील तत्त्व, प्रेमाचे विविध स्वरूपातील प्रतिबिंब. आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा कनिष्ठ काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका सुंदर तलावाला "महान आत्म्याचे स्मित" म्हटले तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निहित वास्तवाची काही झलक पाहिली. मनुष्यापासून विभक्त, जो आत्मा व्यक्त करतो, आत्मा हा एक निरर्थकपणा असेल; मनुष्य, आत्म्यापासून घटस्फोटित, त्याचे अस्तित्व गमावेल.

7. 477 : 20 (Identity)-31

Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit." Separated from man, who expresses Soul, Spirit would be a nonentity; man, divorced from Spirit, would lose his entity.

8. 337 : 2 (माणूस)-4

…मनुष्य, देवाचे प्रतिबिंब, त्याचे व्यक्तिमत्व गमावू शकत नाही; परंतु भौतिक संवेदना, किंवा शरीरातील आत्मा म्हणून, आंधळे लोक आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वाची दृष्टी गमावतात.

8. 337 : 2 (man)-4

…man, reflecting God, cannot lose his individuality; but as material sensation, or a soul in the body, blind mortals do lose sight of spiritual individuality.

9. 216 : 30-5

पदार्थावरील तुमचा मनाचा भौतिक विश्वास सोडून द्या, आणि फक्त एकच मन, अगदी देव देखील ठेवा; यासाठी मन स्वतःचे स्वरूप बनवते. विज्ञानाने दिलेल्या समजातून माणसाची ओळख नष्ट होणे अशक्य आहे; आणि अशा संभाव्यतेची कल्पना हा निष्कर्ष काढण्यापेक्षा अधिक मूर्खपणाची आहे की वैयक्तिक संगीत स्वर सुसंवादाच्या उत्पत्तीमध्ये गमावले आहेत.

9. 216 : 30-5

Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness. The loss of man’s identity through the understanding which Science confers is impossible; and the notion of such a possibility is more absurd than to conclude that individual musical tones are lost in the origin of harmony.

10. 261 : 21-27

शरीरापासून किंवा पदार्थापासून संवेदना अलग करा, जे केवळ मानवी विश्वासाचे एक रूप आहे, आणि तुम्ही देवाचा अर्थ, किंवा चांगला, आणि अपरिवर्तनीय आणि अमरचे स्वरूप जाणून घेऊ शकता. वेळ आणि संवेदनांच्या उत्परिवर्तनापासून दूर राहिल्यास, आपण जीवनातील घन वस्तू आणि शेवट किंवा आपली स्वतःची ओळख गमावणार नाही.

10. 261 : 21-27

Detach sense from the body, or matter, which is only a form of human belief, and you may learn the meaning of God, or good, and the nature of the immutable and immortal. Breaking away from the mutations of time and sense, you will neither lose the solid objects and ends of life nor your own identity.

11. 265 : 10-15

आत्म्यासाठी वस्तू सोडून जाण्याची ही वैज्ञानिक भावना, मनुष्याला देवतेमध्ये आत्मसात करणे आणि त्याची ओळख गमावणे सूचित करत नाही, परंतु मनुष्याला विस्तारित व्यक्तिमत्व, विचार आणि कृतीचे व्यापक क्षेत्र, अधिक विस्तृत प्रेम, उच्च आणि अधिक प्रदान करते. कायम शांतता.

11. 265 : 10-15

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

12. 323 : 6-8 (ला 2nd ,), 32-6

प्रेमाच्या आरोग्यदायी शिक्षांद्वारे, आम्हाला नीतिमत्ता, शांती आणि शुद्धतेच्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत केली जाते,

लहान मुलासारखे बनण्याची आणि नवीनसाठी जुने सोडून देण्याची इच्छा, प्रगत कल्पनेला ग्रहणक्षमता दर्शवते. खोट्या खुणा सोडल्याचा आनंद आणि त्या गायब झाल्याचा आनंद - हा स्वभाव अंतिम सुसंवाद वाढवण्यास मदत करतो. इंद्रिय आणि आत्मशुद्धी हा प्रगतीचा पुरावा आहे. "धन्य ते अंतःकरणाचे शुद्ध: कारण ते देवाला पाहतील."

12. 323 : 6-8 (to 2nd ,), 32-6

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity,

Willingness to become as a little child and to leave the old for the new, renders thought receptive of the advanced idea. Gladness to leave the false landmarks and joy to see them disappear, — this disposition helps to precipitate the ultimate harmony. The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

13. 467 : 1-16

प्रश्न. - आत्म्याच्या विज्ञानाच्या मागण्या काय आहेत?

उत्तर द्या. - या विज्ञानाची पहिली मागणी आहे, "माझ्यापुढे तुला दुसरे देव नसावेत." हा मी आत्मा आहे. म्हणून आज्ञेचा अर्थ असा आहे: तुमच्याकडे बुद्धिमत्ता नसावी, जीवन नसावे, पदार्थ नसावे, सत्य नसावे, प्रेम नसावे, परंतु जे आध्यात्मिक असते. दुसरा त्याच्यासारखा आहे, "तू तुझ्या शेजाऱ्यावर तुझ्यासारखी प्रीती कर." हे पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे की सर्व माणसांचे मन एकच आहे, एकच देव आणि पिता आहे, एकच जीवन, सत्य आणि प्रेम आहे. ही वस्तुस्थिती उघड झाल्यावर मानवजाती प्रमाणानुसार परिपूर्ण होईल, युद्ध थांबेल आणि माणसाचा खरा बंधुत्व प्रस्थापित होईल. इतर कोणतेही देव नसणे, इतर कोणाकडेही न वळणे, परंतु त्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी एक परिपूर्ण मन, मनुष्य हे देवाचे स्वरूप आहे, शुद्ध आणि शाश्वत, ते मन आहे जे ख्रिस्तामध्ये देखील होते.

13. 467 : 1-16

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████