रविवारी जानेवारी 8, 2023संस्कार

SubjectSacrament

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: योहान 14: 21

"ज्याच्याकडे माझ्या आज्ञा आहेत आणि त्या जो पाळतो, तो असा आहे की जो माझ्यावर प्रीति करतो, त्याच्यावर पिता प्रीति करील."Golden Text: John 14 : 21

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: फलिप्पैकरांस 2: 5-13


5     ख्रिस्त येशूच्या ठायी जे विचार होते तसेच तुमचेही असू द्या.

6     जरी तो देवाच्या स्वरुपाचा होता तरी देवासारखे असणे हे संपत्ती राखून ठेवण्यासारखे मानले नाही.

7     उलट त्याने सर्व काही सोडून दोल, आणि त्याने गुलामाचे स्वरुप धारण केले आणि मनुष्याचे रुप धारण केले व तो आपल्या दिसण्यात मनुष्यासारखा झाला.

8     त्याने स्वत:ला नम्र केले. आणि मरेपर्यंत तो आज्ञाधारक राहिला. होय, वधस्तंभावरच्या मरणापर्यंत तो नम्र झाला.

9     म्हणून देवाने सुद्धा त्याला अत्युच्च केले, व सर्व नावाहून जे नाव श्रष्ठ आहे ते त्याला दिले.

10     यासाठी की, स्वर्गात, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली जे आहेत त्या सर्वांनी येशूच्या नावाच्या महिम्यासाठी गुडघे टेकावेत.

11     व प्रत्येक जिभेने जाहीर करावे की, येशू खिस्त हा देव पिता आहे.

12     म्हणून माझ्या प्रियांनो, जसे तुम्ही मी प्रत्यक्ष असतानाच नव्हे तर आता दूर असतानासुद्धा आज्ञा पाळता तसे भीतीने कापत तुमचे तारण पूर्ण होण्यासाठी कार्य करीत राहा.

13     कारण देवच असा एक आहे जो तुमच्यामध्ये कार्य करण्याची इच्छा निर्माण करतो व तो संतुष्ट होईल अशा रीतीने कार्य पूर्णत्वास नेतो.

Responsive Reading: Philippians 2 : 5-13

5.     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

6.     Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

7.     But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:

8.     And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.

9.     Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:

10.     That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;

11.     And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

12.     Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13.     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मीखा 6: 6-8

6     परमेश्वराला भेटायला येताना मी काय आणले पाहिजे? स्वर्गातील परमेश्वरापुढे नतमस्तक होताना मी काय केले पाहिजे? होमार्पणे व एक वर्षाचे वासरु घेऊन मी परमेश्वरापुढे यावे का?

7     1,000 मेंढे व 10,000 तेलाच्या नद्या यांनी परमेश्वर प्रसन्न होईल का? माझ्या पापांची किंमत म्हणून मी माझे पहिले अपत्य द्यावे का? माझ्या पोटच्या पोराला माझ्या पापांची किंमत चुकती करण्याकरिता द्यावे का?

8     हे माणसा, चांगुलपणा म्हणजे काय हे परमेश्वराने तुला सांगितले. परमेश्वर तुमच्याकडून पुढील गोष्टींची अपेक्षा करतो. दुसऱ्यांशी न्यायाने वागा. दया व निष्ठा ह्यावर प्रेम करा. तुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन राहा.

1. Micah 6 : 6-8

6     Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?

7     Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. मत्तय 4: 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. मत्तय 5: 1-12, 16

1     शूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

3     जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे.

4     जे शोक करतात ते धन्य, कारण त्याचे सांत्वन करण्यात येईल.

5     जे नम्र ते धन्य, कारण त्यांना वचनदत्त भूमीचे वतन मिळेल.

6     ज्यांना नीतीने वागण्याची तहान व भूक लागली आहे ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील.

7     जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांचावर दया करण्यत येईल.

8     जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते देवाला पाहतील.

9     जे शांति करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हटले जाईल.

10     नीतिमत्त्वासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे.

11     जेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची निंदा करतील, तुमचा छळ करतील व लबाडीने तुमच्याविरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य आहात.

12     आनंद करा आणि उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापूर्वी होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला.

16     तुम्ही सुद्धा इतरांच्यासाठी प्रकाश असले पाहिजे. यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कामे पाहावी आणि तुमचा पिता जो स्वर्गात आहे त्याचे गौरव करावे.

3. Matthew 5 : 1-12, 16

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4     Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7     Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9     Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11     Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

16     Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

4. मत्तय 10: 1, 5-8, 12-14

1     येशूने आपल्या बारा शिष्यांना आपल्याजवळ बोलाविले, आणि त्याने त्यांना भुते घालविण्याचा अधिकार दिला. तसेच प्रत्येक आजार व दुखणी बरे करण्याचा अधिकार दिला.

5     या बाराजणांना पुढील सूचना देऊन पाठविण्यात आले. यहूदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी लोकांच्या कोणत्याही नगरात प्रवेश करू नका.

6     तर त्याऐवजी इस्राएलच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे जा.

7     तुम्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा. स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे.

8     रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठावा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तुम्हांला फुकट मिळाले आहे म्हणून फुकट द्या.

12     त्या घरात प्रवेश करतेवेळे येथे शांति नांदो असे म्हणा.

13     जर ते घर खरोखर योग्य असेल तर तुमची शांति तेथे राहील पण जर ते घर योग्य नसेल तर तुमची शांति तुमच्याकडे परत येईल.

14     आणि जो कोणी तुम्हांला स्वीकारणार नाही किंवा तुमचे शब्द ऐकणार नाही तेव्हा त्याच्या घरातून किंवा नगरातून बाहेर पडताना तुम्ही आपल्या पायाची धूळ झटकून टाका.

4. Matthew 10 : 1, 5-8, 12-14

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

6     But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7     And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

12     And when ye come into an house, salute it.

13     And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

14     And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

5. मत्तय 26: 17-20, 26-29

17     बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशी येशूचे शिष्य त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, वल्हांडण सणाच्या जेवणाची सर्व तयारी आम्ही करणार आहोत. वल्हांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तुमची इच्छा आहे?

18     येशू म्हणाला, ज्याला मी ओळखतो अशा त्या माणसाकडे खेड्यात जा आणि त्याला म्हणा, गुरूजी म्हणतात: माझी वेळ जवळ आली आहे. तुझ्या घरी मी माझ्या शिष्यांसह वल्हांडण सण साजरा करणार आहे.

19     येशूने जे सांगितले होते ते त्याच्या शिष्यांनी केले आणि त्यांनी वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.

20     संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या शिष्यांबरोबर मेजाशी जेवावयास बसला.

26     ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. तिच्याबद्दल देवाचे उपकार मानले. आणि ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या शिष्यांना दिली. तो म्हणाला, हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे.

27     नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले आणि तो शिष्यांना दिला. येशू म्हणाला, तुम्ही सर्वांनी यातील प्यावे. कारण हे माझे रक्त आहे,

28     हे नवा करार प्रस्थापित करते. ते पुष्कळ लोकांकरिता ओतले जात आहे. यासाठी की त्यांच्या पापांची क्षमा व्हावी.

29     मी तुम्हांला सांगतो: माझ्या पित्याच्या राज्यात आपण सर्व एकत्र येईपर्यंत मी नवा द्राक्षारस पिणार नाही.

5. Matthew 26 : 17-20, 26-29

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26     And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27     And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

28     For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29     But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.

6. मत्तय 27: 1, 33, 35 (ते) (से 1st ,)

1     जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सर्व मुख्य याजक व वडीलजन यांनी येशूविरूद्ध कट केला. आणि कशा प्रकारे येशूला ठार मारायचे याचा विचार केला.

33     जेव्हा ते गुलगुथा म्हणजे कवटीची जागा नावाच्या ठिकाणी येऊन पोहोचले.

35     ... त्यांनी त्याला वधस्तंभावर खिळले.

6. Matthew 27 : 1, 33, 35 (they) (to 1st ,)

1     When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

33     And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

35     …they crucified him.

7. मार्क 16: 9, 14, 15, 17, 18

9     आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी येशू उठल्यावर त्याने प्रथम मरीया मग्दालियाला, जिच्यातून त्याने सात भुते काढली होती, तिला दर्शन दिले.

14     नंतर अकरा जण जेवत बसले असता येशू त्यांना प्रगट झाला. त्याने शिष्यांच्या अविश्वासाबद्दल आणि त्यांच्या अंत:करणाच्या कठोरतेबद्दल त्यांना समज दिली. कारण ज्यांनी त्याला उठल्यावर पाहिले होते त्यांच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला नाही.

15     तो त्यांना म्हणाला, संपूर्ण जगात जा आणि सर्व सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा.

17     परंतु जो विश्वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही चिन्हे असतील, ते माझ्या नावाने भुते काढतील, ते नव्या नव्या भाषा बोलतील.

18     ते आपल्या हातांनी साप उचलतील आणि ते कोणतेही विष पितील तेव्हा ते त्यांना बाधणार नाही. ते आजाऱ्यांवर हात ठेवतील आणि ते बरे होतील.

7. Mark 16 : 9, 14, 15, 17, 18

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

8. लूक 24: 45, 50-53

45     नंतर पवित्र शास्त्र समजण्यासाठी त्याने त्यांची मने उघडली.

50     नंतर तो त्यांना बाहेर दूरवर बेथानीपर्यंत घेऊन गेला आणि त्याने हात वर करुन आशीर्वाद दिला.

51     तो त्यांना आशीर्वाद देत असतानाच तो त्यांना सोडून गेला. आणि त्याला स्वर्गात घेण्यात आले.

52     नंतर त्यांनी त्याची उपासना केली व ते मोठ्या आनंदाने यरुशलेमाला परतले.

53     आणि देवाची सतत स्तुति करीत ते मंदिरात राहिले.

8. Luke 24 : 45, 50-53

45     Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

50     And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

51     And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.

52     And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

53     And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 4 : 5-11

आपल्या सद्गुरुच्या आज्ञा पाळणे आणि त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण करणे, हे त्याच्यावरचे आपले ऋण आहे आणि त्याने केलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल आपल्या कृतज्ञतेचा एकमेव योग्य पुरावा आहे. एकनिष्ठ आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी बाह्य उपासना स्वतःच पुरेशी नाही, कारण त्याने असे म्हटले आहे: "जर तुम्ही माझ्यावर प्रेम कराल तर माझ्या आज्ञा पाळा."

1. 4 : 5-11

To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done. Outward worship is not of itself sufficient to express loyal and heartfelt gratitude, since he has said: "If ye love me, keep my commandments."

2. 496 : 5-8

तुम्ही शिकाल की ख्रिश्चन सायन्समध्ये पहिले कर्तव्य म्हणजे देवाची आज्ञा पाळणे, एक मन असणे आणि दुसऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करणे.

2. 496 : 5-8

You will learn that in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

3. 256 : 19-27

आमच्या आज्ञाधारकपणाची मागणी करणारा कोण आहे? जो, शास्त्राच्या भाषेत, "पृथ्वीवरचा मनुष्यप्राणी खरच महत्वाचा नाही. स्वर्गीय सामर्थ्यांत व पृथ्वीवरच्या माणसांत देवाच्याच इच्छेने सर्व काही घडते त्याच्या सामर्थ्यशाली हाताला कोणी अडवू शकत नाही."

असीम प्रेमाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणतेही रूप किंवा शारीरिक संयोजन पुरेसे नाही. देवाची मर्यादित आणि भौतिक भावना औपचारिकता आणि संकुचिततेकडे नेत आहे; ते ख्रिश्चन धर्माच्या आत्म्याला शांत करते.

3. 256 : 19-27

Who is it that demands our obedience? He who, in the language of Scripture, "doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay His hand, or say unto Him, What doest Thou?"

No form nor physical combination is adequate to represent infinite Love. A finite and material sense of God leads to formalism and narrowness; it chills the spirit of Christianity.

4. 25 : 13-21

येशूने प्रात्यक्षिकाद्वारे जीवनाचा मार्ग शिकवला, जेणेकरून हे दैवी तत्व आजारी लोकांना कसे बरे करते, त्रुटी दूर करते आणि मृत्यूवर विजय कसा मिळवतो हे आपल्याला समजू शकेल. ज्याची उत्पत्ती कमी आध्यात्मिक होती अशा कोणत्याही माणसापेक्षा येशूने देवाचा आदर्श मांडला. देवाच्या आज्ञाधारकतेने, त्याने इतर सर्वांपेक्षा अधिक आध्यात्मिकरित्या सिद्ध केले. म्हणून त्याच्या सल्ल्याची शक्ती, "जर तुम्ही माझ्यावर प्रेम करत असाल तर माझ्या आज्ञा पाळा."

4. 25 : 13-21

Jesus taught the way of Life by demonstration, that we may understand how this divine Principle heals the sick, casts out error, and triumphs over death. Jesus presented the ideal of God better than could any man whose origin was less spiritual. By his obedience to God, he demonstrated more spiritually than all others the Principle of being. Hence the force of his admonition, "If ye love me, keep my commandments."

5. 27 : 22-27

येशूने एका वेळी सत्तर विद्यार्थ्यांना पाठवले, परंतु केवळ अकरा जणांनी एक वांछनीय ऐतिहासिक रेकॉर्ड सोडला. परंपरेने त्याचे श्रेय दोन किंवा तीनशे इतर शिष्यांना दिले आहे ज्यांनी नाव सोडले नाही. "अनेकांना बोलावले जाते, परंतु काही निवडले जातात." ते कृपेपासून दूर गेले कारण त्यांना त्यांच्या गुरूची सूचना खरोखरच समजली नाही.

5. 27 : 22-27

Jesus sent forth seventy students at one time, but only eleven left a desirable historic record. Tradition credits him with two or three hundred other disciples who have left no name. "Many are called, but few are chosen." They fell away from grace because they never truly understood their Master's instruction.

6. 242 : 9-14, 30-3

स्वर्गाकडे जाण्याचा एकच मार्ग आहे, सुसंवाद आहे आणि दैवी विज्ञानातील ख्रिस्त आपल्याला हा मार्ग दाखवतो. चांगले, देव आणि त्याचे प्रतिबिंब याशिवाय - दुसरे कोणतेही वास्तव जाणून घेणे - जीवनाचे दुसरे कोणतेही भान नसणे, आणि तथाकथित वेदना आणि इंद्रियांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.

दैवी विज्ञानाची बोटे दाखवतात की आपला मास्टर कसा मार्गक्रमण करतो आणि ख्रिश्चनांना केवळ व्यवसायाऐवजी त्याने दिलेला पुरावा आवश्यक आहे. आपण जगापासून अध्यात्मिक अज्ञान लपवू शकतो, परंतु आपण अज्ञान किंवा ढोंगीपणाद्वारे विज्ञान आणि आध्यात्मिक चांगल्याच्या प्रदर्शनात कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही.

6. 242 : 9-14, 30-3

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

The finger-posts of divine Science show the way our Master trod, and require of Christians the proof which he gave, instead of mere profession. We may hide spiritual ignorance from the world, but we can never succeed in the Science and demonstration of spiritual good through ignorance or hypocrisy.

7. 31: 12-22 (से.)

ख्रिश्चन कर्तव्यांच्या यादीत प्रथम, त्याने आपल्या अनुयायांना सत्य आणि प्रेमाची उपचार शक्ती शिकवली. त्यांनी मृत समारंभांना महत्त्व दिले नाही. तो जिवंत ख्रिस्त आहे, व्यावहारिक सत्य, जो येशूला कृतीत त्याचे अनुसरण करणाऱ्या सर्वांसाठी "पुनरुत्थान आणि जीवन" बनवतो. त्याच्या मौल्यवान नियमांचे पालन करून, - त्याच्या प्रात्यक्षिकाचे अनुसरण करून, जे आपल्याला समजले आहे, आपण त्याचा प्याला पितो, त्याची भाकर खातो, त्याच्या शुद्धतेने बाप्तिस्मा घेतो; आणि शेवटी आपण विश्रांती घेऊ, त्याच्याबरोबर बसू, मृत्यूवर विजय मिळवणाऱ्या दैवी तत्त्वाची पूर्ण जाणीव करून.

7. 31 : 12-22 (to .)

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached no importance to dead ceremonies. It is the living Christ, the practical Truth, which makes Jesus "the resurrection and the life" to all who follow him in deed. Obeying his precious precepts, — following his demonstration so far as we apprehend it, — we drink of his cup, partake of his bread, are baptized with his purity; and at last we shall rest, sit down with him, in a full understanding of the divine Principle which triumphs over death.

8. 32: 3-25

प्राचीन रोममध्ये, सैनिकाला त्याच्या सेनापतीशी निष्ठा घेण्याची शपथ घेणे आवश्यक होते. या शपथेचा लॅटिन शब्द होता आणि आपला इंग्रजी शब्द संस्कार हा त्यातून आला आहे. ज्यूंमध्ये, मेजवानीच्या मास्टरने प्रत्येक पाहुण्याला द्राक्षारसाचा प्याला देण्याची एक प्राचीन प्रथा होती. पण युकेरिस्ट रोमन सैनिकाच्या शपथेचे स्मरण करत नाही, किंवा वाइन, आनंददायक प्रसंगी आणि ज्यू संस्कारांमध्ये, आमच्या प्रभूचा प्याला वापरला जात नाही. प्याला त्याचा कटू अनुभव दर्शवितो, - त्याने प्रार्थना केलेला प्याला त्याच्याकडून निघून जाऊ शकतो, जरी त्याने दैवी आदेशाला पवित्र अधीनतेने नमन केले.

"ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. तिच्याबद्दल देवाचे उपकार मानले. आणि ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या शिष्यांना दिली. तो म्हणाला, हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले आणि तो शिष्यांना दिला. येशू म्हणाला, तुम्ही सर्वांनी यातील प्यावे. कारण हे माझे रक्त आहे."

जर संस्कार ब्रेड आणि वाईनच्या वापरापुरते मर्यादित असेल तर खरा अर्थ आध्यात्मिकरित्या गमावला जातो. शिष्यांनी जेवले होते, तरीही येशूने प्रार्थना केली आणि त्यांना भाकर दिली. हा शब्दशः अर्थाने मूर्खपणा ठरला असता; पण त्याच्या आध्यात्मिक अर्थाने ते नैसर्गिक आणि सुंदर होते.

8. 32 : 3-25

In ancient Rome a soldier was required to swear allegiance to his general. The Latin word for this oath was sacramentum, and our English word sacrament is derived from it. Among the Jews it was an ancient custom for the master of a feast to pass each guest a cup of wine. But the Eucharist does not commemorate a Roman soldier's oath, nor was the wine, used on convivial occasions and in Jewish rites, the cup of our Lord. The cup shows forth his bitter experience, — the cup which he prayed might pass from him, though he bowed in holy submission to the divine decree.

"As they were eating, Jesus took bread, and blessed it and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them saying, Drink ye all of it."

The true sense is spiritually lost, if the sacrament is confined to the use of bread and wine. The disciples had eaten, yet Jesus prayed and gave them bread. This would have been foolish in a literal sense; but in its spiritual signification, it was natural and beautiful.

9. 43: 21-4

येशूने कडूपणाचा प्याला प्यायल्यामुळे प्रात्यक्षिकात तो उंच झाला. मानवी कायद्याने त्याचा निषेध केला होता, पण तो दैवी विज्ञान दाखवत होता. त्याच्या शत्रूंच्या रानटीपणाच्या आवाक्याबाहेर, तो पदार्थ आणि मृत्यूच्या विरोधात आध्यात्मिक कायद्यानुसार वागत होता आणि तो आध्यात्मिक कायदा त्याला टिकवून ठेवत होता. परमात्म्याने प्रत्येक टप्प्यावर मानवावर मात केली पाहिजे. येशूने शिकवलेले आणि जगलेले विज्ञान जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्ता आणि अशा समजुतींमधून वाढणार्‍या बहुविध त्रुटींबद्दलच्या सर्व भौतिक विश्वासांवर विजय मिळवला पाहिजे.

प्रेमाचा द्वेषावर विजय झाला पाहिजे. मुकुटासाठी काटे बाजूला ठेवण्यापूर्वी सत्य आणि जीवनाने चूक आणि मृत्यूवर विजयावर शिक्कामोर्तब केले पाहिजे, आशीर्वाद खालीलप्रमाणे आहे, "शाब्बास, चांगला आणि विश्वासू सेवक," आणि आत्म्याचे वर्चस्व प्रदर्शित केले जावे.

9. 43 : 21-4

Jesus rose higher in demonstration because of the cup of bitterness he drank. Human law had condemned him, but he was demonstrating divine Science. Out of reach of the barbarity of his enemies, he was acting under spiritual law in defiance of matter and mortality, and that spiritual law sustained him. The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

10. 35: 19 फक्त, 25-29

आपला बाप्तिस्मा म्हणजे सर्व त्रुटींपासून शुद्धीकरण होय. … आमचा युकेरिस्ट म्हणजे एका देवाशी आध्यात्मिक सहवास. आमची भाकर, "जी स्वर्गातून खाली येते," सत्य आहे. आमचा कप क्रॉस आहे. आमची वाइन प्रेमाची प्रेरणा आहे, मसुदा आमच्या मास्टरने प्याला आणि त्याच्या अनुयायांची प्रशंसा केली.

10. 35 : 19 only, 25-29

Our baptism is a purification from all error. … Our Eucharist is spiritual communion with the one God. Our bread, "which cometh down from heaven," is Truth. Our cup is the cross. Our wine the inspiration of Love, the draught our Master drank and commended to his followers.

11. 239: 16-22

आपली प्रगती तपासण्यासाठी आपण हे शिकले पाहिजे की आपले स्नेह कुठे आहेत आणि आपण कोणाला देव मानतो आणि त्याचे पालन करतो. जर दैवी प्रेम आपल्यासाठी अधिक जवळचे, प्रिय आणि अधिक वास्तविक होत असेल, तर पदार्थ आत्म्याच्या अधीन होत आहे. आपण ज्या वस्तूंचा पाठपुरावा करतो आणि आपण जो आत्मा प्रकट करतो ते आपला दृष्टिकोन प्रकट करतात आणि आपण काय जिंकत आहोत हे दर्शवितात.

11. 239 : 16-22

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

12. 37: 22-31

हे शक्य आहे, - होय, हे प्रत्येक मुलाचे, पुरुषाचे आणि स्त्रीचे कर्तव्य आणि विशेषाधिकार आहे - काही प्रमाणात सत्य आणि जीवन, आरोग्य आणि पवित्रतेच्या प्रदर्शनाद्वारे मास्टरचे उदाहरण अनुसरण करणे. ख्रिश्चन लोक त्याचे अनुयायी असल्याचा दावा करतात, पण त्याने आज्ञा दिल्याप्रमाणे ते त्याचे अनुसरण करतात का? या अत्यावश्यक आज्ञा ऐका: "म्हणून तुम्ही परिपूर्ण व्हा, जसे तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे!" "तुम्ही सर्व जगात जा आणि प्रत्येक प्राण्याला सुवार्ता सांगा!" "आजारी बरे!"

12. 37 : 22-31

It is possible, — yea, it is the duty and privilege of every child, man, and woman, — to follow in some degree the example of the Master by the demonstration of Truth and Life, of health and holiness. Christians claim to be his followers, but do they follow him in the way that he commanded? Hear these imperative commands: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect!" "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature!" "Heal the sick!"


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████