रविवारी नोव्हेंबर 12, 2023नश्वर आणि अमर

SubjectMortals And Immortals

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: यहूदा 1: 21

"आणि तुम्हांला अनंतकाळच्या जीवनात घेऊन जाणाऱ्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या कृपेची वाट पाहत, देवाच्या प्रीतीतस्वत: ला राखा."Golden Text: Jude 1 : 21

Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 23: 1-6


1     परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिळत राहील.

2     तो मला हिरव्या कुरणात झोपू देतो. तो मला संथ पाण्याजवळ नेतो.

3     तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मार्गाने नेतो.

4     मी जरी थडग्यासारख्याभयाण अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही का? कारण परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आणि आकडी माझे सांत्वन करतात.

5     परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्यावर तेल घातलेस माझा प्याला आता भरुन वाहू लागला आहे.

6     माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलपणा आणि दया सदैव माझ्या बरोबर असतील. आणि मी परमेश्वराच्या मंदिरात अनंतकाळापर्यंत बसेन.

Responsive Reading: Psalm 23 : 1-6

1.     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2.     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3.     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4.     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5.     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6.     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 100: 3

3     परमेश्वरच देव आहे हे लक्षात घ्या. त्यानेच आपल्याला निर्माण केले. आपण त्याची माणसे आहोत. आपण त्याची मेंढरे आहोत.

1. Psalm 100 : 3

3     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

2. रोमियो 6: 16-23

16     खात्रीने नाही. तुम्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तुम्ही स्वत:ला आज्ञापालना करता एखाद्याच्या स्वाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. तुम्ही पापांत चालू शकता किंवा देवाची आज्ञा पाळू शकता. पापांमुळे आध्यात्मिक मरण येते. पण देवाची आज्ञा पाळल्याने तुम्हांला नीतिमत्व मिळते.

17     पूर्वी तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाप तुम्हांला काबूत ठेवीत होते. पण देवाचे उपकार मानू या की, ज्या गोष्टी तुम्हांला शिकविल्या गेल्या त्या तुम्ही पूर्णपणे पाळल्या.

18     तुम्हांला पापांपासून मुक्त केले गेले. आणि नीतिमत्वाचे गुलाम करण्यात आले.

19     तुमच्या शरीराच्या दुर्बलतेमुळे व लोकांना समजावे म्हणून मी उदाहरणाचा उपयोग करीत आहे. कारण जसे तुम्ही आपले अवयव अशुद्धतेच्या आणि परिणाम म्हणून गुलाम होण्यासाठी स्वैरतेच्या अधीन केले त्याच रीतीने आता आपल्या शरीराचे अवयव देवाच्या सेवेला नीतिमत्वाचे गुलाम व्हावे म्हणून अर्पण करा.

20     कारण जेव्हा तुम्ही पापाचे गुलाम होता, तेव्हा नीतिमत्वासंबंधाने मोकळे होता.

21     आणि त्यावेळेला तुम्हांला काय फळ मिळाले, त्या गोष्टीची तुम्हांला आता लाज वाटते, ज्याचा शेवट मरण आहे.

22     परंतु आता तुम्हांला पापापासून मुक्त करुन देवाचे गुलाम केले आहे. देवाच्या सेवेसाठी तुमचे फळ तुम्हांला मिळाले आहे व त्याचा शेवटचा परिणाम म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे.

23     कारण पापाची मजुरी मरण आहे. परंतु देवाची ख्रिस्त येशूमध्ये दिलेली मोफत देणगी म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे.

2. Romans 6 : 16-23

16     Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?

17     But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.

18     Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.

19     I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

20     For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.

21     What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

22     But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.

23     For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

3. मत्तय 25: 31-46

31     मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या स्वर्गीय गौरवाने आपल्या देवदूतांसह येईल तेव्हा तो त्याच्या गौरवी आसनावर बसेल.

32     मग सर्व राष्ट्रे त्याच्यासमोर एकत्र जमतील. त्यांना तो एकमेकांपासून विभक्त करील. ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढरे शेरडांपासून वेगळी करतो.

33     तो मेंढरांना आपल्या उजवीकडे बसवील पण शेरडांना तो डावीकडे बसवील.

34     मग राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांना म्हणेल, या, जे तुम्ही माझ्या पित्याचे आशीर्वादित आहात! जे तुमच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे वतनदार व्हा. हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तयार केले आहे.

35     हे तुमचे राज्य आहे कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिले. मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास दिले. मी प्रवासी असता तुम्ही माझा पाहुणचार केलात

36     मी कपड्यांशिवाय होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे दिलेत. मी आजारी होतो, तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतलीत. मी तुरूंगात होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे समाचारासाठी आलात.

37     मग जे नीतिमान आहेत ते उत्तर देतील, प्रभु आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला पाहिला आणि तुला खायला आणि प्यायला दिले?

38     आम्ही तुला प्रवासी म्हणून कधी पाहिले आणि तुझा पाहुणचार केला? किंवा आम्ही तुला केव्हा उघडे पाहिले व कपडे दिले?

39     आणि तू आजारी असताना आम्ही तुला कधी भेटायला आलो? किंवा तुरूंगात असताना कधी तुझ्या समाचारास आलो?

40     मग राजा त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हांला खरे सांगतो: येथे असलेल्या माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला तुम्ही केले, तर ते तुम्ही मलाच केले.

41     मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हणेल, माझ्यापासून दूर जा, तुम्ही शापित आहात, अनंतकाळच्या अग्नीत जा. हा अग्नी सैतान व त्याच्या दूतांसाठी तयार केला आहे.

42     ही तुमची शिक्षा आहे कारण मी भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला दिले नाही, मी तहानेला होतो पण तुम्ही मला काही प्यावयास दिले नाही.

43     मी प्रवासी असता माझा पाहुणचार केला नाही. मी वस्त्रहीन होतो. पण तुम्ही मला कपडे दिले नाहीत. मी आजारी आणि तुरूंगात होतो पण तुम्ही माझी काळजी घेतली नाही.

44     मग ते लोक सुद्धा त्याला उत्तर देतील, प्रभु आम्ही कधी तुला उपाशी अगर तहानेले पाहिले किंवा प्रवासी म्हणून कधी पाहिले? किंवा वस्त्रहीन, आजारी किंवा तुरूंगात कधी पाहिले आणि तुला मदत केली नाही?

45     मग राजा त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हांला खरे सांगतो: माझ्या अनुयायतील लहानातील लहानाला काही करण्याचे जेव्हा तुम्ही नाकारले, तेव्हा तेव्हा ते तुम्ही मला करण्याचे नाकारले.

46     मग ते अनीतिमान लोक अनंतकाळच्या शिक्षेसाठी जातील, पण नीतिमान अनंतकाळच्या जीवनासाठी जातील.

3. Matthew 25 : 31-46

31     When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

32     And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:

33     And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

34     Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

35     For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

36     Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

37     Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?

38     When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?

39     Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

40     And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

41     Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

42     For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:

43     I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.

44     Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

45     Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

46     And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

4. 1 तीमथ्याला 6: 9 (ते)-19

9     पण जे श्रीमंत होऊ पाहतात ते मोहात आणि सापळ्यात व अति मूर्खपणाच्या आणि हानिकारक वासनांच्या आहारी जाऊन नाश पावतात.

10     कारण पैशाचे प्रेम हे सर्व वाईटाचे मूळ आहे. काही लोक त्याची इच्छा धरल्याने विश्वासापासून दूर गेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी स्वत:लाच पुष्कळ दु:ख करून घेतले आहे.

11     पण देवाच्या माणासा, तू या गोष्टींपासून दूर राहा. न्याचीपणा, सुभक्ती, विश्वास आणि प्रेम, सहनशीलता, आणि लीनता यासाठी जोराचा प्रयत्न कर.

12     विश्वासाच्या चांगल्या स्पर्धेत टिकून राहा. ज्यासाठी तुला बोलाविले होते. त्या अनंतकाळच्या जीवनाला दृढ धर. तू अनेक साक्षीदारांसमोर चांगली साक्ष दिलीस

13     जो सर्वांना जीवन देतो त्या देवासमोर आणि पंतय पिलातासमोर ज्याने चांगली साक्ष दिली त्या ख्रिस्त येशूसमोर मी तुला आज्ञा करतो.

14     आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या प्रकट होण्याच्या समयापर्यत निष्कलंक आणि दोषरहित राहावे म्हणून ही आज्ञा पाळ.

15     जोे धन्य, एकच सार्वभौम, राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभु ह्या धन्यवादिताच्या निर्णयानुसार, योग्य समय आल्यावर हे घडवून आणील.

16     ज्या एकालाच अमरत्व आहे, ज्यार्पांत पोहोंचता येणार नाही अशा प्रकाशात राहतो. ज्याला कोणीही पाहिले नाही किंवा पाहू शकत नाही, त्याला सन्मान आणि अनंतकाळचे सामर्थ्य असो.

17     या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्विष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो विपुलपणे उपभोगासाठी सर्व पुरवितो त्यावर आशा ठेवावी.

18     चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धनवान आणि उदार असावे. व स्वत:जवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असावी.

19     असे करण्याने ते स्वत: साठी स्वर्गीय धनाचा साठा करतील जो भावी काळासाठी भक्क म पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जीवनाचा ताबा मिळेल.

4. I Timothy 6 : 9 (they)-19

9     …they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

10     For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

11     But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.

12     Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.

13     I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;

14     That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:

15     Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

16     Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

5. 1 करिंथकरांस 15: 50-54

50     बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस व रक्त असलेल्या जगिक शरीराला देवाच्या राज्यात वाटा मिळू शकत नाही. तसेव विनाशीपण अविनाशीपणाचा वारसा मिळवू शकत नाही.

51     पाहा! मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण सर्व मरणार नाही. आपण सर्व बदलून जाऊ.

52     क्षणात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या लवकर, जेव्हा शेवटचा कर्णा वाजेल, कारण कर्णा वाजेल आणि मेलेले अविनाशीपणात उठविले जातील आणि आपण जे अजूनही जिवंत आहोत ते बदलून जाऊ.

53     कारण या विनाशी शरीराने अविनाशीपण धारण करावे आणि या मर्त्य शरीराने अमरत्व धारण केलेच पाहिजे.

54     जेव्हा हे विनाशी शरीर अविनाशीपण धारण करील व हे मर्त्य शरीर अमरत्व धारण करील, तेव्हा पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होईल. विजयात मरण गिळले गेले आहे.

5. I Corinthians 15 : 50-54

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 76: 20 (माणूस आहे)-21

…माणूस अमर आहे आणि दैवी अधिकाराने जगतो.

1. 76 : 20 (man is)-21

…man is immortal and lives by divine authority.

2. 244: 23-32

विज्ञानातील माणूस तरुण किंवा वृद्ध नसतो. त्याला जन्म किंवा मृत्यू नाही. तो पशू नाही, भाजीपाला नाही, स्थलांतरित मनही नाही. तो पदार्थातून मनाकडे, नश्वराकडून अमराकडे, वाईटाकडून चांगल्याकडे किंवा चांगल्याकडून वाईटाकडे जात नाही. अशा प्रवेशांमुळे आपल्याला अंधारात आणि कट्टरतेकडे नेले जाते. शेक्सपियरच्या कवितेमध्येही बालपणाचे वय, असहाय्यता आणि अवनतीचे चित्र माणसाला सार्वकालिक भव्यता आणि विकास, सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठेची नियुक्ती देण्याऐवजी.

2. 244 : 23-32

Man in Science is neither young nor old. He has neither birth nor death. He is not a beast, a vegetable, nor a migratory mind. He does not pass from matter to Mind, from the mortal to the immortal, from evil to good, or from good to evil. Such admissions cast us headlong into darkness and dogma. Even Shakespeare's poetry pictures age as infancy, as helplessness and decadence, instead of assigning to man the everlasting grandeur and immortality of development, power, and prestige.

3. 598: 23-30

दैवी चेतनेचा एक क्षण, किंवा जीवन आणि प्रेमाची आध्यात्मिक समज, अनंतकाळची पूर्वसूचना आहे. हे उत्तुंग दृश्य, जेव्हा अस्तित्वाचे विज्ञान समजले जाते तेव्हा प्राप्त केले जाते आणि राखले जाते, आध्यात्मिकरित्या मृत्यूच्या मध्यांतराला ओळखल्या जाणार्‍या जीवनाशी जोडले जाईल आणि मनुष्य त्याच्या अमरत्वाच्या आणि शाश्वत सुसंवादाच्या पूर्ण जाणीवेत असेल, जिथे पाप, आजारपण आणि मृत्यू आहेत अज्ञात.

3. 598 : 23-30

One moment of divine consciousness, or the spiritual understanding of Life and Love, is a foretaste of eternity. This exalted view, obtained and retained when the Science of being is understood, would bridge over with life discerned spiritually the interval of death, and man would be in the full consciousness of his immortality and eternal harmony, where sin, sickness, and death are unknown.

4. 599: 1-2

अनंतकाळ हे आत्म्याने भरलेल्या वर्षांचे देवाचे मोजमाप आहे.

4. 599 : 1-2

Eternity is God's measurement of Soul-filled years.

5. 260: 7-12

नश्वर, चुकीच्या विचारांच्या संकल्पनांनी परिपूर्ण आणि शाश्वत असलेल्या सर्वांच्या आदर्शाला मार्ग दिला पाहिजे. अनेक पिढ्यांमधून मानवी विश्वास दैवी संकल्पना प्राप्त करत असतील आणि देवाच्या निर्मितीचे अमर आणि परिपूर्ण मॉडेल शेवटी अस्तित्वाची एकमेव खरी संकल्पना म्हणून पाहिले जाईल.

5. 260 : 7-12

The conceptions of mortal, erring thought must give way to the ideal of all that is perfect and eternal. Through many generations human beliefs will be attaining diviner conceptions, and the immortal and perfect model of God's creation will finally be seen as the only true conception of being.

6. 475: 31-5

मर्त्य पापी हा देवाचा माणूस नाही. नश्वर हे अमरांचे नकली आहेत. ते दुष्टाची मुले आहेत, किंवा एक दुष्ट, जे घोषित करतात की मनुष्याची सुरुवात मातीत किंवा भौतिक भ्रूण म्हणून होते. दैवी विज्ञानात, ईश्वर आणि वास्तविक मनुष्य दैवी तत्त्व आणि कल्पना म्हणून अविभाज्य आहेत.

6. 475 : 31-5

A mortal sinner is not God's man. Mortals are the counterfeits of immortals. They are the children of the wicked one, or the one evil, which declares that man begins in dust or as a material embryo. In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

7. 476: 13-17, 23-32

मर्त्य हे देवाची पतित मुले नाहीत. त्यांच्याकडे कधीही परिपूर्ण स्थिती नव्हती, जी नंतर पुन्हा प्राप्त केली जाऊ शकते. ते, नश्वर इतिहासाच्या सुरुवातीपासून, "पापात गर्भधारणा आणि अधर्मात जन्मलेले" होते.

लक्षात ठेवा की पवित्र शास्त्र मर्त्य माणसाबद्दल म्हणते: "मनुष्यासाठी, त्याचे दिवस गवतासारखे आहेत: शेतातील फुलाप्रमाणेच तो फुलतो. कारण वारा त्यावरून जातो आणि तो निघून जातो; आणि त्याच्या जागेला ते कळेल. आणखी नाही."

मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नव्हे तर देवाच्या मुलांबद्दल बोलताना येशू म्हणाला, "देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;" म्हणजेच, सत्य आणि प्रेम वास्तविक माणसामध्ये राज्य करतात, हे दर्शविते की देवाच्या प्रतिमेतील मनुष्य अखंड आणि शाश्वत आहे.

7. 476 : 13-17, 23-32

Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained. They were, from the beginning of mortal history, "conceived in sin and brought forth in iniquity."

Remember that the Scriptures say of mortal man: "As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more."

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal.

8. 260: 28-7

जर आपण नश्वर पोशाखांमध्ये विचार मांडला तर त्याचे अमर स्वरूप गमावले पाहिजे.

आपण सुखासाठी शरीराकडे पाहिलं तर आपल्याला वेदना दिसतात; जीवनासाठी, आपल्याला मृत्यू सापडतो; सत्यासाठी, आपल्याला त्रुटी आढळते; आत्म्यासाठी, आपल्याला त्याचे विरुद्ध, पदार्थ आढळतात. आता ही क्रिया उलट करा. शरीरापासून दूर सत्य आणि प्रेमाकडे पहा, सर्व आनंद, सुसंवाद आणि अमरत्वाचे तत्त्व. चिरस्थायी, चांगले आणि सत्य यांच्यासाठी विचार स्थिरपणे धरून ठेवा, आणि तुम्ही ते तुमच्या अनुभवामध्ये तुमच्या विचारांच्या व्याप्तीच्या प्रमाणात आणाल.

8. 260 : 28-7

If we array thought in mortal vestures, it must lose its immortal nature.

If we look to the body for pleasure, we find pain; for Life, we find death; for Truth, we find error; for Spirit, we find its opposite, matter. Now reverse this action. Look away from the body into Truth and Love, the Principle of all happiness, harmony, and immortality. Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

9. 192: 27-31

दैवी तत्वमीमांसा समजून घेण्यासाठी आपण आपल्या सद्गुरूंच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून सत्य आणि प्रेमाच्या पावलावर चालतो. ख्रिश्चन धर्म हा खऱ्या उपचाराचा आधार आहे. निःस्वार्थ प्रेमाच्या अनुषंगाने मानवी विचार जे काही धरतात, त्याला थेट दैवी शक्ती प्राप्त होते.

9. 192 : 27-31

We walk in the footsteps of Truth and Love by following the example of our Master in the understanding of divine metaphysics. Christianity is the basis of true healing. Whatever holds human thought in line with unselfed love, receives directly the divine power.

10. 492: 7-12

असणं म्हणजे पावित्र्य, सुसंवाद, अमरत्व. हे आधीच सिद्ध झाले आहे की याचे ज्ञान, अगदी थोड्या प्रमाणातही, नश्वरांचे शारीरिक आणि नैतिक दर्जा उंचावेल, दीर्घायुष्य वाढवेल, चारित्र्य शुद्ध आणि उन्नत करेल. अशा प्रकारे प्रगती शेवटी सर्व त्रुटी नष्ट करेल आणि अमरत्व प्रकाशात आणेल.

10. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

11. 324: 9 ()-18, 27-9

…शरीर त्यावर काय शासन करते ते प्रतिबिंबित करेल, मग ते सत्य असो की चूक, समज असो वा विश्वास, आत्मा असो किंवा वस्तू. म्हणून "आता त्याच्याशी परिचित व्हा आणि शांत राहा." सावध, सावध आणि सावध रहा. मार्ग सरळ आणि अरुंद आहे, ज्यामुळे देव हे एकमेव जीवन आहे हे समजू शकते. हे देहाशी युद्ध आहे, ज्यामध्ये आपण पाप, आजारपण आणि मृत्यूवर विजय मिळवला पाहिजे, एकतर येथे किंवा नंतर, - निश्चितपणे आपण आत्म्याचे, किंवा देवातील जीवनाचे ध्येय गाठण्यापूर्वी.

पॉल लिहितो, "जर ख्रिस्त [सत्य] उठला नाही, तर आमचा प्रचार व्यर्थ आहे." म्हणजेच, जर आत्म्याच्या सर्वोच्चतेची कल्पना, जी अस्तित्वाची खरी संकल्पना आहे, तुमच्या विचारात आली नाही, तर मी जे सांगतो त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकत नाही.

"जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मरण पाहणार नाही" असे येशूने स्पष्टपणे सांगितले. म्हणजेच जीवनाची खरी कल्पना ज्याला समजते तो मृत्यूवरील विश्वास गमावून बसतो. ज्याला चांगुलपणाची खरी कल्पना आहे तो सर्व वाईटाची जाणीव गमावून बसतो आणि या कारणामुळे तो आत्म्याच्या अमर वास्तवात प्रवेश करतो. असा एक जीवनात टिकून राहतो - जीवन हे जीवनाला आधार देण्यास असमर्थ असलेल्या शरीराने प्राप्त केलेले नाही, परंतु सत्याने प्राप्त केले आहे, स्वतःची अमर कल्पना उलगडत आहे. येशूने अस्तित्वाची खरी कल्पना दिली, ज्यामुळे मनुष्यांना अनंत आशीर्वाद मिळतात.

11. 324 : 9 (the)-18, 27-9

…the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

Paul writes, "If Christ [Truth] be not risen, then is our preaching vain." That is, if the idea of the supremacy of Spirit, which is the true conception of being, come not to your thought, you cannot be benefited by what I say.

Jesus said substantially, "He that believeth in me shall not see death." That is, he who perceives the true idea of Life loses his belief in death. He who has the true idea of good loses all sense of evil, and by reason of this is being ushered into the undying realities of Spirit. Such a one abideth in Life, — life obtained not of the body incapable of supporting life, but of Truth, unfolding its own immortal idea. Jesus gave the true idea of being, which results in infinite blessings to mortals.

12. 428: 6-29

या सर्वोच्च क्षणी मनुष्याचा विशेषाधिकार म्हणजे आपल्या गुरुचे शब्द सिद्ध करणे: "जर कोणी माझे म्हणणे पाळले तर तो कधीही मृत्यू पाहू शकणार नाही." खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशाप्रकारे आपण मंदिर किंवा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

आपण अस्तित्व पवित्र केले पाहिजे, "अज्ञात देवाला" नाही ज्याची आपण "अज्ञानाने उपासना" करतो, परंतु शाश्वत निर्मात्यासाठी, सार्वकालिक पित्याला, ज्या जीवनाला नश्वर भावना खराब करू शकत नाही किंवा नश्वर विश्वास नष्ट करू शकत नाही. मानवी गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्यांना भौतिक नसून आध्यात्मिक जीवनाने बदलण्याची मानसिक शक्तीची क्षमता आपण ओळखली पाहिजे.

महान आध्यात्मिक सत्य बाहेर आणले पाहिजे की माणूस परिपूर्ण आणि अमर आहे, नाही. आपण अस्तित्वाची जाणीव कायमस्वरूपी धारण केली पाहिजे आणि लवकरच किंवा नंतर, ख्रिस्त आणि ख्रिश्चन विज्ञानाद्वारे, आपण पाप आणि मृत्यूवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे. मनुष्याच्या अमरत्वाचा पुरावा अधिक स्पष्ट होईल, कारण भौतिक विश्वासांचा त्याग केला जाईल आणि असण्याची अमर तथ्ये स्वीकारली जातील.

12. 428 : 6-29

Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

We should consecrate existence, not "to the unknown God" whom we "ignorantly worship," but to the eternal builder, the everlasting Father, to the Life which mortal sense cannot impair nor mortal belief destroy. We must realize the ability of mental might to offset human misconceptions and to replace them with the life which is spiritual, not material.

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

13. 248: 29-32

निस्वार्थीपणा, चांगुलपणा, दया, न्याय, आरोग्य, पवित्रता, प्रेम - स्वर्गाचे राज्य - आपल्यामध्ये राज्य करू द्या आणि पाप, रोग आणि मृत्यू ते शेवटी नाहीसे होईपर्यंत कमी होतील.

13. 248 : 29-32

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6