रविवारी जुलाई 10, 2022संस्कार

SubjectSacrament

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 15: 8

"दुष्ट माणसे ज्या गोष्टी अर्पण करतात त्या परमेश्वराला आवडत नाहीत. पण परमेश्वर चांगल्या माणसाची प्रार्थना ऐकून आनंदी होतो."Golden Text: Proverbs 15 : 8

The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord: but the prayer of the upright is his delight.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 51: 10-12, 15-17


10     देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

11     मला दूर लोटू नकोस आणि तुझा पवित्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.

12     मी तुझ्या मदतीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्हा तुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणि तुझ्या आज्ञा पाळणारा कर.

15     प्रभु, मी माझे तोंड उघडीन आणि तुझे गुणगान करीन.

16     तुला बळी नको आहेत. तुला नको असणारे बळी मी देणार नाही.

17     देवाला हवी असलेला बळी म्हणजे विदीर्ण झालेला आत्मा होय. देवा, तू चिरडले गेलेल्या आणि विदीर्ण झालेल्या ह्दयाकडे पाठ फिरवणार नाहीस.

Responsive Reading: Psalm 51 : 10-12, 15-17

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11.     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

15.     O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.

16.     For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

17.     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मीखा 6 : 6-8

6     परमेश्वराला भेटायला येताना मी काय आणले पाहिजे? स्वर्गातील परमेश्वरापुढे नतमस्तक होताना मी काय केले पाहिजे? होमार्पणे व एक वर्षाचे वासरु घेऊन मी परमेश्वरापुढे यावे का?

7     1,000 मेंढे व 10,000 तेलाच्या नद्या यांनी परमेश्वर प्रसन्न होईल का? माझ्या पापांची किंमत म्हणून मी माझे पहिले अपत्य द्यावे का? माझ्या पोटच्या पोराला माझ्या पापांची किंमत चुकती करण्याकरिता द्यावे का?

8     हे माणसा, चांगुलपणा म्हणजे काय हे परमेश्वराने तुला सांगितले. परमेश्वर तुमच्याकडून पुढील गोष्टींची अपेक्षा करतो. दुसऱ्यांशी न्यायाने वागा. दया व निष्ठा ह्यावर प्रेम करा. तुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन राहा.

1. Micah 6 : 6-8

6     Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?

7     Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. 1 राजे 8 : 1 (सोलोमन जमला)-11

1     इस्राएलमधील सगळी वडीलधारी मंडळी,. सर्व घराण्यांचे प्रमुख आणि कुटुंबातील मुख्य यांना राजा शलमोनाने आपल्याबरोबर यरुशलेम येथे यायला सांगितले. दावीद नगरातून करारकोश मंदिरात आणण्यासाठी त्यांना त्याने बोलावले.

2     तेव्हा इस्राएलाची सर्व मंडळी एकत्र आली. तेव्हा एथानीम हा वर्षाचा सातवा माहिना चालू होता आणि ते दिवस मंडपाचा सण ह्या विशेष उत्सवाचे होते.

3     इस्राएलची सर्व वडीलधारी मंडळी एकत्र जमली. मग याजकांनी परमेश्वराचा पवित्र करारकोश उचलला.

4     त्याबरोबरच सभामंडप आणि तिथली सर्व पवित्र उपकरणेही त्यांनी घेतली. या कामात याजकांना लेवींनी मदत केली.

5     राजा शलमोन व इस्राएलचे सर्व लोक करार कोशाच्या समोर आले. तेथे त्यांनी अनेक बळी अर्पण केले. तेथे त्यांनी इतकी गुरे मेंढरे अर्पिली की त्यांची मोजदाद करता येणे शक्य नव्हते.

6     मद याजकांनी परमेश्वराचा तो करारकोश योग्य जागी ठेवला. मंदिरातील अतिपवित्र गाभाऱ्याच्या आत करुबांच्या पंखाखाली तो ठेवला.

7     करुबांचे पंख पवित्र करारकोशावर पसरलेले होते. पवित्र कोश आणि त्याचे दांडे पंखांनी झाकलेले होते.

8     हे दांडे इतके लांब होते की अतिपवित्र गाभाऱ्यापुढच्या भागात उभे राहणाऱ्यालाही त्यांची टोके दिसत. बाहेरुन पाहणाऱ्याला मात्र ती दिसत नसत. हे दांडे अजूनही तेथे आहेत.

9     करारकोशाच्या आता दोन शिलालेख होते. होरेब येथे मोशेने हे पेटीच्या आता ठेवले होते. इस्राएली लोक मिसर देशातून बाहेर पडल्यावर होरेब या ठिकाणी परमेश्वराने त्यांच्याबरोबर करार केला होता.

10     अतिपवित्र गाभाऱ्यातहा पवित्र करारकोश ठेवल्यावर याजक तेथून बाहेर पडले. त्याबरोबर मंदिर मेघाने व्यापले.

11     परमेश्वराच्या तेजाने मंदिर भरुन गेल्यामुळे याजकांना आपले काम चालू ठेवता येईना.

2. I Kings 8 : 1 (Solomon assembled)-11

1     Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion.

2     And all the men of Israel assembled themselves unto king Solomon at the feast in the month Ethanim, which is the seventh month.

3     And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark.

4     And they brought up the ark of the Lord, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring up.

5     And king Solomon, and all the congregation of Israel, that were assembled unto him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be told nor numbered for multitude.

6     And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims.

7     For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

8     And they drew out the staves, that the ends of the staves were seen out in the holy place before the oracle, and they were not seen without: and there they are unto this day.

9     There was nothing in the ark save the two tables of stone, which Moses put there at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt.

10     And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord,

11     So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the Lord had filled the house of the Lord.

3. रोमकरांस 12 : 1, 2

1     म्हणून बंधूनो, देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हांला विनवितो की, तुमची शरीरे देवाला संतोष देणारा जिवंत यज्ञ अशी अर्पण करा. ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे.

2     आणि यापुढे या जगाच्या आदर्शाप्रमाणे आचरण करु नका, त्याऐवजी तुमच्या मनाच्या नवीनपणामुळे तुमचा बदल होऊ द्या. यासाठी की देवाची पूर्ण आणि त्याला आनंद देणारी उत्तम इच्छा काय आहे हे तुम्हांला कळावे व तिचा तुम्ही स्वीकार करावा.

3. Romans 12 : 1, 2

1     I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

2     And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

4. मत्तय 26 : 17-20, 26-29

17     बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशी येशूचे शिष्य त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, वल्हांडण सणाच्या जेवणाची सर्व तयारी आम्ही करणार आहोत. वल्हांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तुमची इच्छा आहे?

18     येशू म्हणाला, ज्याला मी ओळखतो अशा त्या माणसाकडे खेड्यात जा आणि त्याला म्हणा, गुरूजी म्हणतात: माझी वेळ जवळ आली आहे. तुझ्या घरी मी माझ्या शिष्यांसह वल्हांडण सण साजरा करणार आहे.

19     येशूने जे सांगितले होते ते त्याच्या शिष्यांनी केले आणि त्यांनी वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.

20     संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या शिष्यांबरोबर मेजाशी जेवावयास बसला.

26     ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. तिच्याबद्दल देवाचे उपकार मानले. आणि ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या शिष्यांना दिली. तो म्हणाला, हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे.

27     नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले आणि तो शिष्यांना दिला. येशू म्हणाला, तुम्ही सर्वांनी यातील प्यावे. कारण हे माझे रक्त आहे,

28     हे नवा करार प्रस्थापित करते. ते पुष्कळ लोकांकरिता ओतले जात आहे. यासाठी की त्यांच्या पापांची क्षमा व्हावी.

29     मी तुम्हांला सांगतो: माझ्या पित्याच्या राज्यात आपण सर्व एकत्र येईपर्यंत मी नवा द्राक्षारस पिणार नाही.

4. Matthew 26 : 17-20, 26-29

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26     And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27     And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

28     For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29     But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.

5. योहान 19 : 1, 16-18

1     मग पिलाताने येशूला नेऊन फटके मारण्याची आज्ञा दिली.

16     मग त्याने त्याला वधस्तंभी खिळण्यासाठी त्यांच्या हाती दिले.मग शिपायांनी येशूचा ताबा घेतला.

17     येशूने स्वत:चा वधस्तंभ वाहिला. तो बाहेर कवटीची जागा म्हटलेल्या ठिकाणी गेला. इब्री भाषेत त्याला गुलगुथा म्हणतात.

18     गुलगुथा येथे त्यांनी येशूला वधस्तंभावर खिळ्यांनी ठोकले. त्यांनी आणखी दोन मनुष्यांनासुद्वा वधस्तंभावर खिळले. त्या दोघांना त्यांनी येशूच्या दोन्ही बाजूंना खिळले व मध्ये येशूला खिळले.

5. John 19 : 1, 16-18

1     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

16     Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

17     And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

18     Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

6. योहान 20 : 1, 16, 17

1     मग रविवारी सकाळी अगदी पहाटे मरीया मग्दलिया थडग्याकडे आली आणि थडग्यावरून धोंड काढलेली आहे असे तिला आढळले.

16     येशू तिला म्हणाला, मरीये ती त्याच्याडे वळाली आणि अरेमी भाषेत मोठ्याने ओरडली, रब्बनी!

17     येशू तिला म्हणाला, माझ्याजवळ येऊ नकोस, कारण मी अजून पित्याकडे गेलो नाही, तर माझ्या भावांकडे जा आणि त्यांना सांग: मी माझ्या पित्याकडे व तुमच्या पित्याकडे व माझ्या देवाकडे व तुमच्या देवाकडे जात आहे.

6. John 20 : 1, 16, 17

1     The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

16     Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

17     Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

7. योहान 21 : 1 (से ;), 15-17

1     नंतर येशू त्याच्या शिष्यांना पुन्हा दिसला. तो तिबीर्या सरोवराजवळ जे गालीलात होते त्या ठिकाणी दिसला. हे अशा प्रकारे घडले:

15     मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपविले, येशू पेत्राला म्हणाला, योहानाच्या मुला, शिमोना, तू माझ्यावर या सर्वापेक्षा अधिक प्रीति करतोस काय? तो म्हणाला, होय प्रभु, तुम्हांला माहीत आहे की, मी तुमच्यावर प्रीति करतो. येशू म्हणाला, माझ्या कोकरांना चार.

16     पुन्हा येशू म्हणाला, शिमोना, योहानाच्या मुला, तू खरोखर माझ्यावर प्रीति करतोस का? पेत्राने उत्तर दिले, होय प्रभु तुम्हांला माहीत आहे की मी तुमच्यावर प्रीति करतो. येशू म्हणाला, माझ्या मेढरांची काळजी घे.

17     तिसऱ्या वेळी तो त्याला म्हणाला, शिमोना, योहानाच्या मुला, तू माझ्यावर प्रीति करतोस का? पेत्र दु:खी झाला कारण येशूने त्याला तिसऱ्यांदा विचारले होते, ‘तू माझ्यावर प्रीति करतोस का?’तो म्हणाला, प्रभु, तुम्हांला सर्व गोष्टी माहीत आहेत, तुम्हांला माहीत आहे की, मी तुमच्यावर प्रीति करतो.येशू म्हणाला, माझ्या मेंढरांना चार.

7. John 21 : 1 (to ;), 15-17

1     After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias;

15     So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

16     He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

17     He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

8. इब्री लोकांस 13 : 15 (द्या), 16

15     ... तर मग आपण येशूच्या द्वारे स्तुतीचा यज्ञ सातत्याने करू या. म्हणजे त्याचे नाव आपल्या ओठांनी सतत घेऊ या

16     आणि इतरांसाठी चांगले ते करण्यास आणि दानधर्म करण्यास विसरू नका. कारण अशा अर्पणाने देवाला संतोष होतो.

8. Hebrews 13 : 15 (let), 16

15     let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.

16     But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 241 : 19-22

सर्व भक्तीचा पदार्थ म्हणजे दैवी प्रेमाचे प्रतिबिंब आणि प्रदर्शन, आजार बरे करणे आणि पाप नष्ट करणे. आमचे स्वामी म्हणाले, "जर तुमची माझ्यावर प्रीती असेल तर माझ्या आज्ञा पाळा."

1. 241 : 19-22

The substance of all devotion is the reflection and demonstration of divine Love, healing sickness and destroying sin. Our Master said, "If ye love me, keep my commandments."

2. 25 : 3-12

रक्ताचे आध्यात्मिक सार त्याग आहे. येशूच्या आध्यात्मिक अर्पणाची परिणामकारकता मानवी रक्ताच्या आपल्या संवेदनेद्वारे व्यक्त केली जाऊ शकते त्यापेक्षा जास्त आहे. येशूचे भौतिक रक्‍त पापापासून शुद्ध होण्‍यासाठी "शापित झाडावर" सांडले गेले तेव्हा ते त्‍याच्‍या पितत्‍याच्‍या व्‍यवसायात दररोज जात असताना त्‍याच्‍या नसांमध्‍ये वाहत असताना ते अधिक प्रभावी नव्हते. त्याचे खरे मांस आणि रक्त त्याचे जीवन होते; आणि ते खरोखरच त्याचे मांस खातात आणि त्याचे रक्त पितात, जे त्या दिव्य जीवनात भाग घेतात.

2. 25 : 3-12

The spiritual essence of blood is sacrifice. The efficacy of Jesus' spiritual offering is infinitely greater than can be expressed by our sense of human blood. The material blood of Jesus was no more efficacious to cleanse from sin when it was shed upon "the accursed tree," than when it was flowing in his veins as he went daily about his Father's business. His true flesh and blood were his Life; and they truly eat his flesh and drink his blood, who partake of that divine Life.

3. 32 : 28-26

वल्हांडण सण, जो येशूने त्याच्या वधस्तंभावर चढवण्याच्या आदल्या रात्री निसान महिन्यात आपल्या शिष्यांसोबत खाल्ला, हा एक शोकाकुल प्रसंग होता, दिवसाच्या शेवटी घेतलेले दुःखदायक रात्रीचे जेवण, तेजस्वी कारकीर्दीच्या संधिप्रकाशात, सावल्या वेगाने पडत होत्या; आणि या रात्रीच्या जेवणाने येशूचे कर्मकांड किंवा सवलती कायमचे बंद केल्या.

त्याचे अनुयायी, दु: खी आणि शांत, त्यांच्या मालकाच्या विश्वासघाताच्या वेळेची अपेक्षा करत, स्वर्गीय मान्ना खात होते, ज्याने सत्याच्या छळलेल्या अनुयायांना वाळवंटात खायला दिले होते. त्यांची भाकर खरोखरच स्वर्गातून खाली आली. हे आध्यात्मिक अस्तित्वाचे महान सत्य होते, आजारी लोकांना बरे करणे आणि त्रुटी दूर करणे. त्यांच्या स्वामींनी हे सर्व आधी समजावून सांगितले होते आणि आता ही भाकर त्यांना खायला घालत होती. त्यांनी ही भाकरी घरोघरी नेली होती, इतरांना तो मोडून (समजावून) दिली होती आणि आता ते स्वतःला दिलासा देत होते.

अध्यात्मिक अस्तित्वाच्या या सत्यासाठी, त्यांचे गुरु हिंसाचार सहन करणार होते आणि त्यांच्या दु:खाचा प्याला वाहणार होते. त्याने त्यांना सोडले पाहिजे. सार्वकालिक विजयाच्या महान गौरवाने त्याच्यावर छाया पडली, त्याने आभार मानले आणि म्हणाले, "तुम्ही सर्व प्या."

जेव्हा त्याच्यातील मानवी घटक परमात्म्याशी संघर्ष करत होते तेव्हा आमचे महान शिक्षक म्हणाले: "माझी इच्छा नाही, परंतु तुझी इच्छा पूर्ण हो!" - म्हणजे, माझ्यामध्ये देह नव्हे तर आत्म्याचे प्रतिनिधित्व होऊ दे. ही आध्यात्मिक प्रेमाची नवीन समज आहे. हे सर्व काही ख्रिस्तासाठी किंवा सत्यासाठी देते. ते आपल्या शत्रूंना आशीर्वादित करते, आजारी लोकांना बरे करते, त्रुटी काढून टाकते, मृतांना अपराध आणि पापांपासून उठवते आणि गरीब, नम्र अंतःकरणातील लोकांना सुवार्ता सांगते.

3. 32 : 28-26

The Passover, which Jesus ate with his disciples in the month Nisan on the night before his crucifixion, was a mournful occasion, a sad supper taken at the close of day, in the twilight of a glorious career with shadows fast falling around; and this supper closed forever Jesus' ritualism or concessions to matter.

His followers, sorrowful and silent, anticipating the hour of their Master's betrayal, partook of the heavenly manna, which of old had fed in the wilderness the persecuted followers of Truth. Their bread indeed came down from heaven. It was the great truth of spiritual being, healing the sick and casting out error. Their Master had explained it all before, and now this bread was feeding and sustaining them. They had borne this bread from house to house, breaking (explaining) it to others, and now it comforted themselves.

For this truth of spiritual being, their Master was about to suffer violence and drain to the dregs his cup of sorrow. He must leave them. With the great glory of an everlasting victory overshadowing him, he gave thanks and said, "Drink ye all of it."

When the human element in him struggled with the divine, our great Teacher said: "Not my will, but Thine, be done!" — that is, Let not the flesh, but the Spirit, be represented in me. This is the new understanding of spiritual Love. It gives all for Christ, or Truth. It blesses its enemies, heals the sick, casts out error, raises the dead from trespasses and sins, and preaches the gospel to the poor, the meek in heart.

4. 34 : 29-2

आपल्या प्रभूचे शेवटचे रात्रीचे जेवण आणि त्याच्या शिष्यांसोबत गॅलील समुद्राच्या किनाऱ्यावरील आनंदी सभेत सकाळच्या तेजस्वी तासांमध्ये त्याने घेतलेला शेवटचा आध्यात्मिक नाश्ता यात किती फरक आहे! त्याची निराशा वैभवात गेली होती, आणि त्याच्या शिष्यांचे दु:ख पश्चात्तापात गेले होते, - अंतःकरणे शिस्तबद्ध आणि अभिमानाने दटावले.

4. 34 : 29-2

What a contrast between our Lord's last supper and his last spiritual breakfast with his disciples in the bright morning hours at the joyful meeting on the shore of the Galilean Sea! His gloom had passed into glory, and His disciples' grief into repentance, — hearts chastened and pride rebuked.

5. 35 : 10-19, 25-29

एका नवीन प्रकाशाच्या पहाटे आपल्या प्रभूबरोबरची ही आध्यात्मिक भेट म्हणजे सकाळचे जेवण जे ख्रिश्चन शास्त्रज्ञ स्मरण करतात. ते ख्रिस्तासमोर, सत्यापुढे नतमस्तक होतात, त्याचे पुनरुत्थान होण्यासाठी आणि शांतपणे दैवी तत्त्व, प्रेमाशी संवाद साधण्यासाठी. ते त्यांच्या प्रभूचा मृत्यूवरचा विजय, मृत्यूनंतर देहात त्याची परीक्षा, मानवी परिक्षेचे त्याचे उदाहरण, आणि जेव्हा तो भौतिक दृष्टीतून उठला तेव्हा त्याचे आध्यात्मिक आणि अंतिम स्वर्गारोहण साजरे करतात.

आमचा बाप्तिस्मा सर्व त्रुटींपासून शुद्धीकरण आहे.

आमचा युकेरिस्ट म्हणजे एका देवाशी आध्यात्मिक संवाद. आमची भाकर, "जी स्वर्गातून खाली येते," सत्य आहे. आमचा कप क्रॉस आहे. आमची वाइन प्रेमाची प्रेरणा आहे, मसुदा आमच्या मास्टरने प्याला आणि त्याच्या अनुयायांची प्रशंसा केली.

5. 35 : 10-19, 25-29

This spiritual meeting with our Lord in the dawn of a new light is the morning meal which Christian Scientists commemorate. They bow before Christ, Truth, to receive more of his reappearing and silently to commune with the divine Principle, Love. They celebrate their Lord's victory over death, his probation in the flesh after death, its exemplification of human probation, and his spiritual and final ascension above matter, or the flesh, when he rose out of material sight.

Our baptism is a purification from all error.

Our Eucharist is spiritual communion with the one God. Our bread, "which cometh down from heaven," is Truth. Our cup is the cross. Our wine the inspiration of Love, the draught our Master drank and commended to his followers.

6. 43 : 11-4

येशूचा शेवटचा पुरावा त्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च, सर्वात खात्रीशीर, सर्वात फायदेशीर होता. क्रूर छळ करणार्‍यांची बदनामी, देशद्रोह आणि त्याच्या विश्वासघात करणार्‍याची आत्महत्या, दैवी प्रेमाने त्या माणसाच्या गौरवासाठी आणि देवाच्या खर्‍या कल्पनेला खोडून काढले होते, ज्याची येशूच्या छळकर्त्यांनी थट्टा केली होती आणि त्यांचा वध करण्याचा प्रयत्न केला होता. येशूने शिकवलेल्या सत्याच्या अंतिम प्रदर्शनाने आणि ज्यासाठी त्याला वधस्तंभावर खिळले होते, त्याने जगासाठी एक नवीन युग उघडले. त्याचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी ज्यांनी त्याला मारले त्यांनी तो कायम ठेवला आणि वाढवला.

येशूने कडूपणाचा प्याला प्यायल्यामुळे तो प्रात्यक्षिकांमध्ये उंच झाला. मानवी कायद्याने त्याचा निषेध केला होता, पण तो दैवी विज्ञान दाखवत होता. त्याच्या शत्रूंच्या रानटीपणाच्या आवाक्याबाहेर, तो पदार्थ आणि मृत्यूच्या विरोधात आध्यात्मिक कायद्यानुसार वागत होता आणि तो आध्यात्मिक कायदा त्याला टिकवून ठेवत होता. परमात्म्याने प्रत्येक टप्प्यावर मानवावर मात केली पाहिजे. येशूने शिकवलेले आणि जगलेले विज्ञान जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्ता आणि अशा समजुतींमधून वाढणार्‍या बहुविध त्रुटींबद्दलच्या सर्व भौतिक विश्वासांवर विजय मिळवला पाहिजे.

प्रेमाचा द्वेषावर विजय झाला पाहिजे. मुकुटासाठी काटे बाजूला ठेवण्यापूर्वी सत्य आणि जीवनाने चूक आणि मृत्यूवर विजयावर शिक्कामोर्तब केले पाहिजे, आशीर्वाद खालीलप्रमाणे आहे, "शाब्बास, चांगला आणि विश्वासू सेवक," आणि आत्म्याचे वर्चस्व प्रदर्शित केले जावे.

6. 43 : 11-4

Jesus' last proof was the highest, the most convincing, the most profitable to his students. The malignity of brutal persecutors, the treason and suicide of his betrayer, were overruled by divine Love to the glorification of the man and of the true idea of God, which Jesus' persecutors had mocked and tried to slay. The final demonstration of the truth which Jesus taught, and for which he was crucified, opened a new era for the world. Those who slew him to stay his influence perpetuated and extended it.

Jesus rose higher in demonstration because of the cup of bitterness he drank. Human law had condemned him, but he was demonstrating divine Science. Out of reach of the barbarity of his enemies, he was acting under spiritual law in defiance of matter and mortality, and that spiritual law sustained him. The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

7. 33 : 31-17

येशूच्या स्मरणार्थ जे भाकरी खातात आणि द्राक्षारस पितात ते सर्व खरोखरच त्याचा प्याला पिण्यास, त्याचा वधस्तंभ घेण्यास आणि ख्रिस्त-तत्त्वासाठी सर्व काही सोडण्यास तयार आहेत का? मग या प्रेरणेचा श्रेय मृत संस्काराला का द्यावा, चूक काढून शरीराला "पवित्र, देवाला मान्य" बनवण्याऐवजी सत्य समजले आहे? जर ख्रिस्त, सत्य, प्रात्यक्षिकात आमच्याकडे आला असेल, तर इतर कोणत्याही स्मारकाची आवश्यकता नाही, कारण प्रात्यक्षिक इमॅन्युएल आहे, किंवा देव आमच्याबरोबर आहे; आणि जर एखादा मित्र आपल्या सोबत असेल तर आपल्याला त्या मित्राच्या स्मारकाची गरज का आहे?

ज्यांनी या संस्कारात भाग घेतला त्या सर्वांनी खरोखरच येशूच्या दु:खाचे स्मरण केले असते आणि त्याचा प्याला प्याला असता, तर त्यांनी जगात क्रांती केली असती. भौतिक चिन्हांद्वारे त्याचे स्मरण शोधणारे सर्वजण जर वधस्तंभ उचलतील, आजारी लोकांना बरे करतील, वाईट गोष्टी काढून टाकतील आणि गरिबांना ख्रिस्त किंवा सत्याचा उपदेश करतील - ग्रहणशील विचार - ते सहस्राब्दी आणतील.

7. 33 : 31-17

Are all who eat bread and drink wine in memory of Jesus willing truly to drink his cup, take his cross, and leave all for the Christ-principle? Then why ascribe this inspiration to a dead rite, instead of showing, by casting out error and making the body "holy, acceptable unto God," that Truth has come to the understanding? If Christ, Truth, has come to us in demonstration, no other commemoration is requisite, for demonstration is Immanuel, or God with us; and if a friend be with us, why need we memorials of that friend?

If all who ever partook of the sacrament had really commemorated the sufferings of Jesus and drunk of his cup, they would have revolutionized the world. If all who seek his commemoration through material symbols will take up the cross, heal the sick, cast out evils, and preach Christ, or Truth, to the poor, — the receptive thought, — they will bring in the millennium.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████