रविवारी एप्रिल 30, 2023अनंतकाळची शिक्ष

SubjectEverlasting Punishment

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 32: 2

"परमेश्वर ज्याला निरपराध म्हणतो तो सुखी आहे. जो स्वतचे गुप्त अपराध लपवीत नाही तो सुखी आहे."Golden Text: Psalm 32 : 2

Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 51: 1-3, 10-13


1     देवा, माझ्यावर दया कर, तुझ्या अतिशय प्रेमळ दयाळूपणाने आणि तुझ्या कृपेने माझी पापे पुसून टाक.

2     देव माझे अपराधीपण खरवडून घालवून टाक. माझी पापे धुऊन टाक, मला पुन्हा स्वच्छ कर.

3     मी पाप केले हे मला माहीत आहे. ती पापे मला नेहमी दिसतात.

10     देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

11     मला दूर लोटू नकोस आणि तुझा पवित्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.

12     मी तुझ्या मदतीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्हा तुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणि तुझ्या आज्ञा पाळणारा कर.

13     पापी लोकांनी कसे राहावे अशी तुझी इच्छा आहे त्याप्रमाणे मी त्यांना शिकवीन. आणि ते तुझ्याकडे परत येतील देवा, मला खुनी समजू नकोस.

Responsive Reading: Psalm 51 : 1-3, 10-13

1.     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2.     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3.     For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11.     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

13.     Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 103: 8-12, 17, 18

8     परमेश्वर सहानुभूतिपूर्ण आणि दयाळू आहे. देव सहनशील आणि प्रेमाचा सागर आहे.

9     परमेश्वर नेहमीच टीका करीत नाही. परमेश्वर आमच्यावर सदैव रागावलेला राहात नाही.

10     आम्ही देवाविरुध्द पाप केले पण त्याने आम्हाला त्या पापाला साजेशी शिक्षा केली नाही.

11     देवाचे त्याच्या भक्तांबद्दलचे प्रेम हे स्वर्ग पृथ्वीव रजितक्या उंचीवर आहे तितके आमच्यावर आहे.

12     आणि देवाने आमची पापे पूर्व आणि पश्चिम एकमेकींपासून जितक्या अंतरावर आहेत तितक्या अंतरावर नेऊन ठेवली.

17     परंतु परमेश्वराने त्याच्या भक्तांवर नेहमीच प्रेम केले आणि तो सदैव त्याच्या भक्तांवर प्रेम करीत राहाणार आहे. देव त्यांच्या मुलांशी आणि मुलांच्या मुलांशीदेखील चांगला वागणार आहे.

18     जे लोक देवाचा करार पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो. जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो.

1. Psalm 103 : 8-12, 17, 18

8     The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

9     He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

10     He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11     For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

12     As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

17     But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children’s children;

18     To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

2. योहान 8: 1-11

1     येशू जैतुनाच्या डोंगरावरनिघून गेला.

2     दुसऱ्या दिवशी सकाळीच येशू परत मंदिरात गेला. सर्व लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणि त्याने लोकांना शिक्षण दिले.

3     नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी एका स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यभिचाराचे पाप करताना पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उभे केले.

4     ते येशूला म्हणाले गुरूजी, जो हिचा नवरा नाही, अशा माणसाशी व्यभिचार करताना ह्या स्त्रीला पकडले.

5     मोशेच्या नियमशस्त्रात अशी आज्ञा दिलेली आहे की, असे कर्म करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला आम्ही धोंडमार करुन जिवे मारले पाहिजे. आम्ही काय करावे असे तुमचे मत आहे?

6     येशूला पेचात पकडावे म्हणून यहूदी लोकांनी हा प्रश्न विचारला होता. काही तरी चुकीचे बोलताना येशूला धरावे अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणजे मग त्यांना येशूवर आरोप ठेवता आला असता. पण येशूने गुडघे टेकले व आपल्या बोटाने जमिनीवर लिहू लागला.

7     हूदी पुढारी येशूला प्रश्न विचारीतच राहिले, म्हणून येशू मान वर करुन त्यांच्याकडे पाहत म्हणाला, ज्याने कधीच पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे आहे काय? निष्पाप मनुष्य या स्त्रीवर पहिला दगड फेकू शकतो.

8     मग येशूने पुन्हा गुडघे टेकले व जमिनीवर लिहू लागला.

9     येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते एक एक करुन निघून जाऊ लागले. जे वयस्कर होते ते अगोदर गेले. मग इतर लोक गेले. येशू एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे राहिला होता. ती त्याच्यासमोर उभी होती.

10     येशूने पुन्हा वर पाहिले आणि तिला विचारले, बाई, ते सर्व लोक निघून गेले आहेत, त्यातील एकानेही तुला दोषी ठरविले नाही काय?

11     त्या स्त्रीने उत्तर दिले. महाराज, मला कोणीही दोषी ठरविले नाही. मग येशू म्हणाला, मग मीही तुझा न्याय करीत नाही. आता तू जाऊ शकतेस, पण परत पाप करु नकोस.

2. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

3. इब्री लोकांस 12: 5 (तिरस्कार)-7, 11

5     ... प्रभूच्या शिस्तीचा अनादर करू नको, आणि जेव्हा तो तुला ताळ्यावर आणतो, तेव्हा तू धीर सोडू नको

6     कारण ज्याच्यावर प्रभु करतो, त्यांना तो शिस्त लावतो आणि ज्यांना तो आपले पुत्र म्हणून स्वीकारतो, त्यांना तो शिक्षा करतो.

7     हा कठीण समय आहे म्हणून शिस्त सहन कर. ते असे दर्शविते की, देव तुम्हांला मुलांसारखी वागणूक देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा आहे ज्याला वडील शिस्त लावीत नाहीत?

11     शिक्षेने शिस्त लावण्याच्या वेळेस कोणतीही शिक्षा चांगली वाटत नाही, तर दु:खाची वाटते पण नंतर ज्या लोकांना शिस्तीचे धडे शिकायला मिळाले आहेत, त्यांना धर्मिकपणाच्या आणि शांतीच्या जीवनाची फळे चाखण्याची संधि मिळते.

3. Hebrews 12 : 5 (despise)-7, 11

5     ... despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:

6     For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

7     If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

11     Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

4. 2 पेत्र 3: 9

9     देव त्याच्या अभिवचनाची परिपूर्ती करण्यासाठी उशीर लावणार नाही. जसे काही लोकांना वाटते,परंतु तो आमच्याशी धीराने वागतो. कारण आपल्यापैकी कोणाचा नाश व्हावा असे त्याला वाटत नाही. वास्तविक सर्वलोकांनी पश्चात्ताप करावा असे त्याला वाटते.

4. II Peter 3 : 9

9     The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

5. रोमकरांस 5: 8 (देव)-10, 17-21

8     परंतु आम्ही पापी असतानाच ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला. त्याद्वारे त्याने दाखवून दिले की, तो आमच्यावर फार प्रेम करतो.

9     तर मग आता आपण ख्रिस्ताच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो आहोत, म्हणून ख्रिस्ताद्वारे देवाच्या रागापासून आपण वाचले जाणार आहोत.

10     आम्ही देवाचे शत्रू असताही त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी समेट केला. त्यामुळे आता आम्ही देवाचे मित्र असल्यामुळे देव आम्हांला त्याच्या पुत्राच्या जीवनाद्वारे रक्षील.

17     एका मनुष्याच्या पापामुळे मरणाने राज्य केले. पण आता काही लोक देवाच्या कृपेची विपुलता आणि देणगी जिच्यामध्ये नीतिमत्व आहे, ते अनुभवतात, ते विशेषेकरुन येशू ख्रिस्ताद्वारे जीवनात राज्य करतील.

18     म्हणून एका पापामुळे सर्व मनुष्यांना शिक्षा झाली तसेच एका नीतिमत्वाच्या कृत्याने सर्व लोकांना अनंतकालचे जीवन देणारे नीतिमत्व मिळाले.

19     यास्तव आदामाच्या आज्ञाभंगामुळे पुष्कळांना पापी ठरविण्यात आले, त्याचप्रमाणे ख्रिस्ताच्या आज्ञापालनाने पुष्कळांना नीतिमान ठरविण्यात येईल.

20     पापे वाढवण्यासाठी म्हणून नियमशास्त्राचा प्रवेश झाला. परंतु जेथे पाप वाढले तेथे देवाची कृपाही विपुल झाली.

21     अशासाठी की, जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य केले, त्याच रीतीने देवाची कृपाही, नीतिमत्वाने आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे अनंतकाळच्या जीवनसाठी राज्य करील.

5. Romans 5 : 8 (God)-10, 17-21

8     God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

9     Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.

10     For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

17     For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.

18     Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

19     For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

20     Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:

21     That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.

6. रोमकरांस 6 : 12-14, 16-18, 21, 22

12     यासाठी की तुम्ही पापाच्या वाईट वासना पाळाव्यात म्हणून पापाने तुमच्यावर राज्य करु नये.

13     आणि अनीतिची साधने व्हावीत म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराचे अवयव पापाच्या स्वाधीन करु नका. त्याऐवाजी तुम्ही जे मरणातून उठविलेले लोक व जे आता जिवंत आहात ते आपणांला देवाच्या स्वाधीन करा. आपल्या शरीराचे अवयव नीतीची साधने व्हावीत म्हणून देवाच्या स्वाधीन करा.

14     पाप तुम्हांवर राज्य करणार नाही. कारण तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही तर देवाच्या कृपेच्या अधीन आहात.

16     खात्रीने नाही. तुम्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तुम्ही स्वत:ला आज्ञापालना करता एखाद्याच्या स्वाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. तुम्ही पापांत चालू शकता किंवा देवाची आज्ञा पाळू शकता. पापांमुळे आध्यात्मिक मरण येते. पण देवाची आज्ञा पाळल्याने तुम्हांला नीतिमत्व मिळते.

17     पूर्वी तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाप तुम्हांला काबूत ठेवीत होते. पण देवाचे उपकार मानू या की, ज्या गोष्टी तुम्हांला शिकविल्या गेल्या त्या तुम्ही पूर्णपणे पाळल्या.

18     तुम्हांला पापांपासून मुक्त केले गेले. आणि नीतिमत्वाचे गुलाम करण्यात आले.

21     आणि त्यावेळेला तुम्हांला काय फळ मिळाले, त्या गोष्टीची तुम्हांला आता लाज वाटते, ज्याचा शेवट मरण आहे.

22     परंतु आता तुम्हांला पापापासून मुक्त करुन देवाचे गुलाम केले आहे. देवाच्या सेवेसाठी तुमचे फळ तुम्हांला मिळाले आहे व त्याचा शेवटचा परिणाम म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे.

6. Romans 6 : 12-14, 16-18, 21, 22

12     Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.

13     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

16     Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?

17     But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.

18     Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.

21     What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

22     But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 201 : 1-3, 7 (आम्ही)-12, 17-5

आतापर्यंत उपदेश केलेला सर्वोत्तम उपदेश म्हणजे सत्याचा सराव केला जातो आणि पाप, आजार आणि मृत्यू यांचा नाश करून दाखवला जातो.

आम्ही खोट्या पायावर सुरक्षितपणे उभारू शकत नाही. सत्य एक नवीन प्राणी बनवते, ज्यामध्ये जुन्या गोष्टी निघून जातात आणि "सर्व गोष्टी नवीन होतात." आकांक्षा, स्वार्थ, खोटी भूक, द्वेष, भय, सर्व कामुकता, अध्यात्माकडे झुकणे, आणि असण्याचे अतिप्रचंडपणा देवाच्या बाजूने आहे, चांगले.

नश्वर मनातून त्रुटी काढण्याचा मार्ग म्हणजे प्रेमाच्या ओहोटीतून सत्यात ओतणे. ख्रिश्चन परिपूर्णता इतर कोणत्याही आधारावर जिंकली जात नाही.

अपवित्रतेवर पावित्र्य कलम करणे, पाप सोडले नाही तर माफ केले जाऊ शकते असे समजणे, भुके काढणे आणि उंट गिळण्यासारखे मूर्खपणाचे आहे.

देव आणि मनुष्य यांच्यात जी वैज्ञानिक एकता आहे ती जीवन व्यवहारात निर्माण केली पाहिजे आणि ईश्वराची इच्छा सर्वत्र पूर्ण झाली पाहिजे.

1. 201 : 1-3, 7 (We)-12, 17-5

The best sermon ever preached is Truth practised and demonstrated by the destruction of sin, sickness, and death.

We cannot build safely on false foundations. Truth makes a new creature, in whom old things pass away and "all things are become new." Passions, selfishness, false appetites, hatred, fear, all sensuality, yield to spirituality, and the superabundance of being is on the side of God, good.

The way to extract error from mortal mind is to pour in truth through flood-tides of Love. Christian perfection is won on no other basis.

Grafting holiness upon unholiness, supposing that sin can be forgiven when it is not forsaken, is as foolish as straining out gnats and swallowing camels.

The scientific unity which exists between God and man must be wrought out in life-practice, and God's will must be universally done.

2. 497 : 9 (आम्ही)-12

पापाच्या नाशात देवाची पापाची क्षमा आणि वाईटाला अवास्तव म्हणून बाहेर काढणारी आध्यात्मिक समज आम्ही मान्य करतो. परंतु पापावरील विश्वास जोपर्यंत विश्वास टिकतो तोपर्यंत शिक्षा दिली जाते.

2. 497 : 9 (We)-12

We acknowledge God's forgiveness of sin in the destruction of sin and the spiritual understanding that casts out evil as unreal. But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

3. 356 : 19-27

पाप, आजारपण आणि मृत्यू निर्माण करण्यास देव जितका अक्षम आहे तितकाच तो या चुका अनुभवण्यासही असमर्थ आहे. मग त्याला या त्रिसूत्रीच्या अधीन असलेल्या मनुष्याला निर्माण करणे कसे शक्य आहे, - जो मनुष्य दैवी प्रतिरूपाने बनविला गेला आहे?

देव स्वतःपासून, आत्म्यापासून भौतिक मनुष्य निर्माण करतो का? चांगल्यापासून वाईट पुढे जाते का? दैवी प्रेम मनुष्याला पाप करण्यास प्रवृत्त करून, आणि नंतर त्याची शिक्षा देऊन मानवतेची फसवणूक करते का?

3. 356 : 19-27

God is as incapable of producing sin, sickness, and death as He is of experiencing these errors. How then is it possible for Him to create man subject to this triad of errors, — man who is made in the divine likeness?

Does God create a material man out of Himself, Spirit? Does evil proceed from good? Does divine Love commit a fraud on humanity by making man inclined to sin, and then punishing him for it?

4. 357 : 1-5

सामान्य न्यायामध्ये, आपण हे मान्य केले पाहिजे की देवाने मनुष्याला जे करण्यास सक्षम बनवले आहे त्याबद्दल देव मनुष्याला शिक्षा करणार नाही, आणि मनुष्य हे करेल हे त्याला सुरवातीपासूनच माहीत होते. देव "वाईट पाहण्यापेक्षा शुद्ध डोळ्यांचा" आहे.

4. 357 : 1-5

In common justice, we must admit that God will not punish man for doing what He created man capable of doing, and knew from the outset that man would do. God is "of purer eyes than to behold evil."

5. 537 : 14 (त्रुटी)-15

त्रुटी स्वतःला सुसंवादातून वगळते. पाप ही स्वतःची शिक्षा आहे.

5. 537 : 14 (Error)-15

Error excludes itself from harmony. Sin is its own punishment.

6. 188 : 4-10

पापाचा विश्वास, जो सामर्थ्य आणि प्रभावाने भयंकर वाढला आहे, ही सुरुवातीला एक नकळत चूक आहे, - हेतू नसलेला भ्रूण विचार; पण नंतर, ते तथाकथित माणसावर नियंत्रण ठेवते. उत्कटता, भ्रष्ट भूक, अप्रामाणिकपणा, मत्सर, द्वेष आणि सूड कृतीत वाढतात, केवळ लज्जा आणि दु:खापासून ते शेवटच्या शिक्षेपर्यंत जातात.

6. 188 : 4-10

The belief of sin, which has grown terrible in strength and influence, is an unconscious error in the beginning, — an embryonic thought without motive; but afterwards it governs the so-called man. Passion, depraved appetites, dishonesty, envy, hatred, revenge ripen into action, only to pass from shame and woe to their final punishment.

7. 5 : 3-21

चुकीचे दु:ख हे सुधारणेचे एक पाऊल आणि सर्वात सोपा पाऊल आहे. शहाणपणासाठी आवश्यक असलेली पुढची आणि मोठी पायरी म्हणजे आपल्या प्रामाणिकपणाची चाचणी, म्हणजेच सुधारणा. यासाठी आपण परिस्थितीच्या तणावाखाली आहोत. प्रलोभन आपल्याला अपराधाची पुनरावृत्ती करण्यास प्रवृत्त करते आणि जे केले जाते त्या बदल्यात दुःख येते. तर असे होईल, जोपर्यंत आपण हे शिकत नाही की न्यायाच्या कायद्यात कोणतीही सवलत नाही आणि आपण "सर्वात जास्त रक्कम" भरली पाहिजे. तुम्ही जे माप मारता ते "तुम्हाला पुन्हा मोजले जाईल," आणि ते पूर्ण होईल "आणि वाहते."

संत आणि पापी यांना त्यांचा पूर्ण पुरस्कार मिळतो, परंतु या जगात नेहमीच नाही. ख्रिस्ताच्या अनुयायांनी त्याचा प्याला प्याला. कृतघ्नता आणि छळ यांनी ते काठोकाठ भरले; परंतु देव त्याच्या प्रेमाची संपत्ती समजूतदारपणा आणि आपुलकीमध्ये ओततो आणि आपल्या दिवसानुसार आपल्याला शक्ती देतो. पापी "हिरव्या खाडीच्या झाडासारखे" भरभराट करतात; परंतु, दूरवर पाहताना, स्तोत्रकर्त्याला त्यांचा शेवट दिसत होता, - दुःखातून पापाचा नाश.

7. 5 : 3-21

Sorrow for wrong-doing is but one step towards reform and the very easiest step. The next and great step required by wisdom is the test of our sincerity, — namely, reformation. To this end we are placed under the stress of circumstances. Temptation bids us repeat the offence, and woe comes in return for what is done. So it will ever be, till we learn that there is no discount in the law of justice and that we must pay "the uttermost farthing." The measure ye mete "shall be measured to you again," and it will be full "and running over."

Saints and sinners get their full award, but not always in this world. The followers of Christ drank his cup. Ingratitude and persecution filled it to the brim; but God pours the riches of His love into the understanding and affections, giving us strength according to our day. Sinners flourish "like a green bay tree;" but, looking farther, the Psalmist could see their end, — the destruction of sin through suffering.

8. 19 : 26-28

त्याच्या आज्ञा मोडून जगत असल्यास, देव चांगला असला तरी आपल्याला सुरक्षितता वाटू नये.

8. 19 : 26-28

If living in disobedience to Him, we ought to feel no security, although God is good.

9. 196 : 6-10

या स्वप्नाला कायमस्वरूपी ठेवणाऱ्या खोट्या सुखांपेक्षा नश्वर मनाला त्याच्या दैहिक स्वप्नातून जागृत करणारे दुःख चांगले. केवळ पापामुळेच मृत्यू येतो, कारण पाप हाच विनाशाचा घटक आहे.

9. 196 : 6-10

Better the suffering which awakens mortal mind from its fleshly dream, than the false pleasures which tend to perpetuate this dream. Sin alone brings death, for sin is the only element of destruction.

10. 10 : 31-4

तुम्ही शहाणपणाला दयाळू होण्यासाठी आणि पापाची शिक्षा न देण्यास विचारता का? मग "तुम्ही चुकून विचारा." शिक्षेशिवाय पाप वाढेल. येशूच्या प्रार्थनेने, "आमची कर्जे माफ करा," क्षमा करण्याच्या अटी देखील निर्दिष्ट केल्या आहेत. व्यभिचारी स्त्रीला क्षमा करताना तो म्हणाला, "जा, आणि यापुढे पाप करू नकोस."

10. 10 : 31-4

Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then "ye ask amiss." Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

11. 35 : 30 ()-9

प्रेमाची रचना पापी सुधारणे आहे. जर येथे पाप्याला दिलेली शिक्षा त्याला सुधारण्यासाठी अपुरी असेल तर, पाप्यासाठी चांगल्या माणसाचा स्वर्ग नरक असेल. ज्यांना अनुभवाने शुद्धता आणि स्नेह कळत नाही, ते सत्य आणि प्रेमाच्या धन्य सहवासात फक्त दुसर्‍या क्षेत्रात अनुवाद करून आनंद मिळवू शकत नाहीत. दैवी विज्ञान पापाचे प्रेम शांत करण्यासाठी, मृत्यूपूर्वी किंवा नंतर, पुरेशा दुःखाची आवश्यकता प्रकट करते. पापामुळे होणारा दंड माफ करणे, सत्याने चूक क्षमा करणे होय. शिक्षेपासून सुटका हे देवाच्या शासनाच्या अनुषंगाने नाही, कारण न्याय ही दयेची दासी आहे.

11. 35 : 30 (The)-9

The design of Love is to reform the sinner. If the sinner's punishment here has been insufficient to reform him, the good man's heaven would be a hell to the sinner. They, who know not purity and affection by experience, can never find bliss in the blessed company of Truth and Love simply through translation into another sphere. Divine Science reveals the necessity of sufficient suffering, either before or after death, to quench the love of sin. To remit the penalty due for sin, would be for Truth to pardon error. Escape from punishment is not in accordance with God's government, since justice is the handmaid of mercy.

12. 6 : 3 (दिव्य)-5

दैवी प्रेम माणसाला सुधारते आणि नियंत्रित करते. पुरुष क्षमा करू शकतात, परंतु हे दैवी तत्व केवळ पापी सुधारते.

12. 6 : 3 (Divine)-5

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner.

13. 95 : 32-5

माणुसकी पापाच्या भावनेतून हळूहळू आध्यात्मिक समजूतदारपणाकडे जाते; सर्व गोष्टी शिकण्याची इच्छा नसल्यामुळे ख्रिस्ती धर्मजगताला साखळदंडांनी बांधले जाते.

प्रेम शेवटी सुसंवादाची वेळ चिन्हांकित करेल, आणि अध्यात्मीकरण अनुसरण करेल, कारण प्रेम हा आत्मा आहे.

13. 95 : 32-5

Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

Love will finally mark the hour of harmony, and spiritualization will follow, for Love is Spirit.

14. 98 : 31-11

ज्या मार्गाने अमरत्व आणि जीवन शिकले जाते ते चर्चवादी नसून ख्रिश्चन आहे, मानवी नाही तर दैवी आहे, भौतिक नाही तर आधिभौतिक नाही, भौतिक नाही तर वैज्ञानिकदृष्ट्या आध्यात्मिक आहे. मानवी तत्वज्ञान, नैतिकता आणि अंधश्रद्धा हे कोणतेही प्रात्यक्षिक दैवी तत्व देऊ शकत नाहीत ज्याद्वारे मनुष्य पापापासून वाचू शकतात; तरीही पापापासून सुटणे, बायबलची मागणी आहे. प्रेषित म्हणतो, "भीतीने आणि थरथर कापत तुमचे स्वतःचे तारण करा," आणि तो लगेच जोडतो: "कारण तो देवच आहे जो तुमच्यामध्ये त्याच्या चांगल्या इच्छेसाठी आणि इच्छेसाठी कार्य करतो" (फिलिप्पै 2: 12, 13). सत्याने राज्याची किल्ली दिली आहे आणि या किल्लीने ख्रिश्चन विज्ञानाने मानवी समजुतीचे दरवाजे उघडले आहेत.

14. 98 : 31-11

The way through which immortality and life are learned is not ecclesiastical but Christian, not human but divine, not physical but metaphysical, not material but scientifically spiritual. Human philosophy, ethics, and superstition afford no demonstrable divine Principle by which mortals can escape from sin; yet to escape from sin, is what the Bible demands. "Work out your own salvation with fear and trembling," says the apostle, and he straightway adds: "for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure" (Philippians ii. 12, 13). Truth has furnished the key to the kingdom, and with this key Christian Science has opened the door of the human understanding.

15. 99 : 23-29

खर्‍या अध्यात्माचे शांत, मजबूत प्रवाह, ज्याचे प्रकटीकरण आरोग्य, शुद्धता आणि आत्मदहन आहे, मानवी अनुभवाला अधिक सखोल बनवायला हवे, जोपर्यंत भौतिक अस्तित्वाच्या समजुतींना टक्कल पडलेले दिसत नाही आणि पाप, रोग आणि मृत्यू देतात. दैवी आत्म्याच्या वैज्ञानिक प्रदर्शनासाठी आणि देवाच्या आध्यात्मिक, परिपूर्ण मनुष्यासाठी चिरंतन स्थान.

15. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████