रविवारी जानेवारी 29, 2023प्रेम

SubjectLove

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 10: 12

"मत्सरमुळे वादविवाद होतात. पण प्रेम लोकांनी केलेल्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीला क्षमा करते."Golden Text: Proverbs 10 : 12

Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 18: 1-3, 19-21


1     तोम्हणाला, परमेश्वरा, तू माझे सामर्थ्य आहेस मी तुझ्यावर प्रेम करतो.

2     परमेश्वर माझा खडक माझा किल्ला माझी संरक्षक जागा आहे. माझा देव माझा खडक आहे. मी माझ्या रक्षणासाठी त्याच्याकडे धाव घेतो. देव माझी ढाल आहे. त्याची शक्ती नेहमी माझे रक्षण करते.परमेश्वर माझी उंच डोंगरावरची लपण्याची जागा आहे.

3     त्यांनी माझी चेष्टा केली. परंतु मी ज्याची स्तुती केली जावी अशा परमेश्वराचा धावा केला आणि शत्रूंपासून माझे रक्षण झाले.

19     परमेश्वर माझ्यावर प्रेम करतो. म्हणून त्याने माझी सुटका केली. तो मला सुरक्षित जागी घेऊन गेला.

20     मी निरपराध असल्यामुळे परमेश्वर मला माझे बक्षीस देईल मी काही चूक केली नाही म्हणून तो माझ्यासाठी चांगल्या गोष्टी करेल.

21     कारण मी परमेश्वराची आज्ञा पाळली मी माझ्या देवाविरुध्द पाप केले नाही.

Responsive Reading: Psalm 18 : 1-3, 19-21

1.     I will love thee, O Lord, my strength.

2.     The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

3.     I will call upon the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

19.     He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

20.     The Lord rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

21.     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.धडा उपदेशबायबल पासून


1. इफिसकरांस 3: 14-19

14     या कारण्यासाठी त्या पित्यासमोर गुडघे टेकून प्रार्थना करतो.

15     ज्याच्यापासून स्वर्गातील आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक घराण्याला नाव मिळाले आहे

16     मी प्रार्थना करतो की, त्याने आपल्या वैभवी संपत्तीप्रमाणे तुम्हांला त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे पराक्रमाने तुमच्या अंतर्यामी बलवान होण्यास मान्यता द्यावी.

17     आणि विश्वासाद्वारे ख्रिस्त तुमच्या अंत:करणात राहावा. व तुमची मुळे चांगली रुजलेली व प्रीतित मुळावलेली असावी.

18     यासाठी की, सर्व संतांच्यासह ख्रिस्ताच्या प्रीतीची रुंदी, लांबी, उंची आणि खोली किती आहे हे समजून घेण्यास तुम्हांला सामर्थ्यप्राप्त व्हावे.

19     आणि ख्रिस्ताची प्रीति जी ज्ञान्यांना मागे टाकते हे कळावे यासाठी की तुम्ही देवाच्या पूर्णत्वाने भरावे.

1. Ephesians 3 : 14-19

14     For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

15     Of whom the whole family in heaven and earth is named,

16     That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

17     That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

18     May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

19     And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

2. उत्पत्ति 24: 1 (अब्राहाम)-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (से:), 51, 67 (से:)

1     अब्राहाम आता फार म्हातारा झाला होता; परमेश्वराने अब्राहामाला व त्याने जे जे केले त्या सर्व गोष्टीना आशीर्वादित केले होते.

2     अब्राहामाचा सर्वात म्हातारा सेवक होता; तो त्याच्या सर्व मालमत्तेचा व घरदाराचा कारभार पाहणारा मुख्य कारभारी होता. एकदा अब्राहामाने त्याला बोलावून म्हटले, तू आपला हात माझ्या मांडीखाली ठेव

3     आणि आकाश व पृथ्वी यांचा निर्माणकर्ता परमेश्वर याजसमोर मला वचन दे की माझा मुलगा इसहाक याला तू कनान देशातील कोणत्याच मुलीबरोबर लग्न करु देणार नाहीस; आपण या कनान देशात राहतो हे खरे परंतु या देशातील कोणत्याच मुलीबरोबर त्याला लग्न करु देणार नाहीस.

4     माझ्या देशाला, माझ्या लोकांकडे जा आणि तेथून माझा मुलगा इसहाक याच्यासाठी नवरी शोधून तिला येथे आण.

7     स्वर्गाच्या ज्या परमेश्वराने मला माझ्या बापाच्या घरातून व आमच्या वंशजांच्या जन्मभूमीतून काढून वचन देऊन येथे आणले व ही येथील नवीन भूमी मला व माझ्या वंशजास वतन म्हणून दिली तो परमेश्वर तू तेथे जाऊन पोहोंचण्यापूर्वी त्याचा दूत पाठवील आणि तू तेथून माझ्या मुलाकरीता नवरी आणशील.

10     अब्राहामाचे दहा उंट घेऊन त्याचा सेवक निघाला; त्याने आपल्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुंदर व मोलवान वस्तू देणग्या देण्यासाठी घेतल्या; तो अराम - नहाराईम मेसोपोटेमीयातील नाहोर राहात असलेल्या नगरात गेला.

12     सेवक म्हणाला, हे परमेश्वर देवा, तू माझा स्वामी अब्राहाम याचा परमेश्वर आहेस; आजच त्याच्या मुलासाठी मला मुलगी सापडावी असे कर; कृपया, माझा मालक अब्राहाम ह्याच्यावर एवढी दया कर.

15     मग त्या सेवकाची प्रार्थना संपली नाहीं तोंच अब्राहामाचा भाऊ नाहोर याजपासून मिल्केला झालेल्या बथुवेलाची कन्या, रिबका नावाची एक तरुणी खांद्यावर घागर घेऊन विहिहीपाशी आली;

16     ती फार देखणी व सुंदर मुलगी होती; ती कुमारी होती; ती पुरुषाबरोबर कधीच निजली नव्हती. विहिरीत उतरुन तिने घागर भरली.

17     तेव्हा सेवक धावत जाऊन तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या घागरीतून मला थोडे पाणी पाज.

23     त्याने तिला विचारले, मुली, तू कोणाची मुलगी आहेस? तुझ्या बापाचे नाव काय? तुझ्या बापाच्या घरी आम्हा सर्वांना उतरुन रात्री मुक्काम करावयास जागा आहे काय?

24     रिबकेने उत्तर दिले, नाहोर व मिल्का यांचा मुलगा बथुवेल याची मी कन्या; आणखी ती पुढे म्हणाली,

26     तेव्हा सेवकाने नमन करुन परमेश्वराची उपासना केली.

27     तो म्हणाला, माझ्या स्वामीचा, अब्राहामाचा परमेश्वर धन्यवादित आहे; त्याची माझ्या स्वामीवर प्रेमदया आणि निष्ठा आहे, माझ्या स्वामिच्या, पुत्रासाठी योग्य अशा मुलीकडेच परमेश्वराने मला नेले आहे.

29     रिबकेला लाबान नावाचा भाऊ होता; तो घरातून निघून पळत विहिरीकडे गेला; तेव्ट जवळ उभा असलेला तो सेवक त्याला विहिरीपाशी दिसला.

50     मग लाबान व बथुवेल यांनी उत्तर दिले, आपण परमेश्वराच्या प्रेरणेने आला आहा हे आम्ही समजतो; जे त्याच्या इच्छेप्रमाणे घडलेच पाहिजे ते आम्ही बदलू शकत नाही;

51     पाहा, रिबका तुमची आहे; तिला तुम्ही घेऊन जा आणि तिला तुमच्या स्वामीच्या मुलाशी लग्न करु द्या.

67     मग इसहाकाने मुलीला आपल्या आईच्या तंबूत आणले; त्या दिवशी रिबका त्याची बायको झाली; इसहाकाचे रिबकेवर फार प्रेम जडले.

2. Genesis 24 : 1 (Abraham)-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (to :), 51, 67 (to :)

1     Abraham was old, and well stricken in age: and the Lord had blessed Abraham in all things.

2     And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

3     And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:

4     But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.

7     The Lord God of heaven, which took me from my father’s house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.

10     And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.

12     And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.

15     And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.

16     And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

17     And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.

23     And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father’s house for us to lodge in?

24     And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.

26     And the man bowed down his head, and worshipped the Lord.

27     And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the Lord led me to the house of my master’s brethren.

29     And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.

50     Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the Lord:

51     Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the Lord hath spoken.

67     And Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her:

3. लूक 4: 14 (येशू)

14     आत्म्याच्या सामर्थ्यात येशू गालीलास परतला आणि त्याच्याविषयीची बातमी सगळीकडे पसरली.

3. Luke 4 : 14 (Jesus)

14     Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

4. लूक 10: 25-37

25     नंतर एक नियमशास्त्राचा शिक्षक उभा राहिला आणि त्याने येशूची परीक्षा पाहण्याचा प्रथम केला, तो म्हणाला, गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन मिळण्यासाठी मी काय करावे?

26     तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, नियमशास्त्रात काय लिहिले आहे? तू त्यांत काय वाचतोस?

27     तो म्हणाला, तू तुझा देव प्रभु याच्यावर पूर्ण अंत:करणाने, पूर्ण आत्म्याने, पूर्ण शक्तिने प्रीति कर. व स्वत:वर जशी प्रीति करतोस तशी तू आपल्या शेजाऱ्यावरही प्रीति कर.

28     तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, तू बरोबर उत्तर दिलेस, हेच कर म्हणजे तू चिरकाल राहशील.

29     पण आपण योग्य प्रश्न विचारला आहे हे इतरांना दाखवून देण्यासाठी त्याने येशूला विचारले, मग माझा शेजारी कोण?

30     येशूने उत्तर दिले, एक मनुष्य यरुशलेमाहून यरीहोस निघाला होता. आणि तो लुटारुंच्या हाती सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढून घेतले. त्यांनी त्याला मारले, आणि त्याला अर्धमेला टाकून ते निघून गेले.

31     तेव्हा त्याचवेळी एक याजक त्या रस्त्याने जात होता. याजकाने त्याला पाहिले, पण तो रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने निघून गेला.

32     त्याच मार्गाने एक लेवी त्या ठिकाणी आला. लेव्याने त्याला पाहिले. व तो सुध्दा रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने निघून गेला.

33     नंतर एक शोमरोनी त्याच रस्त्याने प्रवास करीत तेथे आला. जेव्हा त्याने त्या मनुष्याला पाहिले, तेव्हा त्याला त्याच्याविषयी कळवळा आला

34     तो त्याच्याजवळ आला त्याच्या जखमांवर तेल व द्राक्षारस ओतून त्या बांधल्या. नंतर त्या शोमरोन्याने त्याला आपल्या गाढवावर बसविले व त्याला उतारशाळेत आणले, व त्याची देखभाल केली.

35     दुसऱ्या दिवशी त्याने दोन दीनार।(सुमारे वीस रुपये) काढले आणि उतारशाळेच्या मालकाला दिले व म्हणाला, याची चांगली देखभाल कर म्हणजे यापेक्षा जे तू अधिक खर्च करशील ते मी परत आल्यावर तुला देईन.

36     लुटारुंच्या तावडीत जो मनुष्य सापडला होता, त्याचा त्या तिघांपैकी कोण खरा शेजारी होता असे तुला वाटते?

37     तो नियमशास्त्राचा शिक्षक म्हणाला, ज्याने त्या गरजू जखमी प्रवाशावर दया मनापासून केली तो. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, जा आणि तूही तसेच कर.

4. Luke 10 : 25-37

25     And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

26     He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

27     And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

28     And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29     But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?

30     And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31     And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32     And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33     But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34     And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

35     And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

36     Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?

37     And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

5. रोमकरांस 8: 35, 37-39

35     ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण वेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किंवा तलवारीने वध हे वेगळे करतील काय?

37     तरी या सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हांवर प्रीति केली त्याच्याद्वारे अत्यंत वैभवी जय मिळवीत आहोत.

38     कारण माझी खात्री आहे की, मरण किंवा जीवन, देवदूत, अधिकारी आत्मे हल्लीच्या किंवा भविष्यकाळात,

39     येशूचे सामर्थ्य, उंच किंवा खाली, जगात निर्माण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस देवाचे प्रेम जे ख्रिस्तामध्ये आढळते त्यापासून वेगळे करु शकणार नाही.

5. Romans 8 : 35, 37-39

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 454 : 17-23

देव आणि मनुष्यावरील प्रेम हे उपचार आणि शिक्षण या दोन्हीमध्ये खरे प्रोत्साहन आहे. प्रेम प्रेरणा देते, प्रकाश देते, नियुक्त करते आणि मार्ग दाखवते. योग्य हेतू विचारांना पिनन्स देतात आणि भाषण आणि कृतीला शक्ती आणि स्वातंत्र्य देतात. प्रेम ही सत्याच्या वेदीवर पुरोहित आहे. नश्वर मनाच्या पाण्यावर दैवी प्रेम फिरण्यासाठी धीराने प्रतीक्षा करा आणि परिपूर्ण संकल्पना तयार करा.

1. 454 : 17-23

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept.

2. 243 : 4-13

दैवी प्रेम, ज्याने विषारी साप निरुपद्रवी केला, ज्याने माणसांना उकळत्या तेलातून, आगीच्या भट्टीतून, सिंहाच्या जबड्यातून सोडवले, प्रत्येक युगात आजारी लोकांना बरे करू शकते आणि पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळवू शकतो. यात अतुलनीय शक्ती आणि प्रेमाने येशूच्या प्रात्यक्षिकांचा मुकुट घातला गेला. परंतु तेच "मन ... जे ख्रिस्त येशूमध्ये देखील होते" नेहमी संदेष्टे आणि प्रेषितांच्या प्राचीन प्रात्यक्षिकांची पुष्टी करण्यासाठी आणि पुनरावृत्ती करण्यासाठी विज्ञानाच्या पत्रासोबत असले पाहिजे.

2. 243 : 4-13

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But the same "Mind ... which was also in Christ Jesus" must always accompany the letter of Science in order to confirm and repeat the ancient demonstrations of prophets and apostles.

3. 112 : 32 (देव)-6

ईश्वर हा दैवी तत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत आहे. जसा देव एकच आहे, तसा सर्व विज्ञानाचा एकच दैवी तत्व असू शकतो; आणि या दैवी तत्त्वाच्या प्रदर्शनासाठी निश्चित नियम असले पाहिजेत. विज्ञानाचे पत्र आज मानवजातीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचते, परंतु त्याचा आत्मा केवळ थोड्या प्रमाणातच येतो. ख्रिश्चन विज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग, हृदय आणि आत्मा, प्रेम आहे.

3. 112 : 32 (God)-6

God is the Principle of divine metaphysics. As there is but one God, there can be but one divine Principle of all Science; and there must be fixed rules for the demonstration of this divine Principle. The letter of Science plentifully reaches humanity to-day, but its spirit comes only in small degrees. The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love.

4. 285 : 23-31

देवाला भौतिक तारणहार म्हणून व्याख्या करून, परंतु बचत तत्त्व, किंवा दैवी प्रेम म्हणून नव्हे, तर आपण सुधारणेद्वारे नव्हे तर क्षमेद्वारे मोक्ष शोधत राहू आणि आजारी लोकांच्या उपचारासाठी आत्म्याऐवजी पदार्थाचा अवलंब करू. ख्रिश्चन विज्ञानाच्या ज्ञानाद्वारे, उच्च अर्थाने, मनुष्यांपर्यंत पोहोचल्यावर, ते पदार्थातून नव्हे, तर दैवी तत्त्व, देवाकडून शिकण्याचा प्रयत्न करतील, ख्रिस्त, सत्य, उपचार आणि बचत शक्ती म्हणून कसे प्रदर्शित करावे.

4. 285 : 23-31

By interpreting God as a corporeal Saviour but not as the saving Principle, or divine Love, we shall continue to seek salvation through pardon and not through reform, and resort to matter instead of Spirit for the cure of the sick. As mortals reach, through knowledge of Christian Science, a higher sense, they will seek to learn, not from matter, but from the divine Principle, God, how to demonstrate the Christ, Truth, as the healing and saving power.

5. 248 : 26-32

आपण विचारात परिपूर्ण मॉडेल तयार केले पाहिजे आणि त्यांना सतत पहावे, अन्यथा आपण ते कधीही भव्य आणि उदात्त जीवनात कोरणार नाही. निस्वार्थीपणा, चांगुलपणा, दया, न्याय, आरोग्य, पवित्रता, प्रेम - स्वर्गाचे राज्य - आपल्यामध्ये राज्य करू द्या आणि पाप, रोग आणि मृत्यू ते शेवटी नाहीसे होईपर्यंत कमी होतील.

5. 248 : 26-32

We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

6. 326 : 3-11

जर आपल्याला ख्रिस्ताचे, सत्याचे अनुसरण करायचे असेल तर ते देवाच्या नियुक्तीच्या मार्गाने असले पाहिजे. येशू म्हणाला, "जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो, मी जी कृत्ये करतो तो देखील करील." जो उगमस्थानापर्यंत पोहोचेल आणि प्रत्येक आजारावर दैवी उपाय शोधेल, त्याने दुसऱ्या रस्त्याने विज्ञानाच्या टेकडीवर चढण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्व निसर्ग मानवाला देवाचे प्रेम शिकवते, परंतु मनुष्य देवावर परम प्रेम करू शकत नाही आणि आध्यात्मिक गोष्टींवर संपूर्ण प्रेम ठेवू शकत नाही, तर भौतिक गोष्टींवर प्रेम करतो किंवा आध्यात्मिक गोष्टींपेक्षा त्यावर अधिक विश्वास ठेवतो.

6. 326 : 3-11

If we wish to follow Christ, Truth, it must be in the way of God's appointing. Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." He, who would reach the source and find the divine remedy for every ill, must not try to climb the hill of Science by some other road. All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

7. 304 : 3-15

हे अज्ञान आणि खोटे विश्वास आहे, जे भौतिक गोष्टींच्या भावनेवर आधारित आहे, जे आध्यात्मिक सौंदर्य आणि चांगुलपणा लपवतात. हे समजून घेऊन पौल म्हणाला: "ना मरण, ना जीवन, ना वर्तमान, ना येणार्‍या गोष्टी, ना उंची, ना खोली, ना इतर कोणतेही प्राणी, आपल्याला देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकणार नाहीत." हा ख्रिश्चन विज्ञानाचा सिद्धांत आहे: दैवी प्रेम त्याच्या प्रकटीकरणापासून किंवा वस्तूपासून वंचित राहू शकत नाही; त्या आनंदाचे दु:खात रूपांतर होऊ शकत नाही, कारण दु:ख हा आनंदाचा स्वामी नाही. चांगले वाईट कधीच उत्पन्न करू शकत नाही; ती गोष्ट कधीही मनाची निर्मिती करू शकत नाही आणि जीवनाचा परिणाम मृत्यूमध्ये होतो. परिपूर्ण मनुष्य - देवाद्वारे शासित, त्याचे परिपूर्ण तत्त्व - पापरहित आणि शाश्वत आहे.

7. 304 : 3-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

8. 230 : 1-10

जर आजार खरा असेल तर तो अमरत्वाचा आहे; सत्य असल्यास, तो सत्याचा एक भाग आहे. सत्याची गुणवत्ता किंवा स्थिती नष्ट करण्याचा तुम्ही ड्रग्ससह किंवा त्याशिवाय प्रयत्न कराल का? परंतु जर आजारपण आणि पाप हे भ्रम आहेत, तर या नश्वर स्वप्नातून किंवा भ्रमातून जागृत होणे आपल्याला आरोग्य, पवित्रता आणि अमरत्व प्राप्त करेल. हे प्रबोधन म्हणजे ख्रिस्ताचे कायमचे येणे, सत्याचे प्रगत स्वरूप, जे चूक काढून टाकते आणि आजारी लोकांना बरे करते. हे मोक्ष आहे जे देवाद्वारे प्राप्त होते, दैवी तत्त्व, प्रेम, जसे की येशूने दाखवले आहे.

8. 230 : 1-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

9. 366 : 12-19

ज्या वैद्यात आपल्या सोबत्याबद्दल सहानुभूती नाही तो मानवी स्नेहाचा अभाव आहे, आणि आपल्याकडे असे विचारण्याचे प्रेषितीय वॉरंट आहे: "जो आपल्या भावावर प्रेम करत नाही ज्याला त्याने पाहिले आहे, तो ज्याला पाहिले नाही त्याच्यावर तो प्रेम कसा करू शकतो?" हा आध्यात्मिक स्नेह नसल्यामुळे, चिकित्सकाचा दैवी मनावर विश्वास नसतो आणि केवळ उपचार शक्ती प्रदान करणार्‍या असीम प्रेमाची त्याला मान्यता नसते.

9. 366 : 12-19

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power.

10. 410 : 14-21

देवावरील आपल्या विश्वासाची प्रत्येक चाचणी आपल्याला अधिक मजबूत करते. भौतिक स्थितीवर आत्म्याद्वारे मात करणे जितके कठीण वाटते तितकेच आपला विश्वास अधिक मजबूत आणि आपले प्रेम अधिक शुद्ध असावे. प्रेषित जॉन म्हणतो: "प्रेमात भीती नसते, परंतु परिपूर्ण प्रेम भीती काढून टाकते. ... जो घाबरतो तो प्रेमात परिपूर्ण होत नाही." येथे ख्रिश्चन विज्ञानाची निश्चित आणि प्रेरित घोषणा आहे.

10. 410 : 14-21

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love. The Apostle John says: "There is no fear in Love, but perfect Love casteth out fear. ... He that feareth is not made perfect in Love." Here is a definite and inspired proclamation of Christian Science.

11. 286 : 9-15

गुरु म्हणाले, "कोणीही पित्याकडे [अस्तित्वाचे दैवी तत्त्व] येत नाही, परंतु माझ्याद्वारे," ख्रिस्त, जीवन, सत्य, प्रेम; कारण ख्रिस्त म्हणतो, "मीच मार्ग आहे." या मूळ माणसाने, येशूने शारीरिक कारणे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बाजूला ठेवली. त्याला माहित होते की दैवी तत्व, प्रेम, जे काही वास्तविक आहे ते निर्माण करते आणि नियंत्रित करते.

11. 286 : 9-15

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

12. 265 : 3-15

सत्य आणि प्रेमाचा खजिना वाढल्यामुळे मनुष्याला आध्यात्मिक अस्तित्व प्रमाणानुसार समजते. नश्वरांनी देवाभिमुख गुरुत्वाकर्षण केले पाहिजे, त्यांचे स्नेह आणि उद्दिष्टे आध्यात्मिक वाढली पाहिजेत, - त्यांनी अस्तित्वाच्या व्यापक व्याख्यांच्या जवळ असणे आवश्यक आहे, आणि अनंताची काही योग्य जाणीव प्राप्त करणे आवश्यक आहे, - जेणेकरून पाप आणि मृत्यू टाळता येईल.

आत्म्यासाठी वस्तू सोडून जाण्याची ही वैज्ञानिक भावना, कोणत्याही प्रकारे मनुष्याला देवतेमध्ये आत्मसात करणे आणि त्याची ओळख गमावणे सूचित करत नाही, परंतु मनुष्याला विस्तारित व्यक्तिमत्व, विचार आणि कृतीचे व्यापक क्षेत्र, अधिक विस्तृत प्रेम, उच्च आणि अधिक प्रदान करते.

12. 265 : 3-15

Man understands spiritual existence in proportion as his treasures of Truth and Love are enlarged. Mortals must gravitate Godward, their affections and aims grow spiritual, — they must near the broader interpretations of being, and gain some proper sense of the infinite, — in order that sin and mortality may be put off.

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

13. 225 : 21-22

प्रेम मुक्तिदाता आहे.

13. 225 : 21-22

Love is the liberator.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████