रविवारी जून 4, 2023एकमेव कारण आणि निर्माणकर्ता देव

SubjectGod The Only Cause And Creator

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 124: 8

"परमेश्वराकडून आपली मदत आली. परमेश्वराने पृथ्वी आणि स्वर्ग निर्माण केला."Golden Text: Psalm 124 : 8

Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 148: 1-6


1     परमेश्वराची स्तुती करा. स्वर्गातल्या देवदूतांनो स्वर्गातून परमेश्वराची स्तुती करा.

2     सर्व देवदूतांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याच्या सर्व सैनिकांनो, त्याची स्तुती करा.

3     सूर्य - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याऱ्यांनो आणि आकाशातील दिव्यांनो, त्याची स्तुती करा.

4     सर्वांत उंचावरच्या स्वर्गातल्या परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशावरील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.

5     परमेश्वराच्या नावाचा जयघोष करा. का? कारण देवाने आज्ञा केली आणि आपली सर्वांची निर्मिती झाली.

6     देवाने या सगळ्या गोष्टींची निर्मिती त्या सदैव राहाव्यात म्हणून केली. देवाने कधीही न संपणारे नियम केले.

Responsive Reading: Psalm 148 : 1-6

1.     Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the heights.

2.     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3.     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4.     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5.     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

6.     He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 89: 8, 9, 11, 12 (से :), 52

8     सर्वशाक्तिमान परमेश्वरा, देवा, तुझ्यासारखा कुणीही इथे नाही. आम्ही तुझ्यावर संपूर्ण विश्वास टाकू शकतो.

9     तू गर्वाने समुद्रावर राज्य करतोस तू त्याच्या क्रोधित लाटांना शांत करु शकतोस.

11     देवा, स्वर्गातल्या आणि पृथ्वीवरच्या सर्वगोष्टी तुझ्या आहेत, तूच जग आणि त्यातल्या सर्वगोष्टी निर्माण केल्यास.

12     उत्तरेकडच्या आणि दक्षिणेकडच्या सर्व गोष्टी तूच निर्माण केल्यास ताबोर पर्वत आणि हार्मोन पर्वत तुझ्या नावाचा जयजयकार करतात.

52     परमेश्वराला सदैव दुवा द्या. आमेन आमेन.

1. Psalm 89 : 8, 9, 11, 12 (to :), 52

8     O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

9     Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

11     The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

12     The north and the south thou hast created them:

52     Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen.

2. उत्पत्ति 1: 1-31 (से 1st.)

1     वाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.

2     सुरुवातीला पृथ्वी पूर्णपणे रिकामी होती; पृथ्वीवर काहीही नव्हते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते; आणि देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर घालीत होता

3     नंतर देव बोलला, प्रकाश होवो आणि प्रकाश चमकू लागला.

4     देवाने प्रकाश पाहिला आणि त्याला कळले की तो चांगला आहे. नंतर देवाने अंधारापासून प्रकाश वेगळा केला.

5     देवाने प्रकाशाला दिवस व अंधाराला रात्र अशी नावे दिली.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला पहिला दिवस.

6     नंतर देव बोलला, जलांस दुभागण्याकरिता जलांच्या मध्यभागी अंतराळ होवो.

7     तेव्हा देवाने अंतराळ केले आणि अंतराळावरच्या व खालच्या जलांस वेगळे केले.

8     देवाने अंतराळास आकाश असे नांव दिले.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला दुसरा दिवस.

9     नंतर देव बोलला, अंतराळाखालील पाणी एकत्र गोळा होवो व कोरडी जमीन दिसून येवो. आणि तसे घडले,

10     देवाने कोरड्या जमिनीस भूमि आणि एकत्र झालेल्या जलसंचयास समुद्र अशी नावे दिली. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

11     मग देव बोलला, गवत, बीज देणाऱ्या वनस्पती आणि फळे देणाऱ्या वनस्पती पृथ्वीवर वाढोत. फळझाडे बिया असलेली फळे तयार करतील आणि प्रत्येक वनस्पती आपल्या जातीच्याच बिया तयार करील अशा वनस्पती पृथ्वीवर वाढोत. आणि तसे झाले.

12     गवत, आपापल्या जातीचे बीज देणाऱ्या वनस्पती आणि आपापल्या जातीची फळे देणारी व त्या फळातच आपापल्या जातीचे बीज असणारी फळ झाडे भूमीने उपजविली. देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

13     संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला तिसरा दिवस.

14     मग देव बोलला दिवस व रात्र ही वेगळी करण्यासाठी आकाशात ज्योति होवोत व त्या विशेष चिन्हे, आणि विशेष मेळावे, ऋतू, दिवस, आणि वर्षे दाखविणाऱ्या होवोत.

15     पृथ्वीला प्रकाश देण्यासाठी आकाशात त्या ज्योति होवोत. आणि तसे झाले.

16     देवाने दोन मोठ्या ज्योति निर्माण केल्या. दिवसावर सत्ता चालविण्यासाठी मोठी ज्योति सूर्य आणि रात्रीवर सत्ता चालविण्यासाठी लहान ज्योति, चंद्र, आणि त्याने तारेही निर्माण केले.

17     देवाने त्या ज्योति पृथ्वीवर प्रकाश पाडण्यासाठी आणि दिवसावर.

18     व रात्रीवर सत्ता चालविण्यासाठी आकाशात ठेवल्या. त्या ज्योतींनी प्रकाश व अंधार वेगळे केले. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

19     संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला चौधा दिवस.

20     मग देव बोलला, जलामध्ये जीवजंतूचे थवेच्या थवे उत्पन्न होवोत. आणि पृथ्वीवर आकाशात पक्षी उडोबागडोत.

21     समुद्रातील प्रचंड जलचर म्हणजे पाण्यात फिरणारे व अनेक जातीचे व प्रकारचे जलप्राणी देवाने उत्पन्न केले. तसेच आकाशात उडणारे निरनिराळड्या जातीचे पक्षीही देवाने उत्पन्न केले आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

22     देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला, फलद्रूप व्हा, वाढा, समुद्रातील पाणी व्यापून व भरुन टाका आणि पक्षी बहुगुणित होवोत व पृथ्वी व्यापून टाकोत.

23     संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली हा होता पाचवा दिवस.

24     मग देव बोलला, निरनिराळया जातीचे पशू, मोठे प्राणी वेगवेगळड्या जातीचे सरपटणारे व रांगणारे लहान प्राणी असे जीवधारी प्राणी पृथ्वीवर उत्पन्न होवोत. ते आपापल्या जातीचे अनेक प्राणी निर्माण करोत. आणि तसे सर्व झाले.

25     असे देवाने वनपशू, पाळीव जनावरे, सरपटत जाणारे लहान प्राणी व वेगवेगळया जातीचे जीवधारी प्राणी निर्माण केले. आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

26     मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

28     देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला; देव त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका; ती आपल्या सत्तेखाली आणा; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर फिरणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर सत्ता चालवा.

29     देव म्हणाला, धान्य देणाऱ्या सर्व वनस्पती आणि आपापल्या फळामध्येच वृक्षाचे बीज असलेली सर्व फळझाडे मी तुम्हांस दिली आहेत. ही तुम्हांकरिता अन्न होतील.

30     तसेच पृथ्वीवरील सर्व पशू, आकाशातील सर्व पक्षी आणि जमिनीवर सरपटत जाणारे सर्व प्राणी यांच्याकरिता अन्न म्हणून मी हिरव्या वनस्पती दिल्या आहेत. आणि सर्व तसे झाले.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला सहावा दिवस.

2. Genesis 1 : 1-31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

2     And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5     And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

6     And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

7     And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

8     And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

9     And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

11     And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

12     And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

13     And the evening and the morning were the third day.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

15     And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

16     And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

17     And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

18     And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

19     And the evening and the morning were the fourth day.

20     And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

21     And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

22     And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

23     And the evening and the morning were the fifth day.

24     And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25     And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

29     And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. आमोस 4: 13

13     मी कोण आहे? पर्वत निर्माण करणारा मीच तो एकमेव! मी तुमच्या मनाची निर्मिती केली. मीच लोकांना कसे बोलायचे ते शिकविले. मीच पहाटेचे अंधारात परिवर्तन करतो. मी पृथ्वीवरील पर्वत माझ्या पायाखाली तुडवतो मी कोण आहे? माझे नाव याव्हे मी सैन्याचा परमेश्वर आहे.

3. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.

4. प्रकटीकरण 4: 11

11     आमचा प्रभु आणि देव! तू गौरव, सन्मान आणि सामर्थ्य प्राप्तकरुन घेण्यास योग्य आहेस. तू सर्व काही तयार केलेसतुला वाटत होते म्हणून सर्व काही अस्तित्वात आले आणि करण्यात आले.

4. Revelation 4 : 11

11     Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 583 : 20-25

निर्माता. आत्मा; मन; बुद्धिमत्ता; वास्तविक आणि चांगले असलेल्या सर्वांचे सजीव दैवी तत्व; आत्म-अस्तित्व जीवन, सत्य आणि प्रेम; जे परिपूर्ण आणि शाश्वत आहे; पदार्थ आणि वाईट यांच्या विरुद्ध, ज्याचे कोणतेही तत्व नाही; देव, ज्याने जे काही बनवले आहे ते बनवले आहे आणि तो स्वतःच्या विरुद्ध अणू किंवा घटक तयार करू शकत नाही.

1. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2. 295 : 5-8

देव मनुष्यासह विश्व निर्माण करतो आणि त्याचे संचालन करतो. विश्व अध्यात्मिक कल्पनांनी भरलेले आहे, ज्याचा तो उत्क्रांत करतो, आणि ते त्यांना घडवणाऱ्या मनाच्या आज्ञाधारक असतात.

2. 295 : 5-8

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them.

3. 479 : 18-26

"वाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.सुरुवातीला पृथ्वी पूर्णपणे रिकामी होती; पृथ्वीवर काहीही नव्हते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते; आणि देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर घालीत होता." (उत्पत्ति 1: 1, 2.) अनंतकाळच्या विशालतेमध्ये, विज्ञान आणि अस्तित्वाच्या सत्यामध्ये, केवळ आत्मा आणि त्याच्या असंख्य निर्मिती आहेत. अंधार आणि गोंधळ हे प्रकाश, समज आणि शाश्वत सुसंवादाचे काल्पनिक विरुद्ध आहेत आणि ते शून्याचे घटक आहेत.

3. 479 : 18-26

"In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep." (Genesis i. 1, 2.) In the vast forever, in the Science and truth of being, the only facts are Spirit and its innumerable creations. Darkness and chaos are the imaginary opposites of light, understanding, and eternal harmony, and they are the elements of nothingness.

4. 140 : 23-32

यहुदी आदिवासी यहोवा हा एक मानव-प्रक्षेपित देव होता, जो क्रोध, पश्चात्ताप आणि मानवी परिवर्तनशीलतेला जबाबदार होता. ख्रिश्चन विज्ञान देव हे सार्वभौमिक, शाश्वत, दैवी प्रेम आहे, जे बदलत नाही आणि कोणतेही वाईट, रोग किंवा मृत्यू आणत नाही. जुने पवित्र शास्त्र उलटे आहे हे खरोखरच शोकपूर्वक खरे आहे. सुरुवातीला देवाने मनुष्याला त्याच्या, देवाच्या, प्रतिरूपात निर्माण केले; परंतु नश्वर मनुष्याला उत्पन्न करतील, आणि त्यांच्या स्वतःच्या मानवी प्रतिमेत देव बनवतील. नश्वर देव काय आहे, परंतु मर्त्य मोठे आहे?

4. 140 : 23-32

The Jewish tribal Jehovah was a man-projected God, liable to wrath, repentance, and human changeableness. The Christian Science God is universal, eternal, divine Love, which changeth not and causeth no evil, disease, nor death. It is indeed mournfully true that the older Scripture is reversed. In the beginning God created man in His, God's, image; but mortals would procreate man, and make God in their own human image. What is the god of a mortal, but a mortal magnified?

5. 512 : 4-16

उत्पत्ति 1: 21. समुद्रातील प्रचंड जलचर म्हणजे पाण्यात फिरणारे व अनेक जातीचे व प्रकारचे जलप्राणी देवाने उत्पन्न केले. तसेच आकाशात उडणारे निरनिराळड्या जातीचे पक्षीही देवाने उत्पन्न केले आणि देवाने पाहिले की हे चांगले आहे.

आत्मा सामर्थ्य, उपस्थिती आणि सामर्थ्याने आणि पवित्र विचारांद्वारे, प्रेमाने पंख असलेले प्रतीक आहे. त्याच्या उपस्थितीचे हे देवदूत, ज्यांच्याकडे सर्वात पवित्र चार्ज आहे, ते मनाच्या आध्यात्मिक वातावरणात विपुल आहेत आणि परिणामी त्यांची स्वतःची वैशिष्ट्ये पुनरुत्पादित करतात. त्यांची वैयक्तिक रूपे आपल्याला माहित नाहीत, परंतु आपल्याला माहित आहे की त्यांचे स्वभाव देवाच्या स्वभावाशी संबंधित आहेत; आणि अध्यात्मिक आशीर्वाद, अशा प्रकारे टाइप केलेले, बाह्य, तरीही व्यक्तिनिष्ठ, विश्वासाच्या आणि आध्यात्मिक समजुतीच्या अवस्था आहेत.

5. 512 : 4-16

Genesis i. 21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

Spirit is symbolized by strength, presence, and power, and also by holy thoughts, winged with Love. These angels of His presence, which have the holiest charge, abound in the spiritual atmosphere of Mind, and consequently reproduce their own characteristics. Their individual forms we know not, but we do know that their natures are allied to God's nature; and spiritual blessings, thus typified, are the externalized, yet subjective, states of faith and spiritual understanding.

6. 516 : 24-14

उत्पत्ति 1: 27. तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

या महत्त्वाच्या विचारावर जोर देण्यासाठी, हे पुनरावृत्ती होते की देवाने मनुष्याला त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेत बनवले, दैवी आत्मा प्रतिबिंबित करण्यासाठी. हे खालीलप्रमाणे आहे की मनुष्य ही एक सामान्य संज्ञा आहे. पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी आणि नपुंसक लिंग या मानवी संकल्पना आहेत. एखाद्या प्राचीन भाषेत मनुष्य हा शब्द मनाचा समानार्थी शब्द म्हणून देखील वापरला जातो. मानववंशवाद किंवा देवतेच्या मानवीकरणामुळे ही व्याख्या कमकुवत झाली आहे. एन्थ्रोपोमॉर्फिक हा शब्द, "एन्थ्रोपोमॉर्फिक गॉड" सारख्या वाक्यांशामध्ये, मनुष्य आणि स्वरूप दर्शविणाऱ्या दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे आणि देवताला भौतिकतेपर्यंत कमी करण्याचा घातक मानसिक प्रयत्न म्हणून त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. मनाचा जीवन देणारा गुण म्हणजे आत्मा, काही फरक पडत नाही. आदर्श मनुष्य सृष्टीशी, बुद्धिमत्तेशी आणि सत्याशी संबंधित असतो. आदर्श स्त्री जीवन आणि प्रेमाशी संबंधित आहे. दैवी विज्ञानामध्ये, आपल्याला देवाला पुल्लिंगी मानण्याचा तितका अधिकार नाही, जितका आपल्याला स्त्रीलिंगी मानण्याचा आहे, कारण प्रेम देवतेची स्पष्ट कल्पना देते.

6. 516 : 24-14

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit. It follows that man is a generic term. Masculine, feminine, and neuter genders are human concepts. In one of the ancient languages the word for man is used also as the synonym of mind. This definition has been weakened by anthropomorphism, or a humanization of Deity. The word anthropomorphic, in such a phrase as "an anthropomorphic God," is derived from two Greek words, signifying man and form, and may be defined as a mortally mental attempt to reduce Deity to corporeality. The life-giving quality of Mind is Spirit, not matter. The ideal man corresponds to creation, to intelligence, and to Truth. The ideal woman corresponds to Life and to Love. In divine Science, we have not as much authority for considering God masculine, as we have for considering Him feminine, for Love imparts the clearest idea of Deity.

7. 294: 19-27 (से 2nd.)

अमर मनुष्य, आत्मा आणि नश्वर मनुष्य यांच्यातील सीमांकनाच्या रेषा, जीवन आणि बुद्धिमत्ता पदार्थात आहे या त्रुटीचे प्रतिनिधित्व करतात, पदार्थाचे सुख आणि वेदना मिथक असल्याचे दर्शवतात आणि त्यांच्यावरील मानवी विश्वास पौराणिक कथेचा जनक आहे. कोणता पदार्थ बुद्धिमान देवतांमध्ये विभागलेला म्हणून दर्शविला जातो. माणसाचा खरा स्वार्थ फक्त चांगल्या आणि सत्यातच ओळखता येतो. माणूस स्वनिर्मित नाही किंवा मनुष्याने बनवला नाही. देवाने माणूस निर्माण केला.

7. 294 : 19-27 (to 2nd .)

The lines of demarcation between immortal man, representing Spirit, and mortal man, representing the error that life and intelligence are in matter, show the pleasures and pains of matter to be myths, and human belief in them to be the father of mythology, in which matter is represented as divided into intelligent gods. Man's genuine selfhood is recognizable only in what is good and true. Man is neither self-made nor made by mortals. God created man.

8. 507 : 15-23

आत्म्याचे विश्व दैवी तत्त्व किंवा जीवनाची सर्जनशील शक्ती प्रतिबिंबित करते, जे मनाच्या बहुविध स्वरूपांचे पुनरुत्पादन करते आणि संयुग कल्पना मनुष्याच्या गुणाकारावर नियंत्रण ठेवते. झाड आणि औषधी वनस्पती त्यांच्या स्वतःच्या कोणत्याही प्रसार शक्तीमुळे फळ देत नाहीत, परंतु ते सर्व समाविष्ट असलेल्या मनाचे प्रतिबिंबित करतात म्हणून. भौतिक जग म्हणजे नश्वर मन आणि माणूस एक निर्माता. वैज्ञानिक दैवी सृष्टी अमर मन आणि देवाने निर्माण केलेले विश्व घोषित करते.

8. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

9. 502 : 27-5

सर्जनशील तत्त्व - जीवन, सत्य आणि प्रेम - देव आहे. ब्रह्मांड देवाला प्रतिबिंबित करते. फक्त एक निर्माता आणि एकच निर्मिती आहे. या सृष्टीमध्ये अध्यात्मिक कल्पना आणि त्यांच्या ओळखींचा समावेश आहे, ज्या अमर्याद मनामध्ये स्वीकारल्या जातात आणि कायमचे प्रतिबिंबित होतात. या कल्पना अनंतापासून अनंतापर्यंत आहेत आणि सर्वोच्च कल्पना म्हणजे देवाचे पुत्र आणि कन्या.

9. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

10. 205 : 7-13

पदार्थात जीवन आहे, आणि पाप, आजार आणि मृत्यू ही ईश्वराची निर्मिती आहे, असे मानण्याची चूक केव्हा उघड होईल? पदार्थाला बुद्धी, जीवन किंवा संवेदना नाही आणि उलट विश्वास हाच सर्व दु:खाचा उगम आहे हे कधी समजेल? देवाने मनाद्वारे सर्व निर्माण केले आणि सर्व परिपूर्ण आणि शाश्वत केले.

10. 205 : 7-13

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering? God created all through Mind, and made all perfect and eternal.

11. 265 : 31-5

इंद्रियांच्या वेदना वंदनीय आहेत, जर त्यांनी खोट्या आनंददायक विश्वासांना दूर केले आणि इंद्रियापासून आत्म्यापर्यंत आपुलकीचे प्रत्यारोपण केले, जिथे देवाची निर्मिती चांगली आहे, "हृदयाला आनंदित करते." ही विज्ञानाची तलवार आहे, ज्याच्या सहाय्याने सत्य चुकीचा शिरच्छेद करते, भौतिकता माणसाच्या उच्च व्यक्तिमत्वाला आणि नशिबात स्थान देते.

11. 265 : 31-5

The pains of sense are salutary, if they wrench away false pleasurable beliefs and transplant the affections from sense to Soul, where the creations of God are good, "rejoicing the heart." Such is the sword of Science, with which Truth decapitates error, materiality giving place to man's higher individuality and destiny.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████