रविवारी जानेवारी 15, 2023जीवन

SubjectLife

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: योहान 17: 3

"आणि अनंतकाळचे जीवन हेच की, तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठविलेस त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे."Golden Text: John 17 : 3

This is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: 2 करिंथकरांस 5: 1-8


1     आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जगिक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला देवापासून मिळलेले अनंतकाळचे घर स्वर्गात आहे. ते मानवी हातांनी बांधलेले नाही.

2     दरम्यान आम्ही कण्हतो, आमच्या स्वर्गीय निवासस्थानासह पोशाख करण्यास आम्ही आतुर झालो आहोत.

3     कारण जेव्हा आम्ही पोशाख करु, तेव्हा आम्ही नग्न दिसणार नाही.

4     कारण या घरामध्ये आम्ही असताना आम्ही कण्हतो, आणि ओइयाने दबले जातो. कारण वस्त्रहीन असण्याची आमची इच्छा नसते, पण आमची इच्छा आहे की, आमच्या स्वर्गीय निवासस्थानाने पोशाख करावा. यासाठी की जे मर्त्य आहेत ते जीवनाने गिळावे.

5     आता देवानेच आम्हांला नेमक्या याच कारणासाठी निर्माण केले, आणि हमी म्हणून पवित्र आत्मा दिला, जो येणार आहे त्याबद्दलची खात्री बाळगा.

6     म्हणून आम्हांला नेहमीच विश्वास असतो आणि माहीत असते की, जोपर्यंत आम्ही या शरीरात राहत आहोत, तोपर्यंत आम्ही प्रभुपासून दूर आहोत.

7     आम्ही विश्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने

8     आम्हांला विश्वास आहे, मी म्हणतो, आणि शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणि प्रभुसंगती राहू.

Responsive Reading: II Corinthians 5 : 1-8

1.     For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

2.     For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:

3.     If so be that being clothed we shall not be found naked.

4.     For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.

5.     Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.

6.     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7.     (For we walk by faith, not by sight:)

8.     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.धडा उपदेशबायबल पासून


1. योहान 1: 1-4

1     जगाची उत्पत्ति होण्यापूर्वी शब्दअस्तित्वात होता. तो शब्द देवाबरोबर होता. आणि शब्द देव होता.

2     तो शब्द सुरूवातीपासूनच देवाबरोबर होता.

3     त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) सर्व काही निर्माण करण्यात आले त्याच्याशिवाय काहीच निर्माण करण्यात आले नाही.

4     त्याच्यामध्ये जीवन होते. ते जीवन जगातील लोकांसाठी प्रकाश असे होते.

1. John 1 : 1-4

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

2. ईयोब 33: 4

4     देवाच्या आत्म्याने मला निर्माण केले. मला सर्वशक्तिमान देवाकडून जीवन मिळाले.

2. Job 33 : 4

4     The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.

3. स्तोत्रसंहिता 36: 7-9

7     तुझा प्रेमळ दयाळूपणा सगळ्यांत किंमती आहे. माणसे आणि देवदूत तुझ्याकडे संरक्षणासाठी येतात.

8     परमेश्वरा तुझ्या घरातल्या चांगल्या वस्तूंमुळे त्यांना नवा जोम येतो. तू त्यांना तुझ्या अद्भुत नदीतून मनसोक्त पिऊ देतोस.

9     परमेश्वरा जीवनाचे कारंजे तुझ्यातून उडते. तुझा प्रकाश आम्हाला प्रकाश दाखवतो.

3. Psalm 36 : 7-9

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

4. मत्तय 4: 1-4, 11

1     मग पवित्र आत्म्याने येशूला रानात नेले. मोहात पाडून सैतानाने त्याची परीक्षा घ्यावी म्हणून त्याला तेथे नेण्यात आले.

2     चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्री येशूने काहीच खाल्ले नाही. त्यानंतर त्याला खूप भूक लागली.

3     तेव्हा सैतान येशूची परीक्षा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर ह्या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा दे.

4     येशूने उत्तर दिले, असे लिहिले आहे की, मनुष्य केवळ भाकरीने जगेल असे नाही तर देवाच्या तोंडून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगेल.

11     मग सैतान येशूला सोडून निघून गेला आणि देवदूत येऊन त्याची देखभाल करू लागले.

4. Matthew 4 : 1-4, 11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

5. योहान 6: 1-3, 26 (से 1st,), 27, 40 (से:), 63

1     नंतर येशू गालील किंवा तिबिर्या सरोवराच्या पलीकडे गेला.

2     तेव्हा पुष्कळ लोक येशूच्या मागे गेले. कारण येशूने अनेक आजारी लोकांना बरे केले. व निरनिराळ्या मार्गांनी आपले जे सामर्थ्य दाखविले ते लोकांनी पाहिले. म्हणून ते त्याच्यामागे गेले.

3     मग येशू टेकडीच्या वर चढून गेला. तो आपल्या शिष्यांसह तेथे बसला.

26     येशूने उत्तर दिले.

27     ऐहिक अन्न नाश पावते. म्हणून नाश पावणाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परंतु जे अन्न कायम टिकते आणि अनंतकाळचे जीवन देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा. मनुष्याचा पुत्र ते अन्न तुम्हांला देईल. देव जो पिता याने दाखवून दिले आहे की, तो मनुष्याच्या पुत्राबरोबर आहे.

40     पुत्राला पाहून त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्थेक व्यक्तीला अनंतकाळचे जीवन आहे. मी त्या व्यक्तीला शेवटच्या दिवशी उठवीन, हेच माझ्या पित्याल हवे.

63     शरीराद्दरे मनुष्याला जीवन मिळत नाही. परंतु आत्म्याकडून ते जीवन मिळते. मी तुम्हांला सांगितलेल्या गोष्टी आत्म्याविषयी आहेत, म्हणूनच या गोष्टीपासून जीवन मिळते.

5. John 6 : 1-3, 26 (to 1st ,), 27, 40 (to :), 63

1     After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

2     And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

3     And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

26     Jesus answered them and said,

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

40     And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life:

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. योहान 5: 24-26

24     मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकालचे जीवन मिळेल. त्याला दोषी ठरविले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून निघून जीवनात प्रवेश केला आहे.

25     मी तुम्हांला खरे सांगतो. अशी महत्वाची वेळ येत आहे. ती वेळ जवळजवळ आलेलीच आहे. जे लोक पापामध्ये मृत आहेत ते देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील आणि देवाच्या पुत्राकडून ऐकलेल्या गोष्टी जे लोक स्वीकारतील त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

26     खुद्द पित्यापासून देवापासून जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे.

6. John 5 : 24-26

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

7. प्रेषितांचीं कृत्यें 20: 7-12

7     मग आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे रविवारी आम्ही सर्व भाकर मोडण्यासाठीएकत्र जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कारण दुसऱ्या दिवशी निघण्याचा त्याचा बेत होता. तो मध्यरात्रीपर्यंत बोलत राहीला.

8     वरच्यामजल्यावरील ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ दिवे होते.

9     युतुख नावाचा एक तरुण खिडकीत बसला होता. पौल बोलत असताना त्याच्यावर झोपेचा इतका अंमल चढला की, तो तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला, जेव्हा त्याला उचलले, तेव्हा तो मेलेला आढळला.

10     पौल खाली गेला व त्याच्यावर ओणवा पडला आणि त्याला आपल्या हातांनी कवेत धरुन म्हणाला, चिंता करु नका! त्याच्यात अजून जीव आहे.

11     मग पौल वर गेला. त्यांने भाकर मोडली व ती खाल्ली. पहाट होईपर्यंत तो त्यांच्याशी बोलला, मग तो गेला.

12     त्या तरुणाला त्यांनी जिवंत असे घरी नेले, त्या सर्वांना फार समाधान झाले.

7. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

8. प्रेषितांचीं कृत्यें 17: 22-28

22     मग पौल अरीयपगाच्या सभेपुढे उभा राहिला, पौल म्हणाला, अर्थनैच्या लोकांनो, मी पाहत आहे की, सर्व गोष्टींमध्ये तुम्ही फार धर्मिक आहात.

23     मी तुमच्या शहरातून जात होतो आणि ज्यांची तुम्ही उपासना करता ते मी पाहिले. मी एक वेदी पाहिली. त्यावर असे लिहिले होते: ‘अज्ञात देवाला’. तुम्ही अशा देवाची उपासना करता जो तुम्हांला माहीत नाही. याच देवाविषयी मी तुम्हांला सांगत आहे!

24     ज्याने हे सर्व जग व त्यातील सर्व काही निर्माण केले तोच हा देव आहे. तो जमीन व आकाश यांचा प्रभु आहे. मनुष्यांनी बांधलेल्या मंदिरात तो राहत नाही!

25     हा देव जीवन देतो, श्वास देतो व सगळे काही देतो. त्याला जे पाहिजे ते सगळे त्याच्याकडे आहे.

26     देवाने एका माणसाला (आदाम) निर्माण करुन सुरुवात केली. त्याच्यापासून त्याने वेगवेगळे लोक निर्माण केले. देवाने त्यांना सगळीकडे राहण्यास मुभा दिली. देवाने त्यांना काळ व सीमा ठरवून दिल्या.

27     त्यांनी देवाचा शोध करावा अशी त्याची इच्छा होती. कदाचित तो त्यांचा शोध करील व त्यांना तो सापडेल. पण तो आमच्या कोणापासूनही दूर नाही.

28     आम्ही त्याच्यासह राहतो आम्ही त्याच्यासह चालतो आम्ही त्याच्यासह आहोत. तुमच्यातीलच काही लोकांनी असे लिहिले आहे: आम्ही त्याची मुले आहोत.

8. Acts 17 : 22-28

22     Then Paul stood in the midst of Mars’ hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

23     For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

24     God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

25     Neither is worshipped with men’s hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

26     And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

27     That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

28     For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

9. नीतिसूत्रे 11: 30 (से;)

30     चांगला माणूस ज्या गोष्टी करतो त्या जीवनवृक्षासारख्या असतात.

9. Proverbs 11 : 30 (to ;)

30     The fruit of the righteous is a tree of life;

10. नीतिसूत्रे 4: 20-23

20     मुला, मी जे सांगितले त्याक़डे लक्ष दे. माझे शब्द लक्षपूर्वक ऐक.

21     तू माझ्या शब्दांना तुला सोडून जायला लावू नकोस. मी सांगतो ते लक्षात ठेव.

22     जे माझी शिकवण ऐकतील त्यांना जीवन मिळेल. माझे शब्द शरीराला आरोग्यासारखे आहेत.

23     तुझ्या हृदयाला काळजीपूर्वक जप. कारण तेथूनच जीवनप्रवाह वाहतात.

10. Proverbs 4 : 20-23

20     My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

21     Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

22     For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

23     Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 331 : 1 (देव)-6

देव हे दैवी जीवन आहे, आणि जीवन हे त्या रूपांपुरते मर्यादित नाही जे ते त्याच्या सावलीत प्रतिबिंबित करते. जर जीवन नश्वर मनुष्य किंवा भौतिक वस्तूंमध्ये असते, तर ते त्यांच्या मर्यादांच्या अधीन असते आणि मृत्यूमध्ये समाप्त होते. जीवन हे मन आहे, निर्माता त्याच्या निर्मितीमध्ये प्रतिबिंबित होतो.

1. 331 : 1 (God)-6

God is divine Life, and Life is no more confined to the forms which reflect it than substance is in its shadow. If life were in mortal man or material things, it would be subject to their limitations and would end in death. Life is Mind, the creator reflected in His creations.

2. 200 : 9-13

जीवन आहे, नेहमी आहे, आणि कधीही पदार्थ स्वतंत्र असेल; कारण जीवन हा देव आहे, आणि मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे, जी भौतिकदृष्ट्या नाही तर आध्यात्मिकरित्या तयार झाली आहे आणि क्षय आणि धूळ यांच्या अधीन नाही.

2. 200 : 9-13

Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for Life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust.

3. 289 : 31-2

मनुष्य हा देहाचा नसून आत्म्याचा आहे - जीवनाचा, पदार्थाचा नाही. कारण जीवन हे ईश्वर आहे, जीवन हे शाश्वत, स्वयंअस्तित्व असले पाहिजे. जीवन हा शाश्वत मी आहे, जो अस्तित्वात आहे आणि आहे आणि राहणार आहे, ज्याला काहीही मिटवू शकत नाही.

3. 289 : 31-2

Man is not the offspring of flesh, but of Spirit, — of Life, not of matter. Because Life is God, Life must be eternal, self-existent. Life is the everlasting I am, the Being who was and is and shall be, whom nothing can erase.

4. 487 : 27-1

जीवन हा देव, आत्मा आहे हे समज, जीवनाच्या मृत्यूहीन वास्तवावर, त्याच्या सर्वशक्तिमानतेवर आणि अमरत्वावर आपला विश्वास बळकट करून आपले दिवस वाढवते.

हा विश्वास समजलेल्या तत्त्वावर अवलंबून असतो. हे तत्व संपूर्ण रोगग्रस्त बनवते, आणि गोष्टींचे टिकाऊ आणि सुसंवादी टप्पे बाहेर आणते.

4. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

5. 283 : 6-31

मन एकच जीवन, प्रेम आणि शहाणपण आहे "काल, आणि आज आणि कायमचे." पदार्थ आणि त्याचे परिणाम - पाप, आजारपण आणि मृत्यू - या नश्वर मनाच्या अवस्था आहेत ज्या क्रिया करतात, प्रतिक्रिया देतात आणि नंतर थांबतात. ते मनाचे तथ्य नाहीत. त्या कल्पना नसून भ्रम आहेत. तत्व निरपेक्ष आहे. ते कोणतीही चूक मान्य करत नाही, परंतु समजून घेण्यावर अवलंबून असते.

पण प्रचलित सिद्धांत काय म्हणतात? जीवन, किंवा देव, तथाकथित भौतिक जीवनासह एकच आहे असा त्यांचा आग्रह आहे. ते सत्य आणि चूक या दोन्ही गोष्टी मनाच्या रूपात आणि चांगल्या आणि वाईट या दोन्ही गोष्टी आत्म्याप्रमाणे बोलतात. ते असा दावा करतात की जीवन म्हणजे केवळ भौतिक अर्थाची वस्तुनिष्ठ अवस्था आहे - जसे की झाडाचे आणि भौतिक मनुष्याचे संरचनात्मक जीवन - आणि हे एक जीवन, ईश्वराचे प्रकटीकरण मानतात.

जीवन खरोखर काय आहे याबद्दलचा हा चुकीचा विश्वास देवाच्या स्वभावापासून आणि स्वभावापासून इतका विचलित होतो, की या असत्यतेला चिकटून राहणाऱ्या सर्वांना त्याच्या सामर्थ्याची खरी जाणीव नष्ट होते. दैवी तत्व, किंवा जीवन, त्याचे विज्ञान अचूकपणे सांगितल्याशिवाय, पितृसत्ताकांच्या प्रमाणे दिवसांच्या लांबीमध्ये व्यावहारिकपणे प्रदर्शित केले जाऊ शकत नाही. आपण दैवी तत्त्व समजून घेतले पाहिजे, आणि ते दैनंदिन जीवनात जगले पाहिजे; आणि आपण तसे करत नाही तोपर्यंत, आपण वक्राला सरळ रेषा किंवा सरळ रेषेला गोल असे संबोधून भूमिती शिकवू शकतो आणि स्पष्ट करू शकतो यापेक्षा अधिक विज्ञान प्रदर्शित करू शकत नाही.

5. 283 : 6-31

Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever." Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

But what say prevalent theories? They insist that Life, or God, is one and the same with material life so-called. They speak of both Truth and error as mind, and of good and evil as spirit. They claim that to be life which is but the objective state of material sense, — such as the structural life of the tree and of material man, — and deem this the manifestation of the one Life, God.

This false belief as to what really constitutes life so detracts from God's character and nature, that the true sense of His power is lost to all who cling to this falsity. The divine Principle, or Life, cannot be practically demonstrated in length of days, as it was by the patriarchs, unless its Science be accurately stated. We must receive the divine Principle in the understanding, and live it in daily life; and unless we so do, we can no more demonstrate Science, than we can teach and illustrate geometry by calling a curve a straight line or a straight line a sphere.

6. 588 : 11-12 (से;), 15-19

फक्त एक मी, किंवा आपण, परंतु एक दैवी तत्व, किंवा मन, सर्व अस्तित्व नियंत्रित करते; … देवाच्या सृष्टीतील सर्व वस्तू एक मन प्रतिबिंबित करतात, आणि जे या एका मनाला प्रतिबिंबित करत नाही ते खोटे आणि चुकीचे आहे, अगदी जीवन, पदार्थ आणि बुद्धी या दोन्ही मानसिक आणि भौतिक आहेत असा विश्वास देखील आहे.

6. 588 : 11-12 (to ;), 15-19

There is but one I, or Us, but one divine Principle, or Mind, governing all existence; … All the objects of God's creation reflect one Mind, and whatever reflects not this one Mind, is false and erroneous, even the belief that life, substance, and intelligence are both mental and material.

7. 550 : 15-23

विचारातील त्रुटी कृतीच्या त्रुटीमध्ये दिसून येते. भौतिक आणि भौतिक म्हणून अस्तित्वाचे निरंतर चिंतन - सुरुवात आणि समाप्ती, आणि जन्म, क्षय आणि विघटन हे त्याचे घटक टप्पे म्हणून - खरे आणि आध्यात्मिक जीवन लपवते आणि आपले मानक धूळ खात पडते. जर जीवनाचा कोणताही प्रारंभिक बिंदू असेल, तर मी महान आहे ही एक मिथक आहे. शास्त्रानुसार जर जीवन देव आहे, तर जीवन भ्रूण नाही तर ते अनंत आहे.

7. 550 : 15 (Error)-23

Error of thought is reflected in error of action. The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite.

8. 95 : 30-32

भौतिक संवेदना अस्तित्वाचे तथ्य उलगडत नाही; परंतु अध्यात्मिक ज्ञान मानवी चेतना शाश्वत सत्याकडे वळवते.

8. 95 : 30-32

Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth.

9. 428 : 3-29

जीवन खरे आहे, आणि मृत्यू हा भ्रम आहे. येशूच्या मार्गाने आत्म्याच्या तथ्यांचे प्रात्यक्षिक भौतिक अर्थाच्या अंधकारमय दृष्टान्तांचे सुसंवाद आणि अमरत्वात निराकरण करते. या सर्वोच्च क्षणी मनुष्याचा विशेषाधिकार म्हणजे आपल्या गुरुचे शब्द सिद्ध करणे: "जर कोणी माझे म्हणणे पाळले तर तो कधीही मृत्यू पाहू शकणार नाही." खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशाप्रकारे आपण मंदिर किंवा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

आपण अस्तित्व पवित्र केले पाहिजे, "अज्ञात देवाला" नाही ज्याची आपण "अज्ञानाने उपासना" करतो, परंतु शाश्वत निर्माता, सार्वकालिक पित्यासाठी, ज्या जीवनाला नश्वर भावना खराब करू शकत नाही किंवा नश्वर विश्वास नष्ट करू शकत नाही. मानवी गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्यांना भौतिक नसून आध्यात्मिक जीवनाने बदलण्याची मानसिक शक्तीची क्षमता आपण ओळखली पाहिजे.

महान आध्यात्मिक सत्य बाहेर आणले पाहिजे की माणूस परिपूर्ण आणि अमर आहे, नाही. आपण अस्तित्वाची जाणीव कायमस्वरूपी धारण केली पाहिजे आणि लवकरच किंवा नंतर, ख्रिस्त आणि ख्रिस-टियान विज्ञानाद्वारे, आपण पाप आणि मृत्यूवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे. मनुष्याच्या अमरत्वाचा पुरावा अधिक स्पष्ट होईल, कारण भौतिक विश्वासांचा त्याग केला जाईल आणि असण्याची अमर तथ्ये स्वीकारली जातील.

9. 428 : 3 (Life)-29

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality. Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

We should consecrate existence, not "to the unknown God" whom we "ignorantly worship," but to the eternal builder, the everlasting Father, to the Life which mortal sense cannot impair nor mortal belief destroy. We must realize the ability of mental might to offset human misconceptions and to replace them with the life which is spiritual, not material.

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

10. 14 : 5-22

आम्ही "दोन स्वामींची सेवा" करू शकत नाही. "परमेश्वरासोबत उपस्थित" असणे म्हणजे केवळ भावनिक आनंद किंवा विश्वास नसून ख्रिश्चन विज्ञानामध्ये प्रकट केल्याप्रमाणे जीवनाचे वास्तविक प्रदर्शन आणि समज असणे होय. "परमेश्वराबरोबर" असणे म्हणजे देवाच्या नियमांचे पालन करणे, पूर्णपणे दैवी प्रेमाद्वारे शासित असणे - आत्म्याद्वारे, पदार्थाद्वारे नाही.

एका क्षणासाठी जागरूक व्हा की जीवन आणि बुद्धिमत्ता पूर्णपणे अध्यात्मिक आहेत, - ना त्यामध्ये किंवा पदार्थातही नाही - आणि मग शरीर कोणतीही तक्रार करणार नाही. आजारपणाच्या विश्वासाने त्रस्त असल्यास, तुम्ही अचानक बरे व्हाल. जेव्हा शरीर आध्यात्मिक जीवन, सत्य आणि प्रेम यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जाते तेव्हा दुःखाचे आनंदात रूपांतर होते. म्हणून येशूने दिलेल्या वचनाची आशा: "जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो, मी जी कार्ये करतो, तो देखील करील; ... कारण मी माझ्या पित्याकडे जातो," - [कारण अहंकार शरीरातून अनुपस्थित आहे, आणि वर्तमान सत्य आणि प्रेमाने.]

10. 14 : 5-22

We cannot "serve two masters." To be "present with the Lord" is to have, not mere emotional ecstasy or faith, but the actual demonstration and understanding of Life as revealed in Christian Science. To be "with the Lord" is to be in obedience to the law of God, to be absolutely governed by divine Love, — by Spirit, not by matter.

Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. If suffering from a belief in sickness, you will find yourself suddenly well. Sorrow is turned into joy when the body is controlled by spiritual Life, Truth, and Love. Hence the hope of the promise Jesus bestows: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also; ... because I go unto my Father," — [because the Ego is absent from the body, and present with Truth and Love.]


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████