रविवारी ऑक्टोबर 22, 2023मृत्यूनंतर परिवीक्षा

SubjectProbation After Death

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: प्रकटीकरण 2: 7

"जो विजय मिळवितो त्याला मी जीवनाच्या झाडाचे फळ खाण्याचा अधिकार देईन. ते झाड देवाच्या सुखलोकात आहे."Golden Text: Revelation 2 : 7

To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक कराउत्तरदायी वाचन: यशया 25: 1, 4, 6-9


1     प्रभू, तू माझा परमेश्वर आहेस. मला तुझ्याबद्दल आदर वाटतो व तुझे मी स्तवन करतो. तू आश्चर्य घडवली आहेस.

4     परमेश्वरा, तू गरजू गरीब लोकांचा आसरा आहेस. त्यांच्यापुढील अनेक समस्या त्यांना खच्ची करू पाहतात पण तू त्यांचे रक्षण करतोस. परमेश्वरा, तू उन्हापावसापासून रक्षण करणाऱ्या निवाऱ्यासारखा आहेस. पीडा या तुफान वादळ व पावसासारख्या असतात. पण पावसाची झड भिंतीवर आपटून खाली पडते. घरातल्या लोकांना तिचा त्रास होत नाही.

6     त्या वेळेस, सर्वशक्तिमानपरमेश्वर, डोंगरावरील सर्व लोकांना मेजवानी देईल. मेजवानीत उत्कृष्ट अन्नपदार्थ व उंची मद्य असेल. मांस कोवळे व चांगल्या प्रतीचे असेल.

7     सध्या बुरख्याने सर्व राष्ट्रे आणि लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच मृत्यू होय.

8     पण मृत्यूवर पूर्णपणे मात करता येईल आणि परमेश्वर माझा प्रभू, प्रत्येक चेहऱ्यावरचा, प्रत्येक अश्रू पुसून टाकील. पूर्वी त्याच्या लोकांनी दु:ख भोगले पण देव पृथ्वीवरचे दु:ख दूर करील. परमेश्वराने सांगितले असल्यामुळेच हे सर्व घडून येईल.

9     तेव्हा लोक म्हणतील, हा आपला देव आहे. आपण ज्याची वाट पाहत आहोत तोच हा. तो आपले रक्षण करायला आला आहे. आपण त्या आपल्या परमेश्वराची वाट पाहत आहोत, म्हणून जेव्हा परमेश्वर आपले रक्षण करील तेव्हा आनंद साजरा करू आणि सुखी होऊ.

Responsive Reading: Isaiah 25 : 1, 4, 6-9

1.     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name.

4.     For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

6.     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7.     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8.     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

9.     And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us.धडा उपदेशबायबल पासून


1. प्रकटीकरण 22: 14

14     जे आपले झगे साफ धुतात, ते धन्य! त्यांना जीवनी झाडाचे फळ खाण्याचा आणि वेशीतून नगरामध्ये जाण्याचा हक्कराहील.

1. Revelation 22 : 14

14     Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

2. यशया 28: 16-18 (से;)

16     यासाठी परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, सियोनमध्ये मी कोनशिला बसवीन. हा एक अमूल्य दगड असेल. ह्या महत्वाच्या दगडावर सर्व बांधकाम उभारले जाईल. त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांची निराशा होणार नाही.

17     भिंतीचा सरळपणा पाहण्यासाठी लोक जसा ओळंबा वापरतात, तसाच योग्य गोष्ट दाखविण्यासाठी मी न्यायबुध्दी व चांगुलपणा ह्यांचा वापर करीन. तुम्ही पापी, तुमच्या कपटाच्या व असत्याच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न करता, पण तुम्हांला शिक्षा होईल. मी वादळाप्रमाणे अथवा पुराप्रमाणे येऊन तुमच्या लपायच्या जागा नष्ट करीन.

18     तुमचा मृत्यूशी असलेला करारनामा पुसला जाईल. अधोलोकाशी तुमचा झालेला करार तुम्हांला उपयोगी पडणार नाही.

2. Isaiah 28 : 16-18 (to ;)

16     Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

17     Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.

18     And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand;

3. मत्तय 4: 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

3. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4. मत्तय 5: 1, 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

4. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

5. मत्तय 7: 13, 14

13     अरूंद दरवाजाने आत जा. कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रूंद आहे, व मार्ग पसरट आहे. आणि त्यातून आत जाणारे पुष्कळ आहेत.

14     पण जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरूंद व मार्ग अडचणीचा आहे, आणि फारच थोडयांना तो सापडतो.

5. Matthew 7 : 13, 14

13     Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

14     Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

6. मत्तय 19: 16-22, 25, 26, 28, 29

16     एक मनुष्य येशूकडे आला आणि त्याने विचारले, गुरूजी अनंतकाळचे जीवन मिळावे म्हणून मी कोणत्या चांगल्या गोष्टी केल्या पाहिजेत?

17     येशूने उत्तर दिले, काय चांगले आहे असे मला का विचारतोस? फक्त देव एकच चांगला आहे पण जर तुला अनंतकाळचे जीवन पाहिजे तर सर्व आज्ञा पाळ.

18     त्याने विचारले, कोणत्या आज्ञा? येशूने उत्तर दिले, खून करू नको, व्यभिचार करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको.

19     आपल्या आईवडिलांना मान देआणि जशी स्वत:वर प्रीति करतोस तशी इतंरावर प्रीति कर.

20     तो तरुण म्हणाला, या सर्व आज्ञा मी पाळत आलो आहे. मी आणखी काय करावे?

21     येशूने उत्तर दिले, तुला जर परिपूर्ण व्हायचे असेल तर जा आणि तुझे जे काही आहे ते विकून टाक. आणि ते पैसे गरीबांना वाटून दे. म्हणजे स्वर्गात तुला मोठा ठेवा मळेल. मग ये आणि माझ्यामागे चालू लाग.

22     पण जेव्हा त्या तरूणाने हे ऐकले, तेव्हा त्याला फार दु:ख झाले. कारण तो खूप श्रीमंत होता, म्हणून तो येशूला सोडून निघून गेला.

25     जेव्हा शिष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी येशूला विचारले, “मग कोणाचे तारण होईल?

26     येशूने आपल्या शिष्यांकडे पाहिले आणि तो म्हाणाला, मनुष्यांना हे अशक्य आहे, पण देवासाठी सर्व गोष्टी शक्य आहेत.

28     येशू म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, नव्या युगात जेव्हा मनुष्याचा पुत्र त्याच्या गौरवी सिंहासनावर बसेल तेव्हा तुम्ही जे सर्व माझ्यामागे आलात ते सर्व बारा आसनांवर बसाल आणि इस्राएलाच्या बारा वंशाचा न्याय कराल.

29     ज्याने ज्याने माझ्या मागे येण्याकरिता आपले घर, भाऊ, बहीण, आईवडील, मुले, शेतीवाडी सोडली असेल तर त्याला त्यापेक्षा कितीतरी जास्तापटीने लाभ होईल व त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

6. Matthew 19 : 16-22, 25, 26, 28, 29

16     And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

17     And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

18     He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

19     Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

20     The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

21     Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

22     But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

25     When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

26     But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

28     And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

29     And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name’s sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

7. लूक 16: 1 (से 1st,), 19-31

1     येशू त्याच्या शिष्यांना म्हणाला.

19     एक मनुष्य होता. तो श्रीमंत होता. तो जांभळी आणि तलम वस्त्रे घालीत असे. प्रत्येक दिवस तो ऐषारामात घालवीत असे.

20     त्याच्या फाटकाजवळ लाजार नावाचा एक गरीब मनुष्य पडून होता. त्याच्या अंगावर फोड भरलेले होते.

21     त्या श्रीमंत मनुष्याच्या टेबलावरुन खाली पडलेले असेल ते खाण्याची तो आतुरतेने वाट पाही. कुत्रीदेखील येऊन त्याचे फोड चाटीत असत.

22     मग असे झाले की, तो गरीब मनुष्य मरण पावला, व देवदूतांनी त्याला अब्राहामाच्या उराशी नेऊन ठेवले. नंतर श्रीमंत मनुष्यही मरण पावला व त्याला पुरले गेले.

23     आणि अधोलोकात. जेथे तो (श्रीमंत मनुष्य) यातना भोगीत होता, तेथून त्याने वर पाहीले, व दूरवर असलेल्या अब्राहामाला पाहिले आणि लाजाराला त्याच्या शेजारी पाहिले,

24     तो मोठ्याने ओरडला, पित्या अब्राहामा, माझ्यावर दया कर आणि लाजाराला पाठव यासाठी की तो बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून माझी जीभ थंड करील, कारण या अग्नीत मी भयंकर वेदना सहन करीत आहे.!

25     परंतु अब्राहाम म्हणाला, माझ्या मुला, लक्षात ठेव की तुझ्या जीवनात जशा तुला चांगल्या गोष्टी मिळाल्या, तशा लाजाराला वाईट गोष्टी मिळाल्या. पण आता येथे तो समाधानात आहे व तू दू:खात आहेस.

26     आणि या सगळ्याशिवाय, तुमच्या व आमच्यामध्ये एक मोठी दरी ठेवलेली आहे, यासाठी की, येथून तुमच्याकडे ज्यांना जायचे आहे त्यांना जाता येऊ नये व तुमच्याकडून कोणालाही आमच्याकडे येता येऊ नये.

27     तो श्रीमंत मनुष्य म्हणाला, मग तुला मी विनंति करतो की पित्या, लाजाराला माझ्या पित्याच्या घरी पाठव,

28     कारण मला पाच भाऊ आहेत. त्याला त्यांना तरी सावध करु दे. म्हणजे ते तरी या यातनेच्या ठिकाणी येणार नाहीत.

29     पण अब्राहाम म्हणाला, त्यांच्याजवळ मोशे आणि संदेष्टये आहेत, त्यांचे त्यांनी ऐकावे.

30     तो श्रीमंत मनुष्य म्हणाला, नाही, पित्या अब्राहामा, मेलेल्यातील कोणी त्यांच्याकडे गेला तर ते पश्चात्ताप करतील.

31     अब्राहाम त्याला म्हणाला, जर ते मोशेचे आणि संदेष्टयांचे ऐकत नाहीत तर मेलेल्यांतून जर कोणी उठला तरी त्यांची खात्री होणार नाही.

7. Luke 16 : 1 (to 1st ,), 19-31

1     And he said also unto his disciples,

19     There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:

20     And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,

21     And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores.

22     And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried;

23     And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

24     And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

25     But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.

26     And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.

27     Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:

28     For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

29     Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.

30     And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.

31     And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.

8. इफिसकरांस 4: 1, 2, 1

1     णून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तुम्हांला विनंती करतो, देवाकडून तुम्हाला जे पाचारण झालेले आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे राहा.

2     नेहमी नम्रता, सौम्यता दाखवा. आणि सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने राहा.

13     आम्हा सर्वांना आमच्या पित्यातील एकत्वापणामुळे विश्वासाची आणि देवाच्या पुत्राविषयीच्या ज्ञानाची जाणीव होते आणि पूर्णत्वाची जी परिमाणे ख्रिस्ताने आणली आहेत त्या उच्चतेपर्यंत पोहोंचून परिपक्व मनुष्य होण्यासाठी आमची वाढ होते.

8. Ephesians 4 : 1, 2, 13

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

9. याकोब 1: 2-4, 12

2     माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर निरनिराळया परीक्षा येतील तेव्हा तुम्ही स्वत:ला अत्यंत सुदैवी समजा,

3     कारण तुम्हांला माहीत आहे की, तुमच्या विश्वासाच्या परीक्षेमुळे धीर निर्माण होतो.

4     आणि त्या धीराला परिपूर्ण काम करू द्या. यासाठी की तुम्ही प्रौढ, परिपूर्ण व कोणत्याही बाबतीत कमतरता नसलेले असे व्हावे.

12     धन्य तो पुरूष जो त्याच्या परीक्षेत टिकतो, कारण जेव्हा ती परीक्षा तो उत्तीर्ण होईल, तेव्हा त्याला विजेत्याचा मुगूट मिळेल. तो मुगुट देवाने जे त्याच्यावर प्रेम करतात त्यांना देण्याचे अभिवचन दिले आहे.

9. James 1 : 2-4, 12

2     My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;

3     Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.

4     But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

12     Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 246: 27-31

जीवन शाश्वत आहे. आपण हे शोधून काढले पाहिजे आणि त्याचे प्रात्यक्षिक सुरू केले पाहिजे. जीवन आणि चांगुलपणा अमर आहेत. चला तर मग आपण आपल्या अस्तित्वाच्या दृष्टिकोनाला वय आणि गडबड न करता प्रेमळपणा, ताजेपणा आणि सातत्य यांमध्ये आकार देऊ या.

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 550: 5-7

देव हे जीवन किंवा बुद्धिमत्ता आहे, जे प्राण्यांचे तसेच माणसांचे व्यक्तिमत्व आणि ओळख बनवते आणि संरक्षित करते.

2. 550 : 5-7

God is the Life, or intelligence, which forms and preserves the individuality and identity of animals as well as of men.

3. 336: 25 (देव)-30

देव, मनुष्याचे दैवी तत्व आणि देवाच्या प्रतिरूपातील मनुष्य हे अविभाज्य, सुसंवादी आणि शाश्वत आहेत. असण्याचे विज्ञान परिपूर्णतेचे नियम देते, आणि अमरत्व प्रकाशात आणते. देव आणि मनुष्य एकसारखे नाहीत, परंतु दैवी विज्ञानाच्या क्रमाने, देव आणि मनुष्य एकत्र राहतात आणि शाश्वत आहेत.

3. 336 : 25 (God)-30

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal. The Science of being furnishes the rule of perfection, and brings immortality to light. God and man are not the same, but in the order of divine Science, God and man coexist and are eternal.

4. 492: 7-12

असणं म्हणजे पावित्र्य, सुसंवाद, अमरत्व. हे आधीच सिद्ध झाले आहे की याचे ज्ञान, अगदी थोड्या प्रमाणातही, नश्वरांचे शारीरिक आणि नैतिक दर्जा उंचावेल, दीर्घायुष्य वाढवेल, चारित्र्य शुद्ध आणि उन्नत करेल. अशा प्रकारे प्रगती शेवटी सर्व त्रुटी नष्ट करेल आणि अमरत्व प्रकाशात आणेल.

4. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

5. 296: 4-21

प्रगतीचा जन्म अनुभवातून होतो. हे नश्वर माणसाचे पिकवणे आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. एकतर येथे किंवा यापुढे, दुःख किंवा विज्ञानाने जीवन आणि मनाशी संबंधित सर्व भ्रम नष्ट केले पाहिजेत आणि भौतिक ज्ञान आणि स्वत: ची पुनर्निर्मिती केली पाहिजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद ठेवला पाहिजे. कामुक किंवा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौतिक भावनेचा आणि पापाचा मृत्यू, सेंद्रिय पदार्थाचा मृत्यू नव्हे, जो मनुष्य आणि जीवन, सुसंवादी, वास्तविक आणि शाश्वत प्रकट करतो.

पदार्थाचे तथाकथित सुख आणि वेदना नष्ट होतात आणि ते सत्य, आध्यात्मिक अर्थ आणि अस्तित्वाच्या वास्तविकतेच्या झगमगाटात गेले पाहिजेत. त्यांच्याशी विभक्त होण्यासाठी मर्त्य विश्वासाने चुकून आणि पापाने सर्व समाधान गमावले पाहिजे.

नश्वरांना हे लवकर किंवा नंतर कळेल की नाही आणि ते किती काळ विनाशाच्या वेदना सहन करतील, हे त्रुटीच्या दृढतेवर अवलंबून आहे.

5. 296 : 4-21

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

The so-called pleasures and pains of matter perish, and they must go out under the blaze of Truth, spiritual sense, and the actuality of being. Mortal belief must lose all satisfaction in error and sin in order to part with them.

Whether mortals will learn this sooner or later, and how long they will suffer the pangs of destruction, depends upon the tenacity of error.

6. 324: 13-18

सावध, सावध आणि सावध रहा. मार्ग सरळ आणि अरुंद आहे, ज्यामुळे देव हे एकमेव जीवन आहे हे समजू शकते. हे देहाशी युद्ध आहे, ज्यामध्ये आपण पाप, आजारपण आणि मृत्यूवर विजय मिळवला पाहिजे, एकतर येथे किंवा नंतर, - निश्चितपणे आपण आत्म्याचे, किंवा देवातील जीवनाचे ध्येय गाठण्यापूर्वी.

6. 324 : 13-18

Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

7. 213: 11-15

चांगुलपणाकडे जाणारे प्रत्येक पाऊल हे भौतिकतेपासून दूर जाणे आहे आणि देव, आत्म्याकडे कल आहे. भौतिक सिद्धांत हे अमर्याद आणि शाश्वत चांगल्याकडे असलेल्या आकर्षणाला मर्यादित, तात्पुरते आणि विसंगतीच्या विरुद्ध आकर्षणाने अंशतः अर्धवट करतात.

7. 213 : 11-15

Every step towards goodness is a departure from materiality, and is a tendency towards God, Spirit. Material theories partially paralyze this attraction towards infinite and eternal good by an opposite attraction towards the finite, temporary, and discordant.

8. 428: 32-10

सर्वशक्तिमान आणि शाश्वत जीवनावर कोणतीही गोष्ट मात करू शकते यावर विश्वास ठेवणे हे पाप आहे आणि हे जीवन मृत्यू नाही हे समजून तसेच आत्म्याच्या इतर कृपेने प्रकाशात आणले पाहिजे. तथापि, आपण नियंत्रणाच्या अधिक सोप्या प्रात्यक्षिकांसह सुरुवात केली पाहिजे आणि जितक्या लवकर आपण सुरुवात करू तितके चांगले. अंतिम प्रात्यक्षिक पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो. चालताना, आपल्याला डोळ्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाते. आपण आपल्या पायांसमोर पाहतो आणि जर आपण शहाणे आहोत, तर आपण आध्यात्मिक प्रगतीच्या एका पायरीच्या पलीकडे पाहतो.

8. 428 : 32-10

It is a sin to believe that aught can overpower omnipotent and eternal Life, and this Life must be brought to light by the understanding that there is no death, as well as by other graces of Spirit. We must begin, however, with the more simple demonstrations of control, and the sooner we begin the better. The final demonstration takes time for its accomplishment. When walking, we are guided by the eye. We look before our feet, and if we are wise, we look beyond a single step in the line of spiritual advancement.

9. 289: 14-20

ख्रिस्त किंवा सत्याने मृत्यूवर मात केली आणि तरीही त्यावर मात केली ही वस्तुस्थिती "दहशतांचा राजा" असल्याचे सिद्ध करते, परंतु एक नश्वर विश्वास किंवा त्रुटी आहे, जी सत्य जीवनाच्या आध्यात्मिक पुराव्यांसह नष्ट करते; आणि यावरून असे दिसून येते की इंद्रियांना जे दिसते ते केवळ एक नश्वर भ्रम आहे, कारण वास्तविक मनुष्य आणि वास्तविक विश्वासाठी मृत्यू-प्रक्रिया नाही.

9. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

10. 46: 20-24

जिझसची अपरिवर्तित शारीरिक स्थिती ज्याला मरण असल्यासारखे वाटत होते ते सर्व भौतिक परिस्थितींपेक्षा त्याचे श्रेष्ठत्व होते; आणि या उदात्ततेने त्याच्या स्वर्गारोहणाचे स्पष्टीकरण दिले आणि निर्विवादपणे थडग्याच्या पलीकडे एक प्रोबेशनरी आणि प्रगतीशील स्थिती प्रकट केली.

10. 46 : 20-24

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave.

11. 409: 27-3

जीवन आता पदार्थावर अवलंबून आहे असे म्हणण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, परंतु मृत्यूनंतर त्यावर अवलंबून राहणार नाही. जीवनाच्या विज्ञानाच्या अज्ञानात आपण आपले दिवस येथे घालवू शकत नाही आणि या अज्ञानाचे प्रतिफळ गंभीरतेच्या पलीकडे शोधण्याची अपेक्षा करतो. अज्ञानाची भरपाई म्हणून मृत्यू आपल्याला सुसंवादी आणि अमर बनवणार नाही. येथे जर आपण ख्रिश्चन विज्ञानाकडे लक्ष दिले नाही, जे आध्यात्मिक आणि शाश्वत आहे, तर आपण पुढील आध्यात्मिक जीवनासाठी तयार होणार नाही.

11. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

12. 568: 30-5

आत्म-त्याग, ज्याद्वारे आपण सत्यासाठी किंवा ख्रिस्तासाठी, त्रुटीविरुद्धच्या आपल्या युद्धात सर्व काही टाकून देतो, हा ख्रिश्चन विज्ञानातील नियम आहे. हा नियम स्पष्टपणे देवाचा अर्थ दैवी तत्त्व, — जीवन म्हणून, पित्याद्वारे प्रस्तुत करतो; सत्य म्हणून, पुत्राद्वारे प्रस्तुत; प्रेम म्हणून, आईने प्रतिनिधित्व केले. प्रत्येक नश्वराने काही कालखंडात, येथे किंवा यापुढील काळात, देवाच्या विरोधातील नश्वर विश्वासाशी सामना केला पाहिजे आणि त्यावर मात केली पाहिजे.

12. 568 : 30-5

Self-abnegation, by which we lay down all for Truth, or Christ, in our warfare against error, is a rule in Christian Science. This rule clearly interprets God as divine Principle, — as Life, represented by the Father; as Truth, represented by the Son; as Love, represented by the Mother. Every mortal at some period, here or hereafter, must grapple with and overcome the mortal belief in a power opposed to God.

13. 291: 5-9, 12-18

आम्हांला माहीत आहे की जेव्हा शेवटचा ट्रम्प वाजेल तेव्हा "डोळ्याच्या मिपावर" सर्व काही बदलले जाईल; परंतु बुद्धीची ही शेवटची हाक येईपर्यंत येऊ शकत नाही जोपर्यंत मनुष्यांनी ख्रिस्ती चारित्र्याच्या वाढीच्या प्रत्येक लहान कॉलला आधीच नम्र केले आहे.

सार्वत्रिक मोक्ष प्रगती आणि प्रोबेशनवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याशिवाय अप्राप्य आहे. स्वर्ग हा परिसर नाही तर मनाची एक दैवी अवस्था आहे ज्यामध्ये मनाची सर्व अभिव्यक्ती सुसंवादी आणि अमर आहेत, कारण तेथे पाप नाही आणि मनुष्याला स्वतःचे कोणतेही धार्मिकता नाही, परंतु "परमेश्वराचे मन" ताब्यात आहे. ," पवित्र शास्त्र म्हणते.

13. 291 : 5-9, 12-18

We know that all will be changed "in the twinkling of an eye," when the last trump shall sound; but this last call of wisdom cannot come till mortals have already yielded to each lesser call in the growth of Christian character.

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

14. 254: 16-23

इंद्रिययुगात, मृत्यू नावाच्या बदलापूर्वी निरपेक्ष ख्रिश्चन विज्ञान प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण आपल्याला जे समजत नाही ते प्रदर्शित करण्याची आपल्याकडे शक्ती नाही. परंतु मानवी स्वार्थाचा प्रचार केला पाहिजे. हे कार्य देव आपल्याला आज प्रेमळपणे स्वीकारण्याची आणि व्यावहारिक साहित्याचा इतक्या लवकर त्याग करण्याची आणि बाह्य आणि वास्तविकता ठरवणारे आध्यात्मिक कार्य करण्याची मागणी करतो.

14. 254 : 16-23

During the sensual ages, absolute Christian Science may not be achieved prior to the change called death, for we have not the power to demonstrate what we do not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the out-ward and actual.

15. 428: 3-14

जीवन वास्तविक आहे आणि मृत्यू हा भ्रम आहे. येशूच्या मार्गाने आत्म्याच्या तथ्यांचे प्रात्यक्षिक भौतिक अर्थाच्या अंधकारमय दृष्टान्तांचे सुसंवाद आणि अमरत्वात निराकरण करते. या सर्वोच्च क्षणी मनुष्याचा विशेषाधिकार म्हणजे आपल्या गुरुचे शब्द सिद्ध करणे: "जर कोणी माझे म्हणणे पाळले तर तो कधीही मृत्यू पाहू शकणार नाही." खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशाप्रकारे आपण मंदिर किंवा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

15. 428 : 3-14

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality. Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6