रविवारी जून 13, 2021मानवाचे रक्षण करणारा देव

SubjectGod the Preserver of Man

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 121 : 8

"परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणि सदैव मदत करत राहील."Golden Text: Psalm 121 : 8

The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 16 : 1, 8, 9 • 2 शमुवेल 22: 33 • 2 इतिहास 16: 9 • 1 राजे 8: 61


1     देवा, माझे रक्षण कर कारण मी तुझ्यावर अवलंबून आहे.

8     मी परमेश्वराला नेहमी माझ्या पुढे ठेवतो आणि मी त्याची उजवी बाजू कधीही सोडणार नाही.

9     त्यामुळे माझे ह्दय आणि माझा आत्मा आनंदीत राहील माझे शरीरही सुरक्षित असेल.

33     देव माझा मजबूत दुर्ग आहे. सात्विक लोकांना तो आपल्या मार्गाने नेतो.

9     अखिल पृथ्वीवर कोणाची आपल्यावर श्रध्दा आहे याचा शोध परमेश्वराची नजर सतत घेत असते व अशांना तो आपले पाठबळ देतो.

61     तुम्ही सर्वांनीही आपल्या परमेश्वर देवाशी एकनिष्ठ आणि प्रामाणिक असले पाहिजे. त्याच्या सर्व आज्ञा आणि नियम यांचे पालन केले पाहिजे.

Responsive Reading: Psalm 16 : 1, 8, 9; II Samuel 22 : 33; II Chronicles 16 : 9; I Kings 8 : 61

1.     Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.

8.     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9.     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

33.     God is my strength and power: and he maketh my way perfect.

9.     For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him.

61.     Let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments.धडा उपदेशबायबल पासून


1. अनुवाद 32 : 3 (सांगणे), 4 (से 1st :)

3     ... तुम्हीही परमेश्वराची महती गा!

4     तो आहे दुर्ग आणि त्याची कृती परिपूर्ण.

1. Deuteronomy 32 : 3 (ascribe), 4 (to 1st :)

3     …ascribe ye greatness unto our God.

4     He is the Rock, his work is perfect:

2. स्तोत्रसंहिता 37: 37

37     शुध्द आणि सत्यवादी राहा शांती करणाऱ्यांना खूप संतती लाभेल.

2. Psalm 37 : 37

37     Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

3. ईयोब 1 : 1, 6-9 (से 2nd ,), 11, 12, 14 (से 2nd ,), 16 (आग) (से ;), 18 (तुझा)-20

1     ऊर देशात ईयोब नावाचा एक माणूस राहात होता. तो फार चांगला व श्रध्दाळू माणूस होता. ईयोब देवाची भक्ती करीत असे. ईयोब वाईट गोष्टीपासून दूर राहात असे.

6     नंतर एके दिवशी देवपुत्र (देवदूत) परमेश्वराला भेटायला आहे. त्यांच्याबरोबर सैतानही होता.

7     परमेश्वराने सैतानाला विचारले, तू कोठे होतास? सैतानाने उत्तर दिले, मी पृथ्वीवर इकडे तिकडे हिंडत फिरत होतो.

8     मग परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, तू माझा सेवक, ईयोबला पाहिलेस का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कुणीही नाही. तो खरोखरच फार चांगला सात्विक माणूस आहे. तो देवाची भक्ती करतो. तो वाईट गोष्टींपासून दूर राहातो.

9     सैतानाने उत्तर दिले.

11     पण जर तू त्याच्या जवळ जे काही आहे त्या सगळ्यावर आघात केलास तर तो तुझ्या तोंडावर तुझी निंदा करील हे मी खात्रीपूर्वक सांगतो.

12     नंतर परमेश्वर सैतानाला म्हणाला. बरं आहे, तू त्याच्याजवळ असलेल्या वस्तूंचे काहीही करु शकतोस. पण तू त्याच्या अंगाला मात्र हात लावायचा नाहीस. मग सैतान परमेश्वरापुढून निघून गेला.

14     तेव्हा एक निरोप्या ईयोब कडे आला व म्हणाला.

16     आकाशातून वीज पडून तुझ्या मेंढ्या व नोकर - चाकर जळून गेले. फक्त मीच तेवढा बचावलो आहे व तुला सांगायला आलो आहे.

18     तुझी मुले व मुली तुझ्या मोठ्या मुलाकडे खात होते व द्राक्षारस पीत होते.

19     तेव्हा वाळवंटातून सोसाट्याचा वारा आला आणि त्याने तुझे घर पडले. घर तुझ्या मुलामुलींवर पडल्यामुळे ते मेले. केवळ मीच त्यातून बचावलो व तुला सांगायला इथे आलो.

20     ईयोबने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा आपल्याला खुप दु:ख झाले आहे हे दाखविण्यासाठी त्याने आपले कपडे फाडले, डोक्यावरचे केस काढले व जमिनीवर पडून त्याने देवाची आराधना सुरु केली.

3. Job 1 : 1, 6-9 (to 2nd ,), 11, 12, 14 (to 2nd ,), 16 (The fire) (to ;), 18 (Thy)-20

1     There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil.

6     Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them.

7     And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.

8     And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?

9     Then Satan answered the Lord, and said,

11     But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.

12     And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord.

14     And there came a messenger unto Job, and said,

16     The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them;

18     Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother’s house:

19     And, behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.

20     Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,

4. ईयोब 2 : 3 (से 1st ,), 3 (अजूनही) (से ,), 4 (से 2nd ,), 5-7, 11, 13 (च्या साठी)

3     नंतर परमेश्वर सैतानाला म्हणाला... तरीही तो विश्वासू राहिला आहे.

4     सैतानाने उत्तर दिले.

5     परंतु जर तू तुझ्या शक्तीचा वापर त्याला शारीरिक इजा करण्यासाठी केलास तर तो तुला तुझ्या तोंडावर शापदेईल.

6     तेव्हा परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, ठीक आहे. तो आता तुझ्या हाती आहे. मात्र त्याला मारण्याची परवानगी मी तुला देत नाही.

7     मग सैतान परमेश्वराकडून निघाला. त्याने ईयोबाला ठणकणारी गळवे दिली. ईयोबच्या सर्वांगावर तळव्यापासून डोक्यापर्यंत गळवे होती.

11     ईयोबचे तीन मित्र म्हणजे अलीफज तेमानी, बिल्दद शूही आणि शोफर नामाथी या तिन्ही मित्रांनी ईयोब वर आलेल्या संकटांविषयी ऐकले होते. ते आपली घरे सोडून एका ठिकाणी भेटले. ईयोबला भेटून त्याला सहानुभूती दाखवावी व त्याचे सांत्वन करावे याबद्दल त्यांचे एकमत झाले.

13     ... किती सहन करत आहे ते त्यांना दिसत होते.

4. Job 2 : 3 (to 1st ,), 3 (still) (to ,), 4 (to 2nd ,), 5-7, 11, 13 (for)

3     And the Lord said unto Satan, … still he holdeth fast his integrity,

4     And Satan answered the Lord, and said,

5     But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.

6     And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life.

7     So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown.

11     Now when Job’s three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite: for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him.

13     …for they saw that his grief was very great.

5. ईयोब 3 : 1, 3, 25 (से ,)

1     नंतर ईयोबने आपले तोंड उघडले आणि आपल्या जन्मदिवसाला शाप दिला. इयोब आपल्या जन्मदिवसाला शाप देतो

3     मी ज्या दिवशी जन्मलो तो दिवस कायमचा नष्ट होवो. ज्या रात्री ‘तो मुलगा आहे असे म्हटले गेले ती रात्र कधीच आली नसती.

25     जे भयानक घडणार आहे अशी भीती वाटत होती तेच माझ्या बाबतीत घडले.

5. Job 3 : 1, 3, 25 (to ,)

1     After this opened Job his mouth, and cursed his day.

3     Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, There is a man child conceived.

25     For the thing which I greatly feared is come upon me,

6. ईयोब 4 : 1, 3, 5

1     तेमानच्या अलिफाजाने उत्तर दिले

3     ईयोब, तू खूप लोकांना शिकवलं आहेस. अशक्त हातांना तू शक्ती दिली आहेस.

5     पण आता तुझ्यावर संकटे आली असताना तू खचला आहेस. संकटे कोसळल्यावर तू कष्टी झाला आहेस.

6. Job 4 : 1, 3, 5

1     Then Eliphaz the Temanite answered and said,

3     Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands.

5     But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled.

7. ईयोब 6 : 1

1     नंतर ईयोबने उत्तर दिले.

7. Job 6 : 1

1     But Job answered and said,

8. ईयोब 7: 20

20     मी पाप केले असले तरी मी आता काय करु शकतो? तू मला तुझे लक्ष्य का बनवत आहेस? मी तुझ्यासाठी एक समस्या बनलो आहे का?

8. Job 7 : 20

20     I have sinned; what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself?

9. ईयोब 8: 1, 3, 19, 20

1     नंतर शूहीच्या बिल्ददने उत्तर दिले,

3     देव नेहमीच न्यायी असतो. तो सर्वशक्तिमान देव बरोबर असलेल्या गोष्टी कधीच बदलत नाही.

19     परंतु ती वनस्पती आनंदी असते कारण तिच्याच जागी दुसरी वनस्पतीवाढत असते.

20     देव निरागस लोकांना सोडून देत नाही. तो वाईट माणसांना मदतही करत नाही.

9. Job 8 : 1, 3, 19, 20

1     Then answered Bildad the Shuhite, and said,

3     Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?

19     Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.

20     Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:

10. ईयोब 9: 1, 20, 21

1     मग ईयोब उत्तरा दाखल म्हणाला:

20     मी निष्पाप असलो तरी, माझे बोलणेच मला अपराधी बनवते. मी निष्पाप आहे, पण मी बोलल्यावर माझे तोंडच मला अपराधी शाबीत करते.

21     मी निष्पाप आहे, पण काय विचार करावा ते मला कळत नाही. मी माझ्याच आयुष्याचा धिक्कार करतो.

10. Job 9 : 1, 20, 21

1     Then Job answered and said,

20     If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse.

21     Though I were perfect, yet would I not know my soul: I would despise my life.

11. ईयोब 11: 1, 6 (माहित आहे), 7

1     नंतर नामाथीच्या सोफरने ईयोबला उत्तर दिले:तो म्हणाला,

6     तुला जेवढी शिक्षा करायला हवी तेवढी देव करत नाही हे तू समजून घे.

7     ईयोब, तू देवाला खरोखरीच समजू शकतोस असे तुला वाटते का? त्या सर्वशक्तिमान देवाला समजणे अशक्य आहे.

11. Job 11 : 1, 6 (Know), 7

1     Then answered Zophar the Naamathite, and said,

6     Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.

7     Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?

12. ईयोब 38: 1-4, 33

1     नंतर परमेश्वर वावटळींतून ईयोबशी बोलला. तो म्हणाला:

2     जो मूर्खासारखा बोलत आहे तो हा अज्ञानी मनुष्य कोण आहे?

3     ईयोब, स्वत:ला सावरआणि मी जे प्रश्र विचारतो त्याची उत्तरे द्यायला तयार हो.

4     ईयोब, मी पृथ्वी निर्माण केली तेव्हा तू कुठे होतास? तू स्वत:ला इतका शहाणा समजत असशील तर मला उत्तर दे.

33     ईयोब, तुला आकाशातील नियम माहीत आहेत का? तुला त्याच नियमांचा पृथ्वीवर उपयोग करता येईल का?

12. Job 38 : 1-4, 33

1     Then the Lord answered Job out of the whirlwind, and said,

2     Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?

3     Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.

4     Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.

33     Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?

13. ईयोब 40: 8, 10

8     ईयोब, मी न्यायी नाही असे तुला वाटते का? मी काही चूक केल्याचा आरोप करुन तू स्वत:चे निरपराधित्व सिध्द करु पहात आहेस.

10     जर तू देवासारखा असलास तर तुला स्वत:बद्दल अभिमान वाटू दे. आणि तुला मान मिळू दे. तू जर देवासारखा असलास तर तू मानमरातब आणि वैभव कपड्यांसारखे घालू शकतोस.

13. Job 40 : 8, 10

8     Wilt thou also disannul my judgment? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous?

10     Deck thyself now with majesty and excellency; and array thyself with glory and beauty.

14. ईयोब 42: 1, 2, 3 (म्हणून), 5, 7, 8 (जा) (से 1st :), 9 (से :), 10, 12 (से :)

1     नंतर ईयोबने परमेश्वराला उत्तर दिले, तो म्हणाला:

2     परमेश्वरा सर्वकाही तूच करु शकतोस ते मला माहीत आहे. तू योजना आखतोस आणि त्या प्रत्यक्षात येण्यास कोणीही आणि काहीही प्रतिबंध करु शकत नाही.

3     ... परमश्वरा मला ज्या गोष्टी कळत तव्हत्या त्यांच्याविषयीच मी बोलत होतो. ज्या गोष्टी समजणे माझ्या आवाक्याबाहेरचे होते त्यांच्याविषयी मी बोलत होतो.

5     परमेश्वरा, मी तुझ्याबद्दल पूर्वी ऐकले होते. परंतु आता मी माझ्या डोळ्यांनी तुला बघतो आहे.

7     परमेश्वराचे ईयोबाशी बोलणे झाल्यावर तो तेमानीच्या अलीफजला म्हणाला, “मला तुझा आणि तुझ्या दोन मित्रांचा राग आला आहे. का? कारण तुम्ही माझ्याबद्दल योग्य बोलला नाही. परंतु ईयोब माझा सेवक आहे. तो माझ्याविषयी बरोबर बोलला.

8     ते घेऊन माझ्या सेवकाकडे, ईयोबाकडे जा. त्यांना मार आणि त्यांचा स्वत:साठी होमबली अर्पण कर. माझा सेवक ईयोब तुमच्यासाठी प्रार्थना करेल.

9     तेव्हा अलीफज तेमानी, बिल्दद शूही आणि सोफर नामाथीचा यांनी देवाचे ऐकले. नंतर परमेश्वराने ईयोबाच्या प्रार्थनेला उत्तर दिले.

10     ईयोबाने त्याच्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली आणि परमेश्वराने ईयोबाला पुन्हा यशस्वी केले. देवाने त्याला पूर्वी त्याच्याकडे होते त्यापेक्षा दुप्पट दिले.

12     परमेश्वराने ईयोबाच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धावर त्याच्या पूर्वार्धापेक्षा अधिक कृपा केली.

14. Job 42 : 1, 2, 3 (therefore), 5, 7, 8 (go) (to 1st :), 9 (to :), 10, 12 (to :)

1     Then Job answered the Lord, and said,

2     I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee.

3     …therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not.

5     I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.

7     And it was so, that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two friends: for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath.

8     …go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering; and my servant Job shall pray for you:

9     So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went, and did according as the Lord commanded them:

10     And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.

12     So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning:

15. 2 तीमथ्थाला 1: 1, 2, 7

1     येशू ख्रिस्तामध्ये असलेल्या जीवनाविषयीच्या अभिवचनाची घोषणा करण्यास, देवाच्या इच्छेने पाठविलेला ख्रिस्त प्रेषित पौल याजकडून,

2     प्रिय मुलगा तीमथ्य याला, देवपिता आणि आमचा प्रभु येशू ख्रिस्त याच्यापासून कृपा दया व शांति असो.

7     कारण देवाने आम्हांला भित्रेपणाचा आत्मा दिला नाही. तर तो सावधानतेचा व सामर्थ्याची स्फूर्ति देणारा आतमा दिला आहे.

15. II Timothy 1 : 1, 2, 7

1     Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,

2     To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

7     For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

16. 2 तीमथ्थाला 2: 1

1     माझ्या मुला तू ख्रिस्त येशूच्या ठायी असलेल्या कृपेत बलवान हो.

16. II Timothy 2 : 1

1     Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

17. 2 तीमथ्थाला 3: 2 (से 1st,), 4 (सुख प्रेमी), 5, 14

2     लोक स्वार्थी

4     ... देवावर प्रेम करण्यापेक्षा चैनीची अधिक आवड धरणारे असे होतील;

5     ते देवाच्या सेवेचे बाहेरचे स्वरूप चांगले राखतील, परंतु त्याचे सामर्थ्य नाकारतील. त्यांच्यापासून नेहमी दूर राहा.

14     पण तुझ्या बाबतीत, ज्या गोष्टी तू शिकलास व ज्याविषयी तुझी खात्री झाली आहे त्या तू तशाच पुढे चालू ठेव. ती सत्ये ज्या कोणापासून तू शिकलास ते तुला ठाऊक आहे. तू त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतोस.

17. II Timothy 3 : 2 (to 1st ,), 4 (lovers of pleasures), 5, 14

2     For men shall be lovers of their own selves,

4     …lovers of pleasures more than lovers of God;

5     Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

14     But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

18. 2 करिंथकरांस 13 : 11 (परिपूर्ण व्हा)

11     परिपूर्णतेकडे ध्येय असू द्या. जसे मी तुम्हांला सांगितले तसे करा. एका मनाचे व्हा, शांतीने राहा. आणि प्रीतीचा व शांतीचा देव तुमच्याबरोबर असेल.

18. II Corinthians 13 : 11 (Be perfect)

11     Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 550 : 5-14

देव जीवन किंवा बुद्धिमत्ता आहे, जे प्राणी तसेच मनुष्यांची व्यक्तिमत्त्व आणि ओळख बनवतात आणि जपतात. देव मर्यादित होऊ शकत नाही आणि भौतिक मर्यादेत मर्यादित असू शकत नाही. आत्मा वस्तू बनू शकत नाही, किंवा आत्मा त्याच्या विरुध्द विकसित होऊ शकत नाही. चुकीच्या भौतिक जीवनाचे काय आहे हे तपासण्यात काय उपयोग आहे, जे संपत नाही, अगदी निराशपणानेच होते? अस्तित्वाचा खरा अर्थ आणि त्याचा शाश्वत परिपूर्णपणा यापुढेदेखील दिसला पाहिजे, जसे की यापुढे होईल.

1. 550 : 5-14

God is the Life, or intelligence, which forms and preserves the individuality and identity of animals as well as of men. God cannot become finite, and be limited within material bounds. Spirit cannot become matter, nor can Spirit be developed through its opposite. Of what avail is it to investigate what is miscalled material life, which ends, even as it begins, in nameless nothingness? The true sense of being and its eternal perfection should appear now, even as it will hereafter.

2. 302 : 14 (द्या)-24

… आपण हे लक्षात ठेवूया की कर्णमधुर आणि अमर मनुष्य कायम अस्तित्त्वात आहे, आणि कोणत्याही जीवनात, पदार्थात आणि बुद्धिमत्तेत अस्तित्त्वात असला तरी तो नेहमीच्या अस्तित्वापेक्षा जास्त असतो. हे विधान दंतकथेवर आधारित आहे. पिता परिपूर्ण असल्याप्रमाणेच मनुष्याला परिपूर्ण असण्याचे विज्ञान देखील सांगते, कारण अध्यात्म मनुष्याचा आत्मा, किंवा मन हा सर्व सृष्टीचा दैवी तत्त्व आहे, आणि कारण हा खरा मनुष्य आत्म्याद्वारे ज्ञानाऐवजी शासित होतो, आत्म्याच्या नियमाद्वारे नव्हे तर पदार्थांच्या तथाकथित नियमांद्वारे.

2. 302 : 14 (let)-24

…let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable. The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

3. 393 : 16-18

आपल्या समजुतीवर दृढ रहा की दिव्य मन शासन करते आणि विज्ञानात माणूस देवाच्या सरकारचे प्रतिबिंबित करतो.

3. 393 : 16-18

Be firm in your understanding that the divine Mind governs, and that in Science man reflects God's government.

4. 14 : 1-11

जर आपण संवेदनाक्षमतेने शरीराबरोबर राहिलो आणि एक सार्वभौम, भौतिक व्यक्ती, ज्याचा कान आपल्याला प्राप्त होईल, म्हणून आपण सर्वशक्तिमानपणाचा विचार केला तर आपण आत्म्याच्या प्रात्यक्षिकात "देहापासून अनुपस्थित" नसतो आणि "प्रभूसमवेत" राहत नाही. आम्ही "दोन मास्टर्सची सेवा" करू शकत नाही. "प्रभूबरोबर हजर" राहणे म्हणजे केवळ भावनिक अभिमान किंवा श्रद्धा नसून ख्रिश्चन विज्ञानात प्रकट झालेल्या जीवनाचे वास्तविक प्रदर्शन आणि समजून घेणे होय. "प्रभूबरोबर" असणे म्हणजे देवाच्या नियमशास्त्राचे पालन करणे, पूर्णपणे दैवी प्रेमाद्वारे चालणे - आत्म्याद्वारे, महत्त्वाचे नाही.

4. 14 : 1-11

If we are sensibly with the body and regard omnipotence as a corporeal, material person, whose ear we would gain, we are not "absent from the body" and "present with the Lord" in the demonstration of Spirit. We cannot "serve two masters." To be "present with the Lord" is to have, not mere emotional ecstasy or faith, but the actual demonstration and understanding of Life as revealed in Christian Science. To be "with the Lord" is to be in obedience to the law of God, to be absolutely governed by divine Love, — by Spirit, not by matter.

5. 261 : 31-23

आपण आपले शरीर चांगले आणि मानवजातीचे स्मरण विसरायला हवे. दर तासाला मनुष्याच्या चांगल्या मागण्या, ज्यामध्ये अस्तित्वाची समस्या सोडविली पाहिजे. चांगुलपणाचा संगोपन केल्याने मनुष्यावर देवावर अवलंबून राहणे कमी होत नाही, तर ते अधिकाधिक वाढवते. दोन्हीपैकी एखाद्याने पाळल्यामुळे मनुष्यावर देवाची कर्तव्ये कमी होत नाहीत तर ती पूर्ण करण्याची अत्यंत महत्त्वाची गरज देखील दर्शविली जाते. ख्रिश्चन विज्ञान देवाच्या परिपूर्णतेपासून शून्य आहे, परंतु त्याचे संपूर्ण गौरव त्याला मानतात. "म्हाताराला त्याच्या कृत्याने काढून टाकून" नश्वर "अमरत्व ठेवले."

आपण देहाच्या श्रद्धा असलेल्या उथळ पाण्यात बुडवून आपण देवाच्या निर्मितीचे स्वरूप व गुणवत्ता जाणून घेऊ शकत नाही. आपण आपल्या अशक्त फडफडय़ा - आपण जीवनातले सत्य आणि जीवनात सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि भौतिक संवेदनांच्या साक्षापेक्षा वरच्या, भगवंताच्या अमर कल्पनेपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. हे स्पष्ट आणि उच्च दृश्ये ईश्वरासारख्या माणसाला त्याच्या अस्तित्वाच्या परिपूर्ण केंद्रापर्यंत पोहोचण्यास प्रेरित करतात.

ईयोब म्हणाला: "मी तुझ्या कानाच्या कानातून ऐकले आहे, पण आता मी तुला डोळे पाहू शकतो." मृत्यूची गोष्ट ईयोबच्या विचारांना प्रतिबिंबित करेल, जेव्हा मानल्या जाणार्‍या वेदना आणि पदार्थाचा आनंद वाढत जाईल. त्यानंतर ते जीवन आणि आनंद, आनंद आणि दु: खाचा खोटा अंदाज लावतील आणि निःस्वार्थपणे प्रेम करतात, संयमाने काम करतात आणि देवाला आवडत नसलेल्या सर्व गोष्टींवर विजय मिळवतात.

5. 261 : 31-23

We should forget our bodies in remembering good and the human race. Good demands of man every hour, in which to work out the problem of being. Consecration to good does not lessen man's dependence on God, but heightens it. Neither does consecration diminish man's obligations to God, but shows the paramount necessity of meeting them. Christian Science takes naught from the perfection of God, but it ascribes to Him the entire glory. By putting "off the old man with his deeds," mortals "put on immortality."

We cannot fathom the nature and quality of God's creation by diving into the shallows of mortal belief. We must reverse our feeble flutterings — our efforts to find life and truth in matter — and rise above the testimony of the material senses, above the mortal to the immortal idea of God. These clearer, higher views inspire the Godlike man to reach the absolute centre and circumference of his being.

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God.

6. 231 : 20-2

स्वत: ला पापापेक्षा वरचढ ठरविणे म्हणजे कारण देवानेच तुम्हाला त्यापेक्षा श्रेष्ठ केले आहे आणि मनुष्यावर शासन केले आहे, ही खरी शहाणपणा आहे. पापाची भीती बाळगणे म्हणजे प्रेमाची शक्ती आणि मनुष्याच्या देवाशी संबंध असण्याचे दैवी विज्ञान याचा गैरसमज करणे - त्याच्या सरकारवर शंका घेणे आणि त्याच्या सर्वशक्तिमान काळजीवर अविश्वास ठेवणे. स्वत: ला आजारपण आणि मृत्यूपेक्षा श्रेष्ठ ठरविणे तितकेच शहाणपणाचे आहे आणि ते दैवी विज्ञानाच्या अनुषंगाने आहे. जेव्हा आपण देवाला पूर्णपणे समजता आणि ते त्याच्या निर्मितीचा भाग नसतात तेव्हा त्यांना भीती बाळगणे अशक्य आहे.

मॅन, त्याच्या निर्मात्याद्वारे शासित, इतर कोणतेही मन नसलेले, - “सर्व गोष्टी त्याच्याद्वारे [देवाच्या वचनाद्वारे] बनविल्या गेल्या; आणि त्याच्याशिवाय बनविलेले काहीही नव्हते,” असे ईव्हानलिस्टच्या विधानावर रोपे लावली आणि पापांवर विजय मिळवू शकतो. , आजारपण आणि मृत्यू.

6. 231 : 20-2

To hold yourself superior to sin, because God made you superior to it and governs man, is true wisdom. To fear sin is to misunderstand the power of Love and the divine Science of being in man's relation to God, — to doubt His government and distrust His omnipotent care. To hold yourself superior to sickness and death is equally wise, and is in accordance with divine Science. To fear them is impossible, when you fully apprehend God and know that they are no part of His creation.

Man, governed by his Maker, having no other Mind, — planted on the Evangelist's statement that "all things were made by Him [the Word of God]; and without Him was not anything made that was made," — can triumph over sin, sickness, and death.

7. 259 : 6-14

दैवी विज्ञानात मनुष्य ही देवाची खरी प्रतिमा आहे. ख्रिस्त येशूमध्ये ईश्वरी स्वभाव उत्तम प्रकारे व्यक्त करण्यात आला, ज्याने ईश्वराचे सत्य प्रतिबिंब त्यांच्या जीवनावर फेकले आणि अशक्त विचारांपेक्षा त्यांचे जीवन उच्च केले, - ज्याने मनुष्याला पतित, आजारी, पाप आणि मरणार असे विचार मांडले. ख्रिस्त सारख्या वैज्ञानिक अस्तित्वाविषयी आणि दैवी उपचारांविषयी समजून घेण्यासाठी परिपूर्ण सिद्धांत आणि कल्पना - परिपूर्ण देव आणि परिपूर्ण मनुष्य - विचार आणि प्रात्यक्षिकेचा आधार म्हणून.

7. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

8. 192 : 4-10

आपण ख्रिस्ती वैज्ञानिक आहोत, ज्याप्रमाणे आपण खोट्या गोष्टींवर अवलंबून राहतो आणि जे सत्य आहे त्याला समजतो. आम्ही ख्रिस्तासाठी सर्व सोडत नाही तोपर्यंत आम्ही ख्रिश्चन वैज्ञानिक नाही. मानवी मते अध्यात्मिक नाहीत. ते कानाच्या ऐकण्यापासून, तत्त्वाऐवजी शारीरिकतेपासून आणि अमरऐवजी नश्वरातून येतात. आत्मा देवापासून वेगळा नाही. आत्मा देव आहे.

8. 192 : 4-10

We are Christian Scientists, only as we quit our reliance upon that which is false and grasp the true. We are not Christian Scientists until we leave all for Christ. Human opinions are not spiritual. They come from the hearing of the ear, from corporeality instead of from Principle, and from the mortal instead of from the immortal. Spirit is not separate from God. Spirit is God.

9. 99 : 23-29

वास्तविक अध्यात्माची शांत, भक्कम प्रवाह, आरोग्य, शुद्धता आणि आत्म-निर्वासन या गोष्टी प्रकट केल्याने मानवी अनुभव गहन होणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत भौतिक अस्तित्वाच्या श्रद्धेला टक्कल घालणे आणि पाप, रोग आणि मृत्यू देईपर्यंत पाहिले जात नाही. दिव्य आत्म्याचे वैज्ञानिक प्रदर्शन आणि देवाच्या अध्यात्मिक, परिपूर्ण माणसासाठी सार्वकालिक ठिकाण.

9. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████