रविवारी जुलाई 23, 2023सत्य

SubjectTruth

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: यिर्मया 10: 10

"परमेश्वरच फक्त खरा देव आहे. खरा सजीव असा केवळ देवच."Golden Text: Jeremiah 10 : 10

The Lord is the true God, he is the living God.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: योहान 3: 27, 31-36


27     योहानाने उतर दिले, देव जे देतो तेच माणसाला मिळते.

31     जो येशू वरुन येतो तो इतर सर्वांहून थोर आहे. जो मनुष्य या जगापासून आला आहे तो जगाचा आहे. तो जगातल्याच गोष्टीविषयी बोलतो, परंतु जो स्वर्गातून आला तो इतर लोकांहून थोर आहे.

32     त्याने जे ऐकले व पाहिले त्याविषयी सांगतो. परंतु तो सांगातो त्या गोष्टी कोणी स्वीकारीत नाहीत.

33     तो जे सांगतो ते मान्य करणारा माणूस, देव सत्य आहे याचा पुरावाच देतो.

34     देवाने त्याला पाठविले. आणि देव सांगतो त्याच गोष्टीविषयी तो सांगतो. कारण देव त्याला आत्म्याने पूर्णपणे भरतो.

35     पिता पुत्रावर प्रीति करतो, पित्याने सर्व गोष्टींवरील अधिकार पुत्राला दिलेला आहे.

36     जो कोणी पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळते, पंरतु जो पुत्राची आज्ञा पाळीत नाही त्याला अनंतकाळचे जीवन कधीही मिळणार नाही. उलट देवाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.

Responsive Reading: John 3 : 27, 31-36

27.     A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

31.     He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.

32.     And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.

33.     He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.

34.     For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

35.     The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.

36.     He that believeth on the Son hath everlasting life.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मत्तय 13: 1, 2 (से 1st,), 3 (से 2nd,), 33 (द)

1     त्याच दिवशी येशू घराबाहेर पडून सरोवराच्या काठी जाऊन बसला.

2     पुष्कळ लोक त्याच्याभोवती जमले, म्हणून येशू नावेत जाऊन बसला व सर्व लोकसमुदाय किनाऱ्यावर उभा राहिला.

3     तेव्हा त्याने त्यांना गोष्टीरूपाने बोध केला. तो म्हणाला, एक शेतकरी बी पेरायला निघाला.

33     मग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला सांगितला, स्वर्गाचे राज्य खमिरासारखे आहे. ते एका स्त्रीने घेतले व तीन मापे पिठामध्ये ठेवले तेव्हा ते सर्व पीठ फुगले.

1. Matthew 13 : 1, 2 (to 1st ,), 3 (to 2nd ,), 33 (The)

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

2     And great multitudes were gathered together unto him,

3     And he spake many things unto them in parables, saying,

33     The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

2. मत्तय 16: 1, 2 (से 1st,), 3 (अरे ये!), 4 (आणि तो)-8, 11, 12

1     परूशी आणि सदूकी येशूकडे आले, त्यांना येशूची परीक्षा पाहायची होती. आम्हांला आकाशातून चिन्ह दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली.

2     त्याने त्यांना उत्तर दिले, तुम्ही संध्याकाळ झाली असता म्हणता आजचे हवामान चांगले असेल कारण आभाळ तांबूस आहे,

3     आणि तुम्ही सकाळी म्हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व गडद आहे. तुम्हांला आभाळाचे स्वरूप ओळखता येते, पण काळाची लक्षणे ओळखता येत नाहीत?

4     दुष्ट व व्यभिचारी पिढी चिन्ह शोधते, पण तिला योना संदेष्ट्यशिवाय दुसरे चिन्ह दिले जाणार नाही. मग तो त्यांना सोडून गेला.

5     येशू आणि त्याचे शिष्य सरोवराच्या पलीकडे गेले तेव्हा भाकरी घ्यायला विसरले.

6     तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, परूशी व सदूकी यांच्या खमिराविषयी सावध असा.

7     तेव्हा ते आपापसात विचार करून म्हणाले, आपण भाकरी घेतल्या नाहीत म्हणून ते असे म्हणत आहे.

8     पण येशून हे ओळखून म्हटले, अहो अल्पविश्वासू, आपण भाकरी घेतल्या नाहीत असा विचार तुम्ही आपापसामध्ये का करता?

11     मी भाकरी विषयी तुम्हांला बोललो नाही, तर परूशी व सदूकी यांच्या खमिराविषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तुम्हांला कसे समजत नाही?

12     तेव्हा त्यांना समजले की, त्याने त्यांना भाकरीच्या खमिराविषयी सावध राहण्यास सांगितले नव्हते, पर परूशी आणि सदूकी यांच्या शिकवणुकीविषयी सावधान राहायला सांगितले होते.

2. Matthew 16 : 1, 2 (to 1st ,), 3 (O ye), 4 (And he)-8, 11, 12

1     The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

2     He answered and said unto them,

3     O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

4     And he left them, and departed.

5     And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

6     Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

7     And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.

8     Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

11     How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

12     Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

3. मत्तय 22: 15-17 (से 1st?), 36-40

15     मग परूशी गेले आणि येशूला कसे पकडावे याचा कट करू लागले. त्याला शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न करू लागले.

16     परूशांनी येशूला फसविण्याच्या हेतूने काही माणसे त्याच्याकडे पाठविली. त्यांनी आपली काही माणसे आणि हेरीदी गटाच्या काही लोकांना येशूकडे पाठविले. ते म्हणाले, गुरुजी, आम्हांला माहीत आहे की आपण सत्यवचनी आहात, आणि तुम्ही देवाचा मार्ग प्रामाणिकपणे शिकविता, व दुसरे काय विचार करतात याची तुम्ही पर्वा करीत नाही. तुम्ही सर्वाना समान मानता.

17     म्हणून तुमचे मत आम्हांला सांगा, कैसराला कर देणे योग्य आहे की नाही?

36     त्याने विचारले, गुरूजी, नियमशास्त्रातील कोणती आज्ञा सर्वांत महत्त्वाची आहे?

37     येशूने उत्तर दिले, प्रभु तुमचा देव याजवर प्रीति करा. तुम्ही त्याजवर पूर्ण हृदयाने, पूर्ण जिवाने, पूर्ण मनाने प्रीती करा.

38     ही पहिली आणि मोठी आज्ञा आहे.

39     हिच्यासारखी दुसरी एक आहे: ‘जशी आपणावर तशी इतरांवर प्रीति करा.

40     सर्व नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांचे लिखाण या दोन आज्ञांवरच अवलंबून आहे.

3. Matthew 22 : 15-17 (to 1st ?), 36-40

15     Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

16     And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

17     Tell us therefore, What thinkest thou?

36     Master, which is the great commandment in the law?

37     Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38     This is the first and great commandment.

39     And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

40     On these two commandments hang all the law and the prophets.

4. मत्तय 23: 13

13     अहो, परूश्यांनो आणि नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, हाय, हाय, तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी खुला ठेवीत नाहीत. तुम्ही स्वत: तर आत जात नाहीच पण जे आत जाण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत.

4. Matthew 23 : 13

13     But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

5. 1 करिंथकरांस 5: 6, 7 (से 2nd,), 8

6     तुमचे बढाई मारणे चांगले नाही. तुम्हांला माहीत नाही का की, ‘थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगविते.

7     जुने खमीर काढून टाका. यासाठी की, तुम्ही नवीन पीठाचा गोळा व्हावे आणि ख्रिस्ती लोकांसारखे तुम्ही असे आहात: बेखमीर, कारण ख्रिस्त, आपला वल्हांडणाचा कोकरा आम्हांला शुद्ध करण्यासाठी त्याचे अर्पण झाले.

8     यासाठी चला आपण वल्हांडणाचा सण पाळू या. जुन्या खमीराच्या भाकरीने नव्हे तर खरेपणाच्या बेखमीर भाकरीने पाळावा.

5. I Corinthians 5 : 6, 7 (to 2nd ,), 8

6     Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

7     Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump,

8     Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

6. प्रेषितांचीं कृत्यें 25: 7 (ज्यू), 14 (से 2nd,)

7     ... तेव्हा यरुशलेमहून तेथे आलेले यहूदी लोकही पौलाच्या सभोवती उभे राहिले, त्यांनी त्याच्यावर पुष्कळ गंभीर आरोप ठेवले, परंतु ते आरोप यहूदी लोक सिद्ध करु शकले नाहीत.

14     ती दोघे तेथे बरेच दिवस राहिल्यावर फेस्तने पौलाचे प्रकरण राजाला समजावून सांगितले. तो म्हणाला, फेलिक्सने तुरुंगात ठेवलेला एक कैदी येथे आहे.

6. Acts 25 : 7 (the Jews), 14 (to 2nd ,)

7     …the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.

14     And when they had been there many days, Festus declared Paul’s cause unto the king,

7. प्रेषितांचीं कृत्यें 26: 1, 4, 5, 9, 10, 12-16, 18-21, 24, 25

1     अग्रिप्पा पौलाला म्हणाला, तुला तुझी बाजू मांडायला परवानगी आहे. यावर पौलाने आपला हात उंच करुन आपल्या बचावाचे भाषण सुरु केले:

4     मी माझे जीवन तरुणपणापासून माइया प्रांतात व यरुशलेमात कशा रीतिने जगत आलो हे सर्व यहूदी लोकांना चांगले माहीत आहे.

5     ते मला बऱ्याच काळापासून ओळखतात. आणि त्यांची इच्छा असेल तर मी एक परुशी म्हणजे आमच्या यहूदी धर्माच्या एका कट्टर गटाचा सभासद या नात्याने कसा जगत आलो याविषयी ते साक्ष देऊ शकतील.

9     नासरेथच्या येशूच्या नावाविरुद्ध जे जे काही करता येईल ते ते मी करावे असे मलादेखील वाटत होते.

10     आणि नेमके हेच मी यरुशलेम येथे केले. कारण मुख्य याजकांकडून मला तसा अधिकार मिळाला होता. म्हणून मी देवाच्या अनेक संतांना तुरुंगात टाकले, आणि हे जे संतगण जिवे मारले गेले, त्यांच्याविरुद्ध मी माझे मत नोंदविले.

12     एकदा दिमिष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य याजकांनी मला अधिकार व परवानगी दिली तेव्हा महाराज,

13     वाटेत भर दुपारच्या वेळी मी माइया व माझ्यासमवेत असणाऱ्यांच्या भोवती स्वर्गीय प्रकाश फाकलेला पाहिला. तो प्रकाश सूर्यापेक्षाही जास्त प्रखर होता.

14     आम्ही सर्व खाली जमिनीवर पडलो आणि हिब्रू भाषेत माइयाशी बोलताना एक वाणी मी ऐकली. ती वाणी म्हणाली, शौला, शौला, माझा छळ तू का करतोस? अणुकुचीदार काठीवर लाथ मारणे तुला हानिकारक आहे,

15     आणि मी म्हणालो, प्रभु, तू कोण आहेस? प्रभूने उत्तर दिले, मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस.

16     पण ऊठ आणि उभा राहा! या कारणांसाठी मी तुला दर्शन दिले आहे: तुला सेवक म्हणून नेमावे व जे काही तुला दाखविले व जे दाखवीन त्याचा साक्षीदार म्हणून तुला नेमावे.

18     यासाठी की, त्यांचे डोळे उघडावे व याविषयीचे सत्य काय आहे हे तू लोकांना दाखवून द्यावेस व त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पापांची क्षमा मिळेल आणि माइयामध्ये विश्वासामुळे पवित्र झालेल्या लोकांमध्ये जागा मिळेल.

19     यासाठी, अग्रिप्पा महाराज मला जो स्वर्गीय दृष्टान्त झाला, त्याचा मी आज्ञाभंग केला नाही.

20     उलट पहिल्यांदा दिमिष्कातील आणि नंतर यरुशलेमातील, यहूदा प्रांतातील सर्व आणि यहूदीतर विदेशी लोकांनासुद्धा प्रभुच्या वचनाची साक्ष दिली.त्यांनी पश्चात्ताप करावा, देवाकडे वळावे आणि पश्चात्तापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी त्यांना सांगितले.

21     या कारणांमुळे मी मंदिरात असताना यहूदी लोकांनी मला धरले आणि जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देवाने मला मदत केली म्हणून मी आज येथे उभा राहून समाजातील लहानथोरांना साक्ष देत आहे.

24     पौल आपल्या बचावासंबंधी बोलत असताना फेस्त त्याला मोठ्याने म्हणाला, पौला, तू वेडा आहेस, जास्त ज्ञानामुळे तुला वेड लागले आहे!

25     पौलाने उत्तर दिले, फेस्त महाराज, मी वेडा नाही; तर ज्या गोष्टी खऱ्या आहेत आणि अगदी योग्य आहेत, त्यांच्याविषयीच मी बोलत आहे.

7. Acts 26 : 1, 4, 5, 9, 10, 12-16, 18-21, 24, 25

1     Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:

4     My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

5     Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.

9     I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.

10     Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.

12     Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

13     At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

14     And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

15     And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

16     But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

18     To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

19     Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:

20     But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judæa, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

21     For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.

24     And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad. 

25     But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.

8. 2 करिंथकरांस 13: 8

8     कारण खरेपणाविरुद्ध आम्हांस काही करता येत नाही. तर खरपणासाठी करता येते.

8. II Corinthians 13 : 8

8     For we can do nothing against the truth, but for the truth.

9. इफिसकरांस 5: 9, 10

9     कारण प्रकाशाची फळे प्रत्येक चांगुलपणात, नीतीमत्वात, आणि सत्यात दिसून येतात.

10     नेहमी प्रभूला कशाने संतोष होईल हे शोधण्याचा प्रयत्न करा.

9. Ephesians 5 : 9, 10

9     (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)

10     Proving what is acceptable unto the Lord.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 241: 23-24

एखाद्याचे ध्येय, श्रद्धेच्या पलीकडे असलेले बिंदू, सत्याचे पाऊल, आरोग्य आणि पवित्रतेचा मार्ग शोधणे हे असले पाहिजे.

1. 241 : 23-24

One's aim, a point beyond faith, should be to find the footsteps of Truth, the way to health and holiness.

2. 258: 9-18, 21-24

मनुष्य एक भौतिक स्वरूपापेक्षा जास्त आहे ज्यामध्ये मन आहे, ज्याने अमर होण्यासाठी त्याच्या वातावरणातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. मनुष्य अनंत प्रतिबिंबित करतो आणि हे प्रतिबिंब ईश्वराची खरी कल्पना आहे.

देव मनुष्यामध्ये अनंत कल्पना व्यक्त करतो जो कायमस्वरूपी स्वतःचा विकास करतो, व्यापक होतो आणि अमर्याद आधारातून उच्च आणि वर जातो. मन सत्याच्या अमर्यादतेमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्व गोष्टी प्रकट करते. देवाविषयी जेवढे आपल्याला माहीत आहे, त्यापेक्षा अधिक खरी दैवी प्रतिमा आणि प्रतिरूप म्हणून आपण मनुष्याला ओळखत नाही.

मानवतेला मनुष्य आणि ईश्वराची खरी संकल्पना प्राप्त झाल्यामुळे मानवी क्षमता वाढतात आणि त्या प्रमाणात परिपूर्ण होतात.

2. 258 : 9-18, 21-24

Man is more than a material form with a mind inside, which must escape from its environments in order to be immortal. Man reflects infinity, and this reflection is the true idea of God.

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis. Mind manifests all that exists in the infinitude of Truth. We know no more of man as the true divine image and likeness, than we know of God.

The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

3. 235: 28-5

जगाच्या टेहळणी बुरूजांवर कब्जा करणार्‍या धर्मगुरूंनी सत्याचा दर्जा उंचावला पाहिजे. त्यांनी त्यांच्या श्रोत्यांना आध्यात्मिकरित्या वाढवले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या श्रोत्यांना नवीन, योग्य कल्पना आणि त्यांच्या संकल्पना विस्तृत करण्यास आवडेल. लोकप्रियतेच्या प्रेमापेक्षा ख्रिस्ती धर्मावरील प्रेमाने कारकुनी श्रम आणि प्रगतीला चालना दिली पाहिजे. व्यासपीठातून सत्य बाहेर पडले पाहिजे, परंतु तेथे कधीही गळा दाबू नये. मंत्रालयात एक विशेष अधिकार निहित आहे. ते कसे वापरावे? पवित्रपणे, मानवतेच्या हितासाठी, संप्रदायाच्या नाही.

3. 235 : 28-5

Clergymen, occupying the watchtowers of the world, should uplift the standard of Truth. They should so raise their hearers spiritually, that their listeners will love to grapple with a new, right idea and broaden their concepts. Love of Christianity, rather than love of popularity, should stimulate clerical labor and progress. Truth should emanate from the pulpit, but never be strangled there. A special privilege is vested in the ministry. How shall it be used? Sacredly, in the interests of humanity, not of sect.

4. 239: 5-13

संपत्ती, प्रसिद्धी आणि सामाजिक संस्था काढून टाका, ज्या देवाच्या समतोलात एकही तोल करत नाहीत आणि आपल्याला तत्त्वाची स्पष्ट मते मिळतात. गट तोडून टाका, प्रामाणिकपणाने संपत्तीची पातळी वाढवा, शहाणपणानुसार मूल्याचा न्याय करा आणि आपल्याला मानवतेबद्दल अधिक चांगले दृष्टिकोन मिळतील.

दुष्ट मनुष्य त्याच्या सरळ शेजाऱ्याचा अधिपती नाही. चुकून मिळालेले यश म्हणजे सत्याचा पराभव आहे, असे समजावे.

4. 239 : 5-13

Take away wealth, fame, and social organizations, which weigh not one jot in the balance of God, and we get clearer views of Principle. Break up cliques, level wealth with honesty, let worth be judged according to wisdom, and we get better views of humanity.

The wicked man is not the ruler of his upright neighbor. Let it be understood that success in error is defeat in Truth.

5. 117: 29-5

येशूने त्याच्या शिष्यांना परुशी आणि सदूकींच्या खमीरपासून सावध राहण्यास सांगितले, ज्याची त्याने मानवी शिकवण म्हणून व्याख्या केली. "एका स्त्रीने घेतलेली खमीर आणि संपूर्ण खमीर होईपर्यंत जेवणाच्या तीन मापांमध्ये लपवून ठेवलेली" ही त्यांची बोधकथा असे अनुमान लावते की आध्यात्मिक खमीर ख्रिस्ताचे विज्ञान आणि त्याचे अध्यात्मिक अर्थ सूचित करते, - एक निष्कर्ष खूप वर आहे. चित्रणाचे केवळ चर्चसंबंधी आणि औपचारिक अनुप्रयोग.

5. 117 : 29-5

Jesus bade his disciples beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees, which he defined as human doctrines. His parable of the "leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened," impels the inference that the spiritual leaven signifies the Science of Christ and its spiritual interpretation, — an inference far above the merely ecclesiastical and formal applications of the illustration.

6. 329: 5 फक्त, 12 (आपण जरूर)-13

थोडेसे खमीर संपूर्ण ढेकूळ घालते. …आपण आपला विश्वास प्रात्यक्षिकातून सिद्ध केला पाहिजे.

6. 329 : 5 only, 12 (We must)-13

A little leaven leavens the whole lump. … We must prove our faith by demonstration.

7. 448: 12-17, 30-6

ख्रिश्चन विज्ञान शारीरिक संवेदनांच्या पुराव्यापेक्षा वरचेवर उठते; परंतु जर तुम्ही स्वत: पापाच्या वर उठले नसाल, तर तुमच्या वाईटाकडे आंधळेपणाबद्दल किंवा तुम्हाला माहित असलेल्या आणि नसलेल्या चांगल्या गोष्टीबद्दल अभिनंदन करू नका. अप्रामाणिक स्थिती ख्रिश्चन विज्ञानापासून दूर आहे.

बरोबर बोलणे आणि चुकीचे जगणे म्हणजे मूर्खपणाची फसवणूक आहे, स्वतःचे सर्वात जास्त नुकसान करणे. स्वत: पापाने जखडलेले, दुसऱ्याला रोगाच्या बंधनातून मुक्त करणे कठीण आहे. स्वत:च्या मनगटाने दुस-याच्या साखळ्या तोडणे कठीण आहे. थोडेसे खमीर संपूर्ण वस्तुमान आंबायला लावते. ख्रिश्चन विज्ञानाचा एक धान्य मनुष्यांसाठी चमत्कार करतो, म्हणून सर्वशक्तिमान सत्य आहे, परंतु चांगले कार्य करत राहण्यासाठी ख्रिश्चन विज्ञान अधिक मिळवले पाहिजे.

7. 448 : 12-17, 30-6

Christian Science rises above the evidence of the corporeal senses; but if you have not risen above sin yourself, do not congratulate yourself upon your blindness to evil or upon the good you know and do not. A dishonest position is far from Christianly scientific.

To talk the right and live the wrong is foolish deceit, doing one's self the most harm. Fettered by sin yourself, it is difficult to free another from the fetters of disease. With your own wrists manacled, it is hard to break another's chains. A little leaven causes the whole mass to ferment. A grain of Christian Science does wonders for mortals, so omnipotent is Truth, but more of Christian Science must be gained in order to continue in well doing.

8. 238: 12-13

छळाच्या वेळी सत्यापासून दूर जाणे, हे दर्शविते की आपल्याला सत्य कधीच समजले नाही.

8. 238 : 12-13

To fall away from Truth in times of persecution, shows that we never understood Truth.

9. 280: 30-4

मानवी मतांचे मनोरंजन करण्यासाठी आणि अस्तित्वाचे विज्ञान नाकारण्याचे एकमेव निमित्त म्हणजे आत्म्याबद्दलचे आपले नश्वर अज्ञान, - अज्ञान जे केवळ दैवी विज्ञानाच्या समजूतदारपणास प्राप्त होते, ज्याद्वारे आपण पृथ्वीवरील सत्याच्या राज्यात प्रवेश करतो आणि आत्मा आहे हे शिकतो.

9. 280 : 30-4

The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme.

10. 288: 31-4

चिरंतन सत्य हे नष्ट करते जे नश्वरांनी चुकून शिकले आहे असे दिसते आणि देवाचे मूल म्हणून मनुष्याचे वास्तविक अस्तित्व समोर येते. सत्य हे शाश्वत जीवन आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारपण आणि मृत्यू यांच्या तात्कालिक ढिगाऱ्यातून कधीही उठू शकत नाही, जोपर्यंत त्याला हे कळत नाही की देव हा एकमेव जीवन आहे.

10. 288 : 31-4

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light. Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life.

11. 289: 8-20

दुष्ट नश्वर ही ईश्वराची कल्पना नाही. तो त्रुटीच्या अभिव्यक्तीपेक्षा थोडा वेगळा आहे. पाप, वासना, द्वेष, मत्सर, दांभिकता, सूड, त्यांच्यामध्ये जीवन आहे असे समजणे ही घोर चूक आहे. जीवन आणि जीवनाची कल्पना, सत्य आणि सत्याची कल्पना, माणसांना कधीही आजारी, पापी किंवा मर्त्य बनवत नाही.

ख्रिस्त किंवा सत्याने मृत्यूवर मात केली आणि तरीही त्यावर मात केली ही वस्तुस्थिती "दहशतांचा राजा" असल्याचे सिद्ध करते, परंतु एक नश्वर विश्वास किंवा त्रुटी आहे, जी सत्य जीवनाच्या आध्यात्मिक पुराव्यांसह नष्ट करते; आणि यावरून असे दिसून येते की इंद्रियांना जे दिसते ते केवळ एक नश्वर भ्रम आहे, कारण वास्तविक मनुष्य आणि वास्तविक विश्वासाठी मृत्यू-प्रक्रिया नाही.

11. 289 : 8-20

A wicked mortal is not the idea of God. He is little else than the expression of error. To suppose that sin, lust, hatred, envy, hypocrisy, revenge, have life abiding in them, is a terrible mistake. Life and Life's idea, Truth and Truth's idea, never make men sick, sinful, or mortal.

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

12. 276: 25-28

भौतिक विश्वास आणि अध्यात्मिक समज कधीच मिसळत नाही. नंतरचा पूर्वीचा नाश करतो. डिसॉर्ड म्हणजे त्रुटी नावाची शून्यता. सामंजस्य हे सत्य नावाचे काहीतरी आहे.

12. 276 : 25-28

Material beliefs and spiritual understanding never mingle. The latter destroys the former. Discord is the nothingness named error. Harmony is the somethingness named Truth.

13. 282: 17-18, 26-27, 32 (सत्य आहे)-3

सत्याला चुकीचे घर नसते आणि चुकीचा सत्यात पाय नसतो.

सत्य ही अमर मनाची बुद्धी आहे. त्रुटी ही नश्वर मनाची तथाकथित बुद्धिमत्ता आहे.

सत्य हा प्रकाश आहे जो त्रुटी दूर करतो. जसजसे मनुष्य आत्म्याला समजू लागतात तसतसे ते देवाशिवाय कोणतेही खरे अस्तित्व आहे हा विश्वास सोडून देतात.

13. 282 : 17-18, 26-27, 32 (Truth is)-3

Truth has no home in error, and error has no foothold in Truth.

Truth is the intelligence of immortal Mind. Error is the so-called intelligence of mortal mind.

Truth is the light which dispels error. As mortals begin to understand Spirit, they give up the belief that there is any true existence apart from God.

14. 240: 24-32

लक्षात ठेवा की मानवजातीला लवकर किंवा नंतर, दुःख सहन करून किंवा विज्ञानाद्वारे, ज्या त्रुटीवर मात करायची आहे त्याबद्दल खात्री बाळगली पाहिजे.

इंद्रियातील चुका पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करताना, सर्व त्रुटी शेवटी सत्याच्या अधीन होईपर्यंत, पूर्ण आणि प्रामाणिकपणे अत्यंत मोबदला द्यावा लागेल. पापाची मजुरी देण्याच्या दैवी पध्दतीमध्ये एखाद्याच्या फुशारक्या दूर करणे आणि इंद्रिय आणि आत्मा यांच्यात विभागणी कशी करावी हे अनुभवातून शिकणे समाविष्ट आहे.

14. 240 : 24-32

Remember that mankind must sooner or later, either by suffering or by Science, be convinced of the error that is to be overcome.

In trying to undo the errors of sense one must pay fully and fairly the utmost farthing, until all error is finally brought into subjection to Truth. The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

15. 118: 10-12

युगे निघून जातात, पण सत्याचे हे खमीर सतत कार्यरत असते. त्याने संपूर्ण त्रुटी नष्ट करणे आवश्यक आहे, आणि म्हणूनच मनुष्याच्या आध्यात्मिक स्वातंत्र्यामध्ये कायमचा गौरव केला पाहिजे.

15. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6