रविवारी जानेवारी 23, 2022सत्य

SubjectTruth

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: याकोब 1 : 18

"सत्याच्या संदेशाद्वारे आपण त्याची मुले व्हावे ही त्याची इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आपली निवड केली आहे. पित्याने निर्माण केलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये आपण प्रथम फळ व्हावे यासाठी त्याने असे केले."Golden Text: James 1 : 18

Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 1: 1-3, 6 • स्तोत्रसंहिता 92: 12-14 • स्तोत्रसंहिता 86: 11


1     माणसाने जर वाईट लोकांचा सल्लामानला नाही, तो पापी लोकांसारखा राहिला नाही आणि देवावरविश्वास न ठे वणाऱ्या लोकांबरोबर राहाणे त्याला आवडले नाही तर तो माणूस खरोखरच सुखी होईल.

2     चांगल्या माणसाला परमेश्वराची शिकवण आवडते तो त्याबद्दल रात्रंदिवस विचार करत असतो.

3     त्यामुळे तो माणूस ओढ्याच्या कडेला लावलेल्या झाडासारखा शक्तिशाली होऊ शकतो तो योग्यवेळी फळे येणाऱ्या झाडासारखा असतो तो पाने असलेल्या व न मरणाऱ्या झाडासारखा असतो तो जे काही करतो ते यशस्वी होते.

6     का? कारण परमेश्वर चांगल्यांचे रक्षण करतो आणि वाईटाचे निर्दालन करतो.

12     परंतु चांगला माणूस वाढणाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमाणे असतो.चांगला माणूस लबानोनमधल्या मोठ्या देवदार वृक्षासारखा असतो.

13     चांगली माणसे परमेश्वराच्या मंदिरात लावलेल्या मजबूत वृक्षासारखी असतात. आमच्या देवाच्या मंदिरातील अंगणात ती झपाट्याने वाढतील.

14     ते जुने झाल्यावरही फळे देत राहातील. ते सशक्त हिरव्या झाडासारखे असतील.

11     परमेश्वरा, मला तुझे मार्ग शिकव. मी तुझी सत्ये जाणे, तुझी सत्ये पाळीन.

Responsive Reading: Psalm 1 : 1-3, 6; Psalm 92 : 12-14; Psalm 86 : 11

1.     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2.     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3.     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

6.     For the Lord knoweth the way of the righteous.

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing.

11.     Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 55 : 1, 3 (से 3rd ,), 8-11

1     तहानलेल्यांनो, या आणि पाणी प्या. तुमच्याजवळ पैसा नसला तरी काळजी करू नका. या आणि पोटभर खा, प्या. अन्न आणि मद्य ह्यासाठी पैसे पडणार नाहीत.

3     मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी चिरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दावीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल. मी दावीदला वचन दिले होते की मी अखंड त्याच्यावर प्रेम करीन व त्याच्यावर विश्वास ठेवीन. तुम्ही त्या करारावर विश्वास ठेवू शकता.

8     परमेश्वर म्हणतो, तुमचे विचार माझ्यासारखे नाहीत. तुमचे मार्ग माझ्या मार्गांसारखे नाहीत.

9     स्वर्ग पृथ्वीपेक्षा उंच आहे. त्याचप्रमाणे माझे मार्ग आणि विचार तुमच्यापेक्षा उच्च आहेत. परमेश्वर स्वत: असे म्हणाला.

10     पाऊस वा बर्फ आकाशातून पडल्यावर पुन्हा आकाशात जात नाही तर तो जमीन भिजवितो, नंतर जमिनीतून रोपे अंकुरतात आणि वाढतात. त्यापासून शेतकऱ्यांना बी मिळते आणि लोकांना धान्य मिळते. धान्याची लोक भाकरी करतात.

11     तसेच माझ्या तोंडातून निघालेले शब्द परत येत नाहीत तर त्या शब्दाप्रमाणे गोष्टी घडतात. म्हणजेच माझे शब्द मला पाहिजे असलेल्या गोष्टी घडवून आणतात. मी त्यांना ज्या गोष्टी करण्यासाठी पाठविलेले असते त्या गोष्टी करण्यात ते यशस्वी होतात.

1. Isaiah 55 : 1, 3 (to 3rd ,), 8-11

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you,

8     For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.

9     For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

10     For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:

11     So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.

2. मत्तय 13: 1

1     त्याच दिवशी येशू घराबाहेर पडून सरोवराच्या काठी जाऊन बसला.

2. Matthew 13 : 1

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

3. लूक 8: 4-8, 11-15

4     जेव्हा मोठा जनसमुदाय जमत असे व प्रत्येक गावातून लोक त्याच्याकडे येत असत, तेव्हा येशू बोधकथांचा उपयोग करुन बोलत असे:

5     एक शेतकरी आपले बी पेरायला गेला. तो पेरत असताना काही बी रस्त्यावर पडले व ते तुडविले गेले. आकाशातील पक्ष्यांनी ते खाऊन टाकले.

6     काही बी खडकाळ जमिनीवर पडले आणि उगवल्यावर वाळून गेले कारण त्यात ओलावा नव्हता.

7     काही बी काटेरी झुडुपात पडले. काटेरी झुडुपे त्याच्याबरोबर वाढली व त्याची वाढ खुंटविली.

8     काही बी चांगल्या जमिनीवर पडले. ते उगवले, वाढले व जे पेरले होते त्यापेक्षा शंभर पट पीक जास्त आल. या बोधकथा सांगत असता तो मोठ्याने म्हणाला,“ज्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐकावे!

11     बोधकथेचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे. बी हे देवाचा संदेश आहे.

12     आणि जे बी वाटेवर पडले ते जे ऐकतात त्याचे दर्शक आहेत. नंतर सैतान येतो आणि त्यांच्या हृदयातील बी घेऊन जातो, यासाठी की त्यांनी विश्वास ठेवू नये व त्यांचे तारण होऊ नये.

13     जे बी खडकावर पडते ते असे आहे की, ते ऐकतात आणि आनंदाने संदेश ग्रहण करतात. पण त्यांना मूळ नसते. ते काही वेळ विश्वास ठेवतात पण परीक्षेच्या वेळी देवापासून दूर जातात.

14     जे बी काटेरी झुडुपात पडलेले असते ते दर्शविते की, ते ऐकतात परंतु आपल्या मार्गाने जात असता काळजी, श्रीमंती, जीवनातील सुखे यांनी ते खुंटविले जाते, ते पक्व फळ देत नाही.

15     चांगल्या जमिनीतील बी दर्शविते की, ते चांगल्या व प्रामाणिक अंत:करणाचे आहेत ते वचन ऐकतात, ग्रहण करतात व धीराने फळ देतात.

3. Luke 8 : 4-8, 11-15

4     And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:

5     A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.

6     And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture.

7     And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.

8     And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.

11     Now the parable is this: The seed is the word of God.

12     Those by the way side are they that hear; then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

13     They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.

14     And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection.

15     But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.

4. मत्तय 13 : 31-35

31     मग येशूने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांगितली. तो म्हाणाला, स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेऊन आपल्या शेतात पेरला.

32     मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहून लहान आहे. पण तो त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते. इतके की, आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फांद्यांवर राहतात.

33     मग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला सांगितला, स्वर्गाचे राज्य खमिरासारखे आहे. ते एका स्त्रीने घेतले व तीन मापे पिठामध्ये ठेवले तेव्हा ते सर्व पीठ फुगले.

34     लोकांना बोध करण्यासाठी येशूने नेहमीच गोष्टींचा उपयोग केला.

35     ते यासाठी की, संदेष्ट्यांनी जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे. ते असे की, गोष्टी सांगायला मी आपले तोंड उघडीन, जगाच्या स्थापनेपासून गुप्त राहिलेल्या गोष्टी मी बोलेन.

4. Matthew 13 : 31-35

31     Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

32     Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

33     Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

34     All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

35     That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

5. लूक 9: 1, 2, 6

1     शूने बारा शिष्यांना एकत्र बोलाविले, आणि त्याने त्यांना सर्व भुतांवर सामर्थ्य व अधिकार दिला. आणि त्यांना त्याने रोग बरे करण्याचे सामर्थ्य दिले.

2     नंतर त्याने त्यांना देवाच्या राज्याची घोषणा करण्यास व रोग्यांना बरे करण्यास पाठविले.

6     ते निघाल्यानंतर सर्व गावातून सुवार्ता सांगत व लोकांचे रोग बरे करीत गेले.

5. Luke 9 : 1, 2, 6

1     Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

2     And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

6     And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

6. 2 करिंथकरांस 9: 6 (तो), 7 (ला ;), 8, 10 (ला ;), 11

6     हे लक्षात ठेवा: जो हात राखून पेरतो तो त्याच मापाने कापणी करील, आणि जो उदार हाताने पेरील तो त्याच मापाने कापणी करील.

7     प्रत्येक माणसाने अंत:करणात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, खेदाने किंवा बळजबरीने देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये. कारण आनंदाने देणाऱ्यावर देव प्रेम करतो.

8     आणि देव तुम्हाला कृपेने विपुल देण्यास समर्थ आहे. यासाठी की सर्व गोष्टीत सर्व वेळी, तुम्हांला विपुलता मिळेल आणि चांगल्या कामसाठी अधिक तत्पर व्हाल.

9     असे लिहिले आहे: तो गरीबांना उदारहस्ते देतो, त्याची दया अनंतकाळपर्यंत राहील.

10     जो पेरणाऱ्याला बी व खाणऱ्याला अन्न पुरवितो, तो तुम्हाला पेरायला बी पुरवील आणि ते अनेकपट करील. आणि तुमच्या नीतिमत्वाची फळे वाढवील.

11     सर्व प्रकारच्या उदारपणाकरिता प्रत्येक गोष्टीत धनवान व्हाल. यामुळे तुम्हीदेखील उदारपणे द्यावे ज्यामुळे देवाची स्तुति होईल.

6. II Corinthians 9 : 6 (He), 7 (to ;), 8, 10 (to ;), 11

6     He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give;

8     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

10     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;

11     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.

7. 1 पेत्र 2: 11-14 (ला 1st,), 15

11     प्रियजनहो, मी तुम्हाला तुम्ही जणू काय प्रवासी आणि या जगात परके असल्यासारखा बोध करतो की, तुमच्या आत्म्याच्या विरुद्ध नेहमी लढत राहणाऱ्या शारीरिक वासनांपासून तुम्ही दूर राहा.

12     जरी विदेशी लोक तुमच्यावर टीका करतात आणि अपराध केल्याबद्दल दोष देतात तरी तुम्ही आपले वागणे इतके चांगले ठेवा की, तुमची चांगली कामे पाहून विदेशी लोकांनी देवाच्या परत येण्याच्या दिवशी त्याला गौरव द्यावे.

13     प्रभुकरिता प्रत्येक मानवी अधिकाऱ्याच्या अधीन असा राजाच्या अधीन असा, जो सर्वोच्च अधिकारी आहे .

14     आणि राज्यपालांच्या अधीन असा.

15     म्हणून जेव्हा तुम्ही चांगले काम करता तेव्हा मूर्ख लोकांचे अबिचारी बोलणे तुम्ही बंद करता आणि हीच देवाची इच्छा आहे.

7. I Peter 2 : 11-14 (to 1st ,), 15

11     Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

12     Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

13     Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord’s sake: whether it be to the king, as supreme;

14     Or unto governors,

15     For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:

8. 1 पेत्र 3: 8, 9

8     शेवटी सारांश हा की, तुम्ही सर्वजण एकमेकांशी विचार व भावना यांच्या ऐक्याने, सहानुभूतीने आपल्या भाऊबहिणींशी प्रेमाने, दयाळूपणे आणि नम्रतेने राहा.

9     वाइटाची परतफेड वाइटाने करु नका, किंवा अपमानाची फेड अपमानाने करु नका. उलट, त्या व्यक्तीसाठी देवाकडे आशीर्वाद मागा. कारण देवाने तुम्हाला हे करण्यासाठीच बोलाविले होते. यासाठी की, तुम्हाला देवाचा आशीर्वादाचा वारसा मिळावा.

8. I Peter 3 : 8, 9

8     Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

9     Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 293 : 28-31

ख्रिश्चन विज्ञान सत्य आणि त्याची सर्वोच्चता, सार्वत्रिक सुसंवाद, देवाची संपूर्णता, चांगले आणि वाईटाचे शून्यता प्रकाशात आणते.

1. 293 : 28-31

Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

2. 322 : 31-5

स्वतःची चूक दूर करण्यापेक्षा सत्याची इच्छा करणे सोपे आहे. मनुष्य ख्रिश्चन विज्ञानाची समज शोधू शकतात, परंतु ते त्यांच्यासाठी प्रयत्न केल्याशिवाय ख्रिश्चन विज्ञानातून तथ्ये मिळवू शकणार नाहीत. या कलहात सर्व प्रकारच्या चुका सोडण्याचा आणि चांगल्याशिवाय दुसरे कोणतेही चैतन्य न बाळगण्याचा प्रयत्न असतो.

2. 322 : 31-5

It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.

3. 4: 12-24 (ला ;)

नेहमी चांगले राहण्यासाठी नेहमीची धडपड ही अखंड प्रार्थना आहे. त्याचे हेतू ते आणलेल्या आशीर्वादांमध्ये प्रकट होतात, - आशीर्वाद जे ऐकण्यायोग्य शब्दात मान्य केले नसले तरीही, प्रेमाचे भागीदार बनण्याची आपली पात्रता प्रमाणित करतात.

आपण देवावर प्रीती करावी असे फक्त विचारल्याने आपण त्याच्यावर प्रेम करू शकत नाही; परंतु अधिक चांगले आणि पवित्र होण्याची तळमळ, दैनंदिन सावध राहण्यात आणि दैवी चरित्र अधिक आत्मसात करण्याच्या प्रयत्नात व्यक्त केली गेली आहे, जोपर्यंत आपण त्याच्या प्रतिरूपात जागृत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला नव्याने आकार देईल. दैवी स्वरूपाच्या प्रात्यक्षिकातून आपण ख्रिस्ती धर्माच्या विज्ञानापर्यंत पोहोचतो;

3. 4 : 12-24 (to ;)

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

Simply asking that we may love God will never make us love Him; but the longing to be better and holier, expressed in daily watchfulness and in striving to assimilate more of the divine character, will mould and fashion us anew, until we awake in His likeness. We reach the Science of Christianity through demonstration of the divine nature;

4. 323 : 13-16

अधिक पकडण्यासाठी, आपल्याला आधीपासूनच माहित असलेल्या गोष्टी आचरणात आणल्या पाहिजेत. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सत्य जेव्हा समजले जाते तेव्हा ते प्रदर्शित होते आणि ते प्रदर्शित होईपर्यंत चांगले समजत नाही.

4. 323 : 13-16

In order to apprehend more, we must put into practice what we already know. We must recollect that Truth is demonstrable when understood, and that good is not understood until demonstrated.

5. 361 : 23-30 (ला ,)

दैवी विज्ञानाची मानवी धारणा, तथापि, मर्यादित, विज्ञान होण्यासाठी आणि प्रात्यक्षिकांच्या अधीन राहण्यासाठी योग्य असणे आवश्यक आहे. अनंत सत्याचा एक जंतू, जरी स्वर्गाच्या राज्यात पृथ्वीवरील उच्च आशा आहे, परंतु जोपर्यंत देव बीजासाठी माती तयार करत नाही तोपर्यंत तो नाकारला जाईल आणि त्याची निंदा केली जाईल. जे पेरल्यावर अमर फळ येते ते मानवजातीला समृद्ध करते तेव्हाच ते समजले जाते.

5. 361 : 23-30 (to ,)

A human perception of divine Science, however limited, must be correct in order to be Science and subject to demonstration. A germ of infinite Truth, though least in the kingdom of heaven is the higher hope on earth, but it will be rejected and reviled until God prepares the soil for the seed. That which when sown bears immortal fruit, enriches mankind only when it is understood,

6. 272 : 3-8

सत्य समजण्याआधी सत्याचा आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त झाला पाहिजे. आपण प्रामाणिक, निस्वार्थी, प्रेमळ आणि नम्र आहोत तेव्हाच ही भावना आत्मसात केली जाते. "प्रामाणिक आणि चांगल्या हृदयाच्या" मातीत बी पेरले पाहिजे; अन्यथा ते फारसे फळ देत नाही, कारण मानवी स्वभावातील स्वाइनिश घटक ते उपटून टाकतात.

6. 272 : 3-8

The spiritual sense of truth must be gained before Truth can be understood. This sense is assimilated only as we are honest, unselfish, loving, and meek. In the soil of an "honest and good heart" the seed must be sown; else it beareth not much fruit, for the swinish element in human nature uproots it.

7. 535 : 1-5

सत्याचे बीज आणि त्रुटीचे बीज, विश्वास आणि समज, - होय, आत्म्याचे बीज आणि पदार्थाचे बीज - हे गहू आणि शेंडे आहेत जे वेळ वेगळे होतील, एक जाळले जाईल, दुसरे असेल. स्वर्गीय ठिकाणी एकत्र केले.

7. 535 : 1-5

The seed of Truth and the seed of error, of belief and of understanding, — yea, the seed of Spirit and the seed of matter, — are the wheat and tares which time will separate, the one to be burned, the other to be garnered into heavenly places.

8. 428 : 8-12

खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ.

8. 428 : 8-12

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true.

9. 418 : 5-11, 20-32

जीवन, पदार्थ किंवा बुद्धिमत्ता पदार्थात असू शकते या त्रुटीच्या विरोधाभासी असण्याच्या सत्याला चिकटून राहा. सत्याची प्रामाणिक खात्री आणि दैवी विज्ञानाच्या अपरिवर्तनीय, अविचल आणि विशिष्ट प्रभावाची स्पष्ट समज देऊन विनवणी करा. मग, जर तुमची निष्ठा तुमच्या याचिकेच्या सत्यतेच्या अर्ध्या समान असेल तर तुम्ही आजारी लोकांना बरे कराल.

सत्य होकारार्थी आहे आणि सुसंवाद प्रदान करते. सर्व आधिभौतिक तर्कशास्त्र सत्याच्या या साध्या नियमाने प्रेरित आहे, जे सर्व वास्तविकता नियंत्रित करते. तुम्ही वापरत असलेल्या सत्य युक्तिवादांद्वारे आणि विशेषत: सत्य आणि प्रेमाच्या भावनेने, ज्याचे तुम्ही मनोरंजन करता, तुम्ही आजारी लोकांना बरे कराल.

त्रुटी नष्ट करण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांमध्ये नैतिक आणि शारीरिक विश्वास समाविष्ट करा. सर्व प्रकारच्या वाईट गोष्टी काढून टाका. "प्रत्येक प्राण्याला सुवार्ता सांगा." प्रत्येक प्रकारच्या चुकांना सत्य बोला. ट्यूमर, व्रण, क्षय, जळजळ, वेदना, विकृत सांधे, जागृत स्वप्न-सावली आहेत, नश्वर विचारांच्या गडद प्रतिमा आहेत, जे सत्याच्या प्रकाशापुढे पळून जातात.

9. 418 : 5-11, 20-32

Stick to the truth of being in contradistinction to the error that life, substance, or intelligence can be in matter. Plead with an honest conviction of truth and a clear perception of the unchanging, unerring, and certain effect of divine Science. Then, if your fidelity is half equal to the truth of your plea, you will heal the sick.

Truth is affirmative, and confers harmony. All metaphysical logic is inspired by this simple rule of Truth, which governs all reality. By the truthful arguments you employ, and especially by the spirit of Truth and Love which you entertain, you will heal the sick.

Include moral as well as physical belief in your efforts to destroy error. Cast out all manner of evil. "Preach the gospel to every creature." Speak the truth to every form of error. Tumors, ulcers, tubercles, inflammation, pain, deformed joints, are waking dream-shadows, dark images of mortal thought, which flee before the light of Truth.

10. 419 : 4-16

तुमचा खरा मार्ग म्हणजे शत्रूचा नाश करणे आणि क्षेत्र देव, जीवन, सत्य आणि प्रेम यांच्यावर सोडणे, हे लक्षात ठेवणे की केवळ देव आणि त्याच्या कल्पना वास्तविक आणि सुसंवादी आहेत.

जर तुमच्या रुग्णाला कोणत्याही कारणास्तव पुन्हा दुखापत झाली असेल तर, सत्यात कोणतीही प्रतिक्रिया असू शकत नाही हे जाणून मानसिक आणि धैर्याने कारण पूर्ण करा. रोग, पाप किंवा भीती या दोघांमध्येही रोग किंवा पुन्हा पडण्याची शक्ती नाही. रोगाकडे स्वतःला फिरवण्याची किंवा एका रूपातून दुसर्‍या रूपात बदलण्याची बुद्धी नसते. रोग हलला तर मन, काही फरक पडत नाही, हलवा; त्यामुळे तुम्ही ते हलवा याची खात्री करा. प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितीला गुरु म्हणून सामोरे जा.

10. 419 : 4-16

Your true course is to destroy the foe, and leave the field to God, Life, Truth, and Love, remembering that God and His ideas alone are real and harmonious.

If your patient from any cause suffers a relapse, meet the cause mentally and courageously, knowing that there can be no reaction in Truth. Neither disease itself, sin, nor fear has the power to cause disease or a relapse. Disease has no intelligence with which to move itself about or to change itself from one form to another. If disease moves, mind, not matter, moves it; therefore be sure that you move it off. Meet every adverse circumstance as its master.

11. 183 : 17 ()-18, 26-29

…सत्याची वैध आणि एकमेव संभाव्य क्रिया म्हणजे सुसंवाद निर्माण करणे.

सत्य सर्व दुष्कृत्ये आणि भौतिकवादी पद्धतींना वास्तविक आध्यात्मिक कायद्याने बाहेर टाकते, - जो कायदा अंधांना दृष्टी देतो, बहिर्यांना ऐकतो, मुक्यांना आवाज देतो, लंगड्याला पाय देतो.

11. 183 : 17 (the)-18, 26-29

…the legitimate and only possible action of Truth is the production of harmony.

Truth casts out all evils and materialistic methods with the actual spiritual law, — the law which gives sight to the blind, hearing to the deaf, voice to the dumb, feet to the lame.

12. 232 : 26-31

सत्याच्या पवित्र गाभार्‍यात गंभीर आयातीचे आवाज आहेत, परंतु आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. आपल्या जीवनातील तथाकथित सुख-दुःख जेव्हा नाहीसे होतात तेव्हाच आपल्याला त्रुटीचे दफन आणि आध्यात्मिक जीवनात पुनरुत्थानाची निर्विवाद चिन्हे दिसतात.

12. 232 : 26-31

In the sacred sanctuary of Truth are voices of solemn import, but we heed them not. It is only when the so-called pleasures and pains of sense pass away in our lives, that we find unquestionable signs of the burial of error and the resurrection to spiritual life.

13. 496 : 9 (विचारा)-14

स्वतःला विचारा: मी जीवन जगत आहे जे परम चांगले आहे? मी सत्य आणि प्रेमाच्या उपचार शक्तीचे प्रदर्शन करत आहे? तसे असल्यास, "परिपूर्ण दिवसापर्यंत" मार्ग उजळ होईल. देवाची समज माणसाला काय मिळते हे तुमचे फळ सिद्ध करेल.

13. 496 : 9 (Ask)-14

Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man.

14. 326 : 16-22

नीट जगण्याचा हेतू आणि हेतू आता मिळू शकतो. हा मुद्दा जिंकला, तुम्ही जशी सुरुवात केली होती. तुम्ही ख्रिश्चन सायन्सच्या अंकांच्या सारणीपासून सुरुवात केली आहे, आणि चुकीच्या हेतूशिवाय काहीही तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणू शकत नाही. खऱ्या हेतूने कार्य करणे आणि प्रार्थना करणे, तुमचा पिता मार्ग उघडेल. "तुम्ही सत्याचे पालन करू नये म्हणून तुम्हाला कोणी अडवले?"

14. 326 : 16-22

The purpose and motive to live aright can be gained now. This point won, you have started as you should. You have begun at the numeration-table of Christian Science, and nothing but wrong intention can hinder your advancement. Working and praying with true motives, your Father will open the way. "Who did hinder you, that ye should not obey the truth?"


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████