रविवारी ऑगस्ट 13, 2023आत्मा

SubjectSoul

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 16: 17

"चांगले लोक वाईटापासून दूर राहाण्याचा प्रयत्न करीत आपले आयुष्य जगतात. जो माणूस जीवनात काळजी घेतो तो आपल्या आत्म्याचे रक्षण करतो."Golden Text: Proverbs 16 : 17

The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 19: 1, 7-10, 14


1     स्वर्ग देवाचा महिमा गातात. आणि आकाश देवाने आपल्या हाताने ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत त्या दाखवते.

7     परमेश्वराची शिकवण अतिशय योग्य आहे. ती देवाच्या लोकांना शक्ती देते. परमेश्वराच्या करारावर विश्वास ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे मूर्ख लोकांना शहाणे बनण्यास मदत होते.

>8>     परमेश्वराचे नियम योग्य आहेत ते लोकांना सुखी करतात परमेश्राच्या आज्ञा चांगल्या आहेत त्या लोकांना जीवन जगण्याचा योग्य मार्ग दाखवतात.

>9>     परमेश्वराची भीती शुध्द आहे. ती अखंड सहन करावी लागेल. परमेश्वराचे निर्णय चांगले आणि योग्य आहेत. ते संपूर्णत बरोबर आहेत.

10     परमेश्वराची शिकवण अतिशय शुध्द अशा सोन्यापेक्षा ही किंमती आहे. ती मधाच्या पोळ्यातून मिळणाऱ्या, शुध्द मधापेक्षाही गोड आहे.

14     माझ्या शब्दांनी आणि माझ्या विचांरांनी तुला आनंद व्हावा असे मला वाटते. परमेश्वरा, तू माझा खडक आहेस. मला वाचवणारा फक्त तूच आहेस.

Responsive Reading: Psalm 19 : 1, 7-10, 14

1.     The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handiwork.

7.     The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.

8.     The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart: the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

9.     The fear of the Lord is clean, enduring for ever: the judgments of the Lord are true and righteous altogether.

10.     More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

14.     Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight,

O Lord, my strength, and my redeemer.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 42: 5, 8 (परमेश्वर)

5     मी दु:खी का व्हावे? मी इतके का तळमळावे? मी देवाकडून मदतीसाठी थांबले पाहीजे. त्याची स्तुती करण्याची मला पुन्हा संधी मिळेल. तो मला वाचवेल!.

8     ... दररोज व रात्रीही परमेश्वर त्याचे खरे प्रेम दाखवतो म्हणून माझ्याजवळ त्याच्यासाठी एक गीत आहे व एक प्रार्थना आहे.

1. Psalm 42 : 5, 8 (the Lord)

5     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

8     …the Lord will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

2. 1 शमुवेल 16: 1, 4 (ला.), 5 (आणि त्याने पवित्र केले)-7, 11-13 (ला 1st.)

1     शमुवेलपरमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, शौलसाठी तू किती दिवस शोक करत बसणार आहेस? राजा म्हणून मी त्याला झिडकारले तरी तू त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेत आहेस? आपल्या शिंगात तेल भरुन घे आणि बेथलहेमला जायला नीघ. तुला मी इशाय नावाच्या माणसाकडे पाठवतो. इशाय बेथलहेमला राहतो. त्याच्या एका मुलाची मी राजा म्हणून निवड केली आहे.

4     शमुवेलने मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे केले. तो बेथलहेम येथे आला. तेव्हा तेथील वडीलधाऱ्यांना धास्ती वाटली. ते शमुवेलला भेटले. आपली ही सलोख्याचीच भेट आहे ना, असे त्यांनी शमुवेलला विचारले.

5     शमुवेल म्हणाला, होय, मी स्नेहभावाने आलो आहे. मला परमेश्वरासाठी यज्ञ करायचा आहे. तयारीला लागा आणि माझ्याबरोबर यज्ञासाठी या. शमुवेलने इशायला व त्याच्या मुलांना तयार केले. त्यांनाही यज्ञात आमंत्रित करुन त्यात भाग घ्यायला सांगितले.

6     इशाय आणि त्याची मुले आली तेव्हा शमुवेलने अलियाबला पाहिले. शमुवेलला वाटले, “हाच तो परमेश्वराने निवडलेला माणूस!

7     तेव्हा परमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, अलियाब उंचापुरा आणि देखणा आहे. पण रुपावर जाऊ नको. परमेश्वराची नजर माणसांसारखी नसते. तुम्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अंतरंग पाहतो. अलियाब ही योग्य व्यक्ती नव्हे.

11     त्याने पुढे इशायला विचारले, इथे तुझी सगळी मुलं हजर आहेत ना? इशाय म्हणाला, नाही आणखी एक आहे सगळ्यात धाकटा तो रानात मेंढरे राखायला गेला आहे. शमुवेल म्हणाला, त्याला बोलावणे पाठवून इथे आण. तो येईपर्यंत आपण जेवायला सुरुवात करयाची नाही.

12     इशायने मग कोणालातरी पाठवून आपल्या धाकट्या मुलाला यायला सांगितले. तो अतिशय देखणा, तांबूस वर्णाचा तरुण होता. परमेश्वर आता शमुवेलला म्हणाला, ऊठ आणि याला अभिषेक कर. हाच तो.

13     शमुवेलने आपले तेलाने भरलेले शिंग उचलले आणि इशायच्या या धाकट्या मुलावर सर्व भावंडांसमोर त्या खास तेलाने अभिषेक केला. तेथून पुढे दावीदवर परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार संचार होऊ लागला. एवढे झाल्यावर शमुवेल रामा येथे परतला.

2. I Samuel 16 : 1, 4 (to .), 5 (And he sanctified)-7, 11-13 (to 1st .)

1     And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have re-jected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.

4     And Samuel did that which the Lord spake, and came to Beth-lehem.

5     And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

6     And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the Lord’s anointed is before him.

7     But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

11     And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and, behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him: for we will not sit down till he come hither.

12     And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him: for this is he.

13     Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.

3. 1 शमुवेल 17: 55-58

55     शौलने दावीदला गल्याथशी लढायला जाताना पाहिले आणि आबनेर या आपल्या सेनापतीला विचारले, हा तरुण कोणाचा मुलगा? आबनेर म्हणाला, मला काहीच कल्यना नाही, धनी.

56     शौल राजा म्हणाला, याच्या वडीलांचा ठावाठिकाणा शोधून काढा.

57     गल्याथला ठार करुन परत आल्यावर दावीदला आबनेर ने शौलकडे नेले. गल्याथचे मुंडके अजूनही दावीदाच्या हातातच होते.

58     शौलने त्याला विचारले, तरुण मुला तुझे वडील कोण आहेत? दाविद म्हणाला, बेथलहेम येथील आपला दास इशाय यांचा मी मुलगा.

3. I Samuel 17 : 55-58

55     And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell.

56     And the king said, Inquire thou whose son the stripling is.

57     And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him, and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand.

58     And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Beth-lehemite.

4. 1 शमुवेल 18: 1-3, 12-15

1     शौलशी चाललेले दावीदचे बोलणे झाल्यावर योनाथान मनाने दावीदाच्या निकट आला. दावीदवर तो स्वत:इतकेच प्रेम करु लागला.

2     त्या दिवसापासून शौलने दावीदला आपल्याजवळच ठेवून घेतले. त्याला तो आपल्या वडीलांकडे परत जाऊ देईना.

3     योनाथानचे दावीदवर अपार प्रेम होते. त्याने दावीदशी एक करार केला.

12     दावीदला परमेश्वराची साथ होती. आणि शौलचा त्याने त्याग केला होता. तेव्हा दावीदबद्दल शौलच्या मनात धास्ती होती.

13     शौलने दावीदला दूर पाठवले. हजार सैनिकांचा अधिकारी म्हणून त्याला नेमले. दावीदाने या सैन्याचे लढाईत नेतृत्व केले.

14     परमेश्वर दावीदाच्या पाठीशी होता. तेव्हा दावीदला सर्व ठिकाणी यश मिळाले.

15     जिकडे तिकडे त्याची सरशी होताना पाहून शौलाला दावीदची आणखीच धास्ती वाटू लागली.

4. I Samuel 18 : 1-3, 12-15

1     And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

2     And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father’s house.

3     Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.

12     And Saul was afraid of David, because the Lord was with him, and was departed from Saul.

13     Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.

14     And David behaved himself wisely in all his ways; and the Lord was with him.

15     Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.

5. 1 शमुवेल 19: 1-6

1     शौलने आपला मुलगा योनाथान आणि इतर अधिकारी यांना दावीदचा वध करायला सांगितले. पण योनाथानला दावीद अतिशय आवडत असे.

2     त्याने दावीदला सावध केले. त्याला सांगितले, जपून राहा. शौल तुला मारायची संधी शोधत आहे. सकाळी तू शेतात जाऊन लप. मी ही वडीलांना घेऊन शेतात येतो. तू लपला असशील तेथे येऊन थांबतो.

3     तुझ्याबद्दल मग मी वडीलांशी बोलेन. त्यांच्याकडून काही कळले की तुला सांगीन.

4     योनाथान आपल्या वडीलांशी बोलला. दावीदबद्दल त्याने चांगले उद्गार आणले. तो म्हणाला, तुम्ही राजे आहात. दावीद तुमचा सेवक. त्याने तुमचे काहीच वाकडे केलेले नाही. तेव्हा तुम्हीही त्याला इजा पोचू देऊ नका. तो तुमच्याशी चांगलाच वागत आलेला आहे.

5     गल्याथ पलिष्ट्याचा वध करताना त्याने आपले प्राण पणाला लावले. परमेश्वराने इस्राएलला विजय मिळवून दिला. तुम्हालाही ते पाहून आनंद झाला. मग तुम्ही त्याला का दुखावता? तो निरपराध आहे. त्याला कशासाठी मारायचे?

6     शौलने योनाथानचे म्हणणे ऐकले आणि त्याला वचन दिले. तो म्हणाला, परमेश्वर असेपर्यंत दावीदाच्या जिवाला धोका नाही.

5. I Samuel 19 : 1-6

1     And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.

2     But Jonathan Saul’s son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:

3     And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.

4     And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:

5     For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?

6     And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain.

6. मार्क 1: 14 (येशू)

14     येशू गालीलास गेला व देवाकडून आलेली सुवार्ता त्याने सांगितली.

6. Mark 1 : 14 (Jesus)

14     Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

7. मार्क 7: 31 (प्रस्थान)-37

31     येशू सोर भोवतलच्या प्रदेशातून परतला आणि सिदोनाहून दकापलिसच्या वाटेने गालील समुद्राकडे आला.

32     तेथे काही लोकांनी एका बहिऱ्या तोतऱ्या मनुष्याला येशूकडे आणले व आपण त्याच्यावर हात ठेवा अशी विनंति केली.

33     येशूने त्याला लोेकांपासून एका बाजूस घेऊन त्याच्या कानात आपली बोटे घातली. नंतर तो थुंकला आणि त्या माणसाच्या जिभेला स्पर्श केला.

34     त्याने स्वर्गाकडे पाहून मोठा उसासा टाकला व म्हणाला, एफ्फात्था म्हणजे मोकळा हो.

35     आणि त्याच क्षणी त्याचे कान मोकळे झाले. त्याला बोलता येऊ लागले. त्याने कोणाला सांगू नका अशी आज्ञा केली.

36     येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्याविषयी लोकांना सूचना देऊ लागला, पण लोक त्याविषयी अधिकाअधिक सांगत गेले.

37     ते लोक फारच आश्चर्यचकित झाले व म्हणाले, त्याने सर्व काही चांगले केले आहे. तो बहिऱ्यांना ऐकण्यास आणि मुक्यांना बोलावयास लावतो.

7. Mark 7 : 31 (departing)-37

31     …departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32     And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33     And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34     And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35     And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36     And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

37     And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

8. मत्तय 16: 24-27

24     तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छित असेल तर त्याने स्वत: ला नाकारावे आणि आपला वधस्तंभ उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे.

25     कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इच्छितो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव गमावील तो त्याला मिळवील.

26     जर मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि अनंतकालिक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ? किंवा मनुष्य आपल्या जिवाचा काय मोबदला देईल?

27     कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या वैभवात आपल्या दूतांसहित येणार आहे. आणि तेव्हा तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला देईल.

8. Matthew 16 : 24-27

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

27     For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 140: 17-18

आध्यात्मिक श्रद्धा हा ख्रिश्चन धर्माचा आत्मा आहे.

1. 140 : 17-18

Spiritual devoutness is the soul of Christianity.

2. 307: 25 (दिव्य)-30

दैवी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणि मनुष्याला सर्व गोष्टींवर प्रभुत्व देतो. मनुष्याला भौतिक आधारावर निर्माण केले गेले नाही, किंवा भौतिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही जे आत्म्याने कधीही केले नाहीत; त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

2. 307 : 25 (The divine)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

3. 335: 16 (आत्मा)-24

आत्मा आणि आत्मा एक असल्याने, देव आणि आत्मा एक आहेत आणि हे कधीही मर्यादित मन किंवा मर्यादित शरीरात समाविष्ट नाही. आत्मा शाश्वत, दिव्य आहे. आत्मा, आत्मा याशिवाय दुसरे काहीही जीवन विकसित करू शकत नाही, कारण आत्मा इतर सर्वांपेक्षा अधिक आहे. कारण आत्मा अमर आहे, तो नश्वरात अस्तित्वात नाही. आत्मा होण्यासाठी आत्मा निराकार असला पाहिजे, कारण आत्मा मर्यादित नाही. केवळ आत्म्याचे खोटे ज्ञान गमावून आपण अमरत्व प्रकाशात आणलेल्या जीवनाचे शाश्वत उलगडणे प्राप्त करू शकतो.

3. 335 : 16 (Soul)-24

Soul and Spirit being one, God and Soul are one, and this one never included in a limited mind or a limited body. Spirit is eternal, divine. Nothing but Spirit, Soul, can evolve Life, for Spirit is more than all else. Because Soul is immortal, it does not exist in mortality. Soul must be incorporeal to be Spirit, for Spirit is not finite. Only by losing the false sense of Soul can we gain the eternal unfolding of Life as immortality brought to light.

4. 482: 3-12

मानवी विचाराने आत्मा या शब्दाच्या अर्थाची भेसळ केली आहे की आत्मा हा वाईट आणि चांगला बुद्धिमत्ता, पदार्थात राहणारा आहे. आत्मा या शब्दाचा योग्य वापर नेहमीच देव या शब्दाच्या जागी करून मिळवला जाऊ शकतो, जेथे विशिष्ट अर्थ आवश्यक आहे. इतर बाबतीत, अर्थ हा शब्द वापरा, आणि तुमच्याकडे वैज्ञानिक अर्थ असेल. ख्रिश्चन विज्ञानात वापरल्याप्रमाणे, आत्मा हा आत्मा, किंवा देवाचा समानार्थी शब्द आहे; परंतु विज्ञानाच्या बाहेर, आत्मा हा इंद्रिय, भौतिक संवेदनांसह एकसारखा आहे.

4. 482 : 3-12

Human thought has adulterated the meaning of the word soul through the hypothesis that soul is both an evil and a good intelligence, resident in matter. The proper use of the word soul can always be gained by substituting the word God, where the deific meaning is required. In other cases, use the word sense, and you will have the scientific signification. As used in Christian Science, Soul is properly the synonym of Spirit, or God; but out of Science, soul is identical with sense, with material sensation.

5. 590: 1-3

स्वर्गाचे राज्य. दैवी विज्ञान मध्ये सुसंवाद राज्य; अखंड, शाश्वत आणि सर्वशक्तिमान मनाचे क्षेत्र; आत्म्याचे वातावरण, जिथे आत्मा सर्वोच्च आहे.

5. 590 : 1-3

Kingdom of Heaven. The reign of harmony in divine Science; the realm of unerring, eternal, and omnipotent Mind; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.

6. 390: 4-11

जीवन हे स्वयंपूर्ण आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणि आपण आत्म्याच्या चिरंतन सुसंवादाला कधीही नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंद्रियांमध्ये, विसंगती दिसते. हे देवाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दैवी तत्व, जे स्पष्ट मतभेद निर्माण करते आणि त्याच्याबद्दलची योग्य समज पुन्हा सुसंवाद निर्माण करते. सत्य आपल्या सर्वांना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि वेदनांची देवाणघेवाण करण्यास भाग पाडेल.

6. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

7. 488: 14-31

प्रश्न. - पाच शारीरिक इंद्रिये माणसाची रचना करतात का?

उत्तर द्या. - ख्रिश्चन विज्ञान अमर पुराव्यासह कोणत्याही भौतिक अर्थाची अशक्यता टिकवून ठेवते आणि या तथाकथित इंद्रियांना नश्वर विश्वास म्हणून परिभाषित करते, ज्याची साक्ष मनुष्य किंवा त्याच्या निर्मात्याचीही असू शकत नाही. शारीरिक इंद्रियांना अध्यात्मिक वास्तव आणि अमरत्वाची जाणीव होऊ शकत नाही. नसांना वनस्पतीच्या तंतूंपेक्षा जास्त संवेदना नसतात. एकट्या मनाकडे सर्व क्षमता, आकलन आणि आकलन असते. म्हणून, मानसिक देणग्या संघटना आणि विघटन यांच्या दयेवर नाहीत, - अन्यथा, अगदी वर्म्स माणसाला अनफॅशन करू शकतात. जर मनुष्याच्या वास्तविक इंद्रियांना दुखापत करणे शक्य असेल तर, आत्मा त्यांना त्यांच्या सर्व परिपूर्णतेमध्ये पुनरुत्पादित करू शकेल; परंतु ते विचलित किंवा नष्ट होऊ शकत नाहीत, कारण ते अमर मनामध्ये अस्तित्वात आहेत, पदार्थात नाही

7. 488 : 14-31

Question. — Do the five corporeal senses constitute man?

Answer. — Christian Science sustains with immortal proof the impossibility of any material sense, and defines these so-called senses as mortal beliefs, the testimony of which cannot be true either of man or of his Maker. The corporeal senses can take no cognizance of spiritual reality and immortality. Nerves have no more sensation, apart from what belief bestows upon them, than the fibres of a plant. Mind alone possesses all faculties, perception, and comprehension. Therefore mental endowments are not at the mercy of organization and decomposition, — otherwise the very worms could unfashion man. If it were possible for the real senses of man to be injured, Soul could reproduce them in all their perfection; but they cannot be disturbed nor destroyed, since they exist in immortal Mind, not in matter.

8. 209: 31-16

अध्यात्मिक इंद्रिय ही देवाला समजून घेण्याची जाणीव, सतत क्षमता आहे. हे शब्दांवरील विश्वासापेक्षा कार्याद्वारे विश्वासाची श्रेष्ठता दर्शवते. त्याच्या कल्पना केवळ "नवीन भाषांमध्ये" व्यक्त केल्या जातात; आणि मानवी विचार समजू शकणार्‍या भाषेत अध्यात्मिक मूळच्या भाषांतराद्वारे याचा अर्थ लावला जातो.

ख्रिश्चन धर्माचे तत्त्व आणि पुरावे आध्यात्मिक अर्थाने ओळखले जातात. ते येशूच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये मांडलेले आहेत, जे दाखवतात - आजारी लोकांना बरे करून, दुष्कृत्ये काढून टाकून आणि मृत्यूचा नाश करून, "शेवटचा शत्रू ज्याचा नाश केला जाईल," - त्याचे पदार्थ आणि त्याच्या तथाकथित कायद्यांकडे दुर्लक्ष.

आत्मा आणि त्याचे गुणधर्म मनुष्याद्वारे कायमचे प्रकट होतात हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, अंधांना दृष्टी दिली, बहिर्यांना श्रवण केले, पांगळ्यांना पाय दिले, अशा प्रकारे मानवी मन आणि शरीरावर दैवी मनाची वैज्ञानिक क्रिया प्रकाशात आणली आणि आत्मा आणि मोक्षाची चांगली समज दिली.

8. 209 : 31-16

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works over faith in words. Its ideas are expressed only in "new tongues;" and these are interpreted by the translation of the spiritual original into the language which human thought can comprehend.

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

9. 306: 7-29

जीवन जीवन दाखवते. आत्म्याचे अमरत्व मनुष्याला अमर बनवते. जर देव, जो जीवन आहे, त्याच्या प्रतिबिंबापासून क्षणभर विभक्त झाला असेल, मनुष्य, त्या क्षणी कोणतेही देवत्व प्रतिबिंबित होणार नाही. अहंकार व्यक्त होणार नाही, आणि पिता निपुत्रिक असेल, - पिता नाही.

जर जीवन किंवा आत्मा आणि त्याचे प्रतिनिधी, मनुष्य, एका कालावधीसाठी एकत्र आले आणि नंतर घटस्फोटाच्या कायद्यानुसार विभक्त केले गेले तर भविष्यातील अनिश्चित वेळी आणि अज्ञात रीतीने पुन्हा एकत्र आणले जाईल, - आणि हे मानवजातीचे सामान्य धार्मिक मत आहे, - आपल्याला अमरत्वाचा तर्कसंगत पुरावा नसतो. परंतु मनुष्य देवापासून एका क्षणासाठी विभक्त होऊ शकत नाही, जर मनुष्याने ईश्वराचे प्रतिबिंब केले. अशा प्रकारे विज्ञानाने माणसाचे अस्तित्व अबाधित असल्याचे सिद्ध केले आहे.

नश्वर विचारांचे असंख्य प्रकार पदार्थ म्हणून प्रकट झाले आहेत, ते भौतिक इंद्रियांसाठी अधिक वेगळे किंवा वास्तविक नाहीत, जे अध्यात्मिक इंद्रियांसाठी आत्म्याने तयार केलेले स्वरूप आहेत, जे जीवनाला शाश्वत म्हणून ओळखतात. भौतिक इंद्रियांच्या त्रासदायक साक्षीमध्ये अबाधित, विज्ञान, अजूनही सिंहासनावर विराजमान आहे, अपरिवर्तनीय, सुसंवादी, दैवी तत्व, - जीवन आणि विश्व उलगडत आहे, सदैव वर्तमान आणि शाश्वत आहे.

9. 306 : 7-29

Life demonstrates Life. The immortality of Soul makes man immortal. If God, who is Life, were parted for a moment from His reflection, man, during that moment there would be no divinity reflected. The Ego would be unexpressed, and the Father would be childless, — no Father.

If Life or Soul and its representative, man, unite for a period and then are separated as by a law of divorce to be brought together again at some uncertain future time and in a manner unknown, — and this is the general religious opinion of mankind, — we are left without a rational proof of immortality. But man cannot be separated for an instant from God, if man reflects God. Thus Science proves man's existence to be intact.

The myriad forms of mortal thought, made manifest as matter, are not more distinct nor real to the material senses than are the Soul-created forms to spiritual sense, which cognizes Life as permanent. Undisturbed amid the jarring testimony of the material senses, Science, still enthroned, is unfolding to mortals the immutable, harmonious, divine Principle, — is unfolding Life and the universe, ever present and eternal.

10. 302: 19-24

असण्याचे शास्त्र मनुष्याला परिपूर्ण म्हणून प्रकट करते, जसे की पिता परिपूर्ण आहे, कारण अध्यात्मिक मनुष्याचा आत्मा, किंवा मन, देव आहे, सर्व अस्तित्वाचे दैवी तत्व आहे, आणि कारण हा वास्तविक मनुष्य इंद्रिय ऐवजी आत्म्याद्वारे नियंत्रित केला जातो, पदार्थाच्या तथाकथित नियमांद्वारे नाही.

10. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

11. 9: 17-24

तुम्ही "तुमचा देव परमेश्वर ह्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जिवाने व पूर्ण मनाने प्रीति करा" का? या आज्ञेत बरेच काही समाविष्ट आहे, अगदी सर्व केवळ भौतिक संवेदना, स्नेह आणि उपासना यांचे समर्पण. हा ख्रिश्चन धर्माचा एल डोराडो आहे. यात जीवनाचे विज्ञान समाविष्ट आहे, आणि केवळ आत्म्याचे दैवी नियंत्रण ओळखते, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्वामी आहे आणि भौतिक ज्ञान आणि मानवाला स्थान नाही.

11. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6