रविवारी एप्रिल 4, 2021अवास्तव

SubjectUnreality

गोल्डन मजकूर: प्रकटीकरण 19 : 6

ंतर मोठ्या लोकसमुदायाच्या गर्जनेसारखा आवाज मी ऐकला, तो आवाज महापूराच्या आणि मेघांच्या मोठयागडगडाटासारखा होता. तो लोकसमुदास असे मोठ्याने म्हणत होता की हालेलुया! कारण आमच्या सर्वसमर्थ देवाने सत्ता गाजविण्यास सुरुवात केली आहे.Golden Text:

Revelation 19 : 6

And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


प्रकटीकरण 19 : 11-16


11     नंतर माझ्यासमोर स्वर्ग उघडलेला मी पाहिला; आणि माझ्यासमोर एक पांढरा घोडा होता. त्या घोड्यावर बसलेल्याचे‘नाव विश्वासू आणि खरा’ असे होते; कारण तो न्यायाने निवाडा करतो आणि न्यायाने लढाई करतो.

12     त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत. आणि त्याच्या डोक्यावर अनेक मुगुट आहेत. त्याचे नाव त्याच्यावर लिहिलेआहे. ते नाव काय आहे हे त्याच्याशिवाय इतर कोणालाही माहीत नाही.

13     त्याने आपल्या अंगात रक्तामध्ये भिजविलेलाझगा घातला होता. त्या स्वाराचे नाव “देवाचा शब्द” असे आहे.

14     स्वच्छ आणि पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले स्वर्गातील सैन्यपांढऱ्या घोड्यांवर बसून त्याच्या मागे येत होते.

15     त्याच्या तोंडातून एक धारदार तरवार येते जिच्याने तो राष्ट्रांना नमवील,आणि लोखंडी दंडाने तो त्यांच्यावर सता गाजवील. सर्वसमर्थ देवाच्या अतीकोपाची द्राक्षे तो द्राक्षकुंडामध्ये तुडवील.

16     त्याच्या झग्यावर आणि त्याच्या मांडीवर हे नाव लिहिले आहे: राजाचा राजा आणि परमेश्वराचा प्रभू.

Responsive Reading:

Revelation 19 : 11-16

11.     And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.

12.     His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.

13.     And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.

14.     And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.

15.     And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

16.     And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 40 : 1-5

1     तुमचा देव म्हणतो, माझ्या लोकांचे सांत्वन करा, माझ्या लोकांचे सांत्वन करा.

2     यरूशलेमशी ममतेने बोला यरूशलेमला सांगा: तुझ्या सेवेचा काळ संपला तुझ्या पापांची किंमत तू मोजली आहेस. परमेश्वराने यरूशलेमला शिक्षा केली. तिने केलेल्या प्रत्येक पापाकरिता दोनदा शिक्षा केली.

3     ऐका! कोणीतरी ओरडत आहे, परमेश्वरासाठी वाळवंटातून मार्ग काढा. आमच्या देवासाठी वाळवंटात सपाट रस्ता तयार करा.

4     प्रत्येक दरी भरून काढा. प्रत्येक डोंगर आणि टेकडी सपाट करा. वेडेवाकडे रस्ते सरळ करा. खडकाळ जमीन गुळगुळीत करा.

5     मग देवाची प्रभा फाकेल आणि सर्व लोक एकत्रितपणे परमेश्वराचे तेज पाहतील. हो! स्वत: परमेश्वराने हे सर्व सांगितले आहे.

1. Isaiah 40 : 1-5

1     Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.

2     Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the Lord’s hand double for all her sins.

3     The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.

4     Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:

5     And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

2. लूक 4 : 14-21

14     मग आत्म्याच्या सामर्थ्यात येशू गालीलास परतला आणि त्याच्याविषयीची बातमी सगळीकडे पसरली.

15     त्याने त्यांच्या सभास्थानात शिकविले, आणि सर्वांनी त्याची स्तुति केली.

16     मग तो नासरेथला गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणि शब्बाथ दिवशी त्याच्या प्रथेप्रमाणे तो सभास्थानात गेला, तो वाचण्यासाठी उभा राहिला,

17     आणि यशया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघडले आणि जो भाग शोधून काढला, त्या ठिकाणी असे लिहिले आहे:

18     प्रभूचा आत्मा मजवर आहे, कारण त्याने मला अभिषेक केला आहे, यासाठी की, गरिबांना सुवार्ता सांगण्यासाठी बंदीवान म्हणून नेलेल्यांस स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृष्टि मिळावी व त्यांनी बघावे यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी

19     आणि प्रभूच्या कृपेच्या वर्षाची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठविले आहे.

20     मग त्याने पुस्तक बंद केले आणि सेवकाला परत दिले व तो खाली बसला. सभास्थानातील प्रत्येक जण त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.

21     त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्रवचन पूर्ण झाले.

2. Luke 4 : 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

3. लूक 8 : 41, 42 (पासून 1st .), 49-55

41     त्याचवेळी याईर नावाचा एक मनुष्य आला. तेथील सभास्थानाचा तो अधिकारी होता. त्याने येशूच्या पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची विनंति केली.

42     कारण त्याला बारा वर्षांची एक मुलगी होतो आणि ती मरावयास टेकली होती.येशू जात असता लोकांची गर्दी झाली होती व तो चेंगरला जात होता.

49     तो हे बोलत असतानाच कोणी तरी सभास्थानाच्या अधिकार्याच्या घरुन आले आणि म्हणाले, तुमची मुलगी मरण पावली आहे. आता गुरुजींना त्रास देऊ नका.

50     येशून हे ऐकले व तो सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याला म्हणाला, भिऊ नको, फक्त विश्वास ठेव आणि ती मरणातून वाचविली जाईल.

51     जेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर पेत्र, योहान, याकोब आणि मुलीचे आईवडील यांच्याशिवाय कोणालाही आत येऊ दिले नाही.

52     सर्व लोक तिच्यासाठी रडत होते. येशू म्हणाला, रडणे थांबवा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.

53     पण ते त्याला हसले. कारण त्यांना माहीत होते की ती मेली आहे.

54     परंतु त्याने तिचा हात धरला आणि मोठ्याने म्हणाला, मुली, ऊठ!

55     मग, तेव्हा तिचा आत्मा पुन्हा आला आणि ती लगेच उभी राहिली. नंतर त्याने तिला खाण्यास देण्याची आज्ञा केली.

3. Luke 8 : 41, 42 (to 1st .), 49-55

41     And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

42     For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying.

49     While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

50     But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

51     And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52     And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53     And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54     And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55     And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

4. लूक 22 : 1, 2

1     नंतर बेखमीर भाकरीचा सण ज्याला वल्हांडण म्हणतात, तो समय जवळ येत होता.

2     आणि मुख्य याजक, नियमशास्त्राचे शिक्षक, येशूला कसे मारता येईल हे बघत होते. कारण त्यांना लोकांची भीति वाटत होती.

4. Luke 22 : 1, 2

22     Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.

2     And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

5. लूक 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1     मग त्यांचा सर्व समुदाय उठला, व त्यांनी त्याला (येशूला) पिलाताकडे नेले.

2     व ते त्याच्यावर आरोप करु लागले. ते म्हणाले, आम्ही या माणसाला लोकांची दिशाभूल करताना पकडले. तो कैसराला कर देण्यासाठी विरोध करतो आणि म्हणतो की, तो स्वत: ख्रिस्त, एक राजा आहे.

3     मग पिलाताने येशूला विचारले, तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय? येशू म्हणाला, मी आहे हे तू म्हणतोस ते बरोबर आहे.

4     मग पिलात मुख्य याजकांना आणि जमावाला म्हणाला, या माणसावर दोष ठेवण्यास मला काही कारण आढळत नाही.

20     पुन्हा पिलात त्यांच्याशी बोलला, कारण येशूला सोडण्याची त्याची इच्छा होती.

21     पण ते ओरडतच राहिले, त्याला वधस्तंभावर खिळा, त्याला वध्स्तंभावर खिळा!

24     पिलाताने त्यांची मागणी मान्य करण्याचे ठरविले.

33     आणि जेव्हा ते गुन्हेगारांसमवेत कवटी म्हटलेल्या ठिकाणी आले, तेथे त्यांनी त्याला वधस्तंभी गुन्हेगारांमध्ये खिळले. एका गुन्हेगारला त्यांनी उजवीकडे ठेवले व दुसऱ्याला डावीकडे ठेवले.

34     नंतर येशू म्हणाला, हे बापा, त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना समजत नाही.त्यांनी चिठ्ृया टाकून त्याचे कपडे वाटून घेतले.

45     आणि मंदिरातील पडदा फाटला आणि त्याचे दोन भाग झाले.

46     येशू मोठ्या आवाजात ओरडला, पित्या, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती सोपवून देतो. असे म्हटल्यानंतर तो मेला.

47     जेव्हा रोमी सेवाधिकाऱ्याने काय घडले ते पाहिले तेव्हा त्याने देवाचे गौरव केले आणि म्हणाला, खरोखर हा नीतिमान मनुष्य होता.

5. Luke 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1     And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.

2     And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.

3     And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.

4     Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.

20     Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.

21     But they cried, saying, Crucify him, crucify him.

24     And Pilate gave sentence that it should be as they required.

33     And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

34     Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.

45     And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.

46     And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.

47     Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.

6. मार्क 16 : 9-15, 17-20

9     आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी येशू उठल्यावर त्याने प्रथम मरीया मग्दालियाला, जिच्यातून त्याने सात भुते काढली होती, तिला दर्शन दिले.

10     ती गेली आणि रडून शोक करणाऱ्या त्याच्या अनुयायांना तिने हे वृत्त सांगितले.

11     त्यांनी ऐकले की तो जिंवत आहे. व तिने त्याला पाहिले आहे. तेव्हा त्यांनी तिच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला नाही.

12     यानंतर त्यांच्यापैकी दोघे उघड्या माळरानावर चालले होते. गावाकडे जात असता येशू त्यांना दुसऱ्या रुपाने प्रगट झाला.

13     ते परत आले व इतरांना त्याविषयी सांगितले परंतु त्यांनी त्यांवरही विश्वास ठेवला नाही.

14     नंतर अकरा जण जेवत बसले असता येशू त्यांना प्रगट झाला. त्याने शिष्यांच्या अविश्वासाबद्दल आणि त्यांच्या अंत:करणाच्या कठोरतेबद्दल त्यांना समज दिली. कारण ज्यांनी त्याला उठल्यावर पाहिले होते त्यांच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला नाही.

15     तो त्यांना म्हणाला, ‘संपूर्ण जगात जा आणि सर्व सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा.’

17     परंतु जो विश्वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही चिन्हे असतील, ते माझ्या नावाने भुते काढतील, ते नव्या नव्या भाषा बोलतील.

18     ते आपल्या हातांनी साप उचलतील आणि ते कोणतेही विष पितील तेव्हा ते त्यांना बाधणार नाही. ते आजाऱ्यांवर हात ठेवतील आणि ते बरे होतील.’

19     मग प्रभु येशू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानंतर तो स्वर्गात घेतला गेला आणि देवाच्या उजव्या बाजूस जाऊन बसला.

20     शिष्य बाहेर गेले आणि त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी सुर्वार्तेची घोषणा केली. प्रभुने त्यांच्याबरोबर कार्य केले, व त्याने वचनाबरोबर असणाऱ्या चिन्हांनी त्याची खात्री केली.

6. Mark 16 : 9-15, 17-20

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

10     And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

11     And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

12     After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

13     And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19     So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20     And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 76 : 18-21

दु: ख, पाप, मरणार्या विश्वास असत्य आहेत. जेव्हा दैवी विज्ञान सर्वव्यापी समजले जाते तेव्हा त्यांचा मनुष्यावर काहीच अधिकार राहणार नाही कारण मनुष्य अमर आहे आणि दैवी अधिकाराने जगतो.

1. 76 : 18-21

Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When divine Science is universally understood, they will have no power over man, for man is immortal and lives by divine authority.

2. 487 : 27-29

जीवन म्हणजे देव, आत्मा आहे हे समजून घेतल्यामुळे, जीवनातील निर्जीव वास्तवावर, विश्वासाने आणि अमरत्वावर आपला विश्वास दृढ करुन आपले दिवस वाढवतात.

2. 487 : 27-29

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

3. 428 : 3-6, 30-10

जीवन वास्तविक आहे आणि मृत्यू म्हणजे एक भ्रम आहे. येशूच्या मार्गात आत्म्याच्या गोष्टींचे प्रदर्शन केल्याने भौतिक भावनांच्या अंधुक दृष्टिकोनातून सुसंवाद व अमरत्व प्राप्त होते.

लेखकाने निराशाजनक सेंद्रिय आजार बरे केले आहेत आणि मरणास जीवन व आरोग्यास एकटे जीवन म्हणून समजून घेतले आहे. बहुतेक लोक आणि सार्वकालिक जीवनावर जास्त मात करता येईल यावर विश्वास ठेवणे हे पाप आहे आणि मरण नाही हे समजून घेऊन या आत्म्याच्या इतर गोष्टींनी हे जीवन प्रकाशात आणले पाहिजे. तथापि, नियंत्रणाच्या अधिक सोप्या प्रात्यक्षिकांसह आपण प्रारंभ करणे आवश्यक आहे आणि जितक्या लवकर आपण चांगले प्रारंभ करू. अंतिम प्रात्यक्षिक त्याच्या साध्य करण्यासाठी वेळ घेते. चालत असताना, आम्ही डोळ्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाते. आपण आपल्या पायांकडे पहातो आणि आपण शहाणे असल्यास आपण आध्यात्मिक प्रगतीच्या ओळीत एका टप्प्याच्या पलीकडे पाहतो.

3. 428 : 3-6, 30-10

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality.

The author has healed hopeless organic disease, and raised the dying to life and health through the understanding of God as the only Life. It is a sin to believe that aught can overpower omnipotent and eternal Life, and this Life must be brought to light by the understanding that there is no death, as well as by other graces of Spirit. We must begin, however, with the more simple demonstrations of control, and the sooner we begin the better. The final demonstration takes time for its accomplishment. When walking, we are guided by the eye. We look before our feet, and if we are wise, we look beyond a single step in the line of spiritual advancement.

4. 429 : 31-12

येशू म्हणाला (योहान 8: 51), "जो कोणी माझ्या शिक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही." हे विधान अध्यात्मिक जीवनापुरते मर्यादित नाही तर त्यात अस्तित्वाच्या सर्व घटनांचा समावेश आहे. येशूने हे दाखवून दिले की तो मरण पावलेल्यांना बरे करतो आणि मृतांना उठवितो. मर्त्य मनाने चुकून भाग केले पाहिजे, त्याने आपल्या कृत्यासह स्वत: ला दूर केलेच पाहिजे आणि ख्रिस्त आदर्श असलेले अमर पुरुषत्व दिसून येईल. विश्वासाने त्याच्या सीमा वाढवल्या पाहिजेत आणि पदार्थाऐवजी आत्म्यावर विसंबून त्याचा आधार मजबूत केला पाहिजे. जेव्हा मनुष्य मृत्यूवरचा विश्वास सोडतो, तेव्हा तो देव, जीवन आणि प्रेमाकडे अधिक वेगाने पुढे जाईल. आजारपण आणि मृत्यूवरील विश्वास, अर्थातच पापावर विश्वास असल्यामुळे जीवन आणि आरोग्याची खरी भावना बंद होते. विज्ञानातील या महान वास्तवात मानवजाती कधी जागृत होईल?

4. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

5. 289 : 14-20

ख्रिस्त किंवा सत्य, मृत्यूवर मात करुन अजूनही मात करत आहे ही सत्यता "भयानक राजा" असल्याचे सिद्ध करते, परंतु ते जीवनातील अध्यात्मिक पुराव्यांसह सत्याचा नाश करणारा एक नश्वर विश्वास किंवा चूक आहे; आणि हे दर्शविते की इंद्रियांना मृत्यू असल्याचे दिसून येते ते फक्त एक नश्वर भ्रम आहे, कारण वास्तविक मनुष्य आणि वास्तविक विश्वासाठी मृत्यू-प्रक्रिया नाही.

5. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

6. 24 : 27-31

वधस्तंभाची कार्यक्षमता मानवजातीसाठी दाखवलेल्या व्यावहारिक स्नेह आणि चांगुलपणामध्ये आहे. सत्य माणसांमध्ये वास्तव्य होते; परंतु जेव्हा त्यांनी पाहिले की त्यांच्या स्वामीने थडग्यावर विजय मिळविला आहे, तोपर्यंत त्याचे स्वतःचे शिष्य असा प्रसंग शक्य होऊ शकले नाहीत.

6. 24 : 27-31

The efficacy of the crucifixion lay in the practical affection and goodness it demonstrated for mankind. The truth had been lived among men; but until they saw that it enabled their Master to triumph over the grave, his own disciples could not admit such an event to be possible.

7. 42 : 5-8, 15-2

मृत्यूवरील सार्वभौमिक श्रद्धाचा काही फायदा नाही. हे जीवन किंवा सत्य प्रकट करू शकत नाही. मृत्यू एक नश्वर स्वप्न आहे, जे अंधारात येते आणि प्रकाशासह अदृश्य होतो.

देवाच्या सामर्थ्याच्या महान प्रात्यक्षकाचे पुनरुत्थान हे त्याच्या शरीरावर आणि वस्तूंवरच्या त्याच्या अंतिम विजयाचा पुरावा होता आणि त्याने दैवी विज्ञानाचा पूर्ण पुरावा दिला - मनुष्यांचा इतका महत्त्वपूर्ण पुरावा. माणसाचे अस्तित्व किंवा मन देवापासून विभक्त आहे असा विश्वास मरणार आहे. ही त्रुटी येशू दैवी विज्ञानाने भेटला आणि त्याने काहीच सिद्ध केले नाही. कारण देवाने आपल्या अभिषिक्त, चमत्कार, पाप, आजारपण आणि मृत्यू यांना दिलेली अद्भुत वैभव यामुळे येशूला कोणतीही दहशत नव्हती. माणसांना ते शरीर ठार मारले आहे असे समजू द्या! त्यानंतर तो त्यांना न बदललेला दर्शवितो. ख्रिस्ताच्या विज्ञानात असे दर्शविले जाते की खरा माणूस देवाद्वारे राज्य करतो - चांगल्याद्वारे, वाईट नाही - आणि म्हणून तो नश्वर नाही तर अमर आहे. येशूने आपल्या शिष्यांना या पुराव्याचे विज्ञान शिकवले होते. "त्यांच्यावर अद्याप बिनबुडाची चाचणी घेण्यास त्यांना सक्षम करण्यासाठी तो येथे होता," जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो, मी करेन तो कामेही करील. " त्यांनी त्याच्या जीवन-सिद्धांताबद्दल त्रुटी समजून, आजारी लोकांना बरे करणे आणि मृतांना उठविणे या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत, जसे की त्याच्या शारीरिकरित्या गेल्यानंतर त्यांना हे समजले होते.

7. 42 : 5-8, 15-2

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

The resurrection of the great demonstrator of God's power was the proof of his final triumph over body and matter, and gave full evidence of divine Science, — evidence so important to mortals. The belief that man has existence or mind separate from God is a dying error. This error Jesus met with divine Science and proved its nothingness. Because of the wondrous glory which God bestowed on His anointed, temptation, sin, sickness, and death had no terror for Jesus. Let men think they had killed the body! Afterwards he would show it to them unchanged. This demonstrates that in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal. Jesus had taught his disciples the Science of this proof. He was here to enable them to test his still uncomprehended saying, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." They must understand more fully his Life-principle by casting out error, healing the sick, and raising the dead, even as they did understand it after his bodily departure.

8. 43 : 32-19

प्रेमाने द्वेषावर विजय मिळविला पाहिजे. सत्य आणि आयुष्याने चुकून आणि मृत्यूवरील विजयावर शिक्कामोर्तब केले पाहिजे, काटेरी किरीट बाजूला ठेवण्यापूर्वी, “योग्य, चांगले व विश्वासू सेवक” आणि आत्म्याचे वर्चस्व दर्शविण्यापूर्वी, त्याचे अनुसरण करा.

थडग्याच्या एकाकी बागेने येशूला त्याच्या शत्रूंपासून आश्रय दिला, जिथे असण्याची मोठी समस्या सोडविली जाऊ शकते. थडग्यात त्याच्या तीन दिवसांच्या कामामुळे वेळेवर अनंत काळाचा शिक्का बसला. त्याने जीवन निर्जीव आणि प्रेम द्वेषाचे मास्टर असल्याचे सिद्ध केले. तो ख्रिश्चन सायन्स, मॅटर ओव्हर मॅटर अॅट मॅटर पॉवर, मेडिसिन, सर्जरी आणि हायजीन या सर्व दाव्यांच्या आधारे त्याला भेटला आणि मास्टर झाला.

त्याने दाह कमी करण्यासाठी कोणतीही औषधे घेतली नाहीत. तो वाया गेलेल्या उर्जा परत करण्यासाठी अन्न किंवा शुद्ध हवेवर अवलंबून नव्हता. फाटलेल्या तळवे बरे करणे आणि जखमेची बाजू व लेसरेटेड पाय बांधणे यासाठी त्याला शल्यचिकित्सकांची आवश्यकता नव्हती, जेणेकरून त्या हाताचा उपयोग ते रुमाल व वळविण्याच्या चादरीसाठी करू शकतील आणि यासाठी की त्याने आपले पाय पूर्वीसारखे काम करावे.

8. 43 : 32-19

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

The lonely precincts of the tomb gave Jesus a refuge from his foes, a place in which to solve the great problem of being. His three days' work in the sepulchre set the seal of eternity on time. He proved Life to be deathless and Love to be the master of hate. He met and mastered on the basis of Christian Science, the power of Mind over matter, all the claims of medicine, surgery, and hygiene.

He took no drugs to allay inflammation. He did not depend upon food or pure air to resuscitate wasted energies. He did not require the skill of a surgeon to heal the torn palms and bind up the wounded side and lacerated feet, that he might use those hands to remove the napkin and winding-sheet, and that he might employ his feet as before.

9. 44 : 28-5

येशू थडग्यात लपला असतानाच येशू मरण पावला असे त्याच्या शिष्यांनी मानले. तो जिवंत होता तेव्हा अरुंद थडग्यामध्ये आत्म्याचे सामर्थ्य सिद्ध करतो की त्याने नश्वर, भौतिक जाणीव पाळण्यास समर्थ आहे. वाटेत दगडी पाट्या असलेल्या भिंती होत्या आणि गुहेच्या तोंडातून एक मोठा दगड लोटला पाहिजे; परंतु येशूने प्रत्येक भौतिक अडथळा जिंकला, पदार्थाच्या सर्व नियमांवर विजय मिळविला आणि आपल्या उदास विश्रांतीच्या जागेवरुन निघून गेला. हा उदंड विजय म्हणजे सार्वकालिक विजय आहे.

9. 44 : 28-5

His disciples believed Jesus to be dead while he was hidden in the sepulchre, whereas he was alive, demonstrating within the narrow tomb the power of Spirit to overrule mortal, material sense. There were rock-ribbed walls in the way, and a great stone must be rolled from the cave's mouth; but Jesus vanquished every material obstacle, overcame every law of matter, and stepped forth from his gloomy resting-place, crowned with the glory of a sublime success, an everlasting victory.

10. 45 : 16-21

देवाला गौरव आणि संघर्ष करणा !्या अंतःकरणास शांती असो! ख्रिस्ताने मानवी आशा आणि विश्वासाच्या दारापासून हा दगड काढून टाकला आहे, आणि देवाचे जीवनाचे प्रकटीकरण आणि प्रदर्शन यांच्याद्वारे, मनुष्याच्या अध्यात्मिक कल्पना आणि त्याच्या दैवी सिद्धांताच्या प्रेमाद्वारे ते शक्य झाले.

10. 45 : 16-21

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

11. 31: 17-22 (पासून .)

त्याच्या मौल्यवान आज्ञांचे पालन करणे - आम्ही हे कबूल करतो त्याप्रमाणं त्याच्या निदर्शनास आल्यावर आम्ही त्याच्या कपचा प्याला घेतला, आपली भाकर खाल्ली व पवित्रतेने बाप्तिस्मा केला; आणि शेवटी आपण त्याच्याबरोबर खाली बसून त्याच्या मृत्यूवर विजय मिळवणा या दैवी तत्त्वाची पूर्ण समजून घेऊ.

11. 31 : 17-22 (to .)

Obeying his precious precepts, — following his demonstration so far as we apprehend it, — we drink of his cup, partake of his bread, are baptized with his purity; and at last we shall rest, sit down with him, in a full understanding of the divine Principle which triumphs over death.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████