रविवारी ऑक्टोबर 2, 2022अवास्तव

SubjectUnreality

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: योहान 6: 27

"ऐहिक अन्न नाश पावते. म्हणून नाश पावणाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परंतु जे अन्न कायम टिकते आणि अनंतकाळचे जीवन देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा."Golden Text: John 6 : 27

Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: 1 तीमथ्याला 6: 17-19, 7-11


17     या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्विष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो विपुलपणे उपभोगासाठी सर्व पुरवितो त्यावर आशा ठेवावी.

18     चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धनवान आणि उदार असावे. व स्वत:जवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असावी.

19     असे करण्याने ते स्वत:साठी स्वर्गीय धनाचा साठा करतील जो भावी काळासाठी भक्क म पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जीवनाचा ताबा मिळेल.

7     कारण आपण जगात काहीही आणले नाही म्हणून आपण हे ओळखावे की, आपणसुद्धा या जगातून काहीही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही.

8     जर आपणांस अन्र, आसरा असेल तर त्यामध्ये आपण संतुष्ट असावे.

9     पण जे श्रीमंत होऊ पाहतात ते मोहात आणि सापळ्यात व अति मूर्खपणाच्या आणि हानिकारक वासनांच्या आहारी जाऊन नाश पावतात.

10     कारण पैशाचे प्रेम हे सर्व वाईटाचे मूळ आहे. काही लोक त्याची इच्छा धरल्याने विश्वासापासून दूर गेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी स्वत:लाच पुष्कळ दु:ख करून घेतले आहे.

11     पण देवाच्या माणासा, तू या गोष्टींपासून दूर राहा. न्याचीपणा, सुभक्ती, विश्वास आणि प्रेम, सहनशीलता, आणि लीनता यासाठी जोराचा प्रयत्न कर.

Responsive Reading: I Timothy 6 : 17-19, 7-11

17.     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18.     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19.     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

7.     For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

8.     And having food and raiment let us be therewith content.

9.     But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

10.     For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

11.     But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.धडा उपदेशबायबल पासून


1. निर्गम 20: 1-3, 15, 17

1     मग देव म्हणाला,

2     मी याव्हे तुझा प्रभू, तुझा देव आहे. तुम्ही मिसरमध्ये गुलाम होता तेव्हा मीच तुम्हाला तेथून गुलामगिरीतून सोडवून आणले.

3     माझ्या शिवाय इतर कोणत्याही दैवतांची तू उपासना करु नयेस.

15     चोरी करु नकोस.

17     तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लोभ धरु नकोस; त्याच्या बायकोचा लोभ धरु नकोस; त्याचा गुलाम, त्याची स्त्री गुलाम, बैल, गाढव किंवा त्याच्या मालकीचे जे काही असेल त्या कशाचाही लोभ धरु नकोस.

1. Exodus 20 : 1-3, 15, 17

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

15     Thou shalt not steal.

17     Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

2. नीतिसूत्रे 28: 25 (जो टाकतो)

25     ... जो परमेवरावर विश्वास ठेवतो त्याला बक्षीस मिळते.

2. Proverbs 28 : 25 (he that putteth)

25     …he that putteth his trust in the Lord shall be made fat.

3. स्तोत्रसंहिता 49: 6, 7

6     काही लोकांना वाटते की त्यांची सत्ता आणि संपत्ती त्यांचे रक्षण करील परंतु ते लोक मूर्ख आहेत.

7     कुणीही मानवी मित्र तुम्हाला वाचवू शकणार नाही आणि तुम्ही देवाला लाच देऊ शकत नाही.

3. Psalm 49 : 6, 7

6     They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

7     None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

4. यिर्मया 17: 5-8

5     परमेश्वर म्हणतो, जे दुसऱ्या लोकांवर विश्वास ठेवतात, त्यांचे वाईट होईल. सामर्थ्यासाठी जे दुसऱ्यावर विसंबतात, त्याचे भले होणार नाही. का? कारण त्यांनी परमेश्वरावर विश्वास ठेवणे सोडून दिले.

6     ते लोक वाळवंटातील झुडुपाप्रमाणे होत. निर्जन, उष्ण आणि कोरड्या व वाईट जमिनीवरील झुडुपाप्रमाणे ते आहेत. देव किती भले करु शकतो, ह्याची त्या झुडुपाला जाणीव नाही.

7     परंतु परमेश्वरावर विश्वास ठेवणाऱ्यावर कृपादृष्टी होईल. का? कारण परमेश्वर विश्वासास प्रात्र आहे, ह्याची देव त्याला प्रचिती देईल.

8     तो माणूस पाण्याजवळ असलेल्या वृक्षाप्रमाणे बळकट होईल. त्या झाडाची मुळे लांब असल्याने त्याला पाणी मिळतेच. उष्ण दिवसांचे त्याला भय नसते. त्याची पाने नेहमीच हिरवी असतात. एखाद्या वर्षी पाऊस पडला नाही, तरी त्याला चिंता नसते. त्याला नेहमीच फळे धरतात.

4. Jeremiah 17 : 5-8

5     Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord.

6     For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited.

7     Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.

8     For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

5. मत्तय 4: 23

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

5. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

6. मत्तय 5: 1, 2

1     येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले.

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

6. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

7. मत्तय 6: 19-24

19     येथे पृथ्वीवर स्वत:साठी संपत्ती साठवू नका. येथे कसर व जंग लागून तिचा नाश होईल. आणि चोर घर फोडून ती चोरून नतील.

20     म्हणून स्वर्गात आपणासाठी संपत्ती साठवा.

21     जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

22     डोळा शरीराचा दिवा आहे. म्हणून जर तुमचे डोळे चांगले असतील तर तुमचे सर्व शरीर प्रकाशमय होईल.

23     पण जर तुमचे डोळे वाईट असतील, तर तुमचे सर्व शरीर पापाने अंधकारमय होईल. जर तुम्हाठायी असणारा अंधकार वास्तविक अंधकार आहे, तर खरोखरचा अंधार कितीतरी अंधकारमय असेल.

24     कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा तिरस्कार करील तर दुसऱ्याशी निष्ठा राखील. किंवा तो एका धन्याचे ऐकेल व दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला देवाची आणि पैशाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी करता येणार नाही.

7. Matthew 6 : 19-24

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

22     The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

23     But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

8. लूक 15: 3, 11 (एक विशिष्ट)-24 (से 1st.)

3     मग येशूने त्यांना ही गोष्टी सांगितली.

11     मग येशू म्हणाला, एका मनुष्याला दोन मुलगे होते.

12     त्यापैकी धाकटा म्हणाला, बाबा, मलामत्तेचा माझा वाटा मला द्या. आणि वडिलांनी आपली संपत्ती दोघा मुलांमध्ये विभागली.

13     नंतर फार दिवस झाले नाहीत तोच धाकट्या मुलाने आपले सर्व गोळा केले आणि तो दूरदेशी निघून गेला. तेथे त्याने सर्व संपत्ती चैनीचे जीवन जगून उधळून टाकली.

14     त्याने सर्व पैसे खर्च केल्यावर, त्या देशांत भयंकर दुष्काळ पडला व त्याला गरज भासू लागली.

15     मग तो गेला आणि त्या देशातील एका नागरिकाजवळ नोकरी करु लागला. त्या नागरिकाने त्याला डुकरे चारावयास पाठविले.

16     तेव्हा डुकरे खातात त्या शेंगा तरी खाव्यात अशी त्याला इच्छा होई, पण कोणी त्याला काहीही दिले नाही.

17     नंतर तो शुद्धीवर आला आणि म्हणाला, माझ्या पित्याच्या घरी किती तरी मजुरांना पुरुन उरेल इतके अन्न आहे आणि येथे मी भुकेने मरतो आहे!

18     मी उठून आपल्या वडिलांकडे जाईन आणि त्यांना म्हणेन, बाबा, मी स्वार्गाविरुद्ध (देवाविरुद्ध) आणि तुमच्याविरुद्ध पाप केले आहे.

19     तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्यास मी योग्य नाही. मला आपल्या रोजंदारीवरील मजुरांसारखे ठेवा.

20     मग तो उठला आणि आपल्या पित्याकडे गेला. तो दूर असतानाच पित्याने त्याला पाहिले आणि त्याला त्याचा कळवळा आला. वडील पळत गेले आणि त्याच्या गळ्या पडले आणि त्याचे मुके घेतले.

21     मुलगा त्यांना म्हणाला, बाबा, मी स्वार्गाविरुद्ध व तुमच्याविरुद्ध पाप केले आहे. तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्यास मी योग्य नाही.

22     परंतु वडील आपल्या नोकरांस म्हणाले, त्वरा करा, चांगला झगा आणून त्याला घाला. त्याच्या हातात अंगठी आणि पायात जोडे घाला.

23     आणि पुष्ट वासरु आणून कापा, आपण खाऊ आणि आनंद करु!

24     कारण हा माझा मुलगा मेला होता पण जिवंत झाला आहे! तो हरवला होता, पण आता सापडला आहे.’ व ते आनंद करु लागले.

8. Luke 15 : 3, 11 (A certain)-24 (to 1st .)

3     And he spake this parable unto them, saying,

11     A certain man had two sons:

12     And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

13     And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

14     And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

15     And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

16     And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

17     And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18     I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19     And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20     And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21     And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22     But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

23     And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry:

24     For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.

9. लूक 8: 40, 43-48

40     नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्वागत केले, कारण ते सर्व त्याची वाट पाहत होते.

43     आणि एक स्त्री तेथे होती. तिला बारा वर्षे रक्तस्राव होत होता. तिच्याकडे जे काही पैसे होते ते सर्व तिने वैद्यांसाठी खर्च केले पण कोणीही तिला बरे करु शकले नाही.

44     ती त्याच्या मागोमाग आली. व तिने त्याच्या वस्त्राच्या टोकाला स्पर्श केला आणि ताबडतोब तिचा रक्तस्राव थांबला.

45     मग येशू म्हणाला, मला कोणी स्पर्श केला? ते सर्व जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, सर्व जण आपल्याभोवती गर्दी करीत आहेत आणि तुम्हांला चेंगरीत आहेत.

46     परंतु येशू म्हणाला, कोणी तरी मला स्पर्श केला आहे. कारण मला माहीत आहे की, माझ्यातून शक्ति निघाली आहे.

47     आपण येशूच्या नजरेतून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाहिले तेव्हा ती थरथर कांपत आली आणि त्याच्या पाया पडली. तेथे तिने सर्व लोकांसमोर आपण त्याला का स्पर्श केला व आपण कसे बरे झालो ते सांगितले.

48     तेव्हा तो तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने जा.

9. Luke 8 : 40, 43-48

40     And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. यशया 26: 3, 4

3     परमेश्वरा, तुझ्यावर विसंबून असणाऱ्यांना आणि तुझ्यावर श्रध्दा ठेवणाऱ्यांना, तू खरी शांती देतोस.

4     म्हणून नेहमी परमेश्वरावर विश्वास ठेवा, कारण परमेश्वर हा तुमच्यासाठी निरंतर सुरक्षित आसरा आहे.

10. Isaiah 26 : 3, 4

3     Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

4     Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength:विज्ञान आणि आरोग्य


1. 360 : 2 (काहीही नाही)-3

"...काहीही गमावले जात नाही, आणि जे खरे आहे त्याच्या अचूक अंदाजाने सर्व जिंकले जाते."

1. 360 : 2 (nothing)-3

“…nothing is lost, and all is won, by a right estimate of what is real."

2. 472 : 24 (सर्व)-26

सर्व वास्तविकता देव आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये आहे, सुसंवादी आणि शाश्वत. तो जे निर्माण करतो ते चांगले आहे आणि जे काही बनवले आहे ते तोच बनवतो.

2. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

3. 444 : 10-12

त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने असे आढळून येईल की "देव हा आपला आश्रय आणि सामर्थ्य आहे, संकटात सध्याची मदत आहे."

3. 444 : 10-12

Step by step will those who trust Him find that "God is our refuge and strength, a very present help in trouble."

4. 273 : 1-15

पदार्थ आणि त्याचे पाप, आजार आणि मृत्यूचे दावे हे देवाच्या विरुद्ध आहेत आणि ते त्याच्यापासून निघू शकत नाहीत. कोणतेही भौतिक सत्य नाही. भौतिक इंद्रियांना देव आणि आध्यात्मिक सत्याची जाणीव होऊ शकत नाही. मानवी विश्वासाने अनेक शोध लावले आहेत, परंतु त्यापैकी एकही दैवी विज्ञानाच्या दैवी तत्त्वाशिवाय असण्याची समस्या सोडवू शकत नाही. भौतिक गृहितकांमधून वजावट वैज्ञानिक नाहीत. ते वास्तविक विज्ञानापेक्षा वेगळे आहेत कारण ते दैवी नियमावर आधारित नाहीत.

दैवी विज्ञान भौतिक इंद्रियांची खोटी साक्ष उलटून टाकते आणि अशा प्रकारे त्रुटीचा पाया फाडून टाकते. त्यामुळे विज्ञान आणि इंद्रिय यांच्यातील वैर आणि इंद्रियांच्या चुका दूर होईपर्यंत परिपूर्ण समज मिळणे अशक्य आहे.

4. 273 : 1-15

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

5. 593 : 6 फक्त

पर्स. पदार्थात खजिना घालणे; त्रुटी

5. 593 : 6 only

Purse. Laying up treasures in matter; error.

6. 146 : 5-20

पहिली मूर्तिपूजा ही पदार्थावरील श्रद्धा होती. शाळांनी देवतेवर श्रद्धेऐवजी अंमली पदार्थांवरची श्रद्धा ही फॅशन बनवली आहे. स्वतःचे मतभेद नष्ट करण्यासाठी वस्तूवर विश्वास ठेवून, आरोग्य आणि सुसंवादाचा त्याग केला गेला आहे. अशा प्रणाली अध्यात्मिक शक्तीच्या चैतन्यशक्तीपासून वांझ असतात, ज्याद्वारे भौतिक भावना विज्ञानाचा सेवक बनतात आणि धर्म ख्रिस्तासारखा बनतो.

भौतिक औषध शरीराला बरे करण्यासाठी देवाच्या सामर्थ्यासाठी - अगदी मनाच्या सामर्थ्यासाठी औषधे बदलते. विद्वत्तावाद मनुष्य येशूच्या दैवी तत्त्वाऐवजी, व्यक्तीला तारणासाठी चिकटून आहे; आणि त्याचे विज्ञान, देवाचे उपचारात्मक एजंट, शांत आहे. का? कारण सत्य त्यांच्या काल्पनिक शक्तीची भौतिक औषधे काढून टाकते आणि आत्म्याला वर्चस्वाने परिधान करते.

6. 146 : 5-20

The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

Material medicine substitutes drugs for the power of God — even the might of Mind — to heal the body. Scholasticism clings for salvation to the person, instead of to the divine Principle, of the man Jesus; and his Science, the curative agent of God, is silenced. Why? Because truth divests material drugs of their imaginary power, and clothes Spirit with supremacy.

7. 443 : 1-8

जेव्हा ख्रिश्चन विज्ञानाच्या शोधकर्त्याचा तिच्या अनुयायांकडून पद्धतशीर वैद्यकीय अभ्यासाची औचित्य, फायदा आणि सातत्य याबद्दल सल्लामसलत केली जाते, तेव्हा ती त्यांना हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते की सामान्य परिस्थितीत भौतिक साधनांवर विश्वास ठेवल्याने अशा लोकांना परावृत्त केले जाते. तडजोड, सर्वशक्तिमान मनावर असलेल्या संपूर्ण आत्मविश्वासातून खरोखरच सर्व शक्ती आहे.

7. 443 : 1-8

When the discoverer of Christian Science is consulted by her followers as to the propriety, advantage, and consistency of systematic medical study, she tries to show them that under ordinary circumstances a resort to faith in corporeal means tends to deter those, who make such a compromise, from entire confidence in omnipotent Mind as really possessing all power.

8. 234 : 3 फक्त

जर आपण पदार्थावर विश्वास ठेवतो, तर आपण आत्म्यावर अविश्वास ठेवतो.

8. 234 : 3 only

If we trust matter, we distrust Spirit.

9. 273 : 21-7

अध्यात्मिक कायदा रद्द करण्यासाठी देवाने कधीही भौतिक कायदा तयार केला नाही. जर असा भौतिक कायदा असेल तर तो आत्मा, देवाच्या वर्चस्वाला विरोध करेल आणि निर्मात्याच्या शहाणपणाला विरोध करेल. येशूने लाटांवर चालत, लोकसमुदायाला अन्न दिले, आजारी लोकांना बरे केले आणि भौतिक नियमांच्या थेट विरोधात मृतांना उठवले. भौतिक ज्ञान किंवा कायद्याच्या खोट्या दाव्यांवर मात करून त्यांची कृत्ये विज्ञानाचे प्रदर्शन होते.

विज्ञान दर्शविते की भौतिक, परस्परविरोधी नश्वर मते आणि विश्वास नेहमीच त्रुटीचे परिणाम उत्सर्जित करतात, परंतु नश्वर मनाचे हे वातावरण नैतिक आणि आरोग्यासाठी विनाशकारी असू शकत नाही जेव्हा ख्रिश्चन विज्ञानाने त्वरित आणि चिकाटीने विरोध केला. सत्य आणि प्रेम या मानसिक दुर्बलतेवर उतारा देतात आणि अशा प्रकारे अस्तित्व टिकवून ठेवतात. पाच इंद्रियांपासून मिळणारे अनावश्यक ज्ञान हे केवळ तात्पुरते असते, - नश्वर मनाची संकल्पना, इंद्रियांची संतती, आत्मा, परमात्म्याचे नाही - आणि वाईट आणि नाशवंत असलेल्या सर्व गोष्टींचे प्रतीक आहे.

9. 273 : 21-7

God never ordained a material law to annul the spiritual law. If there were such a material law, it would oppose the supremacy of Spirit, God, and impugn the wisdom of the creator. Jesus walked on the waves, fed the multitude, healed the sick, and raised the dead in direct opposition to material laws. His acts were the demonstration of Science, overcoming the false claims of material sense or law.

Science shows that material, conflicting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to morals and health when it is opposed promptly and persistently by Christian Science. Truth and Love antidote this mental miasma, and thus invigorate and sustain existence. Unnecessary knowledge gained from the five senses is only temporal, — the conception of mortal mind, the offspring of sense, not of Soul, Spirit, — and symbolizes all that is evil and perishable.

10. 166 : 15-22

चुकीचे मानवी मन स्वतःमध्ये सुसंवादी असते. त्यातून विसंगत शरीर उत्पन्न होते. आजारपणात देवाकडे दुर्लक्ष करणे ही चूक आहे. शारीरिक त्रासाच्या वेळी त्याला बाजूला ठेवण्याऐवजी आणि त्याला कबूल करण्याच्या सामर्थ्याच्या तासाची वाट पाहण्याऐवजी, आपण हे शिकले पाहिजे की तो आपल्यासाठी आरोग्याप्रमाणेच आजारपणातही सर्व काही करू शकतो.

10. 166 : 15-22

The erring human mind is inharmonious in itself. From it arises the inharmonious body. To ignore God as of little use in sickness is a mistake. Instead of thrusting Him aside in times of bodily trouble, and waiting for the hour of strength in which to acknowledge Him, we should learn that He can do all things for us in sickness as in health.

11. 239 : 5-10

संपत्ती, प्रसिद्धी आणि सामाजिक संस्था काढून टाका, ज्या देवाच्या समतोलात एकही तोल करत नाहीत आणि आपल्याला तत्त्वाची स्पष्ट मते मिळतात. गट तोडून टाका, प्रामाणिकपणाने संपत्तीची पातळी वाढवा, शहाणपणानुसार मूल्याचा न्याय करा आणि आपल्याला मानवतेबद्दल अधिक चांगले दृष्टिकोन मिळतील.

11. 239 : 5-10

Take away wealth, fame, and social organizations, which weigh not one jot in the balance of God, and we get clearer views of Principle. Break up cliques, level wealth with honesty, let worth be judged according to wisdom, and we get better views of humanity.

12. 277 : 2-12

अविचल आणि चिरंतन मनाच्या विपरीत, हे मन म्हणते, "तू नक्कीच मरशील;" आणि इतरत्र पवित्र शास्त्र म्हणते की धूळ पुन्हा धुळीत परत येते. गैर-बुद्धिमान त्याच्या स्वत: च्या अवास्तव मध्ये relapses. पदार्थ कधीच मन निर्माण करत नाही. अमर कधीही नश्वर उत्पन्न करत नाही. चांगल्याचा परिणाम वाईट होऊ शकत नाही. देव स्वतः चांगला आहे आणि आत्मा आहे म्हणून, चांगुलपणा आणि अध्यात्म अमर असणे आवश्यक आहे. त्यांचे विरोधी, वाईट आणि पदार्थ, नश्वर त्रुटी आहेत आणि त्रुटीचा निर्माता नाही. जर चांगुलपणा आणि अध्यात्म वास्तविक असेल, तर वाईट आणि भौतिकता अवास्तविक आहेत आणि ते अनंत देव, चांगल्याचे परिणाम असू शकत नाहीत.

12. 277 : 2-12

To all that is unlike unerring and eternal Mind, this Mind saith, "Thou shalt surely die;" and elsewhere the Scripture says that dust returns to dust. The non-intelligent relapses into its own unreality. Matter never produces mind. The immortal never produces the mortal. Good cannot result in evil. As God Himself is good and is Spirit, goodness and spirituality must be immortal. Their opposites, evil and matter, are mortal error, and error has no creator. If goodness and spirituality are real, evil and materiality are unreal and cannot be the outcome of an infinite God, good.

13. 169 : 16-17, 29-2

शरीरावरील मनाचे नियंत्रण आपल्याला समजले तर आपण भौतिक साधनांवर विश्वास ठेवू नये.

जे काही मनुष्याला इतर कायदे करण्यास आणि दैवी मनापेक्षा इतर शक्ती मान्य करण्यास शिकवते, ते ख्रिश्चनविरोधी आहे. एखाद्या विषारी औषधाने जे चांगले वाटते ते वाईट आहे, कारण ते मनुष्याला देवावर, सर्वशक्तिमान मनावर अवलंबून राहते आणि श्रद्धेनुसार, मानवी व्यवस्थेला विष देते.

13. 169 : 16-17, 29-2

If we understood the control of Mind over body, we should put no faith in material means.

Whatever teaches man to have other laws and to acknowledge other powers than the divine Mind, is anti-Christian. The good that a poisonous drug seems to do is evil, for it robs man of reliance on God, omnipotent Mind, and according to belief, poisons the human system.

14. 403 : 14-20

जर तुम्हाला हे समजले असेल की नश्वर अस्तित्व ही आत्म-फसवणूकीची अवस्था आहे आणि अस्तित्वाचे सत्य नाही. नश्वर मन सतत नश्वर शरीरावर खोट्या मतांचे परिणाम निर्माण करत असते; आणि ते असेच चालू राहील, जोपर्यंत नश्वर त्रुटी सत्याद्वारे त्याच्या काल्पनिक शक्तींपासून वंचित होत नाही, जे नश्वर भ्रमाचे गॉसमर जाळे काढून टाकते.

14. 403 : 14-20

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion.

15. 368 : 2-5, 14-19

विज्ञानाने प्रेरित केलेला आत्मविश्वास सत्य वास्तविक आहे आणि त्रुटी अवास्तव आहे. सत्यापुढे चूक ही भ्याड आहे

जेव्हा आपण चुकीच्या असण्यापेक्षा सत्यावर जास्त विश्वास ठेवतो, पदार्थापेक्षा आत्म्यावर जास्त विश्वास असतो, मरण्यापेक्षा जगण्यावर जास्त विश्वास असतो, माणसापेक्षा देवावर जास्त विश्वास असतो, तेव्हा कोणतीही भौतिक कल्पना आपल्याला रोखू शकत नाही. आजारी बरे करणे आणि त्रुटी नष्ट करणे.

15. 368 : 2-5, 14-19

The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth.

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████