रविवारी एप्रिल 18, 2021प्रायश्चित्त डॉक्टर

SubjectDoctrine of Atonement

गोल्डन मजकूर: स्तोत्रसंहिता 34: 22

"परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या आत्म्यांना वाचवतो. ते लोक त्याच्यावर अवलंबून असतात तो त्यांचा विनाश होऊ देणार नाही."Golden Text: Psalm 34 : 22

The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


स्तोत्रसंहिता 19 : 9-14


9     परमेश्वराची भीती शुध्द आहे. ती अखंड सहन करावी लागेल. परमेश्वराचे निर्णय चांगले आणि योग्य आहेत. ते संपूर्णत बरोबर आहेत.

10     परमेश्वराची शिकवण अतिशय शुध्द अशा सोन्यापेक्षा ही किंमती आहे. ती मधाच्या पोळ्यातून मिळणाऱ्या, शुध्द मधापेक्षाही गोड आहे.

11     परमेश्वराच्या शिकवणी नेत्याच्या सेवकाला इशारा दिला. चांगल्या गोष्टींचे पालन केल्यामुळे चांगले फळ मिळते.

12     कोणालाही आपल्या सगळ्या चुका दिसू शकत नाहीत. म्हणून मला गुप्त पाप करु देऊ नकोस.

13     परमेश्वरा, जी पापे करायची इच्छा मला होते, ती मला करु देऊ नकोस. त्या पापांना माझ्यावर राज्य करु देऊ नकोस. तू जर मला मदत केलीस तर मी शुध्द होईनआणी माझ्या पापांपासून मुक्त होईन.

14     माझ्या शब्दांनी आणि माझ्या विचांरांनी तुला आनंद व्हावा असे मला वाटते. परमेश्वरा, तू माझा खडक आहेस. मला वाचवणारा फक्त तूच आहेस.

Responsive Reading: Psalm 19 : 9-14

9.     The fear of the Lord is clean, enduring for ever: the judgments of the Lord are true and righteous altogether.

10.     More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

11.     Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

12.     Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.

13.     Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

14.     Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.धडा उपदेशबायबल पासून


1. स्तोत्रसंहिता 51 : 1-3, 9, 10, 15

1     देवा, माझ्यावर दया कर, तुझ्या अतिशय प्रेमळ दयाळूपणाने आणि तुझ्या कृपेने माझी पापे पुसून टाक.

2     देव माझे अपराधीपण खरवडून घालवून टाक. माझी पापे धुऊन टाक, मला पुन्हा स्वच्छ कर.

3     मी पाप केले हे मला माहीत आहे. ती पापे मला नेहमी दिसतात.

9     माझ्या पापांकडे बघू नकोस, ती पुसून टाक.

10     देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

15     प्रभु, मी माझे तोंड उघडीन आणि तुझे गुणगान करीन.

1. Psalm 51 : 1-3, 9, 10, 15

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3     For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

9     Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

15     O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.

2. मत्तय 8 : 18

18     आपल्या भोवती खूप लोक आहेत हे येशूने पाहिले तेव्हा त्याने त्यांना सरोवराच्या पलीकडे जाण्याची आज्ञा केली.

2. Matthew 8 : 18

18     Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.

3. मत्तय 9 : 1-13

1     येशू नावेत चढला व परत आपल्या नगरात गेला.

2     तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आणले. तो मनुष्य बाजेवर पडून होता. येशूने त्यांचा विश्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हटले. तरुण मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.

3     नियमशास्त्राच्या काही शिक्षकांनी हे ऐकले आणि ते आपसात म्हणाले, हा मनुष्य तर ईश्वराची निंदा करीत आहे.

4     त्यांचे विचार ओळखून येशू म्हणला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्ही वाईट विचार का करता?

5     कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्हणणे, किंवा उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे आहे?

6     परंतु तुम्ही हे समजून घ्यावे की, मनुष्याच्या पुत्राला, पृथ्वीवर पापाची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे. मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, ऊठ! आपला बिछाना घे आणि घरी जा.

7     मग तो उठून आपल्या घरी गेला.

8     लोकांनी हे पाहिले व ते थक्क झाले आणि ज्या देवाने मनुष्यास असा अधिकार दिला त्याचा त्यांनी गौरव केला.

9     मग येशू तेथून पुढे निघाला, तेव्हा त्याने मत्तय नावाच्या माणसाला जकातीच्या नाक्यावर बसलेले पाहिले. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, माझ्यामागे ये. तेव्हा तो उठून त्याच्यामागे गेला.

10     येशू मत्तयाच्या घरी जेवत असता, पुष्कळ जकातदार व पापी आले आणि येशू व त्याचे शिष्य यांच्याबरोबर जेवायला बसले.

11     परूशांनी ते पाहिले त्यांनी येशूच्या शिष्यांस विचारले, तुमचा गुरू जकातदार व पापी यांच्याबरोबर का जेवतो?

12     येशूने त्यांना हे बोलताना ऐकले, तो त्यांना म्हणाला, जे निरोगी आहेत त्यांना वैद्याची गरज नाही तर जे आजरी आहेत त्यांना आहे.

13     मी तुम्हांला सांगतो, जा आणि याचा अर्थ काय ते शिका: मला यज्ञपशूंची अर्पणे नकोत, तर दया हवी. ‘मी नीतिमान लोकांना नव्हे, तर पापी लोकांना बोलावण्यास आलो आहे.

3. Matthew 9 : 1-13

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

9     And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

10     And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

11     And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

12     But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

13     But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

4. मत्तय 26 : 17-20, 26, 27

17     बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशी येशूचे शिष्य त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, वल्हांडण सणाच्या जेवणाची सर्व तयारी आम्ही करणार आहोत. वल्हांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तुमची इच्छा आहे?

18     येशू म्हणाला, ज्याला मी ओळखतो अशा त्या माणसाकडे खेड्यात जा आणि त्याला म्हणा, ‘गुरूजी म्हणतात: माझी वेळ जवळ आली आहे. तुझ्या घरी मी माझ्या शिष्यांसह वल्हांडण सण साजरा करणार आहे.

19     येशूने जे सांगितले होते ते त्याच्या शिष्यांनी केले आणि त्यांनी वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.

20     संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या शिष्यांबरोबर मेजाशी जेवावयास बसला.

26     ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. तिच्याबद्दल देवाचे उपकार मानले. आणि ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या शिष्यांना दिली. तो म्हणाला, हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे.

27     नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले आणि तो शिष्यांना दिला. येशू म्हणाला, तुम्ही सर्वांनी यातील प्यावे. कारण हे माझे रक्त आहे,

4. Matthew 26 : 17-20, 26, 27

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26     And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27     And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

5. योहान 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1     येशूने हे बोलणे संपविल्यावर आपले डोळे आकाशाकडे लावले आणि प्रार्थना केली: पित्या, वेळ आली आहे, पुत्राचे गौरव कर, यासाठी की, पुत्र तुझे गौरव करील.

2     तू त्याला जे दिले आहे त्या सर्वांना त्याने अनंतकालचे जीवन द्यावे यासाठी सर्व मनुष्यांवर तू त्याला अधिकार दिलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौरव करावे.

4     तू मला जे काम करायला दिले ते संपवून मी पृथ्वीवर तुला गौरविले.

5     तर आता हे पित्या, जग होण्यापूर्वी तुझ्याबरोबर जे गौरव मला होते त्याद्वारे तू स्वत:बरोबर माझे गौरव कर.

6     ज्यांना तू मला या जगातून दिलेस, त्यांना मी तुला प्रगट केले. ते तुझे होते, व तू त्यांना माझ्या स्वाधीन केलेस. आणि त्यांनी तुझे वचन पाळले,

7     आता त्यांना माहीत आहे की, जे काही तू मला दिले आहेस ते तुझ्यापासून येते.

8     कारण जी वचने तू मला दिली आहेस ती मी त्यांना दिली. आणि त्यांनी ती स्वीकारली, त्यांना निश्चितार्थाने माहीत होते की, मी तुझ्यापासून आलो आहे. आणि त्यांनी विश्वास ठेवला की तू मला पाठविले आहेस.

9     मी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो, मी जगासाठी प्रार्थना करीत नाही. तर ज्यांना तू माझ्या स्वाधीन केलेस, त्यांच्यासाठीच कारण ते तुझे आहेत.

20     आणि मी फक्त त्यांच्यासाठीच विनंति करतो असे नाही, तर त्यांच्या वचनावरून जे माझ्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही विनंति करतो.

21     यासाठी की, त्या सर्वांनी एक व्हावे, पित्या, जसा तू माझ्यामध्ये व मी तुझ्यामध्ये तसेच त्यांनी आम्हांमध्ये असावे. यासाठी की, तू मला पाठविले असा जगाने विश्वास धरावा.

22     आणि तू जे गौरव मला दिले आहे ते मी त्यांना दिले आहे, यासाठी की जसे आपण एक आहो तसे त्यांनीही एक व्हावे.

26     मी त्यांना तुझा परिचय करून दिला आहे, व तुझी ओळख करून देतच राहीन यासाठी की जे प्रेम तू माझ्यावर करतोस ते त्यांच्यावरही करावेस आणि मी स्वत: त्यांच्यामध्ये असावे.

5. John 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

4     I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

5     And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

6     I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

7     Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

8     For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

9     I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

20     Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

21     That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

22     And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

26     And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

6. 1 योहान 1 : 3, 5-9

3     आम्ही ते पाहिले आहे व ऐकले आहे आणि आम्ही आता ते तुम्हालाही घोषित करीत आहोत, यासाठी की तुमचीहीआमच्यासह सहभागिता असावी. आमची सहभागिता तर देवपिता व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याजबरोबर आहे.

5     आणि हा संदेश आहे जो आम्ही येशू ख्रिस्ताकडून ऐकला आहे आणि जो आम्ही तुम्हाला घोषित करीत आहोत. देव प्रकाशआहे आणि त्याच्यामध्ये मुळीच अंधार नाही.

6     जर आम्ही म्हणतो की, आमची देवाबरोबर सहभागिता आहे पण पापाच्या अंधारामध्ये आम्ही राहतो तर आम्ही खोटेबोलत आहोत व आम्ही सत्याला अनुसरत नाही.

7     पण जर आम्ही प्रकाशात चालतो, जसा देव प्रकाशात आहे तर आमचीविश्वासणारे या नात्याने एकमेकांबरोबर सहभागिता आहे. आणि देवाचा पुत्र येशू याचे रक्त आम्हाला सर्व पापांपासून शुद्धकरते.

8     जर आम्ही असे म्हणतो की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर आम्ही स्वत:ला फसवीत आहोत. आणिआमच्यामध्ये सत्य नाही.

9     जर आम्ही आमची पापे कबूल करतो, तर आमच्या पापांपासून आम्हांला क्षमा करण्यास देवविश्वासू व न्यायी आहे. आणि आमच्या सर्व अनीतीपासून तो आम्हाला शुद्ध करतो.

6. I John 1 : 3, 5-9

3     That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.

5     This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

6     If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

7     But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

8     If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

9     If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

7. रोमकरांस 5 : 8 (देव), 10, 11

8     परंतु आम्ही पापी असतानाच ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला. त्याद्वारे त्याने दाखवून दिले की, तो आमच्यावर फार प्रेम करतो.

10     आम्ही देवाचे शत्रू असताही त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी समेट केला. त्यामुळे आता आम्ही देवाचे मित्र असल्यामुळे देव आम्हांला त्याच्या पुत्राच्या जीवनाद्वारे रक्षील.

11     इतकेच नव्हे तर ज्याच्याद्वारे आमचा देवाबरोबर समेट झाला त्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हीसुद्धा देवाविषियी अभिमान बाळगतोआदाम आणि ख्रिस्त.

7. Romans 5 : 8 (God), 10, 11

8     God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

10     For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

11     And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 18: 1-12

प्रायश्चित्त म्हणजे देवाबरोबर माणसाच्या ऐक्याचे उदाहरण, ज्याद्वारे माणूस दिव्य सत्य, जीवन आणि प्रेम प्रतिबिंबित करतो. नासरेथच्या येशूने पित्याबरोबर मनुष्याचे ऐक्य शिकवले आणि ते दाखवून दिले आणि यासाठीच आम्ही त्याला नित्य श्रद्धांजली वाहिले. त्याचे ध्येय वैयक्तिक आणि सामूहिक दोन्ही होते. त्याने आयुष्याचे कार्य केवळ स्वत: ला न्याय म्हणूनच केले नाही, तर त्याने मनुष्यांशी दयाळूपणे वागले - त्यांचे कसे करावे हे दर्शविण्यासाठी, परंतु त्यांच्यासाठी ते केले नाही किंवा त्यांना एक जबाबदारीपासून मुक्त केले नाही. येशूने धैर्याने, इंद्रियांच्या पुराव्याविरूद्ध, परशिक पंथ आणि प्रथांविरूद्ध कार्य केले आणि त्याने सर्व प्रकारच्या विरोधकांना त्याच्या उपचार सामर्थ्याने नाकारले.

1. 18 : 1-12

Atonement is the exemplification of man's unity with God, whereby man reflects divine Truth, Life, and Love. Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility. Jesus acted boldly, against the accredited evidence of the senses, against Pharisaical creeds and practices, and he refuted all opponents with his healing power.

2. 19 : 6-11, 17-28

येशू मनुष्याला त्याच्या प्रेमाची एक सत्य भावना, येशूच्या शिकवणुकींचा दैवी तत्व देऊन मनुष्याशी समेट घडवून आणण्यास मदत करतो आणि प्रेमाची ही सत्य भावना मनुष्याला द्रव्य, पाप आणि आत्म्याच्या नियमांद्वारे मरणापासून मुक्त करते - दैवी प्रेम कायदा.

पश्चात्ताप आणि दु: ख, प्रत्येक वेदना, सुधारणेसाठी प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक चांगली विचारसरणी व कृती आपल्याला येशूच्या पापाबद्दल प्रायश्चित्त समजण्यास आणि त्याच्या कार्यक्षमतेस मदत करण्यास मदत करेल; परंतु जर पापीने प्रार्थना केली आणि पश्चात्ताप केला, पाप केले आणि पश्चात्ताप केला तर त्याला प्रायश्चिततेत थोडासा भाग आहे - देवाशी एकांतवासात - कारण त्याला व्यावहारिक पश्चात्तापाचा अभाव आहे, ज्यामुळे हृदय सुधारते आणि मनुष्याला सक्षम करते शहाणपणाची इच्छा पूर्ण करा. जे आपल्या मास्टरच्या शिकवणुकीचे आणि आचरणांचे दैवी तत्व काही प्रमाणात दर्शवू शकत नाहीत त्यांना देवामध्ये भाग नाही. जर आपण देवाची आज्ञा मोडण्यास नकार दिला तर देव दयाळू आहे.

2. 19 : 6-11, 17-28

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner continues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom. Those who cannot demonstrate, at least in part, the divine Principle of the teachings and practice of our Master have no part in God. If living in disobedience to Him, we ought to feel no security, although God is good.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

आपल्या स्वत: च्या तारणासाठी कार्य करा, "जीवन आणि प्रेमाची मागणी आहे, यासाठी की देव आपल्याबरोबर कार्य करतो." मी येईपर्यंत अधिग्रहण करा! "आपल्या बक्षीसची वाट पहा आणि" चांगले करण्यास कंटाळा येऊ नका."

चुकांपासून अंतिम सुटका, ज्याद्वारे आपण अमरत्व, अमर्याद स्वातंत्र्य आणि पापी अर्थाने आनंद घेतो ते फुलांच्या वाटेवर पोहोचत नाहीत किंवा एखाद्याच्या विश्वासावर दुसर्‍याच्या प्रयत्नांशिवाय कार्य करीत नाहीत.

न्यायासाठी पापीच्या सुधारणाची आवश्यकता असते. दया न्यायाने मंजूर केली तेव्हाच कर्ज रद्द करते.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing."

Final deliverance from error, whereby we rejoice in immortality, boundless freedom, and sinless sense, is not reached through paths of flowers nor by pinning one's faith without works to another's vicarious effort.

Justice requires reformation of the sinner. Mercy cancels the debt only when justice approves.

4. 23 : 1-11

बुद्धी आणि प्रेम आपल्याला पापांपासून वाचवण्यासाठी स्वत: चे अनेक बलिदानांची आवश्यकता असू शकते. एक बलिदान, तथापि महान, पापाचे कर्ज फेडण्यासाठी अपुरा आहे. पापाच्या प्रायश्‍चित्तसाठी सतत आत्म-निर्धन होणे आवश्यक आहे. देवाचा क्रोध त्याच्या प्रिय पुत्रावर टाकावा, तो दैवी अप्राकृतिक आहे. असा सिद्धांत मानवनिर्मित आहे. प्रायश्चित्त ही ब्रह्मज्ञानातील एक कठीण समस्या आहे, परंतु त्याचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण असे आहे की, दु: ख म्हणजे सत्याने नष्ट करणा या पापी संवेदनाची चूक आहे आणि अखेरीस पाप आणि दु: ख दोघेही सार्वकालिक प्रेमाच्या पायावर पडतील.

4. 23 : 1-11

Wisdom and Love may require many sacrifices of self to save us from sin. One sacrifice, however great, is insufficient to pay the debt of sin. The atonement requires constant self-immolation on the sinner's part. That God's wrath should be vented upon His beloved Son, is divinely unnatural. Such a theory is man-made. The atonement is a hard problem in theology, but its scientific explanation is, that suffering is an error of sinful sense which Truth destroys, and that eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.

5. 48 : 10-16

गेथशेमानेच्या गवतावर पवित्र दैवताने पडलेल्या वेदनाचा घाम आठवतो, जेव्हा त्याच कपातून मद्यपान करतो तेव्हा नम्र किंवा सामर्थ्यवान शिष्य कुरकुर करेल, आणि त्या नाशकर्त्यावरील पापाच्या सूड उगवण्यापासून बचावासाठी किंवा विचार करू शकेल किंवा इच्छा असेल काय? जीवन-कार्य पूर्ण होईपर्यंत सत्य आणि प्रेम काही तळवे देतात.

5. 48 : 10-16

Remembering the sweat of agony which fell in holy benediction on the grass of Gethsemane, shall the humblest or mightiest disciple murmur when he drinks from the same cup, and think, or even wish, to escape the exalting ordeal of sin's revenge on its destroyer? Truth and Love bestow few palms until the consummation of a life-work.

6. 29 : 1-6

ख्रिश्चनांनी देश आणि परदेशात त्रुटीविरूद्ध शस्त्र उचलले पाहिजे. त्यांनी स्वत: मध्ये आणि इतरांमध्ये पापासह अडकले पाहिजे आणि आपला युद्ध समाप्त करेपर्यंत हे युद्ध चालू ठेवले पाहिजे. जर त्यांनी विश्वास ठेवला तर त्यांच्यात आनंदाचा मुकुट असेल.

6. 29 : 1-6

Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

7. 45 : 6-21

पाप, आजारपण आणि मृत्यूपासून. पौल लिहितो: "जर आम्ही शत्रू असता तर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूमुळे देवाशी समेट केला असता तर पुष्कळशी समेट केली गेली तर आपण त्याचे जीवन वाचू." शवविच्छेदनानंतर तीन दिवसांनंतर तो आपल्या शिष्यांशी बोलला. छळ करणारे कबरेमध्ये अमर सत्य आणि प्रेम लपविण्यात अयशस्वी ठरले होते.

देवाला गौरव आणि धडपडणा . या मनाला शांती द्या. ख्रिस्ताने मानवी आशा आणि विश्वासाच्या दारापासून हा दगड काढून टाकला आहे, आणि देवाचे जीवनाचे प्रकटीकरण आणि प्रदर्शन यांच्याद्वारे, मनुष्याच्या अध्यात्मिक कल्पना आणि त्याच्या दैवी सिद्धांताच्या प्रेमाद्वारे ते शक्य झाले.

7. 45 : 6-21

Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. Paul writes: "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life." Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

8. 228 : 25-32

भगवंताशिवाय कोणतीही शक्ती नाही. सर्वज्ञानामध्ये सर्व सामर्थ्य आहे आणि कोणतीही इतर शक्ती मान्य करणे म्हणजे देवाची अनादर करणे होय. नम्र नासरेनाने पाप, आजारपण आणि मृत्यू यांना सामर्थ्य आहे असा विचार केला. त्याने त्यांना शक्तिहीन केले. याजकांनी अभिमान बाळगला पाहिजे, जेव्हा त्यांनी ख्रिस्ती धर्माचे प्रदर्शन त्यांच्या मृत श्रद्धा आणि समारंभांचा प्रभाव पाहिला.

8. 228 : 25-32

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless. It should have humbled the pride of the priests, when they saw the demonstration of Christianity excel the influence of their dead faith and ceremonies.

9. 8 : 20-30

कोणत्याही अभिव्यक्तीच्या उत्कटतेसह नम्रतेसाठी प्रार्थना करणे नेहमीच त्याची इच्छा नसते. जर आपण गरिबांकडे पाठ फिरविली तर आपण गरिबांना आशीर्वाद देणा च्या. प्रतिफळ घ्यायला तयार नाही. आपण अगदी मनापासून कबूल करतो आणि असे विचारतो की ते आपल्यासमोर उभे राहिलेले आहे परंतु आपण आपल्या मित्राकडे या गोष्टीविषयी अधिक जाणून घेत नाही आहोत काय?

आपण स्वतः परीक्षण केले पाहिजे आणि अंतःकरणाचे स्नेह आणि हेतू काय आहे हे शिकले पाहिजे कारण या मार्गाने आपण प्रामाणिकपणे काय शिकू शकतो.

9. 8 : 20-30

Praying for humility with whatever fervency of expression does not always mean a desire for it. If we turn away from the poor, we are not ready to receive the reward of Him who blesses the poor. We confess to having a very wicked heart and ask that it may be laid bare before us, but do we not already know more of this heart than we are willing to have our neighbor see?

We should examine ourselves and learn what is the affection and purpose of the heart, for in this way only can we learn what we honestly are.

10. 21 : 1-14

जर तुमच्या रोजच्या चालायला आणि संभाषणात सत्यात चुकून विजय येत असेल तर तुम्ही शेवटी म्हणू शकता की “मी चांगली लढाई लढली आहे ... मी विश्वास ठेवला आहे,” कारण तुम्ही एक चांगला माणूस आहात. हे सत्य आणि प्रेम असलेल्या एका-मतेमध्ये आमचा भाग आहे. ख्रिस्ती दुसर्‍याच्या चांगुलपणा, दु: ख आणि विजयामुळे आपण त्याच्या सामंजस्यात व बक्षिसापर्यंत पोचतील अशी अपेक्षा ठेवून ते कष्ट करत आणि प्रार्थना करत नाहीत.

जर शिष्य आध्यात्मिकरित्या प्रगती करत असेल तर तो आत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सतत भौतिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो आणि आत्म्याच्या अविनाशी गोष्टींकडे पहातो. जर प्रामाणिक असेल तर तो सुरुवातीपासूनच प्रामाणिक असेल आणि प्रत्येक दिवस थोडीशी योग्य दिशेने जाईल, जोपर्यंत शेवटपर्यंत तो आपला आनंद आनंदाने पूर्ण करीत नाही.

10. 21 : 1-14

If Truth is overcoming error in your daily walk and conversation, you can finally say, "I have fought a good fight ... I have kept the faith," because you are a better man. This is having our part in the at-one-ment with Truth and Love. Christians do not continue to labor and pray, expecting because of another's goodness, suffering, and triumph, that they shall reach his harmony and reward.

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████