रविवारी ऑगस्ट 29, 2021विषय — ख्रिस्त येशू

SubjectChrist Jesus

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 तीमथ्याला 2 : 5

"कारण फक्त एकच देव आहे. आणि देव व मनुष्य यांच्यामध्ये एकच मध्यस्थ आहे: तो म्हणजे ख्रिस्त येशू जो स्वत:मनुष्य होता."Golden Text: I Timothy 2 : 5

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: योहान 1 : 6-13, 16, 17


6     योहाननावाचा एक मनुष्य होता. देवाने त्याला पाठवीले.

7     तो लोकांना प्रकाशाविषयी (ख्रिस्ताविषयी) सांगण्यासाठी आला. यासाठी की, योहानाकडून प्रकाश विषयी ऐकून लोकांनी विश्वास ठेवावा.

8     योहान तो प्रकाश नव्हता, परंतु लोकांना प्रकाशाविषयी सांगण्यासाठी योहान आला.

9     खरा प्रकाश जगात येणार होता. हा प्रकाश सर्व लोकांना प्रकाश देतो.

10     शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारेच जग निर्माण झाले. परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही.

11     तो जगात आला, जे त्याचे स्वत:चे होते त्या लोकांकडे आला, परंतु त्याच्या स्वत:च्याच लोकांनी त्याला आपले मानले नाही.

12     काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांना त्याने देवाची मुले होण्याचा हक्क दिला.

13     ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आईवडिलांच्या इच्छेने किंवा योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म देवाकडून झाला.

16     शब्द (ख्रिस्त) हा कृपा (दयाळूपणा) व सत्य यांनी पूर्णपणे भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर आशीर्वाद मिळाले.

17     मोशेद्वारे नियमशास्त्र दिले, पण दया व सत्याचा मार्ग ही येशू ख्रिस्ताद्वारे प्राप्त झाली.

Responsive Reading: John 1 : 6-13, 16, 17

7.     The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.

8.     He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

9.     That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

10.     He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11.     He came unto his own, and his own received him not.

12.     But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13.     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

16.     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17.     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 9: 2, 6, 7

2     आता तेथील लोक अधोलोका सारख्या अंधकारात दिवस कंठीत आहेत पण ते तेजस्वी प्रकाश पाहतील. पाताळासारख्या अंधकारमय प्रदेशात सध्या ते लोक राहत आहेत पण त्यांना तेजस्वी प्रकाश दिसेल.

6     असामान्य बालकाच्या जन्माच्यावेळी ह्या गोष्टी घडतील. देव आम्हाला पुत्र देईल. हा पुत्र लोकांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी घेईल. त्याचे नाव असेल अदभुत सल्लागार, सामर्थ्यशाली देव, चिरंजीव पिता, शांतीचा राजपुत्र.

7     त्याच्या राज्यात सामर्थ्य आणि शांती नांदेल. आणि दाविदच्या वंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती वाढतच जाईल. हा राजा सदासर्वकाळ सदाचार आणि प्रामाणिक न्यायबुध्दीने राज्य करील.सर्वशक्तिमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अतिशय प्रेम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या सर्व गोष्टी घडून येतील.

1. Isaiah 9 : 2, 6, 7

2     The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

6     For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counseller, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

7     Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the Lord of hosts will perform this.

2. मत्तय 4: 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. मत्तय 8 : 5-10, 13

5     येशू कफर्णहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा एक सेनाधिकारी त्याच्याकडे आला

6     आणि विनंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या घरात पडून आहे.

7     येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.

8     तेव्हा सेनाधिकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.

9     कारण मी स्वत: दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणि माझ्या हाताखाली देखील अनेक शिपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणि तो जातो आणि दुसऱ्याला ये म्हटल्यावर तो येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणि तो ते करतो.

10     येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले आणि जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा विश्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला नाही.

13     मग येशू सेनाधिकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा विश्वास धरलास तसे होईल. आणि त्याच क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला.

3. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. मत्तय 9 : 1-8

1     येशू नावेत चढला व परत आपल्या नगरात गेला.

2     तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आणले. तो मनुष्य बाजेवर पडून होता. येशूने त्यांचा विश्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हटले. तरुण मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.

3     नियमशास्त्राच्या काही शिक्षकांनी हे ऐकले आणि ते आपसात म्हणाले, हा मनुष्य तर ईश्वराची निंदा करीत आहे.

4     त्यांचे विचार ओळखून येशू म्हणला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्ही वाईट विचार का करता?

5     कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्हणणे, किंवा उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे आहे?

6     परंतु तुम्ही हे समजून घ्यावे की, मनुष्याच्या पुत्राला, पृथ्वीवर पापाची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे. मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, ऊठ! आपला बिछाना घे आणि घरी जा.

7     मग तो उठून आपल्या घरी गेला.

8     लोकांनी हे पाहिले व ते थक्क झाले आणि ज्या देवाने मनुष्यास असा अधिकार दिला त्याचा त्यांनी गौरव केला.

4. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

5. योहान 4 : 48 (येशूला)

48     येशू म्हणाला.

5. John 4 : 48 (to Jesus)

48     Then said Jesus

6. योहान 5: 19 (खरेच)-21, 26, 30

19     परंतु येशूने उत्तर दिले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो. पुत्र जरी सर्व करु शकत असला, तरीपित्याच्या इच्छेला डावलून एकटा काही करु शकत नाही. पिता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करेतो.

20     पिता पुत्रगवर प्रीति करतो आणि ज्या गोष्टी पिता करतो त्या सर्व तो पुत्राला दाखवितो. हा मनुष्य बरा झाला, परंतु यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे पिता पुत्राला दाखवील. तेव्हा तुम्ही सर्व जण चकित व्हाल.

21     पिता लोकांना मेलेल्यांतून उठवितो आणि जीवन देतो. तसेच पुत्रही त्याला, ज्यांना द्यायला पाहिजे, त्यांना जीवन देतो.

26     खुद्द पित्यापासून (देवापासून) जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे.

30     मी एकटा काहीच करु शकत नाही. मला सांगितल्याप्रमाणेच मी न्याय करतो, म्हणून माझा न्याय योग्य आहे. कारण मी स्वत:च्या समाधानासाठी नाही; परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्या समाधानासाठी न्याय करतो.

6. John 5 : 19 (Verily)-21, 26, 30

19     …Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

21     For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

30     I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

7. योहान 8 : 29

29     ज्याने मला पाठविले तो माझ्याबरोबर आहे. त्याला ज्यामुळे संतोष होतो तेच मी नेहमी करतो.

7. John 8 : 29

29     And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

8. योहान 10 : 14-16

14     मी एक चांगला मेंढपाळ आहे, आणि माझ्या मेंढ्यांना ओळखतो, आणि माझी ओळख आहे.

15     जसे पिता मला ओळखतो, त्याचप्रमाणे मी पित्यालाही ओळखतो: आणि मेंढरांसाठी मी माझे आयुष्य देतो.

16     माझी दुसरीही मेंढरे आहेत ती येथे या कळपात नाहीत. त्यांनाही मला मार्गदर्शन केले पाहिजे. ते माझा आवाज ऐकतील आणि भविष्यकाळात एक कळप आणि एक मेंढपाळ असे होईल.

8. John 10 : 14-16

14     I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.

15     As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

16     And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

9. योहान 14 : 8-12

8     फिलिप्प येशूला म्हणाला, प्रभु, आम्हांला पिता दाखवा, एकढेच आमचे मागणे आहे.

9     येशूने त्याला म्हटले, फिलिप्पा, मी इतका वेळ तुमच्याजवळ असताना तू मला ओळखले नाहीस काय? ज्याने मला पाहिले आहे, त्याने पित्याला पाहिले आहे, तर मग आम्हांला पिता दाखव असे तू कसे म्हणतोस?

10     मी पित्यामध्ये आहे व पिता मजमध्ये आहे, असा विश्वास तू धरत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हांला सांगतो त्या माझ्या स्वत:च्या नाहीत तर माझ्यामध्ये जो पिता आहे तो स्वत: कामे करतो.

11     मी पित्यामध्ये आहे व पिता मजमध्ये आहे असा विश्वास धरा. नाहीतर मी केलेल्या कामावरून तरी माझ्यावर विश्वास ठेवा.

12     मी तुम्हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्यावर विश्वास ठेवणाराही करील. आणि त्यापेक्षाही मोठी कामे करील. कारण मी पित्याकडे जातो.

9. John 14 : 8-12

8     Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.

9     Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?

10     Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

11     Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

10. योहान 3 : 16, 17

16     होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन मिळावे.

17     देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठविले. जगाचा न्याय करण्यासाठी देवाने आपला पुत्र पाठविला नाही, तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठविले.

10. John 3 : 16, 17

16     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved

11. योहान 17 : 1-3

1     येशूने हे बोलणे संपविल्यावर आपले डोळे आकाशाकडे लावले आणि प्रार्थना केली: पित्या, वेळ आली आहे, पुत्राचे गौरव कर, यासाठी की, पुत्र तुझे गौरव करील.

2     तू त्याला जे दिले आहे त्या सर्वांना त्याने अनंतकालचे जीवन द्यावे यासाठी सर्व मनुष्यांवर तू त्याला अधिकार दिलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौरव करावे.

3     आणि अनंतकाळचे जीवन हेच की, तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठविलेस त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे.

11. John 17 : 1-3

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 332 : 9 (ख्रिस्त)-17, 19 (येशू)-22, 23 (येशू)-26, 29-2

ख्रिस्त ही चांगली कल्पना व्यक्त करणारी खरी कल्पना आहे, देवाकडून मानवी चेतनेशी बोलणाऱ्या पुरुषांना दिव्य संदेश. ख्रिस्त निराकार आहे, आध्यात्मिक आहे, - होय, दैवी प्रतिमा आणि समानता, इंद्रियांचे भ्रम दूर करणे; मार्ग, सत्य आणि जीवन, आजारी लोकांना बरे करणे आणि वाईट गोष्टी काढून टाकणे, पाप, रोग आणि मृत्यू नष्ट करणे. जसे पौल म्हणतो: "एकच देव आहे आणि देव आणि मनुष्यांमध्ये एक मध्यस्थ आहे, तो माणूस ख्रिस्त येशू."

येशूने ख्रिस्ताचे प्रदर्शन केले; त्याने सिद्ध केले की ख्रिस्त ही देवाची दैवी कल्पना आहे - पवित्र आत्मा किंवा दिलासा देणारा, दैवी तत्त्व, प्रेम आणि सर्व सत्याकडे नेणारा.

येशू कुमारीचा मुलगा होता. त्याला देवाचे वचन बोलण्यासाठी आणि माणसांना मानवतेच्या अशा स्वरूपात दिसण्यासाठी नियुक्त केले गेले की ते समजून घेऊ शकतील आणि जाणू शकतील. … त्याने सर्वोच्च प्रकारचे देवत्व व्यक्त केले, जे त्या युगात एक देहमय रूप व्यक्त करू शकते. वास्तविक आणि आदर्श माणसात देहिक घटक प्रवेश करू शकत नाही. अशाप्रकारे असे आहे की ख्रिस्त देव आणि त्याच्या प्रतिमेत मनुष्य यांच्यातील योगायोग किंवा आध्यात्मिक करार दर्शवितो.

1. 332 : 9 (Christ)-17, 19 (Jesus)-22, 23 (Jesus)-26, 29-2

Christ is the true idea voicing good, the divine message from God to men speaking to the human consciousness. The Christ is incorporeal, spiritual, — yea, the divine image and likeness, dispelling the illusions of the senses; the Way, the Truth, and the Life, healing the sick and casting out evils, destroying sin, disease, and death. As Paul says: "There is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus."

Jesus demonstrated Christ; he proved that Christ is the divine idea of God — the Holy Ghost, or Comforter, revealing the divine Principle, Love, and leading into all truth.

Jesus was the son of a virgin. He was appointed to speak God's word and to appear to mortals in such a form of humanity as they could understand as well as perceive. … He expressed the highest type of divinity, which a fleshly form could express in that age. Into the real and ideal man the fleshly element cannot enter. Thus it is that Christ illustrates the coincidence, or spiritual agreement, between God and man in His image.

2. 333 : 8 (ख्रिस्त)-9

… ख्रिस्त हे नाव येशूच्या दैवी पदवी इतके नाही.

2. 333 : 8 (Christ)-9

… Christ is not a name so much as the divine title of Jesus.

3. 136 : 1-8

येशूने आपल्या चर्चची स्थापना केली आणि ख्रिस्त-उपचारांच्या आध्यात्मिक पायावर आपले ध्येय राखले. त्याने त्याच्या अनुयायांना शिकवले की त्याच्या धर्मात एक दैवी तत्त्व आहे, जे त्रुटी दूर करेल आणि आजारी आणि पापी दोन्ही बरे करेल. त्याने दावा केला की कोणतीही बुद्धिमत्ता, कृती किंवा जीवन देवापासून वेगळे नाही. यामुळे त्याच्यावर होणारा छळ असूनही, त्याने आपल्या दैवी शक्तीचा उपयोग पुरुषांना शारीरिक आणि आध्यात्मिकरित्या वाचवण्यासाठी केला.

3. 136 : 1-8

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

4. 473 : 26-3

येशूने प्रात्यक्षिकाने जे सांगितले ते प्रस्थापित केले, अशा प्रकारे त्याच्या शब्दांपेक्षा त्याच्या कृत्यांना अधिक महत्त्व दिले. त्याने जे शिकवले ते सिद्ध केले. हे ख्रिस्ती धर्माचे विज्ञान आहे. येशूने तत्त्व सिद्ध केले, जे आजारी लोकांना बरे करते आणि त्रुटी दूर करते, दैवी असल्याचे. तथापि, त्याच्या विद्यार्थ्यांना कमीतकमी त्याच्या शिकवणी आणि त्यांचे गौरवशाली पुरावे समजल्याशिवाय, - म्हणजे, जीवन, सत्य आणि प्रेम (या अज्ञात विज्ञानाचे तत्त्व) सर्व त्रुटी, वाईट, रोग आणि मृत्यू नष्ट करतात.

4. 473 : 26-3

Jesus established what he said by demonstration, thus making his acts of higher importance than his words. He proved what he taught. This is the Science of Christianity. Jesus proved the Principle, which heals the sick and casts out error, to be divine. Few, however, except his students understood in the least his teachings and their glorious proofs, — namely, that Life, Truth, and Love (the Principle of this unacknowledged Science) destroy all error, evil, disease, and death.

5. 28 : 15-21

येशूचे मूळ, चारित्र्य किंवा कार्य सामान्यपणे समजले नाही. त्याच्या स्वभावाचा एकही घटक भौतिक जगाने अचूक मोजला नाही. त्याची नीतिमत्ता आणि शुद्धता देखील माणसांना असे म्हणण्यात अडथळा आणू शकली नाही: तो खादाड आणि अशुद्धांचा मित्र आहे आणि बीलझेबब त्याचा संरक्षक आहे.

5. 28 : 15-21

Neither the origin, the character, nor the work of Jesus was generally understood. Not a single component part of his nature did the material world measure aright. Even his righteousness and purity did not hinder men from saying: He is a glutton and a friend of the impure, and Beelzebub is his patron.

6. 482 : 19-25

येशू ही परिपूर्ण माणसाची सर्वोच्च मानवी संकल्पना होती. तो ख्रिस्त, मशीहापासून अविभाज्य होता - देहाच्या बाहेर देवाची दैवी कल्पना. यामुळे येशूला पदार्थावरील आपले नियंत्रण दाखवता आले. देवदूतांनी जुने ज्ञानी लोकांना हे दुहेरी दिसण्याची घोषणा केली आणि देवदूतांनी प्रत्येक युगातील भुकेलेल्या हृदयाला विश्वासाद्वारे कुजबुजवले.

6. 482 : 19-25

Jesus was the highest human concept of the perfect man. He was inseparable from Christ, the Messiah, — the divine idea of God outside the flesh. This enabled Jesus to demonstrate his control over matter. Angels announced to the Wisemen of old this dual appearing, and angels whisper it, through faith, to the hungering heart in every age.

7. 52 : 19-28

"दुःखाचा मनुष्य" भौतिक जीवन आणि बुद्धिमत्तेची शून्यता आणि सर्वसमावेशक ईश्वराचे सामर्थ्य चांगल्या प्रकारे समजले, चांगले. माइंड-हीलिंग, किंवा ख्रिश्चन सायन्सचे हे दोन मुख्य मुद्दे होते, ज्याने त्याला प्रेमाने सशस्त्र केले. देवाचे सर्वोच्च ऐहिक प्रतिनिधी, दैवी शक्ती प्रतिबिंबित करण्याच्या मानवी क्षमतेबद्दल बोलताना, त्याच्या शिष्यांना भविष्यसूचकपणे म्हणाले, केवळ त्यांच्या दिवसासाठी नव्हे तर सर्वकाळासाठी बोलणे: "जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो, मी जे काम करतो तो तो देखील करेल; " आणि "ही चिन्हे विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या मागे लागतील."

7. 52 : 19-28

The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty actuality of all-inclusive God, good. These were the two cardinal points of Mind-healing, or Christian Science, which armed him with Love. The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples, speaking not for their day only but for all time: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also;" and "These signs shall follow them that believe."

8. 146 : 2 (च्या)-12

प्राचीन ख्रिश्चन बरे करणारे होते. ख्रिस्ती धर्माचा हा घटक का हरवला? कारण आपल्या धर्माच्या पद्धती आपल्या औषध पद्धतींद्वारे कमी -अधिक प्रमाणात नियंत्रित केल्या जातात. पहिली मूर्तिपूजा म्हणजे पदार्थावर विश्वास. शाळांनी देवतेवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा औषधांवर फॅशनवर विश्वास ठेवला आहे. स्वतःच्या कलहाचा नाश करण्यासाठी पदार्थावर विश्वास ठेवून, आरोग्य आणि सौहार्द यांचा बळी देण्यात आला आहे. अशा प्रणाल्या आध्यात्मिक शक्तीच्या चैतन्याचे वांझ आहेत, ज्याद्वारे भौतिक अर्थाने विज्ञानाचा सेवक बनविला जातो आणि धर्म ख्रिस्तासारखा बनतो.

8. 146 : 2 (The)-12

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

9. 347 : 14-22

ख्रिस्त, देवाची आध्यात्मिक किंवा खरी कल्पना म्हणून, आता जुन्या काळाप्रमाणे येतो, गरिबांना सुवार्ता सांगणे, आजारी लोकांना बरे करणे आणि वाईट गोष्टी बाहेर टाकणे. ही एक त्रुटी आहे जी ख्रिस्ती धर्माचा एक आवश्यक घटक पुनर्संचयित करत आहे, - म्हणजे, प्रेषित, दैवी उपचार? नाही; हे ख्रिस्ती धर्माचे विज्ञान आहे जे ते पुनर्संचयित करत आहे, आणि अंधारात चमकणारा प्रकाश आहे, ज्याला अंधार समजत नाही.

9. 347 : 14-22

Christ, as the spiritual or true idea of God, comes now as of old, preaching the gospel to the poor, healing the sick, and casting out evils. Is it error which is restoring an essential element of Christianity, — namely, apostolic, divine healing? No; it is the Science of Christianity which is restoring it, and is the light shining in darkness, which the darkness comprehends not.

10. 54 : 8-10

त्याच्या शिकवणीचे आणि उदाहरणाचे अनुसरण करण्यास कोण तयार आहे? सर्वांनी लवकर किंवा नंतर स्वतःला ख्रिस्तामध्ये लावले पाहिजे, देवाची खरी कल्पना.

10. 54 : 8-10

Who is ready to follow his teaching and example? All must sooner or later plant themselves in Christ, the true idea of God.

11. 286 : 9-15

गुरु म्हणाले, "कोणीही पित्याकडे येत नाही [अस्तित्वाचे दैवी तत्त्व] माझ्याद्वारे," ख्रिस्त, जीवन, सत्य, प्रेम; कारण ख्रिस्त म्हणतो, "मी मार्ग आहे." या मूळ मनुष्याने, येशूने शारीरिक कारणे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बाजूला ठेवली होती. त्याला माहित होते की ईश्वरीय तत्त्व, प्रेम, जे सर्व वास्तविक आहे ते निर्माण करते आणि नियंत्रित करते.

11. 286 : 9-15

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

12. 476 : 32-5

येशूने विज्ञानात एक परिपूर्ण माणूस पाहिला, जो त्याला दिसला जिथे पापी मनुष्य मनुष्याला दिसतो. या परिपूर्ण माणसात तारणहाराने देवाची स्वतःची समानता पाहिली आणि माणसाचा हा योग्य दृष्टिकोन आजारी लोकांना बरे करतो. अशा प्रकारे येशूने शिकवले की देवाचे राज्य अखंड, सार्वत्रिक आहे आणि माणूस शुद्ध आणि पवित्र आहे.

12. 476 : 32-5

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

13. 494 : 10-14, 30-2

दैवी प्रेम नेहमीच भेटले आहे आणि नेहमीच प्रत्येक मानवी गरजा पूर्ण करेल. अशी कल्पना करणे योग्य नाही की येशूने केवळ निवडक संख्येसाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी बरे करण्याची दैवी शक्ती दर्शविली, कारण सर्व मानवजातीला आणि प्रत्येक तासात, दैवी प्रेम सर्व चांगले पुरवते.

आमच्या गुरुने भुते (वाईट) काढली आणि आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दल असेही म्हटले पाहिजे की त्यांनी स्वतःपासून आणि इतरांपासून भीती आणि सर्व वाईट गोष्टी काढून टाकल्या आणि आजारी लोकांना बरे केले. देव माणसाद्वारे आजारी लोकांना बरे करेल, जेव्हाही मनुष्य देवाद्वारे शासित असेल.

13. 494 : 10-14, 30-2

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God.

14. 565 : 13-18

आध्यात्मिक कल्पनेच्या तोतयागिरीचा आमच्या मास्टरच्या ऐहिक जीवनातील संक्षिप्त इतिहास होता; परंतु "त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही," ख्रिस्तासाठी, देवाची कल्पना, अखेरीस सर्व राष्ट्रांवर आणि लोकांवर - अनिवार्यपणे, शेवटी - दैवी विज्ञानाने राज्य करेल.

14. 565 : 13-18

The impersonation of the spiritual idea had a brief history in the earthly life of our Master; but "of his kingdom there shall be no end," for Christ, God's idea, will eventually rule all nations and peoples — imperatively, absolutely, finally — with divine Science.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████