रविवारी जानेवारी 9, 2022संस्कार

SubjectSacrament

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 40 : 8

"माझ्या देवा, तुझे मानस पूर्ण करण्यात मला आनंद आहे मी तुझी शिकवण अभ्यासली आहे."Golden Text: Psalm 40 : 8

I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 119 : 1-7


1     ध्द आयुष्य जगणारे लोक सुखी आहेत. ते लोक परमेश्वराची शिकवण पाळतात.

2     जे लोक परमेश्वराचा करार पाळतात ते सुखी आहेत. ते परमेश्वराच्या आज्ञा मानापासून पाळतात.

3     ते लोक वाईट गोष्टी करीत नाहीत. ते परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतात.

4     परमेश्वरा, तू आम्हाला तुझ्या आज्ञा दिल्यास आणि त्या आज्ञा पूर्णपणे पाळायला तू आम्हाला सांगितलेस.

5     परमेश्वरा, मी जर नेहमी तुझे नियम पाळले.

6     तर मी जेव्हा तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करीन तेव्हा मला कधीही लाज वाटणार नाही.

7     मी जेव्हा तुझा चांगलुपणा आणि न्यायीपणा यांचा अभ्यास करीन तेव्हा मी तुला खरोखरच मान देईन.

Responsive Reading: Psalm 119 : 1-7

1.     Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.

2.     Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

3.     They also do no iniquity: they walk in his ways.

4.     Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

5.     O that my ways were directed to keep thy statutes!

6.     Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.

7.     I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.धडा उपदेशबायबल पासून


1. अनुवाद 30 : 6, 9 (से 1st ,), 10, 11

6     तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला व तुमच्या पूर्वजांना आपल्याकडे वळवील आणि त्याच्यावर तुम्ही मन:पूर्वक प्रेम कराल व सुखाने जगाल.

9     मी तुम्हाला सर्व कार्यात यश देईल.

10     पण तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याने सांगितल्याप्रमाणे आचरण ठेवले पाहिजे. नियमशास्त्रातील ग्रंथात सांगितलेल्या आज्ञा व नियम यांचे कसोशीने पालन केले पाहिजे. संपूर्ण अंत:करणाने व संपूर्ण जीवाने तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अनुसरले पाहिजे. तर तुमचे कल्याण होईल.

11     जी आज्ञा मी आता तुम्हांला देत आहे ती पाळायला फारशी अवघड नाही. ती तुमच्या आवाक्याबाहेर नाही.

1. Deuteronomy 30 : 6, 9 (to 1st ,), 10, 11

6     And the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.

9     And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand,

10     If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul.

11     For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

2. 2 इतिहास 34 : 1 (से ,), 2 (से 2nd ,), 8 (दुरुस्ती पाठवले), 8 (से     दुरुस्ती), 14 (हिल्कीया), 16 (से 1st ,), 19, 22 (से 3rd ,), 23 (से 1st ,), 26 (म्हणून), 27, 29, 30 (से 1st ,), 30 (आणि त्याने वाचले)-32, 33 (आणि सर्व)

1     शीया राजा झाला तेव्हा आठ वर्षांचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये एकतीस वर्षे राज्य केले.

2     त्याने वर्तन योग्य प्रकारचे होते. परमेश्वराची त्याच्या कडून जशी अपेक्षा होती तसेच तो वागला. आपला पूर्वज दावीद याच्याप्रामाणे त्याने सत्कृत्ये केली.

8     योशीयाने राज्याची सूत्रे हाती घेतल्याच्या अठराव्या वर्षी... परमेश्वराचे यहूदा आणि मंदिर यांच्या शुध्दीकरणासाठी मंदिराच्या डागडुजीचे हे काम योशीयाने अंगावर घेतले.

14     हिल्कीया या याजकाला मोशेमार्फत आलेला नियमशास्त्राचा ग्रंथ सापडला.

16     शाफानने तो योशीयाकडे आणला.

19     तो शास्त्रग्रंथ ऐकत असता राजा योशीयाने उद्वेगाने कपडे फाडले.

22     हिल्कीया आणि राजाचे सेवक हुल्दा या संदेष्टीकडे गेले.

23     हुल्दा त्यांना म्हणाली:

26     ... यहूदाचा राजा योशीया याला सांग. त्यानेच तुला माझ्याकडे पाठवले आहे की तू नुकतेच जे ऐकलेस त्याविषयी इस्राएलाचा परमेश्वर देव म्हणतो:

27     योशीया, पश्चात्तापाने तू माझ्यापुढे विनम्र झालास. खेदाने आपले कपडे फाडलेस. तू रडलास. तू मृदू अंत:करणाचा असल्यामुळे

29     तेव्हा राजा योशीयाने यहूदा आणि यरुशलेममधील सर्व वडीलधाऱ्यांना भेटीसाठी एकत्र बोलावले.

30     राजा परमेश्वराच्या मंदिरात गेला ... परमेश्वराच्या मंदिरात सापडलेल्या कराराच्या ग्रंथातील सर्व वचने तेथे राजाने त्यांना वाचून दाखवली.

31     मग राजा उभा राहिला. त्याने परमेश्वराशी करार केला. परमेश्वराला अनुसरायचे, त्याचे आज्ञा, नियम आणि विधी पाळायचे त्याने कबूल केले. हे सर्व त्याने मन:पूर्वक करायचे मान्य केले. नियमशास्त्रातील वचनांप्रमाणे वागायचे कबूल केले.

32     मग त्याने यरुशलेम आणि बन्यामिन मधील लोकांना ही या करारपालनात सामील करुन घेतले. यरुशलेमचे लोक आपल्या पूर्वचांच्या देवाचा कारार पाळू लागले.

33     आणि योशीया जिवंत असेपर्यंत लोक आपल्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर याचीच उपासना करत होते.

2. II Chronicles 34 : 1 (to ,), 2 (to 2nd ,), 8 (to sent), 8 (to repair), 14 (Hilkiah), 16 (to 1st ,), 19, 22 (to 3rd ,), 23 (to 1st ,), 26 (as), 27, 29, 30 (to 1st ,), 30 (and he read)-32, 33 (And all)

1     Josiah was eight years old when he began to reign,

2     And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father,

8     Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land, and the house, he sent … to repair the house of the Lord his God.

14     Hilkiah the priest found a book of the law of the Lord given by Moses.

16     And Shaphan carried the book to the king,

19     And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes.

22     And Hilkiah, and they that the king had appointed, went to Huldah the prophetess,

23     And she answered them,

26     …as for the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord, so shall ye say unto him, Thus saith the Lord God of Israel concerning the words which thou hast heard;

27     Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humbledst thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me; I have even heard thee also, saith the Lord.

29     Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem.

30     And the king went up into the house of the Lord, … and he read in their ears all the words of the book of the covenant that was found in the house of the Lord.

31     And the king stood in his place, and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord, and to keep his commandments, and his testimonies, and his statutes, with all his heart, and with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book.

32     And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers.

33     And all his days they departed not from following the Lord, the God of their fathers.

3. मत्तय 15: 1

1     तेव्हा यरूशलेमाहून काही परूशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक येशूकडे आले व म्हणाले.

3. Matthew 15 : 1

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

4. मार्क 7 : 5 (का)-8

5     तुझे शिष्य वाडवडिलांच्या रुढी का पाळत नाहीत हात न धुता का जेवतात?

6     येशू त्यांना म्हणाला, यशयाने जेव्हा तुम्हा ढोंगी लोकांविषयी भविष्य केले तेव्हा त्याचे बरोबरच होते. यशया लिहितो, हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात परंतु त्याची अंत:करणे माझ्यापासून दूर आहेत,

7     ते व्यर्थ माझी उपासना करतात कारण ते लोकांना शास्त्र म्हणून जे शिकवितात ते मनुष्यांनी केलेले नियम असतात.

8     तुम्ही देवाच्या आज्ञा पाळत नाही, तर आता तुम्ही मनुष्याची शिकवण पाळता आहात.

4. Mark 7 : 5 (Why)-8

5     Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

6     He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.

7     Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

8     For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

5. मार्क 12: 28-34

28     त्यानंतर एका नियमशास्त्राच्या शिक्षकाने त्यांना वाद घातलाना ऐकले. येशूने त्यांना किती चांगल्या प्रकारे उत्तर दिले ते पाहिले. तेव्हा त्याने विचारले, सर्व आज्ञांत महत्त्वची पाहिली आज्ञा कोणती?

29     येशूने उत्तर दिले, पहिली महत्त्वाची आज्ञा ही, हे इस्त्राएला, ऐक, आपला प्रभु देव अनन्य आहे.

30     तू आपला देव जो तुझा प्रभु आहे, त्याजवर संपूर्ण अत:करणाने, संपूर्ण जिवाने, संपूर्ण मनाने आणि संपूर्ण शक्तीने प्रीति कर.

31     दुसरी आज्ञा ही आहे, जशी आपणांवर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर. यापेक्षा दुसरी कोणतीही आज्ञा मोठी नाही.

32     तो मनुष्य उत्तरला, देव एकच आहे, गुरूजी, आणि त्याच्याशिवाय कोणीही नाही असे आपण म्हणता ते योग्य बोललात.

33     त्याच्यावर पूर्ण अंत:करणाने, पूर्ण समजुतीने, पूर्ण शक्तीने आणि जशी आपणार तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति करणे हे सर्व यज्ञ व अर्पणे, जी आपणास करण्याची आज्ञा दिली आहे, त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे आहे.

34     येशूने पाहिले की, त्या मनुष्याने शहाणपणाने उत्तर दिले आहे. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, तू देवाच्या राज्यापासून दूर नाहीस. त्यांनतर त्याला प्रश्न विचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

5. Mark 12 : 28-34

28     And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

29     And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

30     And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

31     And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

32     And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

33     And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

34     And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

6. योहान 5 : 39

39     तुम्ही शास्त्राचा काळजीपूर्वक अभ्यास करता. त्या शास्त्राच्या द्वारे आपल्याला अनंतकाळचे जीवन मिळते, असे तुम्हांला वाटते, तेच शास्त्र माझ्याविषयी सांगते!

6. John 5 : 39

39     Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

7. इफिसकरांस 1: 3, 4, 12, 13

3     आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो. त्याने स्वर्गराज्यातील प्रत्येक आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आम्हांला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे.

4     ख्रिस्तामध्ये देवाने आम्हांला जग निर्माण होण्यापूर्वी त्याच्या आमच्यावरिल प्रेमामुळे त्याच्यासमोर आम्ही निर्दोष व पवित्र असावे म्हणून निवडले आहे.

12     यासाठी की, ज्या आम्ही ख्रिस्तावर अगोदरच आशा ठेवली होती, त्या आम्हांकडून त्याच्या गौरवाची स्तुति व्हावी.

13     ख्रिस्ताद्वारे तुम्हीसुद्धा जेव्हा सत्याची म्हणजे तुमच्या तारणाची सुवार्ता ऐकली आणि ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, तेव्हा पवित्र आत्म्याच्या अभिवचनाचा देवाने तुम्हांवर शिक्का मारला.

7. Ephesians 1 : 3, 4, 12, 13

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

4     According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

12     That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

13     In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,विज्ञान आणि आरोग्य


1. 496 : 6 (ख्रिश्चन विज्ञान मध्ये)-8

…ख्रिश्चन विज्ञानात, पहिले कर्तव्य म्हणजे देवाची आज्ञा पाळणे, एक मन असणे आणि दुसऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करणे.

1. 496 : 6 (in Christian)-8

…in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

2. 9 : 5-16

सर्व प्रार्थनेची परीक्षा या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये आहे: हे विचारल्यामुळे आपण आपल्या शेजाऱ्यावर अधिक प्रेम करतो का? आपल्या प्रार्थनेत सातत्यपूर्ण राहून आपण आपल्या विनंत्या प्रामाणिकपणाचा पुरावा देत नसतानाही, काहीतरी चांगल्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल समाधानी होऊन आपण जुना स्वार्थ साधतो का? जर स्वार्थीपणाने दयाळूपणाला स्थान दिले असेल तर आपण आपल्या शेजाऱ्याचा निःस्वार्थपणे विचार करू आणि जे आपल्याला शाप देतात त्यांना आशीर्वाद देऊ; परंतु आपण हे महान कर्तव्य केवळ विचारून पूर्ण करू शकत नाही. आपण आपल्या आशा आणि विश्वासाच्या फळाचा आनंद घेण्यापूर्वी एक क्रॉस उचलला पाहिजे.

2. 9 : 5-16

The test of all prayer lies in the answer to these questions: Do we love our neighbor better because of this asking? Do we pursue the old selfishness, satisfied with having prayed for some- thing better, though we give no evidence of the sincerity of our requests by living consistently with our prayer? If selfishness has given place to kindness, we shall regard our neighbor unselfishly, and bless them that curse us; but we shall never meet this great duty simply by asking that it may be done. There is a cross to be taken up before we can enjoy the fruition of our hope and faith.

3. 239 : 13-32

ख्रिश्चन विज्ञानाचा शब्द शास्त्रवचनीय आहे: "दुष्टांनी दुष्टपणाने जगणे थांबवावे. त्यांनी वाईट विचार सोडून द्यावे. त्यांनी परमेश्वराला शरण यावे."

आपली प्रगती तपासण्यासाठी आपण हे शिकले पाहिजे की आपले स्नेह कुठे आहेत आणि आपण कोणाला देव मानतो आणि त्याचे पालन करतो. जर दैवी प्रेम आपल्यासाठी जवळचे, प्रिय आणि अधिक वास्तविक होत असेल, तर पदार्थ आत्म्याला अधीन होत आहे. आपण ज्या वस्तूंचा पाठपुरावा करतो आणि आपण जो आत्मा प्रकट करतो ते आपला दृष्टिकोन प्रकट करतात आणि आपण काय जिंकत आहोत हे दर्शवितात.

नश्वर मन हे मानवी हेतूंचे मान्य आसन आहे. ते भौतिक संकल्पना तयार करते आणि शरीराच्या प्रत्येक विसंगत कृतीची निर्मिती करते. दैवी मनातून कृती झाली तर कृती सुसंवादी असते. जर ते चुकीच्या नश्वर मनातून आले असेल तर ते विसंगत आहे आणि पाप, आजार आणि मृत्यूमध्ये समाप्त होते. ते दोन विरुद्ध स्रोत कधीही झरे किंवा प्रवाहात मिसळत नाहीत. परिपूर्ण मन परिपूर्णता पुढे पाठवते, कारण देव मन आहे. अपूर्ण नश्वर मन स्वतःचे साम्य पुढे पाठवते, ज्याबद्दल ज्ञानी मनुष्य म्हणाला, "सर्व व्यर्थ आहे."

3. 239 : 13-32

The watchword of Christian Science is Scriptural: "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts."

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

Mortal mind is the acknowledged seat of human motives. It forms material concepts and pro-duces every discordant action of the body. If action proceeds from the divine Mind, action is harmonious. If it comes from erring mortal mind, it is discordant and ends in sin, sickness, death. Those two opposite sources never mingle in fount or stream. The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

4. 9 : 17-21 (से 1st .), 25-4

तुम्ही "तुझा देव परमेश्वर ह्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जिवाने व पूर्ण मनाने प्रीति करा" का? या आज्ञेत बरेच काही समाविष्ट आहे, अगदी सर्व केवळ भौतिक संवेदना, स्नेह आणि उपासना यांचे समर्पण.

तुम्ही ख्रिस्तासाठी, सत्यासाठी सर्व काही सोडण्यास तयार आहात आणि म्हणून पापी लोकांमध्ये गणले जाण्यास तयार आहात का? नाही! तुम्हाला हा बिंदू गाठायचा आहे का? नाही! मग त्याबद्दल लांबलचक प्रार्थना का करायच्या आणि ख्रिस्ती व्हायला का विचारायचे, कारण तुम्हाला आमच्या प्रिय स्वामीच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याची पर्वा नाही? जर त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण करण्यास तयार नसाल, तर आपण त्याच्या स्वभावाचे भागीदार व्हावे अशी ओठांनी प्रार्थना का करावी? सातत्यपूर्ण प्रार्थना म्हणजे बरोबर करण्याची इच्छा. प्रार्थनेचा अर्थ असा आहे की आपल्याला चालण्याची इच्छा आहे आणि आपल्याला ते प्राप्त होईल तितके प्रकाशात चालत राहू, जरी रक्तस्त्राव पावलांनी, आणि धीराने परमेश्वराची वाट पाहत राहिल्यास, आपण आपल्या वास्तविक इच्छा त्याच्याकडून पुरस्कृत करण्यासाठी सोडू.

4. 9 : 17-21 (to 1st .), 25-4

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship.

Are you willing to leave all for Christ, for Truth, and so be counted among sinners? No! Do you really desire to attain this point? No! Then why make long prayers about it and ask to be Christians, since you do not care to tread in the footsteps of our dear Master? If unwilling to follow his example, why pray with the lips that you may be partakers of his nature? Consistent prayer is the desire to do right. Prayer means that we desire to walk and will walk in the light so far as we receive it, even though with bleeding footsteps, and that waiting patiently on the Lord, we will leave our real desires to be rewarded by Him.

5. 256 : 19-23

आपल्या आज्ञापालनाची मागणी करणारा कोण आहे? जो, पवित्र शास्त्राच्या भाषेत, "स्वर्गातील सैन्यात आणि पृथ्वीवरील रहिवाशांमध्ये त्याच्या इच्छेनुसार करतो; आणि कोणीही त्याचा हात रोखू शकत नाही, किंवा त्याला म्हणू शकत नाही, तू काय करतोस?"

5. 256 : 19-23

Who is it that demands our obedience? He who, in the language of Scripture, "doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay His hand, or say unto Him, What doest Thou?"

6. 184 : 12-18

सत्य, जीवन आणि प्रेम या माणसाच्या एकमेव न्याय्य आणि शाश्वत मागण्या आहेत आणि त्या आध्यात्मिक कायदेकर्ता आहेत, दैवी नियमांद्वारे आज्ञाधारकतेची अंमलबजावणी करतात.

दैवी बुद्धिमत्तेद्वारे नियंत्रित, मनुष्य सुसंवादी आणि शाश्वत आहे. जे काही खोट्या विश्वासाने चालवले जाते ते बेताल आणि नश्वर आहे.

6. 184 :12-18

Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine statutes.

Controlled by the divine intelligence, man is harmonious and eternal. Whatever is governed by a false belief is discordant and mortal.

7. 375 : 11-20

ख्रिश्चन शास्त्रज्ञ दाखवतात की दैवी मन बरे करते, तर संमोहनतज्ञ त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या रुग्णाला काढून टाकतो. कोणत्याही व्यक्तीला त्याची मानसिकता कोणत्याही मानसिक स्वैराचार किंवा कुप्रथेला देऊन त्याचा फायदा होत नाही. सर्व अवैज्ञानिक मानसिक प्रथा चुकीच्या आणि शक्तीहीन आहेत आणि त्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यामुळे निष्फळ ठरल्या पाहिजेत. खरा ख्रिश्चन शास्त्रज्ञ त्याच्या रुग्णाच्या मानसिक आणि नैतिक सामर्थ्यात भर घालत आहे आणि त्याच्या रुग्णाची आध्यात्मिकता वाढवत आहे आणि त्याला दैवी प्रेमाद्वारे शारीरिकरित्या पुनर्संचयित करत आहे.

7. 375 : 11-20

The Christian Scientist demonstrates that divine Mind heals, while the hypnotist dispossesses the patient of his individuality in order to control him. No person is benefited by yielding his mentality to any mental despotism or malpractice. All unscientific mental practice is erroneous and powerless, and should be understood and so rendered fruitless. The genuine Christian Scientist is adding to his patient's mental and moral power, and is increasing his patient's spirituality while restoring him physically through divine Love.

8. 381 : 8-12, 15-4

काही कथित कायद्याचे उल्लंघन करताना, तुम्ही म्हणता की धोका आहे. ही भीती धोका आहे आणि शारीरिक प्रभावांना प्रेरित करते. नैतिक किंवा अध्यात्मिक नियमाशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीचा भंग केल्याचा आपल्याला वास्तविक त्रास होत नाही. … देव कायदा निर्माता आहे, परंतु तो रानटी संहितेचा लेखक नाही. अमर्याद जीवन आणि प्रेमात, कोणताही आजार, पाप किंवा मृत्यू नाही आणि पवित्र शास्त्र घोषित करतात की आपण जगतो, हलतो आणि असीम देवामध्ये आपले अस्तित्व आहे.

नश्वर मनाच्या कायद्यांचा कमी विचार करा, आणि आपण लवकरच मनुष्याच्या देवाने दिलेले प्रभुत्व समजून घ्याल. आरोग्याशी संबंधित मानवी सिद्धांतांमधून बाहेर पडण्याचा तुमचा मार्ग तुम्हाला समजला पाहिजे, अन्यथा तुम्ही काही आजारांपासून पूर्णपणे मुक्त आहात यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. मन हे पदार्थात नाही हे समजून घेतल्याशिवाय माणसाचे सुसंवाद आणि अमरत्व कधीही पोहोचणार नाही. चला आजारपणाला एक नियमबाह्य म्हणून हद्दपार करू या, आणि शाश्वत सुसंवादाच्या नियमाचे पालन करूया - देवाचा नियम. अन्यायकारक शिक्षा रद्द करणे हा मनुष्याचा नैतिक अधिकार आहे, जे दैवी अधिकाराने कधीही दिलेले नाही.

ख्रिस्त येशूने आरोग्याच्या भौतिक नियमांच्या उल्लंघनासाठी दंड ठोठावणारी चूक रद्द केली; त्याने पदार्थाचे कथित नियम रद्द केले, आत्म्याच्या सामंजस्याला विरोध केला, दैवी अधिकाराचा अभाव आणि त्यांच्या मंजुरीसाठी केवळ मानवी मान्यता आहे.

8. 381 : 8-12, 15-4

When infringing some supposed law, you say that there is danger. This fear is the danger and induces the physical effects. We cannot in reality suffer from breaking anything except a moral or spiritual law. … God is the lawmaker, but He is not the author of barbarous codes. In infinite Life and Love there is no sickness, sin, nor death, and the Scriptures declare that we live, move, and have our being in the infinite God.

Think less of the enactments of mortal mind, and you will sooner grasp man's God-given dominion. You must understand your way out of human theories relating to health, or you will never believe that you are quite free from some ailment. The harmony and immortality of man will never be reached without the understanding that Mind is not in matter. Let us banish sickness as an outlaw, and abide by the rule of perpetual harmony, — God's law. It is man's moral right to annul an unjust sentence, a sentence never inflicted by divine authority.

Christ Jesus overruled the error which would impose penalties for transgressions of the physical laws of health; he annulled supposed laws of matter, opposed to the harmonies of Spirit, lacking divine authority and having only human approval for their sanction.

9. 307 : 25 (दिव्य)-30

दैवी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर प्रभुत्व देतो. मनुष्याला भौतिक आधारावर निर्माण केले गेले नाही, किंवा भौतिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही जे आत्म्याने कधीही केले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

9. 307 : 25 (The divine)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

10. 311 : 22-25

जेव्हा मानवतेला हे विज्ञान समजेल, तेव्हा तो मनुष्यासाठी जीवनाचा नियम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च नियम, जो सामंजस्य आणि अमरत्वाद्वारे भौतिक अर्थांवर विजय मिळवतो.

10. 311 : 22-25

When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

11. 497 : 24(आणि)-27

आणि आम्ही जागृत राहण्याचे वचन देतो, आणि ते मन आमच्यामध्ये असावे जे ख्रिस्त येशूमध्ये देखील होते; जसे आपण इतरांशी वागू इच्छितो तसे ते आपल्याशी करावे; आणि दयाळू, न्यायी आणि शुद्ध असणे.

11. 497 : 24(And)-27

And we solemnly promise to watch, and pray for that Mind to be in us which was also in Christ Jesus; to do unto others as we would have them do unto us; and to be merciful, just, and pure.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████