रविवारी ऑक्टोबर 29, 2023अनंतकाळची शिक्ष

SubjectEverlasting Punishment

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 3: 11, 12

"मुला, परमेश्वर तुला कधी कधी तू चूक करीत आहेस हे दाखवून देईल. पण या शिक्षेमुळे तू रागावू नकोस. त्यापासून शिकायचा प्रयत्न कर. का? कारण परमेश्वर ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्यांनाच सुधारतो. होय, मुलावर प्रेम करणाऱ्या व त्याला शिक्षा करणाऱ्या बापासारखा देव आहे."Golden Text: Proverbs 3 : 11, 12

My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 94: 11-15


11     लोक काय विचार करतात ते देवाला माहीत असते. लोक म्हणजे वाऱ्याचा झोत आहे हे देवाला माहीत आहे.

12     परमेश्वर ज्या माणसाला शिस्त लावेल तो सुखी होईल. देव त्या माणसाल जगण्याचा योग्यमार्ग शिकवेल.

13     देवा, तू त्या माणसाला संकटात शांत राहाण्यास शिकवशील. तू त्या माणसाला वाईट लोक थडग्यात जाईपर्यंत शांत राहाण्यास मदत करशील.

14     परमेश्वर त्याच्या माणसांना सोडून जाणार नाही. तो त्याच्या माणसांना मदत केल्याशिवाय सोडून जाणार नाही.

15     न्याय प्रस्थापित होईल आणि तो न्यायीपणा आणेल आणि नंतर प्रामाणिक आणि चांगले लोक तेथे येतील.

Responsive Reading: Psalm 94 : 11-15

11.     The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

12.     Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law;

13.     That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

14.     For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

15.     But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.धडा उपदेशबायबल पासून


1. ईयोब 5: 17

17     देव ज्याला चांगल्या मार्गावर आणतो तो नशीबवान होय. म्हणून सर्वशक्तिमान देवाच्या शिक्षेबद्दल तक्रार करु नकोस.

1. Job 5 : 17

17     Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

2. मत्तय 15: 1-3 (से,), 7-14

1     तेव्हा यरूशलेमाहून काही परूशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक येशूकडे आले व म्हणाले,

2     तुमचे शिष्य पूर्वजांनी घालून दिलेले नियम का पाळत नाहीत? कारण तुमचे शिष्य जेवणापूर्वी हात धूत नाहीत.

3     येशूने उत्तर दिले.

7     अहो ढोंग्यानो, तुम्हांविषयी यशया संदेष्ट्यांने योग्य सांगितले आहे. तो म्हणतो.

8     हे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात पण त्यांचे ह्रदय माझ्यापासून दूर आहे.

9     आणि ते माणसाचे नियम आपली धर्मतत्त्वे म्हणून शिकवितात आणि व्यर्थच माझी उपासना करतात.

10     तेव्हा लोकांना जवळ बोलावून त्याने म्हटले, ऐका व समजून घ्या.

11     जे तोंडाद्वारे आत जाते ते माणसाला अशुद्ध करीत नाही, पण जे तोंडातून बाहेर निघते तेच माणसाला अशुद्ध करते.

12     नंतर शिष्य जवळ येऊन त्याला म्हणाले, परूश्यांनी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ते रागावले हे आपणांला कळते काय?

13     पण त्याने उत्तर देऊन म्हटले, प्रत्येक रोपटे जे माझ्या स्वर्गातील पित्याने लावले नाही ते उपटले जाईल.

14     त्यांना जाऊ द्या. ते आंधळे वाटाडे आहेत. जर एका आंधळ्याने दुसऱ्या आंधळ्याला वाट दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर दोघेही खड्ड्यात पडतील.

2. Matthew 15 : 1-3 (to ,), 7-14

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

2     Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

3     But he answered and said unto them,

7     Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

8     This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

9     But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

10     And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

11     Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

12     Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

13     But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

14     Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

3. याकोब 3: 2-6, 10-18

2     मी तुम्हाला सावध करीत आहे, कारण आपण पुष्कळ पापे करतो आणि जर कोणी त्याच्या बोलण्यात चुका करीत नाही तर तो परिपूर्ण मनुष्य आहे.

3     आपण घोड्यांच्या तोंडांना लगाम घालतो यासाठी की, त्यांनी आपल्या आज्ञा पाळाव्यात. आणि अशा प्रकारे आपण त्यांचे संपूर्ण शरीर नियंत्रणात ठेऊ शकतो.

4     किंवा जहाजाचे उदाहरण घ्या. जरी ते खूप मोठे असले व जोरदार वाऱ्यामुळे चालविले जाते तरी ते लहान सुकाणूद्वारे ताब्यात ठेवता येते व सुकाणूधर नावाड्याच्या इच्छेला येईल तिकडे नेता येते.

5     त्याचप्रकारे जीभ ही शरीराचा लहानसा भाग आहे, पण ती मोठमोठ्या गोष्टी केल्याची बढाई मारते. फक्त विचार करा, कितीतरी मोठे जंगल लहानशा आगीन पेट घेते!

6     होय, जीभ ही ज्वाला आहे. आपल्या शरीराच्या सर्व अवयवामध्ये वाईट गोष्टींची ती खाणच आहे. जीभ ही आपल्या सर्व शरीराला विटाळविणारी आहे. ती आपल्याला अपवित्र करते. आपल्या सर्व अस्तित्वालाच ती आग लावते. ती तरकाच्या ज्वालांनी जीवन पेटवते.

10     एकाच तोंडातून आशीर्वाद निघतात व शापही निघतात. माझ्या बंधूंनो, हे असे असू नये.

11     एकाच झऱ्यातून गोड व कडू पाणी येऊ शकत नाही.

12     माझ्या बंधूंनो, अंजिराच्या झाडाला जैतुनाची फळे येतील काय? किंवा द्राक्षवेलीला अंजिर लागतील काय? कधीच नाही. तसेच खारट पाण्याच्या झऱ्यातून गोड पाणी येऊ शकणार नाही.

13     तुमच्यामध्ये कोण शहाणा व ज्ञानाने भरलेला आहे? त्याने त्याचे शहाणपण त्याच्या चांगल्या वागणुकीने दाखवावे. नम्रतेने केल्या जाणाऱ्या कृतीद्वारे त्याने आपले शहाणपण दाखवावे.

14     पण जर तुमच्या ह्रदयात कटूरता, मत्सर व स्वार्थी उद्देश असतील तर तुम्ही तुमच्या शहाणपणाची फुशारकी मारू शकणार नाही. कारण तसे करणे म्हणजे खोटेपणाच्या आड सत्य लपविण्यासारखे आहे.

15     कारण अशा प्रकारचे शहाणपण वरून, स्वर्गातून आलेले नाही, तर ते पृथ्वीवरचे आहे. अधार्मिक आणि सैतानी आहे.

16     कारण जेथे मत्सर व स्वार्थी ध्येये आढळतात तेथे अव्यवस्थितपणा व सर्व प्रकारचे वाईट व्यवहारही आढळतात.

17     पण वरून लाभलेले शहाणपण मुळात शुद्ध, शातिदायक, समजूतदारपणाचे आणि मनमोकळे असून ते दयेचे व चांगली कामे यांना उत्तेजन देणारे असते. तसेच ते पक्षपात न करणारे व कळकळीचे असते.

18     जे लोक शांततेच्या मार्गाने शांति स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना सरळ, नीतिपूर्ण वागण्यामुळे मिळणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा लाभ होतो.

3. James 3 : 2-6, 10-18

2     For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

3     Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.

4     Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.

5     Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!

6     And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

10     Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

11     Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?

12     Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

13     Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

14     But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.

15     This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.

16     For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.

17     But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

18     And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

4. इफिसकरांस 4: 17-25, 29-3

17     म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात सावध करतो: ज्याप्रमाणे विदेशी त्यांच्या मनाच्या व्यर्थतेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका.

18     त्यांची अंत: करणे अंधकारमय अशा स्थितीत आहेत आणि देवापासून जे जीवन येते त्यापासून ते वेगळे झाले आहेत. कारण ते अजाण आहेत, आणि त्याची अंत:करणे कठीण झाली आहेत.

19     त्यांना आता कशाचीच लाज वाटत नाही व त्यांनी स्वत:ला कामातुरपणाला वाहून घेतले आहे व प्रत्येक प्रकारच्या अशुद्धतेच्या सवयीला वाहून घेतले आहे.

20     परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्त शिकला नाही. आणि

21     मला यात काही शंका नाही की, तुम्ही त्याच्याविषयी ऐकले आहे. आणि येशूमध्ये जे सत्य आहे त्याप्रमाणे त्याचे अनुयायी म्हणून ते सत्य तुम्ही शिकला असाल.

22     तुमच्या पूर्वीच्या जीवनाविषयी, तुम्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घेण्यास शिकविले होते, जो मनुष्य फसवणुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

23     यासाठी तुम्ही अंत: करणामध्ये व आत्म्यात नवे केले जावे आणि

24     नवा मनुष्य तुम्ही धारण करावा, जो देवाप्रमाणे निर्माण केलेला आहे.

25     म्हणून लबाडी करु नका! प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्याबरोबरच्या व्यक्तीशी खरे तेच बोलावे.

29     तुमच्या तोंडून कोणतीही वाईट भाषा न निघो, तर आध्यात्मिक सामर्थ्यासाठी ज्याची लोकांना गरज आहे ते चांगले मात्र निघो. यासाठी की, जे ऐकतील त्यांना आशीर्वाद प्राप्त होईल.

30     आणि देवाच्या पवित्र आत्म्याला दु: खी करु नका. कारण तुम्ही आत्म्याबरोबर देवाची संपत्ती म्हणून तारणाच्या दिवसासाठी शिक्का मारलेले असे आहात.

31     सर्व प्रकारची कटुता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची निंदा ही सर्व प्रकारच्या दुष्टाईबरोबर तुम्हामधून दूर करावी.

32     एकमेकांबरोबर दयाळू आणि कनवाळू व्हा. आणि देवाने ख्रिस्तामध्ये क्षमा केली तशी एकमेकांना क्षमा करा.

4. Ephesians 4 : 17-25, 29-32

17     This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

18     Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

19     Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

20     But ye have not so learned Christ;

21     If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

25     Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

29     Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.

30     And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

31     Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

32     And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.

5. 1 पेत्र 1: 13-16, 22, 23

13     म्हणून मानसिकदृष्ट्या सावध असा आणि पूर्णपणे आत्मसंयमन करा. जेव्हा येशू ख्रिस्त प्रकट होईल तेव्हा तुम्हाला जे आशीर्वाद देण्यात येतील त्यावर तुमची आशा केंद्रित करा.

14     आज्ञाधारक मुलांप्रमणे वागा व तुम्ही अज्ञानी असताना, तुम्हांला पूर्वी ज्या दुष्ट इच्छा होत्या त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला आकार देण्याचे थांबवा.

15     त्याऐवजी ज्या देवाने तुम्हाला पाचारण केले तो पवित्र आहे, तुम्हीसुद्धा प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल त्यात पवित्र असा.

16     कारण असे लिहिले आहे: पवित्र व्हा, कारण मी पवित्र आहे.

22     आता तुम्ही स्वत: ला शुद्ध केले आहे. सत्याची आज्ञा पाळून शेवटपर्यंत प्रामाणिक बंधुप्रीति करा. एकमेकांवर शुद्ध ह्रदयाने प्रीति करण्याकडे लक्षा द्या.

23     जे बीज नाशवंत आहे त्यापासून तुमचा नवा जन्म झाला नाही तर जे बीज अविनाशी त्यामुळे झाला आहे, तुमचा नवा जन्म देवाच्या वचनाद्वारे जे जिवंत आहे व टिकते त्यापासून झाला आहे.

5. I Peter 1 : 13-16, 22, 23

13     Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

14     As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

15     But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

16     Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

22     Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

23     Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

6. इब्री लोकांस 12: 6, 7, 1

6     कारण ज्याच्यावर प्रभु करतो, त्यांना तो शिस्त लावतो आणि ज्यांना तो आपले पुत्र म्हणून स्वीकारतो, त्यांना तो शिक्षा करतो.

7     हा कठीण समय आहे म्हणून शिस्त सहन कर. ते असे दर्शविते की, देव तुम्हांला मुलांसारखी वागणूक देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा आहे ज्याला वडील शिस्त लावीत नाहीत?

11     शिक्षेने शिस्त लावण्याच्या वेळेस कोणतीही शिक्षा चांगली वाटत नाही, तर दु:खाची वाटते पण नंतर ज्या लोकांना शिस्तीचे धडे शिकायला मिळाले आहेत, त्यांना धर्मिकपणाच्या आणि शांतीच्या जीवनाची फळे चाखण्याची संधि मिळते.

6. Hebrews 12 : 6, 7, 11

6     For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

7     If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

11     Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 259: 6-21

दैवी विज्ञानात, मनुष्य ही ईश्वराची खरी प्रतिमा आहे. दैवी स्वभाव ख्रिस्त येशूमध्ये उत्तम प्रकारे व्यक्त केला गेला, ज्याने नश्वरांवर देवाचे खरे प्रतिबिंब टाकले आणि त्यांचे जीवन त्यांच्या गरीब विचार-मॉडेलच्या अनुमतीपेक्षा उंच केले, - ज्या विचारांनी मनुष्याला पतित, आजारी, पापी आणि मरत आहे. वैज्ञानिक अस्तित्व आणि दैवी उपचार याच्या ख्रिस्तासारखी समज - विचार आणि प्रात्यक्षिकाचा आधार म्हणून - परिपूर्ण देव आणि परिपूर्ण मनुष्य - एक परिपूर्ण तत्त्व आणि कल्पना समाविष्ट करते.

जर मनुष्य एकेकाळी परिपूर्ण होता परंतु आता त्याने त्याची परिपूर्णता गमावली आहे, तर मनुष्याने कधीही देवाची प्रतिक्षेपित प्रतिमा पाहिली नाही. हरवलेली प्रतिमा ही प्रतिमा नाही. दैवी प्रतिबिंबात खरी उपमा गमावली जाऊ शकत नाही. हे समजून घेऊन, येशू म्हणाला: "म्हणून तुम्ही परिपूर्ण व्हा, जसे तुमचा स्वर्गातील पिता परिपूर्ण आहे."

1. 259 : 6-21

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

2. 339: 7 (पासून)-19

देव सर्वस्व असल्यामुळे त्याच्या भिन्नतेला जागा नाही. देव, आत्मा, एकट्याने सर्व निर्माण केले आणि त्याला चांगले म्हटले. म्हणून वाईट, चांगल्याच्या विरुद्ध असणं, अवास्तव आहे आणि ते देवाचे उत्पादन असू शकत नाही. विज्ञान वाईटाची अवास्तविकता दर्शविते या वस्तुस्थितीपासून पापी व्यक्तीला कोणतेही प्रोत्साहन मिळू शकत नाही, कारण पापी पापाची वास्तविकता बनवेल - जे अवास्तव आहे ते वास्तविक बनवेल आणि अशा प्रकारे "क्रोधाच्या दिवसाविरूद्ध क्रोध" तयार करेल. तो स्वत:च्या विरुद्ध षड्यंत्रात सामील होत आहे, - ज्या भयंकर अवास्तवतेने त्याला फसवले गेले आहे त्याबद्दल त्याच्या स्वतःच्या जागृत होण्याच्या विरुद्ध. केवळ तेच, जे पापाचा पश्चात्ताप करतात आणि अवास्तविक गोष्टींचा त्याग करतात, त्यांना वाईटाची अवास्तवता पूर्णपणे समजू शकते.

2. 339 : 7 (Since)-19

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God. A sinner can receive no encouragement from the fact that Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner would make a reality of sin, — would make that real which is unreal, and thus heap up "wrath against the day of wrath." He is joining in a conspiracy against himself, — against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who repent of sin and forsake the unreal, can fully understand the unreality of evil.

3. 227: 19-20

प्रेम आणि सत्य मुक्त करतात, परंतु वाईट आणि चूक कैदेत नेतात.

3. 227 : 19-20

Love and Truth make free, but evil and error lead into captivity.

4. 266: 20-21, 24-27

पापी दुष्कृत्य करून स्वतःचा नरक बनवतो आणि साधू बरोबर करून स्वतःचा स्वर्ग बनवतो.

नश्वरांनी येशूचे म्हणणे आणि त्याच्या प्रात्यक्षिकांचे पालन केले पाहिजे, जे देहावर प्रभुत्व मिळवतात. परिपूर्ण आणि अनंत मन हे स्वर्ग आहे. ज्या वाईट समजुती मनुष्यांमध्ये उत्पन्न होतात ते नरक आहेत.

4. 266 : 20-21, 24-27

The sinner makes his own hell by doing evil, and the saint his own heaven by doing right.

Mortals must follow Jesus' sayings and his demonstrations, which dominate the flesh. Perfect and infinite Mind enthroned is heaven. The evil beliefs which originate in mortals are hell.

5. 35: 30-9

प्रेमाची रचना पापी सुधारणे आहे. जर येथे पाप्याला दिलेली शिक्षा त्याला सुधारण्यासाठी अपुरी असेल, तर पाप्यासाठी चांगल्या माणसाचा स्वर्ग नरक असेल. ज्यांना अनुभवाने शुद्धता आणि स्नेह कळत नाही, ते सत्य आणि प्रेमाच्या धन्य सहवासात फक्त दुसर्‍या क्षेत्रात अनुवाद करून आनंद मिळवू शकत नाहीत. दैवी विज्ञान पापाचे प्रेम शांत करण्यासाठी, मृत्यूपूर्वी किंवा नंतर, पुरेशा दुःखाची आवश्यकता प्रकट करते. पापामुळे होणारा दंड माफ करणे, सत्याने चूक क्षमा करणे होय. शिक्षेपासून सुटका करणे हे देवाच्या शासनाच्या अनुषंगाने नाही, कारण न्याय ही दयेची दासी आहे.

5. 35 : 30-9

The design of Love is to reform the sinner. If the sinner's punishment here has been insufficient to reform him, the good man's heaven would be a hell to the sinner. They, who know not purity and affection by experience, can never find bliss in the blessed company of Truth and Love simply through translation into another sphere. Divine Science reveals the necessity of sufficient suffering, either before or after death, to quench the love of sin. To remit the penalty due for sin, would be for Truth to pardon error. Escape from punishment is not in accordance with God's government, since justice is the handmaid of mercy.

6. 537: 14 (पाप)-15

पाप ही स्वतःची शिक्षा आहे.

6. 537 : 14 (Sin)-15

Sin is its own punishment.

7. 10: 31-11

तुम्ही शहाणपणाला दयाळू होण्यासाठी आणि पापाची शिक्षा न देण्यास विचारता का? मग "तुम्ही चुकून विचारा." शिक्षेशिवाय पाप वाढेल. येशूच्या प्रार्थनेने, "आमची कर्जे माफ करा," क्षमा करण्याच्या अटी देखील निर्दिष्ट केल्या आहेत. व्यभिचारी स्त्रीला क्षमा करताना तो म्हणाला, "जा, आणि यापुढे पाप करू नकोस."

दंडाधिकारी काहीवेळा दंड माफ करतो, परंतु हे गुन्हेगाराला नैतिक लाभ देणारे नसू शकते आणि सर्वोत्तम म्हणजे ते गुन्हेगाराला केवळ एका प्रकारच्या शिक्षेपासून वाचवते. नैतिक कायदा, ज्याला निर्दोष ठरवण्याचा किंवा दोषी ठरवण्याचा अधिकार आहे, नश्वरांना "उच्च वर जाण्यापूर्वी" नेहमी परतफेड करण्याची मागणी करते. या प्रगतीला भाग पाडण्यासाठी तुटलेला कायदा दंड आणतो.

7. 10 : 31-11

Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then "ye ask amiss." Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

A magistrate sometimes remits the penalty, but this may be no moral benefit to the criminal, and at best, it only saves the criminal from one form of punishment. The moral law, which has the right to acquit or condemn, always demands restitution before mortals can "go up higher." Broken law brings penalty in order to compel this progress.

8. 405: 1-32

मूळ त्रुटी नश्वर मन आहे. द्वेष क्रूर प्रवृत्तींना फुंकर घालतो. वाईट हेतू आणि उद्दिष्टांचे भोग कोणत्याही मनुष्याला, जो सर्वात खालच्या पुरुषत्वापेक्षा वरचा आहे, निराशाग्रस्त बनतो.

ख्रिश्चन विज्ञान मनुष्याला प्रवृत्तींवर प्रभुत्व मिळविण्याची आज्ञा देते, - द्वेषाला दयाळूपणाने सोडून द्या, पवित्रतेने वासनेवर विजय मिळवा, परोपकाराने बदला घ्या आणि प्रामाणिकपणाने कपटावर मात करा. जर तुम्ही आरोग्य, आनंद आणि यशाच्या विरोधात षड्यंत्र रचणार्‍यांच्या सैन्याची कदर करत नसाल तर या त्रुटी त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच काढून टाका. ते तुम्हाला न्यायाधीश, त्रुटीविरूद्ध सत्याचा न्यायनिवाडा करतील. न्यायाधीश तुम्हाला न्याय देईल आणि नैतिक कायद्याची शिक्षा नश्वर मन आणि शरीरावर अंमलात येईल. जोपर्यंत तुम्ही देवासोबत तुमचे खाते संतुलित करत नाही तोपर्यंत शेवटचे पैसे भरले जाईपर्यंत दोन्ही मॅनेकल केले जातील. "माणूस जे काही पेरतो तेच तो कापतो." चांगला माणूस शेवटी त्याच्या पापाच्या भीतीवर मात करू शकतो. ही पापाची गरज आहे - स्वतःचा नाश करणे. अमर मनुष्य देवाचे सरकार दाखवतो, चांगले, ज्यामध्ये पाप करण्याची शक्ती नाही.

दोषी विवेकाचे एकत्रित परिणाम सहन करण्यापेक्षा पृथ्वीवरील प्रत्येक पीडाला सामोरे जाणे चांगले होते. चुकीच्या कृतीची चिरस्थायी जाणीव बरोबर करण्याची क्षमता नष्ट करते. जर पापाचा पश्चाताप होत नसेल आणि तो कमी होत नसेल, तर ते शारीरिक आणि नैतिक विनाशाकडे त्वरेने जात आहे. तुमच्यावर होणारे नैतिक दंड आणि त्यांनी आणलेल्या आजारांमुळे तुम्ही जिंकला आहात. पापी इंद्रियांच्या वेदना त्याच्या सुखापेक्षा कमी हानिकारक असतात. भौतिक दु:खावरील विश्वासामुळे मनुष्यांना त्यांच्या चुकांपासून मागे हटण्यास, शरीरापासून आत्म्याकडे पळून जाण्यास आणि स्वतःच्या बाहेरील दैवी स्त्रोतांकडे आवाहन करण्यास प्रवृत्त करते.

8. 405 : 1-32

The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success. They will deliver you to the judge, the arbiter of truth against error. The judge will deliver you to justice, and the sentence of the moral law will be executed upon mortal mind and body. Both will be manacled until the last farthing is paid, — until you have balanced your account with God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

It were better to be exposed to every plague on earth than to endure the cumulative effects of a guilty conscience. The abiding consciousness of wrong-doing tends to destroy the ability to do right. If sin is not regretted and is not lessening, then it is hastening on to physical and moral doom. You are conquered by the moral penalties you incur and the ills they bring. The pains of sinful sense are less harmful than its pleasures. Belief in material suffering causes mortals to retreat from their error, to flee from body to Spirit, and to appeal to divine sources outside of themselves.

9. 497: 11-12

परंतु पापावरील विश्वास जोपर्यंत विश्वास टिकतो तोपर्यंत शिक्षा दिली जाते.

9. 497 : 11-12

But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

10. 184: 6-15

विश्वास विश्वासाचे परिणाम उत्पन्न करतो आणि त्यावर लावलेले दंड विश्वास असेपर्यंत टिकतात आणि त्यापासून अविभाज्य असतात. या उपायामध्ये संकटाचा तळागाळापर्यंत शोध घेणे, विश्वासाची त्रुटी शोधणे आणि काढून टाकणे, ज्यामुळे एक घातक विकार निर्माण होतो, चुकीच्या विश्वासाला कायद्याचे शीर्षक देऊन सन्मानित न करणे किंवा त्याचे पालन न करणे. सत्य, जीवन आणि प्रेम या माणसासाठी एकमेव वैध आणि शाश्वत मागण्या आहेत आणि ते आध्यात्मिक कायदे देणारे आहेत, दैवी नियमांद्वारे आज्ञाधारकतेची अंमलबजावणी करतात.

10. 184 : 6-15

Belief produces the results of belief, and the penalties it affixes last so long as the belief and are inseparable from it. The remedy consists in probing the trouble to the bottom, in finding and casting out by denial the error of belief which produces a mortal disorder, never honoring erroneous belief with the title of law nor yielding obedience to it. Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine statutes.

11. 29: 1-6

ख्रिश्चनांनी देश-विदेशातील चुकीच्या विरोधात शस्त्र उचलले पाहिजे. त्यांनी स्वतःमध्ये आणि इतरांच्या पापाशी झुंजणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी त्यांचा मार्ग पूर्ण होईपर्यंत हे युद्ध चालू ठेवले पाहिजे. त्यांनी विश्वास ठेवला तर त्यांना आनंदाचा मुकुट मिळेल.

11. 29 : 1-6

Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

12. 23: 10 (अखेरीस)-11

…शेवटी, पाप आणि दुःख दोन्ही चिरंतन प्रेमाच्या पाया पडतील.

12. 23 : 10 (eventually)-11

...eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6