रविवारी एप्रिल 23, 2023मृत्यूनंतर परिवीक्षा

SubjectProbation After Death

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: 1 करिंथकरांस 15: 26

"शेवटचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा नाश केला पाहिजे."Golden Text: I Corinthians 15 : 26

The last enemy that shall be destroyed is death.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: इब्री लोकांस 2: 1-3, 6-9


1     त्यासाठी ज्या सत्याविषयी आपण ऐकलेले आहे त्याकडे आपण अधिक काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी की, आपण त्यातून निसटून जाऊ नये.

2     कारण नियमशास्त्र जे देवदूतांकरवी सांगितले गेले ते इतके प्रभावी होते आणि जर प्रत्येक आज्ञाभंगच्या व प्रत्येक अवमानाच्या कृत्याला योग्य ती शिक्षा होते.

3     तर आपण अशा महान तारणाकडे लक्ष दिले नाही, मग आपण शिक्षेपासून कसे सुटू.

6     पवित्र शास्त्रामध्ये एका ठिकाणी असे लिहिले आहे: मनुष्य कोण आहे की ज्याची तुला चिंता वाटते? किंवा मनुष्याचा पुत्र कोण आहे की ज्याचा तू विचार करावास?

7     थोड्या काळासाठी तू त्याला देवदूतांपेक्षा कमी केले तू त्याला गैरव व सन्मान यांचा मुकुट घातला आहेस

8     तू सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवलेस. देवाने सर्व काही त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवले आणि कोणतीही गोष्ट त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवायची सोडली नाही. पण आता अजूनपर्यंत सर्व काही त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवलेले आपण पाहत नाही.

9     परंतु आपण येशूला पाहतो, ज्याला काही काळासाठी देवदूतांपेक्षा किंचित कमी केले होते. आता आम्ही त्याला, त्याने सहन केलेल्या मरणामुळे, गौरव व सन्मान यांचा मुगुट घातल्याचे पाहत आहोत. कारण देवाच्या कृपेमुळे येशूने सर्व मानवजातीसाठी मरण सोसले.

Responsive Reading: Hebrews 2 : 1-3, 6-9

1.     Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.

2.     For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;

3.     How shall we escape, if we neglect so great salvation?

6.     But one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him? or the son of man, that thou visitest him?

7.     Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands:

8.     Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him.

9.     But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 25: 1, 4, 7, 8

1     प्रभू, तू माझा परमेश्वर आहेस. मला तुझ्याबद्दल आदर वाटतो व तुझे मी स्तवन करतो. तू आश्चर्य घडवली आहेस. तू पूर्वी केलेले भाकीत पूर्णपणे खरे ठरले आहे. तू सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट जशीच्या तशी घडली आहे.

4     परमेश्वरा, तू गरजू गरीब लोकांचा आसरा आहेस. त्यांच्यापुढील अनेक समस्या त्यांना खच्ची करू पाहतात पण तू त्यांचे रक्षण करतोस. परमेश्वरा, तू उन्हापावसापासून रक्षण करणाऱ्या निवाऱ्यासारखा आहेस. पीडा या तुफान वादळ व पावसासारख्या असतात. पण पावसाची झड भिंतीवर आपटून खाली पडते. घरातल्या लोकांना तिचा त्रास होत नाही.

7     सध्या बुरख्याने सर्व राष्ट्रे आणि लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच मृत्यू होय.

8     पण मृत्यूवर पूर्णपणे मात करता येईल आणि परमेश्वर माझा प्रभू, प्रत्येक चेहऱ्यावरचा, प्रत्येक अश्रू पुसून टाकील. पूर्वी त्याच्या लोकांनी दु:ख भोगले पण देव पृथ्वीवरचे दु:ख दूर करील. परमेश्वराने सांगितले असल्यामुळेच हे सर्व घडून येईल.

1. Isaiah 25 : 1, 4, 7, 8

1     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.

4     For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

7     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

2. मरकुस 8: 40-42, 49-56 (से :)

40     नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्वागत केले, कारण ते सर्व त्याची वाट पाहत होते.

41     त्याचवेळी याईर नावाचा एक मनुष्य आला. तेथील सभास्थानाचा तो अधिकारी होता. त्याने येशूच्या पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची विनंति केली.

42     कारण त्याला बारा वर्षांची एक मुलगी होतो आणि ती मरावयास टेकली होती.येशू जात असता लोकांची गर्दी झाली होती व तो चेंगरला जात होता.

49     तो हे बोलत असतानाच कोणी तरी सभास्थानाच्या अधिकार्याच्या घरुन आले आणि म्हणाले, तुमची मुलगी मरण पावली आहे. आता गुरुजींना त्रास देऊ नका.

50     येशून हे ऐकले व तो सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याला म्हणाला, भिऊ नको, फक्त विश्वास ठेव आणि ती मरणातून वाचविली जाईल.

51     जेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर पेत्र, योहान, याकोब आणि मुलीचे आईवडील यांच्याशिवाय कोणालाही आत येऊ दिले नाही.

52     सर्व लोक तिच्यासाठी रडत होते. येशू म्हणाला, रडणे थांबवा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.

53     पण ते त्याला हसले. कारण त्यांना माहीत होते की ती मेली आहे.

54     परंतु त्याने तिचा हात धरला आणि मोठ्याने म्हणाला, मुली, ऊठ!

55     मग, तेव्हा तिचा आत्मा पुन्हा आला आणि ती लगेच उभी राहिली. नंतर त्याने तिला खाण्यास देण्याची आज्ञा केली.

56     तेव्हा तिचे आईवडील आश्चर्याने थश्च झाले, परंतु जे घडले त्याबद्दल कोणालाही सांगू नका अशी त्याने त्यांना आज्ञा केली.

2. Luke 8 : 40-42, 49-56 (to :)

40     And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

41     And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

42     For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.

49     While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

50     But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

51     And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52     And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53     And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54     And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55     And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

56     And her parents were astonished:

3. योहान 14: 6 (से म्हणाला)

6     येशू म्हणाला...

3. John 14 : 6 (to saith)

6     Jesus saith…

4. John 5 : 20 (the Father) (to :), 21, 24-29 (to 2nd ;)

20     …the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth:

21     For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

27     And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.

28     Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

29     And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life;

4. योहान 5: 20 (वडील) (से :), 21, 24-29 (से 2nd ;)

20     ... पिता पुत्रगवर प्रीति करतो आणि ज्या गोष्टी पिता करतो त्या सर्व तो पुत्राला दाखवितो. हा मनुष्य बरा झाला, परंतु यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे पिता पुत्राला दाखवील. तेव्हा तुम्ही सर्व जण चकित व्हाल.

21     पिता लोकांना मेलेल्यांतून उठवितो आणि जीवन देतो. तसेच पुत्रही त्याला, ज्यांना द्यायला पाहिजे, त्यांना जीवन देतो.

24     मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकालचे जीवन मिळेल. त्याला दोषी ठरविले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून निघून जीवनात प्रवेश केला आहे.

25     मी तुम्हांला खरे सांगतो. अशी महत्वाची वेळ येत आहे. ती वेळ जवळजवळ आलेलीच आहे. जे लोक पापामध्ये मृत आहेत ते देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील आणि देवाच्या पुत्राकडून ऐकलेल्या गोष्टी जे लोक स्वीकारतील त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

26     खुद्द पित्यापासून (देवापासून) जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून पित्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी दिली आहे.

27     आणि पुत्राने सर्व लोकांचा न्यायनिवाडा करावा असा अधिकार पित्याने पुत्राला दिला आहे. कारण तो पुत्र मनुष्याचाही पुत्र आहे.

28     तुम्ही याचे आश्चर्य मानू नका. अशी वेळ येत आहे की, सर्व लोक जे मेलेले आहेत व आपल्या कबरेतन आहेत ते त्याची वाणी ऐकतील.

29     मग ते आपल्या कबरेतून बाहेर येतील. ज्या लोकांनी आपल्या आयुष्यात चांगली कामे केली, ते उठतील आणि त्यांना अनंतकाळचे जीवन मिळेल. परंतु ज्या लोकांनी वाइट कामे केली ते शिक्षा भोगण्यासाठी उठतील.

5. 2 करिंथकरांस 4: 6, 7, 14-18

6     कारण देव, जो म्हणाला, अंधारातून प्रकाश होवो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रिस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौवाच्या ज्ञानात दाखवावा.

7     पण आमचा हा ठेवा मातीच्या भांड्यामध्ये आहे. यासाठी की, सामर्थ्याची पराकोटी देवापासून येते, आम्हांकडून नाही.

14     कारण आम्हांला माहीत आहे ज्याने प्रभु येशूला उठविले, तो त्याच्याबरोबर आम्हांला उठवील व आम्हांला तुमच्याबरोबरच त्याच्यासमोर सादर करील.

15     कारण या सर्व गोष्टी तुम्हाकरिता आहेत. यासाठी की, पुष्कळांच्या द्धारे विपुल झालेली कृपा अनेकांच्या उपकारस्तुतीमुळे देवाचे भरघोस गौरव होण्याला कारण व्हावी.

16     म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्ही व्यर्थ ठरत आहोत तरी अंतरीकदृष्ट्या आम्ही दिवसेंदिवस नवीन होत आहोत.

17     कारण आमची हलकी व क्षणिक दु:खे ही आमच्यासाठी अनंतकळचे गौरव मिळवीत आहेत, जे दु:खापेक्षा कितीतरी मोठे आहे.

18     म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरुपात दिसत नाहीत तिकडे आमचे डोळे लावीत नाही पण जे दिसत नाही, पण अविनाशी आहे त्याकडे डोळे लावतो. कारण जे दिसते ते क्षणिक आहे, पण जे दिसत नाही, ते अनंतकालीक आहे.

5. II Corinthians 4 : 6, 7, 14-18

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

7     But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.

14     Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.

15     For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

6. 1 पेत्र 1: 3-9

3     आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पित्याची, देवाची स्तुति असो! त्याच्या महान दयेमुळे त्याने आमचा नवा जन्म होऊ दिला, आणि येशूला मेलेल्यातून उठविण्याने जिवंत व नवीन आशा दिली.

4     आणि ज्याचा कधी नाश होत नाही, ज्याच्यावर काही दोष नाही, व जे कधी झिजत नाही असे वतन स्वर्गात आपल्यासाठी राखून ठेवले आहे.

5     आणि शेवटच्या काळात प्रगट करण्यात येणारे तारण तुम्हाला मिळावे म्हणून विश्वासाच्या द्वारे, देवाच्या सामर्थ्याने तुमचे रक्षण केले आहे.

6     वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिडांनी काही काळापर्यंत तुम्ही दु:खी होणे जरी जरुरीचे असले, तरी यामुळे आनंद करीत आहा.

7     नाशवंत सोने शुध्द करण्याकरिता अग्नित टाकले जाते. त्याहून अधिक मौल्यवान अशा तुमच्या विश्वासाची कसोटी व्हावी, आणि येशू ख्रिस्ताच्या परत येण्याच्या वेळी तो खरा ठरावा आणि तुम्हाला स्तुति, गौरव व सन्मान मिळावा याची आवश्यकता आहे.

8     जरी तुम्ही येशूला पाहिले नाही, तरी तुम्ही त्याच्यावर प्रीति करता. जरी आता तुम्ही त्याच्याकडे पाहू शकत नसला तरी तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवता आणि तुम्ही व्यक्त करता येणार नाही, अशा गौरवी आनंदाने भरला आहात.

9     तुमच्या विश्वासाचे ध्येय जे तुमच्या आत्म्याचे तारण ते तुम्हाला प्राप्त होत आहे.

6. I Peter 1 : 3-9

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

4     To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

5     Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

6     Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

7     That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:

8     Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:

9     Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 200: 9-15 (से 2nd.)

जीवन आहे, नेहमी आहे, आणि कधीही पदार्थ स्वतंत्र असेल; कारण जीवन हा देव आहे, आणि मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे, जी भौतिकदृष्ट्या नाही तर आध्यात्मिकरित्या तयार झाली आहे आणि क्षय आणि धूळ यांच्या अधीन नाही. स्तोत्रकर्त्याने म्हटले: "तू त्याला तुझ्या हातांच्या कृतींवर प्रभुत्व मिळवून दिले आहेस. तू सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस."

1. 200 : 9-15 (to 2nd .)

Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for Life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust. The Psalmist said: "Thou madest him to have dominion over the works of Thy hands. Thou hast put all things under his feet."

2. 487 : 3 (जीवन मरणहीन आहे)-6

जीवन मरणहीन आहे. जीवन हे मनुष्याचे मूळ आणि अंतिम आहे, जे मृत्यूद्वारे कधीही प्राप्त होत नाही, परंतु सत्याच्या मार्गावर चालण्याने प्राप्त होते ज्याला मृत्यू म्हणतात.

2. 487 : 3 (Life is deathless)-6

Life is deathless. Life is the origin and ultimate of man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and after that which is called death.

3. 98 : 31-5

ज्या मार्गाने अमरत्व आणि जीवन शिकले जाते ते चर्चवादी नसून ख्रिश्चन आहे, मानवी नाही तर दैवी आहे, भौतिक नाही तर आधिभौतिक नाही, भौतिक नाही तर वैज्ञानिकदृष्ट्या आध्यात्मिक आहे. मानवी तत्वज्ञान, नैतिकता आणि अंधश्रद्धा हे कोणतेही प्रात्यक्षिक दैवी तत्व देऊ शकत नाहीत ज्याद्वारे मनुष्य पापापासून वाचू शकतात; तरीही पापापासून सुटणे, बायबलची मागणी आहे.

3. 98 : 31-5

The way through which immortality and life are learned is not ecclesiastical but Christian, not human but divine, not physical but metaphysical, not material but scientifically spiritual. Human philosophy, ethics, and superstition afford no demonstrable divine Principle by which mortals can escape from sin; yet to escape from sin, is what the Bible demands.

4. 291 : 9-13

मृत्यूच्या अनुभवावरचा विश्वास त्यांना गौरवशाली अस्तित्वात जागृत करेल असे नश्वरांना वाटत नाही.

सार्वत्रिक मोक्ष प्रगती आणि प्रोबेशनवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याशिवाय अप्राप्य आहे.

4. 291 : 9-13

Mortals need not fancy that belief in the experience of death will awaken them to glorified being.

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them.

5. 296 : 4 (प्रगती)-13

प्रगतीचा जन्म अनुभवातून होतो. हे नश्वर माणसाचे पिकणे आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. एकतर येथे किंवा यापुढे, दुःख किंवा विज्ञानाने जीवन आणि मनाशी संबंधित सर्व भ्रम नष्ट केले पाहिजेत आणि भौतिक ज्ञान आणि स्वत: ची पुनर्निर्मिती केली पाहिजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद करणे आवश्यक आहे. कामुक किंवा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौतिक भावनेचा आणि पापाचा मृत्यू, सेंद्रिय पदार्थाचा मृत्यू नव्हे, तो मनुष्य आणि जीवन, सुसंवादी, वास्तविक आणि शाश्वत प्रकट करतो.

5. 296 : 4 (Progress)-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

6. 46 : 20-24

जिझसची अपरिवर्तित शारीरिक स्थिती ज्याला मरण असल्यासारखे वाटत होते, त्यानंतर त्याचे सर्व भौतिक परिस्थितींपेक्षा वरचेवर होते; आणि या उदात्ततेने त्याच्या स्वर्गारोहणाचे स्पष्टीकरण दिले आणि निर्विवादपणे थडग्याच्या पलीकडे एक प्रोबेशनरी आणि प्रगतीशील स्थिती प्रकट केली.

6. 46 : 20-24

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave.

7. 427 : 13-25, 29-2

मृत्यू हा स्वप्नाचा आणखी एक टप्पा आहे की अस्तित्व भौतिक असू शकते. विज्ञानातील मनुष्याचे अस्तित्व किंवा संपुष्टात येण्याच्या सुसंवादात काहीही अडथळा आणू शकत नाही. मनुष्य हाड मोडण्यापूर्वी किंवा शरीर गिलोटिन झाल्यानंतर सारखाच असतो. जर मनुष्याने कधीही मृत्यूवर मात करायची नसेल, तर पवित्र शास्त्र असे का म्हणते की "जो शेवटचा शत्रू नष्ट होईल तो मृत्यू आहे"? वचनाचा कार्यकाल दर्शवितो की आपण ज्या प्रमाणात पापावर मात करतो त्या प्रमाणात आपण मृत्यूवर विजय मिळवू. देव काय आहे याच्या अज्ञानात मोठी अडचण आहे. देव, जीवन, सत्य आणि प्रेम मनुष्याला अमर बनवतात. अमर मन, सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारे, भौतिक क्षेत्रात, तथाकथित, तसेच अध्यात्मिक क्षेत्रात सर्वोच्च म्हणून ओळखले पाहिजे.

मृत्यूचे स्वप्न मनाने येथे किंवा यापुढे पाहिले पाहिजे. "मी मेला आहे" या सत्याच्या रणशिंग शब्दाला पकडण्यासाठी स्वतःच्या भौतिक घोषणेतून विचार जागृत होईल, "कोणताही मृत्यू नाही, निष्क्रियता, रोगग्रस्त कृती, अतिक्रिया किंवा प्रतिक्रिया नाही."

7. 427 : 13-25, 29-2

Death is but another phase of the dream that existence can be material. Nothing can interfere with the harmony of being nor end the existence of man in Science. Man is the same after as before a bone is broken or the body guillotined. If man is never to overcome death, why do the Scriptures say, "The last enemy that shall be destroyed is death"? The tenor of the Word shows that we shall obtain the victory over death in proportion as we overcome sin. The great difficulty lies in ignorance of what God is. God, Life, Truth, and Love make man undying. Immortal Mind, governing all, must be acknowledged as supreme in the physical realm, so-called, as well as in the spiritual.

The dream of death must be mastered by Mind here or hereafter. Thought will waken from its own material declaration, "I am dead," to catch this trumpet-word of Truth, "There is no death, no inaction, diseased action, overaction, nor reaction."

8. 409 : 27-3

जीवन आता पदार्थावर अवलंबून आहे असे म्हणण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, परंतु मृत्यूनंतर त्यावर अवलंबून राहणार नाही. जीवनाच्या विज्ञानाच्या अज्ञानात आपण आपले दिवस येथे घालवू शकत नाही आणि या अज्ञानासाठी गंभीरतेच्या पलीकडे बक्षीस मिळण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. अज्ञानाची भरपाई म्हणून मृत्यू आपल्याला सुसंवादी आणि अमर बनवणार नाही. येथे जर आपण ख्रिश्चन विज्ञानाकडे लक्ष दिले नाही, जे आध्यात्मिक आणि शाश्वत आहे, तर आपण पुढील आध्यात्मिक जीवनासाठी तयार होणार नाही.

8. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

9. 39 : 10-30

आत्मा शरीरात आहे या सुशिक्षित विश्वासामुळे नश्वरांना मृत्यू हा मित्र मानतो, नश्वरतेतून अमरत्व आणि आनंदाकडे जाणारा एक पाऊल मानतो. बायबल मृत्यूला शत्रू म्हणते, आणि येशूने मृत्यू आणि थडग्यावर मात करण्याऐवजी त्यांच्यापुढे मात केली. तो "मार्ग" होता. म्हणून, त्याच्यासाठी, मृत्यू हा उंबरठा नव्हता ज्यावर त्याने जिवंत वैभवात जावे.

"आता," प्रेषित ओरडला, "स्वीकृत वेळ आहे; पाहा, आता तारणाचा दिवस आहे," - याचा अर्थ असा नाही की आता माणसांनी भविष्यातील जगाच्या तारणासाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी तयार केले पाहिजे, परंतु आता ती वेळ आहे ज्यामध्ये आत्म्याने आणि जीवनात ते तारण अनुभवण्यासाठी. आता तथाकथित भौतिक वेदना आणि भौतिक सुखे निघून जाण्याची वेळ आली आहे, कारण दोन्ही अवास्तव आहेत, कारण विज्ञानात अशक्य आहे. हे पृथ्वीवरील जादू तोडण्यासाठी, नश्वरांना खरोखर अस्तित्त्वात असलेल्या आणि विश्वाला सुसंवादीपणे नियंत्रित करणाऱ्या सर्व गोष्टींची खरी कल्पना आणि दैवी तत्त्व मिळणे आवश्यक आहे. हा विचार हळूहळू पकडला जातो आणि त्याच्या प्राप्तीपूर्वीचा मध्यांतर संशय आणि पराभव तसेच विजयांसह उपस्थित होतो.

9. 39 : 10-30

The educated belief that Soul is in the body causes mortals to regard death as a friend, as a stepping-stone out of mortality into immortality and bliss. The Bible calls death an enemy, and Jesus overcame death and the grave instead of yielding to them. He was "the way." To him, therefore, death was not the threshold over which he must pass into living glory.

"Now," cried the apostle, "is the accepted time; behold, now is the day of salvation," — meaning, not that now men must prepare for a future-world salvation, or safety, but that now is the time in which to experience that salvation in spirit and in life. Now is the time for so-called material pains and material pleasures to pass away, for both are unreal, because impossible in Science. To break this earthly spell, mortals must get the true idea and divine Principle of all that really exists and governs the universe harmoniously. This thought is apprehended slowly, and the interval before its attainment is attended with doubts and defeats as well as triumphs.

10. 405 : 5-11

ख्रिश्चन विज्ञान मनुष्याला प्रवृत्तींवर प्रभुत्व मिळविण्याची आज्ञा देते, - द्वेषाला दयाळूपणाने सोडून द्या, पवित्रतेने वासनेवर विजय मिळवा, परोपकाराने बदला घ्या आणि प्रामाणिकपणाने कपटावर मात करा. जर तुम्ही आरोग्य, आनंद आणि यशाच्या विरोधात षड्यंत्र रचणार्‍यांच्या सैन्याची कदर करत नसाल तर या त्रुटी त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच काढून टाका.

10. 405 : 5-11

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success.

11. 324 : 7-15

जोपर्यंत मनुष्याची सुसंवाद आणि अमरता अधिक स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ईश्वराची खरी कल्पना प्राप्त होत नाही; आणि शरीर त्यावर काय नियंत्रित करते ते प्रतिबिंबित करेल, मग ते सत्य असो की चूक, समज असो वा विश्वास, आत्मा असो किंवा वस्तू असो. म्हणून "आता त्याच्याशी परिचित व्हा आणि शांत राहा." सावध, सावध आणि सावध रहा. मार्ग सरळ आणि अरुंद आहे, ज्यामुळे देव हे एकमेव जीवन आहे हे समजू शकते.

11. 324 : 7-15

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life.

12. 252 : 7-14

जेव्हा खोट्या मानवी विश्वास त्यांच्या स्वतःच्या खोट्यापणाबद्दल थोडेसे शिकतात तेव्हा ते अदृश्य होऊ लागतात. त्रुटी आणि त्याच्या कार्यांचे ज्ञान हे सत्याच्या समजापूर्वी असणे आवश्यक आहे जे त्रुटी नष्ट करते, जोपर्यंत संपूर्ण नश्वर, भौतिक त्रुटी शेवटी नाहीशी होत नाही आणि शाश्वत सत्य, मनुष्याने आणि आत्म्याद्वारे निर्माण केला जातो, तो त्याच्या वास्तविक प्रतिमेच्या रूपात समजला जातो आणि ओळखला जातो.

12. 252 : 7-14

When false human beliefs learn even a little of their own falsity, they begin to disappear. A knowledge of error and of its operations must precede that understanding of Truth which destroys error, until the entire mortal, material error finally disappears, and the eternal verity, man created by and of Spirit, is understood and recognized as the true likeness of his Maker.

13. 428 : 8-14

खोट्या विश्वासाचा आणि भौतिक पुराव्यांचा विचार काढून टाकणे जेणेकरून अस्तित्वाची आध्यात्मिक तथ्ये प्रकट होतील - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणि सत्याला स्थान देऊ. अशाप्रकारे आपण मंदिर किंवा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा निर्माता आणि निर्माता देव आहे."

13. 428 : 8-14

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████