रविवारी जून 6, 2021एकमेव कारण आणि निर्माणकर्ता देव

SubjectGod the only Cause and Creator

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 139 : 14

"परमेश्वरा, मी तुझी स्तुती करतो. तू मला अद्भुत आणि अतिशय सुंदररीतीने निर्मिलेस तू जे केलेस ते खूपच अद्भुत आहे हे मला चांगलेच माहीत आहे."Golden Text: Psalm 139 : 14

I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: यशया 61 : 10, 11 • यिर्मया 32: 18, 19


10     परमेश्वर मला अत्यंत सुखी ठेवतो. देवामुळे मी सर्वस्वी सुखी आहे. परमेश्वर मला तारणाचे कपडे घालतो. हे कपडे स्वत:च्या लग्नात घालायच्या कपड्यांप्रमाणे सुंदर आहेत. परमेश्वर चांगुलपणाचा अगंरखा मला घालतो. वधूवेशाप्रमाणे हा अंगरखा सुंदर आहे.

11     जमीनीमुळे रोपे वाढतात. लोक शेतांत बी पेरतात. ते बी जमिनीत रूजून वाढते. त्याचप्रमाणे परमेश्वर चांगुलपणा वाढवील, सर्व राष्ट्रांत त्याची प्रशंसा अधिकच वाढवील.

18     परमेश्वर, तू हजारो लोकांची निष्ठा सांभाळणारा व त्यांच्यावर कृपा करणारा आहेस. पण तूच वडिलांच्या पापांची शिक्षा मुलांना करतोस. सर्वश्रेष्ठ व सामर्थ्यवान देवा, तुझे नाव आहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर.

19     परमेश्वर, फार मोठ्या योजना आखतो आणि त्या पार पाडतो. लोक करीत असलेली प्रत्येक कृती तू पाहतोस. तू सत्कृत्ये करणाऱ्यांना बक्षिस देतोस व दुष्कृत्ये करणाऱ्यांना शिक्षा करतोस. म्हणजेच प्रत्येकाला त्याच्या पात्रतेप्रमाणे फळ देतोस.

Responsive Reading: Isaiah 61 : 10, 11; Jeremiah 32 : 18, 19

10.     I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

11.     For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

18.     Thou shewest lovingkindness unto thousands, and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them: the Great, the Mighty God, the Lord of hosts, is his name,

19.     Great in counsel, and mighty in work: for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men: to give every one according to his ways, and according to the fruit of his doings.धडा उपदेशबायबल पासून


1. उत्पत्ति 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (से ;), 16, 18, 21, 24-26 (से :), 27, 30, 31 (से 1st .)

1     देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.

3     नंतर देव बोलला, “प्रकाश होवो” आणि प्रकाश चमकू लागला.

4     देवाने प्रकाश पाहिला आणि त्याला कळले की तो चांगला आहे. नंतर देवाने अंधारापासून प्रकाश वेगळा केला.

10     देवाने कोरड्या जमिनीस “भूमि” आणि एकत्र झालेल्या जलसंचयास “समुद्र” अशी नावे दिली. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

12     गवत, आपापल्या जातीचे बीज देणाऱ्या वनस्पती आणि आपापल्या जातीची फळे देणारी व त्या फळातच आपापल्या जातीचे बीज असणारी फळ झाडे भूमीने उपजविली. देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

14     मग देव बोलला “दिवस व रात्र ही वेगळी करण्यासाठी आकाशात ज्योति होवोत व त्या विशेष चिन्हे, आणि विशेष मेळावे, ऋतू, दिवस, आणि वर्षे दाखविणाऱ्या होवोत.

16     देवाने दोन मोठ्या ज्योति निर्माण केल्या. दिवसावर सत्ता चालविण्यासाठी मोठी ज्योति सूर्य आणि रात्रीवर सत्ता चालविण्यासाठी लहान ज्योति, चंद्र, आणि त्याने तारेही निर्माण केले.

18     त्या ज्योतींनी प्रकाश व अंधार वेगळे केले. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

21     समुद्रातील प्रचंड जलचर म्हणजे पाण्यात फिरणारे व अनेक जातीचे व प्रकारचे जलप्राणी देवाने उत्पन्न केले. तसेच आकाशात उडणारे निरनिराळड्या जातीचे पक्षीही देवाने उत्पन्न केले आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

24     मग देव बोलला, “निरनिराळया जातीचे पशू, मोठे प्राणी वेगवेगळड्या जातीचे सरपटणारे व रांगणारे लहान प्राणी असे जीवधारी प्राणी पृथ्वीवर उत्पन्न होवोत. ते आपापल्या जातीचे अनेक प्राणी निर्माण करोत.” आणि तसे सर्व झाले.

25     असे देवाने वनपशू, पाळीव जनावरे, सरपटत जाणारे लहान प्राणी व वेगवेगळया जातीचे जीवधारी प्राणी निर्माण केले. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

26     मग देव बोलला, “आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.”

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

30     तसेच पृथ्वीवरील सर्व पशू, आकाशातील सर्व पक्षी आणि जमिनीवर सरपटत जाणारे सर्व प्राणी यांच्याकरिता अन्न म्हणून मी हिरव्या वनस्पती दिल्या आहेत.” आणि सर्व तसे झाले.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.

1. Genesis 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (to ;), 16, 18, 21, 24-26 (to :), 27, 30, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

12     And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night;

16     And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

18     And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

21     And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

24     And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25     And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. यशया 11 : 1, 10

1     इशायाच्या बुंध्याला (वंशाला) अंकुर (मूल) फुटून वाढू लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल.

10     त्या वेळेला इशायाच्या घराण्यात एक विशेष व्यक्ती असेल ती व्यक्ती ध्वजाप्रमाणे असेल हा ध्वज सर्व राष्ट्रांना त्याच्याभोवती जमण्याचे आवाहन करील. सर्व राष्ट्रे, त्यांनी करायच्या कार्याबद्दल ह्या ‘ध्वजाकडे’ विचारणा करतील तो जेथे असेल तेथे वैभव नांदेल.

2. Isaiah 11 : 1, 10

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

10     And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.

3. लूक 4 : 1 (आणि येशू) फक्त, 17 (आढळले), 18

1     आणि येशू ...

17     ... त्या ठिकाणी असे लिहिले आहे:

18     प्रभूचा आत्मा मजवर आहे, कारण त्याने मला अभिषेक केला आहे, यासाठी की, गरिबांना सुवार्ता सांगण्यासाठी बंदीवान म्हणून नेलेल्यांस स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृष्टि मिळावी व त्यांनी बघावे यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी

3. Luke 4 : 1 (And Jesus) only, 17 (found), 18

1     And Jesus

17     …found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

4. मत्तय 4 : 23, 24

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

24     येशूविषयीची बातमी सर्व सूरीया देशभर पसरली; मग जे दुखणेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग व आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे फेफरेकरी व पक्षाघाती होते अशा सर्वांना लोकांनी त्याच्याकडे आणले आणी त्याने त्यांना बरे केले.

4. Matthew 4 : 23, 24

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

5. मत्तय 9 : 18-25

18     येशू या बोधकथा सांगत असता पहुद्यांच्या सभास्थानाचा एक अधिकारी त्याच्याकडे आला व येशूच्या पाया पडून म्हणाला, माझी मुलगी आताच मेली आहे. परंतु आपण येऊन आपल्या हाताचा स्पर्श केला तर ती पुन्हा जिवंत होईल.

19     तेव्हा येशू व त्याचे शिष्य त्या सेनाधिकाऱ्याबरोबर निघाले.

20     वाटेत बारा वर्षापासून रक्तस्राव असलेली एक स्त्री मागून येऊन येशूच्या जवळ पोहोंचली व त्याच्या वस्त्राला शिवली.

21     कारण तिने आपल्या मनात म्हटले, मी केवळ त्याच्या वस्त्राला शिवले तरी बरी होईन.

22     तेव्हा येशू मागे वळून तिला पाहून म्हणाला, बाई काळजी करू नकोस! तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. आणि ती स्त्री त्याच क्षणी बरी झाली.

23     मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरात आला. तेव्हा त्याने बासरी वाजविणाऱ्या व गोंधळ करणाऱ्या जमावाला पाहिले.

24     येशू म्हणाला, जा, मुलगी मेलेली नाही, ती झोपेत आहे. तेव्हा लोक येशूला हसले.

25     मग त्या जमावाला बाहेर पाठविल्यावर त्याने आत जाऊन तिचा हात आपल्या हातात घेतला आणि ती मुलगी उठली.

5. Matthew 9 : 18-25

18     While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

19     And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

20     And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

21     For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

22     But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

23     And when Jesus came into the ruler’s house, and saw the minstrels and the people making a noise,

24     He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

25     But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

6. 2 करिंथकरांस 4 : 6, 8, 9, 16-18

6     कारण देव, जो म्हणाला, अंधारातून प्रकाश होवो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रिस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौवाच्या ज्ञानात दाखवावा.

8     आम्हांवर चारी दिशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिरडले गेलो नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण निराश झालो नाही.

9     छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दिलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा नाश झालेला नाही.

16     म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्ही व्यर्थ ठरत आहोत तरी अंतरीकदृष्ट्या आम्ही दिवसेंदिवस नवीन होत आहोत.

17     कारण आमची हलकी व क्षणिक दु:खे ही आमच्यासाठी अनंतकळचे गौरव मिळवीत आहेत, जे दु:खापेक्षा कितीतरी मोठे आहे.

18     म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरुपात दिसत नाहीत तिकडे आमचे डोळे लावीत नाही पण जे दिसत नाही, पण अविनाशी आहे त्याकडे डोळे लावतो. कारण जे दिसते ते क्षणिक आहे, पण जे दिसत नाही, ते अनंतकालीक आहे.

6. II Corinthians 4 : 6, 8, 9, 16-18

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

8     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

7. मत्तय 5 : 48

48     म्हणून जसा तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे तसे तुम्हीही परिपूर्ण व्हा.

7. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 85 : 30-32

महान शिक्षकाला कारण आणि परिणाम दोन्ही माहित होते, हे माहित होते की सत्य स्वतः संवाद साधतो परंतु कधीही त्रुटी देत नाही.

1. 85 : 30-32

The great Teacher knew both cause and effect, knew that truth communicates itself but never imparts error.

2. 518 : 24-6

उत्पत्ति1. 31. आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला सहावा दिवस.

दैवी तत्व किंवा आत्मा, सर्वांचे आकलन व अभिव्यक्ती करतो आणि म्हणूनच सर्व दैवी तत्त्व परिपूर्ण असले पाहिजे. आत्म्यास काहीही नवीन नाही. सर्व गोष्टींचा लेखक, अनंतकाळच्या मनासाठी कोणतीही गोष्ट कादंबरी असू शकत नाही, जी अनंत काळापासून त्याच्या स्वतःच्या कल्पना ओळखत असते. देव त्याच्या कार्यावर समाधानी होता. तो अन्यथा कसा असू शकतो, कारण अध्यात्मिक निर्मिती त्याच्या असीम आत्मनिर्भरतेची आणि अमर शहाणपणाची वाढ, उदंडता होती?

2. 518 : 24-6

Genesis i. 31. And God saw everything that He had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

The divine Principle, or Spirit, comprehends and expresses all, and all must therefore be as perfect as the divine Principle is perfect. Nothing is new to Spirit. Nothing can be novel to eternal Mind, the author of all things, who from all eternity knoweth His own ideas. Deity was satisfied with His work. How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 472 : 24 (सर्व)-30

सर्व वास्तविकता देव आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये आहे, कर्णमधुर आणि चिरंतन आहे. त्याने जे निर्माण केले ते चांगले आहे आणि जे काही त्याने केले ते सर्व करतो. म्हणूनच पाप, आजारपण किंवा मृत्यूचे एकमात्र वास्तव म्हणजे देव अद्भुत कृत्य मानतो, देव चुकीची समजूत घालतो, जोपर्यंत देव त्यांचा भेस काढून घेत नाही. ते खरे नाहीत, कारण ते देवाचे नाहीत.

3. 472 : 24 (All)-30

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God.

4. 286 : 21-26

देवाचे विचार परिपूर्ण आणि शाश्वत आहेत, पदार्थ आणि जीवन आहेत. भौतिक आणि ऐहिक विचार मानवी आहेत, त्यात त्रुटी आहेत आणि देव, आत्मा ही एकमेव कारण आहे, कारण त्यांच्यात दैवी कारण नाही. ऐहिक आणि भौतिक आत्माचे निर्माण नाहीत. ते आध्यात्मिक आणि चिरंतन च्या बनावट आहेत.

4. 286 : 21-26

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal.

5. 239 : 23-32

मर्त्य मन ही मानवी हेतूंची कबुली दिली जाते. हे भौतिक संकल्पना तयार करते आणि शरीराच्या प्रत्येक विवादास्पद क्रियेची निर्मिती करते. जर क्रिया दिव्य मनापासून पुढे गेली तर क्रिया सुसंवादी आहे. जर ते चुकून नश्वर मनातून आले तर ते विदारक आहे आणि ते पाप, आजारपण आणि मृत्यूवर समाप्त होते. ते दोन विपरित स्त्रोत कधीही विपुल किंवा प्रवाहात मिसळत नाहीत. परिपूर्ण मनाने परिपूर्णता पाठविली जाते कारण देव माइंड आहे. अपूर्ण नश्वर मन स्वतःचे साम्य पाठवते, त्यातील शहाणा माणूस म्हणाला, "सर्व व्यर्थ आहे."

5. 239 : 23-32

Mortal mind is the acknowledged seat of human motives. It forms material concepts and produces every discordant action of the body. If action proceeds from the divine Mind, action is harmonious. If it comes from erring mortal mind, it is discordant and ends in sin, sickness, death. Those two opposite sources never mingle in fount or stream. The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

6. 243 : 25-18

सत्याला चुकण्याची चेतना नसते. प्रेमाला द्वेषाची भावना नसते. आयुष्याला मृत्यूशी भागीदारी नाही. सत्य, जीवन आणि प्रेम हे स्वत: च्यासारख्या प्रत्येक गोष्टीचा नाश करण्याचा नियम आहेत, कारण ते देवाशिवाय काहीच घोषित करीत नाहीत.

आजारपण, पाप आणि मृत्यू ही जीवनाची फळे नाहीत. ते सत्य निरुपयोगी आहेत. परिपूर्णता अपूर्णता कमी करत नाही. देव चांगला आहे आणि सर्वांचा उपकार आहे म्हणूनच तो नैतिक किंवा शारीरिक विकृती उत्पन्न करीत नाही; म्हणून अशा विकृती वास्तविक नसते, परंतु भ्रम आहे, त्रुटीचे मृगजळ आहे. दैवी विज्ञान या भव्य गोष्टी प्रकट करते. त्यांच्या आधारावर येशूने जीवनाचे प्रदर्शन केले आणि कधीही भयभीत होऊ नये व कोणत्याही प्रकारे त्याचे पालन केले नाही.

जर आपण मनुष्याच्या आपल्या सर्व संकल्पनेतून पाळणे आणि थडग्यात काय दिसते तर ते सुखात आणि चांगुलपणाला माणसामध्ये कायमचे स्थान नसते आणि अळी त्याला देहातून काढून घेतात; पण पौल लिहितो: "कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे."

मनुष्य जन्म, परिपक्वता आणि किडणे घेणारा प्राणी म्हणजे पशू आणि भाजीपाला यासारखे आहे - क्षय नियमांच्या अधीन आहे. जर मनुष्याने त्याच्या अस्तित्वाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत धूळ केली असती तर आपण अखेरीस त्याच्या आदिम अवस्थेत परत येतो अशी गृहितक आपण मान्य करू शकतो; माणूस माणूसपेक्षा कधीच कमी किंवा कमी नव्हता.

6. 243 : 25-18

Truth has no consciousness of error. Love has no sense of hatred. Life has no partnership with death. Truth, Life, and Love are a law of annihilation to everything unlike themselves, because they declare nothing except God.

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

If we were to derive all our conceptions of man from what is seen between the cradle and the grave, happiness and goodness would have no abiding-place in man, and the worms would rob him of the flesh; but Paul writes: "The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."

Man undergoing birth, maturity, and decay is like the beasts and vegetables, — subject to laws of decay. If man were dust in his earliest stage of existence, we might admit the hypothesis that he returns eventually to his primitive condition; but man was never more nor less than man.

7. 275 : 10-19

विज्ञानात असण्याची वास्तविकता आणि क्रम समजून घेण्यासाठी, आपण देवाला खरोखर जे काही आहे त्याचे दैवी तत्व मानणे आवश्यक आहे. आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एकत्रितपणे एकत्र जोडले जाते - आणि ही देवाची शास्त्रीय नावे आहेत. सर्व पदार्थ, बुद्धिमत्ता, शहाणपण, अस्तित्व, अमरत्व, कारण आणि परिणाम देवाचे आहेत. हे त्याचे गुण आहेत, असीम दैवी तत्त्व, प्रीतीचे शाश्वत अभिव्यक्ती. शहाणपण शहाणपणापेक्षा शहाणपणाचे नसते. कोणतेही सत्य सत्य नाही, प्रेम कोणतेही प्रेमळ नाही, जीवन म्हणजे जीवन नाही तर दैवी आहे; काही चांगले नाही, परंतु देव चांगली कृपा करतो.

7. 275 : 10-19

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

8. 205 : 7-12

जीवनात भौतिक जीवन आहे आणि पाप, आजारपण आणि मृत्यू ही देवाची निर्मिती आहे यावर विश्वास ठेवण्याची चूक केव्हा दूर होईल? हे कधी समजले जाईल की पदार्थाकडे बुद्धिमत्ता, जीवन किंवा खळबळ नाही आणि उलट विश्वास हा सर्व दुःखाचा उगम आहे?

8. 205 : 7-12

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering?

9. 207 : 20-26

एक मुख्य कारण आहे. म्हणूनच इतर कोणत्याही कारणावरून कोणताही परिणाम होऊ शकत नाही आणि असे कोणतेही खरे नाही जे या महान व एकमेव कारणावरून पुढे जात नाही. पाप, आजारपण, रोग आणि मृत्यू हे अस्तित्वाच्या विज्ञानाशी संबंधित नाही. त्या चुका आहेत, ज्यामुळे सत्य, जीवन किंवा प्रेमाचा अभाव आहे.

9. 207 : 20-26

There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not proceed from this great and only cause. Sin, sickness, disease, and death belong not to the Science of being. They are the errors, which presuppose the absence of Truth, Life, or Love.

10. 200 : 16-19

अस्तित्वाच्या विज्ञानातील एक महान सत्य, की वास्तविक मनुष्य होता, आणि तो सदैव परिपूर्ण असेल, तो अक्षम्य आहे; कारण जर माणूस देवाच्या प्रतिमेचे प्रतिबिंब असेल तर तो वास्तविक किंवा ईश्वरासारखा नसतो.

10. 200 : 16-19

The great truth in the Science of being, that the real man was, is, and ever shall be perfect, is incontrovertible; for if man is the image, reflection, of God, he is neither inverted nor subverted, but upright and Godlike.

11. 276 : 17-24

जर देव एकच मन आणि जीवन असल्याचे मान्य केले तर पाप आणि मृत्यूची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. जेव्हा आपण विज्ञानात शिकतो की आपल्या स्वर्गातील पित्या परिपूर्ण कसे आहेत तेंव्हा परिपूर्ण कसे व्हावे, विचार नवीन आणि निरोगी वाहिन्यांमध्ये रुपांतरित होईल - अमर आणि भौतिकतेपासून दूर जगाच्या तत्त्वाकडे, सुसंवादी माणसासह.

11. 276 : 17-24

If God is admitted to be the only Mind and Life, there ceases to be any opportunity for sin and death. When we learn in Science how to be perfect even as our Father in heaven is perfect, thought is turned into new and healthy channels, — towards the contemplation of things immortal and away from materiality to the Principle of the universe, including harmonious man.

12. 476 : 32-5

येशूने विज्ञानात एक परिपूर्ण मनुष्य पाहिले, जो त्याला पापी मनुष्य देहासारखे दिसतो. या परिपूर्ण माणसामध्ये तारणकर्त्याने देवाचे स्वतःचे प्रतिरूप पाहिले आणि मनुष्याच्या या दृष्टिकोनातून आजारी लोकांना बरे केले. अशा प्रकारे येशूने शिकवले की देवाचे राज्य अखंड, सार्वत्रिक आहे आणि तो मनुष्य शुद्ध व पवित्र आहे.

12. 476 : 32-5

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

13. 205 : 12-13

देवाने सर्व काही मनाद्वारे निर्माण केले आणि सर्वांना परिपूर्ण आणि अनंतकाळचे बनविले.

13. 205 : 12-13

God created all through Mind, and made all perfect and eternal.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████