रविवारी ऑगस्ट 6, 2023आत्मा

SubjectSpirit

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: यूहन्ना 4: 24

"देव आत्मा आहे. म्हणून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने व खरेपणाने त्याची उपासना केली पाहिजे."Golden Text: John 4 : 24

God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: 2 करिंथकरांस 3: 4-6, 17, 18


4     देवासमोर ख्रिस्ताद्धारे अशा प्रकारचा आमचा विश्वास आहे.

5     असे नाही की आम्ही स्वत: हून आमच्यासाठी सर्वकाही करण्यास समर्य आहोत, तर आमचे सामर्थ्य देवापासून येते.

6     त्याने आम्हांला नव्या कराराचे सेवक म्हणून समर्थ बनविले आहे- पत्राने नव्हे तर आत्म्याने, कारण पत्र मारुन टाकते, पण आत्मा जीवन देतो.

17     प्रभु आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळेपणा आहे.

18     तर आपण सर्वजण आवरण नसलेल्या चेहऱ्याने प्रभुचे गौरव आरशात पाहिल्याप्रमाणे पाहत असता, प्रभु जो आत्मा याच्यापासून गौरवातून गौरवात असे त्याच्या प्रतिरुपात रुपांतरीत होत जातो.

Responsive Reading: II Corinthians 3 : 4-6, 17, 18

4.     And such trust have we through Christ to God-ward:

5.     Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;

6.     Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

17.     Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

18.     But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.धडा उपदेशबायबल पासून


1. ईयोब 33: 4

4     देवाच्या आत्म्याने मला निर्माण केले. मला सर्वशक्तिमान देवाकडून जीवन मिळाले.

1. Job 33 : 4

4     The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.

2. रोमकरांस 8: 12-17 (से 2nd ;)

12     तर मग बंधूनो, आम्ही कर्जदार आहोत, देहाप्रमाणे जगण्यास देहाचे नव्हे.

13     कारण जर तुम्ही तुमच्या पापी देहस्वभावाप्रमाणे जीवन जगाल तर तुम्ही मरणार आहात, परंतु आत्म्याच्या करवी जर तुम्ही देहाची कर्मे ठार माराल तर तुम्ही जगाल.

14     कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवितो, तितके देवाची मुले आहेत.

15     पुन्हा भीति वाटू नये म्हणून तुम्हांला गुलामगिरीचा आत्मा मिळाला नाही, तर तुम्हांला दतकपणाचा आत्मा मिळाला आहे. त्याच्यायोगे आम्ही अब्बा, बापा अशी हाक मारतो.

16     तो आत्मा स्वत: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, आपण देवाची मुले आहोत.

17     आपण जर देवाची मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आणि ख्रिस्ताबरोबर वारस आहोत.

2. Romans 8 : 12-17 (to 2nd ;)

12     Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.

13     For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

14     For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;

3. मत्तय 3: 1, 2, 13-17

1     त्यादिवसांत बाप्तिस्मा करणारा योहान आला आणि यहूदीयाच्या वैराण प्रदेशात उपदेश करू लागला; तो म्हणाला,

2     तुमची अंत: करणे व जीवने वाईटपणाकडून चांगुलपणामध्ये बदला कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ येत आह्रे.

13     तेव्हा येशू गालीलाहून यार्देन नदीकडे आला। त्याला योहानाच्या हातून बाप्तिस्मा घ्यायचा होता.

14     पण त्याला थोपवीत योहान म्हणाला, खरे तर मी आपल्या हातून बाप्तिस्मा घ्यायचा असे असता आपण माझ्याकडे बाप्तिस्मा घ्यायला आलात हे कसे?

15     येशूने त्याला उत्तर दिले, आता असेच होऊ दे. देवाची इच्छा हीच आहे म्हणून आपण असेच केले पाहिजे. तेव्हा योहान येशूचा बाप्तिस्मा करण्यास तयार झाला.

16     येशूचा बाप्तिस्मा झाला आणि तो पाण्यातून वर आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणि देवाचा आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर उतरताना त्याला दिसला.

17     त्याच वेळी आकाशातून वाणी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे, त्याच्याविषयी मी संतुष्ट आहे.

3. Matthew 3 : 1, 2, 13-17

1     In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judæa,

2     And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.

13     Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

14     But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

15     And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

4. मत्तय 4: 1-4, 11

1     मग पवित्र आत्म्याने येशूला रानात नेले. मोहात पाडून सैतानाने त्याची परीक्षा घ्यावी म्हणून त्याला तेथे नेण्यात आले.

2     चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्री येशूने काहीच खाल्ले नाही. त्यानंतर त्याला खूप भूक लागली.

3     तेव्हा सैतान येशूची परीक्षा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर ह्या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा दे.

4     येशूने उत्तर दिले, असे लिहिले आहे की, मनुष्य केवळ भाकरीने जगेल असे नाही तर देवाच्या तोंडून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगेल.

11     मग सैतान येशूला सोडून निघून गेला आणि देवदूत येऊन त्याची देखभाल करू लागले.

4. Matthew 4 : 1-4, 11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

5. मार्क 5: 25-34

25     त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती. ती बारा वर्षांपासून रक्तस्रावाने पीडलेले होती.

26     बऱ्याच वैद्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा तिने बराच त्रास सहन केला होता. तिच्याकडे होते नव्हते ते सर्व तिने उपचारासाठी खर्च केले होते. पण ती बरी न होता. तिचा आजार वाढला होता.

27     त्या स्त्रीने येशूविषयी ऐकले तेव्हा ती गर्दीत त्याच्यामागे आली व त्याच्या झग्याला तिने स्पर्श केला.

28     कारण ती म्हणत होती, जर मी त्याच्या कपड्यांना शिवले तरी बरी होईन.

29     जेव्हा तिने त्याच्या झग्याला स्पर्श केला, तेव्हा तिचा रक्तस्राव थांबला. व आपल्या त्रासातून आपण मुक्त झालो आहोत असे तिला जाणवले.

30     येशूला ताबडतोब जाणीव झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आहे. तो गर्दीत वळून म्हणाला, माझ्या कपड्यांना कोणी स्पर्श केला?

31     शिष्य येशूला म्हणाले, लोक तुमच्याभोवती गर्दी करीत आहेत हे तुम्ही पाहता, आणि तरीही विचारता, मला कोणी स्पर्श केला?

32     परंतु हे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभोवार बघतच राहिला.

33     त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे माहीत होते म्हणून ती आली आणि येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री भीतिने थरथर कांपत कोती. तिने य़ेशूला सर्व काही सांगितले.

34     येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, शांतिने जा आणि त्रासापासून मुक्त राहा.

5. Mark 5 : 25-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

6. 1 करिंथकरांस 2: 9 (म्हणून)-12

9     … ज्याप्रमाणे पवित्र शास्त्र म्हणते, डोळ्यांनी पाहिले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणि मनुष्याच्या अंत:करणाने जे उपजविले नाही, ते देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10     परंतु देवाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, एवढेच नव्हे तर तो देवाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

11     कारण मनुष्याच्या आत्म्याशिवाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आहे? याप्रमाणेच देवाच्या आत्म्याशिवाय देवाचे विचार कोणीच ओळखू शकत नाही.

12     परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिळाला नाही, तर देवापासूनचा आत्मा मिळाला आहे. यासाठी की, देवाने ज्या गोष्टी फुकट दिल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हावे.

6. I Corinthians 2 : 9 (as)-12

9     …as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11     For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

7. रोमकरांस 8: 1-9 (से 1st.)

1     म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना शिक्षा नाही.

2     कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे.

3     नियमशास्त्र समर्थ आहे पण आपण दूर्बळ आहोत त्यामुळे वाचु शकत नाही, देवाने आपल्या पुत्राला पापी देहाच्या प्रतिरुपाने व पापाकरिता पाठवून ख्रिस्ताच्या देहामध्ये पापाला न्यायदंड ठरविला.

4     यासाठी की, नीतिच्या व आवश्यक गोष्टी आपण जे देहाच्या पापमय स्वभावाप्रमाणे नव्हे तर आत्म्याप्रमाणे चालतो, त्या आमच्याद्वारे पूर्ण व्हाव्यात.

5     कारण जे त्यांच्या मानवी पापी देहाप्रमाणे जगतात ते देहाच्या गोष्टींचा विचार करतात, परंतु जे आत्म्याने चालतात व ज्यांचे मन आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले असते ते त्याप्रमाणे जीवन जगतात.

6     देहाचे चिंतन हे मरण आहे. पण आत्म्याचे मनन हे जीवन आणि शांति आहे.

7     मानवी स्वभावाचे अधिकार असलेले पापी मन म्हणजे देवाबरोबर वैर आहे. कारण ते देवाच्या नियमाच्या आधीन होत नाही, व त्याला आधीन होताही येत नाही.

8     कारण जे देहस्वभावाच्या आधीन आहेत त्यांना देवाला प्रसन्र करता येत नाही.

9     देवाचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो, तर तुम्ही देहाचे नसून आत्म्याचे आहात.

7. Romans 8 : 1-9 (to 1st .)

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3     For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4     That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

5     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

7     Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

8     So then they that are in the flesh cannot please God.

9     But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.

8. गलतीकरांस 5: 1, 13, 16, 22 फ), 23

1     आम्ही स्वातंत्र्यात राहावे म्हणून ख्रिस्ताने आम्हांला मुक्त केले, म्हणून स्थिर राहा. आणि नियमशास्त्राच्या जुवाच्यागुलामगिरीचे ओझे पुन्हा लादून घेऊ नका.

13     परंतु स्वतंत्रतेमध्ये राहावे म्हणून तुम्हा बंधूना देवाने बोलावले आहे. फक्त तुमच्या देहाला जे आवडते ते करण्याची एकसबब म्हणून तुमच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करु नका. त्याऐवजी प्रीतिमध्ये एकमेकांची सेवा करा (दास व्हा).

16     पण मी म्हणतो: तुम्ही आत्म्यात चाला, आणि तुम्ही देहाच्या पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही.

22     … आत्मा या गोष्टी निर्माण करतो: प्रीति, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयाळूपणा,चांगुलपणा, विश्वास,

23     सौम्यता व आत्मसंयमन. अशा गोष्टीविरुद्ध नियमशास्त्र नाही.

8. Galatians 5 : 1, 13, 16, 22 (the fruit), 23

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

16     This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

22     …the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

23     Meekness, temperance: against such there is no law.

9. 2 करिंथकरांस 4: 6

6     कारण देव, जो म्हणाला, अंधारातून प्रकाश होवो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रिस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौवाच्या ज्ञानात दाखवावा.

9. II Corinthians 4 : 6

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 124: 25-26 (से 1st.)

आत्मा हा सर्व गोष्टींचे जीवन, पदार्थ आणि निरंतरता आहे.

1. 124 : 25-26 (to 1st .)

Spirit is the life, substance, and continuity of all things.

2. 331: 11 ()-17

शास्त्राचा अर्थ असा आहे की देव सर्वस्व आहे. यावरून असे दिसून येते की दैवी मन आणि त्याच्या कल्पनांशिवाय कशातही वास्तव किंवा अस्तित्व नाही. पवित्र शास्त्र देखील घोषित करते की देव आत्मा आहे. म्हणून आत्म्यामध्ये सर्व सामंजस्य आहे, आणि कोणतेही मतभेद असू शकत नाहीत; सर्व जीवन आहे, आणि मृत्यू नाही. देवाच्या विश्वातील प्रत्येक गोष्ट त्याला व्यक्त करते.

2. 331 : 11 (The)-17

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas. The Scriptures also declare that God is Spirit. Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no discord; all is Life, and there is no death. Everything in God's universe expresses Him.

3. 335: 12-14

आत्मा हा एकमेव पदार्थ आहे, अदृश्य आणि अविभाज्य अनंत देव. आध्यात्मिक आणि शाश्वत गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

3. 335 : 12-14

Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial.

4. 481: 2-9

मनुष्य हा देव, आत्म्याचा उपनिषक आहे आणि इतर कशाचाही नाही. देवाचे अस्तित्व अनंत, स्वातंत्र्य, सुसंवाद आणि अमर्याद आनंद आहे. "जेथे परमेश्वराचा आत्मा आहे, तेथे स्वातंत्र्य आहे." पूर्वीच्या मुख्य याजकांप्रमाणे, मनुष्य "सर्वात पवित्र" - देवाच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास स्वतंत्र आहे.

भौतिक भावना मनुष्यांना आत्मा, देव समजून घेण्यास कधीही मदत करत नाही. केवळ अध्यात्मिक भावनेनेच मनुष्य देवतेला समजून घेतो आणि प्रेम करतो.

4. 481 : 2-9

Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Like the archpriests of yore, man is free "to enter into the holiest," — the realm of God.

Material sense never helps mortals to understand Spirit, God. Through spiritual sense only, man comprehends and loves Deity.

5. 209: 31-10

अध्यात्मिक इंद्रिय ही देवाला समजून घेण्याची जाणीव, सतत क्षमता आहे. हे शब्दांवरील विश्वासापेक्षा कार्याद्वारे विश्वासाची श्रेष्ठता दर्शवते. त्याच्या कल्पना केवळ "नवीन भाषांमध्ये" व्यक्त केल्या जातात; आणि मानवी विचार समजू शकणार्‍या भाषेत अध्यात्मिक मूळच्या भाषांतराद्वारे याचा अर्थ लावला जातो.

ख्रिश्चन धर्माचे तत्त्व आणि पुरावे आध्यात्मिक अर्थाने ओळखले जातात. ते येशूच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये मांडलेले आहेत, जे दाखवतात - आजारी लोकांना बरे करून, दुष्कृत्ये काढून टाकून आणि मृत्यूचा नाश करून, "शेवटचा शत्रू ज्याचा नाश केला जाईल," - त्याचे पदार्थ आणि त्याच्या तथाकथित नियमांकडे दुर्लक्ष.

5. 209 : 31-10

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works over faith in words. Its ideas are expressed only in "new tongues;" and these are interpreted by the translation of the spiritual original into the language which human thought can comprehend.

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

6. 284: 28-3

ख्रिश्चन विज्ञानानुसार, मनुष्याच्या केवळ वास्तविक इंद्रिये आध्यात्मिक असतात, दैवी मनापासून उत्सर्जित होतात. विचार देवाकडून माणसाकडे जातो, पण संवेदना किंवा अहवाल भौतिक शरीरातून मनाकडे जात नाही. आंतरसंवाद नेहमी देवाकडून त्याच्या कल्पनेपर्यंत असतो, मनुष्य. पदार्थ संवेदनाक्षम नसतो आणि चांगले किंवा वाईट, सुख किंवा दुःख हे जाणू शकत नाही. माणसाचे व्यक्तिमत्व भौतिक नाही.

6. 284 : 28-3

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man. Matter is not sentient and cannot be cognizant of good or of evil, of pleasure or of pain. Man's individuality is not material.

7. 298: 2-18, 20-24

जीवन, सत्य आणि प्रेम हे दैवी विज्ञानाचे वास्तव आहेत. ते श्रद्धेने पहाट करतात आणि आध्यात्मिक समजूतदारपणाने चमकतात. ढग जसा सूर्याला लपवून ठेवतो तसा तो विझवू शकत नाही, त्याप्रमाणे खोटा विश्वास काही काळासाठी अपरिवर्तनीय समरसतेचा आवाज शांत करतो, परंतु खोटा विश्वास विश्वास, आशा आणि फळांनी युक्त विज्ञान नष्ट करू शकत नाही.

ज्याला भौतिक इंद्रिय म्हणतात ती केवळ नश्वर तात्पुरती गोष्टींची जाणीव करू शकते, तर आध्यात्मिक भावना केवळ सत्याची साक्ष देऊ शकते. भौतिक अर्थाने, ख्रिश्चन विज्ञानाद्वारे ही भावना दुरुस्त होईपर्यंत अवास्तविक वास्तविक आहे.

अध्यात्मिक संवेदना, भौतिक इंद्रियांच्या विरोधाभासी, अंतर्ज्ञान, आशा, विश्वास, समज, फळ, वास्तविकता यांचा समावेश होतो. भौतिक इंद्रिय हा विश्वास व्यक्त करतो की मन पदार्थात आहे. हा मानवी विश्वास, आनंद आणि वेदना, आशा आणि भीती, जीवन आणि मृत्यू यांच्यामध्ये बदलत जाणारा, कधीही नश्वर किंवा अवास्तव सीमेच्या पलीकडे पोहोचत नाही. … अध्यात्मिक कल्पना, जसे की संख्या आणि नोट्स, तत्त्वापासून सुरू होतात आणि कोणत्याही भौतिकवादी विश्वासांना मान्यता देत नाहीत. अध्यात्मिक कल्पना त्यांच्या दैवी उत्पत्तीकडे, देवाकडे आणि असण्याच्या अध्यात्मिक जाणिवेकडे घेऊन जातात.

7. 298 : 2-18, 20-24

Life, Truth, and Love are the realities of divine Science. They dawn in faith and glow full-orbed in spiritual understanding. As a cloud hides the sun it cannot extinguish, so false belief silences for a while the voice of immutable harmony, but false belief cannot destroy Science armed with faith, hope, and fruition.

What is termed material sense can report only a mortal temporary sense of things, whereas spiritual sense can bear witness only to Truth. To material sense, the unreal is the real until this sense is corrected by Christian Science.

Spiritual sense, contradicting the material senses, involves intuition, hope, faith, understanding, fruition, reality. Material sense expresses the belief that mind is in matter. This human belief, alternating between a sense of pleasure and pain, hope and fear, life and death, never reaches beyond the boundary of the mortal or the unreal. … Spiritual ideas, like numbers and notes, start from Principle, and admit no materialistic beliefs. Spiritual ideas lead up to their divine origin, God, and to the spiritual sense of being.

8. 95: 5-18

पॉल म्हणाला, "आध्यात्मिक विचार करणे हे जीवन आहे." आपण आपल्या अध्यात्माच्या प्रमाणात, सत्य आणि प्रेमाप्रती आपली निष्ठा या प्रमाणात देव किंवा जीवनाकडे जातो; आणि त्या प्रमाणात आपल्याला सर्व मानवी गरजा माहित आहेत आणि आपण आजारी आणि त्यांना बरे करण्याच्या हेतूने पाप करणार्‍यांचा विचार ओळखण्यास सक्षम आहोत. कोणत्याही प्रकारची चूक देवाच्या नियमापासून लपून राहू शकत नाही.

जो कोणी नैतिक संस्कृती आणि चांगुलपणाच्या या टप्प्यावर पोहोचतो तो इतरांना इजा करू शकत नाही आणि त्यांचे चांगले केले पाहिजे. ख्रिश्चन शास्त्रज्ञाची वैज्ञानिकदृष्ट्या विचार ओळखण्याची अधिक किंवा कमी क्षमता, त्याच्या वास्तविक अध्यात्मावर अवलंबून असते. या प्रकारचे मन-वाचन हे स्पष्टीकरण नाही, परंतु उपचारांमध्ये यश मिळवण्यासाठी ते महत्वाचे आहे आणि त्यातील एक विशेष वैशिष्ट्य आहे.

8. 95 : 5-18

Paul said, "To be spiritually minded is life." We approach God, or Life, in proportion to our spirituality, our fidelity to Truth and Love; and in that ratio we know all human need and are able to discern the thought of the sick and the sinning for the purpose of healing them. Error of any kind cannot hide from the law of God.

Whoever reaches this point of moral culture and goodness cannot injure others, and must do them good. The greater or lesser ability of a Christian Scientist to discern thought scientifically, depends upon his genuine spirituality. This kind of mind-reading is not clairvoyance, but it is important to success in healing, and is one of the special characteristics thereof.

9. 86: 1-10

येशूने एकदा विचारले, "मला कोणी स्पर्श केला?" ही चौकशी केवळ शारीरिक संपर्कामुळेच होत असेल असे मानून, त्याच्या शिष्यांनी उत्तर दिले, "तुझ्याकडे लोकांची गर्दी आहे." इतरांप्रमाणेच येशूला माहित होते की ते काही फरक पडत नाही, परंतु नश्वर मन आहे, ज्याच्या स्पर्शाने मदतीची मागणी केली होती. त्याची पुन्हा चौकशी केल्यावर त्याला एका आजारी महिलेच्या विश्वासाने उत्तर मिळाले. या मानसिक कॉलची त्याची त्वरीत भीती त्याच्या अध्यात्मिकतेचे चित्रण करते. शिष्यांच्या चुकीच्या समजुतीने त्यांची भौतिकता उघड झाली. येशूकडे शिष्यांपेक्षा अधिक आध्यात्मिक संवेदनशीलता होती.

9. 86 : 1-10

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality. Jesus possessed more spiritual susceptibility than the disciples.

10. 356: 4-5, 8-16

तथाकथित भौतिक अस्तित्व आध्यात्मिक अस्तित्व आणि अमरत्वाचा पुरावा देत नाही. … पदार्थ हे आत्म्याचे स्थान नाही.

येशूने या विषयावर व्यावहारिकदृष्ट्या तर्क केला आणि त्याच्या आध्यात्मिकतेच्या आधारावर आजारपण, पाप आणि मृत्यू यावर नियंत्रण ठेवले. भौतिक गोष्टींची शून्यता समजून घेऊन, तो देह आणि आत्मा या दोन विरुद्धार्थी - त्रुटी आणि सत्य म्हणून बोलला, एकमेकांच्या आनंदात आणि अस्तित्वात कोणत्याही प्रकारे योगदान देत नाही. येशूला माहीत होते, "आत्माच जिवंत करतो; देहाचा काहीही फायदा होत नाही."

10. 356 : 4-5, 8-16

So-called material existence affords no evidence of spiritual existence and immortality. … Matter is not the vestibule of Spirit.

Jesus reasoned on this subject practically, and controlled sickness, sin, and death on the basis of his spirituality. Understanding the nothingness of material things, he spoke of flesh and Spirit as the two opposites, — as error and Truth, not contributing in any way to each other's happiness and existence. Jesus knew, "It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing."

11. 468: 8-15

प्रश्न - असण्याचे वैज्ञानिक विधान काय आहे?

उत्तर - पदार्थामध्ये जीवन, सत्य, बुद्धी किंवा पदार्थ नाही. सर्व काही असीम मन आणि त्याचे अनंत प्रकटीकरण आहे, कारण ईश्वर सर्वस्व आहे. आत्मा अमर सत्य आहे; बाब ही नश्वर चूक आहे. आत्मा वास्तविक आणि शाश्वत आहे; बाब अवास्तव आणि तात्पुरती आहे. आत्मा हा देव आहे आणि मनुष्य त्याची प्रतिमा आणि समानता आहे. म्हणून माणूस भौतिक नाही; तो आध्यात्मिक आहे.

11. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

12. 458: 32-3

ख्रिस्ती धर्मामुळे माणसे नैसर्गिकरित्या पदार्थातून आत्म्याकडे वळतात, जसे फुल अंधारातून प्रकाशाकडे वळते. "डोळ्याने पाहिलेले नाही आणि कानाने ऐकले नाही" अशा गोष्टी मनुष्य मग योग्य करतो.

12. 458 : 32-3

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard."

13. 428: 8-14

खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशाप्रकारे आपण मंदिर किंवा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

13. 428 : 8-14

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6