रविवारी जानेवारी 16, 2022जीवन

SubjectLife

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: मत्तय 5 : 16

"तुम्ही सुद्धा इतरांच्यासाठी प्रकाश असले पाहिजे. यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कामे पाहावी आणि तुमचा पिता जो स्वर्गात आहे त्याचे गौरव करावे."Golden Text: Matthew 5 : 16

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: याकोब 1 : 17, 18 • इफिसकरांस 4: 11-15


17     प्रत्येक उत्तम व परिपूर्ण देणगी वरून येते. स्वर्गीय प्रकाश ज्याने निर्माण केला त्या पित्यापासून ती येते. आणि ज्याच्यावर तारांगणाच्या हालचालीचा काहीही परिणाम होत नाही, अशा पित्यापासून ती देणगी येते.

18     सत्याच्या संदेशाद्वारे आपण त्याची मुले व्हावे ही त्याची इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आपली निवड केली आहे. पित्याने निर्माण केलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये आपण प्रथम फळ व्हावे यासाठी त्याने असे केले.

11     आणि त्याने स्वत:च काही लोकांना प्रेषित, इतर काही जणांना भविष्य सांगणारे सुवार्तिक, तर दुसन्यांना मेंढपाळ व शिक्षक असे होण्याची दाने दिली.

12     ख्रिस्ताने त्या देणग्या देवाचे लोक सेवेच्या कार्यासाठी तयार करण्यास व आत्मिकरीतीने ख्रिस्ताचे शरीर सामर्थ्यवान होण्यासाठी दिल्या.

13     आम्हा सर्वांना आमच्या पित्यातील एकत्वापणामुळे विश्वासाची आणि देवाच्या पुत्राविषयीच्या ज्ञानाची जाणीव होते आणि पूर्णत्वाची जी परिमाणे ख्रिस्ताने आणली आहेत त्या उच्चतेपर्यंत पोहोंचून परिपक्व मनुष्य होण्यासाठी आमची वाढ होते.

14     हे असे आहे म्हणून यापूढे आपण लहान बाळकासारखे नसावे. म्हणजे माणसांच्या कपटाने त्यांची लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्व देते, अशा प्रत्येक नव्या शिकवणुकीच्या वाऱ्याने तुमचे मार्ग लाटांनी इकडे तिकडे हेलकावणारे होऊ नयेत

15     त्याऐवजी आपण प्रेमाने सत्य बोलावे आणि प्रत्येक मार्गाने ख्रिस्तासारखे होण्यासाठी वाढावे ख्रिस्त हा मस्तक आहे.

Responsive Reading: James 1 : 17, 18; Ephesians 4 : 11-15

17.     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

18.     Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.

11.     And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;

12.     For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

13.     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14.     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15.     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.धडा उपदेशबायबल पासून


1. नीतिसूत्रे 12: 28

28     जर तुम्ही योग्य रीतीने जगलात तर तुम्हाला खरे जीवन मिळेल. सदैव जगण्याचा तोच मार्ग आहे.

1. Proverbs 12 : 28

28     In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

2. स्तोत्रसंहिता 16: 5, 6, 11

5     माझा वाटा आणि प्याला परमेश्वराकडूनच येतो. परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच मला माझा वाटा देतोस.

6     माझा वाटा फारच अद्भूत आहे माझे वतन सुंदर आहे.

11     तू मला नीट कसे जगावे ते शिकवशील परमेश्वरा, केवळ तुझ्या सान्निध्यात असणेही संपूर्ण समाधान देणारे असेल. तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे समाधान लाभेल.

2. Psalm 16 : 5, 6, 11

5     The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

6     The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

11     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

3. यशया 38: 1-6, 9, 16-19

1     ह्यावेळेस, हिज्कीया फार आजारी पडला. जवळ जवळ तो मेलाच होता. अमोजचा मुलगा यशया हा संदेष्टा त्याला भेटायला गेला.यशया राजाला म्हणाला, परमेश्वराने मला तुला सांगायला सांगितले आहे ‘तू लवकरच मरशील, म्हणून तू गेल्यावर तुझ्या घरातील लोकांनी काय करावे हे तू त्यांना सांगावेस. तू ह्या आजारातून उठणार नाहीस.

2     हिज्कीया मंदिराच्या दिशेला वळला आणि त्याने प्रार्थना करण्यास सुरवात केली. तो म्हणाला,

3     परमेश्वरा, मी नेहमीच शुध्द मनाने आणि प्रामाणिकपणाने तुझ्यासमोरच जगलो, हे कृपया लक्षात असू दे. मी तू सांगितलेल्या चांगल्या गोष्टीच नेहमी केल्या. मग हिज्कीया कळवळून रडू लागला.

4     यशयाला परमेश्वराकडून संदेश मिळाला,

5     हिज्कीयाकडे जाऊन त्याला सांग परमेश्वर, तुझ्या पूर्वजाचा, दाविदाचा, देव म्हणतो, ‘मी तुझी प्रार्थना ऐकली आणि तुझे दु:खाश्रू पाहिले, मी तुझ्या आयुष्यात पंधरा वर्षे वाढवीन.

6     मी अश्शूराच्या राजापासून तुझा व ह्या शहराचा बचाव करीन. पण हिज्कीयाने यशयाला विचारले, मी बरा होईन ह्याची खात्री पटण्यासाठी परमेश्वराचा संकेत काय असेल? मी परमेश्वराच्या मंदिरात जाण्यायोग्य होईन हे कसे ओळखायचे?

9     आजारातून उठल्यावर हिज्कीयाने लिहिलेले हे पत्र:

16     माझ्या प्रभू, या कठीण काळाचा उपयोग माझ्यात परत आत्मा आणण्यासाठी कर. मला शुध्द व निरोगी व्हायला मदत कर. मला परत जिवंत कर.

17     पाहा! माझ्या अडचणी संपल्या. मला आता शांतता मिळाली आहे. तू माझ्यावर खूप प्रेम करतोस. तू मला थडग्यात सडू दिले नाहीस तू माझे अपराध पोटात घातलेस. (मला क्षमा केलीस) माझी पापे दूर फेकलीस.

18     मृत तुझी स्तुतिस्तोत्रे गात नाहीत. अधोलोकातील लोक तुझे स्तवन करीत नाहीत. मृत तुझ्या मदतीची आशा करीत नाहीत. ते जमिनीतील खड्ड्यात जातात आणि परत कधीही बोलत नाहीत.

19     माझ्याप्रमाणे जिवंत असणारी माणसे तुझी स्तुती करतात. म्हणून वडिलांनी मुलांना तुझ्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही असे सांगावे.

3. Isaiah 38 : 1-6, 9, 16-19

1     In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.

2     Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord,

3     And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

4     Then came the word of the Lord to Isaiah, saying,

5     Go, and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.

6     And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city.

9     The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:

16     O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit: so wilt thou recover me, and make me to live.

17     Behold, for peace I had great bitterness: but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption: for thou hast cast all my sins behind thy back.

18     For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth.

19     The living, the living, he shall praise thee, as I do this day: the father to the children shall make known thy truth.

4. प्रेषितांचीं कृत्यें 9: 36-42

36     यापो शहरात येशूची एक शिष्या राहत होती. तीचे नाव तबिथा होते ती नेहमी लोकांसाठी चांगली कामे करीत असे. गरीबांना दानधर्म करीत असे.

37     जेव्हा पेत्र लोदमध्ये होता. तेव्हा तबिथा आजारी पडली व मेली. त्यांनी तिचे शरीर धुतले व ते माडीवरच्या एका खोलीत ठेवले.

38     यापो येथीला अनुयायांनी ऐकले की, पेत्र लोदमध्ये आहे. म्हणून त्यांनी दोन माणसे पाठविली. त्यांनी त्याला विंनति केली. ते म्हणाले, त्वरा करा, आमच्याकडे लवकर या!

39     पेत्र तयार झाला व त्यांच्याबरोबर गेला. जेव्हा तो तेथे पोहोचला तेव्हा त्यांनी त्याला माडीवरच्या खोलीत नेले. सर्व विधवा स्त्रिया पेत्राभोवती उभ्या राहिल्या. त्या रडत होत्या. दुर्कस जिवंत असताना जे कपडे व झगे तिने तयार केले होते ते त्यांनी पेत्राला दाखवले.

40     पेत्राने खोलीतील सर्वांना बाहेर काढले. त्याने गुडघे टेकून प्रार्थना केली. आणि दुर्कसच्या शरीराकडे वळून तो म्हणाला, तबिथा ऊठ! तेव्हा तिने डोळे उघडले, जेव्हा तिने पेत्राला पाहीले तेव्हा ती उठून बसली.

41     त्याने तिला आपला हात देऊन उभे राहण्यास मदत केली, नंतर त्याने विश्वासणाऱ्यांना आणि विधवा स्त्रियांना खोलीमध्ये बोलाविले. त्याने तबिथाला त्यांना दाखवले, ती जिवंत होती!

42     यापोमधील सर्व लोकांना हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी प्रभूवर विश्वास ठेवला.

4. Acts 9 : 36-42

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

42     And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.

5. इफिसकरांस 4: 1-7

1     णून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तुम्हांला विनंती करतो, देवाकडून तुम्हाला जे पाचारण झालेले आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे राहा.

2     नेहमी नम्रता, सौम्यता दाखवा. आणि सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने राहा.

3     शांतीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत प्रयत्न करा.

4     एक शरीर व एकच आत्मा आहे. ज्याप्रमाणे तुम्हालाही एकाच आशेत सहभागी होण्यास बोलाविले होते.

5     एक प्रभु, एक विश्वास, एक बाप्तिस्मा,

6     एक देव आणि पिता जो सर्वांचा मालक आहे. जो प्रत्येक गोष्टीद्वारे कार्य करतो आणि जो प्रत्येकात आहे,

7     ख्रिस्ताच्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणांस प्रत्येकाला कृपेचे विशेष दान दिले आहे.

5. Ephesians 4 : 1-7

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

4     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5     One Lord, one faith, one baptism,

6     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

7     But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

6. फिलिप्पैकरांस 2: 12 (काम)-16

12     ... भीतीने कापत तुमचे तारण पूर्ण होण्यासाठी कार्य करीत राहा.

13     कारण देवच असा एक आहे जो तुमच्यामध्ये कार्य करण्याची इच्छा निर्माण करतो व तो संतुष्ट होईल अशा रीतीने कार्य पूर्णत्वास नेतो.

14     प्रत्येक गोष्ट तक्रार किंवा भांडण न करता करा, यासाठी की,

15     तुम्ही निर्दोष व शुद्ध असे या कुटिल व विपरीत पिढीतील लोकांमध्ये असावे. आणि त्यांच्यामध्ये अंधाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे चमकावे.

16     तुम्ही त्यांना जीवनाचे वजन सांगत असता, माझे शर्यतीत धावणे व्यर्थ झाले नाही असे मला दिसते, यासाठी की ख्रिस्ताच्या परत येण्याच्या दिवशी मला तुमचा अभिमान वाटावा.

6. Philippians 2 : 12 (work)-16

12     …work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

16     Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

7. 2 तीमथ्थाला 1 : 7-10

7     कारण देवाने आम्हांला भित्रेपणाचा आत्मा दिला नाही. तर तो सावधानतेचा व सामर्थ्याची स्फूर्ति देणारा आतमा दिला आहे.

8     म्हणून आपल्या प्रभूविषयी साक्ष देण्यासाठी लाज धरु नको किंवा मी जो त्याच्यासाठी कैदी झालो त्या माझी लाज धरू नको. तर माझ्याबरोबर सुवर्तेसाठी दु:ख सोस. देव तुला जे सामर्थ्य देतो त्याच्या साहाय्याने दु:ख सोस.

9     त्याने आम्हांला तारले आणि त्याने आम्हांला समर्पित जीवनासाठी पाचारण केले. आम्ही काही सत्कृत्ये केली म्हणून नाही तर त्याच्या स्वत:च्या हेतूने व कृपेने केले. ही कृपा काळाच्या सुरुवातीलाच देवाने ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हांस दिली होती.

10     पण जी आता आम्हाला आमचा तारणारा ख्रिस्त येशू याच्या भूतलावर अवतीर्ण होण्याने प्रगट करण्यात आली आहे. ख्रिस्ताने मरणाचा नाश केला आणि सुवार्तेद्वारे अमरत्व व जीवन प्रकाशात आणले.

7. II Timothy 1 : 7-10

7     For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

8     Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;

9     Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,

10     But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:

8. प्रकटीकरण 22: 14

14     जे आपले झगे साफ धुतात, ते धन्य! त्यांना जीवनी झाडाचे फळ खाण्याचा आणि वेशीतून नगरामध्ये जाण्याचा हक्कराहील.

8. Revelation 22 : 14

14     Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

9. रोमकरांस 8: 28

28     आणि आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा जे देवावर प्रेम करतात व त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलाविलेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.

9. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 200 : 11 (जीवन)-12 (से 1st ,)

जीवन देव आहे, आणि मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे,

1. 200 : 11 (Life)-12 (to 1st ,)

Life is God, and man is the idea of God,

2. 63 : 5-11

विज्ञानात माणूस हा आत्म्याचा अपत्य आहे. सुंदर, चांगले आणि शुद्ध हे त्याचे वंश आहे. त्याचे मूळ, नश्वरांसारखे, क्रूर अंतःप्रेरणेमध्ये नाही किंवा बुद्धिमत्तेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तो भौतिक परिस्थितीतून जात नाही. आत्मा हा त्याचा आदिम आणि अंतिम स्त्रोत आहे; देव त्याचा पिता आहे आणि जीवन हा त्याच्या अस्तित्वाचा नियम आहे.

2. 63 : 5-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

3. 202 : 3-5, 17-23

देव आणि मनुष्य यांच्यात जी वैज्ञानिक एकता आहे ती जीवन व्यवहारात निर्माण केली पाहिजे आणि ईश्वराची इच्छा सर्वत्र पूर्ण झाली पाहिजे.

जेव्हा देवाचे राज्य पृथ्वीवर येईल तेव्हा आपल्या तीर्थयात्रेचे दिवस कमी होण्याऐवजी वाढतील; कारण खरा मार्ग मृत्यूच्या ऐवजी जीवनाकडे घेऊन जातो आणि पृथ्वीवरील अनुभव त्रुटीची परिमितता आणि सत्याची असीम क्षमता प्रकट करतो, ज्यामध्ये देव मानवाला संपूर्ण पृथ्वीवर प्रभुत्व देतो.

3. 202 : 3-5, 17-23

The scientific unity which exists between God and man must be wrought out in life-practice, and God's will must be universally done.

The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

4. 516 : 4-12

पदार्थ, जीवन, बुद्धिमत्ता, सत्य आणि प्रेम, जे देवता आहेत, त्याच्या निर्मितीद्वारे प्रतिबिंबित होतात; आणि जेव्हा आपण भौतिक इंद्रियांच्या खोट्या साक्षीला विज्ञानाच्या तथ्यांच्या अधीन करतो, तेव्हा आपल्याला ही खरी उपमा आणि प्रतिबिंब सर्वत्र दिसेल.

देव त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेनुसार सर्व गोष्टी तयार करतो. जीवन अस्तित्त्वात प्रतिबिंबित होते, सत्यात सत्य, देव चांगुलपणामध्ये, जे स्वतःची शांतता आणि शाश्वतता प्रदान करते.

4. 516 : 4-12

The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

5. 487 : 3-12

जीवन मरणहीन आहे. जीवन हे मनुष्याचे मूळ आणि अंतिम आहे, जे मृत्यूद्वारे कधीही प्राप्त होऊ शकत नाही, परंतु सत्याच्या मार्गावर चालण्याद्वारे प्राप्त केले जाते ज्याला मृत्यू म्हणतात. भौतिक पेक्षा आध्यात्मिकरीत्या पाहण्यात आणि ऐकण्यात जास्त ख्रिस्ती धर्म आहे. त्यांच्या नुकसानापेक्षा मनाच्या शाश्वत व्यायामामध्ये अधिक विज्ञान आहे. गमावले ते असू शकत नाही, तर मन शिल्लक आहे. या भीतीने शतकानुशतके आधी अंधांना दृष्टी आणि बहिर्यांना श्रवणशक्ती मिळाली आणि ते आश्चर्याची पुनरावृत्ती करेल.

5. 487 : 3-12

Life is deathless. Life is the origin and ultimate of man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and after that which is called death. There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

6. 376 : 10-16

पॅलीड अवैध, ज्याला तुम्ही रक्ताच्या सेवनाने वाया जात असल्याचे घोषित करता, त्याला सांगितले पाहिजे की रक्ताने कधीही जीवन दिले नाही आणि ते कधीही काढून घेऊ शकत नाही, - जीवन हा आत्मा आहे आणि एका चांगल्या हेतूने अधिक जीवन आणि अमरत्व आहे. आणि सर्व रक्तापेक्षा कृती करा, जे कधीही नश्वर नसांमधून वाहते आणि जीवनाच्या भौतिक भावनांचे अनुकरण करते.

6. 376 : 10-16

The pallid invalid, whom you declare to be wasting away with consumption of the blood, should be told that blood never gave life and can never take it away, — that Life is Spirit, and that there is more life and immortality in one good motive and act, than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

7. 550 : 15-24

विचारातील त्रुटी कृतीच्या त्रुटीमध्ये दिसून येते. भौतिक आणि भौतिक म्हणून अस्तित्वाचे निरंतर चिंतन - सुरुवात आणि समाप्ती, आणि जन्म, क्षय आणि विघटन हे त्याचे घटक टप्पे म्हणून - खरे आणि आध्यात्मिक जीवन लपवते आणि आपले मानक धूळ खात पडते. जर जीवनाचा कोणताही प्रारंभ बिंदू असेल, तर मी महान आहे ही एक मिथक आहे. जर जीवन हे देव आहे, जसे शास्त्र सांगते, तर जीवन भ्रूण नाही, ते अनंत आहे. अंडी हे देवतेसाठी अशक्य आवरण आहे.

7. 550 : 15-24

Error of thought is reflected in error of action. The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite. An egg is an impossible enclosure for Deity.

8. 260 : 13-7

विज्ञान सर्व चांगले साध्य करण्याची शक्यता प्रकट करते, आणि देवाने आधीच काय केले आहे हे शोधण्यासाठी नश्वरांना कामावर सेट करते, परंतु इच्छित चांगुलपणा मिळविण्याच्या आणि चांगले आणि उच्च परिणाम आणण्याच्या क्षमतेवर अविश्वास अनेकदा एखाद्याच्या पंखांच्या चाचणीमध्ये अडथळा आणतो आणि अपयशाची खात्री देते. सुरुवातीला.

नश्वरांनी त्यांचे मॉडेल सुधारण्यासाठी त्यांचे आदर्श बदलले पाहिजेत. आजारी शरीर आजारी विचारांपासून विकसित होते. आजारपण, रोग आणि मृत्यू भीतीतून पुढे जातात. कामुकता वाईट शारीरिक आणि नैतिक परिस्थिती विकसित करते.

स्वार्थ आणि कामुकता हे नश्वर मनाला स्वतःच्या मनात वारंवार येणार्‍या विचारांद्वारे, शरीराविषयीच्या संभाषणातून आणि त्यातून शाश्वत सुख किंवा दुःखाच्या अपेक्षेद्वारे शिक्षित केले जाते; आणि हे शिक्षण आध्यात्मिक वाढीच्या खर्चावर आहे. जर आपण नश्वर पोशाखांमध्ये विचार मांडले तर त्याचे अमर स्वरूप गमावले पाहिजे.

आपण सुखासाठी शरीराकडे पाहिलं तर आपल्याला वेदना दिसतात; जीवनासाठी, आपल्याला मृत्यू सापडतो; सत्यासाठी, आपल्याला त्रुटी आढळते; आत्म्यासाठी, आपल्याला त्याचे विरुद्ध, पदार्थ आढळतात. आता ही क्रिया उलट करा. शरीरापासून दूर सत्य आणि प्रेमाकडे पहा, सर्व आनंद, सुसंवाद आणि अमरत्वाचे तत्त्व. चिरस्थायी, चांगल्या आणि सत्यासाठी विचार स्थिरपणे धरून ठेवा, आणि तुम्ही ते तुमच्या अनुभवामध्ये तुमच्या विचारांच्या व्याप्तीच्या प्रमाणात आणाल.

8. 260 : 13-7

Science reveals the possibility of achieving all good, and sets mortals at work to discover what God has already done; but distrust of one's ability to gain the goodness desired and to bring out better and higher results, often hampers the trial of one's wings and ensures failure at the outset.

Mortals must change their ideals in order to improve their models. A sick body is evolved from sick thoughts. Sickness, disease, and death proceed from fear. Sensualism evolves bad physical and moral conditions.

Selfishness and sensualism are educated in mortal mind by the thoughts ever recurring to one's self, by conversation about the body, and by the expectation of perpetual pleasure or pain from it; and this education is at the expense of spiritual growth. If we array thought in mortal vestures, it must lose its immortal nature.

If we look to the body for pleasure, we find pain; for Life, we find death; for Truth, we find error; for Spirit, we find its opposite, matter. Now reverse this action. Look away from the body into Truth and Love, the Principle of all happiness, harmony, and immortality. Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

9. 289 : 1-6

सत्य हे शाश्वत जीवन आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारपण आणि मृत्यूच्या क्षणिक ढिगाऱ्यातून कधीही उठू शकत नाही जोपर्यंत त्याला हे कळत नाही की देव हा एकमेव जीवन आहे. जीवन आणि संवेदना शरीरात आहेत या समजुतीवर मात करून मनुष्याला ईश्वराची प्रतिमा काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

9. 289 : 1-6

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God.

10. 324 : 7-18

जोपर्यंत मनुष्याची सुसंवाद आणि अमरता अधिक स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ईश्वराची खरी कल्पना प्राप्त होत नाही; आणि शरीर त्यावर काय नियंत्रण करते ते प्रतिबिंबित करेल, मग ते सत्य असो की चूक, समज असो वा विश्वास, आत्मा असो किंवा वस्तू. म्हणून "आता त्याच्याशी परिचित व्हा आणि शांत राहा." सावध, सावध आणि सावध रहा. मार्ग सरळ आणि अरुंद आहे, ज्यामुळे देव हे एकमेव जीवन आहे हे समजू शकते. हे देहाशी युद्ध आहे, ज्यामध्ये आपण पाप, आजारपण आणि मृत्यूवर विजय मिळवला पाहिजे, एकतर येथे किंवा नंतर, - नक्कीच, आपण आत्म्याचे किंवा देवातील जीवनाचे ध्येय गाठण्यापूर्वी.

10. 324 : 7-18

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

11. 249 : 1-11

चला विज्ञानाचा स्वीकार करूया, इंद्रिय-साक्ष्यावर आधारित सर्व सिद्धांत सोडून देऊ, अपूर्ण मॉडेल्स आणि भ्रामक आदर्श सोडून देऊ; आणि म्हणून आपण एक देव, एक मन, आणि एक परिपूर्ण, त्याच्या स्वतःच्या उत्कृष्टतेचे मॉडेल तयार करू या.

देवाच्या निर्मितीचे "नर आणि मादी" दिसू द्या. आपण आत्म्याची दैवी उर्जा अनुभवू या, जी आपल्याला जीवनाच्या नवीनतेमध्ये आणते आणि कोणतीही नश्वर किंवा भौतिक शक्ती नष्ट करू शकत नाही हे ओळखू. आपण दैवी "असलेल्या शक्तींच्या" अधीन आहोत याचा आनंद करूया. हे असण्याचे खरे विज्ञान आहे. जीवनाचा इतर कोणताही सिद्धांत, किंवा देव, भ्रामक आणि पौराणिक आहे.

11. 249 : 1-11

Let us accept Science, relinquish all theories based on sense-testimony, give up imperfect models and illusive ideals; and so let us have one God, one Mind, and that one perfect, producing His own models of excellence.

Let the "male and female" of God's creating appear. Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being. Any other theory of Life, or God, is delusive and mythological.

12. 496 : 9-19

जीवन हे ईश्वर आहे हे आपण सर्वांनी शिकले पाहिजे. स्वतःला विचारा: मी जीवन जगत आहे जे परम चांगले आहे? मी सत्य आणि प्रेमाच्या उपचार शक्तीचे प्रदर्शन करत आहे? तसे असल्यास, "परिपूर्ण दिवसापर्यंत" मार्ग उजळ होईल. देवाची समज माणसाला काय मिळते हे तुमचे फळ सिद्ध करेल. हा विचार कायमस्वरूपी धरून ठेवा, - ही आध्यात्मिक कल्पना, पवित्र आत्मा आणि ख्रिस्त आहे, जी तुम्हाला वैज्ञानिक निश्चिततेसह, उपचारांचा नियम, त्याच्या दैवी तत्त्वावर आधारित, प्रेम, अंतर्निहित, अंतर्निहित आणि सर्व सत्य समाविष्ट करून दाखवण्यास सक्षम करते.

12. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████