रविवारी ऑक्टोबर 23, 2022मृत्यूनंतर परिवीक्षा

SubjectProbation After Death

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: प्रकटीकरण 2: 7

"जो विजय मिळवितो त्याला मी जीवनाच्या झाडाचे फळ खाण्याचा अधिकार देईन. ते झाड देवाच्या सुखलोकात आहे."Golden Text: Revelation 2 : 7

To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 33: 8, 9, 18-21 • रोमकरांस 5: 14, 20, 21


8     पृथ्वीवरील प्रत्येकाने परमेश्वराची भीती बाळगली पाहिजे आणि त्याला मान दिला पाहिजे या जगात राहणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला भ्यायला पाहिजे.

9     का? देव फक्त आज्ञा करतो आणि त्याप्रमाणे गोष्टी घडतात. आणि त्याने जर थांब म्हटले तर ती गोष्ट थांबते.

18     परमेश्वर त्याच्या भक्तांवर नजर ठेवतो आणि त्यांची काळजी घेतो. जे लोक त्याची भक्ती करतात त्यांचे तो रक्षण करतो.

19     देव त्यांना मरणापासून वाचवतो ते भुकेले असतील तेव्हा त्यांना तो शक्ती देतो.

20     म्हणून आपण परमेश्वरासाठी थांबू. तो आपली मदत आणि ढाल आहे.

21     देव आपल्याला आनंदी करतो. आम्ही त्याच्या पवित्र नावावर खरोखरच विश्वास ठेवतो.

14     परंतु मरणाने आदामाच्या काळपासून ते मोशेच्या काळापर्यंत राज्य केले. ज्यांनी पाप केले नाही, त्याच्यांवरसुद्धा मरणाने राज्य केले.देवाची आज्ञा न मानून आदामाने पाप केले म्हणून तो मेला आदाम, ख्रिस्त जो येणार होता, त्याचे प्रतिरुप आहे.

20     परंतु जेथे पाप वाढले तेथे देवाची कृपाही विपुल झाली.

21     अशासाठी की, जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य केले, त्याच रीतीने देवाची कृपाही, नीतिमत्वाने आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे अनंतकाळच्या जीवनसाठी राज्य करील.

Responsive Reading: Psalm 33 : 8, 9, 18-21Romans 5 : 14, 20, 21

8.     Let all the earth fear the Lord: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

9.     For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

18.     Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

19.     To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

20.     Our soul waiteth for the Lord: he is our help and our shield.

21.     For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

14.     Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.

20.     But where sin abounded, grace did much more abound:

21.     That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 56: 11-13

11     माझा देवावर भरंवसा आहे म्हणून मला भीती वाटत नाही. लोक मला त्रास देऊ शकणार नाहीत.

12     देवा, मी तुला खास वचने दिली आहेत आणि मी ती वचने पाळणार आहे. मी तुला माझे धन्यवाद अर्पण करणार आहे.

13     का? कारण तू मला मृत्यूपासून वाचवलेस, तू मला पराभवापासून वाचवलेस म्हणून केवळ जिवंत असलेले लोकच जो प्रकाश पाहू शकतात अशा प्रकाशात मी त्याला अनुसरेन.

1. Psalm 56 : 11-13

11     In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.

12     Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.

13     For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

2. स्तोत्रसंहिता 68: 19 (से 2nd ,), 20

19     परमेश्वराची स्तुती करा. तो रोज आपल्याला आपले ओझे वाहायला मदत करतो देव आपल्याला तारतो.

20     तो आपला देव आहे आपल्याला तारणारा तोच तो देव आहे. परमेश्वर, आपला देव आपल्याला मरणापासून वाचवतो.

2. Psalm 68 : 19 (to 2nd ,), 20

19     Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits,

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. होशेय 13: 14 (से 2nd :)

14     मी त्यांना थडग्यापासून वाचवीन मी त्यांचा मृत्यूपासून बचाव करीन. मरणा, तुझी रोगराई कोठे आहे? थडग्या, तुझी शक्ती कोठे गेली? मला सूड घ्यायचा नाही.

3. Hosea 13 : 14 (to 2nd :)

14     I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction:

4. योहान 11: 1, 4-7, 11 (आमचे), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1     लाजर नावाचा एक मनुष्य आजारी होता. तो बेथानी गावात राहत होता. याच गावात मार्था आणि मरीया राहत होत्या.

4     पण येशूने हे ऐकून म्हटले, हा आजार मरणासाठी नव्हे तर देवाच्या गौरवासाठी आहे. याद्वारे देवाचे गौरव व्हावे यासाठी हा आजार आहे.

5     येशू मार्था, मरीया व लाजर यांच्यावर प्रीति करीत असे.

6     म्हणून तो आजारी आहे हे ऐकल्यावरही तो होता त्याच ठिकाणी दोन दिवस राहिला.

7     नंतर त्याने शिष्यांना म्हटले, आपण यहूदीयात परत जाऊ.

11     या गोष्टी बोलल्यानंतर तो त्यांना म्हणाला, आपला मित्र लाजर झोपी गेला आहे. पण मी त्याला झोपेतून जागे करावे तरीही जात आहे.

17     येशू आल्यावर त्याला समजले की, लाजराला चार दिवसांपूर्वीच कबरेत ठेवण्यात आले आहे.

20     जेव्हा मार्थाने ऐकले की, आपल्या घरी येशू येत आहे तेव्हा ती त्याला भेटायला बाहेर गेली, पण मरीया घरातच राहिली.

21     प्रभु मार्था येशूला म्हणाली, तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला नसता,

22     पण मला माहीत आहे की, तू जे मागशील ते देव तुला देईल.

23     येशू म्हणाला, तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.

24     मार्था म्हणाली. मला माहीत आहे शेवटच्या दिवशी पुनरुत्थानाच्या वेळेस तो पुन्हा उठेल.

25     येशू तिला म्हणाला, मी पुनरुत्थान आणि जीवन आहे. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मेला असेल तरी जगेल.

26     आणि जो कोणी जगतो आणि माझ्यावर विश्वास ठेवतो. तो कधीच मरणार नाही. तू यावर विश्वास ठेवतेस काय?

27     होय प्रभु. ती त्याला म्हणाली, तू ख्रिस्त आहेस असा मी विश्वास धरते. तू या जगात आलेला आहे देवाचा पुत्र आहेस.

32     मग जेथे येशू होता तेथे मरीया आल्यावर ती त्याला पाहून त्याच्या पाया पडली व त्याला म्हणाली, प्रभु, आपण येथे असता तर माझा भाऊ मेला नसता.

33     मग येशू तिला रडताना पाहून व तिच्याबरोबर असलेल्या यहूद्यांनाही रडताना पाहून आत्म्यात व्याकुळ झाला व हेलावून गेला.

34     तो म्हणाला, तुम्ही त्याला कोठे ठेवले आहे?” ते म्हणाले, प्रभु, या आणि पाहा.

35     येशू रडला.

36     तेव्हा यहूदी म्हणाले, पहा! त्याला तो किती आवडत होता.

38     मग येशू पुन्हा अंत:करणात विव्हळ झाला असता कबरेकडे आला. ती गुहा होती, आणि तिच्यावर दगड लोटला होता.

39     येशूने म्हटले, हा दगड काढा. मार्था म्हणाली, पण प्रभु, लाजर मरुन चार दिवस झाले आहेत, त्याला आता दुर्गंधी येत असेल. ती मृत लाजराची बहीण होती.

40     येशूने तिला म्हटले, जर तू विश्वास धरशील तर देवाचे गौरव पाहशील, असे मी तुला सांगितले नव्हते काय?

41     मग त्यांनी दगड बाजूला केला. तेव्हा येशू वर पाहून म्हणाला, पित्या, तू माझे ऐकले, म्हणून मी तुझे उपकार मानतो.

42     आणि तू नेहमीच माझे ऐकतोस हे मला माहीत आहे, पण जो लोकसमुदाय आजूबाजूला उभा आहे त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी की तू मला पाठविले आहेस यावर त्यांनी विश्वास ठवावा.

43     असे बोलल्यावर त्याने मोठ्याने हाक मारली, लजरा, बाहेर ये.

44     मग जो मेला होता तो लाजर जिवंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय वस्त्रांनी बांधले होते व तोंड रुमालाने झाकले होते. येशू लोकांना म्हणाला. त्याला मोकळे करा आणि जाऊ द्या.

4. John 11 : 1, 4-7, 11 (Our), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

4     When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

5     Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

6     When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.

7     Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.

11     Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

17     Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

20     Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.

21     Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

22     But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

23     Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

24     Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

25     Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

26     And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

27     She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.

32     Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33     When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

34     And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

35     Jesus wept.

36     Then said the Jews, Behold how he loved him!

38     Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39     Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

40     Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

5. योहान 5: 24-26

24     मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकालचे जीवन मिळेल. त्याला दोषी ठरविले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून निघून जीवनात प्रवेश केला आहे.

25     मी तुम्हांला खरे सांगतो. अशी महत्वाची वेळ येत आहे. ती वेळ जवळजवळ आलेलीच आहे. जे लोक पापामध्ये मृत आहेत ते देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील आणि देवाच्या पुत्राकडून ऐकलेल्या गोष्टी जे लोक स्वीकारतील त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

26     खुद्द पित्यापासून देवापासून जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे.

5. John 5 : 24-26

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

6. इब्री लोकांस 1: 1, 2 (से 2nd ,)

1     भूतकाळात देव आपल्या पूर्वजांशी संदेष्ट्यांच्या द्वारे पुष्कळ वेळा वेगवेगळ्या मार्गांनी बोलला.

2     पण या शेवटच्या दिवसांत तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्वारे बोलला, त्याने पुत्राला सर्व गोष्टींचा वारस म्हणून नेमले. देवाने हे जगसुद्धा पुत्राकरवीच निर्माण केले.

6. Hebrews 1 : 1, 2 (to 2nd ,)

1     God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,

2     Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things,

7. इब्री लोकांस 2: 14, 15

14     म्हणून मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने त्यानेसुद्धा त्या रक्तात व मांसात त्यांच्यासमवेत भाग घेतला. येशूने हे यासाठी केले की, ज्याच्याकडे मरणाची सत्ता आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश करावा.

15     आणि जे लोक त्यांच्या सर्व आयुष्यात मरणाचे भय मनात ठेवून त्याचे गुलाम असल्यासारखे जगत होते त्यांना मुक्त करावे.

7. Hebrews 2 : 14, 15

14     Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;

15     And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

8. 1 योहान 5: 20

20     पण आम्हाला माहीत आहे की देवाचा पुत्र आला आहे व त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिलेली आहे, यासाठी की, जो खराआहे त्या देवाला आम्ही ओळखावे. आणि आपणास माहीत आहे की, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आला आहे व जो खरा देवआणि देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. पिता हा खरा देव आहे आणि तो अनंतकाळचे जीवन आहे.

8. I John 5 : 20

20     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

9. प्रकटीकरण 2: 10 (तू व्हा)

10     ... तरीही मरेपर्यंत विश्वासू राहा आणि मग मीतुम्हांला जीवनाचा मुगुट देईन.

9. Revelation 2 : 10 (be thou)

10     …be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 288 : 20-7

ख्रिश्चन विज्ञानाच्या मंदिरातील मुख्य दगड खालील विधानांमध्ये आढळतात: जीवन हा देव आहे, चांगला आहे आणि वाईट नाही; की आत्मा पापरहित आहे, शरीरात सापडत नाही; की आत्मा भौतिक नाही, आणि होऊ शकत नाही; की जीवन मृत्यूच्या अधीन नाही; की आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्याला जन्म नाही, भौतिक जीवन नाही आणि मृत्यू नाही.

विज्ञान अमर मनुष्याच्या वैभवशाली शक्यता प्रकट करते, नश्वर इंद्रियांद्वारे अमर्यादित. मशीहामधील ख्रिस्त-तत्त्वाने त्याला मार्ग-शॉवर, सत्य आणि जीवन बनवले.

चिरंतन सत्य हे नष्ट करते जे नश्वरांनी चुकून शिकले आहे असे दिसते आणि देवाचे मूल म्हणून मनुष्याचे वास्तविक अस्तित्व समोर येते. सत्य हे शाश्वत जीवन आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारपण आणि मृत्यूच्या क्षणिक ढिगाऱ्यातून कधीही उठू शकत नाही जोपर्यंत त्याला हे कळत नाही की देव हा एकमेव जीवन आहे. जीवन आणि संवेदना शरीरात आहेत या समजुतीवर मात करून मनुष्याला ईश्वराची प्रतिमा काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मग आत्म्याने देहावर मात केली असेल.

1. 288 : 20-7

The chief stones in the temple of Christian Science are to be found in the following postulates: that Life is God, good, and not evil; that Soul is sinless, not to be found in the body; that Spirit is not, and cannot be, materialized; that Life is not subject to death; that the spiritual real man has no birth, no material life, and no death.

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses. The Christ-element in the Messiah made him the Way-shower, Truth and Life.

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light. Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God. Then Spirit will have overcome the flesh.

2. 289 : 14-20

ख्रिस्त किंवा सत्याने मृत्यूवर मात केली आणि तरीही त्यावर मात केली ही वस्तुस्थिती "दहशतांचा राजा" असल्याचे सिद्ध करते, परंतु एक नश्वर विश्वास किंवा त्रुटी आहे, जी सत्य जीवनाच्या आध्यात्मिक पुराव्यांसह नष्ट करते; आणि यावरून असे दिसून येते की इंद्रियांना जे दिसते ते केवळ एक नश्वर भ्रम आहे, कारण वास्तविक मनुष्य आणि वास्तविक विश्वासाठी मृत्यू-प्रक्रिया नाही.

2. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

3. 253 : 25-31

पाप, रोग किंवा मृत्यूच्या कोणत्याही कथित गरजेवर विश्वास ठेवू नका, हे जाणून (तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे) की देवाला तथाकथित भौतिक कायद्याचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही, कारण असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. पाप आणि मृत्यूवरील विश्वास देवाच्या कायद्याने नष्ट होतो, जो मृत्यूऐवजी जीवनाचा नियम आहे, मतभेदांऐवजी सामंजस्य आहे, देहाऐवजी आत्म्याचा आहे.

3. 253 : 25-31

Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God never requires obedience to a so-called material law, for no such law exists. The belief in sin and death is destroyed by the law of God, which is the law of Life instead of death, of harmony instead of discord, of Spirit instead of the flesh.

4. 254 : 16-23

इंद्रिययुगात, मृत्यू नावाच्या बदलापूर्वी निरपेक्ष ख्रिश्चन विज्ञान प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण आपल्याला जे समजत नाही ते प्रदर्शित करण्याची आपल्याकडे शक्ती नाही. परंतु मानवी स्वार्थाचा प्रचार केला पाहिजे. हे कार्य देव आपल्याला आज प्रेमळपणे स्वीकारण्याची आणि व्यावहारिक भौतिक गोष्टींचा इतक्या लवकर त्याग करण्याची आणि बाह्य आणि वास्तविक ठरवणारे आध्यात्मिक कार्य करण्याची मागणी करतो.

4. 254 : 16-23

During the sensual ages, absolute Christian Science may not be achieved prior to the change called death, for we have not the power to demonstrate what we do not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

5. 43 : 27-4

परमात्म्याने प्रत्येक टप्प्यावर मानवावर मात केली पाहिजे. येशूने शिकवलेले आणि जगलेले विज्ञान जीवन, पदार्थ आणि बुद्धिमत्ता आणि अशा समजुतींमधून वाढणार्‍या बहुविध त्रुटींबद्दलच्या सर्व भौतिक विश्वासांवर विजय मिळवला पाहिजे.

प्रेमाचा द्वेषावर विजय झाला पाहिजे. सत्य आणि जीवनाने चूक आणि मृत्यूवर विजयावर शिक्कामोर्तब केले पाहिजे, मुकुटासाठी काटे बाजूला ठेवण्याआधी, "शाब्बास, चांगला आणि विश्वासू सेवक" आणि आत्म्याचे वर्चस्व दर्शविण्याआधी आशीर्वाद दिले जातात.

5. 43 : 27-4

The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

6. 76 : 6-17, 22-31

जेव्हा हे समजले जाते, तेव्हा जीवन हे भौतिक किंवा मर्यादित नाही, परंतु अमर्याद म्हणून ओळखले जाईल - देव म्हणून, वैश्विक चांगले; आणि जीवन, किंवा मन, कधीही मर्यादित स्वरूपात होते, किंवा वाईटात चांगले होते, हा विश्वास नष्ट होईल. मग हे समजले जाईल की आत्मा कधीही पदार्थात प्रवेश केला नाही आणि म्हणून कधीही पदार्थातून उठला नाही. जेव्हा अध्यात्मिक अस्तित्व आणि देवाच्या समजाकडे प्रगत होते, तेव्हा मनुष्य यापुढे पदार्थाशी संवाद साधू शकत नाही; तो त्याच्याकडे परत जाऊ शकत नाही, झाड त्याच्या बीजाकडे परत येऊ शकत नाही. दोन्हीपैकी माणूस भौतिक वाटणार नाही, परंतु तो एक वैयक्तिक चेतना असेल, ज्याला दैवी आत्म्याने कल्पना म्हणून वैशिष्ट्यीकृत केले आहे, काही फरक नाही.

पापरहित आनंद, - जीवनाची परिपूर्ण सुसंवाद आणि अमरता, अमर्याद दैवी सौंदर्य आणि चांगुलपणा एकाही शारीरिक सुख किंवा वेदनाशिवाय - हा एकमेव सत्य, अविनाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अस्तित्व आध्यात्मिक आहे. अस्तित्वाची ही स्थिती वैज्ञानिक आणि अखंड आहे, - एक परिपूर्णता ज्यांना दैवी विज्ञानात ख्रिस्ताची अंतिम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते. मृत्यू या अस्तित्वाची स्थिती कधीही घाई करू शकत नाही, कारण अमरत्व दिसण्यापूर्वी मृत्यूवर मात केली पाहिजे, त्याच्या अधीन नाही.

6. 76 : 6-17, 22-31

When being is understood, Life will be recognized as neither material nor finite, but as infinite, — as God, universal good; and the belief that life, or mind, was ever in a finite form, or good in evil, will be destroyed. Then it will be understood that Spirit never entered matter and was therefore never raised from matter. When advanced to spiritual being and the understanding of God, man can no longer commune with matter; neither can he return to it, any more than a tree can return to its seed. Neither will man seem to be corporeal, but he will be an individual consciousness, characterized by the divine Spirit as idea, not matter.

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

7. 427 : 17-25

जर माणूस कधीही मृत्यूवर मात करू शकत नाही, तर पवित्र शास्त्र असे का म्हणते की, "जो शेवटचा शत्रू नष्ट होईल तो मृत्यू आहे"? वचनाचा कार्यकाळ दर्शवितो की आपण ज्या प्रमाणात पापावर मात करू त्या प्रमाणात आपण मृत्यूवर विजय मिळवू. देव काय आहे याच्या अज्ञानात मोठी अडचण आहे. देव, जीवन, सत्य आणि प्रेम मनुष्याला अमर बनवतात. अमर मन, सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारे, भौतिक क्षेत्रात, तथाकथित, तसेच अध्यात्मिक क्षेत्रात सर्वोच्च म्हणून ओळखले पाहिजे.

7. 427 : 17-25

If man is never to overcome death, why do the Scriptures say, "The last enemy that shall be destroyed is death"? The tenor of the Word shows that we shall obtain the victory over death in proportion as we overcome sin. The great difficulty lies in ignorance of what God is. God, Life, Truth, and Love make man undying. Immortal Mind, governing all, must be acknowledged as supreme in the physical realm, so-called, as well as in the spiritual.

8. 77 : 13-18

भौतिक जीवनाच्या या स्वप्नासाठी लागणारा कालावधी, त्यातील तथाकथित सुख-दुःखांना आत्मसात करून, जाणीवेतून नाहीसे होण्यासाठी, "कोणालाही माहीत नाही... ना पुत्राला, पण पित्याला." त्रुटीच्या दृढतेनुसार हा कालावधी जास्त किंवा कमी कालावधीचा असेल.

8. 77 : 13-18

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

9. 493 : 28-30

जर येशूने लाजरला स्वप्नातून, भ्रमातून, मृत्यूच्या स्वप्नातून जागृत केले, तर हे सिद्ध झाले की ख्रिस्त खोट्या अर्थाने सुधारू शकतो.

9. 493 : 28-30

If Jesus awakened Lazarus from the dream, illusion, of death, this proved that the Christ could improve on a false sense.

10. 290 : 3-10

जर मनुष्याच्या अस्तित्वाचे तत्व, नियम आणि प्रात्यक्षिक हे मृत्यूने नश्वरांना मागे टाकण्याआधी समजले नाही, तर त्या एकाच अनुभवामुळे ते अध्यात्मिकरित्या अस्तित्वाच्या प्रमाणात वाढणार नाहीत, परंतु पूर्वीसारखेच भौतिक राहतील. संक्रमण, तरीही जीवनाच्या आध्यात्मिक भावनेऐवजी, आणि स्वार्थी आणि कनिष्ठ हेतूंमधून, सामग्रीद्वारे आनंद शोधत आहे.

10. 290 : 3-10

If the Principle, rule, and demonstration of man's being are not in the least understood before what is termed death overtakes mortals, they will rise no higher spiritually in the scale of existence on account of that single experience, but will remain as material as before the transition, still seeking happiness through a material, instead of through a spiritual sense of life, and from selfish and inferior motives.

11. 291 : 12-18

सार्वत्रिक मोक्ष प्रगती आणि प्रोबेशनवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याशिवाय अप्राप्य आहे. स्वर्ग हा परिसर नाही तर मनाची एक दैवी अवस्था आहे ज्यामध्ये मनाची सर्व अभिव्यक्ती सुसंवादी आणि अमर आहेत कारण तेथे पाप नाही आणि मनुष्याला स्वतःचे कोणतेही धार्मिकता नाही, परंतु "परमेश्वराचे मन," पवित्र शास्त्र म्हणते म्हणून.

11. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

12. 264 : 13-19, 28-31

जसे मनुष्यांना देव आणि मनुष्याविषयी अधिक योग्य दृष्टिकोन प्राप्त होतो, सृष्टीच्या बहुविध वस्तू, ज्या पूर्वी अदृश्य होत्या, दृश्यमान होतील. जेव्हा आपल्याला हे समजते की जीवन हा आत्मा आहे, कधीही किंवा कोणत्याही पदार्थात नाही, तेव्हा ही समज आत्म-पूर्णतेमध्ये वाढेल, सर्व काही देवामध्ये, चांगले आणि इतर कोणत्याही जाणीवेची गरज नाही.

जेव्हा आपण ख्रिश्चन विज्ञानातील मार्ग शिकतो आणि माणसाचे आध्यात्मिक अस्तित्व ओळखतो, तेव्हा आपण देवाची निर्मिती पाहू आणि समजून घेऊ, - पृथ्वी, स्वर्ग आणि मानवाचे सर्व वैभव.

12. 264 : 13-19, 28-31

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████