रविवारी जून 20, 2021अणुबळाने मनुष्यासह विश्वाची उत्क्रांती झाली आहे का?

SubjectIs the Universe, Including Man, Evolved by Atomic Force?

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 3: 19

"परमेश्वराने पृथ्वी निर्माण करण्यासाठी ज्ञानाचा वापर केला. परमेश्वराने आकाश निर्माण करण्यासाठी ज्ञान वापरले."Golden Text: Proverbs 3 : 19

The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 95: 1-6


1     चला, परमेश्वराची स्तुती करु या. जो खडक आपल्याला वाचवतो त्याचे गुणगान करु या.

2     परमेश्वराला धन्यावाद देणारी गाणे गाऊ या. त्याला आनंदी स्तुती गीते गाऊ या.

3     का? कराण परमेश्वर मोठा देव आहे, इतर “देवांवर” राज्य करणारा तो महान राजा आहे.

4     सगळ्यांत खोल दऱ्या आणि सर्वांत उंच पर्वत परमेश्वराचे आहेत.

5     महासागरही त्याचाच आहे - त्यानेच तो निर्मिर्ण केला. देवाने स्व:तच्या हाताने वाळवंट निर्माण केले.

6     चला, आपण त्याची वाकून उपासना करु या. ज्या देवाने आपल्याला निर्माण केले त्याची स्तुती करु या.

Responsive Reading: Psalm 95 : 1-6

1.     O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

2.     Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

3.     For the Lord is a great God, and a great King above all gods.

4.     In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

5.     The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 148 : 1-5

1     परमेश्वराची स्तुती करा. स्वर्गातल्या देवदूतांनो स्वर्गातून परमेश्वराची स्तुती करा.

2     सर्व देवदूतांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याच्या सर्व सैनिकांनो, त्याची स्तुती करा.

3     सूर्य - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याऱ्यांनो आणि आकाशातील दिव्यांनो, त्याची स्तुती करा.

4     सर्वांत उंचावरच्या स्वर्गातल्या परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशावरील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.

5     परमेश्वराच्या नावाचा जयघोष करा. का? कारण देवाने आज्ञा केली आणि आपली सर्वांची निर्मिती झाली.

1. Psalm 148 : 1-5

1 Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the heights.

2     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

2. यशया 42 : 5-8

5     परमेश्वराने, खऱ्या देवाने या गोष्टी सांगितल्या: परमेश्वराने आकाश निर्माण केले. परमेश्वराने ते जगावर पसरले. पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्ट त्यानेच निर्माण केली. पृथ्वीवरील सर्व लोकात त्याने प्राण घातला, चालणाऱ्या प्रत्येक माणसात चैतन्य घातले.

6     मी, परमेश्वराने, तुला योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलाविले आहे. मी तुझा हात धरीन आणि तुझे रक्षण करीन. मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील. सर्वाना प्रकाश देणाऱ्या दिव्यासारखा तू असशील.

7     आंधळ्यांचे डोळे तू उघडशील आणि ते पाहू शकतील. खूप लोक तुरंगात आहेत, त्यांना तू मुक्त करशील. खूप लोक अंधारात राहतात, त्यातून तू त्यांना बाहेर काढशील.

8     मी परमेश्वर आहे माझे नाव यहोवा, मी माझे गौरव दुसऱ्यांना देणार नाही. माझ्याकरिता असलेली स्तुती मी मूर्तीच्या खोट्या देवांच्या.

2. Isaiah 42 : 5-8

5     Thus saith God the Lord, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

6     I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;

7     To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

8     I am the Lord: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

3. नहेम्या 9 : 6

6     तू देव आहेस, परमेश्वरा, तूच फक्त देव आहेस. आकाश तू निर्माण केलेस. स्वर्ग आणि त्यातील सगळे काही तू केलेस. ही पृथ्वी आणि तिच्यावरील सर्व काही तू निर्माण केलेले आहेस. सर्व समुद्र आणि त्यांच्यातील सगळयाचा तूच निर्माता आहेस! तू सगळयात जीव ओतलेस. स्वर्गातील देवदूत तुला वाकून अभिवादन करतात व तुझी उपासना करतात.

3. Nehemiah 9 : 6

6     Thou, even thou, art Lord alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.

4. मत्तय 11 : 1, 20-30

1     येशूने त्याच्या बारा शिष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे संपविल्यावर तो तेथून निघाला आणि गालील प्रांतातील गावांमध्ये फिरून शिकवू आणि उपदेश करू लागला.

20     तेव्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सर्वात जास्त चमत्कार केले होते त्या नगरांतील लोकांनी पश्चात्ताप केला नाही, म्हणून येशूने त्यांना दोष दिला.

21     हे खोराजिना, तुझा धिक्कार असो, हे बेथसैदा तुझा धिक्कार असो, कारण तुमच्यामध्ये जी पराक्रमाची कृत्ये करण्यात आली ती जर सोर व सिदोन यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरेने पूर्वीच गोणपाट नेसून व अंगाला राख फासून पश्चात्ताप केला असता.

22     पण मी तुम्हांला सांगतो की, न्यायाच्या दिवशी सोर व सिदोन यांना तुमच्यापेक्षा अधिक सोपे जाईल.

23     आणि तु कफर्णहूमा, तू आकाशापर्यंत उंच होशील काय? तू नरकापर्यंत खाली जाशील, कारण जे चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात आले ते जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते शहर आतापर्यत टिकले असते.

24     पण मी तुम्हांस सांगतो की, न्यायाच्या दिवशी तुमच्यापेक्षा सदोम नगराला सोपे जाईल.

25     मग येशू म्हणाला, हे पित्या, आकाशाच्या व पृथ्वीच्या प्रभु मी तुझे उपकार मानतो. कारण तू या गोष्टी ज्ञानी व बुद्धिमान लोकांपासून गुप्त ठेवून बालकांना प्रकट केल्या

26     होय पित्या, तू हे केलेस, कारण खरोखर तुला असेच करायचे होते.

27     माझ्या पित्याने मला सर्व काही दिले आहे. आणि पित्यावाचून कोणी पुत्राला ओळखीत नाही, आणि पुत्रावाचून ज्याला प्रगट करायची पुत्राची इच्छा आहे त्याच्याशिवाय कोणीही पित्याला ओळखीत नाही.

28     जे थकलेले व ओझ्याने लादलेले असे सर्व तुम्ही मजकडे या आणि मी तुम्हांला विश्रांति देईन.

29     माझे जू आपणांवर घ्या, माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या आत्म्यास विश्रांति मिळेल.

30     कारण माझे जू सोपे आहे आणि माझे ओझे हलके आहे.

4. Matthew 11 : 1, 20-30

1     And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

20     Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

21     Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

22     But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.

23     And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

24     But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

25     At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

26     Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.

27     All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

28     Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

29     Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

30     For my yoke is easy, and my burden is light.

5. मत्तय 12 : 46-50

46     तो लोकांशी बोलत असता, त्याची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याशी बोलण्यासाठी बाहेर वाट पाहट उभे होते.

47     तेव्हा कोणी तरी त्याला म्हणाले, तुमची आई व भाऊ बाहेर उभे आहेत. ते तुमच्याशी बोलण्याची वाट पाहत आहेत.

48     त्याच्याशी बोलणाऱ्याला त्याने उत्तर दिले, कोण माझी आई? कोण माझा भाऊ?

49     मग तो आपल्या शिष्यांकडे हात करून म्हाणाला, “पाहा हे माझे आई व माझे भाऊ आहेत.

50     कारण माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेनुसार जे वागतात, तेच माझे भाऊ, बहीण आणि आई आहेत.

5. Matthew 12 : 46-50

46     While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.

47     Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

48     But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

49     And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

50     For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

6. यिर्मया 10 : 10 (वह)-13

10     ... परमेश्वरच फक्त खरा देव आहे. खरा सजीव असा केवळ देवच आहें शाश्वत शासन करणारा असा तो राजा आहें त्याला राग आल्यास पृथ्वी कंप पावते. त्याचा कोप देशांतील लोक सहन करु शकत नाहीत.

11     परमेश्वर म्हणतो, “त्या लोकांना पुढील संदेश द्या. ‘त्या खोट्या देवांनी पृथ्वीची आणि स्वर्गाची निर्मिती केली नाही. ते स्वर्ग आणि पृथ्वीवरुन नाहीसे होतील.

12     ज्याने आपल्या सामर्थ्याने पृथ्वी निर्माण केली असा एकमेव देवच आहे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन त्याने जग निर्माण केलें आपल्या समंजसपणाच्या आधारे पृथ्वीवर आकाश पांघरले.

13     ढगांचा गडगडाट आणि आकाशातून पडणारा मुसळधार पाऊस ही देवाचीच करणी आहे. पृथ्वीच्या प्रत्येक भागावरील आकाशात तो मेघ पाठवितो. पावसाबरोबर वीज पाठवितो. आपल्या भांडारातून वारा आणतो.

6. Jeremiah 10 : 10 (the)-13

10     …the Lord is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.

11     Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens.

12     He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion.

13     When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures.

7. प्रकटीकरण 4 : 2 (मी), 4, 10, 11

2     आत्म्याने माझा ताबा घेतला. तेथे स्वर्गात माझ्यासमोर सिंहासन होते. कोणी एक त्यावर बसलेले होते.

4     सिंहासनाभोवती चोवीस आसने होती, आणि त्या आसनांवर शुभ्र कपडे घातलेले व डोक्यावर सोन्याचा मुगुट असलेलेचोवीस वडील बसले होते.

10     तेव्हा तेव्हा जो सिंहासनावर बसला होता आणि अनंतकाळपर्यंतराहतो त्याच्यासमोर चोवीस वडील पाया पडत होते आणि त्याची उपासना करीत होते. ते आपले मुगुट सिंहासनासमोर ठेवतहोते. व म्हणत होते की:

11     आमचा प्रभु आणि देव! तू गौरव, सन्मान आणि सामर्थ्य प्राप्तकरुन घेण्यास योग्य आहेस. तू सर्व काही तयार केलेसतुला वाटत होते म्हणून सर्व काही अस्तित्वात आले आणि करण्यात आले.

7. Revelation 4 : 2 (I), 4, 10, 11

2     I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.

4     And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

10     The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,

11     Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

8. प्रकटीकरण 14 : 6, 7

6     मग मी आणखी एक देवदूत हवेत उंच उडताना पाहिला. पृथ्वीवरील लोकांना सांगण्यासाठी म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राच्या,वंशाच्या, भाषेच्या आणि जमातीच्या लोकांना सांगण्यासाठी त्या देवदूताकडे अनंतकाळचे शुभवर्तमान होते.

7     देवदूत मोठ्याआवाजात म्हणाला, ज्याने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, व पाण्याचे झरे निर्माण केले, त्या देवाचे भय धरा आणि त्याचीस्तुति करा. देवाने न्याय करावा अशी वेळ आली आहे. देवाची उपासना करा.

8. Revelation 14 : 6, 7

6     And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,

7     Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 583: 20 (से.), 23 (तत्त्व)-25

तयार करणारा. … तत्त्व; देव, ज्याने सर्व काही बनवले आहे आणि जे स्वतःपासून तयार केलेले नाही किंवा एक अणू किंवा घटक तयार करू शकत नाही.

1. 583 : 20 (to .), 23 (Principle)-25

Creator. … Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2. 295 : 5-15

देव मनुष्यासह, विश्वाची निर्मिती आणि नियंत्रित करतो. विश्वाच्या आध्यात्मिक विचारांनी परिपूर्ण आहे, ज्याचे त्याने विकास केले आहे आणि ते त्या मनाचे पालन करतात जे त्यांना बनवते. मर्त्य मन आध्यात्मिकतेचे भौतिक रुपांतर करते आणि या त्रुटीच्या मृत्यूपासून सुटण्यासाठी मनुष्याचे मूळ स्वयंचलितपणे पुनर्प्राप्त करते. नश्वर अमरांसारखे नाहीत, जे देवाच्या स्वतःच्या प्रतिमेमध्ये तयार केले गेले आहेत; परंतु असीम आत्मा सर्व प्राणी आहे, नश्वर चेतना शेवटच्या काळात वैज्ञानिक वास्तविकतेला प्राप्त होईल आणि अदृश्य होईल आणि परिपूर्ण आणि कायमचे शाश्वत अस्तित्वाची वास्तविक भावना दिसून येईल.

2. 295 : 5-15

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them. Mortal mind would transform the spiritual into the material, and then recover man's original self in order to escape from the mortality of this error. Mortals are not like immortals, created in God's own image; but infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.

3. 539 : 19-20, 27-1

सत्य आणि त्रुटी सृष्टीमध्ये एकत्र येत आहेत असे म्हणणे खोटे आहे.

येशूच्या दैवी उत्पत्तीने त्याला सृष्टीच्या वास्तविकतेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि मनुष्य आणि विश्वाचे राज्य करणारे एक मन प्रदर्शित करण्यासाठी मानवी सामर्थ्यापेक्षा जास्त दिले. येशूच्या जन्माच्या काळात निर्माण केलेले विज्ञान हे त्याच्या विद्वान आणि सर्वात कमी समजल्या जाणार्‍या वचनांना प्रेरित करते आणि त्याच्या अद्भुत प्रात्यक्षिकेचा आधार होता.

3. 539 : 19-20, 27-1

It is false to say that Truth and error commingle in creation.

The divine origin of Jesus gave him more than human power to expound the facts of creation, and demonstrate the one Mind which makes and governs man and the universe. The Science of creation, so conspicuous in the birth of Jesus, inspired his wisest and least-understood sayings, and was the basis of his marvellous demonstrations.

4. 31 : 4-11

येशूने देहाचे कोणतेही संबंध ठेवले नाहीत. तो म्हणाला: "पृथ्वीवर कोणालाही आपला पिता म्हणू नका. कारण तुमचा पिता एकच आहे व तो स्वर्गात आहे." त्याने पुन्हा विचारले: “कोण माझी आई आणि कोण माझे भाऊ आहेत?” असा अर्थ दर्शवितो की तेच त्यांच्या पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतात. त्याने कोणालाही वडिलांच्या नावाने हाक मारल्याची आपल्याकडे कोणतीही नोंद नाही. त्याने आत्मा, देव हा एकच निर्माणकर्ता आणि म्हणून सर्वांचा पिता म्हणून ओळखले.

4. 31 : 4-11

Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven." Again he asked: "Who is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of his Father. We have no record of his calling any man by the name of father. He recognized Spirit, God, as the only creator, and therefore as the Father of all.

5. 507 : 24-6

अनंत मन मानसिक रेणूपासून अनंत होईपर्यंत सर्वांना निर्माण आणि नियंत्रित करतो. हा सर्वांचा दैवी सिद्धांत त्याच्या सृष्टीमध्ये विज्ञान आणि कला आणि मनुष्य आणि विश्वाचे अमरत्व यांना व्यक्त करतो. निर्मिती कधीच दिसून येत आहे आणि कधीही त्याच्या अक्षय स्त्रोताच्या स्वरूपामधून दिसून येत राहणे आवश्यक आहे. भयानक अर्थाने हे दिसून येते आणि कल्पनांना साहित्य म्हणतात. अशाप्रकारे चुकीचा अर्थ लावल्यास, दैवी कल्पना मानवी किंवा भौतिक श्रद्धाच्या पातळीवर येते, ज्याला नश्वर मनुष्य म्हणतात. परंतु बीज स्वतःच आहे, फक्त ईश्वरी मन सर्व आहे आणि सर्वांचे पुनरुत्पादन करते - जसे मन गुणाकार आहे, आणि मनाची असीम कल्पना, मनुष्य आणि विश्वाचे उत्पादन आहे. विचार, बीज किंवा फुलांचे एकमेव बुद्धिमत्ता किंवा पदार्थ देव त्याचा निर्माता आहे.

5. 507 : 24-6

Infinite Mind creates and governs all, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of all expresses Science and art throughout His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source. Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall to the level of a human or material belief, called mortal man. But the seed is in itself, only as the divine Mind is All and reproduces all — as Mind is the multiplier, and Mind's infinite idea, man and the universe, is the product. The only intelligence or substance of a thought, a seed, or a flower is God, the creator of it.

6. 547 : 15-30

मृत्यूच्या त्याच्या इतिहासात, डार्विनचा भौतिक आधारावर उत्क्रांतीचा सिद्धांत बहुतेक सिद्धांतांपेक्षा अधिक सुसंगत आहे. थोडक्यात, ही डार्विनची सिद्धांत आहे - जी मनुष्यासह, विश्वाचे पुनरुत्थान करण्याच्या सामर्थ्याने मनापासून त्याचे विपरीत, पदार्थ तयार करते आणि पदार्थाची समाप्ती करते. भौतिक उत्क्रांतीचा अर्थ असा होतो की महान प्रथम कारण भौतिक बनले पाहिजे आणि नंतर एकतर माइंडकडे परत जावे किंवा धूळ आणि शून्यात खाली जावे.

शास्त्रवचने अत्यंत पवित्र आहेत. आमचे ध्येय असले पाहिजे की त्यांनी आध्यात्मिकरित्या समजून घेतले पाहिजे, कारण केवळ या समजून सत्य मिळवता येते. मनुष्यासह विश्वाचा खरा सिद्धांत भौतिक इतिहासामध्ये नाही तर आध्यात्मिक विकासात आहे. प्रेरित विचार विश्वाचा भौतिक, विषयासक्त आणि नश्वर सिद्धांत सोडतो आणि आध्यात्मिक आणि अमरत्व स्वीकारतो.

6. 547 : 15-30

In its history of mortality, Darwin's theory of evolution from a material basis is more consistent than most theories. Briefly, this is Darwin's theory, — that Mind produces its opposite, matter, and endues matter with power to recreate the universe, including man. Material evolution implies that the great First Cause must become material, and afterwards must either return to Mind or go down into dust and nothingness.

The Scriptures are very sacred. Our aim must be to have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theory of the universe, including man, is not in material history but in spiritual development. Inspired thought relinquishes a material, sensual, and mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and immortal.

7. 135 : 9-10

केवळ आध्यात्मिक उत्क्रांती ही दैवी शक्तीच्या व्यायामास पात्र आहे.

7. 135 : 9-10

Spiritual evolution alone is worthy of the exercise of divine power.

8. 95 : 30-3

भौतिक ज्ञान अस्तित्वाची सत्यता उलगडत नाही; परंतु आध्यात्मिक अर्थाने मानवी चेतनाला चिरंतन सत्यात आणले जाते. माणुसकी हळूहळू पापी संवेदनातून अध्यात्मिक आत्म्यास प्रगती करते; सर्व गोष्टी योग्यरित्या जाणून घेण्यास तयार नसणे, ख्रिस्ती जगाला साखळ्यांनी बांधून ठेवते.

8. 95 : 30-3

Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth. Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

9. 303 : 10-20

जे काही मना, जीवन, सत्य आणि प्रेमाचे प्रतिबिंबित करते ते आध्यात्मिकरित्या संकल्पित केले आणि जन्माला आले; परंतु मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिकदृष्ट्या किंवा देव आणि मनुष्य दोघांनी विकसित केले आहे आणि हे विधान या शाश्वत सत्याचा विरोध करते. सर्व वयोगटातील निरर्थकपणा या दोन्ही गर्भधारणेला कधीही सत्य करू शकत नाही. दैवी विज्ञान जीवनाद्वारे किंवा मनाने, भौतिक शरीरात किंवा त्याद्वारे निर्माण झालेला आहे या भ्रमाच्या मुळाशी कु हाड ठेवला आहे आणि अखेरीस विज्ञान सर्व चुकांच्या आत्म-विनाशामुळे आणि विज्ञानाच्या सुस्त ज्ञानाद्वारे हा भ्रम नष्ट करेल. जीवन

9. 303 : 10-20

Whatever reflects Mind, Life, Truth, and Love, is spiritually conceived and brought forth; but the statement that man is conceived and evolved both spiritually and materially, or by both God and man, contradicts this eternal truth. All the vanity of the ages can never make both these contraries true. Divine Science lays the axe at the root of the illusion that life, or mind, is formed by or is in the material body, and Science will eventually destroy this illusion through the self-destruction of all error and the beatified understanding of the Science of Life.

10. 68 : 27-16

ख्रिश्चन विज्ञान उलगडणे सादर करते, नाही प्रशंसा; हे रेणूपासून मनापर्यंत कोणतीही भौतिक वाढ प्रकट करीत नाही, तर मनुष्य आणि विश्वासाठी दैवी मनाची एक प्रेरणा आहे. प्रमाण-मानवजातीची पिढी थांबली की शाश्वत, कर्णमधुर असण्याचे अखंड दुवे आध्यात्मिकरित्या समजून घेण्यात येतील; आणि मनुष्य, पृथ्वीवरील नाही तर देवाबरोबर सुसंगत, प्रकट होईल. मनुष्य आणि विश्वाचे आत्म्याने उत्क्रांतिकरण केले आहे आणि आध्यात्मिक आहे ही वैज्ञानिक वस्तुस्थिती देखील दैवी विज्ञानात निश्चित आहे जी मानवांना पाप व रोगाची जाणीव गमावल्यामुळेच आरोग्यास प्राप्त होते. माणूस एक निर्माता आहे यावर विश्वास ठेवून मरॉल्सल्स कधीच देवाच्या सृष्टीला समजू शकत नाहीत. आधीच अस्तित्वात असलेल्या देवाची मुले केवळ मनुष्याच्या अस्तित्वाचे सत्य समजल्यामुळेच ओळखल्या जातील. खरा आणि भौतिक अदृश्य झाल्यामुळे वास्तविक, आदर्श माणूस प्रमाणात प्रमाणात दिसतो. यापुढे लग्न करणे किंवा "लग्नात दिले जाणे" यापुढे मनुष्याच्या सातत्य किंवा देवाच्या अनंत योजनेत वाढती संख्या याची भावना बंद होत नाही. आध्यात्मिकरित्या समजून घेणे की देव एकच आहे, सर्व सृष्टी उलगडून दाखवते, शास्त्रवचनांची पुष्टी करतो, अविभाज्यपणा, दु: ख आणि मनुष्यास मृत्युहीन, परिपूर्ण आणि अनंतकाळचे गोड आश्वासन देतो.

10. 68 : 27-16

Christian Science presents unfoldment, not accretion; it manifests no material growth from molecule to mind, but an impartation of the divine Mind to man and the universe. Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man, not of the earth earthly but coexistent with God, will appear. The scientific fact that man and the universe are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in divine Science as is the proof that mortals gain the sense of health only as they lose the sense of sin and disease. Mortals can never understand God's creation while believing that man is a creator. God's children already created will be cognized only as man finds the truth of being. Thus it is that the real, ideal man appears in proportion as the false and material disappears. No longer to marry or to be "given in marriage" neither closes man's continuity nor his sense of increasing number in God's infinite plan. Spiritually to understand that there is but one creator, God, unfolds all creation, confirms the Scriptures, brings the sweet assurance of no parting, no pain, and of man deathless and perfect and eternal.

11. 502 : 27-5

जीवन, सत्य आणि प्रेम - सर्जनशील तत्व देव आहे. विश्व देव प्रतिबिंबित करते. फक्त एक निर्माता आणि एक निर्मिती आहे. या सृष्टीमध्ये अध्यात्मिक मनाची प्रगती होत आहे आणि त्यांची ओळख, अनंत मनाने स्वीकारली जाते आणि ती कायमस्वरुपी प्रतिबिंबित होते. या कल्पना अपरिमित से लेकर अनंतपर्यंत आहेत आणि सर्वोच्च कल्पना देवाची मुले व मुली आहेत.

11. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████