रविवारी नोव्हेंबर 19, 2023आत्मा आणि शरीर

SubjectSoul And Body

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 करिंथकरांस 6: 20

"तुमच्या शरीरात आणि तुमच्या आत्म्यात देवाचे गौरव करा, जे देवाचे आहेत."Golden Text: I Corinthians 6 : 20

Glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: रोमकरांस 8: 1-6, 11, 16, 17


1     म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना शिक्षा नाही.

2     कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे.

3     नियमशास्त्र समर्थ आहे पण आपण दूर्बळ आहोत त्यामुळे वाचु शकत नाही, देवाने आपल्या पुत्राला पापी देहाच्या प्रतिरुपाने व पापाकरिता पाठवून ख्रिस्ताच्या देहामध्ये पापाला न्यायदंड ठरविला.

4     यासाठी की, नीतिच्या व आवश्यक गोष्टी आपण जे देहाच्या पापमय स्वभावाप्रमाणे नव्हे तर आत्म्याप्रमाणे चालतो, त्या आमच्याद्वारे पूर्ण व्हाव्यात.

5     कारण जे त्यांच्या मानवी पापी देहाप्रमाणे जगतात ते देहाच्या गोष्टींचा विचार करतात, परंतु जे आत्म्याने चालतात व ज्यांचे मन आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले असते ते त्याप्रमाणे जीवन जगतात.

6     देहाचे चिंतन हे मरण आहे. पण आत्म्याचे मनन हे जीवन आणि शांति आहे.

11     आणि ज्या आत्म्याने येशूला मरणातून उठविले तो त्याचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो त्या तुमच्या मर्त्य शरीराला जीवन देईल.

16     तो आत्मा स्वत: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, आपण देवाची मुले आहोत.

17     आपण जर देवाची मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आणि ख्रिस्ताबरोबर वारस आहोत. खरोखर आपण त्याच्याबरोबर दु:ख भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आपणांस गौरवही मिळावे.

Responsive Reading: Romans 8 : 1-6, 11, 16, 17

1.     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2.     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3.     For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4.     That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

5.     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6.     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

11.     But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

16.     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17.     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मत्तय 4: 23 (येशू)

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

1. Matthew 4 : 23 (Jesus)

23     Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

2. मत्तय 5: 1, 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

2. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3. मत्तय 6: 19-21, 25, 26, 28-33

19     येथे पृथ्वीवर स्वत: साठी संपत्ती साठवू नका. येथे कसर व जंग लागून तिचा नाश होईल. आणि चोर घर फोडून ती चोरून नतील.

20     म्हणून स्वर्गात आपणासाठी संपत्ती साठवा.

21     जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

25     म्हणुन मी तुम्हाला सांगतो की, काय खावे आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवाविषयी, किंवा काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता करू नका. जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.

26     आकाशातील पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत वा कापणी करीत नाहीत किंवा गोदामात साठवूनही ठेवीत नाहीत, तरी तुमचा स्वर्गातील पिता त्यांना खावयास देतो आणि तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक मौल्यवान आहात, हे तुम्हांला माहीत आहे.

28     आणि तुम्ही वस्त्राविषयी का काळजी करता? रानातील फुले पाहा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत, आणि ती कातीतही नाहीत,

29     तरी मी तुम्हांला सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या भर ऐश्र्वर्याच्या काळात यांतील एखाद्या प्रमाणेही सजू शकला नव्हाता.

30     तर अहो अल्पविश्वासी लोकांनो, आज आहे तर उद्या भट्टीत पडते, आशा रानफुलांना जर देव असा पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा विशेष असा पोशाख तुम्हांला घालणार नाही काय?

31     चिंता करू नका आणि असे म्हणू नका की, आम्ही काय खावे? किंवा ‘आम्ही काय प्यावे?’ किंवा आम्ही काय पांघरावे?

32     सर्व लोक ज्यांना देव माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, काळजी करू नका. कारण तुमच्या स्वर्गातील पित्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे.

33     तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सर्व गोष्टीही तुम्हांला मिळतील.

3. Matthew 6 : 19-21, 25, 26, 28-33

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

28     And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29     And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30     Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31     Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

4. मत्तय 8: 5-10, 13

5     येशू कफर्णहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा एक सेनाधिकारी त्याच्याकडे आला

6     आणि विनंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या घरात पडून आहे.

7     येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.

8     तेव्हा सेनाधिकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.

9     कारण मी स्वत: दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणि माझ्या हाताखाली देखील अनेक शिपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणि तो जातो आणि दुसऱ्याला ये म्हटल्यावर तो येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणि तो ते करतो.

10     येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले आणि जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा विश्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला नाही.

13     मग येशू सेनाधिकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा विश्वास धरलास तसे होईल. आणि त्याच क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला.

4. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

5. मत्तय 16: 21-27

21     तेव्हापासून येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यास दाखवू लागला की, आपण यरूशलेमला जावे आणि वडील यहुदी नेते व मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक यांच्याकडून पुष्कळ दु:खे सोसावी व जिवे मारले जावे व तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठविले जावे याचे अगत्य आहे.

22     तेव्हा पेत्राने त्याला जवळ घेऊन निषेध करून म्हटले, प्रभु, या गोष्टीपासून देव तुझी सुटका करो. या गोष्टी तुझ्या बाबतीत कधीही घडणार नाहीत!

23     परंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सैताना, माझ्यामागे हो, तू मला अडखळण आहेस. कारण तू देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत नाहीस तर मनुष्यांच्या गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.

24     तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छित असेल तर त्याने स्वत: ला नाकारावे आणि आपला वधस्तंभ उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे.

25     कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इच्छितो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव गमावील तो त्याला मिळवील.

26     जर मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि अनंतकालिक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ? किंवा मनुष्य आपल्या जिवाचा काय मोबदला देईल?

27     कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या वैभवात आपल्या दूतांसहित येणार आहे. आणि तेव्हा तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला देईल.

5. Matthew 16 : 21-27

21     From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

22     Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

23     But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

27     For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

6. 2 करिंथकरांस 5: 1-9

1     आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जगिक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला देवापासून मिळलेले अनंतकाळचे घर स्वर्गात आहे. ते मानवी हातांनी बांधलेले नाही.

2     दरम्यान आम्ही कण्हतो, आमच्या स्वर्गीय निवासस्थानासह पोशाख करण्यास आम्ही आतुर झालो आहोत.

3     कारण जेव्हा आम्ही पोशाख करु, तेव्हा आम्ही नग्न दिसणार नाही.

4     कारण या घरामध्ये आम्ही असताना आम्ही कण्हतो, आणि ओइयाने दबले जातो. कारण वस्त्रहीन असण्याची आमची इच्छा नसते, पण आमची इच्छा आहे की, आमच्या स्वर्गीय निवासस्थानाने पोशाख करावा. यासाठी की जे मर्त्य आहेत ते जीवनाने गिळावे.

5     आता देवानेच आम्हांला नेमक्या याच कारणासाठी निर्माण केले, आणि हमी म्हणून पवित्र आत्मा दिला, जो येणार आहे त्याबद्दलची खात्री बाळगा.

6     म्हणून आम्हांला नेहमीच विश्वास असतो आणि माहीत असते की, जोपर्यंत आम्ही या शरीरात राहत आहोत, तोपर्यंत आम्ही प्रभुपासून दूर आहोत.

7     आम्ही विश्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने

8     आम्हांला विश्वास आहे, मी म्हणतो, आणि शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणि प्रभुसंगती राहू.

9     म्हणून त्याला संतोषविणे हे आम्ही आमचे ध्येय करतो, आम्ही शरीराने जगत असलो किंवा प्रभुपासून दूर असलो तरी.

6. II Corinthians 5 : 1-9

1     For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

2     For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:

3     If so be that being clothed we shall not be found naked.

4     For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.

5     Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.

6     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7     (For we walk by faith, not by sight:)

8     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.

9     Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.

7. गलतीकरांस 5: 13, 1

13     परंतु स्वतंत्रतेमध्ये राहावे म्हणून तुम्हा बंधूना देवाने बोलावले आहे. फक्त तुमच्या देहाला जे आवडते ते करण्याची एकसबब म्हणून तुमच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करु नका. त्याऐवजी प्रीतिमध्ये एकमेकांची सेवा करा.

14     कारणसंपूर्णनियमशास्त्राचा सारांश एकाच वचनात सामावला आहे. ते सांगते, जसे आपणांवर तसे आपल्या सोबतीच्या व्यक्तीवरही प्रेमकरा.

7. Galatians 5 : 13, 14

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

14     For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 330: 11 (देव)-15

देव अनंत आहे, एकमेव जीवन, पदार्थ, आत्मा किंवा आत्मा, मनुष्यासह विश्वाची एकमेव बुद्धिमत्ता आहे. डोळ्याने देव किंवा त्याची प्रतिमा आणि उपमा पाहिलेला नाही. भौतिक इंद्रियांद्वारे देव किंवा परिपूर्ण मनुष्य ओळखला जाऊ शकत नाही.

1. 330 : 11 (God)-15

God is infinite, the only Life, substance, Spirit, or Soul, the only intelligence of the universe, including man. Eye hath neither seen God nor His image and likeness. Neither God nor the perfect man can be discerned by the material senses.

2. 307: 25 ()-30

दैवी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर प्रभुत्व देतो. मनुष्याला भौतिक आधारावर निर्माण केले गेले नाही, किंवा भौतिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही जे आत्म्याने कधीही केले नाहीत; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

2. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

3. 60: 29-2

आत्म्याकडे मानवजातीला आशीर्वाद देण्यासाठी असीम संसाधने आहेत आणि आत्म्यामध्ये शोधल्यास आनंद अधिक सहजतेने प्राप्त होईल आणि आपल्या पाळण्यात अधिक सुरक्षित असेल. केवळ उच्च उपभोगांनीच अमर माणसाची लालसा पूर्ण होऊ शकते. वैयक्तिक अर्थाच्या मर्यादेत आपण आनंदाची परिसीमा करू शकत नाही.

3. 60 : 29-2

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense.

4. 210: 11-16

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमस्वरूपी प्रकट होतात हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, अंधांना दृष्टी दिली, बहिर्यांना श्रवण केले, पांगळ्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मन आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक क्रिया प्रकाशात आणली. आणि आत्मा आणि मोक्ष बद्दल अधिक चांगली समज देणे.

4. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

5. 477: 19-26

प्रश्न - शरीर आणि आत्मा म्हणजे काय?

उत्तर द्या - ओळख हे आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे, जीवनाच्या तत्त्वाच्या विविध स्वरूपातील प्रतिबिंब, प्रेम. आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा कनिष्ठ काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे.

5. 477 : 19-26

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul.

6. 467: 1-16

प्रश्न. - आत्म्याच्या विज्ञानाच्या मागण्या काय आहेत?

उत्तर द्या. - या विज्ञानाची पहिली मागणी आहे, "माझ्यापुढे तुला दुसरे देव नसावेत." हा मी आत्मा आहे. म्हणून आज्ञेचा अर्थ असा आहे: तुमच्याकडे बुद्धिमत्ता नसावी, जीवन नसावे, पदार्थ नसावे, सत्य नसावे, प्रेम नसावे, परंतु जे आध्यात्मिक असते. दुसरा त्याच्यासारखाच आहे, "तू तुझ्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती कर." हे पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे की सर्व माणसांचे मन एकच आहे, एकच देव आणि पिता आहे, एकच जीवन, सत्य आणि प्रेम आहे. ही वस्तुस्थिती उघड झाल्यावर मानवजात प्रमाणानुसार परिपूर्ण होईल, युद्ध थांबेल आणि माणसाचा खरा बंधुत्व प्रस्थापित होईल. इतर कोणतेही देव नसणे, त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी एक परिपूर्ण मन सोडून इतर कोणाकडेही न वळणे, मनुष्य हे देवाचे स्वरूप आहे, शुद्ध आणि शाश्वत, ते मन आहे जे ख्रिस्तामध्ये देखील होते.

6. 467 : 1-16

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.

7. 122: 29-10

टॉलेमीने सौरमालेबाबत जी चूक केली तीच चूक आत्मा आणि शरीराबाबत आमचे सिद्धांत करतात. आत्मा शरीरात आणि मनात आहे म्हणून ते पदार्थाची उपनदी आहे असा त्यांचा आग्रह आहे. खगोलशास्त्रीय विज्ञानाने खगोलीय पिंडांच्या संबंधांबद्दलचा खोटा सिद्धांत नष्ट केला आहे आणि ख्रिश्चन विज्ञान आपल्या पार्थिव शरीरांबद्दलची मोठी चूक नक्कीच नष्ट करेल. माणसाची खरी कल्पना आणि तत्त्व तेव्हा प्रकट होईल. टॉलेमिक चूक आत्मा आणि शरीराशी संबंधित त्रुटींप्रमाणे अस्तित्वाच्या सुसंवादावर परिणाम करू शकली नाही, जी विज्ञानाच्या क्रमाला उलट करते आणि आत्म्याच्या सामर्थ्याला आणि विशेषाधिकाराला महत्त्व देते, ज्यामुळे माणूस सर्वात कमकुवत आणि विसंगत प्राणी बनतो विश्व.

7. 122 : 29-10

Our theories make the same mistake regarding Soul and body that Ptolemy made regarding the solar system. They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomical science has destroyed the false theory as to the relations of the celestial bodies, and Christian Science will surely destroy the greater error as to our terrestrial bodies. The true idea and Principle of man will then appear. The Ptolemaic blunder could not affect the harmony of being as does the error relating to soul and body, which reverses the order of Science and assigns to matter the power and prerogative of Spirit, so that man becomes the most absolutely weak and inharmonious creature in the universe.

8. 390: 4-11

जीवन हे स्वयंपूर्ण आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणि आपण आत्म्याच्या चिरंतन सुसंवादाला कधीही नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंद्रियांमध्ये, विसंगती दिसते. हे देवाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दैवी तत्व, जे उघड मतभेद निर्माण करते आणि त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसंवाद पुनर्संचयित करते. सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

8. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

9. 62: 22-26

दैवी मन, जे कळ्या आणि उमलते, मानवी शरीराची काळजी घेईल, जसे ते लिलीचे कपडे घालते; परंतु चुकीच्या, मानवी संकल्पनांच्या नियमांवर जोर देऊन देवाच्या सरकारमध्ये कोणताही मनुष्य हस्तक्षेप करू नये.

9. 62 : 22-26

The divine Mind, which forms the bud and blossom, will care for the human body, even as it clothes the lily; but let no mortal interfere with God's government by thrusting in the laws of erring, human concepts.

10. 273: 16-20

पदार्थ आणि वैद्यकीय विज्ञानाच्या तथाकथित नियमांनी कधीही नश्वरांना संपूर्ण, सुसंवादी आणि अमर बनवले नाही. आत्म्याद्वारे शासित असताना मनुष्य सुसंवादी असतो. म्हणून अध्यात्मिक अस्तित्वाचे नियम प्रकट करणारे अस्तित्वाचे सत्य समजून घेण्याचे महत्त्व आहे.

10. 273 : 16-20

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

11. 302: 19-24

असण्याचे विज्ञान मनुष्याला परिपूर्ण म्हणून प्रकट करते, जसे की पिता परिपूर्ण आहे, कारण अध्यात्मिक मनुष्याचा आत्मा किंवा मन, ईश्वर आहे, सर्व अस्तित्वाचे दैवी तत्त्व आहे, आणि कारण हा वास्तविक मनुष्य इंद्रियाऐवजी आत्म्याद्वारे नियंत्रित केला जातो, आत्म्याच्या नियमाने, पदार्थाच्या तथाकथित नियमांद्वारे नाही.

11. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

12. 125: 12-20

मानवी विचार एका टप्प्यापासून दुस-या टप्प्यात जाणीवपूर्वक वेदना आणि वेदनाहीनता, दु: ख आणि आनंद - भीतीपासून आशेपर्यंत आणि विश्वासापासून समजून घेण्यापर्यंत - दृश्यमान प्रकटीकरण शेवटी भौतिक अर्थाने नव्हे तर आत्म्याद्वारे नियंत्रित केले जाईल. देवाच्या शासनाचे प्रतिबिंब, मनुष्य स्वशासित आहे. दैवी आत्म्याच्या अधीन असताना, मनुष्य पाप किंवा मृत्यूद्वारे नियंत्रित केला जाऊ शकत नाही, अशा प्रकारे आरोग्याच्या नियमांबद्दलचे आपले भौतिक सिद्धांत मूल्यहीन असल्याचे सिद्ध करतात.

12. 125 : 12-20

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense. Reflecting God's government, man is self-governed. When subordinate to the divine Spirit, man cannot be controlled by sin or death, thus proving our material theories about laws of health to be valueless.

13. 322: 3-13

जेव्हा समजून घेतल्याने जीवन आणि बुद्धिमत्तेचा दृष्टिकोन भौतिकातून आध्यात्मिक आधारावर बदलतो, तेव्हा आपल्याला जीवनाची वास्तविकता, इंद्रियांवर आत्म्याचे नियंत्रण प्राप्त होईल आणि आपल्याला त्याच्या दैवी तत्त्वामध्ये ख्रिस्ती धर्म किंवा सत्य समजू शकेल. सुसंवादी आणि अमर मनुष्य प्राप्त होण्यापूर्वी आणि त्याच्या क्षमता प्रकट होण्याआधी हा कळस असावा. आपले विचार दैवी तत्त्वाकडे वळवणे - दैवी विज्ञानाची ही ओळख होण्याआधी पूर्ण केले जाणारे अफाट कार्य लक्षात घेता - आपली चूक सोडण्यासाठी मर्यादित विश्वास तयार केला जाऊ शकतो हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

13. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

14. 9: 17-24

तुम्ही "तुमचा देव परमेश्वर ह्यावर पूर्ण अंत:करणाने, पूर्ण जिवाने व पूर्ण मनाने प्रीति करा" का? या आज्ञेत बरेच काही समाविष्ट आहे, अगदी सर्व केवळ भौतिक संवेदना, स्नेह आणि उपासना यांचे समर्पण. हा ख्रिश्चन धर्माचा एल डोराडो आहे. यात जीवनाचे विज्ञान समाविष्ट आहे, आणि केवळ आत्म्याचे दैवी नियंत्रण ओळखते, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्वामी आहे आणि भौतिक ज्ञान आणि मानवाला स्थान नाही.

14. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6