रविवारी जून 19, 2022मानवासह विश्वाची उत्क्रांती अणुशक्तीने झाली आहे का?

SubjectIs the Universe, Including Man, Evolved by Atomic Force?

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: मलाखी 2: 10

"आपल्या सर्वांचे वडील एकच नाहीत का? एका देवाने आपल्याला निर्माण केले नाही का?"Golden Text: Malachi 2 : 10

Have we not all one father? hath not one God created us?
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: यशया 42: 5-9 • अनुवाद 32: 6 • स्तोत्रसंहिता 100: 3 • स्तोत्रसंहिता 95: 6


5     परमेश्वराने, खऱ्या देवाने या गोष्टी सांगितल्या: परमेश्वराने आकाश निर्माण केले. परमेश्वराने ते जगावर पसरले. पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्ट त्यानेच निर्माण केली. पृथ्वीवरील सर्व लोकात त्याने प्राण घातला, चालणाऱ्या प्रत्येक माणसात चैतन्य घातले.

6     मी, परमेश्वराने, तुला योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलाविले आहे. मी तुझा हात धरीन आणि तुझे रक्षण करीन. मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील. सर्वाना प्रकाश देणाऱ्या दिव्यासारखा तू असशील.

7     आंधळ्यांचे डोळे तू उघडशील आणि ते पाहू शकतील. खूप लोक तुरंगात आहेत, त्यांना तू मुक्त करशील. खूप लोक अंधारात राहतात, त्यातून तू त्यांना बाहेर काढशील.

8     मी परमेश्वर आहे माझे नाव यहोवा, मी माझे गौरव दुसऱ्यांना देणार नाही. माझ्याकरिता असलेली स्तुती मी मूर्तीच्या (खोट्या देवांच्या) वाट्याला येऊ देणार नाही.

9     काही गोष्टी घडतील असे मी सुरवातीलाच सांगितले होते त्या गोष्टी घडल्या आणि आता काही गोष्टी घडायच्या पूर्वीच मी त्याबद्दल सांगत आहे आणि भविष्यात तसेच घडेल.

6     मूर्ख आणि निर्बुद्ध जन हो, परमेश्वराशी असे वागता? तो तर तुमचा पिता, निर्माता कर्ता आणि धर्ता तोच.

3     परमेश्वरच देव आहे हे लक्षात घ्या. त्यानेच आपल्याला निर्माण केले. आपण त्याची माणसे आहोत. आपण त्याची मेंढरे आहोत.

6     चला, आपण त्याची वाकून उपासना करु या. ज्या देवाने आपल्याला निर्माण केले त्याची स्तुती करु या.

Responsive Reading: Isaiah 42 : 5-9Deuteronomy 32 : 6Psalm 100 : 3Psalm 95 : 6

5.     Thus saith God the Lord, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

6.     I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;

7.     To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

8.     I am the Lord: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

9.     Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.

6.     Do ye thus requite the Lord, O foolish people and unwise? is not he thy father that hath bought thee? hath he not made thee, and established thee?

3.     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 44: 24

24     तू आता आहेस तसा तुला परमेश्वराने बनविले. तू आईच्या गर्भात असताना परमेश्वराने हे केले. परमेश्वर म्हणतो, मी, परमेश्वराने प्रत्येक गोष्ट निर्माण केली. मी स्वत: आकाश तेथे ठेवले आणि माझ्यासमोर जमीन पसरली.

1. Isaiah 44 : 24

24     Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself;

2. यशया 43: 1 (भीती)-3 (से:), 10-13, 15

1     याकोब, परमेश्वराने तुला जन्म दिला. इस्राएल, परमेश्वराने तुला निर्मिले. आता देव म्हणतो, भिऊ नकोस मी तुझे रक्षण करीन. मी तुला निवडले आहे. तू माझा आहेस.

2     जेव्हा तू अडचणीत असतोस, तेव्हा मी तुझ्या पाठीशी असतो. जेव्हा तू नद्या ओलांडशील तेव्हा इजा होणार नाही. आगीमधून चालताना तुला भाजणार नाही. ज्वाळा तुला पोळणार नाहीत.

3     का? कारण मी स्वत: तुझा परमेश्वर आहे. मी, इस्राएलचा पवित्र देव तुझा तारणहार आहे. मी तुझ्या मोबदल्यात मिसर देश दिला. तुला माझा करण्यासाठी मी इथिओपिआ व सेबा यांचे दान केले.

10     परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही लोक माझे साक्षीदार आहात. मी निवडलेले तुम्ही लोक माझे सेवक आहात माझ्यावर विश्वास ठेवायला लोकांना तुम्ही मदत करावी म्हणून मी तुम्हाला निवडले आहे. ‘मीच तो आहे,’ मीच खरा देव आहे. हे तुम्हाला कळावे म्हणून मी तुमची निवड केली. माझ्याआधी कोणी देव नव्हता आणि माझ्यानंतर कोणी देव नसेल.

11     मी स्वत:च परमेश्वर आहे मी एकमेव आहे. दुसरा कोणीही तारणकर्ता नाही. मीच एकटा आहे.

12     तुमच्याशी बोलला तो मीच होतो. मी तुम्हाला वाचवले मी तुम्हाला त्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. तुमच्या पाठीशी कोणी परका नव्हता. तुम्हीच माझे साक्षीदार आहात. मी देव आहे. परमेश्वर स्वत:च हे बोलला.

13     मीच अक्षय असतो. मी जे काही करतो, ते कोणीही बदलू शकत नाही. माझ्या सामर्थ्यापासून लोकांना कोणीही वाचवू शकत नाही.

15     मी परमेश्वर तुमचा पवित्र देव आहे. मी इस्राएल निर्मिले. मी तुमचा राजा आहे.

2. Isaiah 43 : 1 (Fear)-3 (to :), 10-13, 15

1     Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

3     For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour:

10     Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen : that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

11     I, even I, am the Lord; and beside me there is no saviour.

12     I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God.

13     Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?

15     I am the Lord, your Holy One, the creator of Israel, your King.

3. योहान 1: 1-5, 10-14

1     जगाची उत्पत्ति होण्यापूर्वी शब्दअस्तित्वात होता. तो शब्द देवाबरोबर होता. आणि शब्द देव होता.

2     तो शब्द सुरूवातीपासूनच देवाबरोबर होता.

3     त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) सर्व काही निर्माण करण्यात आले त्याच्याशिवाय काहीच निर्माण करण्यात आले नाही.

4     त्याच्यामध्ये जीवन होते. ते जीवन जगातील लोकांसाठी प्रकाश असे होते.

5     हा प्रकाश अंधारात प्रकाशतो. पण त्या प्रकाशाला अंधाराने पराभूतकेले नाही.

10     शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारेच जग निर्माण झाले. परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही.

11     तो जगात आला, जे त्याचे स्वत:चे होते त्या लोकांकडे आला, परंतु त्याच्या स्वत:च्याच लोकांनी त्याला आपले मानले नाही.

12     काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांना त्याने देवाची मुले होण्याचा हक्क दिला.

13     ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आईवडिलांच्या इच्छेने किंवा योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म देवाकडून झाला.

14     शब्द मनुष्य झाला आणि आमच्यामध्ये राहिला. आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. ते देवपित्याच्या एकमेव अशा पुत्राचे गौरव ख्रिस्ताशिवाय दुसरे असू शकत नाही. तो शब्द कृपा (दयाळूपणा) आणि सत्य यांनी पूर्णपणे भरला होता.

3. John 1 : 1-5, 10-14

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

5     And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

10     He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11     He came unto his own, and his own received him not.

12     But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14     And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

4. 2 करिंथकरांस 1: 2-4

2     देव आपला पिता आणि प्रभु येशू ख्रिस्त याजकडून कृपा व शांति असो.

3     आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव आणि पिता, करुणायुक्त देवपिता. तो सांत्वन करणारा देव आहे.

4     तो आमच्या सर्व कठीण काळात आमचे सांत्वन करतो; यासाठी की, आम्ही इतर लोकांचे त्यांच्या अडचणीत सांत्वन करु शकू. देव जे सांत्वन आम्हाला देतो त्याच सांत्वनाने आम्ही इतरांचे सांत्वन करु शकतो.

4. II Corinthians 1 : 2-4

2     Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

3     Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;

4     Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

5. योहान 5: 2 (से 1st ,), 5, 8, 9, 15, 16 (से 1st ,), 17-20, 24, 26

2.

2     यरुशलेमात एक तळे आहेत. त्या तव्व्याला लागून पाच पडव्या आहेत. (होत्या) यहूदिभाषेत।त्या तव्वयाला बेथेझाथाम्हणत. हे तळे मेंढरे नावाच्या वेशीजवळ आहे.

5     तेथे अडतीस वर्षे आजारी असलेला एक रोगी पडून होता.

8     मग येशू म्हणाला, उठून उभा राहा! आपली खाट उचल आणि चालू लाग.

9     तेव्हा तो रोगी ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खाट उचलून चालू लागला. हे सर्व ज्या दिवशी घडले तो शब्बाथाचा दिवस होता.

15     नंतर तो मनुष्य तेथून निघाला आणि त्या यहूदी लोकांकडे परत गेला. त्याने त्यांना सांगितले की, ज्याने त्याला बरे केले तो येशू आहे.

16     येशू शब्बाथ दिवशी या गोष्टी करीत होता म्हणून यहूदी लोक यशूशी दुष्टपणे वागू लागले.

17     परंतु येशू यहूदी लाकांना म्हणाला, माझा पिता नेहमीच काम करीत असतो व म्हणून मीही काम करेतो.

18     यावरुन यहूदी लोकांचा येशूला जिवे मारण्याचा पक्क ा निश्चय झाला. ते म्हणाले, पहिली गोष्ट ही की, येशू शब्बाथासंबंधीचा नियम मोडतो. दुसरे, ‘देव माझा पिता आहे!’ असे तो म्हणाला. तो स्वत:ची देवाशी बरोबरी करतो.

19     परंतु येशूने उत्तर दिले, मी तुम्हांला खरे सांगतो. पुत्र जरी सर्व करु शकत असला, तरीपित्याच्या इच्छेला डावलून एकटा काही करु शकत नाही. पिता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करेतो.

20     पिता पुत्रगवर प्रीति करतो आणि ज्या गोष्टी पिता करतो त्या सर्व तो पुत्राला दाखवितो. हा मनुष्य बरा झाला, परंतु यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे पिता पुत्राला दाखवील. तेव्हा तुम्ही सर्व जण चकित व्हाल.

24     मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकालचे जीवन मिळेल. त्याला दोषी ठरविले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून निघून जीवनात प्रवेश केला आहे.

26     खुद्द पित्यापासून (देवापासून) जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे.

5. John 5 : 2 (to 1st ,), 5, 8, 9, 15, 16 (to 1st ,), 17-20, 24, 26

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool,

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

15     The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16     And therefore did the Jews persecute Jesus,

17     But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

18     Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

19     Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

6. मत्तय 23: 9-12

9     आणि जगातील कोणालाही पिता म्हणू नका. कारण तुमचा पिता एकच आहे व तो स्वर्गात आहे.

10     तुम्ही स्वत:ला ‘मालाक’ म्हणून घेऊ नका. तुमचा मालक ख्रिस्त आहे.

11     तुमच्यातील जो सेवक बनून तुमची सेवा करतो तो तुमच्यात सर्वात मोठा होय.

12     जो स्वत:ला मोठा समजेल त्याला कमी लेखले जाईल. स्वत:ला लहान समजणारा प्रत्येक जण मोठा गणला जाईल.

6. Matthew 23 : 9-12

9     And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

10     Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

11     But he that is greatest among you shall be your servant.

12     And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

7. लूक 10: 21, 22

21     त्या क्षणी तो पवित्र आत्म्यात उल्हासित झाला, आणि म्हणाला, हे पित्या, स्वार्गाच्या आणि पृथ्वीच्या प्रभु मी तुझी स्तुति करतो, कारण तू या गोष्टी ज्ञानी आणि बुद्धिमान लोकांपासून लपवून ठेवून त्या लहान बाळकांस प्रकट केल्या आहेस. होय, पित्या कारण तुला जे बरे वाटले ते तू केलेस.

22     माइया पित्याने सर्व गोष्टी माझ्यासाठी दिल्या होत्या. आणि पुत्र कोण आहे हे पित्याशिवाय कोणालाच ठाऊक नाही. आणि पुत्राशिवाय कोणालाही पिता कोण आहे हे माहीत नाही व ज्या कोणाला ते प्रगट करण्याची पुत्राची इच्छा असेल त्यालाच फक्त माहीत आहे.

7. Luke 10 : 21, 22

21     In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

22     All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

8. यशया 51: 1 (से 3rd ,)

1     तुम्ही काही लोक चांगले जीवन जगण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करता. तुम्ही मदतीसाठी परमेश्वराकडे धाव घेता. माझे ऐका. तुम्ही तुमचे यांच्याकडे पाहावे तुम्हाला ज्यापासून कापून काढले तो तो खडक आहे.

8. Isaiah 51 : 1 (to 3rd ,)

1     Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord: look unto the rock whence ye are hewn,विज्ञान आणि आरोग्य


1. 63 : 5-11

विज्ञानात मनुष्य हा आत्म्याचा अपत्य आहे. सुंदर, चांगले आणि शुद्ध हे त्याचे वंश आहे. त्याचे मूळ, नश्वरांसारखे, क्रूर अंतःप्रेरणेमध्ये नाही किंवा बुद्धिमत्तेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तो भौतिक परिस्थितीतून जात नाही. आत्मा हा त्याचा आदिम आणि अंतिम स्त्रोत आहे; देव त्याचा पिता आहे आणि जीवन हा त्याच्या अस्तित्वाचा नियम आहे.

1. 63 : 5-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

2. 31 : 4-11

देहाचे कोणतेही संबंध येशूने मान्य केले नाहीत. तो म्हणाला: "पृथ्वीवर कोणालाही तुमचा पिता म्हणू नका, कारण तुमचा पिता एकच आहे, जो स्वर्गात आहे." त्याने पुन्हा विचारले: "माझी आई कोण आहे आणि माझे भाऊ कोण आहेत," याचा अर्थ तेच आहेत जे त्याच्या पित्याची इच्छा पूर्ण करतात. त्याने कोणत्याही पुरुषाला वडिलांच्या नावाने हाक मारल्याची आमच्याकडे नोंद नाही. त्याने आत्मा, देव, एकमेव निर्माता म्हणून ओळखले आणि म्हणून सर्वांचा पिता म्हणून ओळखले.

2. 31 : 4-11

Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven." Again he asked: "Who is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of his Father. We have no record of his calling any man by the name of father. He recognized Spirit, God, as the only creator, and therefore as the Father of all.

3. 555 : 16-32

देवाचे प्रतिबिंब असलेल्या मनुष्याच्या उत्पत्तीचा शोध घेणे म्हणजे ईश्वराच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यासारखे आहे, ते स्वतःचे अस्तित्व आणि शाश्वत आहे. केवळ नपुंसक त्रुटीच आत्म्याला पदार्थाशी, चांगल्याला वाईटाशी, अमरत्वाला नश्वरतेशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल आणि या शम ऐक्याला माणूस म्हणेल, जणू मनुष्य देवता आणि मानवता या दोन्हींचे मन आणि पदार्थ या दोघांचे अपत्य आहे. सृष्टी आध्यात्मिक आधारावर टिकून आहे. आपण आपले परिपूर्णतेचे मानक गमावतो आणि देवतेची योग्य संकल्पना बाजूला ठेवतो, जेव्हा आपण कबूल करतो की परिपूर्ण हा अशा गोष्टीचा लेखक आहे जो अपूर्ण होऊ शकतो, देव पाप करण्याची शक्ती देतो किंवा सत्य चूक करण्याची क्षमता प्रदान करतो. आमचे महान उदाहरण, येशू, अस्तित्वाचे वैयक्तिक प्रकटीकरण पुनर्संचयित करू शकले, जे मृत्यूमध्ये नाहीसे होत असल्याचे दिसते. देव हे मनुष्याचे जीवन आहे हे जाणून येशू वधस्तंभावर चढवल्यानंतर स्वतःला अपरिवर्तित करू शकला.

3. 555 : 16-32

Searching for the origin of man, who is the reflection of God, is like inquiring into the origin of God, the self-existent and eternal. Only impotent error would seek to unite Spirit with matter, good with evil, immortality with mortality, and call this sham unity man, as if man were the offspring of both Mind and matter, of both Deity and humanity. Creation rests on a spiritual basis. We lose our standard of perfection and set aside the proper conception of Deity, when we admit that the perfect is the author of aught that can become imperfect, that God bestows the power to sin, or that Truth confers the ability to err. Our great example, Jesus, could restore the individualized manifestation of existence, which seemed to vanish in death. Knowing that God was the Life of man, Jesus was able to present himself unchanged after the crucifixion.

4. 544 : 13-17

विज्ञानात, मन पदार्थ निर्माण करत नाही आणि पदार्थ मनाची निर्मिती करत नाही. कोणत्याही नश्वर मनाला निर्माण करण्याची किंवा नष्ट करण्याची शक्ती किंवा अधिकार किंवा शहाणपण नाही. सर्व काही एका मनाच्या, अगदी देवाच्या नियंत्रणाखाली आहे.

4. 544 : 13-17

In Science, Mind neither produces matter nor does matter produce mind. No mortal mind has the might or right or wisdom to create or to destroy. All is under the control of the one Mind, even God.

5. 262 : 27-6

नश्वर कलहाचा पाया हा मनुष्याच्या उत्पत्तीची खोटी जाणीव आहे. योग्य सुरुवात करणे म्हणजे योग्य रीतीने समाप्त होणे. मेंदूपासून सुरू होणारी प्रत्येक संकल्पना खोटी सुरू होते. दैवी मन हे अस्तित्वाचे एकमेव कारण किंवा तत्व आहे. कारण पदार्थात, नश्वर मनात किंवा भौतिक स्वरूपात अस्तित्वात नाही.

मर्त्य हे अहंकारी असतात. ते स्वत: ला स्वतंत्र कामगार, वैयक्तिक लेखक आणि देवता तयार करू शकत नाही किंवा करू शकत नाही अशा गोष्टीचे विशेषाधिकार प्राप्त प्रवर्तक मानतात. नश्वर मनाची निर्मिती भौतिक आहे. केवळ अमर अध्यात्मिक मनुष्य सृष्टीच्या सत्याचे प्रतिनिधित्व करतो.

5. 262 : 27-6

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly. Every concept which seems to begin with the brain begins falsely. Divine Mind is the only cause or Principle of existence. Cause does not exist in matter, in mortal mind, or in physical forms.

Mortals are egotists. They believe themselves to be independent workers, personal authors, and even privileged originators of something which Deity would not or could not create. The creations of mortal mind are material. Immortal spiritual man alone represents the truth of creation.

6. 547 : 19-22

भौतिक उत्क्रांती सूचित करते की महान प्रथम कारण भौतिक बनले पाहिजे आणि नंतर एकतर मनाकडे परतले पाहिजे किंवा धूळ आणि शून्यात गेले पाहिजे.

6. 547 : 19-22

Material evolution implies that the great First Cause must become material, and afterwards must either return to Mind or go down into dust and nothingness.

7. 524 : 28-29

आत्मा त्याच्या विरुद्ध, पदार्थ विकसित करू शकतो आणि पदार्थाला पाप आणि दुःख सहन करण्याची क्षमता देऊ शकतो?

7. 524 : 28-29

Could Spirit evolve its opposite, matter, and give matter ability to sin and suffer?

8. 69 : 2-7

मनुष्य आणि विश्व हे आत्म्यापासून उत्क्रांत झाले आहेत आणि आध्यात्मिक आहेत हे वैज्ञानिक सत्य दैवी विज्ञानात निश्चित आहे आणि हे पुरावे आहे की पाप आणि रोगाची भावना गमावल्यावरच मनुष्यांना आरोग्याची भावना प्राप्त होते. मनुष्य हा सृष्टीकर्ता आहे असे मानत असताना मनुष्याला देवाची निर्मिती कधीच समजू शकत नाही.

8. 69 : 2-7

The scientific fact that man and the universe are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in divine Science as is the proof that mortals gain the sense of health only as they lose the sense of sin and disease. Mortals can never understand God's creation while believing that man is a creator.

9. 178 : 8 फक्त, 18-27

आनुवंशिकता हा कायदा नाही.

नश्वर मन, पदार्थातील संवेदनांच्या आधारे कार्य करते, हे प्राणी चुंबकत्व आहे; परंतु हे तथाकथित मन, ज्यातून सर्व वाईट गोष्टी येतात, स्वतःला विरोध करतात आणि शेवटी विज्ञानात व्यक्त केलेल्या शाश्वत सत्याला किंवा दैवी मनाला बळी पडावे. ख्रिश्चन विज्ञानाबद्दलच्या आपल्या समजुतीच्या प्रमाणात, आपण आनुवंशिकतेच्या विश्वासापासून मुक्त झालो आहोत, पदार्थ किंवा प्राणी चुंबकत्वातील मनाची; आणि आपण त्याच्या काल्पनिक शक्तीच्या पापाला अमरत्वाच्या स्थितीबद्दलच्या आपल्या आध्यात्मिक समजाच्या प्रमाणात नि:शस्त्र करतो.

9. 178 : 8 only, 18-27

Heredity is not a law.

Mortal mind, acting from the basis of sensation in matter, is animal magnetism; but this so-called mind, from which comes all evil, contradicts itself, and must finally yield to the eternal Truth, or the divine Mind, expressed in Science. In proportion to our understanding of Christian Science, we are freed from the belief of heredity, of mind in matter or animal magnetism; and we disarm sin of its imaginary power in proportion to our spiritual understanding of the status of immortal being.

10. 259 : 22-31

नश्वर विचार त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमा प्रसारित करतो आणि मानवी भ्रमांनंतर त्याची संतती तयार करतो. देव, आत्मा, आध्यात्मिकरित्या कार्य करतो, भौतिक नाही. मेंदू किंवा पदार्थ कधीच मानवी संकल्पना तयार करत नाहीत. कंपन म्हणजे बुद्धिमत्ता नव्हे; म्हणून तो निर्माता नाही. शुद्ध, परिपूर्ण आणि चिरस्थायी कल्पना, दैवी मनाद्वारे दैवी विज्ञानाद्वारे प्रसारित केल्या जातात, जे सत्यासह त्रुटी सुधारतात आणि आध्यात्मिक विचार, दैवी संकल्पनांची मागणी करतात, जेणेकरून ते सुसंवादी परिणाम देऊ शकतील.

10. 259 : 22-31

Mortal thought transmits its own images, and forms its offspring after human illusions. God, Spirit, works spiritually, not materially. Brain or matter never formed a human concept. Vibration is not intelligence; hence it is not a creator. Immortal ideas, pure, perfect, and enduring, are transmitted by the divine Mind through divine Science, which corrects error with truth and demands spiritual thoughts, divine concepts, to the end that they may produce harmonious results.

11. 257 : 12-21

मन कल्पनांमध्ये स्वतःची समानता निर्माण करते आणि कल्पनेचा पदार्थ हा अ-बुद्धिमान पदार्थाचा मानला जाणारा पदार्थ होण्यापासून खूप दूर असतो. म्हणून फादर माइंड हा पदार्थाचा जनक नाही. भौतिक संवेदना आणि मानवी संकल्पना अध्यात्मिक कल्पनांचे भौतिक विश्वासांमध्ये भाषांतर करतील आणि असे म्हणतील की अनंत तत्त्वाऐवजी एक मानववंशीय देव, - दुसऱ्या शब्दांत, दैवी प्रेम, - पावसाचा पिता आहे, "ज्याने थेंबांना जन्म दिला आहे. दव," जो "त्याच्या मोसमात माझारोथला जन्म देतो" आणि "आर्क्टरसला त्याच्या मुलांसह मार्गदर्शन करतो."

11. 257 : 12-21

Mind creates His own likeness in ideas, and the substance of an idea is very far from being the supposed substance of non-intelligent matter. Hence the Father Mind is not the father of matter. The material senses and human conceptions would translate spiritual ideas into material beliefs, and would say that an anthropomorphic God, instead of infinite Principle, — in other words, divine Love, — is the father of the rain, "who hath begotten the drops of dew," who bringeth "forth Mazzaroth in his season," and guideth "Arcturus with his sons."

12. 135 : 9-10

केवळ अध्यात्मिक उत्क्रांती दैवी शक्तीच्या व्यायामासाठी योग्य आहे.

12. 135 : 9-10

Spiritual evolution alone is worthy of the exercise of divine power.

13. 264 : 13-31

जसजसे मनुष्य देव आणि मनुष्याविषयी अधिक योग्य दृष्टिकोन प्राप्त करतात, सृष्टीच्या बहुविध वस्तू, ज्या पूर्वी अदृश्य होत्या, दृश्यमान होतील. जेव्हा आपल्याला हे समजते की जीवन हा आत्मा आहे, कधीही किंवा कोणत्याही पदार्थात नाही, तेव्हा ही समज आत्म-पूर्णतेमध्ये वाढेल, सर्व काही देवामध्ये शोधेल, चांगले आणि इतर कोणत्याही जाणीवेची गरज नाही.

आत्मा आणि त्याची निर्मिती ही अस्तित्वाची एकमेव वास्तविकता आहे. पदार्थ आत्म्याच्या सूक्ष्मदर्शकाखाली अदृश्य होतात. सत्यामुळे पाप टिकत नाही, आणि आजारपण आणि मृत्यूवर येशूने मात केली, ज्याने ते चुकीचे स्वरूप असल्याचे सिद्ध केले. अध्यात्मिक जीवन आणि आशीर्वाद हेच एकमेव पुरावे आहेत, ज्याद्वारे आपण खरे अस्तित्व ओळखू शकतो आणि सर्व-शोषक आध्यात्मिक प्रेमातून मिळणारी अकथनीय शांती अनुभवू शकतो.

जेव्हा आपण ख्रिश्चन विज्ञानातील मार्ग शिकतो आणि माणसाचे आध्यात्मिक अस्तित्व ओळखतो, तेव्हा आपण देवाची निर्मिती पाहू आणि समजून घेऊ, - पृथ्वी, स्वर्ग आणि मानवाचे सर्व वैभव.

13. 264 : 13-31

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

Spirit and its formations are the only realities of being. Matter disappears under the microscope of Spirit. Sin is unsustained by Truth, and sickness and death were overcome by Jesus, who proved them to be forms of error. Spiritual living and blessedness are the only evidences, by which we can recognize true existence and feel the unspeakable peace which comes from an all-absorbing spiritual love.

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████