रविवारी एप्रिल 3, 2022अवास्तव

SubjectUnreality

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: गलतीकरांस 3 : 3

"तुम्ही इतके मूर्ख आहात का की, जे जीवन तुम्ही आत्म्यात सुरु केले ते आता देहाने पूर्ण करीत आहात?"Golden Text: Galatians 3 : 3

Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: गलतीकरांस 3: 1 • 1 करिंथकरांस 3: 16, 18 • 2 करिंथकरांस 4: 18 • 2 पतरस 1: 16, 19


1     ज्या तुमच्या डोळ्यांसमोर येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खिळलेले जाहीर रितीने तुम्हांला वर्णन करुनसांगितले होते त्या तुम्हांला कोणी भुरळ घातली आहे?

16     तुम्ही देवाचे मंदिर आहात आणि देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये राहतो हे तुम्हांला माहीत नाही काय?

18     कोणीही स्वत:ला फसवू नये. जर कोणी स्वत:ला या जगाच्या दृष्टिकोणानुसार शहाणा समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी होण्यासाठी मूर्ख व्हावे.

18     म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरुपात दिसत नाहीत तिकडे आमचे डोळे लावीत नाही पण जे दिसत नाही, पण अविनाशी आहे त्याकडे डोळे लावतो. कारण जे दिसते ते क्षणिक आहे, पण जे दिसत नाही, ते अनंतकालीक आहे.

16     कारण तेव्हा अक्क भाखडकथांवर आम्ही राहिलो नाही.

19     आम्ही संदेष्ट्यांचे भविष्यवचन अती विश्वासनीय असे समजून त्यास मान देतो. त्याकडे लक्ष देऊन तुम्ही फार चांगलेकरता, कारण अगदी अंधारात प्रकाशणाऱ्या दीपाप्रमाणे ते दिसते म्हणून दिवस उजाडून प्रभात तारा तुमच्या अंत:करणातप्रकाशेपर्यंत तुम्ही त्याकडे ध्यान देऊन पाहाल तर चांगले होईल.

Responsive Reading: Galatians 3 : 1I Corinthians 3 : 16, 18II Corinthians 4 : 18II Peter 1 : 16, 19

1.     Who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?

16.     Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

18.     Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

18.     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

16.     For we have not followed cunningly devised fables.

19.     We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts.धडा उपदेशबायबल पासून


1. उत्पत्ति 1: 1, 26 (ला :), 27, 31 (ला 1st.)

1     देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.

26     मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.

1. Genesis 1 : 1, 26 (to :), 27, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. उत्पत्ति 2: 6, 7

6     पृथ्वीवरुन धुके वर जात असे व त्याने सर्व जमिनीवर पाणी शिपंडले व पसरले जात असे.

7     नंतर परमेश्वर देवाने जामिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला आणि मनुष्य जीवधारी म्हणजे जीवंत प्राणी झाला.

2. Genesis 2 : 6, 7

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

3. उत्पत्ति 6: 1, 5 (देव)

1     पृथ्वीवरील मनुष्यांची संख्या वाढतच राहिली आणि त्यांना मुली झाल्या;

5     परमेश्वराने पाहिले की पृथ्वीवरील लोक दुष्ट आहेत; त्यांचे विचार नेहमी वाईट असतात.

3. Genesis 6 : 1, 5 (God)

1     And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,

5     God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

4. रोमकरांस 1: 13 (ला 2nd,), 16 (ला ;), 18-23, 25 (ला 1st.)

13     बंधूनो, पुष्कळ वेळा तुम्हांला भेट देण्याची मला इच्छा झाली.

16     मला सुवार्तेची लाज वाटत नाही. कारण देवाचे सामर्थ्य जो कोणी विश्वास ठेवतो त्या सर्वासाठी तारण आहे. प्रथम यहूद्याकारिता आणि नंतर ग्रीकांसाठी.

18     लोकांनी केलेल्या प्रत्येक अनितीच्या कृत्यांमुळे व जे आपल्या अनीतीने सत्य दाबून ठेवतात, त्यांच्यामुळे स्वर्गातून देवाचा क्रोध प्रगट होतो.

19     हे असे होत आहे कारण देवाविषयीचे ज्ञान त्यांच्यात दिसून येते व देवाने ते त्यांना दाखवून दिले आहे.

20     जगाच्या निर्मितीपासून देवाचे अदृश्य गुण, त्याचे सनातन सामर्थ्य व त्याचे देवपण हे देवाने ज्या गोष्टी निर्माण केल्या त्यावरुन प्रगट होतात. आणि जर तुम्हांला हे कळत नाही, तर ह्याचे तुम्हांला कसलेच समर्थन करता येणार नाही.

21     कारण जरी त्यांना देव माहीत होता तरी त्यांनी देव म्हणून त्याचा आदर केला नाही, किंवा त्याचे आभार मानले नाहीत, उलट ते आपल्या विचारात निष्फळ झाले आणि मूर्ख अंत;करणे अंधकारमय झाली.

22     जरी गर्वाने त्यांनी स्वत:ला शहाणे समजले तरी ते मूर्ख ठरले.

23     आणि अविनाशी देवाचे गौरव याची मर्त्य मानव, पक्षी, चार पायाचे प्राणी, सरपटणारे प्राणी यांच्यासारख्या दिसणाऱ्या प्रतिमांशी अदलाबदल केली.

25     त्यांनी देवाच्या खरेपणाशी लबाडीची अदलाबदल केली व निर्माणकर्त्याऐवजी जे निर्मिलेले त्याची उपासना केली. निर्माणकर्ता सर्वकाळ धन्यवादित आहे. आमेन.

4. Romans 1 : 13 (to 2nd ,), 16 (to ;), 18-23, 25 (to 1st .)

13     Now I would not have you ignorant, brethren,

16     For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth;

18     For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteous-ness of men, who hold the truth in unrighteousness;

19     Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.

20     For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

21     Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.

22     Professing themselves to be wise, they became fools,

23     And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.

25     Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever.

5. 1 योहान 2: 24, 26, 27

24     तुमच्या बाबतीत जे तुम्ही सुरुवातीपासून ऐकले आहे, त्यामध्येच राहा, सुरुवातीपासून जे तुम्ही ऐकले त्यात जर तुम्हीराहाल, तर तुम्ही पुत्रामध्ये व पित्यामध्ये राहाल.

26     जे तुम्हाला फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्याविषयी मी तुम्हांला या गोष्टी लिहीत आहे.

27     पण तुमच्याबाबतीत म्हटले तर, ज्या (पवित्र व्यक्तीकडून) तुम्हांला अभिषेक करण्यात आला तो तुमच्यामध्ये राहतो.म्हणून दुसऱ्रा़ कोणी तुम्हांला शिकवावे याची गरज नाही. त्याऐवजी ज्या आत्म्यासह तुमचा अभिषेक (पवित्र व्यक्तीकडून)झाला या सर्व गोष्टीविषयी तो तुम्हांला शिकवितो आणि लक्षात ठेवा की, तो खरा आहे आणि खोटा मुळीच नाही. जसे त्यानेतुम्हाला जे करण्यास शिकविले आहे तसे तुम्ही ख्रिस्तामध्ये राहा.

5. I John 2 : 24, 26, 27

24     Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

26     These things have I written unto you concerning them that seduce you.

27     But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

6. मार्क 1: 14 (येशू), 15, 29-32, 39-42

14     यानंतर, योहानाला तुरुंगात टाकण्यात आले. येशू गालीलास गेला व देवाकडून आलेली सुवार्ता त्याने सांगितली.

15     येशू म्हणाला, आता योग्य वेळ आली आहे. देवाचे राज्य जवळ आले आहे. पश्चात्ताप करा आणि सुवार्तेवर विश्वास ठेवा.

29     येशू व त्याच्या शिष्यांनी सभास्थान सोडले आणि लागलीच ते योहान व याकोब यांच्याबरोबर शिमोन व अंद्रिया यांच्या घरी गेले.

30     शिमोनाची सासू तापाने बिछान्यावर पडली होती. तेव्हा त्यांनी ताबडतोब येशूला तिच्याविषयी सांगिताले.

31     तो तिच्याकडे गेला आणि तिला हाताला धरून त्याने उठविले. आणि तिचा ताप निघून गेला व ती त्याची सेवा करू लागली.

32     संध्याकाळ झाली आणि सूर्य अस्ताला गेल्यावर त्यांनी सर्व आजारी लोकांस आणि भुतांनी पछाडलेल्या लोकांस त्याच्याकडे आणले.

39     मग तो सर्व गालीलातून, त्यांच्या सभास्थातून उपदेश करीत आणि भुते काढीत फिरला.

40     एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला व त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याने स्वत:ला बरे करण्याची विनंति केली. तो येशूला म्हणाला, जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामर्थ आहे.

41     येशूला त्याची दया आली. मग त्याने हात लांब केला आणि त्याला स्पर्श केला व त्याला म्हणाला, मला तुला बरे करावयाचे आहे. तुझा कुष्टरोग बरा होवो.

42     आणि लगेच त्याचे कुष्ठ गेले व तो शूद्ध झाला.

6. Mark 1 : 14 (Jesus), 15, 29-32, 39-42

14     Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

15     And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

29     And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

30     But Simon’s wife’s mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.

31     And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

32     And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

39     And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

40     And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

41     And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

42     And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

7. लूक 9: 38-44 (ला :), 55 (तू)

38     आणि त्याचवेळी जमावातील एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हणाला, गुरुजी, मी तुम्हांला विनंति करतो, माझ्या मुलाकडे पाहा, कारण तो माझा एकुलता एक मुलगा आहे.

39     एकाएकी त्याला अशुद्ध आत्मा धरतो व तो अचानक किंचाळतो, आणि तो त्याला झटके देईपर्यंत पिळतो, त्यामुळे त्याच्या तोंडाला फेस येतो, तो त्याला सोडीत नाही व त्याला गलितगात्र करतो.

40     मी तुमच्या शिष्यांना तो अशुद्ध आत्मा काढण्याची विनंति केली, पण त्यांना ते शक्य झाले नाही.

41     येशू म्हणाला अहो, अविश्वासू व चुकलेल्या लोकांनो! मी तुमच्याबरोबर किती काळ राहू व किती काळ तुमचे सोसू? त्या मुलाला इकडे आणा.

42     परंतु तो येत असतानाच भुताने त्याला पाडले आणि पिळवटले. येशूने अशुद्ध आत्म्याला धमकावले. त्याने मुलाला बरे केले आणि त्याला त्याच्या वडिलांजवळ परत दिले.

43     देवाचा महिमा पाहून ते सर्व फार आश्चर्यचकित झाले.पण सर्व लोक येशूने जे केले त्याविषयी आश्चर्य व्यक्त करीत असताना, तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला.

44     मी तुमच्याजवळ ज्या गोष्टी सांगतो त्याकडे काळजीपूर्वक लक्षा द्या. मनुष्याच्या पुत्राला लोकांच्या हाती देण्यात येईल.

55     तेव्हा त्याने वळून त्यांना धमकावले.

7. Luke 9 : 38-44 (to :), 55 (Ye)

38     And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.

39     And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.

40     And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.

41     And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

42     And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

43     And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,

44     Let these sayings sink down into your ears:

55     Ye know not what manner of spirit ye are of.

8. रोमकरांस 6 : 1, 14-16

1     तर मग आपण काय म्हणावे? देवाची कृपा वाढावी म्हणून आपण पापांत राहावे काय?

14     पाप तुम्हांवर राज्य करणार नाही. कारण तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही तर देवाच्या कृपेच्या अधीन आहात.

15     तर मग आपण काय करावे? आपण नियमशास्त्राधीन नसून देवाच्या कृपेच्या अधीन आहोत म्हणून पाप करावे काय?

16     खात्रीने नाही. तुम्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तुम्ही स्वत:ला आज्ञापालना करता एखाद्याच्या स्वाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. तुम्ही पापांत चालू शकता किंवा देवाची आज्ञा पाळू शकता. पापांमुळे आध्यात्मिक मरण येते. पण देवाची आज्ञा पाळल्याने तुम्हांला नीतिमत्व मिळते.

8. Romans 6 : 1, 14-16

1     What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

15     What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.

16     Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?

9. 1 थिस्सलुनीकियों 2 : 12 (चालणे), 13

12     ...आणि तुम्हांला साक्ष दिली की, देवाला आवडेल अशा प्रकारे वागा. जो त्याच्यात व गौरवात तुम्हाला बोलावितो.

13     आणि, या कारणासाठी आम्हीसुद्धा देवाचे सातत्याने आभार मानतो, कारण जेव्हा तुम्ही आमच्याकडून देवाचा संदेश ऐकला, तेव्हा तुम्ही तो मनुष्याकडून आलेला म्हणून स्वीकारला नाही, तर देवापासून आलेला जसा खरा होता तसाच स्वीकारला. देवाचा संदेश, जो तुम्हा विश्वास णाऱ्यांच्यामध्ये सुद्धा कार्य करीत आहे.

9. I Thessalonians 2 : 12 (walk), 13

12     …walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.

13     For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 468 : 12-15

आत्मा वास्तविक आणि शाश्वत आहे; पदार्थ हा अवास्तव आणि ऐहिक आहे. आत्मा हा देव आहे आणि मनुष्य त्याची प्रतिमा आणि समानता आहे. म्हणून माणूस भौतिक नाही; तो आध्यात्मिक आहे.

1. 468 : 12-15

Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

2. 277 : 24 (असमानता)-32

आत्म्याचे वेगळेपण हे पदार्थ आहे, आणि वास्तविकतेच्या विरुद्ध दैवी नाही - ही एक मानवी संकल्पना आहे. मॅटर ही विधानाची त्रुटी आहे. प्रिमिसमधील या त्रुटीमुळे ते प्रवेश केलेल्या प्रत्येक विधानातील निष्कर्षामध्ये चुका होतात. पदार्थाबद्दल आपण काहीही म्हणू किंवा विश्वास ठेवू शकत नाही की अमर आहे, कारण पदार्थ तात्पुरती आहे आणि म्हणून ती एक नश्वर घटना आहे, मानवी संकल्पना आहे, कधीकधी सुंदर, नेहमीच चुकीची असते.

2. 277 : 24 (The unlikeness)-32

The unlikeness of Spirit is matter, and the opposite of the real is not divine, — it is a human concept. Matter is an error of statement. This error in the premise leads to errors in the conclusion in every statement into which it enters. Nothing we can say or believe regarding matter is immortal, for matter is temporal and is therefore a mortal phenomenon, a human concept, sometimes beautiful, always erroneous.

3. 521 : 26-2

उत्पत्तीच्या दुसऱ्या अध्यायात देव आणि विश्वाच्या या भौतिक दृष्टिकोनाचे विधान आहे, जे पूर्वी नोंदवल्याप्रमाणे वैज्ञानिक सत्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्रुटी किंवा वस्तूचा इतिहास, जर सत्य असेल तर, आत्म्याच्या सर्वशक्तिमानतेला बाजूला ठेवेल; पण तो खोटा इतिहास आहे जो खऱ्याच्या विरुद्ध आहे.

3. 521 : 26-2

The second chapter of Genesis contains a statement of this material view of God and the universe, a statement which is the exact opposite of scientific truth as before recorded. The history of error or matter, if veritable, would set aside the omnipotence of Spirit; but it is the false history in contradistinction to the true.

4. 522 : 21-24, 29-1

देवाच्या प्रतिमेत, आत्म्याची उपमा नसताना, मनुष्याबद्दलची चमकणारी निंदा, कारण पटवून देतात आणि या भौतिक निर्मितीला खोटे ठरवून प्रकटीकरणाशी एकरूप होतात.

जीवन, सत्य आणि प्रेम मृत्यू, चूक आणि द्वेष उत्पन्न करतात का? निर्माता स्वतःच्या निर्मितीचा निषेध करतो का? दैवी कायद्याचे अयोग्य तत्त्व बदलते की पश्चात्ताप करते? असे असू शकत नाही.

4. 522 : 21-24, 29-1

God's glowing denunciations of man when not found in His image, the likeness of Spirit, convince reason and coincide with revelation in declaring this material creation false.

Does Life, Truth, and Love produce death, error, and hatred? Does the creator condemn His own creation? Does the unerring Principle of divine law change or repent? It cannot be so. 

5. 523 : 7-10

पदार्थाची निर्मिती धुके किंवा खोट्या दाव्यातून किंवा गूढीकरणातून उद्भवते, आणि आकाशातून किंवा समजातून नाही, जी देव सत्य आणि खोटे यांच्यामध्ये उभारतो.

5. 523 : 7-10

The creations of matter arise from a mist or false claim, or from mystification, and not from the firmament, or understanding, which God erects between the true and false.

6. 360 : 13-21

प्रिय वाचकहो, तुमच्यासाठी कोणते मन-चित्र किंवा बाह्य विचार वास्तविक असतील - भौतिक की आध्यात्मिक? दोन्ही तुमच्याकडे असू शकत नाही. तुम्ही तुमचा स्वतःचा आदर्श समोर आणत आहात. हा आदर्श एकतर लौकिक किंवा शाश्वत आहे. एकतर आत्मा किंवा पदार्थ हे तुमचे मॉडेल आहे. जर तुम्ही दोन मॉडेल्स ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर तुमच्याकडे व्यावहारिकरित्या काहीही नाही. घड्याळातील पेंडुलम प्रमाणे, आपण मागे मागे फेकले जाल, पदार्थाच्या फासळ्यांवर आघात कराल आणि वास्तविक आणि अवास्तव यांच्यामध्ये झोकून द्याल.

6. 360 : 13-21

Dear reader, which mind-picture or externalized thought shall be real to you, — the material or the spiritual? Both you cannot have. You are bringing out your own ideal. This ideal is either temporal or eternal. Either Spirit or matter is your model. If you try to have two models, then you practically have none. Like a pendulum in a clock, you will be thrown back and forth, striking the ribs of matter and swinging between the real and the unreal.

7. 285 : 7-14

तर मग, दुःख भोगणारे, पाप करणारे आणि मरणारे भौतिक व्यक्तिमत्त्व काय आहे? तो मनुष्य, देवाची प्रतिमा आणि उपमा नाही, तर मनुष्याची बनावट, उलटी उपमा, पाप, आजार आणि मृत्यू नावाची भिन्नता आहे. नश्वर ही ईश्वराची खरी प्रतिमा आहे या दाव्याची अवास्तवता आत्मा आणि पदार्थ, मन आणि शरीर यांच्या विरुद्ध स्वभावांनी स्पष्ट केली आहे, कारण एक बुद्धिमत्ता आहे तर दुसरी बुद्धिमत्ता नाही.

7. 285 : 7-14

What, then, is the material personality which suffers, sins, and dies? It is not man, the image and likeness of God, but man's counterfeit, the inverted likeness, the unlikeness called sin, sickness, and death. The unreality of the claim that a mortal is the true image of God is illustrated by the opposite natures of Spirit and matter, Mind and body, for one is intelligence while the other is non-intelligence.

8. 278 : 12-16

ती बाब महत्त्वाची आहे किंवा त्यात जीवन आणि संवेदना आहेत, हे नश्वरांच्या खोट्या विश्वासांपैकी एक आहे आणि केवळ एक अनुमानित नश्वर चेतनामध्ये अस्तित्वात आहे. म्हणून, जसजसे आपण आत्मा आणि सत्याकडे जातो, तसतसे आपण पदार्थाची जाणीव गमावतो.

8. 278 : 12-16

That matter is substantial or has life and sensation, is one of the false beliefs of mortals, and exists only in a supposititious mortal consciousness. Hence, as we approach Spirit and Truth, we lose the consciousness of matter.

9. 171 : 25-30

पदार्थाचे तथाकथित नियम काही नसून खोट्या समजुती आहेत की जिथे मन नसते तिथे बुद्धिमत्ता आणि जीवन असते. या चुकीच्या समजुती सर्व पाप आणि रोगाचे कारण आहेत. विरुद्ध सत्य, की बुद्धिमत्ता आणि जीवन आध्यात्मिक आहेत, कधीही भौतिक नाही, पाप, आजार आणि मृत्यू नष्ट करते.

9. 171 : 25-30

The so-called laws of matter are nothing but false beliefs that intelligence and life are present where Mind is not. These false beliefs are the procuring cause of all sin and disease. The opposite truth, that intelligence and life are spiritual, never material, destroys sin, sickness, and death.

10. 79 : 17फक्त

येशूने दुष्ट आत्मे किंवा खोट्या विश्वासांना बाहेर काढले.

10. 79 : 17 only

Jesus cast out evil spirits, or false beliefs.

11. 476 : 28-8

देवाच्या मुलांबद्दल बोलतांना, मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नाही, येशू म्हणाला, "देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;" म्हणजेच, सत्य आणि प्रेम वास्तविक माणसामध्ये राज्य करतात, हे दर्शविते की देवाच्या प्रतिमेतील मनुष्य अखंड आणि शाश्वत आहे. येशूने विज्ञानात एक परिपूर्ण मनुष्य पाहिला, जो त्याला प्रकट झाला जेथे पाप करणारा मर्त्य मनुष्य नश्वरांना दिसतो. या परिपूर्ण मनुष्यामध्ये तारणकर्त्याने देवाचे स्वतःचे स्वरूप पाहिले आणि मनुष्याच्या या योग्य दृष्टिकोनाने आजारी लोकांना बरे केले. अशा प्रकारे येशूने शिकवले की देवाचे राज्य अखंड, सार्वत्रिक आहे आणि तो माणूस शुद्ध आणि पवित्र आहे. मनुष्य हा आत्म्यासाठी भौतिक निवासस्थान नाही; तो स्वतः आध्यात्मिक आहे. आत्मा, आत्मा असल्याने, अपूर्ण किंवा भौतिक काहीही दिसत नाही.

11. 476 : 28-8

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy. Man is not a material habitation for Soul; he is himself spiritual. Soul, being Spirit, is seen in nothing imperfect nor material.

12. 461 : 24-30

त्रुटीबद्दलचे सत्य आहे, ती चूक सत्य नाही, म्हणून ती अवास्तविक आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या पापाची चूक किंवा अवास्तव सिद्ध करण्यासाठी, तुम्ही प्रथम पापाचा दावा पाहिला पाहिजे आणि नंतर तो नष्ट केला पाहिजे. तर, वैज्ञानिकदृष्ट्या रोगाची त्रुटी किंवा अवास्तविकता सिद्ध करण्यासाठी, तुम्ही मानसिकदृष्ट्या रोगाचे निरीक्षण केले पाहिजे; मग तुम्हाला ते जाणवणार नाही आणि ते नष्ट होईल.

12. 461 : 24-30

The truth regarding error is, that error is not true, hence it is unreal. To prove scientifically the error or unreality of sin, you must first see the claim of sin, and then destroy it. Whereas, to prove scientifically the error or unreality of disease, you must mentally unsee the disease; then you will not feel it, and it is destroyed.

13. 339 : 11-19

विज्ञान वाईटाची अवास्तविकता दर्शविते या वस्तुस्थितीपासून पापी व्यक्तीला कोणतेही प्रोत्साहन मिळू शकत नाही, कारण पापी पापाची वास्तविकता बनवेल - जे अवास्तव आहे ते वास्तविक बनवेल आणि अशा प्रकारे "क्रोधाच्या दिवसाविरूद्ध क्रोध" तयार करेल. तो स्वत:च्या विरुद्ध षड्यंत्रात सामील होत आहे, - ज्या भयंकर अवास्तवतेने त्याला फसवले गेले आहे त्याबद्दल त्याच्या स्वतःच्या प्रबोधनाविरुद्ध. केवळ तेच, जे पापाचा पश्चात्ताप करतात आणि अवास्तविक गोष्टींचा त्याग करतात, त्यांना वाईटाची अवास्तवता पूर्णपणे समजू शकते.

13. 339 : 11-19

A sinner can receive no encouragement from the fact that Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner would make a reality of sin, — would make that real which is unreal, and thus heap up "wrath against the day of wrath." He is joining in a conspiracy against himself, — against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who repent of sin and forsake the unreal, can fully understand the unreality of evil.

14. 205 : 15-21

चुकीने धुके पडलेले (वस्तु चांगल्या किंवा वाईटासाठी बुद्धीमान असू शकते असा विश्वास ठेवण्याची चूक), धुके पसरल्यावर किंवा ते इतके पातळ झाले की आपल्याला एखाद्या शब्दात किंवा कृतीत दैवी प्रतिमा जाणवते तेव्हाच आपण देवाची स्पष्ट झलक पाहू शकतो. जे खरी कल्पना दर्शवते - चांगल्याचे वर्चस्व आणि वास्तविकता, वाईटाची शून्यता आणि असत्यता.

14. 205 : 15-21

Befogged in error (the error of believing that matter can be intelligent for good or evil), we can catch clear glimpses of God only as the mists disperse, or as they melt into such thinness that we perceive the divine image in some word or deed which indicates the true idea, — the supremacy and reality of good, the nothingness and unreality of evil.

15. 368 : 10-19

चूक ही सत्यासारखीच वास्तविक आहे, वाईट हे श्रेष्ठ नसले तरी चांगल्याच्या सामर्थ्यात समान आहे, आणि ते मतभेद सुसंवादाइतकेच सामान्य आहे, आजारपण आणि पाप यांच्या बंधनातून मुक्त होण्याच्या आशेलाही मज्जातंतूची थोडीशी प्रेरणा मिळते. प्रयत्न जेव्हा आपण चुकीच्या सत्यापेक्षा सत्यावर जास्त विश्वास ठेवतो, पदार्थापेक्षा आत्म्यावर जास्त विश्वास असतो, मरण्यापेक्षा जगण्यावर जास्त विश्वास असतो, माणसापेक्षा देवावर जास्त विश्वास असतो, तेव्हा कोणतीही भौतिक कल्पना आपल्याला रोखू शकत नाही. आजारी बरे करणे आणि त्रुटी नष्ट करणे.

15. 368 : 10-19

Against the fatal beliefs that error is as real as Truth, that evil is equal in power to good if not superior, and that discord is as normal as harmony, even the hope of freedom from the bondage of sickness and sin has little inspiration to nerve endeavor. When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

16. 521 : 12 (आम्ही)-17

माणूस भौतिकरित्या निर्माण झाला आहे या विरुद्ध गृहीतकापासून आपण दूर गेले पाहिजे आणि आपली नजर सृष्टीच्या आध्यात्मिक नोंदीकडे वळवली पाहिजे, जी समज आणि हृदयावर "हिराच्या बिंदूने" आणि देवदूताच्या लेखणीवर कोरली गेली पाहिजे.

16. 521 : 12 (We)-17

We should look away from the opposite supposition that man is created materially, and turn our gaze to the spiritual record of creation, to that which should be engraved on the understanding and heart "with the point of a diamond" and the pen of an angel.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████