रविवारी एप्रिल 24, 2022मृत्यूनंतर परिवीक्षा

SubjectProbation After Death

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 करिंथकरांस 15: 26

"शेवटचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा नाश केला पाहिजे."Golden Text: I Corinthians 15 : 26

The last enemy that shall be destroyed is death.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: यशया 2: 6-8 • रोमकरांस 13: 11, 12 • 1 करिंथकरांस 15: 20, 25


6     त्या वेळेस, सर्वशक्तिमानपरमेश्वर, डोंगरावरील सर्व लोकांना मेजवानी देईल. मेजवानीत उत्कृष्ट अन्नपदार्थ व उंची मद्य असेल. मांस कोवळे व चांगल्या प्रतीचे असेल.

7     सध्या बुरख्याने सर्व राष्ट्रे आणि लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच “मृत्यू” होय.

8     पण मृत्यूवर पूर्णपणे मात करता येईल आणि परमेश्वर माझा प्रभू, प्रत्येक चेहऱ्यावरचा, प्रत्येक अश्रू पुसून टाकील. पूर्वी त्याच्या लोकांनी दु:ख भोगले पण देव पृथ्वीवरचे दु:ख दूर करील. परमेश्वराने सांगितले असल्यामुळेच हे सर्व घडून येईल.

11     आहे की, आपण ज्या काळात राहतो त्यातून तुम्ही उठावे अशी वेळ आली आहे, कारण जेव्हा आम्ही विश्वास ठेवला त्यापेक्षाही आमचे तारण अधिक जवळ आले आहे.

12     रात्र जवळ जवळ संपत आली आहे आणि ‘दिवस’ जवळ आला आहे. म्हणून आपण अंधाराची कामे बाजूला टाकूया आणि प्रकाशाची शस्त्रसामुग्री धारण करु.

20     परंतु आता प्रत्यक्षात ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला आहे. जे मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ आहे.

25     कारण देवाने ख्रिस्ताचे शत्रू ख्रिस्ताच्या पायाखाली ठेवीपर्यंत ख्रिस्ताने राज्य केले पाहिजे.

Responsive Reading: Isaiah 25 : 6-8Romans 13 : 11, 12I Corinthians 15 : 20, 25

6.     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7.     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8.     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

11.     Now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12.     The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

20.     Now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

25.     For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 37: 3-6, 35-37

3     तू जर परमेश्वरावर विश्वास ठेवलास आणि चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू खूप जगशील आणि ही जमीन ज्या चांगल्या गोष्टी देते त्यांचा उपभोग घेशील.

4     परमेश्वराची आनंदाने सेवा कर म्हणजे तो तुला जे काही हवे ते आनंदाने देईल.

5     परमेश्वरावर अवलंबून राहा. त्याच्यावर विश्वास ठेव. आणि तो जे करणे आवश्यक असेल ते करेल.

6     परमेश्वर तुझा चांगुलपणा आणि न्यायीपणा दुपारच्या उन्हासारखा तळपू देईल.

35     मी फोफावलेल्या सशक्त झाडासारखा दुष्टमाणूस पाहिला होता.

36     परंतु नंतर तो नाहीसा झाला, मी त्याला शोधले पण तो मला सापडला नाही.

37     शुध्द आणि सत्यवादी राहा शांती करणाऱ्यांना खूप संतती लाभेल.

1. Psalm 37 : 3-6, 35-37

3     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

5     Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

6     And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

35     I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.

36     Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.

37     Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

2. योहान 10: 23-29

23     येशू मंदिरातील शलमोनाच्या देवडीतत होता.

24     यहूदी लोक येशूच्याभोवती जमा झाले, आणि म्हणाले. किती दिवस तुम्ही आम्हांला असे गोंधळात ठेवणार आहात? जर तुम्हीच ख्रिस्त असाल तर आम्हांला तसे स्पष्टच सांगा!

25     येशूने उत्तर दिले, मी तुम्हांला आधीच सांगितले. परंतु तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही. मी माझ्या पित्याच्या नावाने जी कामे करतो, ती कामे सुध्दा मी कोण आहे याची साक्ष देतात.

26     पण तुम्ही विश्वास ठेवीत नाही. कारण माझी मेंढरे (लोक) नाहीत.

27     माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतात. मी त्यांना ओळखतो. आणि ती माझ्यामागे येतात.

28     मी माझ्या मेंढरांना अनंतकाळचे जीवन देतो. ती कधीच मरणार नाहीत. आणि त्यांना कोणीच माझ्या हातून हिरावून घेणार नाही.

29     माझ्या पित्याने माझी मेंढरे माझ्या हाती दिली आहेत. तो सर्वांहून थोर आहे. माझ्या पित्याच्या हातून ती कोणी हिरावून घेणार नाही.

2. John 10 : 23-29

23     And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24     Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25     Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.

26     But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

27     My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28     And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

29     My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

3. योहान 8: 31, 32, 51

32     मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणि सत्य तुम्हांला मोकळे करील.

33     यहूदी लोकांनी उत्तर दिले, आम्ही अब्राहामाचे लोक आहोत आणि आम्ही कधीच गुलाम नव्हतो तर आम्ही मोकळे होऊ असे तुम्ही का म्हणता?

51     मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो. जो कोणी माझ्या शिक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही.

3. John 8 : 31, 32, 51

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

51     Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

4. लूक 7: 11-16

11     नंतर असे झाले की, येशू नाईन नावाच्या गावाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे शिष्य व मोठा समुदाय होता.

12     तो गावाच्या वेशीजवळ आला असता, एका मेलेल्या माणसाला अंत्यविधीकरीता नेले जात होते. तो त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा होता. आणि ती विधवा होती. आणि गावातील बरेच लोक तिच्याबरोबर होते.

13     जेव्हा प्रभुने तिला पाहिले, त्याला तिची अनुकंपा वाटली व तो तीला म्हणाला, रडू नकोस.

14     नंतर तो पुढे तिरडीजवळ गेला व तिला स्पर्श केला. जे लोक तिरडी वाहून नेत होते, ते थांबले.

15     तेव्हा येशू म्हणाला, तरुणा, मी तुला सांगतो, ऊठ! आणि तो मृत मनुष्य उठून बसला व बोलू लागला. मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे दिले.

16     ते सर्व भयचकित झाले, त्यांनी देवाचे गौरव केले; ते म्हणाले, आमच्यामध्ये एक महान संदेष्टा प्रगट झाला आहे. आणि म्हणाले, देव त्याच्या लोकांना मदत करण्यास आला आहे!

4. Luke 7 : 11-16

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16     And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

5. मार्क 8: 34-36

34     नंतर त्याने आपल्या शिष्यांसह लोकांना बोलाविले व त्यांना म्हणाला, जर कोणाला माझ्या मागे यायचे आहे तर त्याने आत्मत्याग करावा. आपला वधस्तंभ घ्यावा व मला अनुसरावे.

35     जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो जिवाला मुकेल व जो कोणी माइयासाठी व सुवार्तेसाठी जिवाला मुकेल तो आपला जीव वाचवील.

36     मनुष्याने सर्व जग मिळविले व जिवाचा नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ?

5. Mark 8 : 34-36

34     And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

35     For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.

36     For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

6. मार्क 9 : 1

1     येशू त्या लोकांना म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो की, येथे उभे असलेले काही असे आहेत की. ज्यांना देवाचे राज्य सामर्थ्यानिशी आलेले दिसेपर्यंत मरणाचा अनुभव येणार नाही.

6. Mark 9 : 1

1     And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

7. रोमकरांस 8: 28, 31, 35, 37-39

28     आणि आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा जे देवावर प्रेम करतात व त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलाविलेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.

31     यावरुन आपण काय म्हणावे? देव जर आपल्या बाजूचा आहे तर आपल्या विरुद्ध कोण?

35     ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण वेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किंवा तलवारीने वध हे वेगळे करतील काय?

37     तरी या सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हांवर प्रीति केली त्याच्याद्वारे अत्यंत वैभवी जय मिळवीत आहोत.

38     कारण माझी खात्री आहे की, मरण किंवा जीवन, देवदूत, अधिकारी आत्मे हल्लीच्या किंवा भविष्यकाळात,

39     येशूचे सामर्थ्य, उंच किंवा खाली, जगात निर्माण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस देवाचे प्रेम जे ख्रिस्तामध्ये आढळते त्यापासून वेगळे करु शकणार नाही.

7. Romans 8 : 28, 31, 35, 37-39

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

31     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

8. प्रकटीकरण 1: 1

1     हेयेशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आहे. ज्या गोष्टी लवकरच घडणे आवश्यक आहे, ते आपल्या सेवकांना दाखविण्यासाठी देवानेयेशूला हे देवापासून प्राप्त झाले ख्रिस्ताने त्याच्या देवदूताला पाठवून या सर्व गोष्टी योहानाला दाखविण्यास सांगितले.

8. Revelation 1 : 1

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

9. प्रकटीकरण 20 : 1-6

1     आणि मी एक देवदूत स्वर्गातून खाली येताना पाहिला. त्याच्या हातात खोल बोगद्याची किल्ली आणि एक मोठासाखळदंड होता.

2     त्या देवदूताने त्या जुनाट अजगराला म्हणजे सैतानाला धरले आणि एक हजार वर्षासाठी साखळदंडानेबांधून ठेवले.

3     त्याने एक हजार वर्षे पुरी होईपर्यंत राष्ट्रांना आणखी फसवू नये. म्हणून त्या देवदूताने त्याला खोल बोगद्यातटाकून दिले. आणि त्या दाराला कुलूप लावून शिक्का मारला. त्या काळांनंतर पुन्हा थोडा काळ त्याला मोकळे सोडण्यातयेणार होते.

4     नंतर ज्यांच्यावर लोक बसलेले आहेत, अशी काही सिंहासने मी पाहिली. या लोकांना न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकारदेण्यात आला होता आणि येशूबाबतच्या सत्याविषयी साक्ष दिल्यामुळे व प्रभु देवाच्या संदेशामुळे ज्या लोकांना जिवे मारण्यातआले, त्यांचे आत्मे मी पाहिले. त्या लोकांनी श्र्वापदाची अथवा त्याच्या मूर्तीची उपासना केली नव्हती, आणि त्यांच्याकपाळावर किंवा हातावर त्या जनावराचा शिक्का मारलेला नव्हता. ते परत जिवंत झाले. आणि त्यांनी ख्रिस्ताबरोबर एकहजार वर्षे राज्य केले.

5     इतर जे मेले होते, ते एक हजार वर्षे पुरी होईपर्यंत परत जिवंत झाले नाही जे पाहिले पुनरुत्थानते हेच होय.

6     ज्याला पहिल्या पुनरुत्थानात भाग आहे, तो धन्य! त्या लोकांवर दुसऱ्या मरणाची सत्ता चालणार नाही;उलट ते लोक देवाचे आणि ख्रिस्ताचे याजक होतील; आणि ते त्याच्याबरोबर एक हजार वर्षे राज्य करतील.

9. Revelation 20 : 1-6

1     And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

2     And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

3     And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

4     And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

5     But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.

6     Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 470 : 21-24, 32-5

देव हा मनुष्याचा निर्माता आहे, आणि, मनुष्य परिपूर्ण राहण्याचे दैवी तत्त्व, दैवी कल्पना किंवा प्रतिबिंब, मनुष्य, परिपूर्ण राहतो. मनुष्य हा देवाच्या अस्तित्वाची अभिव्यक्ती आहे.

देव आणि मनुष्य यांचे संबंध, दैवी तत्व आणि कल्पना, विज्ञानात अविनाशी आहेत; आणि विज्ञानाला कोणतीही चूक कळत नाही किंवा सुसंवादाकडे परत येत नाही, परंतु दैवी आदेश किंवा आध्यात्मिक नियम धारण करतो, ज्यामध्ये देव आणि त्याने जे काही निर्माण केले ते परिपूर्ण आणि शाश्वत आहे, जे त्याच्या शाश्वत इतिहासात अपरिवर्तित राहिले आहे.

1. 470 : 21-24, 32-5

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

2. 476 : 4-5

दैवी विज्ञानामध्ये, ईश्वर आणि वास्तविक मनुष्य दैवी तत्त्व आणि कल्पना म्हणून अविभाज्य आहेत.

2. 476 : 4-5

In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

3. 487 : 3-6, 27-29

जीवन मरणहीन आहे. जीवन हे मनुष्याचे मूळ आणि अंतिम आहे, जे मृत्यूद्वारे कधीही प्राप्त होऊ शकत नाही, परंतु सत्याच्या मार्गावर चालण्याद्वारे प्राप्त केले जाते ज्याला मृत्यू म्हणतात.

जीवन हा देव, आत्मा आहे हे समज, जीवनाच्या मृत्यूहीन वास्तवावर, त्याच्या सर्वशक्तिमानतेवर आणि अमरत्वावर आपला विश्वास दृढ करून आपले दिवस वाढवते.

3. 487 : 3-6, 27-29

Life is deathless. Life is the origin and ultimate of man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and after that which is called death.

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

4. 429 : 31-12

येशू म्हणाला (योहान 8: 51), " जो कोणी माझ्या शिक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही." हे विधान अध्यात्मिक जीवनापुरते मर्यादीत नाही तर त्यात अस्तित्वाच्या सर्व घटनांचा समावेश आहे. येशूने हे दाखवून दिले की तो मरण पावलेल्यांना बरे करतो आणि मृतांना उठवितो. मर्त्य मनाने चुकून भाग केले पाहिजे, त्याने आपल्या कृत्यासह स्वत: ला दूर केलेच पाहिजे आणि ख्रिस्त आदर्श असलेले अमर पुरुषत्व दिसून येईल. विश्वासाने त्याच्या सीमा वाढवल्या पाहिजेत आणि पदार्थाऐवजी आत्म्यावर विसंबून त्याचा आधार मजबूत केला पाहिजे. जेव्हा मनुष्य मृत्यूवरचा विश्वास सोडतो, तेव्हा तो देव, जीवन आणि प्रेमाकडे अधिक वेगाने पुढे जाईल. आजारपण आणि मृत्यूवरील विश्वास, अर्थातच पापावर विश्वास असल्यामुळे जीवन आणि आरोग्याची खरी भावना बंद होते. विज्ञानातील या महान वास्तवात मानवजाती कधी जागृत होईल?

4. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

5. 42 : 5-8

मृत्यूवर सार्वत्रिक विश्वास काही फायदा नाही. ते जीवन किंवा सत्य प्रकट करू शकत नाही. मृत्यू हे एक नश्वर स्वप्न असेल, जे अंधारात येते आणि प्रकाशासह अदृश्य होते.

5. 42 : 5-8

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

6. 296 : 4-13

प्रगतीचा जन्म अनुभवातून होतो. हे नश्वर माणसाचे पिकवणे आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. एकतर येथे किंवा यापुढे, दुःख किंवा विज्ञानाने जीवन आणि मनाशी संबंधित सर्व भ्रम नष्ट केले पाहिजेत आणि भौतिक भावना आणि स्वत: चे पुनर्जन्म केले पाहिजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद ठेवला पाहिजे. कामुक किंवा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौतिक भावनेचा आणि पापाचा मृत्यू, सेंद्रिय पदार्थाचा मृत्यू नव्हे, तो मनुष्य आणि जीवन, सुसंवादी, वास्तविक आणि शाश्वत प्रकट करतो.

6. 296 : 4-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

7. 409 : 27-3

जीवन आता पदार्थावर अवलंबून आहे असे म्हणण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, परंतु मृत्यूनंतर त्यावर अवलंबून राहणार नाही. जीवनाच्या विज्ञानाच्या अज्ञानात आपण आपले दिवस येथे घालवू शकत नाही आणि या अज्ञानासाठी गंभीरतेच्या पलीकडे बक्षीस मिळण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. अज्ञानाची भरपाई म्हणून मृत्यू आपल्याला सुसंवादी आणि अमर बनवणार नाही. येथे जर आपण ख्रिश्चन विज्ञानाकडे लक्ष दिले नाही, जे आध्यात्मिक आणि शाश्वत आहे, तर आपण पुढील आध्यात्मिक जीवनासाठी तयार होणार नाही.

7. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

8. 290 : 23-27

मृत्यूच्या क्षणी आपल्यावर असलेले पाप आणि त्रुटी त्या क्षणी थांबत नाहीत, परंतु या त्रुटींचा मृत्यू होईपर्यंत टिकून राहतात. संपूर्ण अध्यात्मिक होण्यासाठी, मनुष्याने पापरहित असणे आवश्यक आहे आणि जेव्हा तो परिपूर्णतेला पोहोचतो तेव्हाच तो असे बनतो.

8. 290 : 23-27

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors. To be wholly spiritual, man must be sinless, and he becomes thus only when he reaches perfection.

9. 291 : 12-18

सार्वत्रिक मोक्ष प्रगती आणि प्रोबेशनवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याशिवाय अप्राप्य आहे. स्वर्ग हा परिसर नाही, तर मनाची एक दैवी अवस्था आहे ज्यामध्ये मनाचे सर्व प्रकटीकरण सुसंवादी आणि अमर आहेत कारण तेथे पाप नाही आणि मनुष्याला स्वतःचे कोणतेही धार्मिकता नाही, परंतु "परमेश्वराचे मन," पवित्र शास्त्र म्हणते म्हणून.

9. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

10. 76 : 32-18

परमात्मा आणि अनंताची ओळख इथे किंवा नंतर अचानक होत नाही. धार्मिक पॉलीकार्प म्हणाला: "मी चांगल्याकडून वाईटाकडे वळू शकत नाही." चूक ते सत्यात बदल एकाच बंधनात इतर लोकही करत नाहीत.

जोपर्यंत अस्तित्वाचे शास्त्र प्राप्त होत नाही तोपर्यंत अस्तित्व हा भौतिक इंद्रियांचा विश्वास आहे. त्रुटी इथे आणि नंतरही स्वतःचा स्वतःचा नाश आणते, कारण नश्वर मन स्वतःची शारीरिक परिस्थिती निर्माण करते. जोपर्यंत जीवनाची आध्यात्मिक समज प्राप्त होत नाही तोपर्यंत मृत्यू अस्तित्वाच्या पुढील स्तरावर येईल. मग, आणि तोपर्यंत नाही, हे दाखवून दिले जाईल की "दुसऱ्या मृत्यूला शक्ती नाही."

भौतिक जीवनाच्या या स्वप्नासाठी लागणारा कालावधी, त्यातील तथाकथित सुख-दुःखांना आत्मसात करून, जाणीवेतून नाहीसे होण्यासाठी, "कोणालाही माहीत नाही... ना पुत्राला, पण पित्याला." त्रुटीच्या दृढतेनुसार हा कालावधी जास्त किंवा कमी कालावधीचा असेल.

10. 76 : 32-18

The recognition of Spirit and of infinity comes not suddenly here or hereafter. The pious Polycarp said: "I cannot turn at once from good to evil." Neither do other mortals accomplish the change from error to truth at a single bound.

Existence continues to be a belief of corporeal sense until the Science of being is reached. Error brings its own self-destruction both here and hereafter, for mortal mind creates its own physical conditions. Death will occur on the next plane of existence as on this, until the spiritual understanding of Life is reached. Then, and not until then, will it be demonstrated that "the second death hath no power."

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

11. 427 : 17-21, 29-2

जर मनुष्याने कधीही मृत्यूवर मात करायची नसेल, तर पवित्र शास्त्र असे का म्हणते की "जो शेवटचा शत्रू नष्ट होईल तो मृत्यू आहे"? शब्दाचा कार्यकाल दर्शवितो की आपण ज्या प्रमाणात पापावर मात करू त्या प्रमाणात आपण मृत्यूवर विजय मिळवू.

मृत्यूचे स्वप्न मनाने येथे किंवा यापुढे पाहिले पाहिजे. "मी मेला आहे" या सत्याच्या रणशिंग शब्दाला पकडण्यासाठी स्वतःच्या भौतिक घोषणेतून विचार जागृत होईल, "कोणताही मृत्यू नाही, निष्क्रियता, रोगग्रस्त कृती, अतिक्रिया किंवा प्रतिक्रिया नाही."

11. 427 : 17-21, 29-2

If man is never to overcome death, why do the Scriptures say, "The last enemy that shall be destroyed is death"? The tenor of the Word shows that we shall obtain the victory over death in proportion as we overcome sin.

The dream of death must be mastered by Mind here or hereafter. Thought will waken from its own material declaration, "I am dead," to catch this trumpet-word of Truth, "There is no death, no inaction, diseased action, overaction, nor reaction."

12. 428 : 6-14

या सर्वोच्च क्षणी मनुष्याचा विशेषाधिकार म्हणजे आपल्या गुरुचे शब्द सिद्ध करणे: "जर कोणी माझे म्हणणे पाळले तर तो कधीही मृत्यू पाहू शकणार नाही." खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशा रीतीने आपण मंदिर किंवा शरीराची स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

12. 428 : 6-14

Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

13. 492 : 7-12

असणं म्हणजे पावित्र्य, सुसंवाद, अमरत्व. हे आधीच सिद्ध झाले आहे की याचे ज्ञान, अगदी थोड्या प्रमाणातही, नश्वरांचे शारीरिक आणि नैतिक दर्जा उंचावेल, दीर्घायुष्य वाढवेल, चारित्र्य शुद्ध आणि उन्नत करेल. अशा प्रकारे प्रगती शेवटी सर्व त्रुटी नष्ट करेल आणि अमरत्व प्रकाशात आणेल.

13. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████