रविवारी जानेवारी 1, 2023देव

SubjectGod

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: उत्पत्ति 17: 1, 2

"मी सर्वशक्तिमान देव आहे; माझ्यासाठी पुढील प्रमाणे गोष्टी कर: माझ्या आज्ञा पाळ, आणि योग्य मार्गाने चाल व सात्विकतेने राहा. तू असे करशील तर मी आपणामध्ये एक करार करीन; मी तुला अगणित पटीत वाढवीन असे अभिवचन देतो."Golden Text: Genesis 17 : 1, 2

I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 51: 10, 12, 8, 14 • यहेज्केल 11: 19 • यहेज्केल 36: 26, 27, 28


10     देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

12     मी तुझ्या मदतीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्हा तुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणि तुझ्या आज्ञा पाळणारा कर.

8     मला सुखी कर, पुन्हा आनंदी कसे व्हायचे ते मला सांग. तू जी हाडे चिरडून टाकलीस ती पुन्हा आनंदी होऊ दे.

14     देवा, तूच माझा त्राता आहेस. तू किती चांगला आहेस ते सांगणारे गाणे मला गाऊ दे.

19     ते सर्वजण एकच व्यक्ती असल्याप्रमाणे, मी त्यांच्यात ऐक्य निर्माण करीन. मी त्यांच्यात नवीन आत्मा ओतीन. त्यांचे दगडाचे ह्दय काढून घेऊन तिथे मी खरे ह्दय बसवीन.

26     देव म्हणाला, मी तुमच्यात नवीन आत्मा घालून नवे ह्दय बसवीन तुमचे दगडाचे ह्दय बदलून त्या जागी माणसाचे कोमल ह्दय बसवीन.

27     मी माझा आत्मा तुम्हाला देईन. मग तुम्ही बदलाल व माझे नियम पाळाल. काळजीपूर्वक माझ्या आज्ञा पाळाल.

28     मग तुम्ही, मी तुमच्या पूर्वजांना दिलेल्या, देशात राहाल. तुम्ही माझे व्हाल व मी तुमचा देव होईल.

Responsive Reading: Psalm 51 : 10, 12, 8, 14Ezekiel 11 : 19Ezekiel 36 : 26, 27, 28

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

8.     Make me to hear joy and gladness.

14.     O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

19.     I will put a new spirit within you.

26.     A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you.

27.     I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes.

28.     And ye shall be my people, and I will be your God.धडा उपदेशबायबल पासून


1. मत्तय 19: 26 (देवासाठी)

26     ... देवासाठी सर्व गोष्टी शक्य आहेत.

1. Matthew 19 : 26 (with God)

26     …with God all things are possible.

2. निर्गम 3: 1-8 (ला ;), 10, 11, 13 (बघा), 14

1     मोशेच्या सासऱ्याचे नाव इथ्रो असे होते. मोशे त्याची शेरडेमेंढरे चारणारा मेंढपाळ होता. एके दिवशी मोशे वाळवंटाच्या पश्चिमेला होरेब डोंगर म्हणजे सिनाय डोंगर ह्या देवाच्या डोंगराकडे आपली मेंढरे घेऊन गेला.

2     त्या डोंगरावर त्याने एका जळत्या झुडूपात परमेश्वरच्या दूताला पाहिले. मोशेन असे पाहिले की झुडूप जळत होते परंतु ते जळून खाक होत नव्हते तर जसेच्या तसेच होते.

3     तेव्हा मोशे स्वत:शी म्हणाला, हे झुडूप जळत असून जळून नष्ट का होत नाही हे मी जरा जवळ जाऊन पाहातो.

4     मोशे झुडूपाजवळ येत होता हे परमेश्वराने पाहिले. तेव्हा झुडूपातून देवाने मोशेला हाक मारून म्हटले, मोशे मोशे!आणि मोशे म्हणाला, मी इथे आहे.

5     तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, तू आहेस तेथून झुडूपाजवळ येऊनकोस, तर तुझ्या पायातले पायतण काढ; कारण तू पवित्र भूमिवर उभा आहेस.

6     मी तुझ्या पूर्वजांचा म्हणजे अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांचा देव आहे. देवाकडे पाहाण्यास मोशेला भीती वाटली म्हणून त्याने आपले तोंड झाकून घेतले.

7     परमेश्वर म्हणाला, मिसरमध्ये माझ्या लोकांना कसा त्रास भोगावा लागत आहे; आणि मिसरच्या लोकांनी त्याचा कसा छळ चालविलेला आहे, हे मी पाहिले आहे; त्या लोकांच्या हाका मी ऐकल्या आहेत; लोकांचे हाल व दु:ख मला समजले आहे.

8     आता मी खाली जाऊन माझ्या लोकांचा मिसरच्या लोकांपासून बचाव करीन; मी त्यांना ह्या देशातून काढून जेथे त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही.

10     तेव्हा मी आता तुला फारोकडे पाठवीत आहे! तर तू आता त्याच्याकडे जा! आणि माझ्या लोकांना म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांना मिसरमधून तुझ्या पुढाकाराने घेऊन ये!

11     परंतु मोशे देवाला म्हणाला, मी कोणी मोठा माणूस नाही! मी साधा माणूस आहे! तेव्हा फारोकडे जाऊन इस्राएल लोकांना मिसरमधून घेऊन यावयाच्या पात्रतेचा माणूस मी नाही, तर मग मी हे कसे करु शकेन?

13     मग मोशे देवाला म्हणाला, परंतु मी जर इस्राएल लोकाकडे जाऊन म्हणालो, ‘तुमच्या पूर्वजांचा देव याने मला तुमच्याकडे पाठवले आहे; तर मग ते लोक विचारतील ‘त्याचे नाव काय आहे?’ मग मी त्यांना काय सांगू?

14     मग देव मोशेला म्हणाला, त्याचे नाव जो मी आहे तो मी आहेअसे आहे, हे त्यांना सांग. तू इस्राएल लोकाकंडे जाशील तेव्हा ‘मी आहे’ ने मला पाठवले आहे असे त्यांना सांग.

2. Exodus 3 : 1-8 (to ;), 10, 11, 13 (Behold), 14

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

2     And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.

3     And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.

4     And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.

5     And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

6     Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.

7     And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;

8     And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey;

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

11     And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?

13     Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?

14     And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

3. लेवीय 19: 2

2     सर्व इस्राएल लोकांना सांग की मी तुमचा देव परमेश्वर आहे! मी पवित्र आहे, म्हणून तुम्हीही पवित्र असलेच पाहिजे.

3. Leviticus 19 : 2

2     Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy.

4. यिर्मया 1: 1 (ला यिर्मया), 4 (शब्द)-10, 17 (निराश करण्यासाठी), 19 (ते करणार नाहीत)

1     ... हेयिर्मयाचे संदेश.

4     ... यिर्मयाला परमेश्वराचा संदेश आला.

5     तू आईच्या गर्भात जन्म घेण्यापूर्वीपासून मला माहीत होतास. तू जन्माला येण्यापूर्वीच मी तुझी विशेष कामगिरीसाठी निवड केली. राष्ट्रांचा संदेष्टा म्हणून मी तुझी निवड केली.

6     मग यिर्मया म्हणाला, पण सर्वशक्तिमान परमेश्वरा, मला कसे बोलावे ते माहीत नाही. मी तर एक लहान बाआलक आहे.

7     पण परमेश्वर मला म्हणाला, मी लहान बाआलक आहे असे म्हणू नकोस. मी तुला पाठवीन तेथे सगळीकडे तुला गेलेच पाहिजे. मी तुला सांगीन ती प्रत्येक गोष्ट तू लोकांना सांगितलीच पाहिजे.

8     कोणालाही घाबरु नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे. मी तुझे रक्षण करीन. हा परमेश्वराचा संदेश होता.

9     मग परमेश्वराने हात लांब करुन माझ्या तोंडाला स्पर्श केला. मग परमेश्वर मला म्हणाला, यिर्मया, मी माझे शब्द तुझ्या तोंडात घालीत आहे.

10     खाली ओढण्यासाठी, फाडून टाकण्यासाठी, नष्ट करुन टाकण्यासाठी आणि उलथून टाकण्यासाठी, उभारणी करण्यासाठी आणि नवीन लागवड करण्यासाठी आजपासून मी राष्ट्रे आणि राज्ये तुझ्या ताब्यात देत आहे.

17     यास्तव, यिर्मया, तयार हो, उभा राहा आणि लोकांशी बोल. मी तुला सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट तू त्यांना सांग. लोकांना घाबरु नकोस, जर तू त्यांना घाबरलास, तर तू त्यांना घाबरावेस म्हणून मी सबळ कारण काढीन.

19     ... ते तुझा पराभव करणार नाहीत. का? कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. मी तुझे रक्षण करीन. हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

4. Jeremiah 1 : 1 (to Jeremiah), 4 (the word)-10, 17 (to dismayed), 19 (they shall not)

1     The words of Jeremiah …

4     …the word of the Lord came unto me, saying,

5     Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations.

6     Then said I, Ah, Lord God! behold, I cannot speak: for I am a child.

7     But the Lord said unto me, Say not, I am a child: for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.

8     Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the Lord.

9     Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth.

10     See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant.

17     Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee: be not dismayed …

19     …they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee.

5. मत्तय 3: 16, 17

16     येशूचा बाप्तिस्मा झाला आणि तो पाण्यातून वर आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणि देवाचा आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर उतरताना त्याला दिसला.

17     त्याच वेळी आकाशातून वाणी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे, त्याच्याविषयी मी संतुष्ट आहे.

5. Matthew 3 : 16, 17

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

6. मत्तय 16: 13-17

13     येशू फिलिप्पाच्या कैसरिया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात?

14     आणि ते म्हणाले, काही बाप्तिस्मा करणारा योहान, तर कित्येक एलीया तर दुसरे काही यिर्मया किंवा संदेष्ट्यापैकी एक असे म्हणतात.

15     मग येशू त्यांना म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?

16     शिमोनाने उत्तर दिले, तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा पुत्र आहेस.

17     येशू म्हणाला, शिमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आहेस कारण रक्त व मांस यांनी तुला हे प्रगट केले.

6. Matthew 16 : 13-17

13     When Jesus came into the coasts of Cæsarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

7. योहान 13: 36, 37 (ला ?)

36     शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभु, तुम्ही कोठे जात आहात? येशूने उत्तर दिले, जेथे मी जातो तेथे तुझ्याने येता येणार नाही. पण नंतर तू माझ्यामागे येशील.

37     पेत्र त्याला म्हणाला, माझ्याने आताच तुमच्या मागे का येता येणार नाही?’ मी तुमच्यासाठी मरायला तयार आहे.

7. John 13 : 36, 37 (to ?)

36     Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37     Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now?

8. योहान 14: 1, 3 (मी करीन)-7

1     तुमचे अंत: करण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा.

3     मी गेल्यावर तुमच्यासाठी जागा तयार करीन आणि पुन्हा येईन, आणि तुम्हांला माझ्याजवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे.

4     आणि मी कोठे जातो तिकडे जाण्याचा मार्गही तुम्हांला ठाऊक आहे.

5     थोमा येशूला म्हणाला, प्रभु, तुम्ही कोठे जात आहात हे आम्हांला ठाऊक नाही. मग आम्हांला मार्ग कसा ठाऊक असणार?

6     येशूने उत्तर दिले, मी मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. केवळ माझ्याद्वारेच पित्याजवळ जाता येते.

7     जर तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखले असते, आणि आतापासून तुम्ही त्याला ओळखता व त्याला पाहिले आहे.

8. John 14 : 1, 3 (I will)-7

1     Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

3     I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.

4     And whither I go ye know, and the way ye know.

5     Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

6     Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

7     If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

9. मत्तय 28: 19, 20

19     म्हणून तुम्ही जा आणि राष्ट्रातील लोकांस माझे शिष्य करा. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या.

20     आणि जे काही मी तुम्हांला शिकविले आहे ते त्या लोकांना करायला शिकवा. आणि पाहा, काळाच्या शेवटापर्यंत मी सदोदित तुमच्याबरोबर राहीन.

9. Matthew 28 : 19, 20

19     Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20     Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 587: 5-8

देव. मी महान आहे; सर्वज्ञ, सर्व पाहणारा, सर्व कार्य करणारा, सर्वज्ञ, सर्व-प्रेमळ आणि शाश्वत; तत्त्व; मन; आत्मा; आत्मा; जीवन; सत्य; प्रेम; सर्व पदार्थ; बुद्धिमत्ता.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 252: 31 (ला 1st ,), 31 (म्हणतो), 32 (माणूस)-8

आत्मा, म्हणतो:

मनुष्य, ज्याची इंद्रिये अध्यात्मिक आहेत, ती माझी उपमा आहे. तो अनंत समज प्रतिबिंबित करतो, कारण मी अनंत आहे. पवित्रतेचे सौंदर्य, अस्तित्वाची परिपूर्णता, अविनाशी वैभव - सर्व माझे आहेत, कारण मी देव आहे. मी माणसाला अमरत्व देतो, कारण मी सत्य आहे. मी सर्व आनंद समाविष्ट करतो आणि देतो, कारण मी प्रेम आहे. मी जीवन देतो, सुरुवातीशिवाय आणि अंत न करता, कारण मी जीवन आहे. मी सर्वोच्च आहे आणि सर्व देतो, कारण मी मन आहे. मी सर्वांचा पदार्थ आहे, कारण मी तोच आहे.

2. 252 : 31 (to 1st ,), 31 (saith), 32 (Man)-8

Spirit, saith:

Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

3. 336: 1-8, 9 (अमर)-18, 25 (देव)-26

मन म्हणजे मी आहे, किंवा अनंत आहे. मन कधीच मर्यादेत प्रवेश करत नाही. बुद्धिमत्ता कधीही गैर-बुद्धिमत्ता किंवा पदार्थात जात नाही. चांगल्याचा कधीही वाईटात प्रवेश होत नाही, अमर्यादाचा मर्यादितमध्ये, शाश्वतचा लौकिकात आणि अमरत्वाचा मृत्यूमध्ये प्रवेश होत नाही. दैवी अहंकार, किंवा व्यक्तिमत्व, सर्व आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वात अनंतापासून अनंतापर्यंत प्रतिबिंबित होते.

अमर मनुष्य देवाची प्रतिमा किंवा कल्पना होती आणि आहे, अगदी अमर्याद मनाची अमर्याद अभिव्यक्ती, आणि अमर मनुष्य त्या मनासह सहअस्तित्वात आणि शाश्वत आहे. तो अनंतकाळच्या मनात कायमचा आहे, देव; परंतु अमर्याद मन मनुष्यामध्ये कधीही असू शकत नाही, परंतु मनुष्याद्वारे प्रतिबिंबित होते. अध्यात्मिक माणसाची चेतना आणि व्यक्तिमत्व हे ईश्वराचे प्रतिबिंब आहेत. ते जीवन, सत्य आणि प्रेम असलेल्या त्याच्या उत्सर्जन आहेत. अमर मनुष्य भौतिक नाही आणि कधीही नव्हता, परंतु नेहमीच आध्यात्मिक आणि शाश्वत आहे.

देव, मनुष्याचे दैवी तत्व आणि देवाच्या प्रतिरूपातील मनुष्य हे अविभाज्य, सुसंवादी आणि शाश्वत आहेत.

3. 336 : 1-8, 9 (Immortal)-18, 25 (God)-26

Mind is the I am, or infinity. Mind never enters the finite. Intelligence never passes into non-intelligence, or matter. Good never enters into evil, the unlimited into the limited, the eternal into the temporal, nor the immortal into mortality. The divine Ego, or individuality, is reflected in all spiritual individuality from the infinitesimal to the infinite.

Immortal man was and is God's image or idea, even the infinite expression of infinite Mind, and immortal man is coexistent and coeternal with that Mind. He has been forever in the eternal Mind, God; but infinite Mind can never be in man, but is reflected by man. The spiritual man's consciousness and individuality are reflections of God. They are the emanations of Him who is Life, Truth, and Love. Immortal man is not and never was material, but always spiritual and eternal.

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.

4. 286: 9-30

गुरु म्हणाले, "कोणीही पित्याकडे [अस्तित्वाचे दैवी तत्व] येत नाही, परंतु माझ्याद्वारे," ख्रिस्त, जीवन, सत्य, प्रेम; कारण ख्रिस्त म्हणतो, "मीच मार्ग आहे." या मूळ माणसाने, येशूने शारीरिक कारणे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बाजूला ठेवली. त्याला माहित होते की दैवी तत्व, प्रेम, जे काही वास्तविक आहे ते निर्माण करते आणि नियंत्रित करते.

सॅक्सन आणि इतर वीस भाषांमध्ये देवासाठी चांगली संज्ञा आहे. पवित्र शास्त्र घोषित करते की त्याने जे काही चांगले बनवले आहे, ते स्वतःसारखेच आहे — तत्त्व आणि कल्पनेत चांगले. म्हणून अध्यात्मिक विश्व चांगले आहे, आणि तो जसा आहे तसा देव प्रतिबिंबित करतो.

देवाचे विचार परिपूर्ण आणि शाश्वत आहेत, पदार्थ आणि जीवन आहेत. भौतिक आणि ऐहिक विचार मानवी आहेत, ज्यात त्रुटी आहेत आणि देव, आत्मा, हे एकमेव कारण असल्यामुळे त्यांच्यात दैवी कारणाचा अभाव आहे. ऐहिक आणि भौतिक वस्तू मग आत्म्याच्या निर्मिती नाहीत. ते अध्यात्मिक आणि शाश्वत च्या बनावट आहेत. क्षणभंगुर विचार हे शाश्वत सत्याचे प्रतिपदे आहेत, जरी (विपरीत गुणांच्या कल्पनेने) त्रुटी देखील "मी सत्य आहे" असे म्हणायला हवे. पण या म्हणीमुळे चूक, असत्य, स्वतःचा नाश होतो.

4. 286 : 9-30

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal. Transitory thoughts are the antipodes of everlasting Truth, though (by the supposition of opposite qualities) error must also say, "I am true." But by this saying error, the lie, destroys itself.

5. 136: 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

येशूने आपली चर्च स्थापन केली आणि ख्रिस्त-उपचाराच्या आध्यात्मिक पायावर आपले ध्येय राखले. … त्याने कोणतीही बुद्धिमत्ता, कृती किंवा देवापासून वेगळे जीवन असल्याचा दावा केला नाही.

त्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना आवाहन केले: "मी मनुष्याचा पुत्र आहे असे लोक कोण म्हणतात?" ते म्हणजे: वाईट गोष्टी काढून टाकणे आणि आजारी लोकांना बरे करणे हे कोण किंवा काय आहे?

शिष्यांनी त्यांच्या गुरूला इतरांपेक्षा चांगले पकडले, परंतु त्यांनी जे सांगितले आणि केले ते सर्व त्यांना समजले नाही किंवा त्यांनी वारंवार त्याची चौकशी केली नसती. येशू धीराने शिकवण्यात आणि अस्तित्वाचे सत्य दाखवण्यात टिकून राहिला. त्याच्या विद्यार्थ्यांनी सत्याची ही शक्ती आजारी लोकांना बरे करताना, वाईट गोष्टींना बाहेर काढताना, मृतांना उठवताना पाहिले; परंतु या अद्भुत कार्याचे अंतिम आध्यात्मिकरित्या त्यांना समजले नाही, अगदी वधस्तंभावर खिळल्यानंतर, जेव्हा त्यांचा निष्कलंक शिक्षक त्यांच्यासमोर उभा राहिला, आजारपण, पाप, रोग, मृत्यू आणि कबरेवर विजय मिळवणारा.

समजून घ्यायच्या इच्छेने, मास्टर पुन्हा म्हणाला, "पण मी कोण आहे असे तुम्ही म्हणता?" या नव्या चौकशीचा अर्थ असा होता: कोण किंवा कोणते कार्य करण्यास सक्षम आहे, लोकप्रिय मनासाठी इतके गूढ आहे?

5. 136 : 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. … He claimed no intelligence, action, nor life separate from God.

He appealed to his students: "Whom do men say that I, the Son of man, am?" That is: Who or what is it that is thus identified with casting out evils and healing the sick?

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

Yearning to be understood, the Master repeated, "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry meant: Who or what is it that is able to do the work, so mysterious to the popular mind?

6. 137: 16-21

त्याच्या नेहमीच्या आवेगपूर्णतेने, सायमनने आपल्या बांधवांना उत्तर दिले आणि त्याच्या उत्तराने एक मोठी वस्तुस्थिती मांडली: "तू ख्रिस्त आहेस, जिवंत देवाचा पुत्र आहेस! "म्हणजे: आपण घोषित केले आहे की मशीहा आहे, - ख्रिस्त, आत्मा. देवाचे, सत्याचे, जीवनाचे आणि प्रेमाचे, जे मानसिकरित्या बरे होते.

6. 137 : 16-21

With his usual impetuosity, Simon replied for his brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou art the Christ, the Son of the living God! "That is: The Messiah is what thou hast declared, — Christ, the spirit of God, of Truth, Life, and Love, which heals mentally.

7. 138: 6-15

पीटरला आता हे स्पष्ट झाले आहे की दैवी जीवन, सत्य आणि प्रेम हे मानवी व्यक्तिमत्त्व नव्हे तर आजारी आणि खडकांना बरे करणारे, सुसंवादाच्या क्षेत्रात एक मजबूत पाया आहे. या आध्यात्मिकदृष्ट्या वैज्ञानिक आधारावर, येशूने त्याचे उपचार स्पष्ट केले, जे बाहेरील लोकांना चमत्कारिक वाटले. त्याने दाखवून दिले की रोग शारीरिकतेने, मटेरिया मेडिकाने किंवा स्वच्छतेने नाही तर दैवी आत्म्याद्वारे, नश्वर मनाच्या चुका काढून टाकल्या जातात. आत्म्याचे वर्चस्व हा पाया होता ज्यावर येशूने बांधले होते.

7. 138 : 6-15

It was now evident to Peter that divine Life, Truth, and Love, and not a human personality, was the healer of the sick and a rock, a firm foundation in the realm of harmony. On this spiritually scientific basis Jesus explained his cures, which appeared miraculous to outsiders. He showed that diseases were cast out neither by corporeality, by materia medica, nor by hygiene, but by the divine Spirit, casting out the errors of mortal mind. The supremacy of Spirit was the foundation on which Jesus built.

8. 333: 19-31

ख्रिश्चन युगाच्या आधी आणि नंतरच्या सर्व पिढ्यांमध्ये, ख्रिस्त, आध्यात्मिक कल्पना, - देवाचे प्रतिबिंब, - ख्रिस्त, सत्य स्वीकारण्यास तयार असलेल्या सर्वांसाठी काही प्रमाणात शक्ती आणि कृपेसह आला आहे. अब्राहाम, जेकब, मोशे आणि संदेष्ट्यांनी मशीहा किंवा ख्रिस्ताची तेजस्वी झलक पाहिली, ज्याने या द्रष्ट्यांना दैवी स्वरूप, प्रेमाचे सार मध्ये बाप्तिस्मा दिला. दैवी प्रतिमा, कल्पना किंवा ख्रिस्त हा दैवी तत्व, देवापासून अविभाज्य होता, आहे आणि कायम राहील. येशूने त्याच्या आध्यात्मिक ओळखीच्या या एकतेचा उल्लेख अशा प्रकारे केला: "अब्राहामच्या आधी मी आहे;" "मी आणि माझा पिता एक आहोत;" "माझा पिता माझ्यापेक्षा मोठा आहे." एका आत्म्यात सर्व ओळख समाविष्ट आहेत.

8. 333 : 19-31

Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which baptized these seers in the divine nature, the essence of Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and ever will be inseparable from the divine Principle, God. Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus: "Before Abraham was, I am;" "I and my Father are one;" "My Father is greater than I." The one Spirit includes all identities.

9. 70: 7-9

मनुष्य कधीच देव नसतो, परंतु आध्यात्मिक मनुष्य, देवाच्या प्रतिरूपाने बनलेला, देवाला प्रतिबिंबित करतो. या वैज्ञानिक प्रतिबिंबात, अहंकार आणि पिता अविभाज्य आहेत.

9. 70 : 7-9

Man is never God, but spiritual man, made in God's likeness, reflects God. In this scientific reflection the Ego and the Father are inseparable.

10. 17: 14-15

कारण देव अमर्याद, सर्व शक्ती, सर्व जीवन, सत्य, प्रेम, सर्वांवर आणि सर्व आहे.

10. 17 : 14-15

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████