रविवारी ऑगस्ट 22, 2021विषय — मन

SubjectMind

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: दानीएल 12 : 3

"ज्ञानी आकाशाप्रमाणे तेजाने चमकून उठतील ज्या ज्ञानी लोकांनी इतरांना योग्य जीवनमार्ग शिकविला, ते सदासर्वकाळ ताऱ्यांप्रमाणे चमकतील."Golden Text: Daniel 12 : 3

They that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: नीतिसूत्रे 9: 9, 10 • उपदेशक 9: 13-15 • नीतिसूत्रे 3: 13, 17


9     जर तुम्ही शहाण्या माणसाला शिकवलेत तर तो अधिक शहाणा होईल. जर तुम्ही शहाण्या माणसाला शिकवलेत तर तो अधिक शिकेल.

10     परमेश्वराचा आदर करणे ही ज्ञान मिळवण्याची पहिली पायरी आहे. परमेश्वराविषयी ज्ञान मिळवणे ही समजूतदारपणा मिळवणाची पहिली पायरी आहे.

13     मी या आयुष्यात शहाणपणाची गोष्ट करणार माणूस पाहिला. आणि ते मला फार महात्वाचे वाटते.

14     थोडे लोक असलेले एक लहान शहर होते. एक महान राजा त्या शहराविरुध्द लढला आणि त्याने त्याचे सैन्य त्या शहराभोवती ठेवले.

15     पण त्या शहरात एक विद्धान होता. तो विद्धान गरीब होता. पण त्याने आपल्या शहाणपणाचा उपयोग शहर वाचवण्यासाठी केला. सगळे काही संपल्यानंतर लोक त्या गरीब माणसाला विसरुन गेले.

13     ज्या माणसाला ज्ञान मिळेल तो खूप सुखी होईल. त्याला जेव्हा समजायला लागते तेव्हाच त्याला आशीर्वाद मिळतात.

17     ज्ञान असलेले लोक शांतीत आणि समाधानात जगतात.

Responsive Reading: Proverbs 9 : 9, 10; Ecclesiastes 9 : 13-15; Proverbs 3 : 13, 17

9.     Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

10.     The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

13.     This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:

14.     There was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it:

15.     Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city.

13.     Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

17.     Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.धडा उपदेशबायबल पासून


1. नीतिसूत्रे 3 : 5-8

5     परमेश्वरावर संपूर्ण विश्वास ठेव. तुझ्या स्वत:च्या ज्ञानावर अवलंबून राहू नकोस.

6     तू जी प्रत्येक गोष्ट करशील ती करताना देवाचा विचार कर. म्हणजे तो तुला मदत करील.

7     तुझ्या स्वत:च्या शहाणपणावर अवलंबून राहू नकोस. पण परमेश्वराला मान दे आणि वाईट गोष्टींपासून दूर राहा.

8     तू जर हे केलेस तर ते तुझ्या शरीराला औषधाप्रमाणे बरे करील किंवा पेयाप्रमाणे तुझ्या हाडांना ताजेतवाने करील.

1. Proverbs 3 : 5-8

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

7     Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil.

8     It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

2. ईयोब 22 : 21, 22

21     ईयोब, तू आता देवाला शरण जा. त्याच्याशी सलोखा कर. तू हे केलेस तर तुला खूप चांगल्या गोष्टी मिळतील.

22     त्यांच्या वचनांचा स्विकार कर. तो काय म्हणतो त्याकडे नीट लक्ष दे.

2. Job 22 : 21, 22

21     Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.

22     Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

3. ईयोब 23 : 10 (त्याला माहीत आहे), 14

10     परंतु देवाला मी माहीत आहे. तो माझी परीक्षा घेत आहे. आणि मी सोन्यासारखा शुध्द असेन याकडे तो लक्ष पुरवेल.

14     माझ्या बाबतीत देवाने जे योजिले आहे तेच तो करेल. माझ्यासाठी त्याच्या बऱ्याच योजना आहेत.

3. Job 23 : 10 (he knoweth), 14

10     …he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.

14     For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.

4. दानीएल 2 : 1, 2, 4, 5 (ला 4th ,), 6 (ला :), 10 (ला :), 12 (ला ,), 16, 19, 23, 27 (ला 2nd,), 28 (तेथे) (ला .), 46 (राजाला), 47 (उत्तर दिले), 48

1     नबुखद्नेस्सरला त्याच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या वर्षांत काही स्वप्ने पडली. त्या स्वप्नांमुळे तो काळजीत पडला व त्याची झोप उडाली.

2     म्हणून त्याने त्याच्या ज्ञानी माणसांना बोलावून घेतले. हे ज्ञानी स्वप्नांचा अर्थ लावण्यासाठी आणि भविष्यात काय घडेल, हे सांगण्यासाठी मंत्र-तंत्र करीत व ताऱ्यांचे निरीक्षण करीत. ह्या लोकांनी राजाला काय स्वप्न पडले आहे, ते सांगावे, अशी राजाची इच्छा होती. मग ते लोक राजाच्या समोर येऊन उभे राहिले.

4     मग खास्दी अरामी भाषेत राजाला म्हणाले, राजा, चिरंजीव हो! आम्ही तुझे सेवक आहोत. कृपा करून आम्हाला तुझे स्वप्न सांग, म्हणजे मग आम्ही तुला त्याचा अर्थ सागू.

5     तेव्हा नबुखद्नेस्सर राजा त्यांना म्हणाला, नाही! तुम्हीच मला स्वप्न व त्याचा अर्थ सांगितला पाहिजे. तुम्ही हे सांगितले नाही, तर तुमचे तुकडे करण्याचा हुकूम मी देईन.

6     पण तुम्ही मला माझे स्वप्न आणि त्याचा अर्थ सांगितलात, तर मी तुम्हाला भेटी, बक्षिसे देईन. तुमचा सन्मान करीन.

10     खास्दी राजाला म्हणाले, राजा, तू जे मागत आहेस, ते देऊ शकणारा एकही माणूस या पृथ्वीवर नाही.

12     हे बोलणे ऐकून राजाचा पारा चढला.

16     सर्व हकिगत समजताच दानीएल नबुखद्नेस्सर राजाकडे गेला व त्याने राजाजवळ थोडा वेळ मागितला. मग तो राजाला त्याचे स्वप्न व त्या स्वप्नाचा अर्थ सांगणार होता.

19     रात्री, देवाने दानीएलला दृष्टान्त देऊन सर्व रहस्य उलगडून सांगितले. मग दानीएलने स्वर्गातील देवाचे स्तुतिस्तोत्र गायले.

23     माझ्या पूर्वजांच्या देवा, मी कृतज्ञ आहे, मी तुझी स्तुती करतो. तू मला ज्ञान व शक्ती दिलीस. मी विचारलेल्या गोष्टी सांगितल्यास. तूच मला राजाच्या स्वप्नाबद्दल सांगितलेस.

27     दानीएलने उत्तर दिले राजा.

28     ... अशा रहस्यमय गोष्टी स्वर्गातील देवच सांगतो. पुढे काय घडणार हे दाखविण्यासाठीच नबुखद्नेस्सर राजाला देवाने स्वप्नात पाडले.

46     मग राजाने...

47     ... दानीएलला म्हणाला, तुझा देव अती महत्वाचा व सामर्थ्यशाली आहे, ह्याची मला खात्री पटली. तो परमेश्वरच राजांचा राजा आहे, तो लोकांना अज्ञात गोष्टी सांगतो, हे खरेच आहे म्हणून तू रहस्याचा उलगडा करून देऊ शकलास.

48     मग राजाने दानीएलला राज्यात महत्वाचे अधिकारपद दिले. त्याने त्याला बहुमोल भेटी दिल्या. राजांने बाबेलच्या परगण्याची सत्ता दानीएलकडे सोपविली. त्याने सर्व ज्ञानी माणसांचा प्रमुख म्हणून दानीएलची नेमणूक केली.

4. Daniel 2 : 1, 2, 4, 5 (to 4th ,), 6 (to :), 10 (to :), 12 (to ,), 16, 19, 23, 27 (to 2nd ,), 28 (there) (to .), 46 (to king), 47 (answered), 48

1     And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.

2     Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king.

4     Then spake the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for ever: tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation.

5     The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces,

6     But if ye shew the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honour:

10     The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can shew the king’s matter:

12     For this cause the king was angry and very furious,

16     Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.

19     Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.

23     I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king’s matter.

27     Daniel answered in the presence of the king, and said,

28     …there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days.

46     Then the king…

47     …answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.

48     Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon.

5. यशया 50 : 4, 7, 10

4     परमेश्वर, माझ्या प्रभूने, मला शिकविण्याची क्षमता दिली. तेव्हा आता या दु:खी लोकांना मी शिकवितो. रोज सकाळी तो मला उठवितो व विद्यार्थ्याप्रमाणे शिकवितो.

7     परमेश्वर माझा प्रभु मला मदत करील. म्हणूनच लोकांनी माझी निंदा केली तरी मला त्रास होणार नाही. मी भक्कम होईन. माझी निराशा होणार नाही हे मला माहीत आहे.

10     परमेश्वराला मानणारे लोक परमेश्वराच्या सेवकाचे ऐकतात. तो सेवक, काय घडणार आहे हे माहीत नसताना, पूर्णपणे देवावर विश्वास ठेवून जगतो. त्याला देवाच्या नावाबद्दल खात्री वाटते आणि तो त्यावर अवलंबून राहातो.

5. Isaiah 50 : 4, 7, 10

4     The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned.

7     For the Lord God will help me; therefore shall I not be confounded: therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.

10     Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

6. मत्तय 4 : 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

6. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

7. मत्तय 5 : 1, 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

7. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

8. मत्तय 25 : 1-13

1     त्यादिवसांत स्वर्गाचे राज्य दहा कुमारिकांसारखे असेल, त्यांनी त्यांचे दिवे घेतले व वराला भेटण्यास गेल्या.

2     त्या दहा मुलींपैकी पाच मुर्ख होत्या आणि पाच शहाण्या होत्या.

3     मूर्ख मुलींनी आपले दिवे घेतले, पण दिव्यासाठी तेल घेतले नाही.

4     शहाण्या मुलींनी दिव्याबरोबर तेलही घेतले.

5     वराला उशीर झाल्याने सर्वच मुलींना डुलक्या लागल्या व त्या झोपी गेल्या.

6     मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, वर येत आहे! बाहेर जाऊन त्याला भेटा!

7     सर्व मुली जाग्या झाल्या आणि त्यांनी आपले दिवे तयार केले.

8     पण मूर्ख मुली, हुशार मुलींना म्हणाल्या, तुमच्यातील काही तेल अम्हांला द्या. आमचे दिवे विझत आहेत.

9     पण उत्तरादाखल हुशार मुली म्हणाल्या, नाही, आम्ही तुम्हांला काहीच देऊ शकत नाही, नाही तर तुम्हांला व आम्हांलाही पुरणार नाही. त्याऐवजी ते विकणाऱ्याकडे जा आणि आपणांसाठी तेल विकत आणा.

10     पाच मूर्ख मुली तेल विकत घ्यायला निघाल्या तेव्हा वर आला. तेव्हा ज्या मुली तयार होत्या त्या मेजवानीसाठी त्याच्याबरोबर आत गेल्या. मग दार बंद झाले.

11     शेवटी उरलेल्या पाच मुली आल्या आणि म्हणाल्या, महाराज! महाराज! दार उघडा!

12     पण तो त्यांना उत्तरादाखल म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो: मा तुम्हांला ओळखत नाही!

13     म्हणून नेहमी तयार असा. कारण मनुष्याचा पुत्र कधी येणार तो दिवस व ती वेळ तुम्हांला माहीत नाही.

8. Matthew 25 : 1-13

1     Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

2     And five of them were wise, and five were foolish.

3     They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

4     But the wise took oil in their vessels with their lamps.

5     While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

6     And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

7     Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

8     And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

9     But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

10     And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

11     Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

12     But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

13     Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

9. कलस्सैकरांस 1 : 9-13

9     या कारणासाठी, आम्हीसुद्धा तुमच्याविषयी ज्या दिवसापासून ऐकले, तेव्हापासून तुमच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे थांबविले नाही. आम्ही प्रार्थना करीत आहोत की: तुम्ही देवाच्या इच्छेच्या सर्व प्रकारच्या ज्ञानाने आणि आध्यात्मिक समंजसपणाने भरले जावे.

10     यासाठी की, त्याला योग्य असे तुम्ही चालावे. आणि सर्व बाबतीत त्याला आनंद द्यावा; आणि तुम्ही देवाच्या ज्ञानात वाढावे;

11     त्याच्या गौरवी सामर्थ्यात त्याच्या महान सामर्थ्यामुळे समर्थ बनण्यासाठी तुम्हांला सहनशीलता व धैर्य प्राप्त व्हावे.

12     आणि आनंदाने पित्याला धन्यवाद द्यावेत, ज्याने तुम्हांला प्रकाशात राहणाऱ्या देवाच्या लोकांचे जे वतन आहे त्यात वाटा मिळण्यासाठी पात्र केले.

13     देवाने अंधाराच्या अधिपत्यापासून आमची सुटका केली आणि त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणले.

9. Colossians 1 : 9-13

9     For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

10     That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

11     Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

12     Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

13     Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:विज्ञान आणि आरोग्य


1. 373 : 15-16 (ला ,)

"परमेश्वराचा आदर करणे ही ज्ञान मिळवण्याची पहिली पायरी आहे."

1. 373 : 15-16 (to ,)

"The fear of the Lord is the beginning of wisdom,"

2. 275 : 10-24

वास्तविकता आणि त्याच्या शास्त्रात असण्याची क्रमवारी समजून घेण्यासाठी, आपण देवाला खरोखर जे आहे त्या सर्वांचे दैवी तत्त्व मानले पाहिजे. आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक म्हणून एकत्र, - आणि देवासाठी शास्त्रीय नावे आहेत. सर्व पदार्थ, बुद्धिमत्ता, शहाणपण, अस्तित्व, अमरत्व, कारण आणि परिणाम देवाचे आहेत. हे त्याचे गुण आहेत, अनंत दैवी तत्त्वाचे शाश्वत रूप, प्रेम. कोणतेही शहाणपण शहाणे नाही तर त्याचे शहाणपण आहे; कोणतेही सत्य खरे नाही, कोणतेही प्रेम सुंदर नाही, कोणतेही जीवन जीवन नाही तर परमात्मा आहे; चांगले नाही, पण चांगला देव देतो.

दैवी आध्यात्मिकता, जसे आध्यात्मिक समजूतदारपणे प्रकट होते, हे स्पष्टपणे दर्शवते की सर्व मन आहे, आणि मन हे देव आहे, सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, - म्हणजे सर्व शक्ती, सर्व उपस्थिती, सर्व विज्ञान. म्हणूनच सर्व काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

2. 275 : 10-24

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3. 246 : 23-26

माणूस, अमर मनाने शासित, नेहमीच सुंदर आणि भव्य असतो. प्रत्येक यशस्वी वर्ष शहाणपण, सौंदर्य आणि पवित्रता उलगडते.

3. 246 : 23-26

Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

4. 283 : 4-12

मन हे सर्व हालचालींचे स्त्रोत आहे आणि त्याची शाश्वत आणि सामंजस्यपूर्ण कृती रोखण्यासाठी किंवा तपासण्यासाठी जडत्व नाही. मन तेच जीवन, प्रेम आणि शहाणपण आहे "काल, आणि आज, आणि कायमचे." पदार्थ आणि त्याचे परिणाम - पाप, आजारपण आणि मृत्यू - मर्त्य मनाची अवस्था आहे जी कार्य करते, प्रतिक्रिया देते आणि नंतर थांबते. ते मनाचे तथ्य नाहीत. ते कल्पना नसून भ्रम आहेत. तत्त्व निरपेक्ष आहे. हे कोणत्याही त्रुटीची कबुली देत नाही, परंतु समजण्यावर अवलंबून आहे.

4. 283 : 4-12

Mind is the source of all movement, and there is no inertia to retard or check its perpetual and harmonious action. Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever." Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

5. 89 : 18-24

जरूरी नहीं कि मन शैक्षिक प्रक्रियाओं पर निर्भर हो। यह अपने आप में सभी सुंदरता और कविता, और उन्हें व्यक्त करने की शक्ति रखता है। आत्मा, ईश्वर, तब सुनाई देता है जब इंद्रियाँ चुप हो जाती हैं। हम जितना करते हैं उससे कहीं अधिक हम सभी सक्षम हैं। आत्मा का प्रभाव या क्रिया एक स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो कि अविवेक की घटनाओं और असभ्य होंठों के उत्साह की व्याख्या करती है।

5. 89 : 18-24

Mind is not necessarily dependent upon educational processes. It possesses of itself all beauty and poetry, and the power of expressing them. Spirit, God, is heard when the senses are silent. We are all capable of more than we do. The influence or action of Soul confers a freedom, which explains the phenomena of improvisation and the fervor of untutored lips.

6. 84 : 3-23, 28-9

प्राचीन संदेष्ट्यांनी त्यांची दूरदृष्टी अध्यात्म, अनिवार्य दृष्टिकोनातून मिळविली, काल्पनिक गोष्टींसाठी चुकीच्या आणि चुकीच्या गोष्टीची भविष्यवाणी करून नव्हे - देहविकार आणि मानवी श्रद्धेच्या आधारावर भविष्याचा अंदाज बांधला. विज्ञानामध्ये अस्तित्वाच्या सत्याशी सुसंगत होण्यासाठी प्रगत झाल्यावर, पुरुष अनैच्छिकपणे द्रष्टा आणि संदेष्टे होतात, भुते, आत्मे किंवा लोकविश्वासाद्वारे नव्हे तर एका आत्म्याद्वारे नियंत्रित होतात. भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याविषयी जाणून घेण्यासाठी या चिरकालिक, दिव्य मनाची आणि मनाशी संबंधित असलेल्या विचारांची पूर्वकल्पना आहे.

अस्तित्वाच्या विज्ञानाशी परिचित झाल्यामुळे आपल्याला दैवी मनाशी अधिक प्रमाणात संवाद साधता येतो, सार्वत्रिक कल्याणाची चिंता असलेल्या घटनांची पूर्वसूचना आणि भाकीत करता येते, दैवी प्रेरणा मिळते,

- होय, भ्रूणविरहित मनाच्या श्रेणीपर्यंत पोहोचण्यासाठी.

मन असीम आहे हे समजणे, शारिरीकतेने बांधलेले नाही, ध्वनी किंवा दृष्टीसाठी कान आणि डोळ्यावर अवलंबून नाही किंवा हालचालीसाठी स्नायू आणि हाडांवर अवलंबून नाही, हे मन-विज्ञानाच्या दिशेने एक पाऊल आहे ज्याद्वारे आपण माणसाचे स्वरूप आणि अस्तित्व ओळखतो.

आपण आत्म्याबद्दल जे काही अचूकपणे जाणतो ते देवाकडून, दैवी तत्त्वाद्वारे येते आणि ख्रिस्त आणि ख्रिश्चन विज्ञानाद्वारे शिकले जाते. जर हे विज्ञान पूर्णपणे शिकले गेले आणि योग्यरित्या पचले गेले, तर आपण खगोलशास्त्रज्ञ तारे वाचू किंवा ग्रहणाची गणना करू शकतो त्यापेक्षा सत्य अधिक अचूकपणे जाणून घेऊ शकतो.

हे मन-वाचन हे स्वभावाच्या उलट आहे. ही आध्यात्मिक अंडर स्टँडिंगची प्रदीपन आहे जी भौतिक क्षमतेची नाही तर आत्म्याची क्षमता दर्शवते. हे आत्मा-ज्ञान मानवी मनात येते जेव्हा उत्तरार्ध दैवी मनाला उत्पन्न करतो.

अशा अंतर्ज्ञानांमुळे जे काही घडते आणि सुसंवाद कायम राहतो, ते एखाद्याला चांगले करण्यास सक्षम करते, परंतु वाईट नाही.

6. 84 : 3-23, 28-9

The ancient prophets gained their foresight from a spiritual, incorporeal standpoint, not by foreshadowing evil and mistaking fact for fiction, — predicting the future from a groundwork of corporeality and human belief. When sufficiently advanced in Science to be in harmony with the truth of being, men become seers and prophets involuntarily, controlled not by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit. It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

All we correctly know of Spirit comes from God, divine Principle, and is learned through Christ and Christian Science. If this Science has been thoroughly learned and properly digested, we can know the truth more accurately than the astronomer can read the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of the spiritual under-standing which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense comes to the human mind when the latter yields to the divine Mind.

Such intuitions reveal whatever constitutes and perpetuates harmony, enabling one to do good, but not evil.

7. 85 : 15-18

येशूने एकदा त्याच्या विद्यार्थ्यांसोबत प्रवास करताना, "त्यांचे विचार माहित होते" असे नोंदवले आहे - त्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या वाचा. त्याच प्रकारे त्याने रोग ओळखला आणि आजारी लोकांना बरे केले.

7. 85 : 15-18

It is recorded that Jesus, as he once journeyed with his students, "knew their thoughts," — read them scientifically. In like manner he discerned disease and healed the sick.

8. 98 : 4-8

आजचा संदेष्टा मानसिक क्षितिजामध्ये या काळाची चिन्हे पाहतो, ख्रिश्चन धर्माचे पुनरुत्थान जे आजारी लोकांना बरे करते आणि त्रुटी नष्ट करते आणि इतर कोणतेही चिन्ह दिले जाणार नाही. शरीराला मनाशिवाय वाचवता येत नाही.

8. 98 : 4-8

The prophet of to-day beholds in the mental horizon the signs of these times, the reappearance of the Christianity which heals the sick and destroys error, and no other sign shall be given. Body cannot be saved except through Mind.

9. 378 : 3-10, 22-32

रोगाला बुद्धी नसते. नकळत तुम्ही स्वतःला दुःख भोगायला लावता. याची समज आपल्याला हे स्वयं-वाक्य बदलण्यास आणि प्रत्येक परिस्थितीला सत्याने भेटण्यास सक्षम करेल. रोग मनापेक्षा कमी आहे आणि मन त्यावर नियंत्रण ठेवू शकते.

तथाकथित मानवी मनाशिवाय, सिस्टमची कोणतीही दाहक किंवा तीव्र कृती होऊ शकत नाही. त्रुटी काढा आणि तुम्ही त्याचे परिणाम नष्ट करा.

मनाच्या साम्राज्यावर वाद घालणे किंवा मनाला हटवणे आणि सरकारला स्वतःच्या हातात घेणे हा रोग म्हणजे बुद्धिमत्ता नाही. आजारपण ही देवाने दिलेली नाही, किंवा स्वत: ची स्थापना केलेली भौतिक शक्ती नाही, जी मनाशी हुशारीने सामना करते आणि शेवटी त्यावर विजय मिळवते. देवाने कधीही जीवन अक्षम करण्याची किंवा दीर्घ आणि थंड रात्रीच्या विसंवादाला सामोरे जाण्याची शक्ती दिली नाही. अशी शक्ती, दैवी परवानगीशिवाय, अकल्पनीय आहे; आणि जर अशी शक्ती ईश्वरी मार्गाने निर्देशित केली जाऊ शकते, तर ती मानवी सरकारांमध्ये सहसा दिसून येते त्यापेक्षा कमी शहाणपण प्रकट करते.

9. 378 : 3-10, 22-32

Disease has no intelligence. Unwittingly you sentence yourself to suffer. The understanding of this will enable you to commute this self-sentence, and meet every circumstance with truth. Disease is less than mind, and Mind can control it.

Without the so-called human mind, there can be no inflammatory nor torpid action of the system. Remove the error, and you destroy its effects.

Disease is not an intelligence to dispute the empire of Mind or to dethrone Mind and take the government into its own hands. Sickness is not a God-given, nor a self-constituted material power, which copes astutely with Mind and finally conquers it. God never endowed matter with power to disable Life or to chill harmony with a long and cold night of discord. Such a power, without the divine permission, is inconceivable; and if such a power could be divinely directed, it would manifest less wisdom than we usually find displayed in human governments.

10. 379 : 6-8

जगाचे खरे अधिकारक्षेत्र हे मनामध्ये आहे, प्रत्येक परिणामावर नियंत्रण ठेवणे आणि सर्व कारणांना दैवी मनामध्ये निहित म्हणून ओळखणे.

10. 379 : 6-8

The real jurisdiction of the world is in Mind, controlling every effect and recognizing all causation as vested in divine Mind.

11. 492 : 7-21 (ला 2nd .), 25-28

असणे म्हणजे पवित्रता, सौहार्द, अमरत्व. हे आधीच सिद्ध झाले आहे की याविषयीचे ज्ञान, अगदी लहान प्रमाणात देखील, मनुष्यांचे शारीरिक आणि नैतिक प्रमाण वाढवेल, दीर्घायुष्य वाढवेल, चरित्र शुद्ध करेल आणि उंचावेल. अशा प्रकारे प्रगती शेवटी सर्व त्रुटी नष्ट करेल आणि अमरत्व प्रकाशात आणेल. आम्हाला माहित आहे की चांगले सिद्ध झालेले विधान बरोबर असले पाहिजे. नवीन विचार सतत मजला मिळवत आहेत. हे दोन विरोधाभासी सिद्धांत - ती गोष्ट काहीतरी आहे, किंवा सर्व काही मन आहे - जोपर्यंत कोणीही विजेता असल्याचे मान्य करत नाही तोपर्यंत जमिनीवर विवाद होईल. त्याच्या मोहिमेवर चर्चा करताना जनरल ग्रँट म्हणाले: "संपूर्ण उन्हाळा लागल्यास मी या मार्गावर लढण्याचा प्रस्ताव देतो." विज्ञान म्हणते: सर्व मनाची आणि मनाची कल्पना आहे. आपण या ओळीवर त्याचा सामना केला पाहिजे. पदार्थ आपल्याला कोणतीही मदत देऊ शकत नाही.

देव मन आहे, आणि देव अनंत आहे; म्हणून सर्व मन आहे. या विधानावर अस्तित्वाचे विज्ञान आहे, आणि या विज्ञानाचे तत्त्व दैवी आहे, सुसंवाद आणि अमरत्व दर्शवते.

11. 492 : 7-21 (to 2nd .), 25-28

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light. We know that a statement proved to be good must be correct. New thoughts are constantly obtaining the floor. These two contradictory theories — that matter is something, or that all is Mind — will dispute the ground, until one is acknowledged to be the victor. Discussing his campaign, General Grant said: "I propose to fight it out on this line, if it takes all summer." Science says: All is Mind and Mind's idea. You must fight it out on this line. Matter can afford you no aid.

God is Mind, and God is infinite; hence all is Mind. On this statement rests the Science of being, and the Principle of this Science is divine, demonstrating harmony and immortality.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████