रविवारी डिसेंबर 26, 2021ख्रिश्चन सायन्स

SubjectChristian Science

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: यिर्मया 17 : 14

"परमेश्वरा, तू मला बरे केलेस, तर मी पूर्ण बरा होईन. तू मला वाचविलेस, तर मी खरोखच वाचेन. देवा, मी तुझी स्तुती करतो."Golden Text: Jeremiah 17 : 14

Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 103 : 1-6


1     झ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवित्र नावाची स्तुती करु दे.

2     माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि तो खोखरच दयाळू आहे हे विसरु नकोस.

3     देवा, आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे सर्व आजार बरे करतो.

4     देव थडग्यापासून आमचे आयुष्य वाचवतो आणि तो आम्हांला प्रेम आणि सहानुभूती देतो.

5     देव आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्हाला गरुडासारखे परत तरुण बनवतो.

6     खी झाले आहेत त्यांना देव न्याय देतो, त्यांच्यासाठी देव न्याय आणतो.

Responsive Reading: Psalm 103 : 1-6

1.     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4.     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5.     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6.     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 30 : 2-4, 11, 12

2     परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी प्रार्थना केली आणि तू मला बरे केलेस.

3     तू मला थडग्यातून वर उचललेस तू मला जगू दिलेस तू मला खड्‌यात झोपलेल्या मृत लोकात राहू दिले नाहीस.

4     देवाचे भक्त परमेश्राची स्तुती करतात. त्याच्या पवित्र नावाचा महिमा गातात.

11     मी तुझी प्रार्थना केली आणि तू मला मदत केलीस. तू माझे रडणे नाचण्यात बदलवलेस. तू माझे दुखाचे कपडे काढून टाकलेस आणि मला सुखात गुडाळलेस.

12     परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी सतत स्तुती करीन. अगदीच निशब्दता कधीच असू नये म्हणून मी हे करीन. तुझी स्तुती करण्यासाठी नेहमीच कुणीतरी असेल.

1. Psalm 30 : 2-4, 11, 12

2     O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

3     O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

4     Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.

11     Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

12     To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever.

2. 2 राजे 5: 1, 9-15

1     नामान हा अरामच्या राजाचा सेनापती होता. तो राजाच्या लेखी फार महत्वाचा माणूस माणूस होता कारण त्याच्या मार्फतच परमेश्वर अरामाच्या राजाला विजय मिळवून देत असे. नामान चांगला शूर वीर होता खरा, पण त्याला कोड होते.

9     तेव्हा नामान आपले रथ, घोडे यांसह अलीशाच्या घराशी आला आणि दाराबाहेर थांबला.

10     अलीशाने नोकरा मार्फत नामानला निरोप पाठवला, तू जाऊन यार्देन नदीच्या प्रवाहात सात वेळा स्नान कर म्हणजे तुझी त्वचा रोगमुक्त होईल. तू निर्मळ, नितळ होशील.

11     नामान हे ऐकून खूप रागावला आणि निघून गेला. तो म्हणाला, मला वाटले, अलीशा निदान बाहेर येईल, माझ्या समोर येऊन उभा राहील. त्याच्या परमेश्वर देवाचे नाव घेऊन आपला हात माझ्या अंगावरुन फिरवील आणि मला बरे करील.

12     अबाना आणि परपर या दिमिष्कातील नरुा इस्राएलमधील पाण्यापेक्षा निश्चितच चांगल्या आहेत. मग त्यातच स्नान करुन मी शुध्द का होऊ नये?” एवढे बोलून संतापाने नामान तोंड फिरवून निघून गेला.

13     पण नामानचे नोकर त्याच्या पाठोपाठ गेले आणि त्यांनी त्याला समजावले. ते म्हणाले. स्वामी, संदेष्ट्याने तुम्हाला एखादी मोठी गोष्ट करायला सांगितली असती तर तुम्ही ती केली असती नाही का? मग एखादी साधीशी बाब तुम्ही ऐकायलाच हवी नाही का? आंघोळ कर. त्याने तू स्वच्छ, निर्दोष होशील एवढेच तर त्याने सांगितले.

14     तेव्हा नामानने अलीशाच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. यार्देन नदीत त्याने सात वेळा बुडी मारुन स्नान केले. त्याने तो स्वच्छ, नितळ झाला. त्याची त्वचा लहान बाळासारखी कोमल झाली.

15     नामान आणि त्याच्या बरोबरचे लोक अलीशा संदेष्ट्याकडे आले. त्याच्यासमोर उभे राहून म्हणाले, इस्राएल मधल्या खेरीज दुसरा कोणी परमेश्वर पृथ्वीतलावर नाही हे आता मला कळले.

2. II Kings 5 : 1, 9-15

1     Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.

9     So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha.

10     And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

11     But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.

12     Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage.

13     And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

14     Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.

15     And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant.

3. मत्तय 8: 5 (कधी)-10, 13

5     ... येशू कफर्णहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा एक सेनाधिकारी त्याच्याकडे आला

6     आणि विनंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या घरात पडून आहे.

7     येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.

8     तेव्हा सेनाधिकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.

9     कारण मी स्वत: दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणि माझ्या हाताखाली देखील अनेक शिपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणि तो जातो आणि दुसऱ्याला ये म्हटल्यावर तो येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणि तो ते करतो.

10     येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले आणि जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा विश्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला नाही.

13     मग येशू सेनाधिकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा विश्वास धरलास तसे होईल. आणि त्याच क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला.

3. Matthew 8 : 5 (when)-10, 13

5     … when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. योहान 4: 46 (तेथे)-53

46     येशू पुन्हा गालीलातील काना गावाला भेट देण्यास गेला. काना गावीच येशूने पाण्याचे द्राक्षारसात रुपांतर केले होते. तेथे राजाचे जे मुख्य आधिकारी होते त्यापैकी एक आधिकारी कफर्णहूम नगरात राहत होता, या माणसाचा मुलगा आजारी होता.

47     येशू यहूदीयातून आला आहे आणि आता तो गालीलातच आहे हे त्या अधिकाऱ्याने ऐकले. म्हणून तो मनुष्य येशूकडे काना गावी गेला. येशूने कफर्णहूम तेथे येऊन आपल्या मुलाला बरे करावे म्हणून त्याने याचना केली. कारण त्याचा मुलगा जवळजवळ मेला होता.

48     येशू त्याला म्हणाला, चमत्कार आणि अदभुत कामे पाहिली तरच तुम्ही लोक माझ्यावर विश्वास ठेवाल.

49     राजाचा अधिकारी म्हणाला, महाराज, माझा लहान मुलगा मरण्यापूर्व माझ्या घरी चला.

50     येशूने उतर दिले, जा, तुझा मुलगा वाचेल. येशूने सांगितले त्यावर विश्वास ठेवून तो मनुष्य घरी गेला.

51     तो घरी चाललेला असताना वाटेतच त्याचे नोकर त्या माणसाला भेटले. त्यांनी त्याला सांगितले, तुमचा मुलगा बरा आहे.

52     त्या मनुष्याने विचारले, माझ्या मुलाला कधीपासून बरे वाटू लागले? नोकर म्हणाले, काल दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास त्याचा ताप उतरला.

53     तुझा मुलगा वाचेल असे एक वाजण्याच्या सुमारासच येशूने सांगितले होते, हे त्या मुलाच्या वडिलांना माहीत होते. म्हणून त्याने व त्याच्या घरातील सर्वांनी येशूवर विश्वास ठेवला.

4. John 4 : 46 (there)-53

46     … there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47     When he heard that Jesus was come out of Judæa into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48     Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49     The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50     Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51     And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

52     Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53     So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

5. प्रकटीकरण 1: 1

1      हेयेशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आहे. ज्या गोष्टी लवकरच घडणे आवश्यक आहे, ते आपल्या सेवकांना दाखविण्यासाठी देवानेयेशूला हे देवापासून प्राप्त झाले ख्रिस्ताने त्याच्या देवदूताला पाठवून या सर्व गोष्टी योहानाला दाखविण्यास सांगितले.

5. Revelation 1 : 1

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

6. प्रकटीकरण 10: 1-3 (ला:), 8-10 (ला;)

1     मग मी आणखी एक शक्तीशाली देवदूत स्वर्गातून येताना पाहिला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. त्याच्या डोक्यावरमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूर्यासारखा होता, त्याचे पाय जणू काय अग्नीचे खांब होते.

2     त्याने लहान गुंडाळी धरलीहोती, जी त्याच्या हातात उघडी होती. त्याने त्याचा उजवा पाय समुद्रात ठेवला होता व डावा पाय जमिनीवर ठेवला होता.

3     आणि त्याने सिंहाच्या गर्जनेसारखी मोठ्याने गर्जना कली. जेव्हा तो ओरडला, तेव्हा त्या सात मेघगर्जनांनी आपापले शब्दउच्चारले.

8     तेव्हा आकाशातून झालेली वाणी जी मी ऐकली होती ती पुन्हा मला बोलली, जा, गुंडाळी घे, जी गुंडाळी समुद्र व जमीनयावर उभ्या असलेल्या देवदूताच्या हातात उघडी आहे ती घे.

9     म्हणून मी त्या देवदूताकडे गेलो व मला ती लहान गुंडाळी दे असे म्हणालो. तो मला म्हणला, ही घे, आणि ही खा. तीखाल्ल्याने तुझे पोट कडू होईल. पण तुझ्या तोंडाला मात्र ते मधासारखे गोड लागेल.

10     मी ती लहान गुंडाळी देवदूताच्याहातून घेतली व खाऊन टाकली. माझ्या तोंडात मला ती मदासारखी गोड वाटली, पण जेव्हा ती मी खाल्ली, तेव्हा माझेपोट कडवट झाले.

6. Revelation 10 : 1-3 (to :), 8-10 (to ;)

1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

2     And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

3     And cried with a loud voice, as when a lion roareth:

8     And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

9     And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

10     And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up;

7. प्रकटीकरण 22 : 1, 2

1     नंतर देवदूताने मला जीवनाच्या पाण्याची एक नदी दाखविली. ती नदी स्फटिकासारखी स्पष्ट होती. ती नदी देवाच्याआणि कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उगम पावत होती.

2     आणि नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध वाहत होती. नदीच्या दोन्हीकाठांवर उगवलेली झाडे जीवनाची झाडे होती. त्यांच्यातील प्रत्येक झाड दरमहा आपले फळ देते. झाडांची पाने राष्ट्रांनाआरोग्य देण्यासाठी उपयोगी पडत होती.

7. Revelation 22 : 1, 2

1     And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

2     In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 136 : 1-8

येशूने आपली चर्च स्थापन केली आणि ख्रिस्त-उपचाराच्या आध्यात्मिक पायावर आपले ध्येय राखले. त्याने आपल्या अनुयायांना शिकवले की त्याच्या धर्मात एक दैवी तत्व आहे, जे त्रुटी दूर करेल आणि आजारी आणि पापी दोघांनाही बरे करेल. त्याने कोणतीही बुद्धिमत्ता, कृती किंवा देवापासून वेगळे जीवन असल्याचा दावा केला नाही. यामुळे त्याच्यावर होणारा छळ असूनही, त्याने आपल्या दैवी सामर्थ्याचा उपयोग शारीरिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या पुरुषांना वाचवण्यासाठी केला.

1. 136 : 1-8

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

2. 139 : 4-8, 15-27

सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, शास्त्रवचनांमध्ये आत्म्याच्या, मनाच्या, पदार्थावरील विजयाच्या लेखाजोखा आहेत. मनुष्य ज्याला चमत्कार म्हणतात त्याद्वारे मोशेने मनाची शक्ती सिद्ध केली; तसेच यहोशवा, एलीया आणि अलीशा यांनी केले.

पवित्र लिखित काय मानले जावे आणि काय करू नये याविषयी चर्च कौन्सिलच्या मतानुसार निर्णय; प्राचीन आवृत्त्यांमधील स्पष्ट चुका; जुन्या करारातील तीस हजार भिन्न वाचन, आणि नवीन मध्ये तीन लाख, - या तथ्ये दर्शवतात की नश्वर आणि भौतिक अर्थाने दैवी रेकॉर्डमध्ये कसे चोरले, स्वतःच्या रंगाने प्रेरित पृष्ठे काही प्रमाणात गडद झाली. परंतु चुका उत्पत्तीपासून प्रकटीकरणापर्यंत पाहिलेल्या शास्त्रवचनांचे दैवी विज्ञान पूर्णपणे अस्पष्ट करू शकत नाहीत, येशूच्या प्रात्यक्षिकाला बाधा आणू शकत नाहीत किंवा संदेष्ट्यांनी बरे करणे रद्द करू शकत नाही, ज्यांनी "बांधकाम करणाऱ्यांनी नाकारलेला दगड" "मुख्य होईल" असे भाकीत केले होते. कोपरा."

2. 139 : 4-8, 15-27

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha.

The decisions by vote of Church Councils as to what should and should not be considered Holy Writ; the manifest mistakes in the ancient versions; the thirty thousand different readings in the Old Testament, and the three hundred thousand in the New, — these facts show how a mortal and material sense stole into the divine record, with its own hue darkening to some extent the inspired pages. But mistakes could neither wholly obscure the divine Science of the Scriptures seen from Genesis to Revelation, mar the demonstration of Jesus, nor annul the healing by the prophets, who foresaw that "the stone which the builders rejected" would become "the head of the corner."

3. 147 : 24-31

आमच्या गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, ख्रिश्चन उपचारांचा सराव केला आणि त्याच्या दैवी तत्त्वाची सामान्यता त्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवली; परंतु रोग बरे करण्याचे आणि प्रतिबंध करण्याच्या या तत्त्वाचे प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांनी कोणताही निश्चित नियम सोडला नाही. हा नियम ख्रिश्चन विज्ञानात शोधायचा राहिला होता. शुद्ध स्नेह हे चांगुलपणाचे रूप घेते, परंतु केवळ विज्ञानच चांगुलपणाचे दैवी तत्त्व प्रकट करते आणि त्याचे नियम प्रदर्शित करते.

3. 147 : 24-31

Our Master healed the sick, practised Christian healing, and taught the generalities of its divine Principle to his students; but he left no definite rule for demonstrating this Principle of healing and preventing disease. This rule remained to be discovered in Christian Science. A pure affection takes form in goodness, but Science alone reveals the divine Principle of goodness and demonstrates its rules.

4. 107 : 1-3

1866 मध्ये, मी ख्रिस्त विज्ञान किंवा जीवन, सत्य आणि प्रेमाचे दैवी नियम शोधून काढले आणि माझ्या शोधाला ख्रिश्चन विज्ञान असे नाव दिले.

4. 107 : 1-3

In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science.

5. 109 : 11-15, 16-22

माझ्या शोधानंतर तीन वर्षे, मी मन-उपचार या समस्येचे निराकरण शोधले, पवित्र शास्त्र शोधले आणि इतर थोडे वाचले, समाजापासून अलिप्त राहिलो आणि सकारात्मक नियम शोधण्यासाठी वेळ आणि शक्ती दिली. … मला सर्व सामंजस्यपूर्ण मनाच्या कृतीचे तत्त्व देव असल्याचे माहित होते, आणि ते उपचार आदिम ख्रिश्चन उपचारांमध्ये पवित्र, उत्थान विश्वासाने तयार केले गेले होते; परंतु मला या उपचाराचे विज्ञान माहित असले पाहिजे आणि मी दैवी प्रकटीकरण, कारण आणि प्रात्यक्षिकाद्वारे परिपूर्ण निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा माझा मार्ग जिंकला.

5. 109 : 11-15, 16-22

For three years after my discovery, I sought the solution of this problem of Mind-healing, searched the Scriptures and read little else, kept aloof from society, and devoted time and energies to discovering a positive rule. … I knew the Principle of all harmonious Mind-action to be God, and that cures were produced in primitive Christian healing by holy, uplifting faith; but I must know the Science of this healing, and I won my way to absolute conclusions through divine revelation, reason, and demonstration.

6. 558 : 1-8

सेंट जॉन त्याच्या प्रकटीकरणाच्या पुस्तकाच्या दहाव्या अध्यायात लिहितात: -

मग मी आणखी एक शक्तीशाली देवदूत स्वर्गातून येताना पाहिला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. त्याच्या डोक्यावरमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूर्यासारखा होता, त्याचे पाय जणू काय अग्नीचे खांब होते.

6. 558 : 1-8

St. John writes, in the tenth chapter of his book of Revelation: —

And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.

7. 559 : 1-23

या देवदूताच्या हातात "छोटे पुस्तक" होते, जे सर्वांसाठी वाचण्यासाठी आणि समजण्यासाठी खुले होते. याच पुस्तकात दैवी विज्ञानाचे प्रकटीकरण होते का, "उजवा पाय" किंवा ज्याची प्रबळ शक्ती समुद्रावर होती, - प्राथमिक, सुप्त त्रुटीवर, सर्व त्रुटीच्या दृश्य स्वरूपांचे स्त्रोत? देवदूताचा डावा पाय पृथ्वीवर होता; म्हणजेच, दृश्यमान त्रुटी आणि ऐकू येण्याजोग्या पापावर दुय्यम शक्ती वापरली गेली. वैज्ञानिक विचारांचा "अजूनही, लहान आवाज" खंड आणि महासागरात जगाच्या सर्वात दुर्गम भागापर्यंत पोहोचतो. सत्याचा ऐकू न येणारा आवाज, मानवी मनाला, "जसा सिंह गर्जतो तसा." हे वाळवंटात आणि भीतीच्या गडद ठिकाणी ऐकू येते. हे वाईटाच्या "सात गर्जना" जागृत करते आणि त्यांच्या गुप्त शक्तींना गुप्त स्वरांचे संपूर्ण डायपॉन उच्चारणे करण्यास प्रवृत्त करते. मग सत्याची शक्ती प्रदर्शित केली जाते, — त्रुटीच्या नाशातून प्रकट होते. मग सुसंवादातून एक आवाज येईल: "जा आणि लहान पुस्तक घे. ... ते घे, आणि ते खा, आणि ते तुझे पोट कडू करेल, परंतु ते तुझ्या तोंडात मधासारखे गोड होईल." नश्वरांनो, स्वर्गीय सुवार्तेचे पालन करा. दैवी विज्ञान घ्या. हे पुस्तक सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचा. त्याचा अभ्यास करा, मनन करा. जेव्हा ते तुम्हाला बरे करेल तेव्हा ते त्याच्या पहिल्या चवीनुसार गोड असेल; पण सत्यावर कुरकुर करू नका, जर तुम्हाला त्याचे पचन कडू वाटत असेल.

7. 559 : 1-23

This angel had in his hand "a little book," open for all to read and understand. Did this same book contain the revelation of divine Science, the "right foot" or dominant power of which was upon the sea, — upon elementary, latent error, the source of all error's visible forms? The angel's left foot was upon the earth; that is, a secondary power was exercised upon visible error and audible sin. The "still, small voice" of scientific thought reaches over continent and ocean to the globe's remotest bound. The inaudible voice of Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth." It is heard in the desert and in dark places of fear. It arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent forces to utter the full diapason of secret tones. Then is the power of Truth demonstrated, — made manifest in the destruction of error. Then will a voice from harmony cry: "Go and take the little book. ... Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly evangel. Take divine Science. Read this book from beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed sweet at its first taste, when it heals you; but murmur not over Truth, if you find its digestion bitter.

8. 55 : 15-29

सत्याची अमर कल्पना शतकानुशतके पसरत आहे, त्याच्या पंखाखाली आजारी आणि पाप करीत आहे. माझी थकलेली आशा त्या आनंदी दिवसाची जाणीव करण्याचा प्रयत्न करते जेव्हा मनुष्य ख्रिस्ताचे विज्ञान ओळखेल आणि आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करेल - जेव्हा त्याला देवाच्या सर्वशक्तिमानतेची आणि दैवी प्रेमाची उपचार शक्ती लक्षात येईल जे त्याने मानवजातीसाठी केले आहे आणि करत आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील. दैवी उपचार पुन्हा प्रकट होण्याची वेळ सर्व काळ आहे; आणि जो कोणी आपले पृथ्वीवरील सर्व काही दैवी विज्ञानाच्या वेदीवर ठेवतो, तो आता ख्रिस्ताचा प्याला पितो आणि ख्रिश्चन उपचारांच्या आत्म्याने आणि सामर्थ्याने संपन्न होतो.

सेंट जॉनच्या शब्दात: "तो तुम्हाला आणखी एक सांत्वन देईल, जेणेकरून तो तुमच्याबरोबर कायमचा राहू शकेल." हा सांत्वन करणारा मला दैवी विज्ञान समजतो.

8. 55 : 15-29

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

In the words of St. John: "He shall give you another Comforter, that he may abide with you forever." This Comforter I understand to be Divine Science.

9. 150 : 4-17

आज सत्याची उपचार करणारी शक्ती एका अभूतपूर्व प्रदर्शनाऐवजी एक शाश्वत, शाश्वत विज्ञान म्हणून व्यापकपणे प्रदर्शित केली जाते. "पृथ्वीवरील शांती, माणसांप्रती सद्भावना" या सुवार्तेचे नव्याने दर्शन घडत आहे. हे आगमन, मास्टरने वचन दिल्याप्रमाणे, पुरुषांमध्ये कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणून त्याची स्थापना करण्यासाठी आहे; परंतु ख्रिश्चन विज्ञानाचे मिशन, पूर्वीच्या प्रात्यक्षिकाच्या वेळेप्रमाणे, मुख्यतः शारीरिक उपचारांपैकी एक नाही. आता, तेव्हाप्रमाणे, शारीरिक रोगाच्या आधिभौतिक उपचारामध्ये चिन्हे आणि चमत्कार घडवले जातात; परंतु ही चिन्हे केवळ त्याच्या दैवी उत्पत्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी आहेत - जगाची पापे दूर करण्यासाठी ख्रिस्त-शक्तीच्या उच्च कार्याची वास्तविकता प्रमाणित करण्यासाठी.

9. 150 : 4-17

To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition. Its appearing is the coming anew of the gospel of "on earth peace, good-will toward men." This coming, as was promised by the Master, is for its establishment as a permanent dispensation among men; but the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████