रविवारी ऑगस्ट 15, 2021विषय — जीव

SubjectSoul

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 23 : 3

"तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मार्गाने नेतो."Golden Text: Psalm 23 : 3

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: 1 करिंथकरांस 2 : 9-14, 16


9     परंतु ज्याप्रमाणे पवित्र शास्त्र म्हणते, “डोळ्यांनी पाहिले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणि मनुष्याच्या अंत:करणाने जे उपजविले नाही, ते देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10     परंतु देवाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, एवढेच नव्हे तर तो देवाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

11     कारण मनुष्याच्या आत्म्याशिवाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आहे? याप्रमाणेच देवाच्या आत्म्याशिवाय देवाचे विचार कोणीच ओळखू शकत नाही.

12     परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिळाला नाही, तर देवापासूनचा आत्मा मिळाला आहे. यासाठी की, देवाने ज्या गोष्टी फुकट दिल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हावे.

13     मानवी ज्ञानाने शिकविलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने शिकविलेल्या शब्दांनी, आध्यात्मिक शब्द उपयोगात आणून आध्यात्मिक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो.

14     स्वाभाविक मनुष्य देवाच्या आत्म्याने प्रगट झालेल्या गोष्टी ग्रहण करीत नाही. कारण त्या त्याला मूर्खपणाच्या आहेत. आणि त्या त्याला समजत नाहीत, कारण त्यांची आध्यात्मिक रितीने पारख केली जाते.

16     प्रभूचे मन कोण जाणतो, जो त्याला शिकवू शकेल? परंतु आमच्या ठायी ख्रिस्ताचे मन आहे.

Responsive Reading: I Corinthians 2 : 9-14, 16

9.     As it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10.     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11.     For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12.     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13.     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14.     But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

16.     For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 35 : 9 (मेरे)

9     ... मी परमेश्वराचा आनंद लुटीन. त्याने माझे रक्षण केले की मी आनंदी होईन.

1. Psalm 35 : 9 (my)

9     …my soul shall be joyful in the Lord: it shall rejoice in his salvation.

2. स्तोत्रसंहिता 143 : 8, 10-12

8     परमेश्वरा, या सकाळी मला तुझे खरे प्रेम दाखव. माझा तुझ्यावर विश्वास आहे. मी ज्या गोष्टी करायला हव्या त्या मला दाखव. मी माझे आयुष्य तुझ्या हाती सोपवले आहे.

10     मी जे करावे असे तुला वाटते ते मला दाखव. तू माझा देव आहेस तुझे चांगले मन आत्मा मला साध्या देशात घेऊन जाऊ दे.

11     परमेश्वरा, मला जगू दे, म्हणजे लोक तुझ्या नावाची स्तुती करतील. तू खरोखरच चांगला आहेस हे मला दाखव आणि माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर.

12     परमेश्वरा, मला तुझे प्रेम दाखव. जे शत्रू मला ठार मारायचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांचा पराभव कर. का? कारण मी तुझा सेवक आहे.

2. Psalm 143 : 8, 10-12

8     Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.

10     Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.

11     Quicken me, O Lord, for thy name’s sake: for thy righteousness’ sake bring my soul out of trouble.

12     And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.

3. मत्तय 11 : 1

1     येशूने त्याच्या बारा शिष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे संपविल्यावर तो तेथून निघाला आणि गालील प्रांतातील गावांमध्ये फिरून शिकवू आणि उपदेश करू लागला.

3. Matthew 11 : 1

1     And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

4. मत्तय 12 : 22-28

22     मग काही माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा व मुका होता व त्याच्यामध्ये भूत होते. येशूने त्या माणसाला बरे केले व तो बोलू लागला व पाहू लागला.

23     सर्व लोक चकित झाले, ते म्हणाले, हा दाविदाचा पुत्र असेल काय?

24     परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले, भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे सामार्थ्य वापरतो आणि बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.

25     परूशी कसला विचार करीत आहेत ते येशूला जाणवत होते. म्हणून येशू त्यांना म्हणाला, आपसात लढणारी राज्ये नाश पावतात व फूट पडलेले शहर किंवा घर टिकत नाही.

26     आणि जर सैतानच सैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग त्याचे राज्य कसे टिकेल?

27     आणि मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या सामर्थ्याने भुते काढतात. म्हणून तुमचे स्वत:चे लोक तुम्हांला चूक ठरवितील.

28     परंतु मी जर देवाच्या साहाय्याने भुते काढतो तर देवाचे राज्य तुमच्यापर्यंत आले आहे हे निश्र्चित समजा.

4. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

5. मत्तय 16: 24-26

24     तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, “जर कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छित असेल तर त्याने स्वत:ला नाकारावे आणि आपला वधस्तंभ उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे.

25     कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इच्छितो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव गमावील तो त्याला मिळवील.

26     जर मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि अनंतकालिक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ? किंवा मनुष्य आपल्या जिवाचा काय मोबदला देईल?

5. Matthew 16 : 24-26

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

6. मत्तय 8 : 5-13

5     येशू कफर्णहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा एक सेनाधिकारी त्याच्याकडे आला

6     आणि विनंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या घरात पडून आहे.

7     येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.

8     तेव्हा सेनाधिकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.

9     कारण मी स्वत: दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणि माझ्या हाताखाली देखील अनेक शिपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणि तो जातो आणि दुसऱ्याला ये म्हटल्यावर तो येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणि तो ते करतो.

10     येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले आणि जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा विश्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला नाही.

11     मी तुम्हांला सांगतो, पुष्कळ जण पूर्वेकडून आणी पश्चिमेकडून येतील आणि अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्यासह स्वर्गाच्या राज्यात मेजासभोवती मेजवानीसाठी बसतील.

12     परंतु जे खरे वारस आहेत. ते बाहेरच्या अंधरात टाकले जातील. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.

13     मग येशू सेनाधिकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा विश्वास धरलास तसे होईल. आणि त्याच क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला.

6. Matthew 8 : 5-13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

11     And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.

12     But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

7. यशया 55 : 2, 3

2     जे खरोखरचे ‘अन्न’ नाही त्यासाठी पैसे वाया का घालविता? तुम्हाला ज्यापासून समाधान मिळत नाही असे काम तुम्ही का करता? माझे लक्षपूर्वक ऐका म्हणजे तुम्हाला चांगले अन्न मिळेल. तुमच्या जीवाला तृप्ती देणाऱ्या अन्नाचा आनंद तुम्हाला मिळेल.

3     मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी चिरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दावीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल.

7. Isaiah 55 : 2, 3

2     Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

8. इफिसकरांस 4 : 17-24

17     म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात सावध करतो: ज्याप्रमाणे विदेशी त्यांच्या मनाच्या व्यर्थतेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका.

18     त्यांची अंत:करणे अंधकारमय अशा स्थितीत आहेत आणि देवापासून जे जीवन येते त्यापासून ते वेगळे झाले आहेत. कारण ते अजाण आहेत, आणि त्याची अंत:करणे कठीण झाली आहेत.

19     त्यांना आता कशाचीच लाज वाटत नाही व त्यांनी स्वत:ला कामातुरपणाला वाहून घेतले आहे व प्रत्येक प्रकारच्या अशुद्धतेच्या सवयीला वाहून घेतले आहे.

20     परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्त शिकला नाही. आणि

21     मला यात काही शंका नाही की, तुम्ही त्याच्याविषयी ऐकले आहे. आणि येशूमध्ये जे सत्य आहे त्याप्रमाणे त्याचे अनुयायी म्हणून ते सत्य तुम्ही शिकला असाल.

22     तुमच्या पूर्वीच्या जीवनाविषयी, तुम्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घेण्यास शिकविले होते, जो मनुष्य फसवणुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

23     यासाठी तुम्ही अंत:करणामध्ये व आत्म्यात नवे केले जावे आणि

24     नवा मनुष्य तुम्ही धारण करावा, जो देवाप्रमाणे निर्माण केलेला आहे.

8. Ephesians 4 : 17-24

17     This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

18     Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

19     Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

20     But ye have not so learned Christ;

21     If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

9. रोमकरांस 8 : 1, 2, 14-17 (ला 2nd ;)

1     म्हणून आता जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना शिक्षा नाही.

2     कारण आत्म्याचा जो नियम ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने पापाचा नियम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले आहे.

14     कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवितो, तितके देवाची मुले आहेत.

15     पुन्हा भीति वाटू नये म्हणून तुम्हांला गुलामगिरीचा आत्मा मिळाला नाही, तर तुम्हांला दतकपणाचा आत्मा मिळाला आहे. त्याच्यायोगे आम्ही अब्बा, बापा अशी हाक मारतो.

16     तो आत्मा स्वत: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, आपण देवाची मुले आहोत.

17     आपण जर देवाची मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आणि ख्रिस्ताबरोबर वारस आहोत. खरोखर आपण त्याच्याबरोबर दु:ख भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आपणांस गौरवही मिळावे.

9. Romans 8 : 1, 2, 14-17 (to 2nd ;)

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

14     For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;विज्ञान आणि आरोग्य


1. 60 : 29-31

आत्म्याकडे असीम संसाधने आहेत ज्याद्वारे मानवजातीला आशीर्वाद दिला जाऊ शकतो आणि आत्म्याला शोधल्यास आनंद अधिक सहजतेने मिळू शकेल आणि आपल्या ठेवण्यात अधिक सुरक्षित होईल.

1. 60 : 29-31

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul.

2. 302 : 19-24

पित्याप्रमाणे परिपूर्ण असण्याचे विज्ञान मनुष्याला परिपूर्ण म्हणून प्रकट करते, कारण आध्यात्मिक मनुष्याचा आत्मा किंवा मन हे देव आहे, सर्व अस्तित्वाचे दैवी तत्त्व आहे आणि कारण हा वास्तविक मनुष्य आत्म्याऐवजी आत्म्याने नियंत्रित आहे, आत्म्याच्या कायद्याने, तथाकथित पदार्थांच्या कायद्यांद्वारे नाही.

2. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

3. 273 : 16-20

पदार्थ आणि वैद्यकीय विज्ञानाच्या तथाकथित कायद्यांनी कधीही नश्वरांना संपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण आणि अमर केले नाही. आत्म्याने शासन केले की माणूस सुसंवादी असतो. म्हणूनच अस्तित्वाचे सत्य समजून घेण्याचे महत्त्व, जे आध्यात्मिक अस्तित्वाचे नियम प्रकट करते.

3. 273 : 16-20

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

4. 482 : 3-12

मानवी विचाराने आत्मा या शब्दाच्या अर्थात भेसळ केली आहे की आत्मा हा एक वाईट आणि चांगली बुद्धिमत्ता आहे, या प्रकरणात राहणारा. आत्मा या शब्दाचा योग्य वापर नेहमी देव शब्दाची जागा घेऊन मिळू शकतो, जिथे विशिष्ट अर्थ आवश्यक आहे. इतर बाबतीत, शब्दाचा अर्थ वापरा आणि आपल्याकडे वैज्ञानिक अर्थ असेल. ख्रिश्चन विज्ञानात वापरल्याप्रमाणे, आत्मा योग्यरित्या आत्मा किंवा देवाचे प्रतिशब्द आहे; परंतु विज्ञानाच्या बाहेर, आत्मा संवेदनांसह, भौतिक संवेदनांसह समान आहे.

4. 482 : 3-12

Human thought has adulterated the meaning of the word soul through the hypothesis that soul is both an evil and a good intelligence, resident in matter. The proper use of the word soul can always be gained by substituting the word God, where the deific meaning is required. In other cases, use the word sense, and you will have the scientific signification. As used in Christian Science, Soul is properly the synonym of Spirit, or God; but out of Science, soul is identical with sense, with material sensation.

5. 210 : 11-18

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमस्वरूपी प्रकट झाले आहेत हे जाणून, मास्टरने आजारी लोकांना बरे केले, अंधांना दृष्टी दिली, बहिऱ्यांना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मनावर आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक कृती प्रकाशात आणली आणि आत्मा आणि तारणाची अधिक चांगली समज देणे. येशूने आजार आणि पाप एक आणि त्याच आध्यात्मिक प्रक्रियेद्वारे बरे केले.

5. 210 : 11-18

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation. Jesus healed sickness and sin by one and the same metaphysical process.

6. 477 : 22-29

आत्मा हा मनुष्याचा पदार्थ, जीवन आणि बुद्धिमत्ता आहे, जो वैयक्तिक आहे, परंतु पदार्थात नाही. आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा कनिष्ठ काहीही प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

मनुष्य आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा भारतीयांनी एका विशिष्ट सुंदर सरोवराला "महान आत्म्याचे स्मित" म्हटले तेव्हा अंतर्निहित वास्तवाची काही झलक दिसली.

6. 477 : 22-29

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit."

7. 315 : 11-20

लोकांच्या उलट आणि चुकीच्या विचारांनी ख्रिस्ताचे देवाशी असलेले पुत्रत्व त्यांच्या भावनेपासून लपवले. ते त्याचे आध्यात्मिक अस्तित्व ओळखू शकले नाहीत. त्यांचे दैहिक मन त्याच्याशी वैर होते. ख्रिस्त येशूने सादर केलेल्या देवाच्या आध्यात्मिक कल्पनेऐवजी त्यांचे विचार मर्त्य त्रुटीने भरलेले होते. देवाची उपमा आपण पापाद्वारे गमावतो, ज्यामुळे सत्याच्या आध्यात्मिक जाणिवेला उधाण येते; आणि जेव्हा आपण पापाला वश करतो आणि मनुष्याचा वारसा, देवाच्या पुत्रांचे स्वातंत्र्य सिद्ध करतो तेव्हाच आपल्याला ही समानता लक्षात येते.

7. 315 : 11-20

The opposite and false views of the people hid from their sense Christ's sonship with God. They could not discern his spiritual existence. Their carnal minds were at enmity with it. Their thoughts were filled with mortal error, instead of with God's spiritual idea as presented by Christ Jesus. The likeness of God we lose sight of through sin, which beclouds the spiritual sense of Truth; and we realize this likeness only when we subdue sin and prove man's heritage, the liberty of the sons of God.

8. 481 : 28-32

आत्मा हे मनुष्याचे दैवी तत्त्व आहे आणि कधीही पाप करत नाही, - म्हणून आत्म्याचे अमरत्व. विज्ञानामध्ये आपण शिकतो की तो भौतिक अर्थ आहे, आत्मा नाही, जे पाप करते; आणि असे आढळेल की ही पापाची भावना आहे जी नष्ट झाली आहे, आणि पापी आत्मा नाही.

8. 481 : 28-32

Soul is the divine Principle of man and never sins, — hence the immortality of Soul. In Science we learn that it is material sense, not Soul, which sins; and it will be found that it is the sense of sin which is lost, and not a sinful soul.

9. 301 : 23-2

मर्त्य मनुष्य स्वतःला भौतिक पदार्थ वाटतो, तर माणूस "प्रतिमा" (कल्पना) आहे. भौतिक भावनांच्या खोटी साक्षातून भ्रम, पाप, रोग आणि मृत्यू उद्भवतात, जे, अनंत आत्म्याच्या फोकल अंतराच्या बाहेरच्या कल्पित दृष्टिकोनातून, मनाची आणि पदार्थाची एक उलटी प्रतिमा सादर करते जे सर्वकाही उलटे असते.

हा खोटेपणा आत्म्याला भौतिक रूपांमध्ये एक असह्य रहिवासी मानतो आणि मनुष्य आध्यात्मिक ऐवजी भौतिक आहे. अमरत्व मृत्युदराने बांधलेले नाही. आत्मा सूक्ष्मतेने कंपास केलेला नाही. खंडित कल्पनांमध्ये तत्त्व सापडत नाही.

9. 301 : 23-2

Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

This falsity presupposes soul to be an unsubstantial dweller in material forms, and man to be material instead of spiritual. Immortality is not bounded by mortality. Soul is not compassed by finiteness. Principle is not to be found in fragmentary ideas.

10. 240 : 27-32

अर्थाच्या त्रुटी पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करताना, सर्व त्रुटी शेवटी सत्याच्या अधीन होईपर्यंत संपूर्ण आणि प्रामाणिकपणे सर्वात जास्त पैसे दिले पाहिजेत. पापाची मजुरी देण्याच्या दैवी पद्धतीमध्ये एखाद्याचे रान मोकळे करणे आणि इंद्रिय आणि आत्मा यांच्यामध्ये कसे विभाजन करावे हे अनुभवातून शिकणे समाविष्ट आहे.

10. 240 : 27-32

In trying to undo the errors of sense one must pay fully and fairly the utmost farthing, until all error is finally brought into subjection to Truth. The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

11. 281 : 27-1

दैवी विज्ञान जुन्या बाटल्यांमध्ये नवीन वाइन टाकत नाही, आत्मा पदार्थात किंवा अनंत मर्यादित मध्ये टाकत नाही. जेव्हा आपण आत्म्याचे तथ्य समजतो तेव्हा पदार्थाबद्दलची आपली खोटी मते नष्ट होतात. जुनी समजूत काढून टाकली पाहिजे किंवा नवीन कल्पना सांडली जाईल, आणि आपला दृष्टिकोन बदलण्याची प्रेरणा गमावली जाईल.

11. 281 : 27-1

Divine Science does not put new wine into old bottles, Soul into matter, nor the infinite into the finite. Our false views of matter perish as we grasp the facts of Spirit. The old belief must be cast out or the new idea will be spilled, and the inspiration, which is to change our standpoint, will be lost.

12. 430 : 3-7

मर्त्य मनाने त्रुटीने भागले पाहिजे, स्वतःला त्याच्या कृत्यांनी दूर केले पाहिजे आणि ख्रिस्त आदर्श अमर पुरुषत्व प्रकट होईल. विश्वासाने त्याच्या सीमा वाढवल्या पाहिजेत आणि पदार्थाऐवजी आत्म्यावर विसंबून त्याचा पाया मजबूत केला पाहिजे.

12. 430 : 3-7

Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter.

13. 201 : 7-12

आम्ही खोट्या पायावर सुरक्षितपणे बांधू शकत नाही. सत्य नवीन प्राणी बनवते, ज्यात जुन्या गोष्टी निघून जातात आणि "सर्व गोष्टी नवीन बनतात." उत्कटता, स्वार्थ, खोटी भूक, द्वेष, भीती, सर्व कामुकता, अध्यात्माची उत्पत्ती, आणि अस्तित्वाची भरभराट देवाच्या बाजूने आहे, चांगले.

13. 201 : 7-12

We cannot build safely on false foundations. Truth makes a new creature, in whom old things pass away and "all things are become new." Passions, selfishness, false appetites, hatred, fear, all sensuality, yield to spirituality, and the superabundance of being is on the side of God, good.

14. 40 : 31-7

ख्रिश्चन धर्माचे स्वरूप शांत आणि आशीर्वादित आहे, परंतु राज्यात प्रवेश करण्यासाठी, आशेचा अँकर पदार्थाच्या पडद्याच्या पलीकडे टाकला गेला पाहिजे ज्यामध्ये येशू आमच्या आधी गेला आहे; आणि या गोष्टींपेक्षा ही प्रगती नीतिमानांच्या आनंद आणि विजयांद्वारे तसेच त्यांच्या दुःख आणि दुःखांमधून आली पाहिजे. आपल्या स्वामीप्रमाणे आपण भौतिक भावनेतून अस्तित्वाच्या आध्यात्मिक अर्थाने बाहेर पडले पाहिजे.

14. 40 : 31-7

The nature of Christianity is peaceful and blessed, but in order to enter into the kingdom, the anchor of hope must be cast beyond the veil of matter into the Shekinah into which Jesus has passed before us; and this advance beyond matter must come through the joys and triumphs of the righteous as well as through their sorrows and afflictions. Like our Master, we must depart from material sense into the spiritual sense of being.

15. 14 : 25-30

भौतिक जगण्याच्या विश्वासापासून आणि स्वप्नापासून पूर्णपणे वेगळे, जीवन दैवी आहे, आध्यात्मिक समज आणि संपूर्ण पृथ्वीवर मनुष्याच्या वर्चस्वाची जाणीव प्रकट करते. ही समज त्रुटी काढून टाकते आणि आजारी लोकांना बरे करते आणि त्याद्वारे आपण "अधिकार असलेल्या म्हणून" बोलू शकता.

15. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████